EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0072-20051209

Consolidated text: Komisijas Direktīva 2002/72/EK (2002. gada 6. augusts), kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/72/2005-12-09

2002L0072 — LV — 09.12.2005 — 003.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2002/72/EK

(2002. gada 6. augusts),

kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 220, 15.8.2002, p.18)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/1/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2004. gada 6. janvāris),

  L 7

45

13.1.2004

►M2

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/19/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2004. gada 1. marts),

  L 71

8

10.3.2004

►M3

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/79/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2005. gada 18. novembris),

  L 302

35

19.11.2005
▼B

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2002/72/EK

(2002. gada 6. augusts),

kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/109/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem ( 1 ), un jo īpaši tās 3. pantu,

apspriedusies ar Pārtikas zinātnisko komiteju,

tā kā:

(1)

Komisijas 1990. gada 23. februāra Direktīvā 90/128/EEK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem ( 2 ), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/17/EK ( 3 ), ir izdarīti daudzi, būtiski grozījumi; tādēļ skaidrības un lietderības labad tā būtu jākonsolidē.

(2)

Direktīvas 89/109/EEK 2. pantā ir noteikts, ka no materiāliem un izstrādājumiem gatavā formā to komponenti nedrīkst pāriet uz pārtikas produktiem tādos daudzumos, kas var apdraudēt cilvēku veselību vai radīt nepieņemamas pārtikas produktu sastāva izmaiņas.

(3)

Šā mērķa sasniegšanai attiecībā uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem piemērots līdzeklis ir īpaša direktīva, kuras vispārīgie noteikumi ir piemērojami arī attiecīgajam gadījumam, Direktīvas 89/109/EEK 3. panta nozīmē.

(4)

Šīs direktīvas darbības jomai jāsakrīt ar Padomes Direktīvas 82/711/EEK ( 4 ) jomu.

(5)

Šīs direktīvas noteikumi nav attiecināmi uz jonu apmaiņas sveķiem, uz šiem materiāliem un izstrādājumiem attieksies kāda turpmāk pieņemta īpaša direktīva.

(6)

Silikoni būtu jāuzskata par elastomēriem, nevis par plastmasu, un tāpēc plastmasas definīcija uz tiem nebūtu attiecināma.

(7)

Tāda apstiprinātu vielu saraksta izveide, kurā ir norādīta kopējās migrācijas robeža un vajadzības gadījumā citi īpaši ierobežojumi, būs pietiekama, lai sasniegtu Direktīvas 89/109/EEK 2. pantā noteikto mērķi.

(8)

Bez monomēriem un citām Kopienā novērtētām un atļautām izejvielām ir arī tādi monomēri un izejvielas, kas ir novērtētas un atļautas vismaz vienā dalībvalstī un ko var turpināt izmantot līdz to novērtēšanai Pārtikas zinātniskajā komitejā un līdz lēmuma pieņemšanai par to iekļaušanu Kopienas sarakstā; šo direktīvu tādējādi noteiktā laikā attiecinās arī uz vielām un nozarēm, uz kurām tā pagaidām neattiecas.

(9)

Pašreizējais piedevu saraksts ir nepilnīgs, jo tajā nav iekļautas visas vielas, kuras pašreiz ir atzītas vienā vai vairākās dalībvalstīs; minētās vielas attiecīgi turpina reglamentēt ar dalībvalstu tiesību aktiem līdz lēmumam par to iekļaušanu Kopienas sarakstā.

(10)

Šajā direktīvā ir noteiktas tikai dažu vielu specifikācijas. Tāpēc pārējās vielas, kam var būt vajadzīgs noteikt specifikācijas, līdz Kopienas lēmuma pieņemšanai turpina šajā sakarā reglamentēt ar dalībvalstu tiesību aktiem.

(11)

Dažām piedevām ierobežojumus, kas noteikti šajā direktīvā, vēl nevar piemērot visos gadījumos, kamēr nav savākti un novērtēti visi dati, kuri vajadzīgi, lai labāk novērtētu iedarbību uz patērētāju dažos īpašos gadījumos; tāpēc šīs piedevas ir iekļautas citā sarakstā, atsevišķi no piedevām, kuras pilnībā reglamentē Kopienā.

(12)

Direktīvā 82/711/EEK izklāstīti plastmasas materiālu un izstrādājumu komponentu migrācijas pārbaudes pamatnoteikumi, un ar Padomes Direktīvu 85/572/EEK ( 5 ) ir izveidots migrācijas pārbaudei izmantojamo pārtikas aizstājēju saraksts.

(13)

Noteikt kādas vielas daudzumu gatavā materiālā vai izstrādājumā ir vienkāršāk nekā noteikt tās īpatnējo migrācijas pakāpi. Tāpēc noteiktos apstākļos būtu pieļaujams pārbaudīt atbilstību, nosakot tās daudzumu, nevis īpatnējo migrācijas pakāpi.

(14)

Dažu veidu plastmasai ir izstrādāti vispāratzīti difūzijas modeļi, kas pamatojas uz eksperimentāliem datiem un kas dod iespēju novērtēt vielas migrācijas pakāpi konkrētos apstākļos bez sarežģītas, dārgas un laikietilpīgas pārbaudes.

(15)

Pēc kopējās migrācijas robežas novērtē materiāla inertumu, un tā pasargā no nevēlamām pārtikas produktu sastāva izmaiņām, turklāt mazina vajadzību pēc vairāku īpatnējo migrācijas robežu vai citu ierobežojumu noteikšanas, tādā veidā nodrošinot efektīvu kontroli.

(16)

Padomes Direktīvā 78/142/EEK ( 6 ) noteikts pieļaujamais vinilhlorīda daudzums plastmasas materiālos un izstrādājumos, kas no tā izgatavoti, pieļaujamais vinilhlorīda izdalīšanās daudzums no šiem materiāliem un izstrādājumiem, un Direktīvā 80/766/EEK ( 7 ) un Direktīvā 81/432/EEK ( 8 ) noteiktas Kopienas analīžu metodes šo robežu kontrolei.

(17)

Ņemot vērā iespējamo atbildību, Direktīvas 89/109/EEK 6. panta 5. punktā paredzētā rakstiskā deklarācija ir vajadzīga visos gadījumos, kad profesionāli izmanto plastmasas materiālus un izstrādājumus, kurus to īpašību dēļ nav tieši paredzēts izmantot saistībā ar pārtiku.

(18)

Komisijas Direktīvā 80/590/EEK ( 9 ) noteikts simbols, ar ko var apzīmēt jebkuru materiālu un izstrādājumu, kuram paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem.

(19)

Lai sasniegtu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu brīvas aprites nodrošināšanas pamatmērķi, kam paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem, saskaņā ar proporcionalitātes principu ir nepieciešams izstrādāt plastmasas un atļauto vielu definēšanas noteikumus. Šī direktīva aprobežojas ar to, kas nepieciešams, lai sasniegtu izvirzītos mērķus saskaņā ar Līguma 5. panta trešo daļu.

(20)

Saskaņā ar Direktīvas 89/109/EEK 3. pantu Pārtikas zinātniskajā komitejā ir apspriesti noteikumi, kas var ietekmēt sabiedrības veselību.

(21)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu.

(22)

Šī direktīva neierobežo VII pielikuma B daļā noteiktos termiņus, kādos dalībvalstīm jāievēro Direktīva 90/128/EEK, un tiesību aktus, ar kuriem to groza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.1. pants

1.  Šī direktīva ir īpaša Direktīvas 89/109/EEK 3. panta nozīmē.

2.  Šo direktīvu piemēro attiecībā uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem un to daļām, kas:

a) sastāv tikai no plastmasas; vai

b) sastāv no diviem vai vairākiem materiālu slāņiem, kuri savukārt sastāv tikai no plastmasas un ir savienoti ar līmvielām vai citiem līdzekļiem,

un kam gatava produkta formā ir paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem vai kas saskaras ar pārtikas produktiem un ir paredzēti šim nolūkam.

3.  Šajā direktīvā “plastmasa” ir organiski lielmolekulāri savienojumi, ko polimerizācijā, polikondensācijā, polipievienošanā vai citos līdzīgos procesos iegūst no molekulām ar mazāku molekulmasu, vai ķīmiski pārveidojot dabīgās makromolekulas. Šādiem lielmolekulāriem savienojumiem var pievienot citas vielas vai materiālus.

Tomēr par “plastmasu” neuzskata:

a) lakotu vai nelakotu reģenerētas celulozes plēvi, uz kuru attiecas Komisijas Direktīva 93/10/EEK ( 10 );

b) elastomērus un dabīgo un sintētisko kaučuku;

c) ar plastmasu modificētu vai nemodificētu papīru un kartonu;

d) virsmas pārklājumus, kurus iegūst no:

 parafīniem, to skaitā sintētiskajiem parafīniem un/vai sīkkristāliskiem vaskiem,

 pirmajā ievilkumā minēto vasku maisījumiem un/vai to maisījumiem ar plastmasu;

e) jonu apmaiņas sveķus;

f) silikonus.

4.  Līdz turpmākam Komisijas lēmumam šo direktīvu nepiemēro attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas sastāv no diviem vai vairākiem slāņiem, no kuriem viens vai vairāki nesastāv tikai no plastmasas, pat tad, ja tas slānis, kuram paredzēts tieši saskarties ar pārtikas produktiem, sastāv tikai no plastmasas.

2. pants

No plastmasas materiāliem un izstrādājumiem to komponenti nepāriet pārtikas produktos tādā daudzumā, kas pārsniedz 10 miligramus uz materiāla vai izstrādājuma virsmas kvadrātdecimetru (mg/dm2) (kopējās migrācijas robeža). Tomēr šī robeža ir 60 miligrami komponentu, kas izdalās uz kilogramu pārtikas produkta (mg/kg), šādos gadījumos:

a) izstrādājumiem, kas ir trauki vai kas tiem pielīdzināmi, vai ko var piepildīt, un kuru tilpums nav mazāks par 500 mililitriem (ml) un nav lielāks par 10 litriem (l);

b) izstrādājumiem, ko var piepildīt un kuriem nav iespējams aprēķināt to virsmu, kas saskaras ar pārtikas produktiem;

c) vākiem, starplikām, aizbāžņiem vai līdzīgām noslēgšanas ierīcēm.

3. pants

▼M2

1.  Plastmasas materiālus un izstrādājumus, uz ko attiecas II pielikuma A iedaļā noteiktie ierobežojumi, var izgatavot tikai no tiem monomēriem un citām izejvielām, kas iekļauti minētajā iedaļā.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem II pielikuma B iedaļā uzskaitītos monomērus un citas izejvielas var turpināt izmantot līdz to novērtēšanai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē (turpmāk “Iestāde”) vēlākais līdz 2004. gada 31. decembrim.

▼B

3.  Sarakstu II pielikuma A iedaļā var grozīt:

 saskaņā ar Direktīvas 89/109/EEK II pielikumā norādītajiem kritērijiem pievienojot II pielikuma B iedaļā uzskaitītās vielas, vai

 saskaņā ar Direktīvas 89/109/EEK 3. pantu iekļaujot “jaunas vielas”, t.i., vielas, kuras nav uzskaitītas ne II pielikuma A, ne B iedaļā.

4.  Dalībvalstis savās teritorijās atļauj izmantot jaunas vielas tikai saskaņā ar Direktīvas 89/109/EEK 4. pantā noteikto procedūru.

5.  Sarakstos, kas ir ievietoti II pielikuma A un B iedaļā, vēl nav iekļauti monomēri un citas izejvielas, ko lieto tikai, lai iegūtu:

 virsmas pārklājumus no sveķiem vai polimerizācijas produktiem, kas ir šķidrā, pulvera vai dispersā formā, piemēram, lakas, emaljas, krāsas u.c.,

 epoksīdsveķus,

 līmvielas un lipšanas veicinātājus,

 tipogrāfijas krāsas.

▼M2

4. pants

1.  Piedevu saraksts, kuras var izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanai, šo piedevu izmantošanas ierobežojumi un/vai specifikācijas noteikti III pielikumā.

Šis piedevu saraksts uzskatāms par nepilnīgu sarakstu līdz laikam, kamēr Komisija saskaņā ar 4.a pantu pieņem lēmumu, ka tas kļūst par atļauto piedevu Kopienas atļauto sarakstu, aizliedzot visas citas piedevas.

Komisija vēlākais līdz 2007. gada 31. decembrim nosaka datumu, pēc kura šīs saraksts kļūst par atļauto sarakstu.

2.  Piedevām, kas minētas III pielikuma B iedaļā, no 2006. gada 1. jūlija piemēro īpatnējās migrācijas robežas atbilstības pārbaude pārtikas aizstājējā D vai aizstājējtestu testa materiālos saskaņā ar Direktīvas 82/711/EEK 3. panta 1. punkta otro daļu un Direktīvas 85/572/EEK 1. pantu.

3.  Sarakstos III pielikuma A un B iedaļā vēl nav iekļautas šādas piedevas:

a) piedevas, kuras izmanto tikai šādu produktu ražošanai:

 virsmas pārklājumi no sveķiem vai polimerizācijas produktiem, kas ir šķidrā, pulvera vai dispersā formā, piemēram, lakas, emaljas, krāsas u.c.,

 epoksīdsveķi,

 līmvielas un lipšanas veicinātāji,

 tipogrāfijas krāsas;

b) krāsvielas;

c) šķīdinātāji.

▼M2

4.a pants

1.  Pēc jaunas piedevas nekaitīguma novērtēšanas Iestādē to vienmēr var pievienot 4. panta 1. punktā minētajam vielu sarakstam.

2.  Dalībvalstis nosaka, ka personas, kas ir ieinteresētas iekļaut 4. panta 1. punktā minētajā sarakstā piedevu, kura jau ir laista tirgū vienā vai vairākās dalībvalstīs, vēlākais līdz 2006. gada 31. decembrim Iestādei iesniedz tās nekaitīguma novērtēšanai vajadzīgos datus.

Pieteikuma iesniedzējs datus sniedz saskaņā ar “Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes norādījumiem par pieteikumu iesniegšanu tādu vielu nekaitīguma novērtēšanai, kuras izmanto materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, pirms to atļaušanas”.

3.  Ja 2. punktā minēto datu pārbaudes laikā Iestāde pieprasa papildus informāciju, piedevu līdz laikam, kamēr Iestāde sniedz atzinumu, var turpināt izmantot saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ja informācija tiek sniegta Iestādes noteiktajā termiņā.

4.  Komisija vēlākais līdz 2007. gada 31. decembrim izveido piedevu pagaidu sarakstu, ko līdz laikam, kamēr Iestāde tās novērtē, var turpināt izmantot saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

5.  Piedevu pagaidu sarakstā iekļauj, ievērojot šādus nosacījumus:

a) piedevai jābūt atļautai vienā vai vairākās dalībvalstīs ne vēlāk par 2006. gada 31. decembri,

b) 2. punktā minētajiem datiem par piedevu jābūt iesniegtiem saskaņā ar Iestādes prasībām ne vēlāk par 2006. gada 31. decembri.

4.b pants

Neskarot Direktīvas 89/109/EEK 4. pantu, pēc 2006. gada 31. decembra dalībvalstis nedrīkst atļaut 4. panta 1. punktā minētās piedevas, kuras nav novērtējusi ne Pārtikas zinātniskā komiteja, ne Iestāde.

▼B

5. pants

Saskarē ar pārtikas produktiem drīkst izmantot tikai tos bakteriālajā fermentācijā iegūtos produktus, kas minēti IV pielikumā.

▼M2

5.a pants

1.  Piedevas, kas minētas 4. pantā un kā pārtikas piedevas ir atļautas ar Padomes Direktīvu 89/107/EEK ( 11 ) vai kā aromatizētājas vielas atļautas ar Padomes Direktīvu 88/388/EEK ( 12 ), nedrīkst migrēt:

a) pārtikas produktos daudzumos, kuriem gatavā pārtikas produktā ir tehnoloģiska funkcija;

b) pārtikas produktos, kuros tos atļauts lietot kā pārtikas piedevas vai aromatizētājvielas, daudzumos, kas pārsniedz zemāko no Direktīvā 89/107/EEK, Direktīvā 88/388/EEK vai šīs direktīvas 4. pantā noteiktajiem ierobežojumiem;

c) pārtikas produktos, kuriem nav atļauta to lietošana par pārtikas piedevu vai aromatizētājvielu, daudzumā, kas ir lielāks par šīs direktīvas 4. pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

2.  Visos tirdzniecības posmos, izņemot mazumtirdzniecību, plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem un satur 1. punktā minētās piedevas, saskaņā ar Direktīvas 89/109/EEK 9. panta 1. punkta b) apakšpunktu pievieno rakstisku deklarāciju.

3.  Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, ja 1. punkta a) apakšpunktā minētās vielas tiek izmantotas par aktīvām sastāvdaļām plastmasas materiālos un izstrādājumos, kas nonāk saskarē ar pārtiku, līdz Kopienas noteikumu pieņemšanai tos var izmantot saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem.

▼B

6. pants

1.  Vispārējas specifikācijas attiecībā uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem noteiktas V pielikuma A daļā. Citas specifikācijas, kas attiecas uz dažām II, III un IV pielikumā iekļautajām vielām, noteiktas V pielikuma B daļā.

2.  Ailē “Ierobežojumi un/vai specifikācijas” iekavās norādīto ciparu nozīme izskaidrota VI pielikumā.

▼M2

7. pants

Īpatnējās migrācijas robežas, kas noteiktas II un III pielikumā iekļautajos sarakstos, ir izteiktas mg/kg. Tomēr šīs robežas ir izteiktas mg/dm2 šādos gadījumos:

a) izstrādājumiem, kas ir trauki vai tiem pielīdzināmi vai ko var piepildīt, ja to tilpums ir mazāks par 500 ml vai lielāks par 10 l;

b) loksnēm, plēvēm vai citiem materiāliem un izstrādājumiem, ko nevar piepildīt, vai kuriem nevar aprēķināt attiecību starp šo materiālu vai izstrādājumu virsmas laukumu un pārtikas produktu daudzumu, kas ar to saskaras.

Šādos gadījumos, lai II un III pielikumā mg/kg noteiktās robežas izteiktu mg/dm2, tās jādala ar pieņemto pārrēķina koeficientu 6.

▼B

8. pants

1.  Atbilstību migrācijas robežām pārbauda saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvā 82/711/EEK un Direktīvā 85/572/EEK, un papildu noteikumiem, kas izklāstīti I pielikumā.

▼M2

2.  Īpatnējās migrācijas robežas atbilstības pārbaude, kas paredzēta 1. punktā, nav obligāta, ja noteiktā kopējā migrācija liecina, ka īpatnējās migrācijas robežas nav pārsniegtas.

▼B

3.  Atbilstības īpatnējām migrācijas robežām pārbaude, kas paredzēta 1. punktā, nav obligāta, ja, pieņemot, ka notikusi vielas atlikuma pilnīga migrācija materiālā vai izstrādājumā, var konstatēt, ka nav iespējams pārsniegt īpatnējo migrācijas robežu.

4.  Atbilstības īpatnējām migrācijas robežām pārbaudi, kas paredzēta 1. punktā, var nodrošināt, nosakot vielas daudzumu gatavā materiālā vai izstrādājumā, ja attiecība starp šo daudzumu un vielas īpatnējo migrācijas vērtību ir noteikta, atbilstīgi eksperimentējot vai izmantojot vispāratzītus difūzijas modeļus, kuri pamatojas uz zinātniskiem datiem. Lai pierādītu materiāla vai izstrādājuma neatbilstību, aprēķinātā migrācijas vērtība obligāti jāapstiprina eksperimentālās pārbaudēs.

9. pants

▼M2

1.  Visos tirdzniecības posmos, izņemot mazumtirdzniecību, plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, jāpievieno rakstiska deklarācija:

a) kas atbilst Direktīvas 89/109/EEK 6. panta 5. punktā noteiktajām prasībām;

b) kas par vielām, kurām noteikti ierobežojumi pārtikā, sniegta pietiekama informācija par to īpatnējās migrācijas robežu, kas noteikta eksperimentāli pētījumos vai ar teorētiskiem aprēķiniem, un attiecīgos gadījumos arī tīrības kritēriji saskaņā ar Komisijas Direktīvām 95/31/EK ( 13 ), 95/45/EK ( 14 ) un 2002/82/EK ( 15 ), lai šo materiālu un izstrādājumu lietotāji varētu ievērot attiecīgos Kopienas noteikumus vai, ja to nav, valstu noteikumus par pārtikas produktiem.

▼M2 —————

▼B

10. pants

1.  Direktīvu 90/128/EEK, kas grozīta ar VII pielikuma A daļā minētajām direktīvām, atceļ, neierobežojot dalībvalstu saistības, kuras attiecas uz VII pielikuma B daļā noteiktajiem pārņemšanas un piemērošanas termiņiem.

2.  Norādes uz atceltajām direktīvām uzskata par norādēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar korelācijas tabulu VIII pielikumā.

11. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
I PIELIKUMS

PAPILDU NOTEIKUMI, KAS PIEMĒROJAMI, PĀRBAUDOT ATBILSTĪBU MIGRĀCIJAS ROBEŽĀM

Vispārīgi noteikumi

1.

Salīdzinot migrācijas pārbaužu rezultātus, kas iegūti pēc Direktīvas 82/711/EEK pielikumā noteiktajām metodēm, parasti pieņem, ka visu pārtikas aizstājēju blīvums ir 1. Vielas vai vielu daudzums miligramos, kas izdalās uz litru pārtikas aizstājēja (mg/l), tādējādi skaitliski atbilst vielas vai vielu daudzumam miligramos, kurš izdalās uz kilogramu pārtikas aizstājēja, un, ņemot vērā Direktīvas 85/572/EEK noteikumus, vielas vai vielu daudzumam miligramos, kas izdalās uz kilogramu pārtikas produkta.

2.

Ja migrācijas pārbaudes izdara paraugiem, kas ņemti no materiāla vai izstrādājuma, vai paraugiem, kuri izgatavoti šim nolūkam, un pārtikas produkta vai pārtikas aizstājēja daudzumi, kas saskaras ar paraugu, atšķiras no tiem, kurus izmanto faktiskajos materiāla vai priekšmeta izmantošanas apstākļos, iegūtos rezultātus koriģē pēc šādas formulas:

image

kur:M

migrācija, mg/kg;

m

migrācijas pārbaudē no parauga izdalījušās vielas masa, mg;

a1

parauga virsmas laukums (dm2), kas migrācijas pārbaudē saskaras ar pārtikas produktu vai pārtikas aizstājēju;

a2

materiāla vai izstrādājuma virsmas laukums (dm2) faktiskajos izmantošanas apstākļos;

q

tā pārtikas produkta daudzums gramos, kas saskaras ar materiālu vai izstrādājumu faktiskajos izmantošanas apstākļos.

3.

Migrāciju nosaka materiālam vai izstrādājumam, vai, ja tas nav iespējams, izmantojot paraugus, kas ņemti no materiāla vai izstrādājuma, vai, vajadzības gadījumā, materiāla vai izstrādājuma reprezentatīvus paraugus.

Paraugam nodrošina tādu saskari ar pārtikas produktu vai pārtikas aizstājēju, kas ir reprezentatīva saskares apstākļiem faktiskajā izmantojumā. Šim nolūkam pārbaudi izdara tā, lai ar pārtikas produktu vai pārtikas aizstājēju saskartos tikai tās parauga daļas, kam ar pārtikas produktiem paredzēts saskarties faktiskajā izmantojumā. Šis nosacījums ir īpaši svarīgs attiecībā uz vairākslāņu materiāliem un izstrādājumiem, vākiem u.c.

Migrācijas pārbaude vākiem, starplikām, aizbāžņiem vai līdzīgām noslēgšanas ierīcēm jāveic, izmantojot šos izstrādājumus traukiem, kuriem tie ir paredzēti, tādā veidā, kas atbilst noslēgšanas apstākļiem parastā vai paredzamā izmantojumā.

Visos gadījumos atbilstību migrācijas robežām ir pieļaujams pierādīt ar stingrāku pārbaudi.

4.

Saskaņā ar šīs direktīvas 8. panta noteikumiem materiāla vai izstrādājuma parauga saskari ar pārtikas produktu vai attiecīgu pārtikas aizstājēju saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvā 82/711/EEK un Direktīvā 85/572/EEK, nodrošina tik ilgi un tādā temperatūrā, kāda izraudzīta atbilstīgi saskares apstākļiem faktiskajā izmantojumā. Pēc noteiktā laika pārtikas produktam vai pārtikas aizstājējam analītiski nosaka to vielu kopējo daudzumu (kopējo migrāciju) un/vai īpatnējo vienas vai vairāku vielu daudzumu (īpatnējo migrāciju), kas izdalījušās no parauga.

5.

Ja ir paredzēts, ka materiāls vai izstrādājums atkārtoti saskarsies ar pārtikas produktiem, migrācijas pārbaudi vai pārbaudes veic trīs reizes ar vienu paraugu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvā 82/711/EEK, ikreiz izmantojot citu pārtikas vai pārtikas aizstājēja vai pārtikas aizstājēju paraugu. Atbilstību pārbauda, pamatojoties uz trešajā pārbaudē konstatēto migrācijas pakāpi. Tomēr, ja ir neapstrīdams pierādījums, ka otrajā un trešajā pārbaudē migrācijas pakāpe nepalielinās, un ja pirmajā pārbaudē migrācijas robeža vai robežas nav pārsniegtas, tad turpmāka pārbaude nav vajadzīga.

Īpašie noteikumi, kas attiecas uz kopējo migrāciju

6.

Ja izmanto to pārtikas aizstājēju šķīdumu ūdenī, kas norādīti Direktīvā 82/711/EEK un Direktīvā 85/572/EEK, no parauga izdalījušos vielu kopējo daudzumu var analītiski noteikt, iztvaicējot pārtikas aizstājēju un nosverot atlikumu.

Ja izmanto rektificētu olīveļļu vai kādu no tās aizstājējiem, var izmantot turpmāk aprakstīto procedūru.

Materiāla vai izstrādājuma paraugu nosver pirms un pēc saskares ar pārtikas aizstājēju. Parauga absorbēto pārtikas aizstājēju ekstrahē un nosaka kvantitatīvi. Konstatēto pārtikas aizstājēja daudzumu atņem no parauga masas, kas noteikta pēc saskares ar pārtikas aizstājēju. Starpība starp sākotnējo masu un koriģēto galīgo masu raksturo analizētā parauga kopējo migrāciju.

Ja materiālam vai izstrādājumam ir paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem atkārtoti un ja 5. punktā aprakstīto pārbaudi tehniski nav iespējams veikt, šo pārbaudi drīkst modificēt ar noteikumu, ka tādējādi var noteikt migrācijas pakāpi trešajā pārbaudē. Viena no iespējamām modifikācijām ir aprakstīta turpmāk.

Pārbaudi veic trim identiskiem materiāla vai izstrādājuma paraugiem. Vienam no tiem izdara attiecīgo pārbaudi un nosaka kopējo migrāciju (M1). Otrais un trešais paraugs tiek pakļauts tādai pašai temperatūrai, bet saskares laiks divreiz un trīsreiz pārsniedz norādīto; katrā atsevišķā gadījumā nosaka kopējo migrāciju (attiecīgi M2 un M3).

Materiālu vai izstrādājumu uzskata par atbilstīgu, ja M1 vai M3 — M2 nepārsniedz kopējās migrācijas robežu.

7.

Tāpēc materiāls vai izstrādājums, kam kopējās migrācijas robeža pārsniegta ne vairāk kā par turpmāk minēto analītisko pielaidi, uzskatāms par atbilstīgu šai direktīvai.

Ievēro šādas analītiskās pielaides:

 20 mg/kg vai 3 mg/dm2, migrācijas testos izmantojot rektificētu olīveļļu vai tās aizstājējus,

 12 mg/kg vai 2 mg/dm2, migrācijas testos izmantojot citus Direktīvā 82/711/EEK un Direktīvā 85/572/EEK minētos pārtikas aizstājējus.

8.

Neierobežojot Direktīvas 82/711/EEK 3. panta 2. punkta noteikumus, migrācijas pārbaudes ar rektificētu olīveļļu vai tās aizstājējiem neizdara, lai pārbaudītu atbilstību kopējai migrācijas robežai gadījumos, kad ir neapšaubāmi pierādījumi tam, ka norādītā analītiskā metode ir tehniski neatbilstoša.

Visos šādos gadījumos vielām, uz ko neattiecas īpatnējās migrācijas robežas vai citi ierobežojumi, kuri minēti sarakstā II pielikumā, attiecīgi piemēro vispārīgu īpatnējo migrācijas robežu, kas ir 60 mg/kg vai 10 mg/dm2. Tomēr visu noteikto īpatnējo migrāciju vērtību summa nedrīkst pārsniegt kopējo migrācijas robežu.
II PIELIKUMS

TO MONOMĒRU UN CITU IZEJVIELU SARAKSTS, KO VAR IZMANTOT PLASTMASAS MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANĀ

VISPĀRĪGS IEVADS

1.

Šajā pielikumā iekļauts monomēru un citu izejvielu saraksts. Sarakstā ir iekļautas:

 vielas, kuras lielmolekulāru savienojumu ražošanai tiek pakļautas polimerizācijai, ieskaitot polikondensāciju, polipievienošanu vai citus līdzīgus procesus,

 dabīgas vai sintētiskas lielmolekulāras vielas, ko izmanto modificētu lielmolekulāru savienojumu ražošanai, ja to sintezēšanai vajadzīgie monomēri vai citas izejvielas nav iekļautas sarakstā,

 vielas, kuras izmanto esošo dabīgo vai sintētisko lielmolekulāro vielu modificēšanai.

▼M3

2.

Šīs vielas nav iekļautas, pat ja tās lieto apzināti un ja tās ir atļautas:

a) atļauto skābju alumīnija, amonija, kalcija, dzelzs, magnija, kālija un nātrija sāļi (tajā skaitā dubultsāļi un skābie sāļi), fenoli vai spirti. Tomēr nosaukumi ar vārdiem “… skābe(-es), sāļi” ir iekļauti sarakstos, ja attiecīgā(-ās) brīvā(-ās) skābe(-es) nav minēta(-as);

b) atļauto skābju cinka sāļi (tajā skaitā dubultsāļi un skābes sāļi), fenoli vai spirti. Šīm sāļu grupām piemēro SML = 25 mg/kg (ko izsaka kā Zn) grupu. Tas pats Zn ierobežojums attiecas uz:

i) vielām, kuru nosaukumā ir vārdi “… skābe(-es), sāļi”, kas ir sarakstos, ja attiecīgā(-ās) brīvā(-ās) skābe(-es) nav minēta(-as);

ii) vielām, kas minētas VI pielikuma 38. piezīmē.

▼B

3.

Sarakstā nav iekļautas arī šādas vielas, kaut gan to klātbūtne ir iespējama:

a) vielas, kas varētu būt gatavā produktā kā:

 lietoto vielu piemaisījumi,

 reakcijas starpprodukti,

 sadalīšanās produkti;

b) oligomēri un dabīgās vai sintētiskās lielmolekulāras vielas un to maisījumi, ja sintezēšanai vajadzīgie monomēri vai izejvielas ir iekļautas sarakstā;

c) izmantošanai atļauto vielu maisījumi.

Materiāli un izstrādājumi, kas satur a), b) un c) apakšpunktā norādītās vielas, atbilst prasībām, kas noteiktas Direktīvas 89/109/EEK 2. pantā.

4.

Vielām ir laba tehniskā kvalitāte attiecībā uz to tīrībai noteiktajiem kritērijiem.

5.

Sarakstā iekļauta šāda informācija:

 1. ailē (Identifikācijas Nr.): sarakstā iekļauto vielu EEK iepakojuma materiāla identifikācijas numurs,

 2. ailē (CAS Nr.): CAS (Chemical Abstracts Service) reģistrācijas numurs,

 3. ailē (Nosaukums): ķīmiskais nosaukums,

 4. ailē (Ierobežojumi un/vai specifikācijas): Tie (tās) var būt:

 

 īpatnējā migrācijas robeža (SMR),

 maksimāli pieļaujamais vielas daudzums gatavā materiālā vai izstrādājumā (QM),

 maksimāli pieļaujamais vielas daudzums gatavā materiālā vai izstrādājumā, kas izteikts mg uz 6 dm2 virsmas, kura saskaras ar pārtikas produktiem (QMA),

 kāds cits īpaši minēts ierobežojums,

 jebkāda veida specifikācija, kas attiecas uz vielu vai polimēru.

6.

Ja uz vielu, kas norādīta sarakstā kā atsevišķs savienojums, attiecas arī kāds vispārējs termins, tad šai vielai piemēro tos ierobežojumus, kuri norādīti atsevišķajam savienojumam.

7.

Ja pastāv kāda neatbilstība starp CAS numuru un ķīmisko nosaukumu, tad ķīmiskajam nosaukumam ir prioritāte attiecībā pret CAS numuru. Ja Einecs norādītais CAS numurs neatbilst CAS reģistrā norādītajam CAS numuram, izmanto CAS reģistrā norādīto CAS numuru.

8.

Tabulas 4. ailē ir lietoti vairāki saīsinājumi vai frāzes, kuru nozīme ir šāda:

DL

=

analīzes metodes noteikšanas robeža;

GP

=

gatavais materiāls vai izstrādājums;

NCO

=

izocianātu daļa;

NN

=

nav nosakāms. Šajā direktīvā vārdi — “nav nosakāms” — nozīmē to, ka viela nav jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi, ar ko to būtu jānosaka pie norādītās noteikšanas robežas (DL). Ja šādas metodes pašlaik nav, tad līdz apstiprinātas metodes izstrādei var izmantot analītisko metodi ar atbilstošiem efektivitātes rādītājiem pie noteikšanas robežas;

▼M2

QM

=

maksimāli pieļaujamais vielas atlieku saturs materiālā vai izstrādājumā. Šajā direktīvā vielas daudzums materiālā vai izstrādājumā būtu jānosaka ar validētu analīzes metodi. Ja šādas metodes pašlaik nav, līdz validētas metodes izstrādei var izmantot analītisko metodi ar atbilstošiem efektivitātes rādītājiem pie norādītās robežas;

▼B

QM (T)

=

maksimāli pieļaujamais vielas atlikuma daudzums materiālā vai izstrādājumā, kas izteikts kā norādītās vielas vai vielu vai grupu kopējais daudzums. Šajā direktīvā vielas daudzums materiālā vai izstrādājumā būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes pašlaik nav, tad līdz apstiprinātas metodes izstrādei var izmantot analītisko metodi ar atbilstošiem efektivitātes rādītājiem pie norādītās robežas;

QMA

=

maksimāli pieļaujamais vielas atlikuma daudzums gatavā materiālā vai izstrādājumā, kas izteikts mg uz 6 dm2 virsmas, kura saskaras ar pārtikas produktiem. Šajā direktīvā vielas daudzums materiāla vai izstrādājuma virsmā būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes pašreiz nav, tad līdz apstiprinātas metodes izstrādei var izmantot analītisko metodi ar atbilstošiem efektivitātes rādītājiem pie norādītās vērtības;

QMA

=

maksimāli pieļaujamais vielas atlikuma daudzums materiālā vai izstrādājumā, kas izteikts kā norādītās vielas vai vielu vai grupu kopējais daudzums (mg) uz 6 dm2 virsmas, kura saskaras ar pārtikas produktiem. Šajā direktīvā vielas daudzums materiāla vai izstrādājuma virsmā būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes pašreiz nav, tad līdz apstiprinātas metodes izstrādei var izmantot analītisko metodi ar atbilstošiem efektivitātes rādītājiem pie norādītās robežas;

SMR

=

īpatnējā migrācijas robeža pārtikā vai pārtikas aizstājējā, ja vien nav norādīts citādi. Šajā direktīvā vielas īpatnējā migrācija būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes pašreiz nav, tad līdz apstiprinātas metodes izstrādei var izmantot analītisko metodi ar atbilstošiem efektivitātes rādītājiem pie norādītās robežas;

SMR

=

īpatnējā migrācijas robeža pārtikā vai pārtikas aizstājējā, kas izteikta kā norādītās grupas vai vielas vai vielu kopējais daudzums. Šajā direktīvā vielu īpatnējā migrācija būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes pašlaik nav, tad līdz apstiprinātas metodes izstrādei var izmantot analītisko metodi ar atbilstošiem efektivitātes rādītājiem pie norādītās vērtības.

A iedaļaIzmantošanai atļauto monomēru un citu izejvielu saraksts

Identifikācijas Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

10030

000514–10–3

abietīnskābe

 

10060

000075–07–0

acetaldehīds

SMR (T) = 6 mg/kg (2)

10090

000064–19–7

etiķskābe

 

10120

000108–05–4

etiķskābes vinilesteris

SMR = 12 mg/kg

10150

000108–24–7

etiķskābes anhidrīds

 

10210

000074–86–2

acetilēns

 

▼M2

10599/90A

061788–89–4

Nepiesātināto taukskābju (C18), dimēri, destilēti

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 27

10599/91

061788–89–4

Nepiesātināto taukskābju (C18), dimēri, nedestilēti

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 27

10599/92A

068783–41–5

Hidrogenētu nepiesātināto taukskābju (C18), dimēri, destilēti

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 27

10599/93

068783–41–5

Hidrogenētu nepiesātināto taukskābju (C18), dimēri, nedestilēti

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 27

▼B

10630

000079–06–1

akrilamīds

SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg)

10660

015214–89–8

2-akrilamido-2-metilpropānsulfonskābe

SMR = 0,05 mg/kg

10690

000079–10–7

akrilskābe

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (36) ◄

10750

002495–35–4

akrilskābes benzilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (36) ◄

10780

000141–32–2

akrilskābes n-butilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (36) ◄

10810

002998–08–5

akrilskābes sec-butilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (36) ◄

10840

001663–39–4

akrilskābes terc-butilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (36) ◄

▼M3 —————

▼M3

11005

012542-30-2

akrilskābe, diciklopentenilesteris

QMA = 0,05 mg/6 dm2

▼B

11245

002156–97–0

akrilskābes dodecilesteris

SMR = 0,05 mg/kg 2

11470

000140–88–5

akrilskābes etilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (36) ◄

▼M3

11500

000103-11-7

akrilskābe, 2-etilheksilesteris

SML = 0,05 mg/kg

▼B

11510

000818–61–1

akrilskābes hidroksietilesteris

skat. “akrilskābes etilēnglikola monoesteris”

11530

000999–61–1

Akrilskābes 2–hidroksipropilesteris

►M2  QMA = 0,05 mg/6 dm2 akrilskābes 2–hidroksipropilestera un akrilskābes 2–hidroksiizopropilestera summai, ievērojot V pielikumā noteiktās specifikācijas ◄

11590

000106–63–8

akrilskābes izobutilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (36) ◄

11680

000689–12–3

akrilskābes izopropilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (36) ◄

11710

000096–33–3

akrilskābes metilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (36) ◄

11830

000818–61–1

akrilskābes etilēnglikola monoesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (36) ◄

11890

002499–59–4

akrilskābes n-oktilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (36) ◄

11980

000925–60–0

akrilskābes propilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (36) ◄

12100

000107–13–1

akrilnitrils

SMR = NN (DL = 0,020 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi)

12130

000124–04–9

adipīnskābe

 

12265

004074–90–2

adipīnskābes divinilesteris

QM = 5 mg/kg FP. Vai izmanto tikai kā komonomēru.

12280

002035–75–8

adipīnskābes anhidrīds

 

12310

 

albumīns

 

12340

 

albumīns, koagulēts ar formaldehīdu

 

12375

 

alifātiskie taisnas virknes vienvērtīgie piesātinātie pirmējie spirti (C4-C22)

 

12670

002855–13–2

1-amino-3-aminometil-3,5,5 trimetilcikloheksāns

SMR = 6 mg/kg

12761

000693–57–2

12-aminododekānskābe

SMR = 0,05 mg/kg

12763

000141–43–5

2-aminoetanols

SMR = 0,05 mg/kg. Nav paredzēts izmantošanai polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteikts pārtikas aizstājējs D, un tikai zem PET slāņa netiešā saskarē ar pārtiku

12765

084434–12–8

N-(2-aminoetil)-beta-alanīns, nātrija sāls

SMR = 0,05 mg/kg

▼M3

12786

000919-30-2

3-aminopropiltrietoksisilāns

3-aminopropiltrietoksisilāna ekstrahējamo atlieku saturam jābūt zemākam nekā 3 mg/kg pildvielas. Lietošanai tikai neorganisku pildvielu reaģējošas virsmas apstrādei

▼B

12788

002432–99–7

11-aminoundekānskābe

SMR = 5 mg/kg

12789

007664–41–7

amonjaks

 

12820

000123–99–9

azelaīnskābe

 

12970

004196–95–6

azelaīnskābes anhidrīds

 

13000

001477–55–0

1,3-benzodimetānamīns

SMR = 0,05 mg/kg

13060

004422–95–1

1,3,5-benzotrikarbonskābes trihlorīds

QMA = 0,05 mg/6 dm2 (nosaka kā 1,3,5-benzoltrikarbonskābi)

13075

000091–76–9

benzguanamīns

skat. “2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazīns”

13090

000065–85–0

benzoskābe

 

13150

000100–51–6

benzilspirts

 

13180

000498–66–8

biciklo(2.2.1)hept-2-ēns (= Norbornēns)

SMR = 0,05 mg/kg

13210

001761–71–3

bis(4-aminocikloheksil)metāns

SMR = 0,05 mg/kg

▼M3

13317

132459-54-2

N,N′-Bis[4-(etoksikarbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalīntetrakarboksidiimīds

SML = 0,05 mg/kg. Tīrība > 98,1 % (w/w). Tikai komonomērlietošanai (maks. 4 %) poliesteriem (PET, PBT)

▼M2

13323

000102–40–9

1,3–Bis(2–hidroksietoksi)benzols

SMR = 0,05 mg/kg

▼B

13326

000111–46–6

bis(2-hidroksietil)ēteris

skat. “dietilēnglikols”

13380

000077–99–6

2,2-bis(hidroksimetil)-1-butanols

skat. “1,1,1-trimetilolpropāns”

13390

000105–08–8

1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksāns

 

13395

004767–03–7

2,2-bis(hidroksimetil)propionskābe

QMA = 0,05 mg/6 dm2

13480

000080–05–7

2,2–Bis(4–hidroksifenil)propāns

►M2  SMR (T) = 0,6 mg/kg28  ◄

13510

001675–54–3

2,2-bis(4-hidroksifenil)propān-bis(2,3-epoksipropil)ēteris (=BADGE)

Saskaņā ar Komisijas 2002. gada 20. februāra Direktīvu 2002/16/EK par dažu epoksiatvasinājumu izmantošanu materiālos un izstrādājumos, kuriem paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem (OV L 51, 22.2.2002., 27. lpp.)

13530

038103–06–9

2,2-bis(4-hidroksifenil)propān-bis(ftālskābes anhidrīds)

SMR = 0,05 mg/kg

13550

000110–98–5

bis(hidroksipropil)ēteris

skat. “dipropilēnglikols”

13560

0005124–30–1

bis-(4-izocianocikloheksil)metāns

skat. “dicikloheksilmetān-4,4-diizocianāts”

13600

047465–97–4

3,3-bis(3-metil-4-hidroksifenil)2-indolinons

SMR = 1,8 mg/kg

13607

000080–05–7

bisfenols A

skat. “2,2-bis(4-hidroksifenil)propāns”

13610

001675–54–3

bisfenola A bis(2,3-epoksipropil)ēteris

skat. “2,2-bis(4-hidroksifenil)propān-bis(2,3-epoksipropil)ēteris”

13614

038103–06–9

bisfenola A bis(ftālskābes anidrīds)

skat. “2,2-bis(4-hidroksifenil)propān-bis(ftālskābes anhidrīds)”

13617

000080–09–1

bisfenols S

skat. “4,4”-dihidroksidifenilsulfons

13620

010043–35–3

borskābe

SMR (T) = 6 mg/kg (23) (izteikts borā) neierobežojot noteikumus Direktīvā 98/83/EK par ūdeni iedzīvotāju vajadzībām (OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.).

13630

000106–99–0

butadiēns

QM = 1 mg/kg FP vai SMR = nav nosakāms (DL = 0,020 mg/kg, ieskaitot analītisko pielaidi)

13690

000107–88–0

1,3-butāndiols

 

13720

000110–63–4

1,4-butāndiols

►M3  SML(T) = 5 mg/kg (24) ◄

13780

002425–79–8

1,4-butāndiol bis(2,3-epoksipropil)ēteris

QM = 1 mg/kg FP (izteikts kā epoksigrupa, Mw = 43)

13810

000505–65–7

1,4-butāndiola formāls

QMA = 0,05 mg/6 dm2

13840

000071–36–3

1-butanols

 

13870

000106–98–9

1-butēns

 

13900

000107–01–7

2-butēns

 

13932

000598–32–3

3-butēn-2-ols

QMA = NN (DL = 0,02 mg/6 dm2). Izmantojams tikai kā komonomērs polimēru piedevas ražošanai

14020

000098–54–4

4-terc-butilfenols

SMR = 0,05 mg/kg

14110

000123–72–8

butiraldehīds

 

14140

000107–92–6

sviestskābe

 

14170

000106–31–0

butiranhidrīds

 

14200

000105–60–2

kaprolaktāms

SMR (T) = 15 mg/kg (5)

14230

002123–24–2

kaprolaktāma nātrija sāls

SMR (T) = 15 mg/kg (5) (izteikts kaprolaktāmā)

▼M3

14260

000502-44-3

kaprolaktons

SML = 0,05 mg/kg (izteikts kā kaprolaktona un 6-hidroksiheksānskābes summa)

▼B

14320

000124–07–2

kaprilskābe

 

14350

000630–08–0

oglekļa monoksīds

 

14380

000075–44–5

karbonilhlorīds

QM = 1 mg/kg FP

14411

008001–79–4

rīcineļļa

 

14500

009004–34–6

celuloze

 

14530

007782–50–5

hlors

 

14570

000106–89–8

1-hlor-2,3-epoksipropāns

skat. “epihlorhidrīns”

14650

000079–38–9

hlortrifluoretilēns

QMA = 0,5 mg/6 dm2

14680

000077–92–9

citronskābe

 

14710

000108–39–4

m-krezols

 

14740

000095–48–7

o-krezols

 

14770

000106–44–5

p-krezols

 

▼M2

14800

003724–65–0

Krotonskābe

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 33

▼B

14841

000599–64–4

4-kumilfenols

SMR = 0,05 mg/kg

14880

000105–08–8

1,4-cikloheheksāndimetanols

skat. “1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksāns:”

14950

003173–53–3

Cikloheksilizocianāts

►M2  QM (T) = 1 mg/kg pārtikas produkta (izteikts NCO)26  ◄

15030

000931–88–4

ciklooktēns

SMR = 0,05 mg/kg. Izmantošanai tikai polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteikts pārtikas aizstājējs A

15070

001647–16–1

1,9-dekadiēns

SMR = 0,05 mg/kg

15095

000334–48–5

dekānskābe (kaprīnskābe)

 

15100

000112–30–1

1-dekanols

 

15130

000872–05–9

1-decēns

SMR = 0,05 mg/kg

15250

000110–60–1

1,4-diaminobutāns

 

15272

000107–15–3

1,2-diaminoetāns

skat. “etilēndiamīns”

15274

000124–09–4

1,6-diaminoheksāns

skat. “heksametilēndiamīns:”

15310

000091–76–9

2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazīns

QMA = 5 mg/6 dm2

▼M2 —————

▼B

15565

000106–46–7

1,4-dihlorbenzols

SMR = 12 mg/kg

15610

000080–07–9

4,4′-dihlordifenilsulfons

SMR = 0,05 mg/kg

15700

005124–30–1

dicikloheksilmetān-4,4′-diizocianāts

QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO (26))

15760

000111–46–6

dietilēnglikols

SMR (T) = 30 mg/kg (3)

15790

000111–40–0

dietilēntriamīns

SMR = 5 mg/kg

15820

000345–92–6

4,4′-difluorbenzofenons

SMR = 0,05 mg/kg

15880

000120–80–9

1,2-dihidroksibenzols

SMR = 6 mg/kg

15910

000108–46–3

1,3-dihidroksibenzols

SMR = 2,4 mg/kg

15940

000123–31–9

1,4-dihidroksibenzols

SMR = 0,6 mg/kg

15970

000611–99–4

4,4′-dihidroksibenzofenons

SMR (T) = 6 mg/kg (15)

16000

000092–88–6

4,4′-dihidroksibifenils

SMR = 6 mg/kg

16090

000080–09–1

4,4′-dihidroksidifenilsulfons

SMR = 0,05 mg/kg

16150

000108–01–0

dimetilaminoetanols

SMR = 18 mg/kg

▼M2

16210

006864–37–5

3,3'–Dimetil–4,4'–diaminodicikloheksilmetāns

SML = 0,05 mg/kg32. Drīkst izmantot tikai poliamīdos.

▼B

16240

000091–97–4

3,3′-dimetil-4,4′ -diizocianobifenils

QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26)

16360

000576–26–1

2,6-dimetilfenols

SMR = 0,05 mg/kg

16390

000126–30–7

2,2′-dimetil-1,3-propāndiols

SMR = 0,05 mg/kg

16450

000646–06–0

1,3-dioksolāns

SMR = 0,05 mg/kg

16480

000126–58–9

dipentaeritrīts

 

▼M2

16540

000102–09–0

Difenilkarbonāts

SMR = 0,05 mg/kg

▼B

16570

004128–73–8

difenilēter-4,4′-diizocianāts

QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26)

16600

005873–54–1

difenilmetil-2,4′-diizocianāts

QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26)

16630

000101–68–8

difenilmetil-4,4′-diizocianāts

QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26)

16650

000127–63–9

difenilsulfons

SMR (T) = 3 mg/kg (25)

16660

000110–98–5

dipropilēnglikols

 

16690

001321–74–0

divinilbenzols

QMA = 0,01 mg/6 dm2 vai SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, iekļauta analītiskā pielaide) divinilbenzola un etilvinilbenzola summai un atbilstīgi V pielikumā noteiktajām specifikācijām)

16694

013811–50–2

N, N′-divinil-2-imidazolidinons

QM = 5 mg/kg FP

16697

000693–23–2

n-dodekāndiskābe

 

16704

000112–41–4

1-dodecēns

SMR = 0,05 mg/kg

16750

000106–89–8

epihlorohidrīns

QM = 1 mg/kg FP

16780

000064–17–5

etanols

 

16950

000074–85–1

etilēns

 

▼M3

16955

000096-49-1

etilēna karbonāts

Atlieku saturs = 5 mg/kg hidrogela proporcijā 1 kg pārtikas uz maksimāli 10 g hidrogela. Hidrolizāts satur etilēnglikolu ar SML = 30 mg/kg

▼B

16960

000107–15–3

etilēndiamīns

SMR = 12 mg/kg

16990

000107–21–1

etilēnglikols

SMR (T) = 30 mg/kg (3)

17005

000151–56–4

etilēnimīns

SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg)

17020

000075–21–8

etilēnoksīds

QM = 1 mg/kg FP

17050

000104–76–7

2-etil-1-heksanols

SMR = 30 mg/kg

▼M2

17110

016219–75–3

5–Etilidēnbiciklo[2,2,1]hept–2–ēns

QMA = 0,05 mg/6 dm2. Virsmas laukuma un pārtikas produkta daudzuma attiecība nedrīkst pārsniegt 2 dm2/kg

▼B

17160

000097–53–0

eigenols

SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi)

17170

061788–47–4

taukskābes, kokosriekstu

 

17200

068308–53–2

taukskābes, sojas

 

17230

061790–12–3

Taukskābes, taleļļas

 

17260

000050–00–0

formaldehīds

SMR (T) = 15 mg/kg (22)

17290

000110–17–8

fumārskābe

 

17530

000050–99–7

glikoze

 

18010

000110–94–1

glutārskābe

 

18070

000108–55–4

glutārskābes anhidrīds

 

18100

000056–81–5

glicerīns

 

18220

068564–88–5

N-heptilaminoundekānskābe

SMR = 0,05 mg/kg (1)

18250

000115–28–6

heksahlorendometilēntetrahidroftālskābe

SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg)

18280

000115–27–5

heksahlorendometilēntetrahidroftālskābes anhidrīds

SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg)

18310

036653–82–4

1-heksadekanols

 

18430

000116–15–4

heksafluorpropilēns

SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg)

18460

000124–09–4

heksametilēndiamīns

SMR = 2,4 mg/kg

18640

000822–06–0

heksametilēndiizocianāts

QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26)

18670

000100–97–0

heksametilēntetramīns

SMR (T) = 15 mg/kg (22) (izteikts formaldehīdā)

▼M2

18700

000629–11–8

1,6–Heksāndiols

SMR = 0,05 mg/kg

▼B

18820

000592–41–6

1-heksēns

SMR = 3 mg/kg

18867

000123–31–9

hidrohinons

skat. “1,4-dihidroksibenzols”

18880

000099–96–7

p-hidroksibenzoskābe

 

▼M2

18896

001679–51–2

4–(Hidroksimetil)1–cikloheksēns

SMR = 0,05 mg/kg

▼B

18897

016712–64–4

6-hidroksi-2-naftēnkarbonskābe

SMR = 0,05 mg/kg

18898

000103–90–2

N–(4–hidroksifenil)acetamīds

►M2  SMR = 0,05 mg/kg ◄

19000

000115–11–7

izobutēns

 

19060

000109–53–5

izobutilvinilēteris

QM = 5 mg/kg FP

19110

04098–71–9

1-izociano-3-izocianometil-3,5,5-trimetilcikloheksāns

QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO)(26)

19150

000121–91–5

izoftālskābe

SMR = 5 mg/kg

19210

001459–93–4

izoftālskābes dimetilesteris

SMR = 0,05 mg/kg

19243

000078–79–5

izoprēns

skat. “2-metil-1,3-butadiēns”

19270

000097–65–4

itakonskābe

 

19460

000050–21–5

pienskābe

 

19470

000143–07–7

laurīnskābe

 

19480

002146–71–6

laurīnskābes vinilesteris

 

19490

000947–04–6

laurolaktāms

SMR = 5 mg/kg

19510

011132–73–3

lignoceluloze

 

19540

000110–16–7

maleīnskābe

SMR (T) = 30 mg/kg (4)

19960

000108–31–6

maleīnskābes anhidrīds

SMR (T) = 30 mg/kg (4)

19975

000108–78–1

melamīns

skat. “2,4,6-triamino-1,3,5-triazīns”

19990

000079–39–0

metakrilamīds

SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi)

20020

000079–41–4

metakrilskābe

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (37) ◄

20050

000096–05–9

metakrilskābes alilesteris

SMR = 0,05 mg/kg

20080

002495–37–6

metakrilskābes benzilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (37) ◄

20110

000097–88–1

metakrilskābes butilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (37) ◄

20140

002998–18–7

metakrilskābes sec-butilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (37) ◄

20170

000585–07–9

metakrilskābes terc-butilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (37) ◄

20260

000101–43–9

metakrilskābes cikloheksilesteris

SMR = 0,05 mg/kg

20410

002082–81–7

metakrilskābes diesteris ar 1,4-butāndiolu

SMR = 0,05 mg/kg

▼M2

20440

000097–90–5

Metakrilskābes diesteris ar etilēnglikolu

SMR = 0,05 mg/kg

▼B

20530

002867–47–2

metakrilskābes 2-(dimetilamino)-etilesteris

SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi)

20590

000106–91–2

metakrilskābes 2,3-epoksipropilesteris

QMA = 0,02 mg/6 dm2

20890

000097–63–2

metakrilskābes etilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (37) ◄

21010

000097–86–9

metakrilskābes izobutilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (37) ◄

21100

004655–34–9

metakrilskābes izopropilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (37) ◄

21130

000080–62–6

metakrilskābes metilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (37) ◄

21190

000868–77–9

metakrilskābes monoesteris ar etilēnglikolu

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (37) ◄

21280

002177–70–0

metakrilskābes fenilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (37) ◄

21340

002210–28–8

metakrilskābes propilesteris

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (37) ◄

▼M3

21370

010595-80-9

metakrilskābe, 2-sulfoetilesteris

QMA = ND (DL = 0,02 mg/6 dm2)

▼M2

21400

054276–35–6

Metakrilskābes sulfopropilesteris

QMA = 0,05 mg/6 dm2

▼B

21460

000760–93–0

metakrilskābes anhidrīds

►M3  SML(T) = 6 mg/kg (37) ◄

21490

000126–98–7

metakrilnitrils

SMR = NN (DL = 0,020 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi)

21520

001561–92–8

metalilsulfoskābes nātrija sāls

SMR = 5 mg/kg

21550

000067–56–1

metanols

 

21640

000078–79–5

2-metil-1,3-butadiēns

QM = 1 mg/kg FP vai SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot analītisko pielaidi)

21730

000563–45–1

3-metil-1-butēns

QMA = 0,006 mg/6 dm2. Izmantošanai tikai polipropilēnā

21765

106246–33–7

4,4′-metilēn-bis(3-hlor-2,6-dietilanilīns)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

21821

000505–65–7

1,4-(metilēndioksi)butāns

skat. “1,4-butāndiola formāls”

21940

000924–42–5

N-metilolakrilamīds

SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg)

22150

000691–37–2

4–Metil–1–pentēns

►M2  SMR = 0,05 mg/kg ◄

▼M3

22210

000098-83-9

alfa-metilstirols

SML = 0,05 mg/kg

▼B

22331

025513–64–8

►M2  1,6–Diamino–2,4,4–trimetilheksāna (35–45 % m/m) un 1,6–diamino–2,4,4–trimetilheksāna (55–65 % m/m) maisījums ◄

QMA = 5 mg/6 dm2

22332

►M2  –– ◄

2,2,4–Trimetilheksān–1,6–diizocianāta (40 % m/m) un 2,4,4–trimetilheksān–1,6–diizocianāta (60 % m/m) maisījums

QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO)26

22350

000544–63–8

miristīnskābe

 

22360

001141–38–4

2,6-naftalīndikarbonskābe

SMR = 5 mg/kg

22390

000840–65–3

2,6-naftalīndikarbonskābes dimetilesteris

SMR = 0,05 mg/kg

22420

003173–72–6

1,5-naftalīndiizocianāts

QM(T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26)

22437

000126–30–7

neopentilglikols

skat. “2,2-dimetil-1,3-propāndiols”

22450

009004–70–0

nitroceluloze

 

22480

000143–08–8

1-nonanols

 

22550

000498–66–8

norbornēns

skat. “biciklo(2.2.1)hept-2-ēns”

22570

000112–96–9

oktadecilizocianāts

QM(T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26)

22600

000111–87–5

1-oktanols

 

22660

000111–66–0

1-oktēns

SMR = 15 mg/kg

22763

000112–80–1

oleīnskābe

 

▼M2

22775

000144–62–7

Skābeņskābe

SMR (T) = 6 mg/kg29

▼B

22778

007456–68–0

4,4′-oksi-bis(benzosulfonilazīds)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

22780

000057–10–3

palmitīnskābe

 

22840

000115–77–5

pentaeritrīts

 

22870

000071–41–0

1-pentanols

 

22900

000109–67–1

1-pentēns

SMR = 5 mg/kg

▼M3

22932

001187-93-5

perfluorometil-perfluorovinilēteris

SML = 0,05 mg/kg. Tikai lietošanai pretsalipes pārklājumos

▼B

22937

001623–05–8

perfluorpropilperfluorvinilēteris

SMR = 0,05 mg/kg

22960

000108–95–2

fenols

 

23050

000108–45–2

1,3-fenilēndiamīns

SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi)

▼M2

23070

000102–39–6

(1,3–Fenilēndioksi)dietiķskābe

QMA = 0,05 mg/6 dm2

▼B

23155

000075–44–5

fosgēns

skat. “karbonilhlorīds”

23170

007664–38–2

fosforskābe

QM = NN (DL = 1 mg/kg FP)

23175

000122–52–1

fosforpaskābes trietilesteris

SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg)

23187

 

ftālskābe

skat. “tereftālskābe”

23200

000088–99–3

o-ftālskābe

 

23230

000131–17–9

ftālskābes dialilesteris

SMR = NN (DL = 0,01 mg/kg)

23380

000085–44–9

ftalskābes anhidrīds

 

23470

000080–56–8

a-pinēns

 

23500

000127–91–3

b-pinēns

 

23547

009016–00–6

063148–62–9

polidimetilsiloksāns (Mw > 6 800)

Atbilstīgi V pielikumā noteiktajām specifikācijām

23590

025322–68–3

polietilēnglikols

 

23651

025322–69–4

polipropilēnglikols

 

23740

000057–55–6

1,2-propāndiols

 

23770

000504–63–2

1,3-propāndiols

SMR = 0,05 mg/kg

23800

000071–23–8

1-propanols

 

23830

000067–63–0

2-propanols

 

23860

000123–38–6

propionaldehīds

 

23890

000079–09–4

propionskābe

 

23920

000105–38–4

propionskābes vinilesteris

SMR(T) = 6 mg/kg (2)

23950

000123–62–6

propionskābes anhidrīds

 

23980

000115–07–1

propilēns

 

24010

000075–56–9

propilēnoksīds

QM = 1 mg/kg FP

24051

000120–80–9

pirokatehīns

skat. “1,2-dihidroksibenzols”

24057

000089–32–7

piromelītskābes anhidrīds

SMR = 0,05 mg/kg (izteikts piromelītskābē)

24070

073138–82–6

sveķskābes un kolofonijskābes

 

24072

000108–46–3

rezorcīns

skat. “1,3-dihidroksibenzols”

24073

000101–90–6

rezorcīna diglicidilēteris

QMA = 0,005 mg/6 dm2. Nav paredzēts izmantošanai polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteikts pārtikas aizstājējs D, un tikai zem PET slāņa netiešā saskarē ar pārtiku

24100

008050–09–7

kolofonijs

 

24130

008050–09–7

kolofonijsveķi

skat. “kolofonijs”

24160

008052–10–6

kolofonija taleļļa

 

24190

►M3  008050-09-7 ◄

sveķaina koksne

►M3  Skatīt “kolofonijs” (atsauces Nr. 24100) ◄

24250

009006–04–6

dabīgais kaučuks

 

24270

000069–72–7

salicilskābe

 

24280

000111–20–6

sebacīnskābe

 

24430

002561–88–8

sebacīnskābes anhidrīds

 

24475

001313–82–2

nātrija sulfīds

 

24490

000050–70–4

sorbīts

 

24520

008001–22–7

sojaspupu eļļa

 

24540

009005–25–8

pārtikas ciete

 

24550

000057–11–4

stearīnskābe

 

24610

000100–42–5

stirols

 

24760

026914–43–2

stirolsulfonskābe

SMR = 0,05 mg/kg

24820

000110–15–6

dzintarskābe

 

24850

000108–30–5

dzintarskābes anhidrīds

 

24880

000057–50–1

saharoze

 

24887

006362–79–4

5-sulfoizoftālskābes mononātrija sāls

SMR = 5 mg/kg

24888

003965–55–7

5-sulfoizoftālskābes mononātrija sāls dimetilesteris

SMR = 0,05 mg/kg

▼M3

24903

068425-17-2

sīrupi, hidrolizētā ciete, hidrogenēti

Atbilstoši V pielikuma specifikācijām

▼B

24910

000100–21–0

tereftālskābe

SMR = 7,5 mg/kg

24940

000100–20–9

tereftālskābes dihloranhidrīds

SMR(T) = 7,5 mg/kg (izteikts tereftālskābē)

24970

000120–61–6

tereftālskābes dimetilesteris

 

25080

001120–36–1

1-tetradecēns

SMR = 0,05 mg/kg

25090

000112–60–7

tetraetilēnglikols

 

25120

000116–14–3

tetrafluoretilēns

SMR = 0,05 mg/kg

25150

000109–99–9

tetrahidrofurāns

SMR = 0,6 mg/kg

25180

000102–60–3

N, N, N′, N′, -tetra bis(2-hidroksipropil)etilēndiamīns

 

25210

000584–84–9

2,4-toluildiizocianāts

QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26)

25240

000091–08–7

2,6-toluildiizocianāts

QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26)

25270

026747–90–0

2,4-toluildiizocianāta dimērs

QM (T) = 1 mg/kg (izteikts NCO) (26)

25360

 

trialkil(C5-C15)etiķskābes 2,3-epoksipropilesteris

QM = 1 mg/kg FP (izteikts kā epoksigrupa, Mw = 43)

25380

trialkil(C7-C17)etiķskābes vinilesteri (= Vinilversatāts)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

25385

000102–70–5

trialilamīns

atbilst V pielikumā noteiktajiem normatīviem

25420

000108–78–1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazīns

SMR = 30 mg/kg

25450

026896–48–0

triciklodekāndimetanols

SMR = 0,05 mg/kg

25510

000112–27–6

trietilēnglikols

 

▼M3

25540

000528-44-9

trimelītskābe

SML(T) = 5 mg/kg (35)

25550

000552-30-7

trimelītanhidrīds

SML(T) = 5 mg/kg (35) (izteikts kā trimelītskābe)

▼B

25600

000077–99–6

1,1,1-trimetilolpropāns

SMR = 6 mg/kg

25840

003290–92–4

1,1,1-trimetilolpropāntrimetakrilāts

SMR = 0,05 mg/kg

25900

000110–88–3

trioksāns

QM = 0,05 mg/kg

25910

024800–44–0

tripropilēnglikols

 

25927

027955–94–8

1,1,1-t ris(4-hidroksifenil)etāns

QM = 0,5 mg/kg FP. Izmantošanai tikai polikarbonātos

25960

000057–13–6

urīnviela

 

26050

000075–01–4

vinilhlorīds

skat. Padomes Direktīvu 78/142/EEK

26110

000075–35–4

vinilidēnhlorīds

QM = 5 mg/kg FP vai SMR = NN (DL = 0,05 mg/kg)

26140

000075–38–7

vinilidēnfluorīds

SMR = 5 mg/kg

26155

001072–63–5

1-vinilimidazols

QM = 5 mg/kg FP

26170

003195–78–6

N-vinil-N-metilacetamīds

QM = 2 mg/kg FP

26320

002768–02–7

viniltrimetoksisilāns

QM = 5 mg/kg FP

26360

007732–18–5

ūdens

atbilstīgi Direktīvai 98/83/EK

B iedaļaTo monomēru un citu izejvielu saraksts, kurus var turpināt izmantot līdz lēmumam par iekļaušanu A iedaļā

Identifikācijas Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

▼M2 —————

▼M3 —————

▼B

13050

000528–44–9

1,2,4-benzotrikarbonskābe

skat. “trimelītskābe”

▼M3 —————

▼M2 —————

▼B

15730

000077–73–6

diciklopentadiēns

 

▼M2 —————

▼B

18370

000592–45–0

1,4-heksadiēns

 

▼M2 —————

▼M3 —————

▼M2 —————

▼B

21970

000923–02–4

N-metilolmetakrilamīds

 

▼M3 —————

▼B

26230

000088–12–0

vinilpirolidons

 
III PIELIKUMS

NEPILNĪGS TO PIEDEVU SARAKSTS, KURAS VAR IZMANTOT PLASTMASAS MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAI

VISPĀRĪGS IEVADS

▼M2

1.

Šajā pielikumā ir šādu vielu saraksti:

a) vielas, ko iekļauj plastmasu sastāvā gatava produkta tehnisko īpašību nodrošināšanai, ieskaitot “polimēru piedevas”;. Paredzēts, ka tās saglabājas gatavos izstrādājumos;

b) vielas, kas veido polimerizācijai piemērotu vidi.

Šajā pielikumā a) un b) apakšpunktos minētās vielas turpmāk apzīmē ar vārdu “piedevas”;.

Šajā pielikumā ar terminu “polimēru piedevas”; apzīmē polimērus un/vai prepolimērus un/vai oligomērus, kuras var pievienot plastmasām to tehnisko īpašību nodrošināšanai, bet kurus vienus pašus bez citiem polimēriem nevar izmantot par gatavo materiālu vai izstrādājumu galveno sastāvdaļu. Pie tām pieder arī vielas, kuras var pievienot videi, kurā notiek polimerizācija.

Šajā sarakstā neiekļauj:

a) vielas, kuras tieši ietekmē polimēru veidošanos;

b) krāsvielas;

c) šķīdinātājus.

▼M3

2.

Šīs vielas nav iekļautas, pat ja tās lieto apzināti un ja tās ir atļautas:

a) atļauto skābju alumīnija, amonija, kalcija, dzelzs, magnija, kālija un nātrija sāļi (tajā skaitā dubultsāļi un skābie sāļi), fenoli vai spirti. Tomēr nosaukumi ar vārdiem “… skābe(-es), sāļi” ir iekļauti sarakstos, ja attiecīgā(-ās) brīvā(-as) skābe(-es) nav minēta(-as);

b) atļauto skābju cinka sāļi (tai skaitā dubultsāļi un skābes sāļi), fenoli vai spirti. Šīm sāļu grupām piemēro SML = 25 mg/kg (ko izsaka kā Zn) grupu. Tas pats Zn ierobežojums attiecas uz:

i) vielām, kuru nosaukumā ir vārdi “… skābe(-es), sāļi”, kas parādās sarakstos, ja attiecīgā(-ās) brīvā(-ās) skābe(-es) nav minēta(-as);

ii) vielām, kas minētas VI pielikuma 38. piezīmē.

▼B

3.

Sarakstā nav iekļautas šādas vielas, kaut gan to klātbūtne ir iespējama:

a) vielas, kas varētu būt gatavā produktā, piemēram:

 lietoto vielu piemaisījumi,

 reakcijas starpprodukti,

 sadalīšanās produkti;

b) izmantošanai atļauto vielu maisījumi.

Materiāli un izstrādājumi, kas satur a) un b) apakšpunktā norādītās vielas, atbilst Direktīvas 89/109/EEK 2. pantā noteiktajām prasībām.

4.

Vielām ir laba tehniskā kvalitāte attiecībā uz to tīrībai noteiktajiem kritērijiem.

5.

Sarakstā iekļauta šāda informācija:

 1. ailē (Identifikācijas Nr.): sarakstā iekļauto vielu EEK iepakojuma materiāla identifikācijas numurs,

 2. ailē (CAS Nr.): CAS (Chemical Abstracts Service) reģistrācijas numurs,

 3. ailē (Nosaukums): ķīmiskais nosaukums,

 4. ailē (Ierobežojumi un/vai specifikācijas). Tie (tās) var būt:

 

 īpatnējā migrācijas robeža (SMR),

 maksimāli pieļaujamais vielas daudzums gatavā materiālā vai izstrādājumā (QM),

 maksimāli pieļaujamais vielas daudzums gatavā materiālā vai izstrādājumā, kas izteikts mg uz 6 dm2 virsmas, kura saskaras ar pārtikas produktiem (QMA),

 kāds cits īpaši paredzēts ierobežojums,

 jebkāda veida specifikācija, kas attiecas uz vielu vai polimēru.

6.

Ja uz vielu, kas norādīta sarakstā kā atsevišķs savienojums, attiecas arī kāds vispārējs termins, tad šai vielai piemēro ierobežojumus, kas norādīti atsevišķajam savienojumam.

7.

Ja pastāv kāda neatbilstība starp CAS numuru un ķīmisko nosaukumu, tad ķīmiskajam nosaukumam ir prioritāte attiecībā pret CAS numuru. Ja Einecs norādītais CAS numurs neatbilst CAS reģistrā norādītajam CAS numuram, tad izmanto CAS reģistrā norādīto CAS numuru.

A iedaļaNepilnīgs to piedevu saraksts, kas ir pilnībā saskaņotas Kopienā

▼M3

▼B

▼M3

▼B

▼M3

▼B

▼M3

▼B

▼M3

▼B

▼M3

▼B

Identifikācijas Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

30000

000064–19–7

etiķskābe

 

30045

000123–86–4

etiķskābes butilesteris

 

30080

004180–12–5

etiķskābe, vara sāls

SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš)

30140

000141–78–6

etiķskābes etilesteris

 

30280

000108–24–7

etiķskābes anhidrīds

 

30295

000067–64–1

acetons

 

▼M3

30340

330198-91-9

12-(acetoksi-)stearīnskābe, 2,3-bis-(acetoksi-)propilesteris

 

▼B

30370

acetiletiķskābes sāļi

 

▼M3 —————

▼M3

30401

acetilēti taukskābju mono- un diglicerīdi

 

▼B

30610

no dabīgiem taukiem un eļļām iegūtas taisnas virknes (C2-C24) alifātiskās monokarbonskābes, to mono-, di- un triglicerīnesteri (ieskaitot zarotas virknes taukskābes parastajā daudzumā)

 

30612

sintētiski iegūtās taisnas virknes (C2-C24) alifātiskās monokarbonskābes, to mono-, di- un triglicerīnesteri

 

30960

alifātisko monokarbonskābju (C6-C22) poliglicerīnesteri

 

31328

no dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas taukiem un eļļām iegūtas taukskābes

 

31530

123968–25–2

akrilskābes 2,4-di-terc - pentil-6-(1-(3,5-di-terc - pentil-2-hidroksifenil) etil)fenilesteris

SMR = 5 mg/kg

▼M3

31542

174254-23-0

akrilskābe, metilesteris, telomērs ar 1-dodekanetiolu, C16–C18 alkilesteriem

QM=0,5 % (w/w) FP

▼B

31730

000124–04–9

adipīnskābe

 

33120

Alifātiskie taisnas virknes vienvērtīgie piesātinātie pirmējie spirti (C4-C24)

 

33350

009005–32–7

algīnskābe

 

33801

n-alkil(C10-C13)benzosulfonskābe

SMR = 30 mg/kg

34240

alkil(C10-C20)sulfonskābes fenolu esteri

SMR = 6 mg/kg. Atļauts līdz 2002. gada 1. janvārim

34281

taisnas virknes pirmējo ar pārskaitļa oglekļa atomu skaitu alkil(C8-C22) sulfoskābes

 

34475

alumīnija kalcija hidroksofosfīta hidrāts

 

34480

alumīnija šķiedras, pārslas un pulveri

 

34560

021645–51–2

alumīnija hidroksīds

 

34690

011097–59–9

alumīnija magnija hidroksokarbonāts

 

34720

001344–28–1

alumīnija oksīds

 

▼M2

34850

143925–92–2

Oksidēti bis(hidrogenētu alkiltaukskābju) amīni

QM = Izmantošanai tikai:

a)  poliolefīnos 0,1 % (m/m), izņemot zema blīvuma (augstspiediena) polietilēnu, ja tas ir saskarē ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteiktais samazinājuma koeficients ir mazāks par 3

b)  PET 0,25 % (m/m) saskarē ar pārtikas produktiem, izņemt produktus, kuriem Direktīvā 85/572/EEK par imitatoru noteikts pārtikas aizstājējs D

34895

000088–68–6

2–Aminobenzamīds

SML = 0,05 mg/kg. Drīkst izmantot tikai PET, kurā pilda ūdeni un dzērienus

▼B

35120

013560–49–1

3-aminokrotonskābes diesteris ar bis(2-hidroksietil)tioēteri

 

35160

006642–31–5

6-amino-1,3-dimetiluracils

SMR = 5 mg/kg

35170

000141–43–5

2-aminoetanols

SMR = 0,05 mg/kg. Nav paredzēts izmantošanai polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteikts pārtikas aizstājējs D, un tikai zem PET slāņa netiešā saskarē ar pārtiku

35284

000111–41–1

N-(2-aminoetil)etanolamīns

SMR = 0,05 mg/kg. Nav paredzēts izmantošanai polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteikts pārtikas aizstājējs D, un tikai zem PET slāņa netiešā saskarē ar pārtiku

35320

007664–41–7

amonjaks

 

35440

001214–97–9

amonija bromīds

 

35600

001336–21–6

amonija hidroksīds

 

35840

000506–30–9

arahīnskābe

 

35845

007771–44–0

arahidonskābe

 

36000

000050–81–7

askorbīnskābe

 

36080

000137–66–6

askorbilpalmitāts

 

36160

010605–09–1

askorbilstearāts

 

36640

000123–77–3

azodikarbonamīds

►M1  Izmantošanai tikai par putu veidotāju vielu. No 2005. gada 2. augusta lietot aizliegts. ◄

36840

012007–55–5

bārija tetraborāts

SMR(T) = 1 mg/kg (izteikts bārijā) (12) un SMR(T) = 6 mg/kg (23) (izteikts borā), neierobežojot noteikumus Direktīvā 98/83/EK par ūdeni iedzīvotāju vajadzībām (OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.).

36880

008012–89–3

vasks

 

36960

003061–75–4

behenamīds

 

37040

000112–85–6

behenskābe

 

37280

001302–78–9

bentonīts

 

37360

000100–52–7

benzaldehīds

Atbilstīgi 9. piezīmei VI pielikumā

37600

000065–85–0

benzoskābe

 

37680

000136–60–7

benzoskābes butilesteris

 

37840

000093–89–0

benzoskābes etilesteris

 

38080

000093–58–3

benzoskābes metilesteris

 

38160

002315–68–6

benzoskābes propilesteris

 

▼M3 —————

▼B

38510

136504–96–6

1,2-bis(3-aminopropil)etilēndiamīna polimērs ar N-butil-2,2- 6,6- tetrametil-4-piperidīnamīnu un 2,4,6-trihlor-1,3,5-triazīnu

SMR = 5 mg/kg

38515

001533–45–5

4,4′-bis(2-benzoksazolil)stilbēns

SMR = 0,05 mg/kg (1)

38810

080693–00–1

bis(2,6-di-terc-butil-4-metilfenil)pentaeritrītdifosfīts

SMR = 5 mg/kg (fosfīta and fosfāta summa)

38840

154862–43–8

bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritrītdifosfīts

SMR = 5 mg/kg (pašas vielas, tās oksidētās formas - bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritrītfosfāta un tās hidrolīzes produkta-2,4-dikumilfenola-summa)

38879

135861–56–2

bis(3,4-dimetilbenzilidēn)sorbitols

 

38950

079072–96–1

bis(4-etilbenzilidēn)sorbitols

 

39200

006200–40–4

bis(2-hidroksietil)-2-hidroksipropil-3-(dodeciloksi)metilammonija hlorīds

SMR = 1,8 mg/kg

▼M2

39680

000080–05–7

2,2–Bis(4–hidroksifenil)propāns

SMR (T) = 0,6 mg/kg28

▼B

39815

182121–12–6

9,9-bis(metoksimetil)fluorēns

QMA = 0,05 mg/6 dm2

39890

087826–41–3

069158–41–4

054686–97–4

081541–12–0

bis(metilbenzilidēn)sorbitols

 

39925

129228–21–3

3,3-bis(metoksimetil)-2,5-dimetilheksāns

SMR = 0,05 mg/kg

40120

068951–50–8

bis(polietilēnglikol)hidroksimetilfosfonāts

SMR = 0,6 mg/kg

40320

010043–35–3

borskābe

SMR(T) = 6 mg/kg (23) (izteikts borā), neierobežojot noteikumus Direktīvā 98/83/EK par ūdeni iedzīvotāju vajadzībām (OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.).

40400

010043–11–5

bora nitrīds

 

40570

000106–97–8

butāns

 

40580

000110–63–4

1,4-butāndiols

►M3  SML(T) = 5 mg/kg (24) ◄

41040

005743–36–2

kalcija butirāts

 

41120

010043–52–4

kalcija hlorīds

 

41280

001305–62–0

kalcija hidroksīds

 

41520

001305–78–8

kalcija oksīds

 

41600

012004–14–7

037293–22–4

kalcija sulfoalumināts

 

41680

000076–22–2

kampars

Atbilstīgi 9. piezīmei VI pielikumā

41760

008006–44–8

kandelilvasks

 

41840

000105–60–2

kaprolaktāms

SMR(T) = 15 mg/kg (5)

41960

000124–07–2

kaprilskābe

 

42160

000124–38–9

oglekļa dioksīds

 

42320

007492–68–4

ogļskābe, vara sāls

SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš)

42500

ogļskābes sāļi

 

42640

009000–11–7

karboksimetilceluloze

 

42720

008015–86–9

karnubas vasks

 

42800

009000–71–9

kazeīns

 

▼M2

42880

008001–79–4

Rīcineļļa

 

▼B

42960

064147–40–6

rīcineļļa, dehidratēta

 

43200

rīcineļļas mono- un diglicerīdi

 

43280

009004–34–6

celuloze

 

43300

009004–36–8

celulozes acetāts butirāts

 

43360

068442–85–3

celuloze, reģenerēta

 

43440

008001–75–0

cerezīns

 

▼M3

43480

064365-11-3

aktīvētā ogle

Atbilstoši B daļas V pielikuma specifikācijām

▼B

43515

no kokosriekstiem iegūto taukskābju holīnesteru hlorīdi

QMA = 0,9 mg/6 dm2

44160

000077–92–9

citronskābe

 

44640

000077–93–0

citronskābes trietilesteris

 

45195

007787–70–4

vara bromīds

►M3  SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš) ◄

45200

001335–23–5

vara jodīds

►M3  SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš) ◄

45280

kokvilnas šķiedra

 

45450

068610–51–5

p-krezil-diklopentadiēna un izobutilēna kopolimērs

►M2  SMR = 5 mg/kg ◄

45560

014464–46–1

kristobalīts

 

▼M2

45600

003724–65–0

Krotonskābe

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 33

45640

005232–99–5

2–Ciān–3,3–difenilakrilskābes etilesteris

SMR = 0,05 mg/kg

▼B

45760

000108–91–8

cikloheksilamīns

 

45920

009000–16–2

dammārsveķi

 

45940

000334–48–5

n-dekānskābe

 

46070

010016–20–3

a-dekstrīns

 

46080

007585–39–9

b-dekstrīns

 

46375

061790–53–2

diatomīts

 

46380

068855–54–9

diatomīts, sakausēts ar kalcinēto sodu

 

46480

032647–67–9

dibenzilidēnsorbitols

 

▼M2

46700

 

5,7–di–terc–butil–3–(3,4– un 2,3–dimetilfenil)–3H–benzo furan–2–ons, kas satur:

a) 5,7–di–terc–butil–3– (3,4–dimetilfenil)–3H– benzofuran–2–ons (80–100 % m/m), un

b) 5,7–di–terc–butil–3– (2,3–dimetilfenil)–3H– benzofuran–2–ons (0–20 % m/m)

SMR = 5 mg/kg

46720

004130–42–1

2,6–di–terc–butil–4–etilfenols

QMA = 4,8 mg/6 dm2

▼B

46790

004221–80–1

3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzoskābes 2,4-di-terc-butilfenilesteris

 

46800

067845–93–6

3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzoskābes heksadecilesteris

 

46870

003135–18–0

3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzilfosfonskābes dioktadecilesteris

 

46880

065140–91–2

3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzilfosfonskābes monoetilestera kalcija sāls

SMR = 6 mg/kg

47210

026427–07–6

dibutiltioalvskābes polimērs [= tio-bis(butilalvas sulfīda polimērs]

Atbilstīgi V pielikumā noteiktajām specifikācijām

47440

000461–58–5

diciāndiamīds

 

47540

027458–90–8

di-terc-dodecildisulfīds

SMR = 0,05 mg/kg

47680

000111–46–6

dietilēnglikols

SMR (T) = 30 mg/kg (3)

48460

000075–37–6

1,1-difluoretāns

 

48620

000123–31–9

1,4-dihidroksibenzols

SMR = 0,6 mg/kg

48720

000611–99–4

4,4′-dihidroksibenzofenons

SMR (T) = 6 mg/kg (15)

49485

134701–20–5

2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenols

SMR = 1 mg/kg

49540

000067–68–5

dimetilsulfoksīds

 

51200

000126–58–9

dipentaeritrīts

 

51700

147315–50–2

2-(4,6-difenil-1,3,5-triazīn-2-il)-5-(heksiloksi)fenols

SMR = 0,05 mg/kg

51760

025265–71–8

000110–98–5

dipropilēnglikols

 

52640

016389–88–1

dolomīts

 

52645

010436–08–5

cis-11-eikozēnamīds

 

52720

000112–84–5

erukskābes amīds

 

52730

000112–86–7

erukskābe

 

52800

000064–17–5

etanols

 

53270

037205–99–5

etilkarboksimetilceluloze

 

53280

009004–57–3

etilceluloze

 

53360

000110–31–6

N, N′-etilēn-bis-oleīnskābes amīds

 

53440

005518–18–3

N, N′-etilēn-bis-palmitīnskābes amīds

 

53520

000110–30–5

N, N′-etilēn-bis-stearīnskābes amīds

 

53600

000060–00–4

etilēndiamīntetraetiķskābe

 

53610

054453–03–1

etilēndiamīntetraetiķskābes vara sāls

►M3  SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš) ◄

53650

000107–21–1

etilēnglikols

SMR (T) = 30 mg/kg (3)

54005

005136–44–7

etilēn-N-palmitamido-N′-stearīnskābes amīds

 

54260

009004–58–4

etilhidroksietilceluloze

 

54270

etilhidroksimetilceluloze

 

54280

etilhidroksipropilceluloze

 

54300

118337–09–0

2,2′-etilidēn-bis(4,6-di-terc-butilfenyil)fluorfosfonīts

SMR = 6 mg/kg

54450

no dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas produktiem iegūti tauki un eļļas

 

54480

no dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas produktiem iegūti hidrogenēti tauki un eļļas

 

54930

025359–91–5

formaldehīda-1-naftola kopolimērs [= poli(1-hidroksinaftilmetāns)]

SMR = 0,05 mg/kg

55040

000064–18–6

skudrskābe

 

55120

000110–17–8

fumārskābe

 

55190

029204–02–2

gadoleīnskābe

 

55440

009000–70–8

želatīns

 

55520

stiklšķiedra

 

55600

stikla mikrolodītes

 

55680

000110–94–1

glutārskābe

 

55920

000056–81–5

glicerīns

 

56020

099880–64–5

glicerīna dibehenāts

 

56360

etiķskābes glicerīna esteri

 

56486

glicerīna esteri ar taisnas virknes ar pārskaitļa oglekļa atomu skaitu (C14-C18) alifātiskajām piesātinātajām karbonskābēm, un taisnas virknes ar pārskaitļa oglekļa atomu skaitu (C16-C18) alifātiskajām nepiesātinātajām karbonskābēm

 

56487

glicerīna sviestskābes esteri

 

56490

glicerīna erukskābes esteri

 

56495

glicerīna 12-hidroksistearīnskābes esteri

 

56500

glicerīna laurīnskābes esteri

 

56510

glicerīna linolskābes esteri

 

56520

glicerīna miristīnskābes esteri

 

▼M2

56535

Nonānskābes glicerīna esteri

 

▼B

56540

glicerīna oleīnskābes esteri

 

56550

glicerīna palmitīnskābes esteri

 

▼M2 —————

▼B

56570

glicerīna propionskābes esteri

 

56580

glicerīna ricinoleīnskābes esteri

 

56585

glicerīna stearīnskābes esteri

 

56610

030233–64–8

glicerīna monobehenāts

 

56720

026402–23–3

glicerīna monoheksanoāts

 

56800

030899–62–8

glicerīna monolaurāts diacetāts

 

56880

026402–26–6

glicerīna monooktanoāts

 

57040

glicerīna monooleāts, esteris ar askorbīnskābi

 

57120

glicerīna monooleāts, esteris ar citronskābi

 

57200

glicerīna monopalmitināts, esteris ar askorbīnskābi

 

57280

glicerīna monopalmitināts, esteris ar citronskābi

 

57600

glicerīna monostearāts, esteris ar askorbīnskābi

 

57680

glicerīna monosterarāts, esteris ar citronskābi

 

57800

018641–57–1

glicerīna tribehenāts

 

57920

000620–67–7

glicerīna triheptanoāts

 

58300

glicīna sāļi

 

58320

007782–42–5

grafīts

 

58400

009000–30–0

guārsveķi

 

58480

009000–01–5

gumiarābiks

 

58720

000111–14–8

heptānskābe

 

▼M2

59280

000100–97–0

Heksametilēntetramīns

SMR (T) = 15 mg/kg22 (izteikts formaldehīdā)

▼B

59360

000142–62–1

heksānskābe

 

59760

019569–21–2

huntīts

 

59990

007647–01–0

hlorūdeņražskābe

 

60030

012072–90–1

hidromagnezīts

 

60080

012304–65–3

hidrotalcīts

 

60160

000120–47–8

4-hidroksibenzoskābes etilesteris

 

60180

004191–73–5

4-hidroksibenzoskābes izopropilesteris

 

60200

000099–76–3

4-hidroksibenzoskābes metilesteris

 

60240

000094–13–3

4-hidroksibenzoskābes propilesteris

 

60480

003864–99–1

2-(2′-hidroksi-3,5′-di-terc-butilfenil)-5-hlorbenztriazols

SMR (T) = 30 mg/kg (19)

60560

009004–62–0

hidroksietilceluloze

 

60880

009032–42–2

hidroksietilmetilceluloze

 

61120

009005–27–0

hidroksietilciete

 

61390

037353–59–6

hidroksimetilceluloze

 

61680

009004–64–2

hidroksipropilceluloze

 

61800

009049–76–7

hidroksipropilciete

 

61840

000106–14–9

12-hidroksistearīnskābe

 

62140

006303–21–5

fosforapskābe (hipofosforpaskābe)

 

62240

001332–37–2

dzelzs oksīds

 

▼M3

62245

012751-22-3

dzelzs fosfīds

Tikai PET polimēriem un kopolimēriem

▼B

62450

000078–78–4

izopentāns

 

62640

008001–39–6

sumahu vasks

 

62720

001332–58–7

kaolīns

 

62800

kaolīns, kalcinēts

 

62960

000050–21–5

pienskābe

 

63040

000138–22–7

pienskābes butilesteris

 

63280

000143–07–7

laurīnskābe

 

63760

008002–43–5

lecitīns

 

63840

000123–76–2

levulīnskābe

 

63920

000557–59–5

lignocerīnskābe

 

64015

000060–33–3

linolskābe

 

64150

028290–79–1

linolēnskābe

 

64500

lizīna sāļi

 

64640

001309–42–8

magnija hidroksīds

 

64720

001309–48–4

magnija oksīds

 

64800

00110–16–7

maleīnskābe

SMR (T) = 30 mg/kg (4)

▼M3

64990

025736-61-2

maleīnanhidrīdstirols, kopolimērs, nātrija sāls

Atbilstoši V pielikuma specifikācijām

▼B

65020

006915–15–7

ābolskābe

 

65040

000141–82–2

malonskābe

 

65520

000087–78–5

mannīts, mannitols

 

65920

066822–60–4

N-metakriloiloksietil-N, N-dimetil-N-karboksimetilamonija hlorīda nātrija sāls -oktadecilmetakrilāta-etilmetakrilāta-cikloheksilmetakrilāta -N-vinil-2-pirolidona kopolimēri

 

66200

037206–01–2

metilkarboksimetilceluloze

 

66240

009004–67–5

metilceluloze

 

66560

004066–02–8

2,2′-metilēn-bis(4-metil-6-cikloheksilfenols)

SMR (T) = 3 mg/kg (6)

66580

000077–62–3

2,2′-metilēn-bis(4-metil-6-(1-metilcikloheksil)fenols)

SMR (T) = 3 mg/kg (6)

66640

009004–59–5

metiletilceluloze

 

66695

metilhidroksimetilceluloze

 

66700

009004–65–3

metilhidroksipropilceluloze

 

66755

002682–20–4

2-metil-4-izotiazolīn-3-ons

SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi)

▼M3

66905

000872-50-4

N-metilpirolidons

 

66930

068554-70-1

metilsilseskvioksāns

Atlieku monomērs metilsilseskvioksānā: < 1 mg metiltrimetoksilāna/kg metilsilseskvioksāna

▼B

67120

012001–26–2

vizla

 

▼M3

67155

4-(2-benzoksazolil)-4′-(5-metil-2-benzoksazolil) stilbēna, 4,4′-bis(2-benzoksazolil) stilbēna un 4,4′-bis(5-metil-2-benzoksazolil) stilbēna maisījums

Ne vairāk kā 0,05 % w/w (izlietotais vielas daudzums/noteiktais daudzums). Atbilstoši V pielikuma specifikācijām

▼M2 —————

▼B

67180

ftālskābes n-decil-n-oktilestera (50 % m/m), ftālskābes di-n-decilestera (25 % m/m) un ftālskābes di-n-oktilestera (25 % m/m) maisījums

SMR = 5 mg/kg (1)

67200

001317–33–5

molibdēna disulfīds

 

67840

Montānskābes un/vai to etilēnglikola esteri, un/vai 1,3-butāndiola esteri un/vai glicerīna esteri

 

67850

008002–53–7

montānvasks

 

67891

000544–63–8

miristīnskābe

 

68040

003333–62–8

7-[2H-nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilkumarīns

 

▼M2

68078

027253–31–2

Neodekānskābes kobalta sāls

SMR (T) = 0,05 mg/kg7 (izteikts neodekānskābē), un SMR = 0,05 mg/kg14 (izteikts kobaltā) Nevar izmantot polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK par imitatoru noteikts pārtikas aizstājējs D

▼B

68125

037244–96–5

nefelīna sienīts

 

68145

080410–33–9

2,2′, 2″-nitril(trietil-tris(3,3′,5,5″-tetra-terc-butil-1,1′bi-fenil-2,2′-diil)fosfīts)

SMR = 5 mg/kg (fosfīta un fosfāta summa)

68960

000301–02–0

oleīnskābes amīds

 

69040

000112–80–1

oleīnskābe

 

69760

000143–28–2

oleilspirts

 

▼M2

69920

000144–62–7

Skābeņskābe

SMR (T) = 6 mg/kg29

▼B

70000

070331–94–1

2,2′-oksamido-bis[etil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)-propionāts]

 

70240

012198–93–5

ozokerīts

 

70400

000057–10–3

palmitīnskābe

 

71020

000373–49–9

palmitoleīnskābe

 

71440

009000–69–5

pektīns

 

71600

000115–77–5

pentaeritrīts

 

71635

025151–96–6

pentaeritrīta dioleāts

SMR = 0,05 mg/kg. Nav paredzēts izmantošanai polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem Direktīvā 85/572/EEK noteikts pārtikas aizstājējs D

71670

178671–58–4

pentaeritrīt-tetra-bis(2-ciano-3,3-difenilakrilāts)

SMR = 0,05 mg/kg

71680

006683–19–8

pentaeritrīt-tetra-bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)-propionāts]

 

71720

000109–66–0

pentāns

 

72640

007664–38–2

fosforskābe

 

73160

fosforskābes mono- un di-n-alkil(C16 un C18)esteri

SMR = 0,05 mg/kg

73720

000115–96–8

fosforskābes trihloretilesteris

SMR = NN (DL = 0,02 mg/kg, (ieskaitot analītisko pielaidi)

74010

145650–60–8

fosforpaskābes bis(2,4-di-terc-butil-6-metilfhenil)etilesteris

SMR = 5 mg/kg (fosfīta un fosfāta summa)

74240

031570–04–4

fosforpaskābes tris(2,4-di-terc-butilfenil)esteris

 

74480

000088–99–3

o-ftālskābe

 

76320

000085–44–9

ftālskābes anhidrīds

 

▼M3

76415

019455-79-9

pimelīnskābe, kalcija sāls

 

▼B

76721

009016–00–6

063148–62–9

polidimetilsiloksāns (Mw > 6 800)

Atbilstīgi V pielikumā noteiktajām specifikācijām

76730

(g-hidroksipropil)polidimetilsiloksāns

SMR = 6 mg/kg

▼M3

76815

adipīnskābes un glicerīna vai pentaeritrīta poliesteris, pāra skaitļu nesazarotu C12–C22 taukskābju esteri

Atbilstoši V pielikuma specifikācijām

76845

031831-53-5

1,4-butandiola poliesteris ar kaprolaktonu poliesteri

Atbilstoši V pielikuma specifikācijām

▼M2 —————

▼M2

76866

1,2–Propāndiola un/vai 1,3– un/vai 1,4–butāndiola un/vai polipropilēnglikola poliesteri ar adipīnskābi, arī ar gala grupām, kas ir etiķskābes vai taukskābju C12–C18 vai n–oktanola un/vai n–dekanola atlikumi

SMR = 30 mg/kg

▼B

76960

025322–68–3

polietilēnglikols

 

▼M3

77370

070142-34-6

polietilēnglikola-30 dipolihidroksistearāts

 

▼B

77600

061788–85–0

polietilēnglikola esteris ar hidrogenētu rīcineļļu

 

77702

polietilēnglikola esteri ar alifātiskajām monokarbonskābēm (C6-C22), un to amonija un nātrija sulfāti

 

77895

068439–49–6

polietilēnglikol(EO = 2-6) monoalkil(C16-C18)ēteri

►M2  SMR = 0,05 mg/kg un saskaņā ar V pielikumā noteiktajām specifikācijām ◄

79040

009005–64–5

polietilēnglikola sorbitmonolaurāts

 

79120

009005–65–6

polietilēnglikola sorbitmonooleāts

 

79200

009005–66–7

polietilēnglikola sorbitmonopalmitāts

 

79280

009005–67–8

polietilēnglikola sorbitmonostearāts

 

79360

009005–70–3

polietilēnglikola sorbittrioleāts

 

79440

009005–71–4

polietilēnglikola sorbittristearāts

 

▼M3

79600

009046-01-9

polietilēnglikola tridecilētera fosfāts

SML = 5 mg/kg. Tikai materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar ūdeni saturošu pārtiku. Atbilstoši V pielikuma specifikācijām

80000

009002-88-4

polietilēna vasks

 

▼B

80240

029894–35–7

poliglicerīna ricinoleāts

 

80640

polioksialkil(C2-C4)dimetilpolisiloksāns

 

80720

008017–16–1

polifosforskābes

 

80800

025322–69–4

polipropilēnglikols

 

▼M3

81060

009003-07-0

polipropilēna vasks

 

▼B

81220

192268–64–7

poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilamino]-1,3,5-triazīn-2,4-diil][(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]- 1,6-heksāndiil-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]-a-[N, N, N′, N′-tetrabutil- N′-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N′-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilamino)-heksil]-[1,3,5-triazīn-2,4,6-triamīn]-w- N, N, N′, N′-tetrabutil-1,3,5-triazīn-2,4-diamīns

SMR = 5 mg/kg

81515

087189–25–1

poli(cinka glicerolāts)

►M3  SML(T) = 25 mg/kg (38) (kā cinks) ◄

81520

007758–02–3

kālija bromīds

 

81600

001310–58–3

kālija hidroksīds

 

81760

misiņa, bronzas, vara, nerūsējošā tērauda un alvas pulveri, pārslas un šķiedras un vara, alvas un dzelzs sakausējumi

SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš)

81840

000057–55–6

1,2-propāndiols

 

81882

000067–63–0

2-propanols

 

82000

000079–09–4

propionskābe

 

82080

009005–37–2

1,2-propilēnglikola algināts

 

82240

022788–19–8

1,2-propilēnglikola dilaurāts

 

82400

000105–62–4

1,2-propilēnglikola dioleāts

 

82560

033587–20–1

1,2-propilēnglikola dipalmitāts

 

82720

006182–11–2

1,2-propilēnglikola distearāts

 

82800

027194–74–7

1,2-propilēnglikola monolaurāts

 

82960

001330–80–9

1,2-propilēnglikola monooleāts

 

83120

029013–28–3

1,2-propilēnglikola monopalmitāts

 

83300

001323–39–3

1,2-propilēnglikola monostearāts

 

83320

propilhidroksietilceluloze

 

83325

propilhidroksimetilceluloze

 

83330

propilhidroksipropilceluloze

 

83440

002466–09–3

pirofosforskābe

 

83455

013445–56–2

pirofosforpaskābe

 

83460

012269–78–2

pirofilīts

 

83470

014808–60–7

kvarcs

 

83599

068442–12–6

oleīnskābes 2-merkaptoetilestera reakciju produkti ar dihlordimetilalvu, nātrija sulfīdu un trihlormetilalvu

SMR (T) = 0,18 mg/kg (16) (izteikts alvā)

83610

073138–82–6

sveķskābes un kolofonijskābes

 

83840

008050–09–7

kolofonijs

 

84000

008050–31–5

kolofonija esteris ar glicerīnu

 

84080

008050–26–8

kolofonija esteris ar pentaeritrītu

 

84210

065997–06–0

kolofonijs, hidrogenēts

 

84240

065997–13–9

hidrogenēta kolofonija esteris ar glicerīnu

 

84320

008050–15–5

hidrogenēta kolofonija esteris ar metanolu

 

84400

064365–17–9

hidrogenēta kolofonija esteris ar penateritrītu

 

84560

009006–04–6

dabīgais kaučuks

 

84640

000069–72–7

salicilskābe

 

85360

000109–43–3

sebacīnskābes dibutilesteris

 

▼M2 —————

▼M2

85601

Dabīgie silikāti (izņemot azbestu)

 

▼B

85610

silanēti dabīgie silikāti (izņemot azbestu)

 

85680

001343–98–2

silīcijskābe

 

85840

053320–86–8

silīcijskābes litijmagnēzija nātrija sāls

SMR (T) = 0,6 mg/kg (8) (izteikts litijā)

86000

silīcijskābe, sililēta

 

86160

000409–21–2

silīcija karbīds

 

86240

007631–86–9

silīcija dioksīds

 

86285

silīcija dioksīds, silanēts

 

86560

007647–15–6

nātrija bromīds

 

86720

001310–73–2

nātrija hidroksīds

 

87040

001330–43–4

nātrija tetraborāts

SMR (T) = 6 mg/kg (23) (izteikts borā) neierobežojot noteikumus Direktīvā 98/83/EK par ūdeni iedzīvotāju vajadzībām (OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.).

87200

000110–44–1

sorbīnskābe

 

87280

029116–98–1

sorbīndioleāts

 

87520

062568–11–0

sorbīnmonobehenāts

 

87600

001338–39–2

sorbīnmonolaurāts

 

87680

001338–43–8

sorbīnmonooleāts

 

87760

026266–57–9

sorbīnmonopalmitāts

 

87840

001338–41–6

sorbīnmonostearāts

 

87920

061752–68–9

sorbīntetrastearāts

 

88080

026266–58–0

sorbīntrioleāts

 

88160

054140–20–4

sorbīntripalmitāts

 

88240

026658–19–5

sorbīntristearāts

 

88320

000050–70–4

sorbīts

 

88600

026836–47–5

sorbīta monostearāts

 

88640

008013–07–8

sojas pupu eļļa, epoksidēta

ML = 60 mg/kg. Tomēr PVH vāku blīvēs, ko izmanto stikla burku aizvākošanai, kurās ir zīdaiņu pārtika vai pārtika zīdaiņu piebarošanai atbilstoši Komisijas Direktīvai 91/321/EEK vai kurās ir apstrādāta graudaugu pārtika un pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem atbilstoši Direktīvai 96/5/EK, SML ir samazināts līdz 30 mg/kg

88800

009005–25–8

pārtikas ciete

 

88880

068412–29–3

ciete, hidrolizēta

 

88960

000124–26–5

stearamīds

 

89040

000057–11–4

stearīnskābe

 

89200

007617–31–4

stearīnskābe, vara sāls

SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš)

89440

stearīnskābes esteri ar etilēnglikolu

SMR(T) = 30 mg/kg (3)

90720

058446–52–9

stearoilbenzoilmetāns

 

90800

005793–94–2

stearoil-2-laktilskābes kalcija sāls

 

90960

000110–15–6

dzintarskābe

 

91200

000126–13–6

saharozes acetāts izobutirāts

 

91360

000126–14–7

saharozes oktaacetāts

 

91840

007704–34–9

sērs

 

91920

007664–93–9

sērskābe

 

92030

010124–44–4

sērskābe, vara sāls

SML(T) = 5 mg/kg (7) (izteikts kā varš)

92080

014807–96–6

talks

 

92150

001401–55–4

miecskābes

Saskaņā ar JECFA noteiktajām specifikācijām

92160

000087–69–4

vīnskābe

 

92195

taurīna sāļi

 

92205

057569–40–1

tereftāliskābes diesteris ar 2,2′-metilēn-bis(4-metil-6-terc-butilfenols)

 

92350

000112–60–7

tetraetilēnglikols

 

92640

000102–60–3

N, N, N′, N′-tetrakis(2-hidroksipropil)etilēndiamīns

 

92700

078301–43–6

2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epoksipropil)-7-oksa-3,20-diazadispiro-(5.1.11.2)-heneikozān-21-ona polimērs

SMR = 5 mg/kg

92930

120218–34–0

tiodietanol bis(5-metoksikarbonil-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridīn-3-karboksilāts)

SMR = 6 mg/kg

93440

013463–67–7

titāna dioksīds

 

93520

000059–02–9

010191–41–0

a-tokoferols

 

93680

009000–65–1

tragakantsveķi

 

93720

000108–78–1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazīns

SMR = 30 mg/kg

94320

000112–27–6

trietilēnglikols

 

94960

000077–99–6

1,1,1-trimetilolpropāns

SMR = 6 mg/kg

▼M2

95000

028931–67–1

Trimetilolpropāntrimetakrilāta–metilmetakrilāta kopolimērs

 

▼B

95200

001709–70–2

1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzil)benzols

 

95270

161717–32–4

2,4,6-tris(terc-butil)fenil 2-butil-2-etil-1,3-propāndiolfosfīts

SMR = 2 mg/kg (fosfīta, fosfāta un hidrolīzes produkta summa = TTBP)

95725

110638–71–6

vermikulīta un citronskābes reakcijas produkta litija sāls

SMR(T) = 0,6 mg/kg (8) (izteikts litijā)

95855

007732–18–5

ūdens

saskaņā ar Direktīvu 98/83/EEK

95859

attīrīti vaski, iegūti no naftas vai sintētisko ogļūdeņražu izejvielām

Saskaņā ar V pielikumā noteiktajām specifikācijām

95883

parafīnu vazelīneļļas, iegūtas no naftas ogļūdeņražu izejvielām

Saskaņā ar V pielikumā noteiktajām specifikācijām

95905

013983–17–0

vollastonīts

 

95920

koksnes pulveris un šķiedra, neapstrādāta

 

95935

011138–66–2

ksantānsveķi

 

96190

020427–58–1

cinka hidroksīds

►M3  SML(T) = 25 mg/kg (38) (kā cinks) ◄

96240

001314–13–2

cinka oksīds

►M3  SML(T) = 25 mg/kg (38) (kā cinks) ◄

96320

001314–98–3

cinka sulfīds

►M3  SML(T) = 25 mg/kg (38) (kā cinks) ◄

B iedaļaNepilnīgs 4. panta otrajā daļā minēto piedevu saraksts

▼M3

▼B

▼M3

▼B

▼M3

▼B

▼M3

▼B

▼M3

▼B

▼M3

▼B

▼M3

▼B

▼M3

▼B

▼M3

▼B

▼M3

▼B

Identifikācijas Nr.

CAS Nr.

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

30180

002180–18–9

mangāna acetāts

SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā)

▼M3

31500

025134-51-4

akrilskābe, akrilskābe, 2-etilheksilesteris, kopolimērs

SML(T) = 6 mg/kg (36) (izteikts kā akrilskābe) un SML = 0,05 mg/kg (izteikts kā akrilskābe 2-etilheksilesteris)

▼B

31520

061167–58–6

akrilskābes 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)- 4-metilfenile steris

SMR = 6 mg/kg

31920

000103–23–1

adipīnskābes bis(2-etilheksil)esteris

SMR = 18 mg/kg (1)

34230

alkil(C8-C22)sulfonskābes

SMR = 6 mg/kg

▼M2

34650

151841–65–5

Alumīnija hidroksibis [2,2'–metilēn]bis(4,6–di–terc– butilfenil) fosfāts

SMR = 5 mg/kg

▼B

35760

001309–64–4

antimona trioksīds

SMR = 0,02 mg/kg, (izteikts antimonā, ieskaitot analītisko pielaidi)

36720

017194–00–2

bārija hidroksīds

SMR(T) = 1 mg/kg (12) (izteikts bārijā)

36800

010022–31–8

bārija nitrāts

SMR(T) = 1 mg/kg (12) (izteikts bārijā)

▼M2

38000

000553–54–8

Litija benzoāts

SMR (T) = 0,6 mg/kg8 (izteikts litijā)

▼B

38240

000119–61–9

benzofenons

SMR = 0,6 mg/kg

▼M3

38505

351870-33-2

cis-endo-biciklo[2.2.1]heptān-2,3-dikarboksilskābe, dinātrija sāls

SML = 5 mg/kg. Nelietot ar polietilēnu, kas nonāk saskarsmē ar skābi saturošu pārtiku. Tīrība ≥ 96 %

▼B

38560

007128–64–5

2,5-bis(5-terc-butil-2-benzoksazolil)tiofēns

SMR = 0,6 mg/kg

38700

063397–60–4

bis(2-karbobutoksietil)alvas-bis(izooktilmerkaptoacetāts)

SMR = 18 mg/kg

38800

032687–78–8

N, N′-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionil)hidrazīds

SMR = 15 mg/kg

38820

026741–53–7

bis(2,4-di-terc-butilfenil)pentaeritrītdifosfīts

SMR = 0,6 mg/kg

▼M3

38940

110675-26-8

2,4-Bis(dodeciltiometil)-6-metilfenols

SML(T) = 5 mg/kg (40)

▼B

39060

035958–30–6

1,1-bis(2-hidroksi-3,5-di-terc-butilfenil)etāns

SMR = 5 mg/kg

39090

N, N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8-C18)amīns

SMR(T) = 1,2 mg/kg (13)

39120

N, N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8-C18)amīna hidrogēnhlorīdi

SMR(T) = 1,2 mg/kg (13) izteikts trešējā amīnā (izteikts, izņemot HCl)

40000

000991–84–4

2,4-bis(oktilmerkapto)- 6-(4-hidroksi-3,5-di-terc-butilanilīn)- 1,3,5-triazīns

SMR = 30 mg/kg

40020

110553–27–0

2,4-Bis(oktiltimetil)-6-metilfenols

SML(T) = 5 mg/kg (40)

40160

061269–61–2

N, N′-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)heksametilēndiamīna-1,2-dibrometāna kopolimērs

SMR = 2,4 mg/kg

▼M2

40720

025013–16–5

terc–Butil–4–hidroksianizols (= BHA)

SMR = 30 mg/kg

▼B

40800

013003–12–8

4,4′-Butilidēn-bis(6-terc-butil-3-metilfenil-ditridecilfosfīts)

SMR = 6 mg/kg

40980

019664–95–0

mangāna butirāts

SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā)

42000

063438–80–2

(2-karbobutoksietil)alvas-tris(izooktilmerkaptoacetāts)

SMR = 30 mg/kg

42400

010377–37–4

litija karbonāts

SMR(T) = 0,6 mg/kg (8) (izteikts litijā)

42480

000584–09–8

rubīdija karbonāts

SMR = 12 mg/kg

43600

004080–31–3

1-(3-hloralil)- 3,5,7-triaza-1-azonijdamantāna hlorīds

SMR = 0,3 mg/kg

43680

000075–45–6

hlordifluormetāns

SMR = 6 mg/kg un saskaņā ar V pielikumā noteiktajām specifikācijām

44960

011104–61–3

kobalta(II) oksīds

SMR(T) = 0,05 mg/kg (14) (izteikts kobaltā)

45440

krezolu butil- un stirilatvasinājumi

SMR = 12 mg/kg

45650

006197–30–4

2-ciān-3,3-difenilakrilskābes 2-etilheksilesteris

SMR = 0,05 mg/kg

▼M2

46640

000128–37–0

2,6–Di–terc–butil–p–krezols (= BHT)

SMR = 3,0 mg/kg

▼M2 —————

▼B

47600

084030–61–5

Di-n-dodecilalvas bis(izooktilmerkaptoacetāts)

SMR = 12 mg/kg

48640

000131–56–6

2,4-dihidroksibenzofenons

SMR(T) = 6 mg/kg 15

48800

000097–23–4

2,2′-dihidroksi-5,5′-dihlordifenilmetāns

SMR = 12 mg/kg

48880

000131–53–3

2,2′-dihidroksi-4-metoksibenzofenons

SMR(T) = 6 mg/kg (15)

▼M3

49595

057583-35-4

dimetiltīna bis(etilheksilmerkaptoacetāts)

SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (izteikts kā alva)

▼B

49600

026636–01–1

dimetilalvas bis(izooktilmerkaptoacetāts)

SMR(T) = 0,18 mg/kg (16) (izteikts alvā)

49840

002500–88–1

dioktadecildisulfīds

SMR = 3 mg/kg

50160

di-n-oktilalvas bis(n-alkil(C10–C16) merkaptoacetāts

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50240

010039–33–5

di-n-oktilalvas bis(2-etilheksilmaleāts)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50320

015571–58–1

di-n-oktilalvas bis(2-etilheksil merkaptoacetāts)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50360

di-n-oktilalvas bis(etil maleāts)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50400

033568–99–9

di-n-oktilalvas bis(izooktil maleāts)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50480

026401–97–8

di-n-oktilalvas bis(izooktil merkaptoacetāts)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50560

di-n-oktilalvas (1,4-butāndiol merkaptoacetāts)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50640

003648–18–8

di-n-oktilalvas dilaurāts

►M3  SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva) ◄

50720

015571–60–5

di-n-oktilalvas dimaleāts

►M3  SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva) ◄

50800

di-n-oktilalvas dimaleāts, esterificēts

►M3  SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva) ◄

50880

di-n-oktilalvas dimaleāts, polimēri (n = 2–4)

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

50960

069226–44–4

di-n-oktilalvas etilēnglikol-bis(merkaptoacetāts)

►M3  SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva) ◄

51040

015535–79–2

di-n-oktilalvas merkaptoacetāts

►M3  SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva) ◄

51120

di-n-oktilalvas tiobenzoāta 2-etilheksil merkaptoacetāts

SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (izteikts kā alva)

51570

000127–63–9

difenilsulfons

SMR(T) = 3 mg/kg (25)

51680

000102–08–9

N, N′-difeniltiourīnviela

SMR = 3 mg/kg

52000

027176–87–0

dodecilbenzosulfonskābe

SMR = 30 mg/kg

52320

052047–59–3

2-(4-dodecilfenil)indols

SMR = 0,06 mg/kg

52880

023676–09–7

4-etoksibenzoskābes etilesteris

SMR = 3,6 mg/kg

53200

023949–66–8

2-etoksi-2′-etiloksanilīds

SMR = 30 mg/kg

▼M2

54880

000050–00–0

Formaldehīds

SMR (T) = 15 mg/kg22

55200

001166–52–5

Gallusskābes dodecilesteris

SMR (T) = 30 mg/kg34

55280

001034–01–1

Gallusskābes oktilesteris

SMR (T) = 30 mg/kg34

55360

000121–79–9

Gallusskābes propilesteris

SMR (T) = 30 mg/kg34

▼B

58960

000057–09–0

heksadeciltrimetilamonija bromīds

SMR = 6 mg/kg

59120

023128–74–7

1,6-heksametilēn-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionamīds)

SMR = 45 mg/kg

59200

035074–77–2

1,6-heksametilēn-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts)

SMR = 6 mg/kg

60320

070321–86–7

2-[2-hidroksi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil)benztriazols

SMR = 1,5 mg/kg

60400

003896–11–5

2-(2′-hidroksi-3′-di-terc-butil-5′-metilfenil)- 5-hlorbenztriazols

SMR(T) = 30 mg/kg (19)

60800

065447–77–0

1-(2-hidroksietil)- 4-hidroksi-2,2,6,6-tetrametilpiperidīna-dzintarskābes dimetilestera kopolimērs

SMR = 30 mg/kg

61280

003293–97–8

2-hidroksi-4-n-heksiloksibenzofenons

SMR(T) = 6 mg/kg (15)

61360

000131–57–7

2-hidroksi-4-metoksibenzofenons

SMR(T) = 6 mg/kg (15)

61440

002440–22–4

2-(2′-hidroksi-5-metilfenil)benztriazols

SMR(T) = 30 mg/kg (19)

61600

001843–05–6

2-hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenons

SMR(T) = 6 mg/kg (15)

63200

051877–53–3

mangāna laktāts

SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā)

▼M3

63940

008062-15-5

lignosulfonskābe

SML = 0,24 mg/kg un lietošanai tikai kā disperģētājvielu plastmasas dispersijām

▼B

64320

010377–51–2

litija jodīds

SMR(T) = 1 mg/kg (11) (izteikts jodā) un SMR (T) = 0,6 mg/kg (8) (izteikts litijā)

65120

007773–01–5

mangāna hlorīds

SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā)

65200

012626–88–9

mangāna hidroksīds

SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā)

65280

010043–84–2

mangāna hipofosfīts

SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā)

65360

011129–60–5

mangāna oksīds

SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā)

65440

mangāna pirofosfīts

SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā)

▼M3

66350

085209-93-4

2,2′-metilēn-bis-(4,6-di-terc-butilfenil) litija fosfāts

SML = 5 mg/kg un SML(T) = 0,6 (8) (izteikts kā litijs)

▼B

66360

085209–91–2

2,2′-metilēn-bis(4,6-di-terc — butilfenil)nātrija fosfāts

SML = 5 mg/kg

66400

000088–24–4

2,2′-metilēn-bis(4-etil-6-terc-butilfenols)

SMR(T) = 1,5 mg/kg (20)

66480

000119–47–1

2,2′-metilēn-bis(4-metil-6-terc-butilfenols)

SMR(T) = 1,5 mg/kg (20)

67360

067649–65–4

mono-n-dodecilalvas tris(izooktilmerkaptoacetāts)

SMR = 24 mg/kg

▼M3

67515

057583-34-3

monometilalvas tris(etilheksilmerkaptoacetāts)

SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (izteikts kā alva)

▼B

67520

054849–38–6

monometilalvas tris(izooktilmerkaptoacetāts)

SMR(T) = 0,18 mg/kg (16) (izteikts alvā)

67600

mono-n-oktilalvas tris(alkil(C10-C16)merkaptoacetāts

SMR(T) = 1,2 mg/kg (18) (izteikts alvā)

67680

027107–89–7

mono-n-oktilalvas tris(2-etilheksilmerkaptoacetāts)

SMR(T) = 1,2 mg/kg (18) (izteikts alvā)

67760

026401–86–5

mono-n-oktilalvas tris(izooktilmerkaptoacetāts)

SMR(T) = 1,2 mg/kg (18) (izteikts alvā)

▼M2

67896

020336–96–3

Miristīnskābes litija sāls

SMR (T) = 0,6 mg/kg8 (izteikts litijā)

▼M2 —————

▼B

68320

002082–79–3

oktadecil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts

SMR = 6 mg/kg

68400

010094–45–8

oktadecilerukamīds

SMR = 5 mg/kg

68860

004724–48–5

n-oktilfosfonskābe

SMR = 0,05 mg/kg

▼M3

69160

014666-94-5

oleīnskābe, kobaltsāls

SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (izteikts kā kobalts)

▼B

69840

016260–09–6

oleilpalmitamīds

SMR = 5 mg/kg

▼M2

71935

007601–89–0

Nātrija perhlorāta monohidrāts

SMR = 0,05 mg/kg31

▼B

72160

000948–65–2

2-fenilindols

SMR = 15 mg/kg

72800

001241–94–7

fosforskābes difenil-2-etilheksilesteris

SMR = 2,4 mg/kg

73040

013763–32–1

fosforskābes litija sāļi

SMR(T) = 0,6 mg/kg (8) (izteikts litijā)

73120

010124–54–6

mangāna fosfāts

SMR(T) = 0,6 mg/kg (10) (izteikts mangānā)

74400

fosforskābes tris(nonil- un/vai dinonilfenil)esteris

SMR = 30 mg/kg

▼M3 —————

▼M3

76681

policiklopentadiēns, hidrogenēts

SML = 5 mg/kg (1)

▼B

77440

polietilēnglikoldiricinoleāts

SMR = 42 mg/kg

77520

061791–12–6

polietilēnglikola rīcineļļas esteris

SMR = 42 mg/kg

78320

009004–97–1

polietilēnglikola monorīcinoleāts

SMR = 42 mg/kg

81200

071878–19–8

poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]- 1,3,5-triazīn-2,4-diil]-[(2,2,6,6- tetrametil-4-piperidil)-imino]heksametilēn[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]

SMR = 3 mg/kg

81680

007681–11–0

kālija jodīds

SMR(T) = 1 mg/kg (11) (izteikts jodā)

82020

019019–51–3

kobalta propionāts

SMR(T) = 0,05 mg/kg (14) (izteikts kobaltā)

83595

119345–01–6

di-terc-butilfosfonīta un tāda bifenila reakcijas produkts, kas iegūts, 2,4-di-terc-butilfenola kondensācijā ar Frīdela-Krafta reakcijas produktu starp fosforpaskābes tihloranhidrīdu un bifenilu

SMR = 18 mg/kg un saskaņā ar V pielikumā noteiktajām specifikācijām

83700

000141–22–0

rīcinolskābe

SMR = 42 mg/kg

84800

000087–18–3

salicilskābes 4-terc-butilfenilesteris

SMR = 12 mg/kg

84880

000119–36–8

salicilskābes metilesteris

SMR = 30 mg/kg

85760

012068–40–5

silīcijskābes litija alumīnija sāls (2:1:1)

SMR(T) = 0,6 mg/kg (8) (izteikts litijā)

85920

012627–14–4

litija silikāts

SMR(T) = 0,6 mg/kg (8) (izteikts litijā)

▼M3

85950

037296-97-2

silīcijskābe, magnija-nātrija-fluora sāls

SML = 0,15 mg/kg (izteikts kā fluorīds). Tikai lietošanai daudzslāņu materiālos, kas nenonāk tiešā saskarē ar pārtiku

▼M2

86480

007631–90–5

Nātrija bisulfīts

SMR (T) = 10 mg/kg30 (izteikts SO2)

▼B

86800

007681–82–5

nātrija jodīds

SMR(T) = 1 mg/kg (11) (izteikts jodā)

86880

nātrija monoalkildialkilfenoksibenzodisulfonāts

SMR = 9 mg/kg

▼M2

86920

007632–00–0

Nātrija nitrīts

SMR = 0,6 mg/kg

86960

007757–83–7

Nātrija sulfīts

SMR (T) = 10 mg/kg30 (izteikts SO2)

87120

007772–98–7

Nātrija tiosulfāts

SMR (T) = 10 mg/kg30 (izteikts SO2)

▼B

89170

013586–84–0

stearīnskābes kobalta sāls

SMR(T) = 0,05 mg/kg (14) (izteikts kobaltā)

92000

007727–43–7

bārija sulfāts

SMR(T) = 1 mg/kg (12) (izteikts bārijā)

92320

glikolskābes tetradecil-polietilēnglikol(EO = 3–8)ēteris

SMR = 15 mg/kg

92560

038613–77–3

tetrakis(2,4-di-terc-butil-fenil)- 4,4′-bifenililēndifosfonīts

SMR = 18 mg/kg

92800

000096–69–5

4,4′-tio bis(6-terc-butil-3-metilfenols)

SMR = 0,48 mg/kg

92880

041484–35–9

tiodietanol-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts)

SMR = 2,4 mg/kg

93120

000123–28–4

tiodipropionskābes didodecilesteris

SMR(T) = 5 mg/kg (21)

93280

000693–36–7

tiodipropionskābes dioktadecilesteris

SMR(T) = 5 mg/kg (21)

▼M2

94400

036443–68–2

Trietilēnglikol–bis[3–(3–terc– butil–4–hidroksi–5– metilfenil)propionāts]

SML = 9 mg/kg

▼B

94560

000122–20–3

triizopropanolamīns

SMR = 5 mg/kg

▼M2 —————

▼M3

95265

227099-60-7

1,3,5-Tris(4-benzoilfenil) benzols

SML = 0,05 mg/kg

▼B

95280

040601–76–1

1,3,5-tris(4-terc-butil-3-hidroksi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazīn-2,4,6(1H, 3H, 5H)-trions

SMR = 6 mg/kg

95360

027676–62–6

1,3,5-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzil)-1,3,5-triazīn-2,4,6(1H,3H,5H)-trions

SMR = 5 mg/kg

95600

001843–03–4

1,1,3-tris(2-metil-4-hidroksi-5-terc-butilfenil)butāns

SMR = 5 mg/kg

▼M2
IV PIELIKUMSBAKTERIĀLĀ FERMENTĀCIJĀ IEGŪTIE PRODUKTI

Identifikācijas Nr.

CAS numurs

Nosaukums

Ierobežojumi un/vai specifikācijas

(1)

(2)

(3)

(4)

18888

080181–31–3

3–Hidroksibutānskābes–3– hidroksipentānskābes kopolimērs

Atbilstīgi V pielikumā noteiktajām specifikācijām

▼B
V PIELIKUMS

SPECIFIKĀCIJAS

A daļa:   Vispārīgās specifikācijas

No materiāliem un izstrādājumiem, ko ražo, izmantojot aromātiskos izocianātus vai krāsvielas, kuras iegūst azosametināšanas reakcijās, neizdalās pirmējie aromātiskie amīni (izteikti anilīnā) nosakāmā daudzumā (DL = 0,02 mg/kg pārtikas vai pārtikas aizstājēja, ieskaitot analītisko pielaidi). Šis ierobežojums tomēr neattiecas uz šajā direktīvā iekļauto pirmējo aromātisko amīnu migrācijas vērtību.

B daļa:   Citas specifikācijasIdentifikācijas Nr.

CITAS SPECIFIKĀCIJAS

▼M2

11530

Akrilskābes 2–hidroksipropilesteris

Var saturēt līdz 25 % (m/m) akrilskābes 2–hidroksiizopropilestera (CAS No 002918–23–2)

▼M2

16690

Divinilbenzols

Var saturēt līdz 45 % etilvinilbenzola

18888

3–Hidroksibutānskābes–3–hidroksipentānskābes kopolimērs

Definīcija

Kopolimērus iegūst vadāmā fermentācijā ar Alcaligenes eutrophus, par oglekļa avotiem izmantojot glikozes un propionskābes maisījumus. Izmantojamais organisms nav ģenētiski modificēts un ir iegūts no viena savvaļas organisma Alcaligenes eutrophus celma HI6 NCIMB 10442. Organisma pamatparaugus liofilizētā veidā glabā ampulās. No pamatparauga izgatavo paraugus, ko glabā šķidrā slāpeklī un izmanto potējamā materiāla sagatavošanai fermentatoram. Fermentatora paraugus katru dienu pārbauda gan mikroskopiski, gan uz vairākiem agariem dažādā temperatūrā, lai konstatētu koloniju morfoloģijas izmaiņas. Kopolimērus no termiski apstrādātām baktērijām izdala pārējo šūnu sastāvdaļu vadāmā fermentatīvā šķelšanā, mazgājot un žāvējot. Šos kopolimērus parasti piedāvā kausētu granulu veidā, kuru sastāvā ietilpst dažādas tādas piedevas, piemēram, kristālisko centru veidošanas aģenti, plastifikatori, pildvielas, stabilizatori un pigmenti, kas atbilst gan vispārējām, gan atsevišķām specifikācijām

Ķīmiskais nosaukums

Poli(3–D–hidroksibutanoāts–ko–3–D–hidroksipentanoāts)

CAS numurs

080181–31–3

Struktūrformula

image

kur n/(m + n) ir lielāks par nulli un mazāks vai vienāds ar 0,25

Vidējā molekulmasa

Ne mazāka par 150 000 daltonu (nosakot pēc gelfiltrācijas hromatogrāfijas metodes)

Pamatvielas saturs

Ne mazāk par 98 % poli(3–D–hidroksibutanoāta–ko–3–D– hidroksipentanoāta), analizējot pēc hidrolīzes kā 3–D–hidroksibutānskābes un 3–D–hidroksipentānskābes maisījumu

Apraksts

Pēc izdalīšanas balts, dzeltenbalts vai pelēkbalts pulveris

Īpašības

 

Identifikācijas testi

 

Šķīdība

Šķīst hlorētos ogļūdeņražos, piemēram, hloroformā un dihlormetānā, gandrīz nešķīst etanolā, alifātiskajos alkānos un ūdenī

Ierobežojumi

QMA krotonskābei ir 0,05 mg/6 dm2

Tīrības pakāpe

Pirms granulēšanas izejmateriālā – kopolimēra pulverī ir jābūt:

—  slāpeklis

Ne vairāk kā 2 500 mg/kg plastmasas

—  cinks

Ne vairāk kā 100 mg/kg plastmasas

—  varš

Ne vairāk kā 5 mg/kg plastmasas

—  svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg plastmasas

—  arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg plastmasas

—  hroms

Ne vairāk kā 1 mg/kg plastmasas

▼B

23547

Polidimetilsiloksāns (Mw > 6 800)

Minimālā viskozitāte 25 °C temperatūrā 100 × 10-6 m2/s (= 100 centistoksi)

▼M3

24903

Sīrupi, hidrolizētā ciete, hidrogenēti

Atbilstoši tīrības kritērijiem maltitola sīrupam E 965(ii) (Komisijas Direktīva 95/31/EK (OV L 178, 28.7.1995., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/46/EK (OV L 114, 21.4.2004., 15. lpp.))

▼B

25385

Trialilamīns

40 mg/kg hidrogela, ievērojot, ka uz 1 kg pārtikas ir ne vairāk par 1,5 grami hidrogela. Izmantošanai tikai tādiem hidrogeliem, kas ir paredzēti netiešai saskarei ar pārtiku.

38320

4-(2-benzoksazolil)- 4′-(5-metil-2-benzoksazolil)stilbēns

Ne vairāk par 0,05 % m/m (izmantotās vielas daudzums/preparāta daudzums)

▼M3

43480

Aktīvā ogle

Lietošanai tikai PET ar maksimālo daudzumu 10 mg/kg polimēra. Dažas tīrības prasības ir tādas pašas kā no augiem iegūtai oglei (E 153), un tās izklāstītas Komisijas Direktīvā 95/45/EK (OV L 226, 22.9.1995., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/47/EK (OV L 113, 20.4.2004., 24. lpp.), izņemot pelnu saturu, kas atļauts līdz 10 % (w/w)

▼B

43680

hlordifluormetāns

hlordifluormetāna saturs līdz 1 mg/kg vielas

47210

Dibutiltioalvskābes polimērs

Molekulas struktūrvienība = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2)

▼M3

64990

Maleīnanhidrīdstirols, kopolimērs, nātrija sāls

MW frakcija < 1 000 ir mazāk nekā 0,05 % (w/w)

67155

4-(2-Benzoksazolil)-4′-(5-metil-2-benzoksazolil) stilbēna, 4,4′-bis(2-benzoksazolil) stilbēna un 4,4′-bis(5-metil-2-benzoksazolil) stilbēna maisījums

Maisījumu iegūst ražošanas procesā standartattiecībā (58–62 %):(23–27 %):(13–17 %)

▼B

76721

polidimetilsiloksāns (M > 6 800)

Minimālā viskozitāte 25 °C temperatūrā 100 × 10-6 m2/s (= 100 centistoksi)

▼M3

76845

1,4-butāndiola poliesteri ar kaprolaktonu poliesteri

MW frakcija < 1 000 ir mazāk nekā 0,05 % (w/w)

76815

Adipīnskābes un glicerīna vai pentaeritrīta poliesteris, pāra skaitļu nesazarotu C12–C22 taukskābju esteri

MW frakcija < 1 000 ir mazāk nekā 5 % (w/w)

▼M2

77895

Polietilēnglikol (EO = 2–6) monoalkil(C16–C18) ēteri

Šā maisījuma sastāvs ir šāds:

— polietilēnglikol (EO = 2–6)monoalkil(C16–C18)ēteri (apmēram 28 %)

— alifātiskie spirti (C16–C18) (apmēram 48 %)

— etilēnglikola monoalkil (C16–C18) ēteri (apmēram 24 %)

▼M3

79600

Polietilēnglikola tridecilētera fosfāts

Polietilēnglikola (EO ≤ 11) tridecilētera fosfāts (mono- un dialkilesteri) ar maksimālo 10 % polietilēnglikola tridecilētera (EO ≤ 11) tridecilētera sastāvu

▼B

83595

Di-terc — butilfosfonīta un tāda bifenila reakcijas produkts, kas iegūts, 2,4-di-terc-butilfenola kondensācijā ar Frīdela-Krafta reakcijas produktu starp fosforpaskābes tihloranhidrīdu un bifenilu

Sastāvs:

— 4,4′-bifenilēn-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts] (CAS Nr. 38613–77–3) (36-46 % m/m (1)),

— 4,3′-bifenilēn-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts] (CAS Nr. 118421–00–4 (17-23 % m/m (1)),

— 3,3′-bifenilēn-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts] (CAS Nr. 118421–01–5) (1-5 % m/m (1)),

— 4-bifenilēn-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts (CAS Nr. 91362–37–7) (11-19 % m/m (1)),

— tris(2,4-di-terc-butilfenil)fosfīts (CAS Nr. 31570–04–4) (9-18 % m/m (1)),

— 4,4′-bifenilēn-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonāt-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts (CAS Nr. 112949–97–0) (< 15 % m/m (1)),

Citas specifikācijas:

— fosfora saturs no 5,4 % līdz 5,9 %

— skābes skaitlis ne lielāks par 10 mg KOH /1g

— kušanas temperatūra 85-110 °C

88640

Sojaspupu eļļa, epoksidēta

Epoksīdu saturs < 8 %, joda skaitlis < 6

95859

Attīrīti vaski, iegūti no naftas vai sintētisko ogļūdeņražu izejvielām

Produktam jāatbilst šādām specifikācijām:

— ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu molekulā līdz 25-ne vairāk par 5 % (m/m)

— Viskozitāte 100 °C temperatūrā 11 × 10-6 m2/s (= 11 centistoksi)

— Vidējā molekulmasa vismaz 500

95883

Parafīnu vazelīneļļas, iegūtas no naftas ogļūdeņražu izejvielām

Produktam jāatbilst šādām specifikācijām:

— ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu molekulā līdz 25-ne vairāk par 5 % (m/m)

— Viskozitāte 100 °C temperatūrā 8,5 × 10-6 m2/s (= 8,5 centistoksi)

— Vidējā molekulmasa vismaz 480

(1)   izmantotais vielas daudzums/preparāta daudzums

▼M2
VI PIELIKUMS

PIEZĪMES, KAS ATTIECAS UZ AILI “IEROBEŽOJUMI UN/VAI SPECIFIKĀCIJAS”

1  Uzmanību: iespējams, ka SMR varētu būt pārsniegta taukus saturošas pārtikas aizstājējos.

2  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 10060 un 23920.

3  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 15760, 16990, 47680, 53650 un 89440.

4  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 19540, 19960 un 64800.

5  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 14200, 14230 un 41840.

6  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 66560 un 66580.

7  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 un 92030.

▼M3

8  SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725.

▼M2

9  Brīdinājums: iespējams, ka vielas migrācija pasliktina tās pārtikas organoleptiskās īpašības, kura ar to saskaras, un ka gatavais produkts neatbilst Direktīvas 89/109/EEK 2. panta otrā ievilkuma noteikumiem.

10  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 un 73120.

11  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu (izteiktu jodā), kas minētas ar identifikācijas numuriem: 45200, 64320, 81680 un 86800.

12  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 36720, 36800, 36840 un 92000.

13  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 39090 un 39120.

▼M3

14  SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 44960, 68078, 69160, 82020 un 89170.

▼M2

15  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 un 61600.

▼M3

16  SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 49595, 49600, 67520, 67515 un 83599.

▼M2

17  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120.

18  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 67600, 67680 un 67760.

19  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 60400, 60480 un 61440.

20  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 66400 un 66480.

21  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 93120 un 93280.

22  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 17260, 18670, 54880 un 59280.

23  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 13620, 36840, 40320 un 87040.

24  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 13720 un 40580.

25  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 16650 un 51570.

26  QM(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu atlieku summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 un 25270.

27  QMA(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu atlieku summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 10599/90A, 10599/91, 10599/92A un 10599/93.

28  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 13480 un 39680.

29  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 22775 un 69920.

30  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 86480, 86960 un 87120.

31  Atbilstības testēšana gadījumos, kad ir saskare ar taukiem, jāveic, izmantojot taukus saturošas pārtikas produktu imitatorus, piemēram, pārtikas aizstājēju D.

32  Atbilstības testēšana gadījumos, kad ir saskare ar taukiem, jāveic, pārtikas aizstājēja D vietā izmantojot izooktānu.

33  QMA(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu atlieku summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 14800 un 45600.

34  SMR(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 55200, 55280 un 55360.

▼M3

35  SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 25540 un 25550.

36  SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 un 31500.

37  SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 un 21460.

38  SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 81515, 96190, 96240 un 96320, un arī attiecībā uz atļauto skābju cinka sāļiem (ieskaitot dubultsāļus un skābos sāļus), fenoliem vai spirtiem. Tas pats ierobežojums attiecībā uz Zn attiecas uz nosaukumiem ar vārdiem “… skābe(-es), sāļi”, kas ir sarakstos, ja attiecīgā(-ās) brīvā(ās) skābe(-es) nav minēta(-as).

39  Migrācijas robeža var tikt pārsniegta, ja ir ļoti augsta temperatūra.

40  SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz migrācijas līmeņu summa šādām vielām, kas minētas kā atsauces Nr.: 38940 un 40020.

▼B
VII PIELIKUMS

A daļa

ATCELTĀ DIREKTĪVA UN TĀS GROZĪJUMI

(minēti 10. panta 1. punktā)

Komisijas Direktīva 90/128/EEK (OV L 349, 13.12.1990., 26. lpp.)

Komisijas Direktīva 92/39/EEK (OV L 168, 23.6.1992., 21. lpp.)

Komisijas Direktīva 93/9/EEK (OV L 90, 14.4.1993., 26. lpp.)

Komisijas Direktīva 95/3/EK (OV L 41, 23.2.1995., 44. lpp.)

Komisijas Direktīva 96/11/EK (OV L 61, 12.3.1996., 26. lpp.)

Komisijas Direktīva 1999/91/EK (OV L 310, 4.12.1999., 41. lpp.)

Komisijas Direktīva 2001/62/EK (OV L 221, 17.8.2001., 18. lpp.)

Komisijas Direktīva 2002/17/EK (OV L 58, 28.2.2002., 19. lpp.)

B daļa

TERMIŅI TRANSPONĒŠANAI VALSTS TIESĪBU AKTOS

(minēti 10. panta 1. punktā)Direktīva

Termiņi

Transponēšanai

Atļaut to produktu tirdzniecību, kuri atbilst šai direktīvai

Aizliegt to produktu tirdzniecību, kuri neatbilst šai direktīvai

90/128/EEK (OV L 349, 13.12.1990., 26. lpp.)

gada 31. decembris1990.

gada 1. janvāris 1991.

gada 1. janvāris 1993.

92/39/EEK (OV L 168, 23.6.1992., 21. lpp.)

gada 31. decembris 1992.

gada 31. marts 1994.

gada 1. aprīlis 1995.

93/9/EEK (OV L 90, 14.4.1993., 26. lpp.)

gada 1. aprīlis 1994.

gada 1. aprīlis1994.

gada 1. aprīlis1996.

95/3/EK (OV L 41, 23.2.1995., 44. lpp.)

gada 1. aprīlis 1996.

gada 1. aprīlis1996.

gada 1. aprīlis1998.

96/11/EK (OV L 61, 12.3.1996., 26. lpp.)

gada 1. janvāris 1997.

gada 1. janvāris1997.

gada 1. janvāris1999.

1999/91/EK (OV L 310, 4.12.1999., 41. lpp.)

gada 31. decembris 2000.

gada 1. janvāris 2002.

gada 1. janvāris 2003.

2001/62/EK (OV L 221, 17.8.2001., 18. lpp.)

gada 30. novembris2002.

gada 1. decembris 2002.

gada 1. decembris 2002.

2002/17/EK (OV L 58, 28.2.2002., 19. lpp.)

gada 28. februāris 2003.

gada 1. marts 2003.

gada 1. marts 2004. gada 1. marts 2003. attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas satur divinilbenzolu
VIII PIELIKUMSKORELĀCIJAS TABULA

Direktīvā 90/128/EEK

Šajā direktīvā

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

3.a pants

4. pants

3.b pants

5. pants

3.c pants

6. pants

4. pants

7. pants

5. pants

8. pants

6. pants

9. pants

10. pants

11. pants

12. pants

I PIELIKUMS

I PIELIKUMS

II PIELIKUMS

II PIELIKUMS

III PIELIKUMS

III PIELIKUMS

IV PIELIKUMS

IV PIELIKUMS

V PIELIKUMS

V PIELIKUMS

VI PIELIKUMS

VI PIELIKUMS

VII PIELIKUMS

VIII PIELIKUMS( 1 ) OV L 40, 11.2.1989., 38. lpp.

( 2 ) OV L 75, 21.3.1990., labots ar OV L 349, 13.12.1990., 26. lpp.

( 3 ) OV L 58, 28.2.2002., 19. lpp.

( 4 ) OV L 297, 23.10.1982., 26. lpp. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/48/EK (OV L 222, 12.8.1997., 10. lpp.).

( 5 ) OV L 372, 31.12.1985., 14. lpp.

( 6 ) OV L 44, 15.2.1978., 15. lpp.

( 7 ) OV L 213, 16.8.1980., 42. lpp.

( 8 ) OV L 167, 24.6.1981., 6. lpp.

( 9 ) OV L 151, 19.6.1980., 21. lpp.

( 10 ) OV L 93, 17.4.1993., 27. lpp. Direktīva, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/111/EK (OV L 310, 14.12.1993., 41. lpp.).

( 11 ) OV L 40, 11.2.1989., 27. lpp.

( 12 ) OV L 184, 15.7.1988., 61. lpp.

( 13 ) OV L 178, 28.7.1995., 1. lpp.

( 14 ) OV L 226, 22.9.1995., 1. lpp.

( 15 ) OV L 292, 28.10.2002., 1. lpp.

Top