EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1476

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1476 (2021. gada 14. septembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Andorā izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/6745

OJ L 325, 15.9.2021, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1476/oj

15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1476

(2021. gada 14. septembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Andorā izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir jāpiemēro Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 sertifikātiem, ko Andora izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību attiecas arī uz Covid-19 sertifikātiem, ko Andora izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Andora 2021. gada 9. jūlijā sniedza Komisijai informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un atveseļošanās sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu Andorra Health QR Server Module. Andora informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Andora informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Andora izdevusi saskaņā ar sistēmu Andorra Health QR Server Module, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Turklāt Andora informēja Komisiju, ka tā izdos sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Vaxzevria, Comirnaty un Spikevax Covid-19 vakcīnām.

(5)

Turklāt Andora informēja Komisiju, ka tā izdos savietojamus testa sertifikātus, pamatojoties tikai uz nukleīnskābju pastiprināšanas (NAAT) testiem.

(6)

Andora 2021. gada 23. jūlijā informēja Komisiju, ka tā akceptēs vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953. Andora informēja Komisiju, ka tā pieņems pierādījumus par vakcinēšanos ar vakcīnām ar ES mēroga atļauju un vakcīnām, kurām ir pabeigta procedūra iekļaušanai PVO ārkārtas lietojuma sarakstā. Andora arī informēja Komisiju par to, ka pieņems testa sertifikātus, kuru pamatā ir nukleīnskābes amplifikācijas (NAAT) tests (piemēram, RT-PCR) un ātrie antigēna testi, kas iekļauti Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajā un atjauninātajā sarakstā, par kuru ir vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES (3) 17. pantu. Visbeidzot Andora informēja Komisiju, ka pieņems pārslimošanas sertifikātus, pamatojoties uz NAAT testa pozitīvu rezultātu.

(7)

Andora 2021. gada 23. jūlijā arī informēja Komisiju, ka, verificējot vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953, sertifikātos iekļautos persondatus apstrādā tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanu, un pēc tam tos neglabās.

(8)

Komisija 2021. gada 6. septembrī veica tehniskos testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikāti, ko Andora izdevusi saskaņā ar savu sistēmu Andorra Health QR Server Module, ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt to autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 sertifikātos, ko Andora izdevusi saskaņā ar sistēmu Andorra Health QR Server Module, ir ietverti vajadzīgie dati.

(9)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie nosacījumi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Andora izdevusi saskaņā ar sistēmu Andorra Health QR Server Module, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(10)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Andora izdevusi saskaņā ar sistēmu Andorra Health QR Server Module, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā, 6. panta 5. punktā un 7. panta 8. punktā.

(11)

Lai šo lēmumu varētu piemērot, Andorai vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(12)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu vai izbeigtu šā lēmuma piemērošanu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(13)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Andoru ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko Andora izdevusi saskaņā ar sistēmu Andorra Health QR Server Module, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Andora ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).


Top