Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:350:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 350, 2012. gada 20. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.350.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 350

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 20. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1231/2012 (2012. gada 17. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 7/2010, ar ko atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ievieš autonomas Savienības tarifa kvotas un nosaka to pārvaldību

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1232/2012 (2012. gada 17. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1344/2011, ar ko atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus konkrētiem lauksaimniecības, zvejniecības un rūpniecības produktiem

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1233/2012 (2012. gada 17. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Nīderlandes karoga kuģiem zvejot rajveidīgās zivis ES ūdeņos VIId zonā

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1234/2012 (2012. gada 19. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 468/2010, ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā

38

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1235/2012 (2012. gada 19. decembris), ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli (1)

44

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1236/2012 (2012. gada 19. decembris), ar ko sāk izmeklēšanu par to antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kuri ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 511/2010 noteikti dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stiepļu importam, importējot dažas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nedaudz mainītas molibdēna stieples, kuras svara izteiksmē satur 97 % vai vairāk, bet mazāk par 99,95 %, molibdēna, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju

51

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1237/2012 (2012. gada 19. decembris), ar ko apstiprina darbīgo vielu cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājināto celmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1)

55

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1238/2012 (2012. gada 19. decembris), ar ko apstiprina darbīgo vielu Trichoderma asperellum (celms T34) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1)

59

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1239/2012 (2012. gada 19. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 543/2008 par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem

63

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1240/2012 (2012. gada 19. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

67

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/799/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome

69

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2012. gada 23. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome

71

 

 

2012/800/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

76

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2012. gada 23. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

77

 

 

2012/801/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu

81

 

 

2012/802/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

82

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2012. gada 23. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

84

 

 

2012/803/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Eiropas Zāļu aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu

88

 

 

2012/804/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

89

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2012. gada 23. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

91

 

 

2012/805/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2012. gada 23. oktobris) par Eiropas Vides aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu

95

 

 

2012/806/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 17. decembris), ar ko groza Lēmumu 2007/767/EK par atkāpi no Padomes Lēmumā 2001/822/EK paredzētajiem izcelsmes noteikumiem attiecībā uz atsevišķiem zvejniecības produktiem, ko ieved no Folklenda salām (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 9408)

97

 

 

2012/807/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 19. decembris), ar ko izveido īpašu kontroles un inspekcijas programmu pelaģiskajām zvejniecībām Ziemeļaustrumu Atlantijas rietumu ūdeņos

99

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 157/12/COL (2012. gada 9. maijs) par zemes (ar zemesgrāmatas Nr. 271/8) pārdošanu, ko veic Oppdālas pašvaldība (Norvēģija)

109

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 339/12/COL (2012. gada 20. septembris), ar ko groza Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu I pielikuma I nodaļas 1.2. daļas 39. punktā iekļauto sarakstu, kurā norādīti Islandes un Norvēģijas robežkontroles punkti, kas ir apstiprināti veterinārajām pārbaudēm attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un ar ko atceļ EBTA Uzraudzības iestādes Lēmumu Nr. 92/12/COL

114

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top