EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0098-20131204

Consolidated text: Padomes Direktīva 96/98/EK ( 1996. gada 20. decembris ) par kuģu aprīkojumu

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/98/2013-12-04

1996L0098 — LV — 04.12.2013 — 011.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES DIREKTĪVA 96/98/EK

(1996. gada 20. decembris)

par kuģu aprīkojumu

(OV L 046, 17.2.1997, p.25)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS DIREKTĪVA 98/85/EK Dokuments attiecas uz EEZ (1998. gada 11. novembris),

  L 315

14

25.11.1998

 M2

COMMISSION DIRECTIVE 2001/53/EC Text with EEA relevance of 10 July 2001 (*)

  L 204

1

28.7.2001

 M3

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2002/75/EK dokuments attiecas uz EEZ (2002. gada 2. septembris),

  L 254

1

23.9.2002

►M4

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/84/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2002. gada 5. novembris),

  L 324

53

29.11.2002

 M5

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/67/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2008. gada 30. jūnijs),

  L 171

16

1.7.2008

 M6

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/26/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2009. gada 6. aprīlis),

  L 113

1

6.5.2009

►M7

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 596/2009 (2009. gada 18. jūnijs),

  L 188

14

18.7.2009

 M8

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/68/ES Dokuments attiecas uz EEZ (2010. gada 22. oktobris),

  L 305

1

20.11.2010

 M9

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2011/75/ES Dokuments attiecas uz EEZ (2011. gada 2. septembris),

  L 239

1

15.9.2011

 M10

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2012/32/ES Dokuments attiecas uz EEZ (2012. gada 25. oktobris),

  L 312

1

10.11.2012

►M11

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2013/52/ES Dokuments attiecas uz EEZ (2013. gada 30. oktobris),

  L 304

1

14.11.2013(*)

Šis tiesību akts nekad nav publicēts latviešu valodā.
▼B

PADOMES DIREKTĪVA 96/98/EK

(1996. gada 20. decembris)

par kuģu aprīkojumuEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 84. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ( 1 ),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 2 ),

saskaņā ar Līguma 189.c pantā minēto procedūru ( 3 ),

(1) tā kā saistībā ar kopējo transporta politiku ir jāpieņem turpmāki pasākumi, lai nodrošinātu jūras transporta drošību;

(2)

tā kā kuģu negadījumi rada Kopienai nopietnas bažas, jo īpaši tie negadījumi, kuri izraisījuši cilvēku dzīvības zaudējumus un dalībvalstu jūru un krasta līnijas piesārņojumu;

(3)

tā kā ka kuģu negadījumu risku var efektīvi samazināt, ieviešot kopējus standartus, kas nodrošina augstu drošības līmeni aprīkojumam, ko izmanto uz kuģiem; tā kā pārbaudes standarti un metodes var būtiski ietekmēt aprīkojuma turpmāko darbību;

(4)

tā kā starptautiskās konvencijas prasa, lai karoga valstis nodrošinātu to, ka kuģu aprīkojums atbilst zināmām drošības prasībām, un izsniegtu attiecīgus sertifikātus; tā kā šā iemesla dēļ starptautiskās standartizācijas iestādes un Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO) izstrādājusi pārbaudes standartus noteiktiem kuģu aprīkojumu veidiem; tā kā valsts pārbaudes standarti, ieviešot starptautiskos standartus, dod rīcības brīvību sertifikācijas iestādēm, kurām pašām ir dažādi kvalifikācijas un pieredzes līmeņi; tā kā tas noved pie dažādiem drošības līmeņiem produktiem, kurus attiecīgās valsts kompetentās iestādes ir sertificējušas kā atbilstošus attiecīgiem starptautiskiem drošības standartiem, un pie tā, ka dalībvalstis negribīgi atzīst to, ka bez turpmākās pārbaudīšanas uz kuģiem, kas peld zem to karoga, ir citu dalībvalstu apstiprināts aprīkojums;

(5)

tā kā ir jāizstrādā kopēji noteikumi, lai novērstu atšķirības starptautisko standartu ieviešanā; tā kā šādi kopēji noteikumi novērsīs nevajadzīgus izdevumus un administratīvās procedūras, kas attiecas uz aprīkojuma apstiprināšanu, darba apstākļu uzlabošanu, Kopienas kuģošanas konkurētspēju un tehnisko šķēršļu attiecībā uz tirdzniecību novēršanu, pievienojot aprīkojumam atbilstības zīmi;

(6)

tā kā Padome savā 1993. gada 8. jūnija rezolūcijā par kopējo politiku drošībai uz jūras ( 4 ) mudināja Komisiju iesniegt priekšlikumus SJO standartu un kuģu aprīkojuma apstiprināšanas procedūru ieviešanas saskaņošanai;

(7)

tā kā rīcība Kopienas līmenī ir vienīgais iespējamais veids, lai sasniegtu šādu saskaņošanu, jo dalībvalstis, rīkojoties neatkarīgi vai caur starptautiskām organizācijām, nevar izveidot tādu pašu līmeni drošai aprīkojuma darbībai;

(8)

tā kā Padomes direktīva ir atbilstīgs juridisks instruments, jo tā paredz sistēmu vienādai un obligātai starptautisko pārbaudes standartu piemērošanai dalībvalstīs;

(9)

tā kā ir lietderīgi vispirms runāt par aprīkojumu, kura atrašanās uz kuģa un apstiprināšana, ko veic attiecīgās valsts administrācijas saskaņā ar starptautiskās konvencijās un rezolūcijās izklāstītiem drošības standartiem, ir obligāta saskaņā ar galvenajām starptautiskajām konvencijām;

(10)

tā kā ir dažādas direktīvas, kas nodrošina noteiktu produktu, kurus inter alia var izmantot kā kuģa aprīkojumu, brīvu apriti, bet kas neattiecas uz dalībvalstu veikto aprīkojuma sertificēšanu saskaņā ar attiecīgām starptautiskām konvencijām; tā kā tādēļ aprīkojumu, kuram ir jābūt uz kuģa, nosaka tikai pēc jauniem kopējiem noteikumiem;

(11)

tā kā ir jāizstrādā jauni pārbaudes standarti, ieteicams starptautiskā līmenī, aprīkojumam, attiecībā uz kuru šādi standarti vēl nepastāv vai nav pietiekami izstrādāti;

(12)

tā kā dalībvalstis nodrošina to, ka izziņotās iestādes, kas nosaka aprīkojuma atbilstību pārbaudes standartiem, ir neatkarīgas, efektīvas un profesionāli kompetentas, lai veiktu savus uzdevumus;

(13)

tā kā atbilstību starptautiskiem pārbaudes standartiem vislabāk var pierādīt, izmantojot atbilstības novērtējuma procedūras, piemēram, tās, kuras minētas Padomes 1993. gada 22. jūlija Lēmumā 93/465/EEK par atbilstības novērtējuma procedūru dažādu posmu moduļiem un noteikumiem par to, kā piestiprināt un izmantot CE atbilstības zīmi, ko paredzēts izmantot tehniskas saskaņošanas direktīvās ( 5 );

(14)

tā kā nekas šajā direktīvā neierobežo tiesības, ko karoga valsts administrācijai piešķīrušas starptautiskas konvencijas, veikt iekārtu darbības pārbaudes uz kuģiem, kuriem tā ir izdevusi drošības sertifikātu, ar nosacījumu, ka šādas pārbaudes nedublē atbilstības novērtējuma procedūras;

(15)

tā kā uz šajā direktīvā minētā aprīkojuma vienmēr būtu jābūt marķējumam, kas norāda tā atbilstību šīs direktīvas prasībām;

(16)

tā kā noteiktos gadījumos dalībvalstis var veikt pagaidu pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu tāda aprīkojuma izmantošanu, kuram ir atbilstības marķējums;

(17)

tā kā aprīkojumu, kuram nav atbilstības marķējuma, var ļaut izmantot izņēmuma gadījumos;

(18)

tā kā, lai grozītu šo direktīvu, ir jārīkojas saskaņā ar vienkāršotu procedūru, iesaistot regulatīvu komiteju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.1. pants

Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot drošību jūrā un jūras piesārņošanas novēršanu, vienādi piemērojot attiecīgus starptautisko tiesību instrumentus attiecībā uz A pielikumā uzskaitīto aprīkojumu, kam ir jābūt uz kuģiem, kuriem dalībvalsts vai tās pilnvarota iestāde ir izsniegusi drošības sertifikātus saskaņā ar starptautiskām konvencijām, un nodrošināt šāda aprīkojuma brīvu apriti Kopienā.

2. pants

Šajā direktīvā:

a) “atbilstības novērtējuma procedūras” ir procedūras, kas noteiktas 10. pantā un B pielikumā;

b) “aprīkojums” ir A.1 un A.2 pielikumā uzskaitītās iekārtas un ierīces, kurām jāatrodas uz kuģa izmantošanai atbilstīgi starptautisko tiesību instrumentiem vai kas brīvprātīgi ir izvietoti uz kuģa izmantošanai, un attiecībā uz kurām saskaņā ar starptautisko tiesību instrumentiem ir vajadzīgs karoga valsts administrācijas apstiprinājums;

▼M1

c) “radiosakaru aprīkojums” ir aprīkojums, ko prasa 1974. gada SOLAS konvencijas IV nodaļa tādā redakcijā, kādā tā ►M4  tā jaunākajā redakcijā ◄ , un glābšanas laivu un plostu divpusēja UĪV radiotelefona sakaru iekārta, ko paredz tās pašas konvencijas III nodaļas 6.2.1. noteikums;

▼B

d) “starptautiskās konvencijas” ir:

 1966. gada Starptautiskā konvencija par kravas zīmi (LL66),

 1972. gada Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem (Colreg),

 1973. gada Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu (Marpol)

 un

 1974. gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS),

kopā ar to protokoliem un grozījumiem, ►M4  tā jaunākajā redakcijā ◄ ;

e) “starptautisko tiesību instrumenti” ir attiecīgās starptautiskās konvencijas, Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri un attiecīgi starptautiskie testēšanas standarti;

f) “zīme” ir apzīmējums, kas minēts 11. pantā un noteikts D pielikumā;

g) “izziņotā iestāde” ir organizācija, ko saskaņā ar 9. pantu ir nozīmējusi dalībvalsts kompetentā administrācija;

h) “atrodas uz kuģa” nozīmē uzstādīts vai izvietots uz kuģa;

i) “drošības sertifikāti” ir sertifikāti, ko saskaņā ar starptautiskām konvencijām izsniedz dalībvalsts vai ko izsniedz dalībvalsts vārdā;

j) “kuģis” ir kuģis starptautisko konvenciju nozīmē; šī definīcija neattiecas uz karakuģiem;

k) “Kopienas kuģis” ir kuģis, kuram dalībvalsts izsniedz vai kuram dalībvalsts vārdā izsniedz drošības sertifikātu saskaņā ar starptautiskām konvencijām. Šī definīcija neattiecas uz situācijām, kad dalībvalstu administrācijas izsniedz sertifikātu kuģim pēc trešās valsts administrācijas lūgumu;

l) “jauns kuģis” ir kuģis, kuram liek ķīli vai kurš ir līdzīgā būvniecības posmā dienā, kad stājas spēkā šī direktīva, vai pēc tās. Šajā definīcijā “līdzīgs būvniecības posms” ir posms, kurā:

i) sākas ar konkrētu kuģi saistīti būvniecības darbi

un

ii) ir uzsākta šā kuģa montāža, kurā izmantotas vismaz 50 tonnas vai 1 % no visu korpusa konstrukciju aprēķinātās masas, atkarībā no tā, kura no tām ir mazāka;

m) “esošais kuģis” ir kuģis, kas nav jauns kuģis;

n) “pārbaudes standarti” ir standarti, kurus nosaka

 Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO),

 Starptautiskā Standartizācijas organizācija (ISO),

 Starptautiskā Elektrotehniskā komisija (IEC),

 Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN),

 Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (Cenelec)

 un

 Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts (ETSI),

kuri ►M4  tā jaunākajā redakcijā ◄ un ir ieviesti saskaņā ar attiecīgām starptautiskajām konvencijām un attiecīgajām SJO rezolūcijām un cirkulāriem, lai noteiktu testēšanas metodes un rezultātus, taču tikai tādā veidā, kā minēts A pielikumā;

o) “tipa apstiprinājums” ir procedūras aprīkojuma, kas ražots saskaņā ar attiecīgiem testēšanas standartiem, novērtēšanai un attiecīga sertifikāta izsniegšanai.

3. pants

1.  Šī direktīva attiecas uz aprīkojumu, ko izmanto:

a) uz jauniem Kopienas kuģiem, neatkarīgi no tā, vai būvniecības darbu laikā tie atrodas Kopienā;

b) uz esošiem Kopienas kuģiem,

 ja šāds aprīkojums iepriekš uz tiem nav bijis

 vai

 ja aizstāj aprīkojumu, kas iepriekš atradies uz kuģa, izņemot gadījumus, kad starptautiskas konvencijas paredz citādi,

neatkarīgi no tā, vai kuģis atrodas Kopienā laikā, kad uz tā uzstāda šo aprīkojumu.

2.  Šī direktīva neattiecas uz aprīkojumu, kas dienā, kad stājās spēkā šī direktīva, ir jau atradies uz kuģa.

3.  Neatkarīgi no fakta, ka brīvas aprites nolūkos uz 1. punktā minēto aprīkojumu var attiekties citas direktīvas, un jo īpaši Padomes 1989. gada 3. maija Direktīva 89/336/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko atbilstību ( 6 ) un 1989. gada 21. decembra Direktīva 89/686/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz personīgo aizsardzības aprīkojumu ( 7 ), attiecībā uz šādu aprīkojumu piemēro vienīgi šo direktīvu, šiem nolūkiem nepieļaujot visu pārējo direktīvu piemērošanu.

4. pants

Visas dalībvalstis vai organizācijas, kas darbojas to vārdā, izsniedzot vai atjaunojot attiecīgos drošības sertifikātus, nodrošina to, ka aprīkojums, kurš atrodas uz Kopienas kuģiem, kam tās izsniedz drošības sertifikātus, atbilst šīs direktīvas prasībām.

5. pants

1.  Aprīkojums, kas minēts A.1 pielikumā un ko uzstāda uz Kopienas kuģa dienā, kura minēta 20. panta 1. punkta otrajā daļā, vai pēc tās, atbilst šajā pielikumā minēto starptautisko tiesību instrumentu piemērojamām prasībām.

2.  Aprīkojuma atbilstību starptautisko konvenciju un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas attiecīgu rezolūciju un cirkulāru piemērojamām prasībām pierāda vienīgi saskaņā ar attiecīgiem testēšanas standartiem un atbilstības novērtējuma procedūrām, kas minētas A.1 pielikumā. Attiecībā uz iekārtām un ierīcēm, kas uzskaitītas A.1 pielikumā, ja doti gan IEC, gan ETSI testēšanas standarti, var izmantot vai nu vienas vai otras organizācijas standartus, un ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, var noteikt, kuri standarti jāizmanto.

3.  Aprīkojumu, kas minēts A.1 pielikumā un ražots pirms 1. punktā minētās dienas, var arī laist tirgū vai uzstādīt uz Kopienas kuģa, kura sertifikātus saskaņā ar starptautiskām konvencijām izsniegusi dalībvalsts vai tās vārdā pilnvarota iestāde divu gadu laikā pēc šīs dienas, ja tas ir ražots saskaņā ar tipa apstiprinājuma procedūrām, kas šajā dalībvalstī jau bija spēkā pirms šīs direktīvas pieņemšanas dienas.

6. pants

1.  Neviena dalībvalsts neaizliedz laist tirgū vai uzstādīt uz Kopienas kuģa A.1 pielikumā minēto aprīkojumu, kas ir marķēts vai kādā citā veidā atbilst šīs direktīvas prasībām, un neatsakās izsniegt vai atjaunot drošības sertifikātus, kuri uz to attiecas.

2.  Pirms attiecīgā drošības sertifikāta izsniegšanas kompetentā iestāde saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem par radiosakariem izsniedz kuģa radiostacijas atļauju.

7. pants

1.  Pēc dienas, kad stājas spēkā šī direktīva, Kopiena iesniedz lūgumu SJO vai, atkarībā no apstākļiem, Eiropas standartizācijas organizācijām izveidot standartus, ieskaitot sīki izstrādātus testēšanas standartus, A.2 pielikumā uzskaitītajam aprīkojumam.

2.  Lūgumu, kas minēts 1. punktā, iesniedz

 Padomes prezidentvalsts un Komisija, ja to iesniedz Starptautiskajai Jūrniecības organizācijai,

 Komisija saskaņā ar Padomes 1983. gada 28. marta Direktīvu 83/189/EEK, ar ko nosaka procedūru informācijas sniegšanai tehnisko standartu un noteikumu jomā ( 8 ), ja lūgumu iesniedz Eiropas standartizācijas organizācijām. Komisijas izsniegtie mandāti paredzēti starptautisko standartu izstrādāšanai, izmantojot sadarbību starp Eiropas struktūrām un tādām pašām struktūrām starptautiskā līmenī.

3.  Dalībvalstis dara visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka starptautiskās organizācijas, tai skaitā SJO, ātri izstrādā šos standartus.

4.  Komisija regulāri pārrauga testēšanas standartu izveidošanas procesu.

▼M7

5.  Ja starptautiskās organizācijas, tai skaitā SJO, pieņemamā laikā nepieņem vai atsakās pieņemt attiecīgus testēšanas standartus noteiktai ierīcei vai iekārtai, var pieņemt standartus, kas pamatojas uz Eiropas standartizācijas organizācijas darbu. Pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

6.  Kad attiecībā uz atsevišķu aprīkojuma ierīci vai iekārtu atkarībā no apstākļiem tiek pieņemti vai stājas spēkā testēšanas standarti, kas minēti 1. vai 5. punktā, šo aprīkojumu var pārvietot no A.2 pielikuma uz A.1 pielikumu. Pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

No pārvietošanas dienas šai iekārtai piemēro 5. pantu.

▼B

8. pants

1.  Ja jaunu kuģi, kas neatkarīgi no tā karoga nav reģistrēts dalībvalstī, plāno pārvietot uz dalībvalsts reģistru, šādu kuģi pārvietošanas laikā pakļauj saņēmējas dalībvalsts pārbaudei, lai apstiprinātu, ka patiesais šā kuģa aprīkojuma stāvoklis atbilst tā drošības sertifikātiem un vai nu atbilst šai direktīvai un tam ir marķējums, vai, izpildot attiecīgās dalībvalsts administrācijas prasības, ir līdzvērtīgs aprīkojuma tipa apstiprinājumam saskaņā ar šo direktīvu.

2.  Ja aprīkojumam nav zīmes vai administrācija neuzskata to par līdzvērtīgu, šādu aprīkojumu nomaina.

3.  Aprīkojumam, ko saskaņā ar šo pantu uzskata par līdzvērtīgu, dalībvalsts izsniedz sertifikātu, kuru vienmēr jāpārvadā līdz ar aprīkojumu un kurš ļauj karoga dalībvalstij minēto aprīkojumu izvietot uz kuģa un uzliek jebkādus ierobežojumus vai izklāsta jebkādus noteikumus attiecībā uz aprīkojuma izmantošanu.

4.  Attiecībā uz radiosakaru aprīkojumu karoga valsts administrācija prasa, lai šāds aprīkojums pārmērīgi neietekmētu radiosakaru frekvenču spektra prasības.

9. pants

1.  Dalībvalstis Komisijai un citām dalībvalstīm dara zināmas iestādes, ko tās ir pilnvarojušas veikt 10. pantā paredzētās procedūras, un konkrētus uzdevumus, kurus šīm izziņotajām iestādēm uzdots veikt, kā arī šo iestāžu identifikācijas numurus, ko Komisija tām iepriekš piešķīrusi. Visas organizācijas dalībvalstij, kura plāno tās pilnvarot, iesniedz pilnīgu informāciju saistībā ar atbilstību C pielikumā paredzētajiem kritērijiem un šādas atbilstības pierādījumus.

2.  Vismaz reizi divos gados katra dalībvalsts uzdod administrācijai vai objektīvai ārējai organizācijai, ko nozīmējusi administrācija, pārbaudīt pienākumus, kurus izziņotās iestādes veic šīs dalībvalsts vārdā. Šīs pārbaudes laikā pārliecinās, ka izziņotās iestādes turpina atbilst C pielikumā minētajiem kritērijiem.

3.  Dalībvalsts, kas ir nozīmējusi iestādi, atceļ tās pilnvarojumu, ja atklāj, ka šī iestāde vairs neatbilst C pielikumā minētajiem kritērijiem. Dalībvalsts nekavējoties par to informē Komisiju un attiecīgi citas dalībvalstis.

10. pants

1.  Atbilstības novērtējuma procedūra, kuras sīkāks izklāsts ir atrodams B pielikumā, ir:

i) EK tipa pārbaude (B modulis) un, pirms aprīkojumu laiž tirgū un pēc ražotāja vai tā Kopienā reģistrēta pilnvarotā pārstāvja izvēles attiecībā uz A.1 pielikumā minētajām iespējām, uz visu aprīkojumu attiecina

a) EK tipa atbilstības deklarāciju (C modulis),

b) EK tipa atbilstības deklarāciju (ražošanas kvalitātes nodrošināšana) (D modulis),

c) EK tipa atbilstības deklarāciju (produkta kvalitātes nodrošināšana) (E modulis),

d) EK tipa atbilstības deklarāciju (produkta verifikācija) (F modulis) vai

ii) EK pilnas kvalitātes nodrošināšana (H modulis).

2.  Tipa atbilstības deklarācija ir rakstiskā formā un sniedz B pielikumā norādīto informāciju.

3.  Ja aprīkojuma komplektus ražo atsevišķi vai mazos daudzumos nevis sērijās vai vairumā, atbilstības novērtējuma procedūra var būt EK atsevišķa produkta verifikācija (G modulis).

4.  Komisija glabā apstiprinātā aprīkojuma un anulēto vai noraidīto pieteikumu atjauninātu sarakstu, kas ir pieejams ieinteresētajām pusēm.

11. pants

1.  Uz A.1 pielikumā minētā aprīkojuma, kas atbilst attiecīgajiem starptautisko tiesību instrumentiem un ir ražots saskaņā ar atbilstības novērtējuma procedūrām, ir ražotāja vai tā Kopienā reģistrēta pilnvarota pārstāvja marķējums.

2.  Marķējumam pievieno izziņotās iestādes, kas veikusi atbilstības novērtējuma procedūru, identifikācijas numuru, ja šī iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles posmā, un divus pēdējos skaitļus, kas norāda gadu, kurā izdarīta marķēšana. Izziņotās iestādes identifikācijas numuru pievieno uz šīs iestādes atbildību vai nu pati iestāde vai ražotājs, vai tā pilnvarotais pārstāvis, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā.

3.  Izmantojamā marķējuma veids ir tāds, kā norādīts D pielikumā.

4.  Marķējums atrodas uz paša aprīkojuma vai uz tā datu plāksnes tā, lai tas būtu saredzams, salasāms un neizdzēšams aprīkojuma lietošanai paredzētajā laikā. Tomēr, ja tas nav iespējams vai ja to nevar garantēt konkrētā aprīkojuma īpašību dēļ, marķējums atrodas uz produkta iepakojuma, etiķetes vai brošūras.

5.  Aprīkojumam nepievieno tādus apzīmējumus vai uzrakstus, kas var maldināt trešās personas attiecībā uz šajā direktīvā minētā marķējuma nozīmi vai grafisko attēlojumu.

6.  Marķējumu pievieno ražošanas posma beigās.

12. pants

1.  Neatkarīgi no 6. panta katra dalībvalsts var veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka veic pārbaudes izlases veidā marķētam aprīkojumam, ko pārdod attiecīgajā dalībvalstī un kas vēl nav uzstādīts uz kuģa, lai nodrošinātu tā atbilstību šai direktīvai. Pārbaudes izlases veidā, kas nav paredzētas B pielikumā minētajos atbilstības novērtējuma moduļos, veic uz dalībvalsts rēķina.

2.  Neatkarīgi no 6. panta pēc tam, kad uz Kopienas kuģa ir uzstādīts šai direktīvai atbilstīgs aprīkojums, šā kuģa karoga valsts administrācija var ļaut veikt šā aprīkojuma novērtēšanu, ja drošības un/vai piesārņojuma novēršanas apsvērumu dēļ starptautisko tiesību instrumenti paredz veikt aprīkojuma darbības testēšanu uz kuģa, ar noteikumu, ka šie testi nedublē jau veiktās atbilstības novērtējuma procedūras. Karoga valsts administrācija var pieprasīt aprīkojuma ražotājam, tā Kopienā reģistrētam pilnvarotajam pārstāvim vai personai, kas ir atbildīga par aprīkojuma tirdzniecību Kopienā, uzrādīt pārbaudes/testēšanas ziņojumus.

13. pants

1.  Ja dalībvalsts, veicot apskati, vai kādā citā veidā noskaidro, ka A.1 pielikumā minētais aprīkojums, ja tas ir pareizi uzstādīts, apkalpots un izmantots tā paredzētajam mērķim, neatkarīgi no fakta, ka tas ir marķēts, var apdraudēt apkalpes, pasažieru vai atkarībā no apstākļiem citu personu veselību un/vai drošību, vai nelabvēlīgi ietekmēt jūras vidi, tā veic visus vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai izņemtu šādu aprīkojumu no tirgus vai aizliegt vai ierobežot tā pārdošanu vai izmantošanu uz kuģa, kuram tā izsniedz drošības sertifikātus. Dalībvalsts nekavējoties informē citas dalībvalstis un Komisiju par šo pasākumu, norādot sava lēmuma iemeslus, jo īpaši to, vai neatbilstību šai direktīvai ir radījusi

a) neatbilstība 5. panta 1. un 2. punktam,

b) nepareizs pielietojums testēšanas standartiem, kas minēti 5. panta 1. un 2. punktā, vai

c) kļūmes pašos testēšanas standartos.

2.  Komisija, cik drīz vien iespējams, konsultējas ar ieinteresētajām pusēm. Ja pēc šādas konsultācijas Komisija nāk pie atziņas, ka

▼M7

 pasākumi ir pamatoti, tā par to nekavējoties informē dalībvalsti, kas uzņēmās iniciatīvu, un pārējās dalībvalstis; ja 1. punktā minēto lēmumu attiecina uz kļūmēm testēšanas standartos, Komisija pēc konsultēšanās ar ieinteresētajām pusēm divu mēnešu laikā iesniedz šo jautājumu izskatīšanai 18. panta 1. punktā minētajai komitejai, ja dalībvalsts, kas ir pieņēmusi lēmumu, ir nolēmusi pie tā palikt, un uzsāk 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru,

▼B

 pasākumi nav pamatoti, tā par to nekavējoties informē dalībvalsti, kas uzņēmās iniciatīvu, un ražotāju vai tā Kopienā reģistrētu pilnvaroto pārstāvi.

3.  Ja marķējums ir uz aprīkojuma, kas neatbilst iepriekšminētajām prasībām, dalībvalsts, kuras jurisdikcijā ir marķējuma uzlicējs, veic attiecīgus pasākumus; šī dalībvalsts informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem.

4.  Komisija nodrošina, ka dalībvalstis informē par šīs procedūras norisi un rezultātu.

14. pants

1.  Neatkarīgi no 5. panta noteikumiem izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar tehniskiem jauninājumiem, karoga valsts administrācija var ļaut uz Kopienas kuģa uzstādīt aprīkojumu, kas neatbilst atbilstības novērtējuma procedūrām, ja izmēģinājumos vai citā veidā, izpildot karoga valsts administrācijas prasības, konstatēts, ka šāds aprīkojums ir vismaz tikpat efektīvs kā aprīkojums, kas atbilst atbilstības novērtējuma procedūrām.

Attiecībā uz radiosakaru aprīkojumu karoga valsts administrācija prasa, lai šāds aprīkojums pārmērīgi neietekmē radiosakaru frekvenču spektra prasības.

2.  Šādas izmēģinājumu procedūras nekādi nediskriminē karoga dalībvalstī ražoto un citās valstīs ražoto aprīkojumu.

3.  Karoga dalībvalsts aprīkojumam, uz ko attiecas šis pants, izsniedz sertifikātu, kas vienmēr ir līdz ar aprīkojumu un kas apliecina karoga dalībvalsts doto atļauju uzstādīt aprīkojumu uz kuģa un uzliek jebkādus ierobežojumus vai paredz jebkādus noteikumus attiecībā uz aprīkojuma izmantošanu.

4.  Ja dalībvalsts ļauj aprīkojumu, uz ko attiecas šis pants, uzstādīt uz Kopienas kuģa, šī dalībvalsts nekavējoties Komisijai un pārējām dalībvalstīm dara zināmus datus un ziņojumus par visiem attiecīgajiem izmēģinājumiem, novērtējumiem un atbilstības novērtējuma procedūrām.

▼M7

5.  Aprīkojumu, kāds minēts 1. punktā, pievieno A.2 pielikumam. Pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

6.  Ja kuģi ar aprīkojumu, uz ko attiecas 1. punkts, nodod citai dalībvalstij, saņēmēja karoga dalībvalsts var veikt vajadzīgos pasākumus, kas var ietvert testus un praktiskus demonstrējumus, lai pārliecinātos, ka minētais aprīkojums ir vismaz tikpat efektīvs kā aprīkojums, kurš atbilst atbilstības novērtējuma procedūrām.

15. pants

1.  Neatkarīgi no 5. panta, karoga valsts administrācija var testēšanas vai novērtējuma nolūkā ļaut uz Kopienas kuģa izmantot aprīkojumu, kas neatbilst atbilstības novērtējuma procedūrām vai uz ko neattiecas 14. pants, bet tikai tādā gadījumā, ja ir izpildīti še turpmāk minētie nosacījumi:

a) aprīkojumam ir jābūt karoga dalībvalsts izsniegtam sertifikātam, kas vienmēr ir jāpārvadā līdz ar aprīkojumu un kas apliecina karoga dalībvalsts atļauju uzstādīt aprīkojumu uz Kopienas kuģa un uzliek jebkādus ierobežojumus vai izklāsta jebkādus noteikumus attiecībā uz aprīkojuma izmantošanu;

b) atļaujas derīguma termiņam ir jābūt īsam;

c) nedrīkst paļauties uz aprīkojumu, kas ir uzstādīts tāda aprīkojuma vietā, kurš atbilst šīs direktīvas prasībām, un aizstāt šādu atbilstīgu aprīkojumu, kuram jāpaliek uz Kopienas kuģa darba kārtībā un gatavam tūlītējai izmantošanai.

2.  Attiecībā uz radiosakaru aprīkojumu karoga valsts administrācija prasa, lai šāds aprīkojums pārmērīgi neietekmē radiosakaru frekvenču spektra prasības.

16. pants

1.  Ja kādā ostā ārpus Kopienas vai ārkārtējos apstākļos ir jānomaina aprīkojums un šādu vajadzību pienācīgi pamato karoga valsts administrācijai, ka pieņemamā laikā, bez aizkavēšanās un izmaksām nav iespējams uzstādīt uz kuģa aprīkojumu, kam ir EK tipa apstiprinājums, uz kuģa var uzstādīt citu aprīkojumu saskaņā ar še turpmāk minētu procedūru:

a) aprīkojumam ir dokumenti, ko izdevusi atzīta organizācija, kas ir līdzvērtīga izziņotai iestādei, ja starp Kopienu un attiecīgo trešo valsti ir noslēgts līgums par šādu organizāciju savstarpēju atzīšanu;

b) ja nav iespējams rīkoties saskaņā ar a) apakšpunktu, uz kuģa var uzstādīt aprīkojumu, kam ir dokumenti, kurus izdevusi SJO dalībvalsts, kas ir attiecīgo konvenciju puse, un kuri apliecina atbilstību attiecīgām SJO prasībām, ievērojot 2. un 3. punktu.

2.  Karoga valsts administrāciju tūlīt informē par šāda cita aprīkojuma veidu un parametriem.

3.  Karoga valsts administrācija, cik ātri vien iespējams, nodrošina to, ka 1. punktā minētais aprīkojums un tā testēšanas dokumentācija atbilst starptautisko tiesību instrumentu un šīs direktīvas attiecīgajām prasībām.

4.  Attiecībā uz radiosakaru aprīkojumu karoga valsts administrācija prasa, lai šāds aprīkojums pārmērīgi neietekmētu radiosakaru frekvenču spektra prasības.

▼M4

17. pants

▼M7

Šo direktīvu var grozīt, lai:

a) piemērotu šai direktīvai turpmākos starptautisko tiesību instrumentu grozījumus;

b) atjauninātu A pielikumu, gan ieviešot jaunas iekārtas, gan pārceļot iekārtas no A.2 pielikuma uz A.1 pielikumu un otrādi;

c) pievienotu iespēju izmantot B, C un H moduli attiecībā uz iekārtām, kas uzskaitītas A.1 pielikumā, un grozīt ailes attiecībā uz atbilstības novērtēšanas moduļiem;

d) iekļautu 2. pantā “testēšanas standartu” definīcijā citas standartizācijas organizācijas.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼M4

Direktīvas 2. panta c), d) un n) apakšpunktā minētās konvencijas un testēšanas standartus interpretē neskarot pasākumus, ko veic, piemērojot 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) ( 9 ).

▼M7

18. pants

1.  Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002 3. pantu ( 10 ).

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. un 7. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK ( 11 ), ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais laika posms ir divi mēneši.

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

▼B

19. pants

Dalībvalstis piedāvā viena otrai savstarpēju palīdzību attiecībā uz šīs direktīvas efektīvu īstenošanu un ieviešanu.

20. pants

1.  Dalībvalstis līdz 1998. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu.

Tās piemēro šos pasākumus no 1999. gada 1. janvāra.

Nosakot pirmajā daļā minētos pasākumus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai pievieno šādu atsauci to oficiālai publikācijai. Dalībvalsts nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2.  Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

21. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

22. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

▼M11
A PIELIKUMS

A pielikuma vispārīga piezīme. SOLAS noteikumi ir SOLAS 2009. gada konsolidētā redakcija.

A pielikuma vispārīga piezīme. Dažās pozīcijās 5. ailē norādīti vairāki izstrādājuma varianti, kas iespējami vienā un tajā pašā pozīcijā. Izstrādājuma varianti ir norādīti atsevišķi un ar punktētu līniju nodalīti cits no cita. Sertifikācijas nolūkos atbilstīgi izvēlas tikai vienu attiecīgā izstrādājuma variantu (piemērs: A.1/3.3).

Saīsinājumi

A.1 – 1. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

A.2 – 2. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

AC – labojums, ar ko ievieš grozījumu attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

CAT – radariekārtu kategorija, kā noteikts Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas (IEC) 62388 standartu (2007. gads) 1.3. punktā

Cirk. – cirkulārs

COLREG – Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem

COMSAR – SJO apakškomiteja radiosakaru, meklēšanas un glābšanas jomā

EN – Eiropas standarts

ETSI – Eiropas Elektrosakaru standartu institūts

FSS – Starptautiskais ugunsdrošības sistēmu kodekss

FTP – Starptautiskais kodekss par ugunsdrošības testu metožu piemērošanu

HSC – Ātrgaitas kuģu kodekss

IBC – Starptautiskais ķīmisko beramkravu kodekss

ICAO – Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

IEC – Starptautiskā Elektrotehnikas komisija

IGC – Starptautiskais kodekss par to kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kas pārvadā sašķidrinātas gāzes bez taras

SJO – Starptautiskā Jūrniecības organizācija

ISO – Starptautiskā Standartizācijas organizācija

ITU – Starptautiskā Elektrosakaru savienība

LSA – Glābšanas līdzekļu kodekss

MARPOL – Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu

MEPC – Jūras vides aizsardzības komiteja

MSC – Kuģošanas drošības komiteja

NOx – slāpekļa oksīdi

O2/HC sistēmas – oglekļa un ogļūdeņražu sistēmas

SOLAS – Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras

SOx – sēra oksīdi

not. – noteikums

Rez. – rezolūcija
A.1. PIELIKUMS

APRĪKOJUMS, KURAM STARPTAUTISKAJOS DOKUMENTOS JAU IR SĪKI IZSTRĀDĀTI TESTĒŠANAS STANDARTI

Piezīmes, kas attiecas uz visu A.1. pielikumu

a) Vispārīga piezīme. Papildus īpaši minētajiem testēšanas standartiem starptautisko konvenciju piemērojamajās prasībās un attiecīgajās SJO rezolūcijās un cirkulāros ir jāatrod vairāki noteikumi, kas jāpārbauda tipa pārbaudē (tipa apstiprināšanā), kā minēts atbilstības novērtēšanas moduļos B pielikumā.

b) 1. aile. Var būt piemērojams Komisijas Direktīvas 2011/75/ES ( 12 ) 2. pants (MED A pielikuma 7. grozījumi).

c) 1. aile. Var būt piemērojams Komisijas Direktīvas 2012/32/ES ( 13 ) 2. pants (MED A pielikuma 8. grozījumi).

d) 5. aile. Ja ir atsauce uz SJO rezolūcijām, tad piemēro tikai tos testēšanas standartus, kas ir attiecīgajās rezolūciju pielikumu daļās, un nepiemēro pašu rezolūciju noteikumus.

e) 5. aile. Piemēro starptautisko konvenciju un testēšanas standartu jaunāko redakciju. Lai pareizi noteiktu attiecīgos standartus, testu ziņojumos, atbilstības sertifikātos un atbilstības deklarācijās norāda piemēroto īpašo testēšanas standartu un tā redakciju.

f) 5. aile. Ja divi testēšanas standartu komplekti ir atdalīti ar “vai”, katrs no tiem atbilst visām testēšanas prasībām saskaņā ar SJO izpildes standartiem; tādējādi pietiek veikt pārbaudi, izmantojot vienu testēšanas standartu komplektu, lai apliecinātu atbilstību attiecīgo starptautisko dokumentu prasībām. Turpretim, ja izmantoti citi atdalīšanas līdzekļi (komats), piemēro visas uzskaitītās atsauces.

g) Šajā pielikumā izklāstītās prasības neskar starptautisko konvenciju prasības par pārvadājumiem.

1.    Glābšanas līdzekļi

4. aile. Jāpiemēro SJO MSC 980. cirkulārs, ja vien tas nav aizstāts ar 4. ailē minētajiem konkrētajiem dokumentiem.Nr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Glābšanas riņķi

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 7. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu:

a)  glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām;

b)  glābšanas riņķiem;

c)  glābšanas vestēm

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 7. not.,

— III nodaļas 22. not.,

— III nodaļas 26. not.,

— III nodaļas 32. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II, IV nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Glābšanas riņķu automātiskās dūmu signalizācijas ierīces

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 7. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Glābšanas vestes

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 7. not.,

— III nodaļas 22. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 922,

— SJO MSC.1/Cirk. 1304

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas pēc klasifikācijas nav glābšanas vestes:

— ar siltumizolāciju vai bez tās

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 7. not.,

— III nodaļas 22. not.,

— III nodaļas 32. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 1046

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas pēc klasifikācijas ir glābšanas vestes:

— ar siltumizolāciju vai bez tās

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 7. not.,

— III nodaļas 22. not.,

— III nodaļas 32. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 1046

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Siltuma aizsarglīdzekļi

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 22. not.,

— III nodaļas 32. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 1046

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Izpletņa raķetes (pirotehnika)

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 6. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Rokas signālugunis (pirotehnika)

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Peldošie dūmķermeņi (pirotehnika)

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Līnmetēji

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 18. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VII nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Piepūšamie glābšanas plosti

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 13. not.,

— III nodaļas 21. not.,

— III nodaļas 26. not.,

— III nodaļas 31. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 811

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Cietie glābšanas plosti

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 21. not.,

— III nodaļas 26. not.,

— III nodaļas 31. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 811

— SJO Rez. MSC.81(70),

— SJO MSC/Cirk. 1006

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Glābšanas plosti ar automātisku sagatavošanu izmantošanai

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 26. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC 48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 809,

— SJO MSC/Cirk. 811

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Divpusēji glābšanas plosti ar pārsegu

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 26. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 809,

— SJO MSC/Cirk. 811

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Brīvās uzpeldēšanas ierīces glābšanas plostiem (hidrostatiskās atvienošanas ierīces)

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 13. not.,

— III nodaļas 26. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 811

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Glābšanas laivas:

a)  ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas:

— daļēji slēgtas,

— pilnīgi slēgtas;

b)  brīvā kritiena glābšanas laivas

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 21. not.,

— III nodaļas 31. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

— SJO MSC.1/Cirk. 1423

— SJO Rez. MSC.81(70),

— SJO MSC/Cirk. 1006

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Cietās dežūrlaivas

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 21. not.,

— III nodaļas 31. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

— SJO Rez. MSC.81(70),

— SJO MSC/Cirk. 1006

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Piepūšamās dežūrlaivas

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 21. not.,

— III nodaļas 31. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

— SJO Rez. MSC.81(70),

— ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Ātrgaitas dežūrlaivas:

a)  piepūšamās;

b)  cietās;

c)  ar cietām un piepūšamām daļām

—  III nodaļas 4. not.

— III nodaļas 26. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

— SJO MSC/Cirk. 1016,

— SJO MSC/Cirk. 1094

— SJO Rez. MSC.81(70),

— SJO MSC/Cirk. 1006,

— ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Nolaišanas ierīces, kurās izmanto kritienu (laivceltņi)

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 23. not.,

— III nodaļas 33. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss), I, VI nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Brīvās uzpeldēšanas nolaišanas ierīces glābšanas laivām un plostiem

Pārcelts uz A.2./1.3.

A.1/1.23

Brīvi krītošo glābšanas laivu nolaišanas ierīces

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 16. not.,

— III nodaļas 23. not.,

— III nodaļas 33. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Glābšanas plostu nolaišanas ierīces (laivceltņi)

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 12. not.,

— III nodaļas 16. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss), I, VI nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Ātrgaitas dežūrlaivu nolaišanas ierīces (laivceltņi)

—  III nodaļas 4. not.

— III nodaļas 26. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Atvienošanas mehānisms:

a)  glābšanas laivām un dežūrlaivām (ko nolaiž ar kritienu vai kritieniem);

b)  glābšanas plostiem (ko nolaiž ar kritienu vai kritieniem)

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 16. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, VI nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

— SJO MSC.1/Cirk. 1419

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Kuģu evakuācijas sistēmas

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 15. not.,

— III nodaļas 26. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Glābšanas līdzekļi

—  III nodaļas 4. not.

— III nodaļas 26. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa

— SJO Rez. MSC.81(70),

— SJO MSC/Cirk. 810

B + D

B + F

A.1/1.29

Iekāpšanas trapi

— III nodaļas 4. not.,

— III nodaļas 11. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 11. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

— SJO MSC.1/Cirk. 1285

— SJO Rez. MSC.81(70),

— ISO 5489 (2008)

B + D

B + F

A.1/1.30

Atstarojošie materiāli

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

—  SJO Rez. A.658(16)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Glābšanas laivu un plostu divpusēja UĪV radiotelefona sakaru iekārta

Pārcelts uz A.1./5.17. un A.1./5.18.

A.1/1.32

9 GHz SAR retranslators (SART)

Pārcelts uz A.1./4.18.

A.1/1.33

Glābšanas laivu un dežūrlaivu radiolokācijas atstarotājs

(pasīvais)

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.164(78)

— EN ISO 8729(1998),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— EN ISO 8729(1998),

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām

Pārcelts uz A.1./4.23.

A.1/1.35

Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām

Pārcelts uz A.1./3.38.

A.1/1.36

Glābšanas laivu/dežūrlaivu virzošie dzinēji

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV, V nodaļa

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Dežūrlaivu piekarināmie virzošie dzinēji

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Vaļēji abpusēji peldoši glābšanas plosti

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, 10. pielikums

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, 11. pielikums

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums

B + D

B + F

A.1/1.40

Mehāniskais loča pacēlājs

Pārcelts uz A.1./4.48.

A.1/1.41

Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām:

a)  ar laivceltni nolaižamām glābšanas laivām;

b)  brīvā kritiena glābšanas laivām;

c)  glābšanas plostiem;

d)  dežūrlaivām;

e)  ātrgaitas dežūrlaivām

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 16. not.,

— III nodaļas 17. not.,

— III nodaļas 23. not.,

— III nodaļas 24. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

—  SJO Rez. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Loča traps

Pārcelts uz A.1./4.49.

A.1/1.43

Cietās/piepūšamās dežūrlaivas

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— III nodaļas 21. not.,

— III nodaļas 31. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

— SJO Rez. MSC.81(70),

— SJO MSC/Cirk. 1006,

— ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

2.    Jūras piesārņojuma novēršanaNr.

Pozīcijas nosaukums

MARPOL 73/78 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie MARPOL 73/78 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Naftas filtrēšanas iekārtas (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 miljondaļas)

—  I pielikuma 14. not.

I pielikuma 14. not.,

— SJO MEPC.1/Cirk. 643

— SJO Rez. MEPC.107(49),

— SJO MEPC.1/Cirk. 643

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Naftas/ūdens saskarnes indikatori

—  I pielikuma 32. not.

—  I pielikuma 32. not.

—  MEPC.5(XIII)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Naftas satura mērierīces

—  I pielikuma 14. not.

I pielikuma 14. not.,

— SJO MEPC.1/Cirk. 643

— SJO Rez. MEPC.107(49),

— SJO MEPC.1/Cirk. 643

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Agregāti, kas paredzēti pievienošanai pie esošās iekārtas naftu saturošā ūdens atdalīšanai (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 miljondaļas)

Atstāts tukšs

A.1/2.5

Naftas izplūdes uzraudzības un kontroles sistēma uz naftas tankkuģiem

—  I pielikuma 31. not.

—  I pielikuma 31. not.

—  MEPC.108(49)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Notekūdeņu sistēmas

—  IV pielikuma 9. not.

—  IV pielikuma 9. not.

—  SJO Rez. MEPC.159(55)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Kuģa atkritumu sadedzināšanas iekārta

—  VI pielikuma 16. not.

—  VI pielikuma 16. not.

—  MEPC.76(40)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Hemiluminiscences detektora (CLD) vai karsēta hemiluminiscences detektora (HCLD) tipa NOx analizators tiešu mērījumu izdarīšanai uz kuģa

—  SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītā MARPOL VI pielikuma 13. not.)

— SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītā MARPOL VI pielikuma 13. not.),

— SJO Rez. MEPC.177(58) – (2008. gada NOx tehniskais kodekss),

— SJO Rez. MEPC.198(62),

— SJO MEPC.1/Cirk. 638

— SJO Rez. MEPC.177(58) – (2008. gada NOx tehniskais kodekss),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— SJO Rez. MEPC.177(58) – (2008. gada NOx tehniskais kodekss),

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Aprīkojums, kurā izmanto citas tehnoloģiskas metodes SOx izplūdes samazināšanai

Pārcelts uz A.2./2.4.

A.1/2.10

Sk. šā A.1. pielikuma b) piezīmi

Kuģa izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas

— SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.),

— SJO Rez. MEPC.184(59)

—  SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.)

—  SJO Rez. MEPC.184(59)

B + D

B + E

B + F

G

3.    Ugunsdrošības aprīkojumsNr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Klāja seguma apakšējās kārtas

— II-2. nodaļas 4. not.,

— II-2. nodaļas 6. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 4. not.,

— II-2. nodaļas 6. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts

— II-2. nodaļas 4. not.,

— II-2. nodaļas 10. not.,

— II-2. nodaļas 18. not.,

— II-2. nodaļas 19. not.,

— II-2. nodaļas 20. not.,

— SJO Rez. A.951(23),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 1239,

— SJO MSC/Cirk. 1275

— EN 3-7 (2004), ieskaitot A.1 (2007),

— EN 3-8 (2006), ieskaitot AC (2007),

— EN 3-9 (2006), ieskaitot AC (2007),

— EN 3-10 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Ugunsdzēsēja ietērps: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs)

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs:

— EN 469 (2005), ieskaitot A1 (2006) un AC (2006).

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs – atstarojošs apģērbs specializētai ugunsdzēšanai:

— EN 1486 (2007).

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs –aizsargapģērbs ar atstarojošu ārējo virsmu:

— ISO 15538 (2001), 2. līmenis

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Ugunsdzēsēja ietērps: zābaki

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

—  EN 15090 (2012)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Ugunsdzēsēja ietērps: cimdi

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

—  EN 659 (2003), ieskaitot A1 (2008) un AC (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Ugunsdzēsēja ietērps: ķivere

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

—  EN 443 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Autonoms ar saspiestu gaisu darbināms elpošanas aparāts

Piezīme. Ar bīstamām kravām saistītos nelaimes gadījumos jāizmanto pozitīva spiediena tipa maska

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts.

Un tad, ja aparāts domāts lietošanai ar kravām saistītos nelaimes gadījumos:

— SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 14. punkts

— EN 136 (1998), ieskaitot AC (2003),

— EN 137 (2006).

Un tad, ja aparāts domāts lietošanai ar kravām saistītos nelaimes gadījumos:

— ISO 23269-3 (2011)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Elpošanas aparāts ar saspiestu gaisu

— X nodaļas 3. not.

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts.

Piezīme. Šis aprīkojums ir tikai ātrgaitas kuģiem, kas būvēti saskaņā ar 1994. g. HSC kodeksu

—  SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts

— EN 14593-1 (2005),

— EN 14593-2 (2005), ieskaitot AC (2005),

— EN 14594 (2005), ieskaitot AC (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Sprinklersistēmas detaļas dzīvojamām telpām, dienesta telpām un vadības posteņiem, kas atbilst SOLAS 74 II-2. nodaļas 12. not. minētajām detaļām (attiecinot tikai uz sprauslām un to veiktspēju)

(Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā pozīcijā)

— II-2. nodaļas 7. not.,

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts

— II-2. nodaļas 7. not.,

— II-2. nodaļas 9. not.,

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez.MSC.44(65),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 912

—  SJO Rez. A.800(19)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts,

— SJO MSC.1/Cirk. 1313

—  SJO MSC/Cirk. 1165, A papildinājums

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

A un B klases pārsegumu ugunsdrošība:

a)  A klases pārsegumi;

b)  B klases pārsegumi

A klasei:

— II-2. nodaļas 3.2. not.

B klasei:.

— II-2. nodaļas 3.4. not.

— II-2. nodaļas 9. not. un

A klasei:

— II-2. nodaļas 3.2. not.,

— SJO MSC/Cirk. 1120

— SJO MSC.1/Cirk. 1435

B klasei:

— II-2. nodaļas 3.4. not.

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Ierīces, kas kavē liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs

— II-2. nodaļas 4. not.,

— II-2. nodaļas 16. not.

— II-2. nodaļas 4. not.,

— II-2. nodaļas 16. not.

— EN ISO 16852 (2010),

— ISO 15364 (2007),

— SJO MSC/Cirk. 677

Aprīkojumam, kas nav vārsti:

B + D

B + E

B + F

Vārstiem:

B + F

A.1/3.13

Nedegoši materiāli

— II-2. nodaļas 3. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 3. not.,

— II-2. nodaļas 5. not.,

— II-2. nodaļas 9. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, kas saskaras ar A vai B klases pārsegumiem

Pozīcija iekļauta A.1./3.26. un A.1./3.27.

A.1/3.15

Materiāli, izņemot tēraudu, no kuriem izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu:

a)  caurules un veidgabali;

b)  vārsti;

c)  lokano cauruļu mezgli;

d)  metāla cauruļu komponenti ar elastīgām un elastomēru blīvēm

— II-2. nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 4. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. un 10. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. un 10. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 1120

Caurules un veidgabali:

— SJO Rez. A.753(18).

Vārsti:

— ISO 10497 (2010).

Lokano cauruļu mezgli:

— EN ISO 15540 (2001),

— EN ISO 15541 (2001).

Metāla cauruļu komponenti ar elastīgām un elastomēru blīvēm:

— ISO 19921 (2005),

— ISO 19922 (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Ugunsdrošas durvis

—  II-2. nodaļas 9. not.

—  II-2. nodaļas 9. not.

— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss),

— SJO MSC.1/Cirk. 1319

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Ugunsdrošo durvju vadības sistēmu elementi

Piezīme. Ja 2. slejā izmantots termins “sistēmu elementi”, tas var nozīmēt, ka atsevišķs elements, elementu grupa vai visa sistēma ir jātestē, lai pārliecinātos, ka ir ievērotas starptautiskās prasības

— II-2. nodaļas 9. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 9. not.,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem:

a)  dekoratīvie saplākšņi;

b)  krāsu sistēmas;

c)  grīdas segumi;

d)  cauruļu izolācijas pārklājumi;

e)  A, B un C klases pārsegumu konstrukcijā izmantotās līmes;

f)  ugunsnedrošu cauruļvadu membrānas

— II-2. nodaļas 3. not.,

— II-2. nodaļas 5. not.,

— II-2. nodaļas 6. not. attiecībā uz a), b) un c),

— II-2. nodaļas 9. not. attiecībā uz e), f),

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 3. not.,

— II-2. nodaļas 5. not.,

— II-2. nodaļas 6. not.,

— II-2. nodaļas 9. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 1120

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Drapērijas, aizkari un citi piekārti tekstilmateriāli un plēves

— II-2. nodaļas 3. not.,

— II-2. nodaļas 9. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 3. not.,

— II-2. nodaļas 9. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Mīkstās mēbeles

— II-2. nodaļas 3. not.,

— II-2. nodaļas 5. not.,

— II-2. nodaļas 9. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 3. not.,

— II-2. nodaļas 5. not.,

— II-2. nodaļas 9. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Gultas piederumi

— II-2. nodaļas 3. not.,

— II-2. nodaļas 9. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 3. not.,

— II-2. nodaļas 9. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Uguns slāpētāji

—  II-2. nodaļas 9. not.

—  II-2. nodaļas 9. not.

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nedegošas cauruļvadu saskares A klases pārsegumos

Pārcelts uz A.1./3.26.

A.1/3.24

Elektrokabeļu līnijas A klases pārsegumos

Pārcelts uz A.1/3.26(a)

A.1/3.25

A un B klases ugunsizturīgi logi un borta iluminatori

—  II-2. nodaļas 9. not.

— II-2. nodaļas 9. not.,

— SJO MSC/Cirk. 1120

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Saskares A klases pārsegumos:

a)  elektrokabeļu līnijas;

b)  cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares

—  II-2. nodaļas 9. not.

— II-2. nodaļas 9. not.,

— SJO MSC.1/Cirk. 1276 (piemērojams tikai b))

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Saskares B klases pārsegumos:

a)  elektrokabeļu līnijas;

b)  cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares

—  II-2. nodaļas 9. not.

—  II-2. nodaļas 9. not.

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklersistēmas (tikai sprinklergalviņas)

(Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā pozīcijā)

— II-2. nodaļas 7. not.,

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 7. not.,

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez.MSC.44(65),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 912

— ISO 6182-1 (2004)

— vai

— EN 12259-1 (1999), ieskaitot A1 (2001), A2 (2004) un A3 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Ugunsdzēsības šļūtenes

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  EN 14540 (2004), ieskaitot A.1 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Pārnēsājamas skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas

— II-2. nodaļas 4. not.,

— VI nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 4. not.,

— VI nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008), vai IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 60092-504 (2001), ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011),

— IEC 60533 (1999)

un attiecīgā gadījumā:

a)  1. kategorija: (droša vide):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007);

b)  2. kategorija: (eksplozīva vide):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-1 (2007), ieskaitot IEC 60079-1 1. labojumu (2008),

— EN 60079-10-1 (2009),

— EN 60079-11 (2012),

— EN 60079-15 (2010),

— EN 60079-26 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC)

Pozīcija svītrota, jo uz to attiecas A.1./3.9. un A.1./3.28.

A.1/3.32

Ugunsdroši materiāli (izņemot mēbeles) ātrgaitas kuģiem

—  X nodaļas 3. not.

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Ugunsdroši mēbeļu materiāli ātrgaitas kuģiem

—  X nodaļas 3. not.

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Ugunsdroši pārsegumi ātrgaitas kuģiem

—  X nodaļas 3. not.

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Ugunsdrošas durvis ātrgaitas kuģiem

—  X nodaļas 3. not.

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Uguns slāpētāji ātrgaitas kuģiem

—  X nodaļas 3. not.

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Saskares ugunsdrošos pārsegumos ātrgaitas kuģos:

a)  elektrokabeļu līnijas;

b)  cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares

—  X nodaļas 3. not.

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. A.951(23),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts,

— SJO MSC.1/Cirk. 1313

— EN 3-7 (2004), ieskaitot A1 (2007),

— EN 3-8 (2006), ieskaitot AC (2007),

— EN 3-9 (2006), ieskaitot AC (2007),

— EN 3-10 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Sprauslas līdzvērtīgām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts,

— SJO MSC.1/Cirk. 1313

—  SJO MSC/Cirk. 1165

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Zemu novietotas apgaismes sistēmas (tikai piederumi)

— II-2. nodaļas 13. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. punkts

— II-2. nodaļas 13. not.,

— SJO Rez. A.752(18),

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. punkts

— SJO Rez. A.752(18)

— vai

— ISO 15370 (2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Avārijas glābšanas elpošanas ierīces (EEBD)

—  II-2. nodaļas 13. not.

— II-2. nodaļas 13. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 849

— ISO 23269-1 (2008) un alternatīvi:

— Autonomiem atklātās cirkulācijas elpošanas aparātiem ar saspiesta gaisa rezervuāru un ar pilnu masku vai iemutni, kas paredzēti izkļuvei no briesmām:

— EN 402 (2003).

— Autonomiem atklātās cirkulācijas elpošanas aparātiem ar saspiesta gaisa rezervuāru un kapuci, kas paredzēti izkļuvei no briesmām:

— EN 1146 (2005).

— Autonomiem slēgtās cirkulācijas elpošanas aparātiem ar saspiesta gaisa rezervuāru:

— EN 13794 (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Inertās gāzes sistēmas komponenti

—  II-2. nodaļas 4. not.

— II-2. nodaļas 4. not.,

— SJO Rez. A.567(14),

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 353,

— SJO MSC/Cirk. 485,

— SJO MSC/Cirk. 731,

— SJO MSC/Cirk. 1120

—  SJO MSC/Cirk. 353

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Sprauslas fritēšanas iekārtu ugunsdzēsības sistēmām (automātisks vai manuāls tips)

— II-2. nodaļas 1. not.,

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 1. not.,

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  ISO 15371 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Ugunsdzēsēju ekipējums – glābšanas trose

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts,

— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Līdzvērtīgi stacionāri gāzes ugunsdzēšanas sistēmu piederumi (dzēšanas līdzekļi, galvas vārsti un sprauslas) mašīntelpām un kravas sūkņu telpām

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 848,

— SJO MSC.1/Cirk. 1313,

— SJO MSC.1/Cirk. 1316

— SJO MSC/Cirk. 848,

— SJO MSC.1/Cirk. 1316

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Līdzvērtīgas stacionāras gāzes sistēmas ugunsdzēšanai mašīntelpās (aerosola sistēmas)

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts,

— SJO MSC.1/Cirk. 1270,

— SJO MSC.1/Cirk. 1313

—  SJO MSC.1/Cirk. 1270, ieskaitot 1. labojumu

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrāts stacionārām augstas intensitātes putu dzēšanas sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās

Piezīme. Stacionārā augstas intensitātes putu dzēšanas sistēma (ieskaitot sistēmas, kas to paredzētajai darbībai izmanto iekštelpu gaisu no to darba telpām) mašīntelpās un kravas sūkņu telpās tomēr jāpārbauda ar apstiprināto koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām

—  II-2. nodaļas 10. not.

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. punkts

—  SJO MSC/Cirk. 670

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Stacionāru vietēja izmantojuma ūdens ugunsdzēsības sistēmu piederumi A kategorijas mašīntelpās

(sprauslas un veiktspējas pārbaudes)

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  SJO MSC.1/Cirk. 1387

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpās un īpašas kategorijas telpās, kas līdzvērtīgas rezolūcijā A.123(V) minētajām

— II-2. nodaļas 19. not.,

— II-2. nodaļas 20. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 19. not.,

— II-2. nodaļas 20. not.,

— SJO Rez. A.123(V),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  SJO MSC.1/Cirk. 1430

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības

Pārcelts uz A.2./3.9.

A.1/3.51

Stacionāras uguns detektorsistēmas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās:

a)  vadības un kontroles ierīces;

b)  energoapgādes iekārtas;

c)  karstuma detektori – punktveida detektori;

d)  dūmu detektori – punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju;

e)  liesmu detektori – punktveida detektori;

f)  rokas ugunsdrošības trauksmes pogas;

g)  īssavienojuma izolatori;

h)  ievades/izvades ierīces;

i)  kabeļi

— II-2. nodaļas 7. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts

— II-2. nodaļas 7. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts,

— SJO MSC.1/Cirk. 1242

Vadības un kontroles ierīces. Kuģu elektroinstalācijas:

— EN 54-2 (1997), ieskaitot AC(1999) un A1(2006).

Energoapgādes iekārtas:

— EN 54-4 (1997), ieskaitot AC(1999), A1(2002) un A2(2006).

Karstuma detektori – punktveida detektori:

— EN 54-5 (2000), ieskaitot A1 (2002).

Dūmu detektori – punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju:

— EN 54-7 (2000), ieskaitot A1(2002) un A2(2006).

Liesmu detektori – punktveida detektori:

— EN 54-10 (2002), ieskaitot A1(2005).

Rokas ugunsdrošības trauksmes pogas:

— EN 54-11 (2001), ieskaitot A1 (2005).

Īssavienojuma izolatori:

— EN 54-17 (2007), ieskaitot AC (2007).

Ievades/izvades ierīces:

— EN 54-18 (2005), ieskaitot AC (2007).

Kabeļi:

— EN 60332-1-1 (2004),

— IEC 60533 376 (2003).

Un attiecīgā gadījumā – kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas:

— IEC 60092-504 (2001), ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011),

— IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Nepārnēsājami un transportējami ugunsdzēsības aparāti

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 4. not.,

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

— EN 1866-1 (2007)

— vai

— ISO 11601 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Ugunsgrēka trauksmes ierīces – sirēnas

— II-2. nodaļas 7. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts

— II-2. nodaļas 7. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts,

— SJO MSC.1/Cirk. 1313

Sirēnas:

— EN 54-3 (2001), ieskaitot A1(2002) un A2(2006),

— IEC 60092-504 (2001), ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011),

— IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Stacionāras skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas

— II-2. nodaļas 4. not.,

— VI nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 4. not.,

— VI nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts

Papildus tikai kombinētajām O2/HC sistēmām

— SJO MSC.1/Cirk. 1370

— IEC 60092-504 (2001), ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011),

— IEC 60533 (1999)

un attiecīgā gadījumā:

a)  4. kategorija: (droša vide):

— EN 50104 (2010),

b)  3. kategorija: (eksplozīva vide):

— EN 50104 (2010),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29-1 (2007)

Papildus tikai kombinētajām O2/HC sistēmām

— SJO MSC.1/Cirk. 1370

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Divfunkciju uzgaļi (smidzināšanai/strūklai)

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

Rokturamie stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai – Kombinētie stobri PN 16:

— EN 15182-1 (2007), ieskaitot A1 (2009),

— EN 15182-2 (2007), ieskaitot A1(2009).

Rokturamie stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai – Kompaktas strūklas un/vai viena noteikta izsmidzināšanas leņķa stobri PN 16:

— EN 15182-1 (2007), ieskaitot A1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Ugunsdzēsības šļūtenes (saritināmās)

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

—  EN 671-1 (2001), ieskaitot AC (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Vidējas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu piederumi – stacionāri putu ugunsdzēsības aparāti tankkuģos

—  II-2. nodaļas 10. not.

— II-2. nodaļas 10.8.1. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 14. punkts,

— SJO MSC.1/Cirk. 1239,

— SJO MSC.1/Cirk. 1276

—  SJO MSC/Cirk. 798

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Stacionāri zemas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu piederumi mašīntelpām un tankkuģu klāju aizsardzībai

—  II-2. nodaļas 10. not.

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. un 14. punkts,

— SJO MSC.1/Cirk. 1239,

— SJO MSC.1/Cirk. 1276,

— SJO MSC.1/Cirk. 1313

— SJO MSC.1/Cirk. 1312

— SJO MSC.1/Cirk.1312/1. lab.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Dažādas intensitātes putas stacionārām ugunsdzēsības sistēmām uz tankkuģiem, kas paredzēti ķimikāliju pārvadāšanai

— II-2. nodaļas 1. not.,

— SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss)

— SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss),

— SJO MSC/Cirk. 553

— SJO MSC.1/Cirk. 1312

— SJO MSC.1/Cirk.1312/1. lab.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām kajīšu balkonos

—  II-2. nodaļas 10. not.

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts,

— SJO MSC.1/Cirk. 1313

—  SJO MSC.1/Cirk. 1268

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

a)  Iekštelpu gaisa augstas intensitātes putu dzēšanas sistēmas mašīntelpu un kravas sūkņu telpu aizsardzībai

b)  Ārgaisa augstas intensitātes putu dzēšanas sistēmas mašīntelpu un kravas sūkņu telpu aizsardzībai

Piezīme. Iekštelpu gaisa augstas intensitātes putu dzēšanas sistēmas mašīntelpu un kravas sūkņu telpu aizsardzībai pārbauda ar apstiprināto koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām

—  II-2. nodaļas 10. not.

—  II-2. nodaļas 10. not.

—  SJO MSC.1/Cirk. 1384

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Sk. šā A.1. pielikuma b) piezīmi

Pulverveida ķīmisko līdzekļu ugunsdzēšanas sistēmas

—  II-2. nodaļas 1. not.

— II-2. nodaļas 1. not.,

— SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss)

—  SJO MSC.1/Cirk. 1315

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Sk. šā A.1. pielikuma c) piezīmi

Paraugu ņemšanai paredzētu dūmu detektorsistēmu piederumi

— II-2. nodaļas 7. not.,

— II-2. nodaļas 19. not.,

— II-2. nodaļas 20. not.

— II-2. nodaļas 7. not.,

— II-2. nodaļas 19. not.,

— II-2. nodaļas 20. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. punkts

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. punkts,

un attiecībā uz šādām ierīcēm:

Vadības un kontroles ierīces. Kuģu elektroinstalācijas:

— EN 54-2 (1997), ieskaitot AC(1999) un A1(2006).

Energoapgādes iekārtas:

— EN 54-4 (1997), ieskaitot AC(1999), A1(2002) un A2(2006).

Aspirācijas dūmu detektori:

— EN 54-20 (2006), ieskaitot AC (2008).

Un attiecīgā gadījumā – kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas:

— IEC 60092-504 (2001), ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011),

— IEC 60533 (1999).

Un eksplozīvā vidē:

— IEC 60079-0 (2011)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Sk. šā A.1. pielikuma c) piezīmi

C klases pārsegumi

—  II-2. nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 3. not,

— II-2. nodaļas 9. not.

—  SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

Sk. šā A.1. pielikuma c) piezīmi

Stacionāra gāzveida ogļūdeņražu detektorsistēma

—  II-2. nodaļas 4. not.

— II-2. nodaļas 4. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. punkts,

— SJO MSC.1/Cirk. 1370

— SJO MSC.1/Cirk. 1370,

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60092-504 (2001), ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011),

— IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

Sk. šā A.1. pielikuma c) piezīmi

Evakuācijas norāžu sistēmas, ko izmanto par alternatīvu zemu novietotajām apgaismes sistēmām

—  II-2. nodaļas 13. not.

— II-2. nodaļas 13. not.,

— SJO MSC.1/Cirk. 1168

—  SJO MSC.1/Cirk. 1168

B + D

B + E

B + F

A.1/3.67

Ex A.2/3.23

Helikopteru klāja putu dzēšanas ierīces

—  II-2. nodaļas 18. not.

— II-2. nodaļas 18. not.,

— SJO MSC.1/Cirk. 1431

—  EN 13565-1 (2003), ieskaitot A1 (2007).

B + D

B + E

B + F

4.    Navigācijas iekārtas

Piezīmes, kas attiecas uz 4. iedaļu “Navigācijas iekārtas”

5. aile

IEC 61162 sērija attiecas uz šādiem jūras navigācijas un radiosakaru iekārtu un sistēmu standartiem – Digitālās saskarnes:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. daļa. Viens datu raidītājs un vairāki datu uztvērēji

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. daļa. Viens datu sūtītājs un vairāki datu saņēmēji, ātrdarbīga pārraide

3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. grozījums – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Ievads un vispārīgie principi

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Lietojumprofils

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Dokumentēšana un testēšanas prasības

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības transportprofilam un vispārīgais transportprofils

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības pavadstandartam un vispārīgie pavadstandarti

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. daļa.Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Starpsavienojumi ar internetu

EN 61162 sērija attiecas uz šādiem jūras navigācijas un radiosakaru iekārtu un sistēmu standartiem – Digitālās saskarnes:

1. EN 61162-1 (2011) – 1. daļa. Viens datu raidītājs un vairāki datu uztvērēji

2. EN 61162-2 (1998) – 2. daļa. Viens datu sūtītājs un vairāki datu saņēmēji, ātrdarbīga pārraide

3. EN 61162-3 (2008) – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

 EN 61162-3-am1 (2010) 1. grozījums – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

4. EN 61162-400 (2002) – 400. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Ievads un vispārīgie principi

 EN 61162-401 (2002) – 401. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Lietojumprofils

 EN 61162-402 (2005) – 402. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Dokumentēšana un testēšanas prasības

 EN 61162-410 (2002) – 410. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības transportprofilam un vispārīgais transportprofils

 EN 61162-420 (2002) – 420. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības pavadstandartam un vispārīgie pavadstandarti

 EN 61162-450 (2011) – 450. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Starpsavienojumi ar internetuNr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnētiskais kompass:

a)  A klase – kuģiem;

b)  B klase – glābšanas laivām un dežūrlaivām

—  V nodaļas 18. not.

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.382(X),

— SJO Rez. A.694(17)

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— IEC EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Kursa nodošanas ierīce THD (magnētiskā metode)

— V nodaļas 18. not.,

— V nodaļas 19. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez.MSC.116(73),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— ISO 22090-2 (2004) ar 2005. gada labojumu,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— ISO 22090-2 (2004) ar 2005. gada labojumu,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Žirokompass

—  V nodaļas 18. not.

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.424(XI),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN ISO 8728 (1998),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— ISO 8728 (1997),

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radiolokācijas iekārta

Pārcelts uz A.1./4.34., A.1./4.35. un A.1./4.36.

A.1/4.5

Automātiskā radiolokācijas informācijas apstrādes aparatūra (ARPA)

Pārcelts uz A.1./4.34.

A.1/4.6

Eholote

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.224(VII),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.74(69) 4. pielikums,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN ISO 9875 (2001), ieskaitot ISO Tehnisko labojumu 1: 2006,

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— EN ISO 9875 (2000), ieskaitot ISO Tehnisko labojumu 1: 2006,

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Ātruma un attāluma mērīšanas ierīces (SDME)

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.824(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez.MSC.96(72),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61023 (2007),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61023 (2007),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Stūres leņķa, apgriezienu minūtē un soļa indikators

Pārcelts uz A.1./4.20., A.1./4.21. un A.1./4.22.

A.1/4.9

Pagrieziena ātruma indikators

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.526(13),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— ISO 20672 (2007),

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— ISO 20672 (2007),

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Peilētājs

Atstāts tukšs

A.1/4.11

Radionavigācijas sistēma Loran C

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.818(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61075 (1993),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61075 (1991),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Radionavigācijas iekārta Chayka

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.818(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61075 (1993),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61075 (1991),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Navigācijas iekārta Decca

Atstāts tukšs

A.1/4.14

GPS iekārtas

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

— SJO Rez.MSC.112(73),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS iekārtas

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts,

— SJO Rez.MSC.113(73),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Kursa vadības sistēma (HCS)

—  V nodaļas 18. not.

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.342(IX),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.64(67) 3. pielikums,

— SJO Rez. MSC.191(79)

— ISO 11674 (2006),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— ISO 11674 (2006),

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Mehāniskais loča pacēlājs

Pārcelts uz A.1./1.40.

A.1/4.18

9 GHz SAR retranslators (SART)

— III nodaļas 4. not.,

— IV nodaļas 14. not.,

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— III nodaļas 6. not.,

— IV nodaļas 7. not.,

— SJO Rez. A.530(13),

— SJO Rez. A.802(19),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. un 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. un 14. punkts,

— ITU-R M.628-3 (11/93)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61097-1 (2007)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-1 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta

Pārcelts uz A.1./4.37.

A.1/4.20

Stūres leņķa indikators

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— ISO 20673 (2007),

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— ISO 20673 (2007),

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

Dzenskrūves apgriezienu indikators

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— ISO 22554 (2007),

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— ISO 22554 (2007),

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

Soļa indikators

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— ISO 22555 (2007),

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— ISO 22555 (2007),

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām

— III nodaļas 4. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV un V nodaļa,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. un 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. un 13. punkts

—  ISO 25862 (2009)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Ātrgaitas kuģu automātiskā radiolokācijas informācijas apstrādes aparatūra (ARPA)

Pārcelts uz A.1./4.37.

A.1/4.25

Automātiskā sekošanas iekārta (ATA)

Pārcelts uz A.1./4.35.

A.1/4.26

Ātrgaitas kuģu automātiskā sekošanas iekārta (ATA)

Pārcelts uz A.1./4.38.

A.1/4.27

Elektroniskais ploteris (EPA)

Pārcelts uz A.1./4.36.

A.1/4.28

Integrēta tiltiņa sistēma

Pārcelts uz A.2./4.30.

A.1/4.29

Reisa datu ieraksta ierīce (VDR)

— V nodaļas 18. not.,

— V nodaļas 20. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 20. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79),

— SJO Rez. MSC.333(90)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 61996-1 (2008),

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 61996-1 (2007-11),

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Elektroniskā jūras navigācijas karšu atveides un informācijas sistēma (ECDIS) ar dublējumu un rastra sistēma jūras karšu atveidei (RCDS)

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79),

— SJO Rez.MSC.232(82),

— SJO SN.1/Cirk. 266

[ECDIS dublējumu un RCDS izmanto tikai tad, ja šī funkcija ir iekļauta ECDIS. B parauga sertifikātā norāda, vai šīs iespējas ir testētas.]

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 61174 (2008),

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 61174 (2008),

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Ātrgaitas kuģu žirokompass

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.821(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79)

— ISO 16328 (2001),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— ISO 16328 (2001),

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Universāla automātiskā identifikācijas sistēma (AIS)

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez.MSC.74(69),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79),

— ITU-R M. 1371-4(2010)

Piezīme. ITU-R M. 1371-4(2010) piemēro tikai saskaņā ar SJO Rez. MSC.74(69) prasībām

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 61993-2 (2001),

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 61993-2 (2001),

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Trajektorijas kontroles sistēma (darbojas no kuģa minimālā manevrēšanas ātruma līdz 30 mezgliem)

—  V nodaļas 18. not.

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez.MSC.74(69),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62065 (2002),

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62065 (2002),

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

Radiolokācijas iekārta CAT 1

—  V nodaļas 18. not.

— V nodaļas 19. not.

— SJO Rez. A.278(VIII),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.823(19),

— SJO Rez. MSC.191(79),

— SJO Rez.MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

— IEC 62388 izd. 1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

Radiolokācijas iekārta CAT 2

—  V nodaļas 18. not.

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.278(VIII),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.191(79),

— SJO Rez.MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008),

— IEC 62388 izd. 1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

Radiolokācijas iekārta CAT 3

—  V nodaļas 18. not.

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.278(VIII),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.191(79),

— SJO Rez.MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008),

— IEC 62388 izd. 1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta (CAT 1H un CAT 2H)

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— SJO Rez. A.278(VIII),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79),

— SJO Rez.MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008),

— IEC 62388 izd. 1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Ar kartogrāfijas opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i.:

a)  CAT 1C;

b)  CAT 2C;

c)  CAT 1HC – HSC vajadzībām;

d)  CAT 2HC – HSC vajadzībām

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— SJO Rez. A.278(VIII),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79),

— SJO Rez.MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008),

— IEC 62388 izd. 1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Radiolokācijas atstarotājs – pasīvā tipa

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.164(78)

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.40

Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.822(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79)

— ISO 16329 (2003),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— ISO 16329 (2003),

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.41

Kursa nodošanas ierīce THD (GNSS metode)

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez.MSC.116(73),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— ISO 22090-3 (2004), ieskaitot ISO 1. labojumu (2005),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— ISO 22090-3 (2004), ieskaitot ISO 1. labojumu (2005),

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.42

Starmetis ātrgaitas kuģiem

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— ISO 17884 (2004),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— ISO 17884 (2004),

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.43

Nakts redzamības aprīkojums ātrgaitas kuģiem

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— SJO Rez. A.694(17), SJO Rez.

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez.MSC.94(72),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez.MSC.191(79)

— ISO 16273 (2003),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 62288 (2008)

— vai

— ISO 16273 (2003),

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.44

Diferenciālu signālu uztveršanas iekārtas DGPS un DGLONASS aprīkojumam

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.114(73)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— EN 61162 sērija

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162 sērija

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.45

Kartogrāfiskais materiāls kuģa radaram

Pozīcija svītrota, jo uz to attiecas A.1./4.38.

A.1/4.46

Kursa nodošanas ierīce THD (žiroskopiskā metode)

— V nodaļas 18. not.

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez.MSC.116(73),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— ISO 22090-1 (2002), ieskaitot 1. labojumu (2005),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— ISO 22090-1 (2002), ieskaitot 1. labojumu (2005),

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1./4.47

Reisa datu vienkāršota ieraksta ierīce (S-VDR)

—  V nodaļas 20. not.

— V nodaļas 20. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez.MSC.163(78),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 61996-2 (2008),

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 61996-2 (2007),

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.48

Mehāniskais loča pacēlājs

Apzināti atstāts tukšs (jo SJO Rez. MSC.308(88), kas stājas spēkā 2012. gada 1. jūlijā, teikts: “Mehāniskos loča pacēlājus neizmanto”)

A.1/4.49

Loča traps

— V nodaļas 23. not.,

— X nodaļas 3. not.

— V nodaļas 23. not.

— SJO Rez. A.1045(27),

— SJO MSC/Cirk. 773

— SJO Rez. A.1045(27),

— ISO 799 (2004)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.50

DGPS iekārta

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez.MSC.112(73),

— SJO Rez. MSC.114(73),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-4 (2004),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.51

DGLONASS iekārta

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez.MSC.113(73),

— SJO Rez. MSC.114(73),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61108-4 (2004),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.52

Dienasgaismas signāllampa

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.95(72),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— ISO 25861 (2007)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— ISO 25861 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/4.53

Sk. šā A.1. pielikuma b) piezīmi

Aktīvais atstarotā radiolokācijas signāla pastiprinātājs

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.164(78),

— ITU-R M 1176 (10/95)

— ISO 8729-2 (2009),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— ISO 8729-2 (2009),

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.54

Sk. šā A.1. pielikuma b) piezīmi

Peilēšanas ierīce

—  V nodaļas 18. not.

—  V nodaļas 19. not.

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.55

Sk. šā A.1. pielikuma b) piezīmi

AIS SART aprīkojums

— III nodaļas 4. not.,

— IV nodaļas 14. not.

— III nodaļas 6. not.,

— IV nodaļas 7. not.,

— SJO Rez.MSC.246(83),

— SJO Rez.MSC.247(83),

— SJO Rez.MSC.256(84),

— ITU-R M. 1371-4(2010)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61097-14 (2010)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-14 (2010)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.56

Sk. šā A.1. pielikuma b) piezīmi

GALILEO uztveršanas iekārta

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.813 (19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79),

— SJO Rez. MSC.233(82)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61108-3 (2010),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61108-3 (2010),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.57

Sk. šā A.1. pielikuma b) piezīmi

Trauksmes sistēma kuģa novērošanai no komandtiltiņa (BNWAS)

—  V nodaļas 18. not.

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez.MSC.128(75),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008),

— IEC 62616 (2010) ieskaitot IEC 62616 1. labojumu (2012),

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0(2008),

— IEC 62616 (2010) ieskaitot IEC 62616 1. labojumu (2012)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.58

Ex A.2/4.18

Skaņu uztveršanas sistēma

— V nodaļas 18. not.

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss)

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss)

— SJO Rez.MSC.86(70),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008),

— ISO 14859 (2012)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0(2008),

— ISO 14859 (2012)

B + D

B + E

B + F

G

5.    Radiosakaru iekārtas

Piezīmes, kas attiecas uz 5. iedaļu “Radiosakaru iekārtas”

5. aile. Ja SJO MSC/Cirk. 862 un ražojuma testēšanos standartos ir pretrunīgas prasības, ievēro SJO MSC/Cirk. 862 prasības.

5. aile

IEC 61162 sērija attiecas uz šādiem jūras navigācijas un radiosakaru iekārtu un sistēmu standartiem – Digitālās saskarnes:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. daļa. Viens datu raidītājs un vairāki datu uztvērēji

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. daļa. Viens datu sūtītājs un vairāki datu saņēmēji, ātrdarbīga pārraide

3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. grozījums – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Ievads un vispārīgie principi

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Lietojumprofils

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Dokumentēšana un testēšanas prasības

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības transportprofilam un vispārīgais transportprofils

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības pavadstandartam un vispārīgie pavadstandarti

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Starpsavienojumi ar internetu

EN 61162 sērija attiecas uz šādiem jūras navigācijas un radiosakaru iekārtu un sistēmu standartiem – Digitālās saskarnes:

1. EN 61162-1 (2011) – 1. daļa. Viens datu raidītājs un vairāki datu uztvērēji

2. EN 61162-2 (1998) – 2. daļa. Viens datu sūtītājs un vairāki datu saņēmēji, ātrdarbīga pārraide

3. EN 61162-3 (2008) – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

 EN 61162-3-am1 (2010) 1. grozījums – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

4. EN 61162-400 (2002) – 400. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Ievads un vispārīgie principi

 EN 61162-401 (2002) – 401. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Lietojumprofils

 EN 61162-402 (2005) – 402. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Dokumentēšana un testēšanas prasības

 EN 61162-410 (2002) – 410. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības transportprofilam un vispārīgais transportprofils

 EN 61162-420 (2002) – 420. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības pavadstandartam un vispārīgie pavadstandarti

 EN 61162-450 (2011) – 450. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Starpsavienojumi ar internetuNr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

UĪV radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefona signālus

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— IV nodaļas 7. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. A.385(X),

— SJO Rez. A.524(13),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.803(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 862,

— SJO COMSAR Cirk. 32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.689-2 (09/94)

— SJO MSC/Cirk. 862,

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

— ETSI EN 301 925 V1.3.1. (2010-09)

— vai

— SJO MSC/Cirk. 862,

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-7 (1996),

— IEC 61162 sērija

B + D

B + E

B + F

A.1/5.2

UĪV DSC dežūruztvērējs

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— IV nodaļas 7. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.803(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO COMSAR Cirk. 32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162 sērija

B + D

B + E

B + F

A.1/5.3

NAVTEX uztvērējs

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— IV nodaļas 7. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez.MSC.148(77),

— SJO COMSAR Cirk. 32,

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-3 (10/95)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),

— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-6 (2005-12)

B + D

B + E

B + F

A.1/5.4

EGC uztvērējs

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— IV nodaļas 7. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. A.570(14),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.306(87),

— SJO COMSAR Cirk. 32

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— ETSI ETS 300 460 izd. 1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-4 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/5.5

HF jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs)

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— IV nodaļas 7. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.699(17),

— SJO Rez. A.700(17),

— SJO Rez. A.806(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO COMSAR Cirk. 32,

— ITU-R M.491-1 (07/86),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-3 (10/95),

— ITU-R M.688 (06/90)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— ETSI ETS 300 067 izd. 1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 izd. 1 (1993-10)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— ETSI ETS 300 067 izd. 1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 izd. 1 (1993-10)

B + D

B + E

B + F

A.1/5.6

406 MHz avārijas radioboja (COSPAS- SARSAT)

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— IV nodaļas 7. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. A.662(16),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.696(17),

— SJO Rez. A.810(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 862,

— SJO COMSAR Cirk. 32,

— ITU-R M.633-3 (05/04),

— ITU-R M.690-1 (10/95)

— SJO MSC/Cirk. 862,

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01)

— vai

— SJO MSC/Cirk. 862,

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-2 (2008)

Piezīme. SJO MSC Cirkulāru 862 piemēro tikai fakultatīvai tālvadības ierīcei, nevis avārijas radiobojai

B + D

B + E

B + F

A.1/5.7

L joslas avārijas radioboja (INMARSAT)

Atstāts tukšs

A.1/5.8

2 182 kHz dežūruztvērējs

Atstāts tukšs

A.1/5.9

Divu toņu avārijas signālu raidītājs

Atstāts tukšs

A.1/5.10

Vidējo viļņu radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefona signālus

Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu raidītājam un pārraidīšanai pa H3E

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— IV nodaļas 9. not.,

— IV nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.804(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO COMSAR Cirk. 32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04)

— SJO MSC/Cirk. 862,

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06)

— vai

— SJO MSC/Cirk. 862,

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— IEC 61162 sērija

B + D

B + E

B + F

A.1/5.11

Vidējo viļņu DSC dežūruztvērējs

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— IV nodaļas 9. not.,

— IV nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.804(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO COMSAR Cirk. 32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.1173 (10/95)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162 sērija

B + D

B + E

B + F

A.1/5.12

INMARSAT-B satelītsakaru iekārta

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— IV nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. A.570(14),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.808(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 862,

— SJO COMSAR Cirk. 32

— SJO MSC Cirk. 862,

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— SJO MSC Cirk. 862,

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/5.13

INMARSAT-C satelītsakaru iekārta

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— IV nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. A.570(14),

— SJO Rez. A.664 (16) (piemēro tikai tad, ja INMARSAT C satelītsakaru iekārta ietver EGC funkcijas),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.807(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 862,

— SJO COMSAR Cirk. 32

— SJO MSC/Cirk. 862,

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— ETSI ETS 300 460 izd. 1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-4 (2007),

— IEC 61162 sērija

B + D

B + E

B + F

A.1/5.14

Vidējo/garo viļņu radiosakaru iekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefona signālus

Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu raidītājam un pārraidīšanai pa A3H

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— IV nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.806(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 14. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 862,

— SJO COMSAR Cirk. 32,

— ITU-R M.476-5 (10/95),

— ITU-R M.491-1 (07/86),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.625-3 (10/95),

— ITU-R M.1173 (10/95)

— SJO MSC/Cirk. 862,

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— ETSI ETS 300 067 izd. 1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 izd. 1 (1993-10),

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06)

— vai

— SJO MSC/Cirk. 862,

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— IEC 61162 sērija

B + D

B + E

B + F

A.1/5.15

Vidējo/garo viļņu DSC skenējošais dežūruztvērējs

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— IV nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.806(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO COMSAR Cirk. 32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M. 541-9(05/04)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162 sērija

B + D

B + E

B + F

A.1/5.16

Aeronavigācijas divvirzienu UĪV radiotelefona iekārta

Pārcelts uz A.2./5.8.

A.1/5.17

Pārnēsājama glābšanas laivu un plostu divvirzienu UĪV radiotelefona iekārta

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— III nodaļas 6. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.809(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. un 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. un 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.149(77),

— ITU-R M.489-2 (10/95)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1. (2004-06)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-12 (1996)

B + D

B + E

B + F

A.1/5.18

Stacionāra glābšanas laivu un plostu divvirzienu UĪV radiotelefona iekārta

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— III nodaļas 6. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.809(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. un 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. un 14. punkts,

— ITU-R M.489-2 (10/95)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-12 (1996)

B + D

B + E

B + F

A1/5.19

INMARSAT-F77

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— IV nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. A.570(14),

— SJO Rez. A.808(19),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO MSC/Cirk. 862,

— SJO COMSAR Cirk. 32

— SJO MSC/Cirk. 862,

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-13 (2003)

— vai

— SJO MSC/Cirk. 862,

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61097-13 (2003)

B + D

B + E

B + F

6.    Iekārtas, kas vajadzīgas saskaņā ar COLREG 72 prasībāmNo.

Pozīcijas nosaukums

COLREG 72 noteikums, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie COLREG noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Navigācijas ugunis

—  COLREG I pielikuma 14. not.

— COLREG 1. pielikuma 14. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.253(83)

— EN 14744 (2005), ieskaitot AC (2006),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— EN 14744 (2005), ieskaitot AC (2006),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

B + D

B + E

B + F

G

7.    Drošības iekārtas kuģos, kas paredzēti beramkravu pārvadāšanai

A.1. pielikumā pozīciju nav.

8.    Iekārtas atbilstīgi SOLAS II-1. nodaļai. Uzbūve – konstrukcija, sadalījums un stabilitāte, mašīntelpa un elektroinstalācijaNr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Ūdens līmeņa detektori

— II-1. nodaļas 22.-1. not.,

— II-1. nodaļas 25. not.,

— XII nodaļas 12. not.

— II-1. nodaļas 25. not.,

— XII nodaļas 12. not.,

— SJO Rez. A.1021(26),

— SJO Rez. MSC.188(79)

— IEC 60092-504 (2001), ieskaitot IEC 60092-504 1. labojumu (2011),

— IEC 60529 (2001), ieskaitot:

— 1. labojumu (2003), 2. labojumu (2007), 3. labojumu (2009),

— SJO Rez. MSC.188(79),

— SJO MSC.1/Cirk. 1291

B + D

B + E

B + F
A.2. PIELIKUMS

APRĪKOJUMS, KURAM STARPTAUTISKAJOS DOKUMENTOS NAV SĪKI IZSTRĀDĀTU TESTĒŠANAS STANDARTU

1.    Glābšanas līdzekļi

4. aile. Jāpiemēro SJO MSC 980. cirkulārs, ja vien tas nav aizstāts ar 4. ailē minētajiem konkrētajiem dokumentiem.Nr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Glābšanas plostu radiolokācijas atstarotājs

— III nodaļas 4. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— X nodaļas 3. not.

—  SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss)

 
 

A.2/1.2

Hidrotērpa materiāli

Atstāts tukšs

A.2/1.3

Brīvās uzpeldēšanas nolaišanas ierīces glābšanas laivām un plostiem

— III nodaļas 4. not.,

— III nodaļas 34. not.

— III nodaļas 13. not.,

— III nodaļas 16. not.,

— III nodaļas 26. not.,

— III nodaļas 34. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts,

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, VI nodaļa,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts

 
 

A.2/1.4

Iekāpšanas trapi

Pārcelts uz A.1./1.29.

A.2/1.5

Skaļruņu sakaru un vispārējās trauksmes sistēma (ja izmanto par ugunsgrēka signalizācijas sistēmu, piemēro pozīciju A.1./3.53.)

—  III nodaļas 6. not.

— SJO Rez. A.1021(26),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

— SJO MSC/Cirk. 808

—  ISO 27991 (2008)

 

2.    Jūras piesārņojuma novēršanaNr.

Pozīcijas nosaukums

MARPOL 73/78 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie MARPOL 73/78 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

Hemiluminiscences detektora (CLD) vai karsēta hemiluminiscences detektora (HCLD) tipa NOx analizators tiešu mērījumu izdarīšanai uz kuģa

Pārcelts uz A.1./2.8.

A.2/2.2

Kuģa izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas

Pārcelts uz A.1./2.10.

A.2/2.3

Aprīkojums, kurā izmanto citas līdzvērtīgas metodes NOx izplūdes samazināšanai kuģī

—  VI pielikuma 4. not.

—  VI pielikuma 4. not.

 
 

A.2/2.4

Aprīkojums, kurā izmanto citas tehnoloģiskas metodes SOx izplūdes samazināšanai

— SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.),

— SJO Rez. MEPC.184(59)

—  SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.)

 
 

A.2/2.5

Kuģa NOx analizatori,

kas izmanto mērīšanas metodi, kura nav 2008. gada NOx tehniskā kodeksa tiešās mērīšanas un uzraudzības metode

—  SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.)

—  SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītā MARPOL VI pielikuma 4. not.)

 
 

3.    Ugunsdrošības aprīkojumsNr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Nepārnēsājami un transportējami ugunsdzēsības aparāti

Pārcelts uz A.1./3.52.

A.2/3.2

Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām īpašas kategorijas telpās, ro-ro kuģu kravas telpās, ro-ro telpās un transportlīdzekļu pārvadāšanas telpās

Pārcelts uz A.1./3.49.

A.2/3.3

Ierīce ģeneratoru palaišanai aukstā laikā (palaides ierīces)

Pārcelts uz A.2./8.1.

A.2/3.4

Divfunkciju uzgaļi (smidzināšanai/strūklai)

Pārcelts uz A.1./3.55.

A.2/3.5

Stacionāras uguns detektorsistēmas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās

Pārcelts uz A.1./3.51.

A.2/3.6

Dūmu detektori

Pārcelts uz A.1./3.51.

A.2/3.7

Karstuma detektori

Pārcelts uz A.1./3.51.

A.2/3.8

Elektriskā drošības lampa

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts

—  IEC 60079 sērija

 

A.2/3.9

Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības

—  II-2. nodaļas 19. not.

— II-2. nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts

— EN 943-1 (2002), ieskaitot AC (2005),

— EN 943-2 (2002),

— EN ISO 6529 (2001),

— EN ISO 6530 (2005),

— EN 14605 (2005), ieskaitot A1 (2009),

— SJO MSC/Cirk. 1120

 

A.2/3.10

Zemu novietotas apgaismes sistēmas

Pārcelts uz A.1./3.40.

A.2/3.11

Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās

Pārcelts uz A.1./3.10.

A.2/3.12

Līdzvērtīgas stacionāras gāzes ugunsdzēsības sistēmas mašīntelpām un kravas sūkņu telpām

Pārcelts uz A.1./3.45.

A.2/3.13

Elpošanas aparāts ar saspiestu gaisu (ātrgaitas kuģis)

Pozīcija svītrota

A.2/3.14

Ugunsdzēsības šļūtenes (saritināmās)

Pārcelts uz A.1./3.56.

A.2/3.15

Paraugu ņemšanai paredzētu dūmu detektorsistēmu piederumi

Pārcelts uz A.1./3.63.

A.2/3.16

Liesmu detektori

Pārcelts uz A.1./3.51.

A.2/3.17

Rokas ugunsdrošības trauksmes pogas

Pārcelts uz A.1./3.51.

A.2/3.18

Signālierīces

Pārcelts uz A.1./3.53.

A.2/3.19

Stacionāru lokāla izmantojuma ūdens ugunsdzēsības sistēmu piederumi A kategorijas mašīntelpās

Pārcelts uz A.1./3.48.

A.2/3.20

Mīkstās mēbeles

Pārcelts uz A.1./3.20.

A.2/3.21

Ugunsdzēšanas sistēmu piederumi krāsu un uzliesmojošu šķidrumu noliktavām

—  II-2. nodaļas 10. not.

— II-2. nodaļas 10. not.,

— SJO MSC.1/Cirk. 1239

 
 

A.2/3.22

Kambīzes krāsns novadcauruļu stacionāru ugunsdzēsības sistēmu piederumi

—  II-2. nodaļas 9. not.

—  II-2. nodaļas 9. not.

 
 

A.2/3.23

Helikopteru klāja ugunsdzēsības sistēmu piederumi

Pārcelts uz A.1./3.67.

A.2/3.24

Pārnēsājami putu ugunsdzēsības aparāti

— II-2. nodaļas 10. not.,

— II-2. nodaļas 20. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 10. not.,

— II-2. nodaļas 20. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts,

— SJO MSC.1/Cirk. 1239,

— SJO MSC.1/Cirk. 1313

 
 

A.2/3.25

C klases pārsegumi

Pārcelts uz A.1./3.64.

A.2/3.26

Gāzveida kurināmā sistēmas, ko izmanto saimniecības vajadzībām (piederumi)

—  II-2. nodaļas 4. not.

— II-2. nodaļas 4. not.,

— SJO MSC.1/Cirk. 1276

 
 

A.2/3.27

Stacionāru gāzes ugunsdzēsības sistēmu (CO2) piederumi

— II-2. nodaļas 10. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-2. nodaļas 10. not.,

— II-2. nodaļas 20. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts,

— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts,

— SJO MSC.1/Cirk. 1313,

— SJO MSC.1/Cirk. 1318

Elektriskās automātiskās vadības un aiztures ierīces:

— EN 12094-1 (2003)

Neelektriskās automātiskās vadības un aiztures ierīces:

— EN 12094-2 (2003)

Rokvadības palaides un apturēšanas ierīces:

— EN 12094-3 (2003)

Konteineru vārstu komplekti un to izpildmehānismi:

— EN 12094-4 (2004)

Augsta un zema spiediena selektorvārsti un to izpildmehānismi:

— EN 12094-5 (2006)

Neelektriskās bloķētājierīces:

— EN 12094-6 (2006)

Sprauslas iekārtās, kur dzēšanai izmanto CO2:

— EN 12094-7 (2000), ieskaitot A1 (2005)

Savienotājdetaļas:

— EN 12094-8 (2006)

Spiediena mēraparāti un spiediena slēdži:

— EN 12094-10 (2003)

Mehāniskās svēršanas ierīces:

— EN 12094-11 (2003)

Pretvārsti un neatgriezeniskie vārsti:

— EN 12094-13 (2001), ieskaitot AC (2002)

CO2 zemspiediena sistēmu odorizācijas ierīces:

— EN 12094-16 (2003)

 

A.2/3.28

Vidējas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu piederumi – stacionāri putu ugunsdzēsības aparāti tankkuģos

Pārcelts uz A.1./3.57.

A.2/3.29

Stacionāri zemas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu piederumi mašīntelpām un tankkuģu klāju aizsardzībai

Pārcelts uz A.1./3.58.

A.2/3.30

Dažādas intensitātes putas stacionārām ugunsdzēsības sistēmām uz tankkuģiem, kas paredzēti ķimikāliju pārvadāšanai

Pārcelts uz A.1./3.59.

A.2/3.31

Ar roku darbināma ūdens smidzināšanas sistēma

— II-2. nodaļas 10. not.,

— II-2. nodaļas 19. not.

— II-2. nodaļas 10. not.,

— II-2. nodaļas 19. not.

 
 

A.2/3.32

Pulverveida ķīmisko līdzekļu ugunsdzēšanas sistēmas

Pārcelts uz A.1./3.62.

4.    Navigācijas iekārtas

Piezīmes, kas attiecas uz 4. iedaļu “Navigācijas iekārtas”

3. un 4. aile. Norādes uz SOLAS V nodaļu attiecas uz SOLAS 1974, kas grozīta ar MSC 73 un stājās spēkā 2002. gada 1. jūlijā.

5. aile

IEC 61162 sērija attiecas uz šādiem jūras navigācijas un radiosakaru iekārtu un sistēmu standartiem – Digitālās saskarnes:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. daļa. Viens datu raidītājs un vairāki datu uztvērēji

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. daļa. Viens datu sūtītājs un vairāki datu saņēmēji, ātrdarbīga pārraide

3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. grozījums – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Ievads un vispārīgie principi

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Lietojumprofils

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Dokumentēšana un testēšanas prasības

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības transportprofilam un vispārīgais transportprofils

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības pavadstandartam un vispārīgie pavadstandarti

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Starpsavienojumi ar internetu

EN 61162 sērija attiecas uz šādiem jūras navigācijas un radiosakaru iekārtu un sistēmu standartiem – Digitālās saskarnes:

1. EN 61162-1 (2011) – 1. daļa. Viens datu raidītājs un vairāki datu uztvērēji

2. EN 61162-2 (1998) – 2. daļa. Viens datu sūtītājs un vairāki datu saņēmēji, ātrdarbīga pārraide

3. EN 61162-3 (2008) – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

 EN 61162-3-am1 (2010) 1. grozījums – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

4. EN 61162-400 (2002) – 400. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Ievads un vispārīgie principi

 EN 61162-401 (2002) – 401. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Lietojumprofils

 EN 61162-402 (2005) – 402. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Dokumentēšana un testēšanas prasības

 EN 61162-410 (2002) – 410. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības transportprofilam un vispārīgais transportprofils

 EN 61162-420 (2002) – 420. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības pavadstandartam un vispārīgie pavadstandarti

 EN 61162-450 (2011) – 450. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Starpsavienojumi ar internetuNr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Ātrgaitas kuģu žirokompass

Pārcelts uz A.1./4.31.

A.2/4.2

Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem (iepriekš autopilots)

Pārcelts uz A.1./4.40.

A.2/4.3

Kursa nodošanas ierīce THD (GNSS metode)

Pārcelts uz A.1./4.41.

A.2/4.4

Dienasgaismas signāllampa

Pārcelts uz A.1./4.52.

A.2/4.5

Starmetis ātrgaitas kuģiem

Pārcelts uz A.1./4.42.

A.2/4.6

Nakts redzamības aprīkojums ātrgaitas kuģiem

Pārcelts uz A.1./4.43.

A.2/4.7

Trajektorijas kontroles sistēma

Pārcelts uz A.1./4.33.

A.2/4.8

Elektroniskā jūras navigācijas karšu atveides un informācijas sistēma (ECDIS)

Pārcelts uz A.1./4.30.

A.2/4.9

Elektroniskās jūras navigācijas karšu atveides un informācijas sistēmas (ECDIS) dublējums

Pārcelts uz A.1./4.30.

A.2/4.10

Rastra sistēma jūras karšu atveidei (RCDS)

Pārcelts uz A.1./4.30.

A.2/4.11

Kombinēta GPS/GLONASS iekārta

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.115(73),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

 

A.2/4.12

DGPS, DGLONASS iekārta

Pārcelts uz A.1./4.44., A.1./4.50. un A.1./4.51.

A.2/4.13

Ātrgaitas kuģu žirokompass

Pārcelts uz A.1./4.31.

A.2/4.14

Reisa datu ieraksta ierīce (VDR)

Pārcelts uz A.1./4.29.

A.2/4.15

Integrēta navigācijas sistēma

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79),

— SJO Rez.MSC.252(83)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

 

A.2/4.16

Komandtiltiņa aprīkojuma sistēma

Atstāts tukšs

A.2/4.17

Aktīvais atstarotā radiolokācijas signāla pastiprinātājs

Pārcelts uz A.1./4.53.

A.2/4.18

Skaņu uztveršanas sistēma

Pārcelts uz A.1./4.58.

A.2/4.19

Magnētiskais kompass ātrgaitas kuģiem

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

— SJO Rez. A.382(X),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

 

A.2/4.20

Trajektorijas kontroles sistēma

— ātrgaitas kuģiem

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

 

A.2/4.21

Kartogrāfiskais materiāls kuģa radaram

Pārcelts uz A.1./4.45.

A.2/4.22

Kursa nodošanas ierīce THD (žiroskopiskā metode)

Pārcelts uz A.1./4.46.

A.2/4.23

Kursa nodošanas ierīce THD (magnētiskā metode)

Pārcelts uz A.1./4.2.

A.2/4.24

Dzinējspēka indikators

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

 

A.2/4.25

Sānvirzes spēka, dzenskrūves soļa un griešanās virziena indikatori

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

 

A.2/4.26

Pagrieziena ātruma indikators

Pārcelts uz A.1./4.9.

A.2/4.27

Stūres leņķa indikators

Pārcelts uz A.1./4.20.

A.2/4.28

Dzenskrūves apgriezienu indikators

Pārcelts uz A.1./4.21.

A.2/4.29

Soļa indikators

Pārcelts uz A.1./4.22.

A.2/4.30

Komandtiltiņa aprīkojuma sistēma

— V nodaļas 18. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 15. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 15. punkts,

— SJO Rez. MSC.191(79),

— SJO SN.1/Cirk. 288

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 61209 (1999),

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 61209 (1999),

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

 

A.2/4.31

Peilēšanas ierīce

Pārcelts uz A.1./4.54.

A.2/4.32

Trauksmes sistēma kuģa novērošanai no komandtiltiņa (BNWAS)

Pārcelts uz A.1./4.57.

A.2/4.33

Trajektorijas kontroles sistēma

(darbojas, ja kuģa ātrums ir 30 mezgli vai vairāk)

—  V nodaļas 18. not

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija,

— EN 62288 (2008)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija,

— IEC 62288 izd. 1.0 (2008)

 

A.2/4.34

Aprīkojums ar tāldarbības identifikācijas un uzraudzības (LRIT) sistēmu

—  V nodaļas 19-1. not.

— V nodaļas 19. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.813(19),

— SJO Rez.MSC.202(81),

— SJO Rez.MSC.211(81),

— SJO Rez.MSC.263(84),

— SJO MSC.1/Cirk. 1307

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija

 

A.2/4.35

GALILEO uztveršanas iekārta

Pārcelts uz A.1./4.56.

A.2/4.36

AIS SART aprīkojums

Pārcelts uz A.1./4.55.

5.    Radiosakaru iekārtas

Piezīmes, kas attiecas uz 5. iedaļu “Radiosakaru iekārtas”

5. aile

IEC 61162 sērija attiecas uz šādiem jūras navigācijas un radiosakaru iekārtu un sistēmu standartiem – Digitālās saskarnes:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. daļa. Viens datu raidītājs un vairāki datu uztvērēji

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. daļa. Viens datu sūtītājs un vairāki datu saņēmēji, ātrdarbīga pārraide

3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. grozījums – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Ievads un vispārīgie principi

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Lietojumprofils

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Dokumentēšana un testēšanas prasības

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības transportprofilam un vispārīgais transportprofils

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības pavadstandartam un vispārīgie pavadstandarti

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Starpsavienojumi ar internetu

EN 61162 sērija attiecas uz šādiem jūras navigācijas un radiosakaru iekārtu un sistēmu standartiem – Digitālās saskarnes:

1. EN 61162-1 (2011) – 1. daļa. Viens datu raidītājs un vairāki datu uztvērēji

2. EN 61162-2 (1998) – 2. daļa. Viens datu sūtītājs un vairāki datu saņēmēji, ātrdarbīga pārraide

3. EN 61162-3 (2008) – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

 EN 61162-3-am1 (2010) 1. grozījums – 3. daļa. Seriālas datraides līdzekļu tīkls

4. EN 61162-400 (2002) – 400. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Ievads un vispārīgie principi

 EN 61162-401 (2002) – 401. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Lietojumprofils

 EN 61162-402 (2005) – 402. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Dokumentēšana un testēšanas prasības

 EN 61162-410 (2002) – 410. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības transportprofilam un vispārīgais transportprofils

 EN 61162-420 (2002) – 420. daļa. Vairāki datu sūtītāji un vairāki datu saņēmēji – Kuģa sistēmu sadarbība – Prasības pavadstandartam un vispārīgie pavadstandarti

 EN 61162-450 (2011) – 450. daļa. Vairāki datu raidītāji un vairāki datu uztvērēji – Starpsavienojumi ar internetuNr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

UĪV avārijas radioboja

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

— IV nodaļas 8. not.,

— SJO Rez. A.662(16),

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. A.805(19),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.693 (06/90)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

 

A.2/5.2

Radioiekārtu rezerves enerģijas avots

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

— IV nodaļas 13. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

— SJO COMSAR Cirk. 16,

— SJO COMSAR Cirk. 32

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

 

A.2/5.3

INMARSAT-F satelītsakaru iekārta

Pārcelts uz A.1./5.19.

A.2/5.4

Briesmu signālu vadības panelis

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

— IV nodaļas 6. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

— SJO MSC Cirk. 862,

— SJO COMSAR Cirk. 32

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

 

A.2/5.5

Briesmu signāla vai trauksmes panelis

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)

— IV nodaļas 6. not.,

— SJO Rez. A.694(17), SJO Rez.

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

— SJO MSC/Cirk. 862,

— SJO COMSAR Cirk. 32

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008)

 

A.2/5.6

L joslas avārijas radioboja (INMARSAT)

Atstāts tukšs

A.2/5.7

Kuģa drošības trauksmes sistēma

 

— XI-2. nodaļas 6. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez.MSC.147(77),

— SJO MSC/Cirk. 1072

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— EN 61162 sērija

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— IEC 61162 sērija

 

A.2/5.8

Ex A.1/5.16

Aeronavigācijas divvirzienu UĪV radiotelefona iekārta

— IV nodaļas 14. not.,

— X nodaļas 3. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts

— IV nodaļas 7. not.,

— SJO Rez. A.694 (17),

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), 14. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), 14. punkts,

— SJO Rez.MSC.80(70),

— SJO COMSAR Cirk. 32,

— ICAO konvencijas 10. pielikums “Radio – noteikumi”

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1. (2000-07)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1. (2000-07)

 

6.    Iekārtas, kas vajadzīgas saskaņā ar COLREG 72 prasībāmNr.

Pozīcijas nosaukums

COLREG 72 noteikums, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie COLREG noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Navigācijas ugunis

Pārcelts uz A.1./6.1.

A.2/6.2

Skaņas signālierīces

—  COLREG 72 III pielikuma 3. punkts

— COLREG 72 III pielikuma 3. punkts,

— SJO Rez. A.694(17)

— EN 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— svilpes – COLREG 72 III pielikuma 1. not. (veiktspēja),

— zvani vai gongi – COLREG 72 III pielikuma 2. not. (veiktspēja)

— vai

— IEC 60945 (2002), ieskaitot IEC 60945 1. labojumu (2008),

— svilpes – COLREG 72 III pielikuma 1. not. (veiktspēja),

— zvani vai gongi – COLREG 72 III pielikuma 2. not. (veiktspēja)

 

7.    Drošības iekārtas kuģos, kas paredzēti beramkravu pārvadāšanaiNr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Iekraušanas mērinstruments

— XII nodaļas 11. not.,

— SOLAS 1997. gada konferences 5. rez.

— XII nodaļas 11. not.,

— SOLAS 1997. gada konferences 5. rez.

—  SJO MSC.1/Cirk. 1229

 

A.2/7.2

Ūdens līmeņa indikatori beramkravu kuģos

Pozīcija svītrota

8.    SOLAS II-1. nodaļas aprīkojumsNr.

Pozīcijas nosaukums

SOLAS 74 noteikums ar grozījumiem, ja vajadzīgs “tipa apstiprinājums”

Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtējuma moduļi

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Ierīce ģeneratoru palaišanai aukstā laikā (palaides ierīces)

— II-1. nodaļas 44. not.,

— X nodaļas 3. not.

— II-1. nodaļas 44. not.,

— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 12. punkts,

— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 12. punkts

 
 

▼B
B PIELIKUMS

I.   Atbilstības novērtējuma moduļi

EK TIPA PĀRBAUDE (B MODULIS)

1.

Izziņotai iestādei ir jāpārliecinās un jāapliecina, ka paraugs, kas reprezentē paredzēto produktu, atbilst tam piemērojamo starptautisko tiesību instrumentu prasībām.

2.

Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētam pilnvarotajam pārstāvim ir jāiesniedz pieteikums viņa izvēlētajai izziņotai iestādei, lai tā veic EK tipa pārbaudi.

Pieteikumā ir jāietver:

 ražotāja nosaukums un adrese, un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī viņa nosaukums un adrese,

 rakstisks paziņojums, ka tas pats pieteikums nav vienlaicīgi iesniegts kādai citai izziņotai iestādei,

 tehniskā dokumentācija, kā aprakstīts 3. punktā.

Pieteikuma iesniedzējam ir jānodod izziņotās iestādes rīcībā paraugs, kas reprezentē paredzēto produktu, kurš še turpmāk saukts par “tipu” ( 14 ). Izziņotā iestāde var lūgt tai piegādāt citus paraugus, ja tādi ir vajadzīgi pārbaudes programmai.

3.

Tehniskajai dokumentācijai ir jārada iespēja novērtēt produkta atbilstību attiecīgo starptautisko tiesību instrumentu prasībām. Cik šādam novērtējumam tas ir svarīgi, tam ir jāietver informācija par produkta konstrukciju, uzbūves standartiem, ražošanu, uzstādīšanu un darbību saskaņā ar tehniskās dokumentācijas aprakstu, kas izklāstīts šā pielikuma papildinājumā.

4.

Izziņotai iestādei

4.1.

ir jāpārbauda tehniskā dokumentācija un jāpārliecinās, ka tips ir ražots saskaņā ar tehnisko dokumentāciju;

4.2.

ir jāveic pašai vai jānodrošina ka veic attiecīgās pārbaudes un vajadzīgus testus, lai pārbaudītu, vai attiecīgo starptautisko tiesību instrumentu prasības patiešām ir ievērotas;

4.3.

ir jāvienojas ar pieteikuma iesniedzēju par vietu, kur veiks pārbaudes un vajadzīgos testus.

5.

Ja tips atbilst attiecīgo starptautisko tiesību instrumentu noteikumiem, izziņotajai iestādei ir jāizsniedz pieteikuma iesniedzējam EK tipa pārbaudes sertifikāts. Sertifikātā ir jānorāda ražotāja nosaukums un adrese, aprīkojuma detaļas, pārbaudes slēdzieni, sertifikāta derīguma nosacījumi un vajadzīgā informācija apstiprinātā tipa identifikācijai.

Sertifikāta pielikumā ir jāietver tehniskās dokumentācijas attiecīgo daļu saraksts, un tā kopija glabājas pie izziņotās iestādes.

Ja ražotājam atsaka tipa sertifikāciju, izziņotajai iestādei ir jādara zināmi šāda atteikuma sīki izklāstīti iemesli.

Ja ražotājs atkārtoti piesakās uz tipa apstiprinājumu aprīkojumam, kuram ir atteikts tipa sertifikāts, ražotāja pieteikumā izziņotajai iestādei ir jāietver visa attiecīgā dokumentācija, ieskaitot pirmās testēšanas ziņojumus, iepriekšējā atteikuma sīki izklāstītus iemeslus un visu aprīkojumā veikto izmaiņu sīku izklāstu.

6.

Pieteikuma iesniedzējam ir jāinformē izziņotā iestāde, kura glabā tehnisko dokumentāciju saistībā ar EK tipa pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā produkta izmaiņām, par ko ir jāsaņem papildu apstiprinājums, ja šādas izmaiņas var ietekmēt atbilstību prasībām vai izmantošanai paredzētajiem nosacījumiem. Šāds papildu apstiprinājums ir jānoformē kā papildinājums oriģinālajam EK tipa pārbaudes sertifikātam.

7.

Visām izziņotajām iestādēm pēc pieprasījuma ir jāiesniedz karoga dalībvalsts administrācijai un citām izziņotajām iestādēm attiecīgā informācija saistībā ar izsniegtajiem un anulētajiem EK tipa pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem.

8.

Citas izziņotās iestādes var saņemt EK tipa pārbaudes sertifikātu un/vai to papildinājumu kopijas. Sertifikātu papildinājumiem ir jābūt pieejamiem citām izziņotajām iestādēm.

9.

Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētam pilnvarotajam pārstāvim vismaz 10 gadus pēc tam, kad ražots pēdējais produkts, līdz ar tehnisko dokumentāciju ir jāglabā EK tipa pārbaudes sertifikātu un to pielikumu kopijas.

ATBILSTĪBA TIPAM (C MODULIS)

1.

Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētajam pilnvarotajam pārstāvim jāpārliecinās un jāpaziņo, ka attiecīgie produkti atbilst tipam, kā aprakstīts EK tipa pārbaudes sertifikātā, un atbilst tam piemērojamo attiecīgo starptautisko tiesību instrumentu prasībām. Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētajam pilnvarotajam pārstāvim ir jāuzliek katram produktam marķējums un jāsastāda rakstiska atbilstības deklarācija.

2.

Ražotājam ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka ražošanas process garantē ražoto produktu atbilstību tipam, kas aprakstīts EK tipa pārbaudes sertifikātā, un tam piemērojamo starptautisko tiesību instrumentu prasībām.

3.

Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētajam pilnvarotajam pārstāvim vismaz 10 gadus pēc tam, kad ražots pēdējais produkts, ir jāglabā atbilstības deklarācijas kopija.

RAŽOŠANAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA (D MODULIS)

1.

Ražotājam, kas pilda 2. punktā minētās saistības, ir jānodrošina un jāpaziņo, ka attiecīgie produkti atbilst tipam, kas aprakstīts EK tipa pārbaudes sertifikātā. Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētajam pilnvarotajam pārstāvim ir jāuzliek marķējums uz katra produkta un jāsastāda rakstiska atbilstības deklarācija. Marķējumam ir jāpievieno izziņotās iestādes, kas ir atbildīga par uzraudzību, kā noteikts 4. punktā, identifikācijas simbols.

2.

Ražotājam ir jādarbojas saskaņā ar apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecībā uz ražošanu, gala produktu pārbaudi un testēšanu, kā noteikts 3. punktā, un pašam jābūt pakļautam uzraudzībai, kā noteikts 4. punktā.

3.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

3.1.

Ražotājam ir jāiesniedz viņa izvēlētajai izziņotajai iestādei pieteikums, lai tā veic viņa kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtējumu attiecībā uz minētajiem produktiem.

Pieteikumā ir jāietver:

 visa informācija, kas attiecas uz paredzēto produktu kategoriju,

 dokumentācija saistībā ar šo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu,

 apstiprinātā tipa tehniskā dokumentācija un EK tipa pārbaudes sertifikāta kopija.

3.2.

Kvalitātes sistēmai ir jānodrošina tas, ka produkti atbilst tipam, kas aprakstīts EK tipa pārbaudes sertifikātā.

Visas ražotāja pieņemtās nostādnes, prasības un noteikumi ir sistemātiski un kārtīgi jādokumentē rakstiskos plānos, procedūrās un instrukcijās. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijai jābūt tādai, kas ļauj saskanīgi interpretēt kvalitātes nodrošināšanas programmas, plānu, rokasgrāmatas un uzskaites datus.

Dokumentācijai jo īpaši jāietver atbilstīgs apraksts par:

 kvalitātes mērķiem un vadības organizatorisko uzbūvi, pienākumiem un pilnvarām attiecībā uz produkta kvalitāti,

 ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodēm, procesiem un sistemātiskām darbībām, ko paredzēts izmantot,

 pārbaudēm un testiem, ko veiks pirms ražošanas, tās laikā un pēc tās, un par to, cik bieži veiks šādas pārbaudes un testus,

 kvalitātes uzskaites datiem, piemēram, pārbaudes ziņojumiem un testu rezultātiem, kalibrēšanas informāciju, attiecīgā personāla kvalifikācijas ziņojumiem, utt.,

 produkta vajadzīgās kvalitātes sasniegšanas un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvas darbības uzraudzības līdzekļiem.

3.3.

Izziņotajai iestādei ir jānovērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēma, lai noteiktu, vai tā atbilst 3.2. punktā izklāstītajām prasībām. Tā pieņem kā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilst šīm prasībām, ja šīs sistēmas īsteno attiecīgo saskaņoto standartu.

Revīzijas komandā ir jābūt vismaz vienam loceklim ar pieredzi attiecīgā produkta tehnoloģijas novērtēšanā. Novērtēšanas procedūrā ir jāietver ražotāja telpu apmeklējums.

Par lēmumu jāpaziņo ražotājam. Paziņojumā ir jāietver pārbaudes slēdzieni un pamatots novērtējuma lēmums.

3.4.

Ražotājam ir jāapņemas pildīt saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un uzturēt šo sistēmu tā, lai tā saglabātos atbilstīga un efektīva.

Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētajam pilnvarotajam pārstāvim ir jāinformē izziņotā iestāde, kas ir apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par šīs sistēmas jebkādiem paredzētajiem jauninājumiem.

Izziņotajai iestādei ir jānovērtē ierosinātās izmaiņas un jālemj, vai pārveidotā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs 3.2. punktā izklāstītajām prasībām, vai ir vajadzīgs atkārtots novērtējums.

Izziņotās iestādes lēmums ir jādara zināms ražotājam. Paziņojumā ir jāietver pārbaudes slēdzieni un pamatots novērtējuma lēmums.

4.

Uzraudzība, par ko ir atbildīga izziņotā iestāde

4.1.

Uzraudzības nolūks ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda saistības, ko paredz apstiprinātā kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

4.2.

Ražotājam pārbaudes nolūkos ir jānodrošina izziņotajai iestādei piekļuve vietām, kur notiek ražošana, pārbaude, testēšana un glabāšana, kā arī jāsniedz izziņotajai iestādei visa vajadzīgā informācija, jo īpaši:

 kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija,

 ar kvalitāti saistītie uzskaites dati, piemēram, pārbaužu ziņojumi un testu rezultāti, kalibrēšanas informācija, attiecīgā personāla kvalifikācijas ziņojums, utt.

4.3.

Izziņotajai iestādei ir periodiski jāveic revīzijas, lai pārliecinātos, ka ražotājs saglabā un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un jāiesniedz ražotājam revīziju ziņojumi.

4.4.

Turklāt izziņotā iestāde var apmeklēt ražotāju, iepriekš par to nebrīdinot. Šādu apmeklējumu laikā izziņotā iestāde, ja vajadzīgs, var veikt testus vai likt veikt testus, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Izziņotajai iestādei ir jāiesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojums un, ja ir veikts tests, arī testa ziņojums.

5.

Ražotājam vismaz 10 gadus pēc pēdējā produkta izgatavošanas ir jāglabā un vajadzības gadījumā jānodod attiecīgās valsts iestāžu rīcībā:

 dokumentācija, kas minēta 3.1. punkta otrās daļas otrajā ievilkumā,

 jauninājumi, kas minēti 3.4. punkta otrajā daļā,

 izziņotās iestādes lēmums un ziņojumi, kas minēti 3.4. punkta pēdējā daļā, 4.3. un 4.4. punktā.

6.

Visām izziņotajām iestādēm pēc pieprasījuma ir jāiesniedz karoga dalībvalstu administrācijām un citām izziņotajām iestādēm attiecīgā informācija saistībā ar izsniegtajiem un anulētajiem kvalitātes sistēmas nodrošināšanas apstiprinājumiem.

PRODUKTA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA (E MODULIS)

1.

Ražotājs, kas pilda 2. punktā minētās saistības, nodrošina un paziņo, ka attiecīgie produkti atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam. Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētajam pilnvarotajam pārstāvim ir jāuzliek marķējums uz katra produkta un jāsastāda rakstiskā atbilstības deklarācija. Marķējumam jāpievieno par uzraudzību, kā noteikts 4. punktā, atbildīgās izziņotās iestādes identifikācijas simbols.

2.

Ražotājam ir jādarbojas saskaņā ar apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecībā uz gala pārbaudi un testēšanu, kā noteikts 3. punktā, un jāpakļaujas uzraudzībai, kā paredzēts 4. punktā.

3.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

3.1.

Ražotājam ir jāiesniedz pieteikums viņa izvēlētajai izziņotajai iestādei, lai tā veic viņa kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanu attiecībā uz minētajiem produktiem.

Pieteikumā ir jāietver:

 visa informācija, kas attiecas uz paredzēto produktu kategoriju,

 dokumentācija saistībā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmu,

 apstiprinātā tipa tehniskā dokumentācija un EK tipa pārbaudes sertifikāta kopija.

3.2.

Saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmu ir jāpārbauda katrs produkts un jāveic attiecīgi testi, lai nodrošinātu tā atbilstību starptautisko tiesību instrumentu attiecīgām prasībām. Visas ražotāja pieņemtās nostādnes, prasības un noteikumi ir sistemātiski un kārtīgi jādokumentē rakstiskos plānos, procedūrās un instrukcijās. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijai ir jānodrošina kopēja izpratne par kvalitātes programmām, plāniem, rokasgrāmatām un uzskaites datiem.

Dokumentācijai jo īpaši jāietver atbilstīgs apraksts par:

 kvalitātes mērķiem un vadības organizatorisko uzbūvi, pienākumiem un pilnvarām attiecībā uz produkta kvalitāti,

 pārbaudēm un testiem, ko veiks pēc ražošanas,

 kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvas darbības kontroles metodēm,

 ar kvalitāti saistītiem uzskaites datiem, piemēram, pārbaudes ziņojumiem un testu rezultātiem, kalibrēšanas informāciju, attiecīgā personāla kvalifikācijas ziņojumiem, utt.

3.3.

Izziņotajai iestādei ir jānovērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēma, lai noteiktu, vai tā atbilst 3.2. punktā izklāstītajām prasībām. Tai jāpieņem atbilstība šīm prasībām saistībā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kas ievieš attiecīgo saskaņoto standartu.

Revīzijas komandā ir jābūt vismaz vienam loceklim ar pieredzi attiecīgā produkta tehnoloģijas novērtēšanā. Novērtēšanas procedūrā ir jāietver ražotāja telpu novērtējuma apmeklējums.

Par izziņotās iestādes lēmumu ir jāpaziņo ražotājam. Paziņojumā ir jāietver pārbaudes slēdzieni un pamatots novērtējuma lēmums.

3.4.

Ražotājam ir jāapņemas pildīt saistības, ko paredz apstiprinātā kvalitātes nodrošināšanas sistēma, un uzturēt šo sistēmu, lai tā būtu atbilstīga un efektīva.

Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētam pilnvarotam pārstāvim ir jāinformē izziņotā iestāde, kas ir apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par šīs sistēmas jebkādiem paredzētajiem jauninājumiem.

Izziņotajai iestādei ir jānovērtē ierosinātās izmaiņas un jālemj, vai pārveidotā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs 3.2. punktā izklāstītajām prasībām, vai arī ir vajadzīgs atkārtots novērtējums.

Izziņotās iestādes lēmums ir jādara zināms ražotājam. Paziņojumā ir jāietver pārbaudes slēdzieni un pamatots novērtējuma lēmums.

4.

Uzraudzība, par ko ir atbildīga izziņotā iestāde

4.1.

Uzraudzības nolūks ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda saistības, ko paredz apstiprinātā kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

4.2.

Ražotājam pārbaudes nolūkos ir jānodrošina izziņotajai iestādei pieeja vietām, kur notiek produkcijas pārbaude, testēšana un glabāšana, kā arī jāsniedz izziņotajai iestādei visa vajadzīgā informācija un jo īpaši:

 kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija,

 tehniskā dokumentācija,

 ar kvalitāti saistītie uzskaites dati, piemēram, pārbaužu ziņojumi un testu rezultāti, kalibrēšanas informācija, attiecīgā personāla kvalifikācijas ziņojumi, utt.

4.3.

Izziņotajai iestādei ir periodiski jāveic revīzijas, lai pārliecinātos, ka ražotājs saglabā un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un jāiesniedz ražotājam revīzijas ziņojumi.

4.4.

Turklāt izziņotā iestāde var apmeklēt ražotāju, iepriekš par to nebrīdinot. Šādu apmeklējumu laikā izziņotā iestāde, ja vajadzīgs, var veikt testus vai likt veikt testus, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Izziņotajai iestādei ir jāiesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojums un, ja ir veikts tests, arī testa ziņojums.

5.

Ražotājam vismaz 10 gadus pēc pēdējā produkta izgatavošanas ir jāglabā un vajadzības gadījumā jānodod attiecīgās valsts iestāžu rīcībā:

 dokumentācija, kas minēta 3.1. punkta otrās daļas trešajā ievilkumā,

 jauninājumi, kas minēti 3.4. punkta otrajā daļā,

 izziņotās iestādes lēmums un ziņojumi, kas minēti 3.4. punkta pēdējā daļā, 4.3. un 4.4. punktā.

6.

Visām izziņotajām iestādēm pēc pieprasījuma ir jāsniedz karoga dalībvalstu administrācijām un citām izziņotajām iestādēm attiecīgā informācija saistībā ar izsniegtajiem un anulētajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem.

PRODUKTA VERIFIKĀCIJA (F MODULIS)

1.

Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētam pilnvarotajam pārstāvim ir jāpārbauda un jāapliecina, ka produkti, ievērojot 3. punktu, atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam.

2.

Ražotājam ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai garantētu, ka ražošanas process nodrošina produktu atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam. Ražotājam ir jāuzliek marķējums katram produktam un jāsastāda atbilstības deklarācija.

3.

Lai pārliecinātos, vai produkts atbilst starptautisko tiesību instrumentu prasībām, izziņotajai iestādei ir jāveic attiecīgas pārbaudes un testi pēc ražotāja izvēles, vai nu pārbaudot un izmēģinot katru produktu, kā paredzēts 4. punktā, vai veicot produktu pārbaudi vai testus, pamatojoties uz statistiku, kā noteikts 5. punktā.

3.a

Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētam pilnvarotajam pārstāvim ir jāglabā atbilstības deklarācijas kopija vismaz 10 gadus pēc pēdējā produkta izgatavošanas.

4.

Verifikācija, pārbaudot un testējot katru produktu

4.1.

Katrs produkts ir jāpārbauda atsevišķi un jāveic attiecīgi testi, lai apstiprinātu produktu atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam.

4.2.

Izziņotajai iestādei ir jāpievieno vai jāliek pievienot tās identifikācijas simbols katram apstiprinātam produktam un jāsastāda rakstisks atbilstības sertifikāts saistībā ar veiktajiem testiem.

4.3.

Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētam pilnvarotajam pārstāvim ir jāgarantē, ka viņš var pēc pieprasījuma iesniegt izziņotās iestādes atbilstības sertifikātu karoga dalībvalsts administrācijai.

5.

Statistiskā verifikācija

5.1.

Ražotājam ir jānoformē viņa ražotie produkti viendabīgu partiju veidā un jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka ražošanas process garantē visu saražoto partiju viendabību.

5.2.

Visiem produktiem ir jābūt pieejamiem verifikācijai viendabīgu partiju veidā. No katras partijas ir jāpaņem paraugs pēc nejaušās izvēles principa. Parauga produktus ir atsevišķi jāpārbauda un jāveic attiecīgi testi, lai pārliecinātos, ka produkti atbilst tiem piemērojamo starptautisko tiesību instrumentu prasībām, un noteiktu, vai minētā partija ir jāapstiprina vai jānoraida.

5.3.

Attiecībā uz apstiprinātām partijām izziņotajai iestādei ir jāpievieno vai jāliek pievienot tās identifikācijas simbols katram produktam un jāsastāda rakstisks atbilstības sertifikāts saistībā ar veiktajiem testiem. Visus partijas produktus var laist tirgū, izņemot tos parauga produktus, attiecībā uz kuriem ir konstatēta neatbilstība.

Ja partiju noraida, iiņotajai iestādei vai kompetentai iestādei ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai novērstu to, ka šī partija tiek laista tirgū. Ja partijas noraida bieži, izziņotā iestāde var atcelt statistisko verifikāciju.

Ražotājs uz izziņotās iestādes atbildību var produktam pievienot šīs iestādes identifikācijas simbolu ražošanas laikā.

5.4.

Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētam pilnvarotajam pārstāvim ir jāgarantē, ka viņš pēc pieprasījuma var karoga dalībvalsts administrācijai iesniegt izziņotās iestādes atbilstības sertifikātus.

ATSEVIŠĶA PRODUKTA VERIFIKĀCIJA (G MODULIS)

1.

Ražotājam ir jānodrošina un jāapliecina, ka attiecīgais produkts, par ko izsniegts 2. punktā minētais sertifikāts, atbilst tam piemērojamo starptautisko tiesību instrumentu prasībām. Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētam pilnvarotajam pārstāvim ir jāuzliek produktam marķējums un jāsastāda atbilstības deklarācija.

2.

Izziņotajai iestādei ir jāpārbauda atsevišķs produkts un jāveic attiecīgi testi, lai pārliecinātos, ka minētais produkts atbilst starptautisku tiesību instrumentu attiecīgām prasībām.

Izziņotajai iestādei ir jāpievieno apstiprinātajam produktam tās identifikācijas numurs vai jāliek to pievienot un jānoformē atbilstības sertifikāts, kas attiecas uz veiktajiem testiem.

3.

Tehniskās dokumentācijas mērķis ir veicināt novērtējumu atbilstībai starptautisku tiesību instrumentu prasībām un izpratni par produkta uzbūvi, ražošanu un darbību.

PILNAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA (H MODULIS)

1.

Ražotājam, kas pilda 2. punkta saistības, ir jānodrošina un jāapliecina, ka attiecīgie produkti atbilst tiem piemērojamo starptautisku tiesību instrumentu prasībām. Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētam pilnvarotajam pārstāvim ir katram produktam jāuzliek marķējums un jāsastāda rakstiska atbilstības deklarācija. Marķējumam ir jāpievieno izziņotās iestādes, kas ir atbildīga par 4. punktā minēto uzraudzību, identifikācijas simbols.

2.

Ražotājam ir jārīkojas saskaņā ar apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecībā uz uzbūvi, ražošanu, produkta galējo pārbaudi un testēšanu, kā noteikts 3. punktā, un jāpakļaujas uzraudzībai, kā paredzēts 4. punktā.

3.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

3.1.

Ražotājam ir jāiesniedz pieteikums izziņotajai iestādei ar lūgumu veikt viņa kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtējumu.

Pieteikumā ir jāietver:

 visa informācija, kas attiecas uz produkta paredzēto kategoriju, un

 dokumentācija attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

3.2.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmai ir jānodrošina, ka produkti atbilst tiem piemērojamo starptautisko tiesību instrumentu prasībām.

Visas ražotāja pieņemtās nostādnes, prasības un noteikumi ir sistemātiski un kārtīgi jādokumentē rakstiskos plānos, procedūrās un instrukcijās. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijai jānodrošina kopēja izpratne par kvalitātes programmām, plāniem, rokasgrāmatām un uzskaites datiem.

Dokumentācijai jo īpaši jāietver atbilstīgs apraksts par:

 kvalitātes mērķiem un vadības organizatorisko uzbūvi, pienākumiem un pilnvarām attiecībā uz produkta kvalitāti,

 tehniskās uzbūves specifikācijām, ieskaitot standartus, ko piemēros, un garantiju, ka būs izpildītas tiem piemērojamo starptautisko tiesību instrumentu galvenās prasības,

 projektēšanas kontroles un projektēšanas verifikācijas metodēm, procesiem un sistemātiskām darbībām, ko izmantos attiecīgo produktu projektēšanā,

 attiecīgajām ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodēm, procesiem un sistemātiskām darbībām, ko izmantos,

 pārbaudēm un testiem, ko veiks pirms ražošanas, tās laikā un pēc tās, un par to, cik bieži veiks šādas pārbaudes un testus,

 ar kvalitāti saistītiem uzskaites datiem, piemēram, pārbaudes ziņojumiem un testu rezultātiem, kalibrēšanas informāciju, attiecīgā personāla kvalifikācijas ziņojumiem, utt.,

 produkta vajadzīgās kvalitātes sasniegšanas un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvas darbības uzraudzības līdzekļiem.

3.3.

Izziņotajai iestādei ir jānovērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēma, lai noteiktu, vai tā atbilst 3.2. punktā izklāstītajām prasībām. Tai ir jāpieņem atbilstība šīm prasībām saistībā ar kvalitātes sistēmām, kas ievieš attiecīgo saskaņoto standartu.

Revīzijas komandā ir jābūt vismaz vienam loceklim ar pieredzi attiecīgā produkta tehnoloģijas novērtēšanā. Novērtēšanas procedūrā ir jāietver ražotāja telpu apmeklējums.

Par lēmumu jāpaziņo ražotājam. Paziņojumā ir jāietver pārbaudes slēdzieni un pamatots novērtējuma lēmums.

3.4.

Ražotājam ir jāapņemas pildīt saistības, ko paredz apstiprinātā kvalitātes nodrošināšanas sistēma, un uzturēt šo sistēmu tā, lai tā saglabātos piemērota un efektīva.

Ražotājam vai tā Kopienā reģistrētam pilnvarotajam pārstāvim ir jāinformē izziņotā iestāde, kas ir apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par jebkādiem paredzētiem šīs sistēmas jauninājumiem.

Izziņotajai iestādei ir jānovērtē ierosinātās izmaiņas un jālemj, vai pārveidotā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs 3.2. punktā izklāstītajām prasībām, vai arī ir vajadzīgs atkārtots novērtējums.

Izziņotās iestādes lēmums ir jādara zināms ražotājam. Paziņojumā ir jāietver pārbaudes slēdzieni un pamatots novērtējuma lēmums.

4.

EK uzraudzība, par ko ir atbildīga izziņotā iestāde

4.1.

Uzraudzības nolūks ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda saistības, ko paredz apstiprinātā kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

4.2.

Ražotājam pārbaudes nolūkos ir jānodrošina izziņotajai iestādei piekļuve vietām, kur notiek produktu plānošana, ražošana, pārbaude, testēšana un glabāšana, kā arī jāsniedz izziņotajai iestādei visa vajadzīgā informācija, jo īpaši:

 kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija,

 ar kvalitāti saistītie uzskaites dati, kā paredzēts kvalitātes nodrošināšanas sistēmas produkta projektēšanas daļā, piemēram, analīžu, aprēķinu, testu, utt., rezultāti,

 ar kvalitāti saistītie uzskaites dati, kā paredzēts kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ražošanas daļā, piemēram, pārbaužu ziņojumi un testu rezultāti, kalibrēšanas informācija, attiecīgā personāla kvalifikācijas ziņojumi, utt.

4.3.

Izziņotajai iestādei ir periodiski jāveic revīzijas, lai pārliecinātos, ka ražotājs saglabā un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un jāiesniedz ražotājam revīziju ziņojumi.

4.4.

Turklāt izziņotā iestāde var apmeklēt ražotāju, iepriekš par to nebrīdinot. Šādu apmeklējumu laikā izziņotā iestāde, ja vajadzīgs, var veikt testus vai likt veikt testus, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Izziņotajai iestādei ir jāiesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojums un, ja ir veikts tests, arī testa ziņojums.

5.

Ražotājam vismaz 10 gadus pēc pēdējā produkta izgatavošanas ir jāglabā un vajadzības gadījumā jānodod attiecīgās valsts iestāžu rīcībā:

 dokumentācija, kas minēta 3.1. punkta otrās daļas otrajā ievilkumā,

 jauninājumi, kas minēti 3.4. punkta otrajā daļā,

 izziņotās iestādes lēmums un ziņojumi, kas minēti 3.4. punkta pēdējā daļā, 4.3. un 4.4. punktā.

6.

Visām izziņotajām iestādēm pēc pieprasījuma ir jāiesniedz karoga dalībvalstu administrācijām un citām izziņotajām iestādēm attiecīgā informācija saistībā ar izsniegtajiem un anulētajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem.

7.

Konstrukcijas pārbaude

7.1.

Ražotājam ir jāiesniedz pieteikums produkta konstrukcijas pārbaudes veikšanai vienai izziņotajai iestādei.

7.2.

Pieteikumā ietvertajai informācijai ir jābūt tādai, lai varētu izprast produkta konstrukciju, ražošanu un darbību un novērtēt tā atbilstību starptautisko tiesību instrumentu prasībām.

Pieteikumā jāietver:

 tehniskās konstrukcijas specifikācijas, ieskaitot standartus, kas ir piemēroti, un

 vajadzīgos papildu pierādījumus to atbilstībai, jo īpaši, ja 5. pantā minētie standarti nav pilnībā piemēroti. Šādiem papildu pierādījumiem ir jāietver ražotāja attiecīgas laboratorijas veiktu vai ražotāja vārdā veiktu testu rezultāti.

7.3.

Izziņotajai iestādei ir jāpārbauda pieteikums un, ja konstrukcija atbilst tai piemērojamo starptautisko tiesību instrumentu prasībām, jāizsniedz pieteikuma iesniedzējam EK konstrukcijas pārbaudes sertifikāts. Sertifikātā ir jāietver pārbaudes slēdzieni, tā derīguma nosacījumi, informācija, kas vajadzīga apstiprinātās konstrukcijas identifikācijai, un, ja vajadzīgs, produkta darbības apraksts.

7.4.

Pieteikuma iesniedzējam ir jāinformē izziņotā iestāde, kas izdevusi EK konstrukcijas pārbaudes sertifikātu, par jebkādām apstiprinātās konstrukcijas izmaiņām. Attiecībā uz izmaiņām apstiprinātajā konstrukcijā ir jāsaņem papildu apstiprinājums no izziņotās iestādes, kas izdevusi EK konstrukcijas pārbaudes sertifikātu, ja šādas izmaiņas var ietekmēt atbilstību starptautisko tiesību instrumentu prasībām vai paredzētajiem produkta izmantošanas apstākļiem. Šāds papildu apstiprinājums ir jānoformē kā papildinājums oriģinālajam EK konstrukcijas pārbaudes sertifikātam.

7.5.

Izziņotajām iestādēm pēc pieprasījuma ir jāsniedz karoga dalībvalsts administrācijām un pārējām izziņotajām iestādēm attiecīgā informācija saistībā ar:

 izsniegtajiem EK konstrukcijas pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem, un

 anulētajiem EK konstrukcijas apstiprinājumiem un papildu apstiprinājumiem.
B pielikuma papildinājums

Tehniskā dokumentācija, ko ražotājs iesniedz izziņotajai iestādei

Šajā papildinājumā paredzētos noteikumus piemēro visiem B pielikuma moduļiem.

Tehniskajā dokumentācijā, kas minēta B pielikumā, ir jāietver visa svarīgā informācija un ražotāja izmantotās metodes, lai nodrošinātu to, ka aprīkojums atbilst pamatprasībām, kas uz to attiecas.

Tehniskajā dokumentācijā ir jāietver tāda informācija, kas ļauj izprast produkta konstrukciju, ražošanas procesu un darbību un kas ļauj novērtēt atbilstību attiecīgo starptautisko tiesību instrumentu prasībām.

Dokumentācijā, cik vien tas attiecas uz novērtējumu, ir jāietver:

 konkrētā tipa vispārējs apraksts,

 konceptuāla uzbūve, montēšanas standarti un ražošanas rasējumi, kā arī sastāvdaļu, montāžas mezglu, ķēžu, utt., shēmas,

 apraksti un paskaidrojumi, kas vajadzīgi, lai izprastu šos rasējumus un shēmas, ieskaitot produkta darbību,

 veikto konstrukcijas aprēķinu, objektīvu pārbaužu, utt., rezultāti,

 objektīvu testu ziņojumi,

 uzstādīšanas, izmantošanas un apkopes rokasgrāmatas.

Vajadzības gadījumā uzbūves dokumentācijā ir jāietver še turpmāk minētais:

 apliecinājumi saistībā ar aprīkojumu, kas ietilpst iekārtā,

 apliecinājumi un sertifikāti saistībā ar iekārtas ražošanas un/vai pārbaudes, un/vai uzraudzības metodēm,

 jebkurš cits dokuments, kas izziņotajai iestādei var palīdzēt uzlabot tās novērtējumu.
C PIELIKUMS

Minimālie kritēriji, kas dalībvalstīm jāņem vērā, nozīmējot iestādes

1. Izziņotajām iestādēm ir jāizpilda attiecīgas EN 45000 sistēmas prasības.

2. Izziņotajai iestādei ir jābūt neatkarīgai un to nedrīkst kontrolēt ražotāji vai piegādātāji.

3. Izziņotajai iestādei ir jāveic uzņēmējdarbība Kopienā.

4. Ja izziņotā iestāde dalībvalsts vārdā izsniedz tipa apstiprinājumus, dalībvalstij ir jāpārliecinās, ka izziņotās iestādes darbinieku kvalifikācija, tehniskā pieredze un personāla atlase ir tāda, kas nodrošinās to, ka šī iestāde izsniegs tipa apstiprinājumus, kuri atbilst šīs direktīvas prasībām, un garantēs augstu drošības līmeni.

5. Izziņotajai iestādei ir jāspēj nodrošināt jūrniecības ekspertīzi.

Izziņotā iestāde ir pilnvarota veikt atbilstības novērtējuma procedūras jebkurā dalībvalstī vai valstī ārpus Kopienas, izmantojot vai nu sava centra resursus vai arī ārzemju filiāles personālu.

Ja atbilstības novērtējuma procedūras veic izziņotās iestādes filiāle, visus dokumentus, kas attiecas uz atbilstības novērtējuma procedūrām, ir jāizsniedz izziņotajai iestādei un tās vārdā, nevis tās filiāles vārdā.

Tomēr izziņotās iestādes filiāle, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, var izsniegt dokumentus, kuri attiecas uz atbilstības novērtējuma procedūrām, ja šo filiāli ir nozīmējusi minētā dalībvalsts.
D PIELIKUMS

Atbilstības zīme

Atbilstības zīmei jābūt šādai:

image

Ja zīmi samazina vai palielina, tad jāsaglabā iepriekš redzamā zīmējuma proporcijas.

Zīmes komponentiem jābūt vienāda augstuma, un tas nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

Šo minimālo augstumu var neievērot nelielu izmēru ierīcēm.( 1 ) OV C 218, 23.8.1995., 9. lpp.

( 2 ) OV C 101, 3.4.1996., 3. lpp.

( 3 ) Eiropas Parlamenta 1995. gada 29. novembra atzinums (OV C 339, 18.12.1995., 21. lpp.), Padomes 1996. gada 18. jūnija kopējā nostāja (OV C 248, 26.8.1996., 10. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1996. gada 24. oktobra lēmums (OV C 347, 18.11.1996.).

( 4 ) OV C 271, 7.10.1993., 1. lpp.

( 5 ) OV C 220, 30.8.1993., 23. lpp.

( 6 ) OV L 139, 23.5.1989., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 31.8.1993., 1. lpp.).

( 7 ) OV L 399, 30.12.1989., 18. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/95/EEK (OV L 276, 9.11.1993., 11. lpp.).

( 8 ) OV L 109, 26.4.1983., 8. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanas aktu.

( 9 ) OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.

( 10 ) OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.

( 11 ) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

( 12 ) OV L 239, 15.9.2011., 1. lpp.

( 13 ) OV L 312, 10.11.2012., 1. lpp.

( 14 ) Tips var ietvert vairākus produkta variantus ar nosacījumu, ka atšķirības starp šiem variantiem neietekmē drošības līmeni vai citas prasības, kas attiecas uz produkta darbību.

Top