EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1102

Komisijas Regula (EK) Nr. 1102/2005 (2005. gada 13. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000, lai ņemtu vērā grozījumus Padomes Regulā (EKK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

OJ L 183, 14.7.2005, p. 65–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 404–406 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 264 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 264 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 154 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1102/oj

14.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/65


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1102/2005

(2005. gada 13. jūlijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000, lai ņemtu vērā grozījumus Padomes Regulā (EKK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 32/2000, ar ko atver Kopienas tarifu kvotas atbilstīgi VVTT uzliktajām saistībām un dažas citas Kopienas tarifu kvotas un paredz šo kvotu pārvaldīšanu, kā arī nosaka sīki izstrādātus noteikumus šo kvotu pielāgošanai un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1808/95 (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (2), kas grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1810/2004 (3), grozīja kombinētās nomenklatūras kodus dažiem izstrādājumiem Regulas (EK) Nr. 32/2000 III, IV un V pielikumā. Tādēļ attiecīgi jāgroza šie pielikumi.

(2)

Šai Regulai jāstājas spēkā Regulas Nr. 1810/2004 spēkā stāšanās dienā.

(3)

Šajā Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 32/2000 groza šādi:

1)

III pielikumā kārtas numura 09.0107 kodus groza šādi:

a)

KN kodu “ex 5702 39 90” aizstāj ar KN kodu “ex 5702 39 00”;

b)

KN kodu “ex 5702 49 90” un šā koda TARIC apakšgrupu “10” attiecīgi aizstāj ar KN kodu “ex 5702 49 00” TARIC apakšgrupu “20”;

c)

KN kodu “ex 5703 90 00” aizstāj ar KN kodiem “ex 5703 90 10” un “ex 5703 90 90”.

2)

Regulas IV pielikumu groza šādi:

a)

otrajā slejā kārtas numura 09.0106 KN kodus groza šādi:

i)

KN kodu “6207 91 90” aizstāj ar KN kodu “ex 6207 91 00”;

ii)

KN kodu “6208 91 19” aizstāj ar KN kodu “ex 6208 91 00”;

iii)

KN kodu “6302 51” aizstāj ar KN kodu “6302 51 00”;

iv)

KN kodu “6302 91” aizstāj ar KN kodu “6302 91 00”;

v)

KN kodus “6301 20 91” un “6301 20 99” aizstāj ar KN kodu “6301 20 90”;

b)

kārtas numura 09.0106 kodus TARIC kodu slejā groza šādi:

i)

KN kodu ailē “6207 91 90” kodu “10” aizstāj ar kodu “91”;

ii)

KN kodu ailē “6208 91 19” kodu “10” aizstāj ar kodu “18”;

c)

kārtas numura 09.0106 KN kodus groza šādi:

i)

KN kodu “6207 91 90” aizstāj ar KN kodu “6207 91 00”;

ii)

KN kodu “6208 91 19” aizstāj ar KN kodu “6208 91 00”;

iii)

KN kodus “6301 20 91” un “6301 20 99” aizstāj ar KN kodu “6301 20 90”;

iv)

KN kodus “6302 51 10” un “6302 51 90” aizstāj ar KN kodu “6302 51 00”;

v)

KN kodus “6302 91 10” un “6302 91 90” aizstāj ar KN kodu “6302 91 00”.

3)

V pielikumā TARIC kodu saraksta slejā “KN kods” kārtas numura 09.0103 kodus groza šādi:

a)

KN kodus “5210 11 10” un “5210 11 90” aizstāj ar KN kodu “5210 11 00”;

b)

KN kodus “5210 21 10” un “5210 21 90” aizstāj ar KN kodu “5210 21 00”;

c)

KN kodus “5210 31 10” un “5210 31 90” aizstāj ar KN kodu “5210 31 00”;

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OJ OV L 5, 8.1.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 545/2004 (OV L 87, 25.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 493/2005 (OJ OV L 82, 31.3.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 327, 30.10.2004., 1. lpp.


Top