EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0060-20070101

Consolidated text: Komisijas Direktīva 96/60/EK (1996. gada 19. septembris), ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/60/2007-01-01

1996L0060 — LV — 01.01.2007 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS DIREKTĪVA 96/60/EK

(1996. gada 19. septembris),

ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām

(OV L 266, 18.10.1996, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/80/EK (2006. gada 23. oktobris),

  L 362

67

20.12.2006


Grozīta ar:

►A1

Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā

  L 236

33

23.9.2003
▼B

KOMISIJAS DIREKTĪVA 96/60/EK

(1996. gada 19. septembris),

ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnāmEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 92/75/EEK (1992. gada 22. septembris) par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm ( 1 ), un jo īpaši tās 9. un 12. pantu,

tā kā mājsaimniecības kombinēto veļas mazgājamo un žāvējamo mašīnu enerģijas patēriņš sastāda būtisku daļu no Kopienas kopējā enerģijas pieprasījuma un tā kā šo ierīču enerģijas patēriņa samazināšana ir būtiska;

tā kā kvalitatīvākai mazgāšanai bieži vien ir nepieciešams lielāks ūdens un enerģijas patēriņš un tā kā informācija par mazgāšanas izpildi, ko veic ierīce, palīdz enerģijas un ūdens patēriņa informācijas novērtēšanā, un tā kā tas palīdz patērētājiem izdarīt izvēli par labu ierīcei, kas atbilst racionālam enerģijas patēriņam;

tā kā Kopiena, apstiprinot savu ieinteresētību starptautiskā standartizācijas sistēmā, kas var noteikt standartus, ko lieto visi starptautiskās tirdzniecības partneri un kas atbilst Kopienas politikas prasībām, aicina Eiropas standartu organizācijas turpināt to sadarbību ar starptautiskajām standartu organizācijām;

tā kā Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) un Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komiteja (Cenelec) ir iestādes, kas atzītas par kompetentām saskaņotu standartu pieņemšanā saskaņā ar Komisijas un šo divu iestāžu 1984. gada 13. novembrīparakstītajām vispārīgajām sadarbības pamatnostādnēm, un tā kā šīs direktīvas nozīmē saskaņoti standarti ir tehniski parametri (Eiropas standartu vai saskaņošanas dokuments), ko pieņēmusi CEN vai Cenelec, balstoties uz Komisijas piešķirtu atļauju (pilnvaru), saskaņā ar Padomes Direktīvu 83/189/EEK (1983. gada 28. marts), ar ko nosaka procedūru informācijas sniegšanai tehnisko standartu un noteikumu jomā ( 2 ), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 96/139/EEK ( 3 ), un uz šo vispārējo pamatnostādņu pamata;

tā kā šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar komitejas, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 92/75/EEK 10. pantu, atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.1. pants

1.  Šī direktīva attiecas uz mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām, ko darbina ar elektrību. Ierīces, kas var izmantot arī citus enerģijas avotus, nav ietvertas.

2.  Šajā direktīvā prasīto informāciju izvērtē saskaņā ar saskaņotajiem standartiem, kuru atsauces numuri publicēti Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī un par kuriem dalībvalstis publicējušas valsts standarta atsauces numurus, kas atbilst saskaņotajiem standartiem. Šajā direktīvā noteikumus, kas paredz informācijas sniegšanu par trokšņa līmeni, piemēro, ja šāda informācija pieprasīta saskaņā ar Padomes Direktīvas 86/594/EEK 3. pantu ( 4 ). Šo informāciju nepieciešamības gadījumā izvērtē saskaņā ar šo direktīvu.

3.  Šā panta 2. punktā minētos saskaņotos standartus sastāda, pamatojoties uz Komisijas pilnvaru atbilstoši Direktīvai 83/189/EEK.

4.  Šajā direktīvā, izņemot, ja kontekstā nepieciešams citādi, izmantotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Direktīvā 92/75/EEK.

2. pants

1.  Direktīvas 92/75/EEK 2. panta 3. punktā minētā tehniskā dokumentācija ietver:

 piegādātāja vārdu un adresi,

 vispārīgu ierīces aprakstu, pēc kura to var identificēt,

 informāciju, ieskaitot rasējumus, par modeļa dizaina pamatpazīmēm un jo īpaši elementiem, kas vērā ņemami ietekmē tās enerģijas patēriņu,

 ziņojumus par mērījumu pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar šīs direktīvas 1. panta 2. punktā minētajiem standartiem,

 ekspluatācijas instrukcijas, ja tādas ir.

2.  Direktīvas 92/75/EEK 2. panta 1. punktā minētā etiķete atbilst šīs direktīvas I pielikumā noteiktajam. Etiķeti izvieto ierīces ārpusē uz priekšējās vai augšējās virsmas tādā veidā, lai tā būtu skaidri saskatāma un nebūtu apslēpta.

3.  Direktīvas 92/75/EEK 2. panta 1. punktā minētās zīmes saturs un formāts atbilst šīs direktīvas II pielikumā noteiktajam.

4.  Direktīvas 92/75/EEK 5. pantā paredzētajos apstākļos un ja piedāvāšana pārdošanai, iznomāšanai vai pirkšanai uz nomaksu notiek ar drukāto saziņas līdzekļu, piemēram, ar katalogu preču pasūtīšanai pa pastu palīdzību, šis drukātais līdzeklis ietver visu šīs direktīvas III pielikumā paredzēto informāciju.

5.  Ierīces energoefektivitātes klase un mazgāšanas efektivitātes klase, kā noteikts marķējumā un zīmē, atbilst IV pielikumā noteiktajam.

3. pants

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi to teritorijā esošie piegādātāji un tirgotāji pilda šajā direktīvā noteiktos pienākumus.

4. pants

1.  Dalībvalstis līdz 1997. gada 15. jūlijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās nekavējoties informē par to Komisiju. Tās piemēro šos noteikumus no 1997. gada 1. augusta.

Tomēr dalībvalstis līdz 1998. gada 31. janvārim atļauj:

 preču laišanu tirgū, tirdzniecību un/vai izstādīšanu,

 2. panta 4. punktā minēto drukāto saziņas līdzekļu izplatīšanu,

kas neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka šādas atsauces veikšanas procedūru.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos savu tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
I PIELIKUMS

ETIĶETE

Etiķetes dizains

1.

Marķējums ir attiecīgās valodas versija, izvēloties kādu no šādām ilustrācijām:

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼B

image

image

image

2.

Šādas atzīmes nosaka ietveramo informāciju:

Atzīmes:

I. Piegādātāja vārds vai preču zīme.

II. Piegādātāja modeļa identifikators.

III. Ierīces energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar IV pielikumu. Šo norādes burtu izvieto tajā pašā līmenī kā atbilstošo bultu.

IV. Neierobežojot prasības, kas saistītas ar Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas shēmu, ja ierīcei piešķirts “Kopienas ekomarķējums”, ievērojot Padomes Regulu (EEK) Nr. 880/92 ( 5 ), šeit var pievienot ekomarķējuma kopiju. Tālāk minētā “veļas mazgājamās un žāvējamās mašīnas marķējuma dizaina pamācība” izskaidro, kā ekomarķējumu var ietvert marķējumā.

V. Enerģijas patēriņš kWh pilnīgas darbības (mazgāšana, centrifugēšana un žāvēšana) ciklā, izmantojot standarta 60 °C kokvilnas ciklu un “sausas kokvilnas” žāvēšanas ciklu, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.

VI. Enerģijas patēriņš kWh mazgāšanas (tikai mazgāšana un centrifugēšana) ciklā, izmantojot standarta 60 °C kokvilnas ciklu, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.

VII. Mazgāšanas efektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar IV pielikumu.

VIII. Maksimālais centrifūgas ātrums standarta 60 °C kokvilnas ciklā, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.

IX. Ierīces jauda (kg) standarta 60 °C kokvilnas ciklā (bez žāvēšanas), kas noteikta saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem saskaņotajiem standartiem.

X. Ierīces jauda (kg) “sausas kokvilnas” (žāvēšanas) ciklam, kas noteikta saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem saskaņotajiem standartiem.

XI. Ūdens patēriņš litros pilnas darbības (mazgāšana, centrifugēšana, žāvēšana) ciklā, izmantojot standarta 60 °C kokvilnas mazgāšanas ciklu un “sausas kokvilnas” žāvēšanas ciklu, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.

XII. Vajadzības gadījumā trokšņa līmenis mazgāšanas, centrifugēšanas un žāvēšanas ciklos, izmantojot standarta 60 °C kokvilnas mazgāšanas ciklu un “sausas kokvilnas” žāvēšanas ciklu, kas noteikts saskaņā ar Direktīvu 86/594/EEK ( 6 ).

Piezīme:

Iepriekš aprakstīto terminu ekvivalenti citās valodās ietverti V pielikumā.

Drukāšana

3.

Marķējuma izskatu nosaka šādu:

image

Izmantotās krāsas:

CMYK: ciāna, fuksīns, dzeltena, melna.

Piem., 07X0: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 %melna.

Bultas

A

:

X0X0

B

:

70X0

C

:

30X0

D

:

00X0

E

:

03X0

F

:

07X0

G

:

0XX0

Kontūras krāsa X070.

Viss teksts ir melns. Fons ir balts.

Pilnīga drukāšanas informācija ietverta “Veļas mazgājamo un žāvējamo mašīnu marķējuma pamācībā”, kas paredzēta vienīgi informācijai, ko var iegūt no:

The Secretary of the Committee on energy labelling and standard product information for household appliances,

Directorate-General Energy XVII,

European Commission,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Brussels.
II PIELIKUMS

ZĪME

Zīme satur šādu informāciju. Informāciju var sniegt tabulas veidā, kas aptver vairākas viena piegādātāja piegādātas ierīces. Informāciju sniedz noteiktajā kārtībā, ja vien tā nav ietverta ierīces vispārīgajā aprakstā:

1. Piegādātāja preču zīme.

2. Piegādātāja modeļa identifikators.

3. Modeļa energoefektivitātes klase, kā noteikts IV pielikumā, kas izteikta kā “energoefektivitātes klase… skalā no A (efektīvākais) līdz G (neefektīvākais)”. Ja šo informāciju sniedz tabulas veidā, to var izteikt citādi, skaidri nosakot, ka mērīts tiek no A (efektīvākais) līdz G (neefektīvākais).

4. Ja informāciju sniedz tabulas veidā un dažām tajā ietvertajām ierīcēm ir piešķirts “Kopienas ekomarķējums”, ievērojot Regulu (EEK) Nr. 880/92, šo informāciju var ietvert šeit. Šajā gadījumā rindas virsraksts ir “Kopienas ekomarķējums” un ierakstā ietver ekomarķējuma kopiju. Šie noteikumi neierobežo prasības, kas saistītas ar ES ekomarķējuma piešķiršanas shēmu.

5. Enerģijas patēriņš mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai kWh pilnīgas darbības ciklam, kā noteikts I pielikuma V piezīmē.

6. Enerģijas patēriņš tikai mazgāšanai un centrifugēšanai kWh mazgāšanas ciklā, kā noteikts I pielikuma VI piezīmē.

7. Mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar IV pielikumu, kas izteikta kā “mazgāšanas efektivitātes klase… skalā no A (augstākā) līdz G (zemākā)”. To var izteikt citādi, skaidri nosakot, ka mērīts tiek no A (augstākā) līdz G (zemākā).

8. Ūdens ekstrakcijas efektivitāte saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām standarta 60 °C kokvilnas ciklam, kas izteikta kā “ūdens, kas paliek pēc žāvēšanas… % (kā proporcija no veļas sausā svara)”.

9. Maksimālais centrifūgas ātrums, kā noteikts I pielikuma VIII piezīmē.

10. Ierīces mazgāšanas jauda standarta 60 °C kokvilnas ciklam, kā noteikts I pielikuma IX piezīmē.

11. Ierīces žāvēšanas jauda standarta “sausas kokvilnas” žāvēšanas ciklam, kā noteikts I pielikuma X piezīmē.

12. Ūdens patēriņš mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai litros pilnīgas darbības ciklam, kā noteikts I pielikuma XI piezīmē.

13. Ūdens patēriņš tikai mazgāšanai un centrifugēšanai litros standarta 60 °C kokvilnas mazgāšanas (un centrifugēšanas) ciklam, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.

14. Mazgāšanas un žāvēšanas laiks. Programmas laiks pilnīgas darbības ciklam (60 °C kokvilnas mazgāšana un “sausas kokvilnas” žāvēšana) aprēķinātai mazgāšanas jaudai, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.

15. Piegādātāji var no 5. līdz 14. punktam ietvert informāciju par citiem mazgāšanas un/vai žāvēšanas cikliem.

16. Enerģijas un ūdens patēriņš, kas izteikts 200 reizēm; patēriņš izteikts šādos punktos: 5 (enerģija) un 12 (ūdens). To izsaka kā “aprēķināto gada patēriņu četru personu saimniecībai, kas vienmēr izmanto žāvējamo aparātu (200 cikli)”.

17. Enerģijas un ūdens patēriņš, kas izteikts 200 reizēm; patēriņš izteikts šādos punktos: 6 (enerģija) un 13 (ūdens). To izsaka kā “aprēķināto gada patēriņu četru personu saimniecībai, kas neizmanto žāvējamo aparātu (200 cikli)”.

18. Nepieciešamības gadījumā trokšņa līmenis mazgāšanas, centrifugēšanas un žāvēšanas ciklu laikā, izmantojot standarta 60 °C kokvilnas mazgāšanas ciklu un “sausas kokvilnas” žāvēšanas ciklu, saskaņā ar Direktīvu 86/594/EEK.

Informāciju uz marķējuma var attēlot krāsaina vai melnbalta marķējuma veidā.

Piezīme:

Iepriekš aprakstīto terminu ekvivalenti citās valodās ietverti V pielikumā.
III PIELIKUMS

PASŪTĪŠANA PA PASTU UN CITA VEIDA PĀRDOŠANA NO ATTĀLUMA

Katalogi pasūtīšanai pa pastu un citi šīs direktīvas 2. panta 4. punktā minētie drukātie saziņas līdzekļi ietver šādu informāciju, kas sniegta noteiktā kārtībā:

1. Energoefektivitātes klase (II pielikums, 3. punkts).

2. Enerģijas patēriņš (mazgāšana, centrifugēšana, žāvēšana) (II pielikums, 5. punkts).

3. Enerģijas patēriņš (tikai mazgāšana un centrifugēšana) (II pielikums, 6. punkts).

4. Mazgāšanas efektivitātes klase (II pielikums, 7. punkts).

5. Ūdens ekstrakcijas efektivitāte (II pielikums, 8. punkts).

6. Maksimālais centrifūgas ātrums (II pielikums, 9. punkts).

7. Jauda (mazgāšana) (II pielikums, 10. punkts).

8. Jauda (žāvēšana) (II pielikums, 11. punkts).

9. Ūdens patēriņš (mazgāšana, centrifugēšana un žāvēšana) (II pielikums, 12. punkts).

10. Ūdens patēriņš (tikai mazgāšana un centrifugēšana) (II pielikums, 13. punkts).

11. Aprēķinātais gada patēriņš četru personu saimniecībai, kas vienmēr izmanto žāvējamo aparātu (200 cikli) (II pielikums, 16. punkts).

12 Aprēķinātais gada patēriņš četru personu saimniecībai, kas nekad neizmanto žāvējamo aparātu (200 cikli) (II pielikums, 17. punkts).

13. Nepieciešamības gadījumā trokšņa līmenis (II pielikums, 18. punkts).

Ja tiek sniegta cita informācija, kas ietverta zīmē, tai jābūt II pielikumā noteiktajā veidā un to ietver iepriekšminētajā sarakstā kārtībā, kas noteikta zīmei.

Piezīme.

Iepriekš aprakstīto terminu ekvivalenti citās valodās ietverti V pielikumā.
IV PIELIKUMS

ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE

1.

Ierīces energoefektivitātes klasi nosaka saskaņā ar 1. tabulu:1. tabula

Energoefektivitātes klase

Enerģijas patēriņš “C” kWh/kg pilnas darbības (mazgāšana, centrifugēšana, žāvēšana) ciklā, izmantojot standarta 60 oC kokvilnas ciklu un “sausas kokvilnas” žāvēšanas ciklu, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām

A

C ≤ 0,68

B

0,68< C ≤ 0,81

C

0,81< C ≤ 0,93

D

0,93< C ≤ 1,05

E

1,05< C ≤ 1,17

F

1,17< C ≤ 1,29

G

1,29< C

2.

Ierīces mazgāšanas izpildes klasi nosaka saskaņā ar 2. tabulu:2. tabula

Mazgāšanas efektivitātes klase

Mazgāšanas efektivitātes indekss “P”, kā noteikts 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrās, izmantojot standarta 60 oC kokvilnas ciklu

A

P >1,03

B

1,03 ≥ P >1,00

C

1,00 ≥ P >0,97

D

0,97 ≥ P >0,94

E

0,94 ≥ P >0,91

F

0,91 ≥ P >0,88

G

0,88 ≥ P
V PIELIKUMS

MARĶĒJUMĀ UN ZĪMĒ IZMANTOTO TERMINU TULKOJUMIPoznámka

 
 

EN

ES

DA

DE

EL

FR

IT

NL

PT

FI

SV

►A1  CS ◄

►A1  ET ◄

►A1  LV ◄

►A1  LT ◄

►A1  HU ◄

►A1  MT ◄

►A1  PL ◄

►A1  SK ◄

►A1  SL ◄

►M1  BG ◄

►M1  RO ◄

Energetický štítek

Informační list

Zásilkový prodej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha I

Příloha II

Příloha III

image

 
 

Energy

Energía

Energi

Energie

Ενέργεια

Énergie

Energia

Energie

Energia

Energia

Energi

►A1  Energie ◄

►A1  Energia ◄

►A1  Enerģija ◄

►A1  Energija ◄

►A1  Energia ◄

►A1  Enerġija ◄

►A1  Energia ◄

►A1  Energia ◄

►A1  Energija ◄

►M1  Енергия ◄

►M1  Energie ◄

image

 
 

Washer-drier

Lavadora-secadora

Vaske-/tørremaskine

Wasch-Trockenautomat

Πλυντήριο-στεγνωτήριο

Lavante-séchante

Lavasciuga

Was-droog-combinatie

Máquina de lavar e secar roupa

Kuivaava pyykinpesukone

Tvätt-tork

►A1  Kombinovaná pračka a sušička ◄

►A1  Pesumasin kuivati ◄

►A1  Kombinētā mazgāšanas un žāvēšanas mašīna ◄

►A1  Skalbimo mašina su džiovintuvu ◄

►A1  Mosó-szárító ◄

►A1  Magna li taħsel u li tnixxef ◄

►A1  Pralko — suszarka ◄

►A1  Práčka so sušičkou ◄

►A1  Pralno-sušilni stroj ◄

►M1  Пералня-сушилня ◄

►M1  Mașină de spălat și uscat rufe ◄

I

1

 

Manufacturer

Fabricante

Mærke

Hersteller

Κατασκευαστής

Fabricant

Costruttore

Fabrikant

Fabricante

Tavarantoimittaja

Leverantör

►A1  Výrobce ◄

►A1  Tootja või kaubamärk ◄

►A1  Ražotājs ◄

►A1  Gamintojas ◄

►A1  Gyártó ◄

►A1  Manifattur ◄

►A1  Producent ◄

►A1  Výrobca ◄

►A1  Proizvajalec ◄

►M1  Производител ◄

►M1  Fabricant ◄

II

2

 

Model

Modelo

Model

Modell

Μοντέλο

Modèle

Modello

Model

Modelo

Malli

Modell

►A1  Model ◄

►A1  Mudel ◄

►A1  Modelis ◄

►A1  Modelis ◄

►A1  Típus ◄

►A1  Mudell ◄

►A1  Model ◄

►A1  Model ◄

►A1  Model ◄

►M1  Модел ◄

►M1  Model ◄

image

 
 

More efficient

Más eficiente

Lavt forbrug

Niedriger Energieverbrauch

Αποδοτικό

Économe

Bassi consumi

Efficiënt

Mais eficiente

Vähän kuluttava

Låg förbrukning

►A1  Úsporné ◄

►A1  Tõhusam ◄

►A1  Efektīvāk ◄

►A1  Didžiausias efektyvumas ◄

►A1  Hatékonyabb ◄

►A1  L-anqas li taħli ◄

►A1  Bardziej efektywna ◄

►A1  Viac úsporný ◄

►A1  Manjša poraba energije ◄

►M1  По-ефективен ◄

►M1  Mai eficient ◄

image

 
 

Less efficient

Menos eficiente

Højt forbrug

Hoher Energieverbrauch

Μη αποδοτικό

Peu économe

Alti consumi

Inefficiënt

Menos eficiente

Paljon kuluttava

Hög förbrukning

►A1  Méně úsporné ◄

►A1  Vähemtõhus ◄

►A1  Mazāk efektīvi ◄

►A1  Mažiausias efektyvumas ◄

►A1  Kevésbé hatékony ◄

►A1  L-aktar li taħli ◄

►A1  Mniej efektywna ◄

►A1  Menej úsporný ◄

►A1  Večja poraba energije ◄

►M1  По-ниско ефективен ◄

►M1  Mai puțin eficient ◄

 

3

1

Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)

Clase de eficiencia energética… en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)

Energieeffizienz-klasse… auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch)

Τάξη ενεργειακής απόδοσης σε μια κλίμακα από το Α (αποδοτικό) ως το G (μη αποδοτικό)

Classe d′efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe)

Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)

Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt)

Classe de eficiência energética… numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)

Energiatehokkuus-luokka… asteikolla A: sta (vähän kuluttava) G: hen (paljon kuluttava)

Energieffekti-vitetsklass… på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)

►A1  Třída energetické účinnosti … na stupnici A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie) ◄

►A1  Energiatõhususklass … astmestikus A- st (tõhusam, st vähem tarbiv) kuni G-ni (vähemtõhus, st rohkem tarbiv) ◄

►A1  Energoefektivitātes klase… uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi) ◄

►A1  Energijos vartojimo efektyvumo klasė … skalėje nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas) ◄

►A1  Enerhiahaté-konysági osztály A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán ◄

►A1  Il-klassi ta' l-effiċjenza-enerġija … fuq skala ta' A (l- anqas li taħli) sa Ġ (l- aktar li taħli) ◄

►A1  Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna) ◄

►A1  Trieda energetickej hospodárnosti pomocou stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná) ◄

►A1  Razred energijske učinkovitosti … na lestvici od A (manjša poraba energije) do G (večja poraba energije) ◄

►M1  Клас на енергийна ефективност … върху скала от А (най-ефективен) до G (най-нискоефективен) ◄

►M1  Clasa de eficiență energetică … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puțin eficient) ◄

V

 
 

Energy consumption

Consumo de energía

Energiforbrug

Energieverbrauch

Kατανάλωση ενέργειας

Consommation d′énergie

Consumo di energia

Energieverbruik

Consumo de energia

Energiankulutus

Energiförbrukning

►A1  Spotřeba energie ◄

►A1  Energiatarbivus ◄

►A1  Enerģijas patēriņš ◄

►A1  Suvartojamos energijo ◄

►A1  Energiafogyasztás ◄

►A1  Konsum ta' Enerġija ◄

►A1  Całkowite zużycie energii ◄

►A1  Spotreba energie ◄

►A1  Poraba energije ◄

►M1  Консумация на енергия ◄

►M1  Consum de energie ◄

V

 
 

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

►A1  kWh ◄

►A1  kWh ◄

►A1  kWh ◄

►A1  kWh ◄

►A1  kWh ◄

►A1  kWh ◄

►A1  kWh ◄

►A1  kWh ◄

►A1  kWh ◄

►M1  kWh ◄

►M1  kWh ◄

 

5

2

Energy consumption for washing, spinning and drying

Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado

Energiforbrug til vask, centri-fugering og tørring

Energieverbrauch (Waschen, Schleu-dern und Trocknen)

Kατανάλωση ενέργειας για πλύσιμο, στύψιμο και στέγνωμα

Consommation d′énergie pour le lavage, l′essorage et le séchage

Consumo di energia per lavaggio, centrifugazione e asciugatura

Energieverbruik bij wassen, centri-fugeren en drogen

Consumo de energia na lavagem, na centrifugação e na secagem

Energiankulutus (pesu, linkous ja kuivaus)

Energiförbrukning per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning)

►A1  Spotřeba energie při praní, odstřeďování a sušení ◄

►A1  Energiatarbivus pesemisel, tsentrifuugimisel ja kuivatamisel ◄

►A1  Enerģijas patēriņš mazgāšanai, izgriešanai un žāvēšanai ◄

►A1  Suvartojamos energijos skalbiant, gręžiant ir džiovinant kiekis ◄

►A1  Energiafogyasz-tás teljes működési ciklusonként (mosás, centrifugálás és szárítás) ◄

►A1  Il-konsum ta' l-enerġija għall-ħasil, it-tidwir u t-tnixxif ◄

►A1  Zużycie energii na pranie, odwirowanie i suszenie ◄

►A1  Spotreba energie pre pranie, odstreďovanie a sušenie ◄

►A1  Poraba energije pri pranju, ožemanju in sušenju ◄

►M1  Консумация на енергия за пране, центрофугиране и сушене ◄

►M1  Consum de energie pentru spălare, stoarcere prin centrifugare și uscare ◄

image

 
 

(To wash and dry a full capacity wash load at 60 oC)

(Lavado y secado de la capacidad total de lavado a 60 °C)

(Ved en 60 °C vask af den maksimale anbefalede mængde tøj og tørring heraf)

(Für eine 60 °C Ladung (volle Waschkapazität) zum Waschen und Trocknen)

(Να πλύνει και να στέγνώσει τη μέγιστη χωρητι-κότητα πλυσίματος στους 60 °C)

(pour laver et sécher la capacité totale de lavage à 60 oC)

(Per lavare ed asciugare un carico di lavaggio completo a 60 oC)

(om een volle capacitet op 60 oC te wassen en te drogen)

(Lavagem e secagem da capacidade máxima a 60 oC)

(Täyden koneellisen pesu 60 oCissa ja kuivaus)

(För tvätt och tork av fullastad maskin i 60 oC)

►A1  (při praní, odstřeďování i sušení a zatížení plnou kapacitou při 60°C) ◄

►A1  (Masinatäie pesemine ja kuivatus 60°C korral) ◄

►A1  (maksimālā veļas daudzuma mazgāšana un žāvēšana 60°C temperatūrā) ◄

►A1  (Skalbiant ir džiovinant pilnai pakrovus 60°C programoje skalbiamu kiekiu) ◄

►A1  (Mosás és szárítás teljes mosási kapacitással 60°C-on) ◄

►A1  (Biex taħsel u tnixxef ħasla sħiħa b' 60°Ċ). ◄

►A1  (w cyklu prania w temp. 60°C i w cyklu suszenia wsadu znam.dla pralki) ◄

►A1  (Pranie a sušenie plnej kapacity pri 60°C) ◄

►A1  (za pranje in sušenje pri največji dovoljeni polnitvi za pranje pri 60°C) ◄

►M1  (За пране и сушене при запълнена вместимост и при 60 °C) ◄

►M1  (Pentru a spăla și usca o încărcătură completă de spălare la 60 °C) ◄

VI

 
 

Washing (only) kWh

(Sólo) Lavado kWh

Vask og centrifugering kWh

Waschvorgang (allein) kWh

Πλύσιμο (μόνο) kWh

Lavage (seulement) kWh

Lavaggio (solo) kWh

(enkel) om te wassen kWh

Lavagem (unicamente) kWh

Pelkkä pesuohjelma kWh

Endast tvätt kWh

►A1  Jen praní kWh ◄

►A1  Ainult pesuprogramm kWh ◄

►A1  Tikai mazgāšana kWh ◄

►A1  Tik skalbiant kWh ◄

►A1  (Csak) mosás kWh ◄

►A1  Ħasil (biss) kWh ◄

►A1  Pranie kWh ◄

►A1  Pranie (samostatne) kWh ◄

►A1  Samo pranje kWh ◄

►M1  Пране (само) kWh ◄

►M1  Spălare (exclusiv) kWh ◄

 

6

3

Energy consumption for washing and drying only

Consumo de energía del lavado y centrifugado solamente

Energiforbrug til vask og centri-fugering alene

Energieverbrauch nur für Wasch- und Schleuderprogramm

Kατανάλωση ενέργειας για πλύσιμο (και στύψιμο) μόνο

Consommation d′énergie pour le lavage et l′essorage seulement

Consumo di energia per il solo lavaggio e centrifugazione

Energieverbruik bij uitsluitend wassen en centrifugeren

Consumo de energia apenas na lavagem, e na centrifugação

Energiankulutus (vain pesu ja linkous)

Energiförbrukning per tvätt och centrifugering

►A1  Spotřeba energie pouze při praní a odstřeďování ◄

►A1  Energiatarbivus pesemisel ja tsentrifuugimisel ◄

►A1  Enerģijas patēriņš tikai mazgāšanai un izgriešanai ◄

►A1  Suvartojamos energijos kiekis tik skalbiant ir gręžiant ◄

►A1  Energiafogyasz-tás mosási ciklusonként (csak mosás és centrifugálás) ◄

►A1  Il-Konsum ta' l-enerġija għall-ħasil u t-tidwir biss. ◄

►A1  Zużycie energii tylko na pranie i odwirowanie ◄

►A1  Spotreba energie iba pre pranie a odstreďovanie ◄

►A1  Poraba energije samo za pranje in ožemanje ◄

►M1  Консумация на енергия само за пране и центрофугиране ◄

►M1  Consum de energie doar pentru spălare și stoarcere prin centrifugare ◄

image

 
 

Actual consumption will depend on how the appliance is used

El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato

Det faktiske energiforbrug afhæn af, hvorledes apparatet benyttes

Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab

Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής

La consommation réelle dépend des conditions d′utilisation de l′appareil

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l′apparecchio viene usato

Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt

O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho

Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista

Verklig förbrukning beror på hur apparaten används

►A1  Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče ◄

►A1  Tegelik tarbivus oleneb seadme kasutusviisist ◄

►A1  Faktiskais enerģijas patēriņš atkarīgs no iekārtas lietošanas veida ◄

►A1  Tikrasis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas ◄

►A1  A tényleges energiafogyasztás függ a használat és elhelyezés módjától ◄

►A1  Il-konsum attwali ta' l-enerġija jiddependi minn kif il-prodott ikun qed jigi użat ◄

►A1  Aktualne zużycie energii zależy od warunków eksploatacji ◄

►A1  Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako je spotrebič používaný ◄

►A1  Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabestroja ◄

►M1  Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът ◄

►M1  Consumul real va depinde de condițiile de utilizare a aparatului ◄

VII

 
 

Washing performance

A: higher

G: lower

Eficiencia de lavado

A: más alto

G: más bajo

Vaskeevne

A: høj

G: lav

Waschwirkung

A: besser

G: schlechter

Βαθμός πλυσίματος

A: υψηλότερoς

G: χαμηλότερoς

Efficacité de lavage

A: plus élevée

G: plus faible

Efficacia del lavaggio

A: alta

G: bassa

Wasresultaat

A: goed

G: matig

Eficiência de lavagem

A: mais elevada

G: mais baixa

Pesutulos

A: hyvä

G: huono

Tvätteffekt

A: bättre

G: sämre

►A1  

Účinnost praní

A: lepší

G: horší

 ◄

►A1  

Pesemistulemus

A: parem

G: halvem

 ◄

►A1  

Mazgāšanas izpilde

A: labāka

G: sliktāka

 ◄

►A1  

Skalbimo kokybės klasė:

A (aukštesnė),

G (žemesnė)

 ◄

►A1  

Mosási teljesítmény

A: magasabb

G: alacsonyabb

 ◄

►A1  

Il-qawwa tal-ħasil

A: L-ogħla

Ġ: L-aktar baxxa

 ◄

►A1  

Efektywność prania

A: wyższa

G: niższa

 ◄

►A1  

Účinnosť prania:

A: vysoká

G: nízka

 ◄

►A1  

Pralni učinek

A: višji

G: nižji

 ◄

►M1  

Клас на изпиране

A: по-висок

G: по-нисък

 ◄

►M1  

Eficiența spălării

A: mai ridicată

G: mai scăzută

 ◄

 

7

4

Washing performance class… on a scale of A (higher) to G (lower)

Clase de eficiencia de lavado… en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo)

Vaskeevne… på skalaen A (høj) til G (lav)

Waschwirkungs-klasse… auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)

Βαθμός πλυσίματος… σε κλίμακα από Α (υψηλότερος) μέχρι G (χαμηλότερος)

Classe d′efficacité de lavage… sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible)

Classe di efficacia del lavaggio su una scala da A (alta) a G (bassa)

Wasresultaat:… op een schaal van A (goed) tot G (matig)

Classe de eficiência de lavagem… numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa)

Pesutulosluokka… asteikolla A: sta (hyvä) G: hen (huono)

Tvätteffektivitetsklass… på en skala från A (bättre) till G (sämre)

►A1  Třída účinnosti praní … na stupnici od A (vyšší ) do G (nižší) ◄

►A1  Pesemistulemuse klass … astmestikus A-st (parem) kuni G-ni (halvem) ◄

►A1  Mazgāšanas izpildes klase… uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka) ◄

►A1  Skalbimo kokybės klasė … skalėje nuo A (aukštesnė) iki G (žemesnė) ◄

►A1  

Mosási teljesítmény osztály A-tól (hatékonyabb)

G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán

 ◄

►A1  Il-klassi tal-qawwa tal-ħasil … fuq skala ta': A (l-ogħla) sa Ġ (l-aktar baxxa) ◄

►A1  Klasa efektywności prania w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna) ◄

►A1  Trieda účinnosti prania … na stupnici od A (vyššia) do G (nižšia) ◄

►A1  Razred pralnega učinka … na lestvici od A (višji) do G (nižji) ◄

►M1  Клас на изпиране … върху скала от А (най-висок) до G (най-нисък) ◄

►M1  Clasa de eficiență a spălării … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puțin eficient) ◄

 

8

5

Water remaining after spin… % (a. s. a proportion of dry weight of wash)

Agua restante tras el centrifugado… % (en proporción de peso seco de la ropa)

Restfugtighed efter centrifugering… % (i forhold til tørt tøj)

Nach dem Schleudervorgang verbleibende Restfeuchte… % (Anteil am Trockengewicht der Wäsche)

… % νερού που παραμένει μετά την περιδίνηση (ως ποσοστό του ξηρού βάρους των ρούχων)

Teneur en eau après essorage… % (par rapport au poids du linge sec)

Acqua rimanente dopo la centri-fugazione… % (in relazione al peso della biancheria asciutta)

Resterend water na centrifugeren:… % (van het droge gewicht van het wasgoed)

Água residual após centrifugação:… % (em percentagem do peso da roupa seca)

Jäännöskosteus linkouksen jälkeen… % (prosentteina kuivan pyykin painosta)

Restfuktighet efter centrifugering… % (i procent av vikten på den torra tvätten)

►A1  Zbytek vody po odstředění … % (vztaženo k hmotnosti suchého prádla) ◄

►A1  Jääkniiskus pärast tsentrifuugimist … % (protsentides kuiva pesu kaalust) ◄

►A1  Ūdens, kas paliek pēc izgriešanas… % (kā proporcija no sausās veļas svara) ◄

►A1  Vanduo, likęs po gręžimo: … % (kaip sausų skalbinių svorio dalis) ◄

►A1  Centrifugálás után megmaradó vízmennyiség …%-ban (a mosnivaló száraz súlyának százalékában) kifejezve ◄

►A1  L-ilma li jibqa' wara t-tidwir … % (bħala perċentwali tal-piż tal-ħasla niexfa.) ◄

►A1  Woda pozostała po odwirowaniu … % (jako procent suchej masy prania) ◄

►A1  Voda, ktorá zostane pri odstreďovaní …% (ako podiel hmotnosti suchej bielizne) ◄

►A1  Ostanek vode po ožemanju … % (v razmerju s težo suhega perila v stroju) ◄

►M1  Остатъчна вода след центрофугиране … % (като отношение на сухото пране към теглото на прането след центрофугиране) ◄

►M1  Apa rămasă după centrifugare … % (ca procent din greutatea rufelor uscate) ◄

VIII

9

6

Spin speed (rpm)

Velocidad de centrifugado (rpm)

Centrifugerings-hastighed (omdr./min.)

Schleuderdrehzahl (U/min)

Tαχύτητα περιδίνησης (σ.α.λ.)

Vitesse d′essorage (rpm)

Velocità di centrifugazione (gpm)

Centrifugeersnel-heid (tpm)

Velocidade de centrifugação (rpm)

Linkousnopeus (kierr/min)

Centrifugerings-hastighet (varv/min)

►A1  Otáčky při odstřeďování (1/min) ◄

►A1  Tsentrifuugimiskiirus (p/min) ◄

►A1  Centrifūgas ātrums (apgr./min.) ◄

►A1  Sukimosi greitis (sūkiai per min.) ◄

►A1  Centrifugálási sebesség (fordulat/perc) ◄

►A1  Il-veloċità (rpm) ◄

►A1  Prędkość odwirowywania (obr/min) ◄

►A1  Počet otáčok pri odstreďovaní(ot/min) ◄

►A1  Hitrost centrifuge (vrt/min)/ ◄

►M1  Скорост на центрофугиране (об/min) ◄

►M1  Viteza de centrifugare (rot/min) ◄

IX/X

10/11

7/8

Capacity (cotton) kg

Capacidad (algodón)… kg

Kapacitet kg (bomuld)

Füllmenge (Baumwolle) kg

Περιεχόμενο σε kg βαμβακερά

Capacité (blanc) kg

Capacità (cotone) in kg

Capaciteit (katoen) kg

Capacidade (algodão) kg

Täyttömäärä (puuvilla) kg

Kapacitet (bomull) kg

►A1  Náplň spotřebiče (bavlna) kg ◄

►A1  Täitekogus (puuvill) kg ◄

►A1  Ietilpība (kokvilna) kg ◄

►A1  Talpa (medvilnė) … kg ◄

►A1  Kapacitás (pamut) kg ◄

►A1  Kapaċità (qoton) kg ◄

►A1  Ładunek znamionowy bawełna (kg) ◄

►A1  Kapacita (bavlny) kg ◄

►A1  Zmogljivost (bombaž) kg ◄

►M1  Вместимост (памук) kg ◄

►M1  Capacitate (bumbac) kg ◄

X

10

7

Washing

Lavado

Vask

Waschen

Πλύσιμο

Lavage

Lavaggio

Wassen

Lavagem

Pesu

Tvätt

►A1  Bez sušení ◄

►A1  Pesemine ◄

►A1  Mazgāšana ◄

►A1  Skalbiant ◄

►A1  Mosás ◄

►A1  Il-ħasil ◄

►A1  Pranie ◄

►A1  Pranie ◄

►A1  Pranje ◄

►M1  Пране ◄

►M1  Spălare ◄

IX

11

8

Drying

Secado

Tørring

Trocknen

Στέγνωμα

Séchage

Asciugatura

Drogen

Secagem

Kuivaus

Torkning

►A1  Sušení ◄

►A1  Kuivatamine ◄

►A1  Žāvēšana ◄

►A1  Džiovinant ◄

►A1  Szárítás ◄

►A1  It-tnixxif ◄

►A1  Suszenie ◄

►A1  Sušenie ◄

►A1  Sušenje ◄

►M1  Сушене ◄

►M1  Uscare ◄

XI

 
 

Water consumption (total)

Consumo total de agua

Vandforbrug (total)

Wasserverbrauch (total)

Κατανάλωση νερού (συνολικά)

Consommation d′eau (totale)

Consumo di acqua (totale)

Waterverbruik (totaal)

Consumo de água (total)

Vedenkulutus (yhteensä)

Vattenförbrukning (total)

►A1  Spotřeba vody (celkem) ◄

►A1  Kogu veetarve ◄

►A1  Ūdens patēriņš (kopā) ◄

►A1  Suvartojamas vandens kiekis ◄

►A1  Vízfogyasztás (összes) ◄

►A1  Il-konsum ta' l-ilma (totali) ◄

►A1  Całkowite zużycie wody ◄

►A1  Spotreba vody(celková) ◄

►A1  Poraba vode (skupaj) ◄

►M1  Консумация на вода (общо) ◄

►M1  Consum de apă (total) ◄

 

12

9

Water consumption washing, spinning and drying

Consumo de agua del lavado, centrifugado y secado

Vandforbrug til vask, centrifugering og tørring

Wasserverbrauch nur für Wasch-, Schleuder- und Trockenprogramm

Kατανάλωση νερού για πλύσιμο, στύψι-μο και στέγνωμα

Consommation d′eau pour le lavage, l′essorage et le séchage

Consumo di acqua per lavaggio, centrifugazione e asciugatura

Waterverbruik bij wassen, centri-fugeren en drogen

Consumo de água na lavagem, na centrifugação e na secagem

Kokonais-vedenkulutus

Vattenförbrukning per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning)

►A1  Spotřeba vody při praní, odstřeďování a sušení ◄

►A1  Veetarbivus pesemisel, tsentrifuugimisel ja kuivatamisel ◄

►A1  Ūdens patēriņš mazgāšanai, izgriešanai un žāvēšanai ◄

►A1  Suvartojamo vandens skalbiant, gręžiant ir džiovinant kiekiai ◄

►A1  Vízfogyasztás teljes működési ciklusonként (mosás, centrifugálás és szárítás) ◄

►A1  Konsum ta' l-ilma, fil-ħasil, tidwir u tnixxif ◄

►A1  Zużycie wody na pranie, odwirowanie i suszenie ◄

►A1  Spotreba vody pre pranie, odstreďovanie a sušenie ◄

►A1  Poraba vode pri pranju, ožemanju in sušenju ◄

►M1  Консумация на вода при пране, центрофугиране и сушене ◄

►M1  Consum de apă pentru spălare, stoarcere prin centrifugare și uscare ◄

 

13

10

Water consumption for washing and spinning only

Consumo de agua del lavado y centrifugado solamente

Vandforbrug til vask og centri-fugering alene

Wasserverbrauch nur für Waschen und Schleudern

Kατανάλωση νερού για πλύσιμο και στύψιμο

Consommation d′eau pour le lavage et l′essorage seulement

Consumo di acqua per i soli lavaggio e centrifugazione

Waterverbruik bij uitsluitend wassen en centrifugeren

Consumo de água apenas na lavagem e na centrifugação

Vedenkulutus (vain pesu ja linkous)

Vattenförbrukning för enbart tvätt och centrifugering

►A1  Spotřeba vody pouze při praní a odstřeďování ◄

►A1  Veetarbivus ainult pesemisel ja tsentrifuugimisel ◄

►A1  Ūdens patēriņš tikai mazgāšanai un izgriešanai ◄

►A1  Suvartojamo vandens tik skalbiant ir gręžiant kiekiai ◄

►A1  Vízfogyasztás (csak mosás és szárítás) ◄

►A1  Il-konsum ta' l-ilma għall-ħasil u t-tidwir biss ◄

►A1  Zużycie wody tylko na pranie i odwirowanie ◄

►A1  Spotreba vody iba pre pranie a odstreďovanie ◄

►A1  Poraba vode samo za pranje in ožemanje ◄

►M1  Консумация на вода само за пране и центрофугиране ◄

►M1  Consum de apă doar pentru spălare și stoarcere prin centrifugare ◄

 

14

 

Washing and drying time

Tiempo de lavado y secado

Vaske- og tørretid

Wasch- und Trockenzeit

Διάρκεια πλυσίματος και στεγνώματος

Durée du lavage et du séchage

Tempo di lavaggio e asciugatura

Programmaduur wassen en drogen

Tempo de lavagem e de secagem

Pesun ja kuivauksen kestoaika

Tvätt- och tortid

►A1  Doba praní a sušení ◄

►A1  Pesemise ja kuivatamise programmi ajaline kestus ◄

►A1  Mazgāšanas un žāvēšanas laiks ◄

►A1  Skalbimo ir džiovinimo trukmė ◄

►A1  Mosási és szárítási idő ◄

►A1  Il-ħin tal-ħasil u t-tnixxif ◄

►A1  Czas prania i suszenia ◄

►A1  Doba prania a sušenia ◄

►A1  Čas pranja in sušenja ◄

►M1  Време за пране и сушене ◄

►M1  Timp de spălare și uscare ◄

 

16

11

Estimated annual consumption for a 4-person household, always using the drier (200 cycles)

Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca en la lavadora-secadora (200 ciclos)

Ansläet årligt forbrug for en husstand på fire personer, som aitid tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske med tørring)

Repräsentativer Jahresverbaruch eines Vier-personenhaushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten immer zum Trocknen verwendet (200 Programme)

Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για τετραμελές νοικοκυριό που πάντοτε χρησιμοποιεί για το στέγνωμα το πλυντηρία- στεγνωτήριο ρούχων (200 πρόγραμμα)

Consommation annuelle typique d′un famile de quatre personnes qui sèche toujours dans cette lavante-séchante (200 cycles)

Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che utiliza sempre lavatrici-asciugatrici per asciugare il bucato (200 cicli)

Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, waneer het wasgoed altijd in deze wasdroog-combinatie wordt gedroogd (200 cycli)

Consumo anual típico de um agregado familiar de quatro pessoas que, utiliza sempre a máquina combinada de lavar e secar roupa para secar a roupa (200 ciclos)

Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykkiä ei koskaan aina koneessa (200 pesukertaa)

Beräknad energi-förbrukning per år för ett fyrapersoners- hushåll som alltid torkar tvätt i apparaten (200 gånger)

►A1  Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti vždy používající sušičku (200 cyklů) ◄

►A1  Hinnanguline aastatarbivus neljaliikmelises perekonnas, kus pesu kuivatatakse alati masinas (200 pesemiskorda) ◄

►A1  Enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējums četru personu saimniecībai, kas vienmēr izmanto žāvētāju (200 cikli) ◄

►A1  Skaičiuotinis keturių asmenų šeimos suvartojamos energijos kiekis per metus, visada naudojant džiovinimą (200 ciklų) ◄

►A1  Becsült éves fogyasztás egy négytagú háztartásra, mindig használva szárítót is (200 ciklus) ◄

►A1  Stima tal-konsum annwali għal familja ta' erba' persuni inkluż l-użu dejjem ta' magna tat-tnixxif (200 ċiklu) ◄

►A1  Szacowane roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy każdorazowym użyciu suszarki (200 cykli ) ◄

►A1  Odhadovaná ročná spotreba 4-člennej domácnosti, ktorá vždy používa sušičku(200 cyklov) ◄

►A1  Ocenjena poraba na leto za štiričlansko gospodinjstvo, ki stalno uporablja sušenje (200 programov) ◄

►M1  Годишна консумация за 4-членно домакинство, използващо винаги сушилнята (200 цикъла) ◄

►M1  Consum anual estimat pentru o familie de patru persoane care folosește întotdeauna uscătorul (200 cicluri) ◄

 

17

12

Estimated annual consumption for a 4-person household, never using the drier (200 cycles)

Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca en la lavadora-secadora (200 ciclos)

Ansläet årligt forbrug for en husstand på fire personer, som aldrig tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske med tørring)

Repräsentativer Jahresverbaruch eines Vier-personenhaushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten nie zum Trocknen verwendet (200 Programme)

Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για τετραμελές νοικοκυριό που ποτέ δεν χρησιμοποιεί για το στέγνωμα το πλυντηρία- στεγνωτήριο ρούχων (200 πρόγραμμα)

Consommation annuelle typique d′un famile de quatre personnes qui ne sèche jamais dans cette lavante-séchante (200 cycles)

Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che non utiliza mai lavatrici-asciugatrici per asciugare il bucato (200 cicli)

Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, waneer het wasgoed nooit in deze wasdroog-combinatie wordt gedroogd (200 cycli)

Consumo anual típico de um agregado familiar de quatro pessoas que, nunca utiliza a máquina combinada de lavar e secar roupa para secar a roupa (200 ciclos)

Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykkiä ei koskaan kuivata koneessa (200 pesukertaa)

Beräknad energi-förbrukning per år för ett fyrapersoners- hushåll som aldrig torkar tvätt i apparaten (200 gånger)

►A1  Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti nikdy nepoužívající sušičku (200 cyklů) ◄

►A1  Hinnanguline aastatarbivus neljaliikmelises perekonnas, kus pesu ei kuivatata kunagi masinas (200 pesemiskorda) ◄

►A1  Enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējums četru personu saimniecībai, kas nekad neizmanto žāvētāju (200 cikli) ◄

►A1  Skaičiuotinis keturių asmenų šeimos suvartojamos energijos kiekis per metus, niekada nenaudojant džiovinimo (200 ciklų) ◄

►A1  Becsült éves fogyasztás egy négytagú háztartásra, sosem használva szárítót (200 ciklus) ◄

►A1  Stima tal-konsum annwali għal familja ta' 4 persuni, eskluż l-użu tal- magna tat-tnixxif ◄

►A1  Szacowane roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, bez użycia suszarki (200 cykli) ◄

►A1  Odhadovaná ročná spotreba 4-člennej domácnosti, ktorá nikdy nepoužíva sušičku(200 cyklov) ◄

►A1  Ocenjena poraba na leto za štiričlansko gospodinjstvo, ki nikoli ne uporablja sušenja (200 programov) ◄

►M1  Годишна консумация за 4-членно домакинство, когато не се използва сушилнята (200 цикъла) ◄

►M1  Consum anual estimat pentru o familie de patru persoane care nu folosește niciodată uscătorul (200 cicluri) ◄

XII

18

13

Noise

[dB(A) re 1 pW]

Ruido

[dB(A) re 1 pW]

Lydeffektniveau

dB(A) (Støj)

Geräusch

(dB(A) re 1 pW)

Θόρυβος

[dB(A) ανά 1 pW]

Bruit

[dB(A) re 1 pW]

Rumorosità

[dB(A) re 1 pW]

Geluidsniveau

(dB(A) re 1 pW)

Nível de ruído

[dB(A) re 1 pW]

Aäni

(dB(A) re 1 pW)

Buller

(dB(A) re 1 p W) (dBA

►A1  

Hluk

(dB(A) re 1 pW)

 ◄

►A1  

Müra

(dB(A) re 1 pW)

 ◄

►A1  

Troksnis

(dB(A) re 1 pW)

 ◄

►A1  

Triukšmas

(dB (A) apie 1 pW)

 ◄

►A1  

Zaj

(dB(A) 1 pW)

 ◄

►A1  

Livell tal-ħoss

(dB(A) re 1 pW)

 ◄

►A1  

Poziom hałasu

(dB(A) re 1 pW)

 ◄

►A1  

Hlučnosť

(dB(A) re 1 pW)

 ◄

►A1  

Hrup

(dB(A) re 1 pW)

 ◄

►M1  

Ниво на шум

(dB(A) за 1 pW)

 ◄

►M1  

Nivel de zgomot

(dB(A) re 1 pW)

 ◄

image

18

13

Washing

Lavado

Vask

Waschen

Πλύσιμο

Lavage

Lavaggio

Wassen

Lavagem

Pesu

Tvätt

►A1  Praní ◄

►A1  Pesemine ◄

►A1  Mazgāšana ◄

►A1  Skalbiant ◄

►A1  Mosás ◄

►A1  Ħasil ◄

►A1  Pranie ◄

►A1  Pranie ◄

►A1  pranje ◄

►M1  Пране ◄

►M1  Spălare ◄

image

18

13

Spinning

Centrifugado

Centrifugering

Schleudern

Στίψιμο

Essorage

Centrifugazione

Centrifugeren

Centrifugação

Linkous

Centrifugering

►A1  Odstřeďování ◄

►A1  Tsentrifuugimine ◄

►A1  Izgriešana ◄

►A1  Gręžiant ◄

►A1  Centrifugálás ◄

►A1  Tidwir ◄

►A1  Odwirowywanie ◄

►A1  Odstreďovanie ◄

►A1  ožemanje ◄

►M1  Центрофугиране ◄

►M1  Centrifugare ◄

image

18

13

Drying

Secado

Tørring

Trocknen

Στέγνωμα

Séchage

Asciugatura

Drogen

Secagem

Kuivaus

Torkning

►A1  Sušení ◄

►A1  Kuivatamine ◄

►A1  Žāvēšana ◄

►A1  Džioviniant ◄

►A1  Szárítás ◄

►A1  Tnixxif ◄

►A1  Suszenie ◄

►A1  Sušenie ◄

►A1  sušenje ◄

►M1  Сушене ◄

►M1  Uscare ◄

image

 
 

Further information is contained in product brochures

Ficha de información detallada en los folletos del producto

Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger

Ein Datenblatt mit weiteren Geräte-angaben ist in den Prospekten enthalten

Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες

Une fiche d′information détaillée figure dans la brochure

Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata

Nadere gegevens zijn opgenomen in de brochure over het apparaat

Ficha pormenorizada no folheto do produto

Tuote-esitteissä on lisätietoja

Produktbroschy-rerna innehåller ytterligare information

►A1  Další údaje jsou v návodu k použití ◄

►A1  Kasutusjuhend sisaldab lisateavet ◄

►A1  Sīkāka informācija norādīta brošūrā ◄

►A1  Daugiau informacijos yra gaminio apraše ◄

►A1  További információ a termékismertetőben ◄

►A1  Aktar informazzjoni tinkiseb mill-manwal tal-prodott ◄

►A1  Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji obsługi ◄

►A1  Ďalšie informácie sú obsiahnuté vo výrobkových katalógoch ◄

►A1  Ostali podatki so navedeni v prospektih ◄

►M1  Допълнителна информация се съдържа в техническия проспект ◄

►M1  Informații suplimentare se găsesc în broșurile de produs ◄

image

 
 

Norm EN 50229

Norma EN 50229

Standard: EN 50229

Norm EN 50229

Πρότυπο EN 50229

Norme EN 50229

Norma EN 50229

Norm EN 50229

Norma EN 50229

Standardi EN 50229

Standard EN 50229

►A1  Norma EN 50 229 ◄

►A1  Standard EN 50 229 ◄

►A1  Standarts EN 50 229 ◄

►A1  Lietuvos standartas LST EN 50 229 ◄

►A1  EN 50 229 szabvány ◄

►A1  L-istandard EN 50 229 ◄

►A1  Norma EN 50 229 ◄

►A1  Norma EN 50 229 ◄

►A1  Standard EN 50 229 ◄

►M1  БДС EN 50229 ◄

►M1  Standard EN 50229 ◄

image

 
 

Washer-drier Label Directive 96/60/EC

Directiva 96/60/CE sobre etiquetado de lavadoras-secadoras cimbinadas

Direktiv 96/60/EF om energimærkning af kombinerede vaske/tørremaskiner

Richtlinie 96/60/EG Wasch-Trocken-automaten-etikett

Οδηγία 96/60/ΕΚ για τις ετικέτες στα πλυντηρία- στεγνωτήρια ρούχων

Directive 96/60/CE relative à l′étiquetage des lavantes-séchantes

Direttiva 95/12/CE sull′etichettatura delle lavasciuga

Richtlijn 96/60/EG (etikettering was-droog-combinaties)

Directiva 96/60/CE relativa à etiquetagem das máquinas de lavar e secar roupa

Kuivaavien pyykinpesukoneiden merkintöja koskeva direktiivi 96/60/EY

Direktiv 96/60/EG om märkning av kombinerade tvätt-maskiner/tork-tumlare

►A1  Směrnice 96/60/ES pro označování kombinovaných praček se sušičkou energetickými štítky ◄

►A1  Pesumasin-kuivatite märgistamise direktiiv 96/60/EÜ ◄

►A1  Kombinēto mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanas Direktīva 96/60/EK ◄

►A1  Kombinuotosios skalbimo mašinos etiketės Direktyva 96/60/EB ◄

►A1  A 96/60/EK irányelv alapján ◄

►A1  Id-Direttiva 96/60/KE dwar it-tikketti tal-magni li jaħslu u jnixxfu ◄

►A1  Dyrektywa 96/60/WE dotycząca etykiet umieszczanych na pralko-suszarkach ◄

►A1  Smernica 96/60/ES o štítkovaní práčok so sušičkami ◄

►A1  Direktiva 96/60/ES o energijskih nalepkah za pralno-sušilne stroje ◄

►M1  Директива 96/60/EO за перални-сушилни машини ◄

►M1  Directiva 96/60/CE privind etichetarea mașinilor de spălat și uscat rufe ◄( 1 ) OV L 297, 13.10.1992., 16. lpp.

( 2 ) OV L 109, 26.4.1983., 8. lpp.

( 3 ) OV L 32, 10.2.1996., 31. lpp.

( 4 ) OV L 334, 6.12.1986., 24. lpp.

( 5 ) OV L 99, 11.4.1992., 1. lpp.

( 6 ) OV L 344, 6.12.1986., 24. lpp. Attiecīgie trokšņa līmeņa mērīšanas standarti ir šādi: EN 60704-2-4 mazgāšanai un centrifugēšanai un EN 60704-2-6 žāvēšanai, un EN 60704-3.

Top