EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/473/09

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2022 – EAC/A09/2021 Programma “Erasmus+”. 2021/C 473/09

PUB/2021/915

OV C 473, 24.11.2021, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 473/23


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2022 – EAC/A09/2021

Programma “Erasmus+”.

(2021/C 473/09)

1.   Ievads un mērķi

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija Regulu (ES) 2021/817, ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus(1). Programma Erasmus+ darbojas no 2021. līdz 2027. gadam. Programmas Erasmus+ mērķi ir izklāstīti minētās regulas 3. pantā.

2.   Darbības

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz turpmāk minētām programmas Erasmus+ darbībām.

1. pamatdarbība (KA1): personu mobilitāte mācību nolūkos

Privātpersonu mobilitāte izglītības, apmācību un jaunatnes jomās

Jauniešu līdzdalības aktivitātes

Iekļaušanas iniciatīva DiscoverEU

Virtuālā apmaiņa augstākās izglītības un jaunatnes jomā

2. pamatdarbība (KA2): starporganizāciju un starpiestāžu sadarbība

Partnerības, kas veicina sadarbību:

sadarbības partnerības

maza mēroga partnerības

Izcilības partnerības:

profesionālās izcilības centri

Erasmus+ skolotāju akadēmijas

Erasmus Mundus darbība

Inovācijas partnerības:

inovāciju apvienības

uz nākotni vērsti projekti

Spēju stiprināšana augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā

Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī

3. pamatdarbība (KA3): atbalsts politikas izstrādei un sadarbībai

“Eiropas jaunatne kopā”

Jean Monnet darbības:

Jean Monnet vārdā nosauktās darbības augstākās izglītības jomā

Jean Monnet vārdā nosauktās darbības citās izglītības un apmācības jomās

3.   Attiecināmība

Programmas Erasmus+ finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Turklāt jauniešu grupas, kuras aktīvi iesaistījušās darbā ar jauniešiem, taču ne vienmēr ar jaunatnes organizācijas starpniecību, var pieprasīt finansējumu jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātei mācību nolūkos, jauniešu līdzdalības aktivitātēm un iekļaušanas iniciatīvai DiscoverEU.

Visās programmas Erasmus+ darbībās var pilntiesīgi piedalīties šādas valstis (2):

27 Eiropas Savienības dalībvalstis un aizjūras zemes un teritorijas;

programmas asociētās trešās valstis:

EBTA/EEZ valstis, proti, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija;

ES kandidātvalstis, proti, Turcijas Republika, Ziemeļmaķedonijas Republika un Serbijas Republika (3).

Turklāt dažas programmas Erasmus+ darbības ir pieejamas arī programmas neasociēto trešo valstu organizācijām.

Sīkāku informāciju par dalības kārtību lūdzam skatīt programmas Erasmus+ 2022. gada vadlīnijās.

4.   Projektu budžets un ilgums

Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus ir paredzēts 3 179 miljonu EUR liels kopējais budžets.

Izglītība un apmācība:

EUR

2 813,11 miljoni

Jaunatne:

EUR

288,13 miljoni

Sports:

EUR

51,89 miljoni

Jean Monnet:

EUR

25,8 miljoni

Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus atvēlētais kopējais budžets un tā sadalījums ir indikatīvs, un to var mainīt, ja Erasmus+ gada darba programmās izdarīts grozījums. Potenciālie pretendenti ir aicināti regulāri iepazīties ar Erasmus+ gada darba programmām un to grozījumiem, kas publicēti šeit:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en

attiecībā uz budžetu, kas pieejams katrai darbībai, uz kuru attiecas šis uzaicinājums.

Piešķirto dotāciju apjoms un projektu ilgums atšķiras atkarībā no tādiem faktoriem kā projekta veids un iesaistīto partneru skaits.

Saņēmēji var deklarēt izmaksas par darbu, kuru darbības vai darba programmas ietvaros veikuši brīvprātīgie, pamatojoties uz Komisijas Lēmumā (2019)2646 apstiprinātajām un definētajām vienības izmaksām. Sīkus norādījumus par brīvprātīgo darba izmaksu atbilstību lūdzam skatīt programmas Erasmus+ vadlīnijās.

5.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Visi turpmāk norādītie pieteikumu iesniegšanas termiņi noteikti pēc Briseles laika.

1. pamatdarbība

Privātpersonu mobilitāte augstākās izglītības jomā

23. februāris plkst. 12.00

Privātpersonu mobilitāte PIA, skolu izglītības un pieaugušo izglītības jomās

23. februāris plkst. 12.00

Starptautiskā mobilitāte, kurā iesaistītas programmas neasociētās trešās valstis

23. februāris plkst. 12.00

Erasmus akreditācijas PIA, skolu izglītības un pieaugušo izglītības jomās

19. oktobris plkst. 12.00

Erasmus akreditācijas jaunatnes jomā

19. oktobris plkst. 12.00

Privātpersonu mobilitāte jaunatnes jomā

23. februāris plkst. 12.00

Privātpersonu mobilitāte jaunatnes jomā

4. oktobris plkst. 12.00

Iekļaušanas iniciatīva DiscoverEU

4. oktobris plkst. 12.00

Virtuālā apmaiņa augstākās izglītības un jaunatnes jomā

20. septembris plkst. 17.00


2. pamatdarbība

Sadarbības partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās, izņemot tās, kuras iesniedz Eiropas NVO

23. marts plkst. 12.00

Tādas sadarbības partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās, kuras iesniedz Eiropas NVO

23. marts plkst. 17.00

Sadarbības partnerības sporta jomā

23. marts plkst. 17.00

Maza mēroga partnerības skolu izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā

23. marts plkst. 12.00

Maza mēroga partnerības skolu izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā

4. oktobris plkst. 12.00

Maza mēroga partnerības sporta jomā

23. marts plkst. 17.00

Profesionālās izcilības centri

7. septembris plkst. 17.00

Erasmus+ skolotāju akadēmijas

7. septembris plkst. 17.00

Erasmus Mundus darbība

16. februāris plkst. 17.00

Inovāciju apvienības

15. septembris plkst. 17.00

Uz nākotni vērsti projekti

15. marts plkst. 17.00

Spēju stiprināšana augstākās izglītības jomā

17. februāris plkst. 17.00

Spēju stiprināšana profesionālās izglītības un apmācības jomā

31. marts plkst. 17.00

Spēju stiprināšana jaunatnes jomā

7. aprīlis plkst. 17.00

Spēju stiprināšana sporta jomā

7. aprīlis plkst. 17.00

Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī

23. marts plkst. 17.00


3. pamatdarbība

“Eiropas jaunatne kopā”

22. marts plkst. 17.00


Jean Monnet darbības un sadarbības tīkli

1. marts plkst. 17.00

 

Sīkus norādījumus par pieteikumu iesniegšanu lūdzam skatīt programmas Erasmus+ vadlīnijās.

6.   Detalizēta informācija

Sīki izstrādātus šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus nosacījumus, arī prioritātes, lūdzam skatīt programmas Erasmus+ 2022. gada vadlīnijās, kas pieejamas šajā interneta adresē:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Programmas Erasmus+ vadlīnijas ir šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus neatņemama sastāvdaļa, un tajās izklāstītie dalības un finansējuma nosacījumi pilnā mērā attiecas uz šo uzaicinājumu.


(1)  OV L 189, 28.5.2021., 1. lpp.

(2)  Jean Monnet aktivitātēs var piedalīties organizācijas no visas pasaules.

(3)  Ar nosacījumu, ka ir parakstīts divpusējs asociācijas nolīgums.


Top