EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01993L0083-20190606

Consolidated text: Padomes Direktīva 93/83/EEK (1993. gada 27. septembris) par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/83/2019-06-06

01993L0083 — LV — 06.06.2019 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES DIREKTĪVA 93/83/EEK

(1993. gada 27. septembris)

par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai

(OV L 248, 6.10.1993., 15. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/789 Dokuments attiecas uz EEZ (2019. gada 17. aprīlis),

  L 130

82

17.5.2019
▼B

PADOMES DIREKTĪVA 93/83/EEK

(1993. gada 27. septembris)

par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijaiI

NODAĻA

Definīcijas:

1. pants

Definīcijas

1.  Šajā direktīvā “satelīts” ir satelīts, kas darbojas frekvenču joslās, kuras saskaņā ar telekomunikāciju tiesību aktiem ir rezervētas, lai raidītu signālus atklātai uztveršanai, vai kas ir rezervētas slēgtas lietotāju grupas komunikācijai. Otrajā gadījumā apstākļiem, kuros notiek individuālā signālu uztveršana, tomēr jābūt salīdzināmiem ar apstākļiem, kādi ir pirmajā gadījumā.

2.  

a) Šajā direktīvā “atklāti raidījumi caur satelītu” ir atklātai uztveršanai domātu programmas nesēju signālu, raidorganizācijai kontrolējot un tās atbildībā, ievadīšana nepārtrauktā komunikāciju ķēdē, kas ved uz satelītu un atpakaļ uz zemi.

b) Atklāta raidīšana caur satelītu notiek, tikai dalībvalstī, kur programmas nesējus signālus raidorganizācijas kontrolē un tās vārdā ievada nepārtrauktā komunikāciju ķēdē, kas ved uz satelītu un atpakaļ uz zemi.

c) Ja programmu nesēju signāli ir kodēti, tad atklāti raidījumi caur satelītu ir ar nosacījumu, ka apraides atkodēšanu sabiedrībai veic raidorganizācija vai to veic ar tās piekrišanu.

d) Ja atklāti raidījumi caur satelītu notiek trešā valstī, kas neparedz aizsardzības līmeni, kāds paredzēts saskaņā ar II nodaļu,

i) ja programmas nesējus signālus raida uz satelītu no dalībvalstī esošas zemes raidstacijas, šo atklāto raidīšanu caur satelītu uzskata par notikušu minētajā dalībvalstī, un II nodaļā paredzētās tiesības ir īstenojamas pret personu, kas vada zemes raidstaciju; vai

ii) ja nav izmantota dalībvalstī esoša zemes raidstacija, bet dalībvalstī reģistrēta raidorganizācija ir kādu pilnvarojusi veikt atklātu raidīšanu caur satelītu, raidīšanu uzskata par notikušu tajā dalībvalstī, kurā ir raidorganizācijas galvenā mītne Kopienā, un II nodaļā paredzētās tiesības ir īstenojamas pret šo raidorganizāciju.

▼M1

3.  Šajā direktīvā “kabeļu retranslācija” ir atklātai uztveršanai paredzētu televīzijas vai radio programmu sākotnējās pārraides, kas raidīta no citas dalībvalsts pa vadiem vai pa gaisu, tostarp ar satelīta starpniecību, atklātai uztveršanai paredzēta vienlaicīga, nemainīta un nesaīsināta retranslācija, izmantojot kabeļu vai mikroviļņu sistēmas, neatkarīgi no veida, kādā kabeļu retranslācijas pakalpojumu operators no raidorganizācijas iegūst programmas saturošus signālus retranslācijas nolūkiem.

▼B

4.  Šajā direktīvā “autortiesību aģentūra” ir organizācija, kuras vienīgais mērķis vai viens no galvenajiem mērķiem ir vadīt vai pārvaldīt autortiesības vai blakustiesības.

5.  Šajā direktīvā kinematogrāfisku vai audiovizuālu darbu galvenie režisori ir atzīti par to autoriem vai par kādu no to autoriem. Dalībvalstis var paredzēt, ka citus atzīst par viņu līdzautoriem.II

NODAĻA

PROGRAMMU APRAIDE CAUR SATELĪTU

2. pants

Apraides tiesības

Dalībvalstis paredz autoram ekskluzīvas tiesības atļaut atklāti pārraidīt caur satelītu ar autortiesībām aizsargātus darbus saskaņā ar šajā nodaļā izklāstītajiem noteikumiem.

3. pants

Apraides tiesību iegūšana

1.  Dalībvalstis nodrošina, lai 2. pantā minēto atļauju varētu iegūt tikai vienojoties.

2.  Dalībvalsts var paredzēt, ka koplīgumu starp autortiesību aģentūru un raidorganizāciju par attiecīgo darbu kategoriju var paplašināt uz tās pašas kategorijas tiesību subjektiem, ko autortiesību aģentūra nepārstāv, ar nosacījumu, ka:

 atklāta apraide caur satelītu notiek vienlaikus ar tās pašas raidorganizācijas sauszemes apraidi un

 nepārstāvētajam tiesību subjektam katrā laikā ir iespēja izslēgt koplīguma paplašināšanu uz saviem darbiem un īstenot savas tiesības individuāli vai kolektīvi.

3.  Šā panta 2. punktu nepiemēro kinematogrāfijas darbiem, tai skaitā darbiem, kas radīti kinematogrāfijai analogā procesā.

4.  Ja dalībvalsts tiesību akti paredz koplīguma paplašināšanu saskaņā ar 2. punkta noteikumiem, minētā dalībvalsts informē Komisiju, kurām raidorganizācijām ir tiesības izmantot šos tiesību aktus. Komisija publicē šo informāciju Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā).

4. pants

Izpildītāju, skaņu ierakstu producentu un raidorganizāciju tiesības

1.  Atklātu raidījumu caur satelītu mērķiem izpildītāju, skaņu ierakstu producentu un raidorganizāciju tiesības aizsargā saskaņā ar Direktīvas 92/100/EEK 6., 7., 8. un 10. panta noteikumiem.

2.  Šā panta 1. punkta mērķiem “bezvadu apraide” Direktīvā 92/100/EEK ir tāda, kas ietver atklātu apraidi caur satelītu.

3.  Attiecībā uz 1. punktā minēto tiesību īstenošanu piemēro Direktīvas 92/100/EEK 2. panta 7. punktu un 12. pantu.

5. pants

Autortiesību un blakustiesību attiecības

Blakustiesību aizsardzība saskaņā ar šo direktīvu neskar un nekādi neietekmē autortiesību aizsardzību.

6. pants

Minimālā aizsardzība

1.  Dalībvalstis blakustiesību subjektiem var paredzēt lielāku aizsardzību nekā to prasa Direktīvas 92/100/EEK 8. pants;

2.  Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis ievēro 1. panta 1. un 2. punkta definīcijas.

7. pants

Pārejas noteikumi

1.  Attiecībā uz šīs direktīvas 4. panta 1. punktā minēto tiesību piemērošanu laikā piemēro Direktīvas 92/100/EEK 13. panta 1., 2., 6. un 7. punktu. Mutatis mutandis piemēro Direktīvas 92/100/EEK 13. panta 4. un 5. punktu.

2.  Nolīgumi, kuri attiecas uz darbu un citu aizsargātu objektu izmantošanu un ir spēkā 14. panta 1. punktā minētajā datumā, ir pakļauti 1. panta 2. punkta, 2. un 3. panta noteikumiem no 2000. gada 1. janvāra, ja šie nolīgumi beidzas pēc minētā datuma.

3.  Ja starptautisks kopražojuma līgums, kas noslēgts pirms 14. panta 1. punktā minētā datuma starp sadarbības partneri no dalībvalsts un vienu vai vairākiem sadarbības partneriem no citām dalībvalstīm vai no trešām valstīm, skaidri paredz izmantošanas tiesību dalījuma sistēmu starp sadarbības partneriem pa ģeogrāfiskiem apgabaliem visiem atklātiem apraides līdzekļiem, nenošķirot līgumu, kas piemērojams atklātiem raidījumiem caur satelītu no noteikumiem, kas piemērojami citiem apraides līdzekļiem, un ja atklāta kopražojuma apraide caur satelītu skartu viena no sadarbības partneriem vai viņa pārstāvju attiecīgajā teritorijā ekskluzīvās tiesības, jo īpaši valodas ekskluzivitāti, tad viena sadarbības partnera vai viņa pārstāvja atļaujai raidījumiem caur satelītu ir vajadzīga minēto ekskluzīvo tiesību subjekta – sadarbības partnera vai pārstāvja – iepriekšēja piekrišana.III

NODAĻA

KABEĻU RETRANSLĀCIJA

8. pants

Kabeļu retranslācijas tiesības

1.  Dalībvalstis nodrošina, lai retranslējot programmas pa kabeļiem viņu teritorijā, tiktu ievērotas piemērojamās autortiesības un blakustiesības un lai šāda retranslācija notiktu, pamatojoties uz individuāliem vai kopējiem līgumiem starp autortiesību subjektiem, blakustiesību subjektiem un kabeļu operatoriem.

2.  Neskarot 1. punktu, dalībvalstis var līdz 1997. gada 31. decembrim paturēt tās tiesību aktos noteiktās licenču sistēmas, kas darbojas vai ir skaidri paredzētas valsts tiesību aktos 1991. gada 31. jūlijā.

9. pants

Kabeļu retranslācijas tiesību īstenošana

1.  Dalībvalstis nodrošina, lai autortiesību subjektu vai blakustiesību subjektu tiesības piešķirt vai atteikt kabeļu retranslācijas atļauju kabeļoperatoram varētu īstenot tikai caur autortiesību aģentūru.

2.  Ja tiesību subjekts savu tiesību pārvaldību nav nodevis autortiesību aģentūrai, autortiesību aģentūru, kas pārvalda tās pašas kategorijas tiesības, uzskata par pilnvarotu pārvaldīt viņa tiesības. Ja minētās kategorijas tiesības pārvalda vairāk nekā viena autortiesību aģentūra, tiesību subjekts var brīvi izvēlēties, kura no šim autortiesību aģentūrām ir uzskatāma par pilnvarotu pārvaldīt viņa tiesības. Šajā punktā minētajam tiesību subjektam ir tās pašas tiesības un pienākumi, kas izriet no līguma starp kabeļoperatoru un autortiesību aģentūru, kuru uzskata par pilnvarotu pārvaldīt viņa tiesības, kā to tiesību subjektu tiesības, kas minēto autortiesību aģentūru pilnvarojuši, un viņš var prasīt šo tiesību ievērošanu laika posmā, kas jānosaka attiecīgai dalībvalstij un kas nav mazāks par trim gadiem no kabeļu retranslācijas dienas, kura ietver viņa darbu vai citu aizsargātu objektu.

3.  Dalībvalsts var paredzēt, ka, ja tiesību subjekts atļauj darba vai cita aizsargāta objekta sākotnējo raidījumu tās teritorijā, tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis neīstenot savas kabeļu retranslācijas tiesības individuāli, bet īstenot tās saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem.

10. pants

Raidorganizāciju kabeļu retranslācijas tiesību īstenošana

Dalībvalstis nodrošina, lai 9. pantu nepiemērotu tiesībām, ko raidorganizācija īsteno attiecībā uz saviem raidījumiem, neatkarīgi no tā, vai attiecīgās tiesības ir pašas raidorganizācijas tiesības vai tās raidorganizācijai nodevuši citi autortiesību subjekti un/vai blakustiesību subjekti.

11. pants

Vidutāji

1.  Ja nav noslēgts līgums attiecībā uz apraides kabeļu retranslācijas atļauju, dalībvalstis nodrošina, lai jebkura persona varētu lūgt viena vai vairāku vidutāju palīdzību.

2.  Vidutāju uzdevums ir sniegt palīdzību sarunās. Viņi var arī iesniegt pusēm priekšlikumus.

3.  Uzskata, ka visas puses pieņem 2. punktā minēto priekšlikumu, ja neviena no tām neizsaka iebildumus trīs mēnešu laikā. Paziņojumu par priekšlikumu un par iebildumiem pret to attiecīgajām pusēm nodod saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami attiecībā uz juridisku dokumentu nodošanu.

4.  Vidutājus izvēlas tā, lai viņu neatkarība un objektivitāte būtu ārpus pamatotām šaubām.

12. pants

Sarunu stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas novēršana

1.  Dalībvalstis attiecīgi ar civiltiesisko un administratīvo tiesību aktu palīdzību nodrošina, lai puses labticīgi uzsāktu un vestu sarunas par kabeļu retranslācijas atļauju un nenovērstu vai nekavētu sarunas bez nopietna attaisnojuma.

2.  Dalībvalsts, kam 14. panta 1. punktā minētajā datumā ir struktūra ar jurisdikciju tās teritorijā pār lietām, kurās tiesības atklāti retranslēt programmu pa kabeļiem minētajā dalībvalstī raidorganizācija ir nepamatoti atteikusi vai piedāvājusi ar nesamērīgiem nosacījumiem, var saglabāt šo struktūru.

3.  Šā panta 2. punktu piemēro astoņu gadu pārejas posmam no 14. panta 1. punktā minētā datuma.IV

NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

13. pants

Kopēja tiesību pārvaldība

Šī direktīva neskar dalībvalstu autortiesību aģentūru darbības reglamentēšanu.

14. pants

Nobeiguma noteikumi

1.  Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1995. gada 1. janvārim izpildītu šās direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savus tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3.  Vēlākais līdz 2000. gada 1. janvārim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu un vajadzības gadījumā izsaka turpmākus priekšlikumus, lai to pielāgotu attīstībai audio un audiovizuālajā nozarē.

15. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Top