Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:234E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 234, 2009. gada 29. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.CE2009.234.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 234E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 29. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Parlaments

 

2008.—2009. GADA SESIJA
2009. gada 9.—12. marta sēdes

2009/C 234E/01

2009. gada 9. marta sēdes protokols

1

 

2009.—2010. GADA SESIJA
2009. gada 10.—12. marta sēdes

2009/C 234E/02

2009. gada 10. marta sēdes protokols

25

2009/C 234E/03

2009. gada 11. marta sēdes protokol

188

2009/C 234E/04

2009. gada 12. marta sēdes protokols

374


Lasītāju ievērībai:SĀKOT AR 2008. GADA JANVĀRI, PIEŅEMTIE TEKSTI TIKS PUBLICĒTI ATSEVIŠĶĀ OFICIĀLĀ VĒSTNEŠA IZDEVUMĀ (C … E SĒRIJĀ).

Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Informācija par balsošanas laiku

Ja nav noteikts citādi, pirms balsošanas referenti rakstiski paziņo Parlamenta priekšsēdētājam par savu pozīciju attiecībā uz grozījumiem.

Parlamenta komiteju abreviatūras

AFET

Ārlietu komiteja

DEVE

Attīstības komiteja

INTA

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

BUDG

Budžeta komiteja

CONT

Budžeta kontroles komiteja

ECON

Ekonomikas un monetārā komiteja

EMPL

Nodarbinātības un sociālo jautājumu komiteja

ENVI

Vides, veselības aizsardzības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ITRE

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

IMCO

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

TRAN

Transporta un tūrisma komiteja

REGI

Reģionālās attīstības komiteja

AGRI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

PECH

Zivsaimniecības komiteja

CULT

Kultūras un izglītības komiteja

JURI

Juridiskā komiteja

LIBE

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

AFCO

Konstitucionālo jautājumu komiteja

FEMM

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

PETI

Lūgumrakstu komiteja

Politisko grupu abreviatūras

PPE-DE

Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa

PSE

Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā

ALDE

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa

UEN

Nāciju Eiropas grupa

Verts/ALE

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

GUE/NGL

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa

IND/DEM

Neatkarības/demokrātijas grupa

NI

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

LV

 

Top