EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2099

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2099/2002 (2002. gada 5. novembris), ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) un groza regulas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu

OJ L 324, 29.11.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 168 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 38 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 38 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 58 - 62

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2099/oj

32002R2099Oficiālais Vēstnesis L 324 , 29/11/2002 Lpp. 0001 - 0005


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2099/2002

(2002. gada 5. novembris),

ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) un groza regulas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [3],

saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru [4],

tā kā:

(1) Pasākumi, kas īsteno pastāvošās regulas un direktīvas kuģošanas drošības jomā, tika pieņemti ar reglamentējošu procedūru, iesaistot komiteju, kas izveidota ar Padomes 1993. gada 13. septembra Direktīvu 93/75/EEK par minimālajām prasībām attiecībā uz kuģiem, kas dodas uz Kopienas ostām vai atstāj tās, vedot bīstamas vai vidi piesārņojošas kravas [5], un dažos gadījumos ad hoc komiteju. Šo komiteju darbību reglamentē noteikumi, kas izklāstīti Padomes 1987. gada 13. jūlija Lēmumā 87/373/EEK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [6].

(2) Padome savā 1993. gada 8. jūnija Rezolūcijā par kopēju jūras drošības politiku [7] principā apstiprināja Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas (COSS) izveidi un aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumu izveidot šādu komiteju.

(3) Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas (COSS) uzdevums ir centralizēt to komiteju uzdevumus, kas izveidotas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par kuģošanas drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu un sadzīves un darba apstākļu aizsardzību uz kuģa, kā arī palīdzēt un konsultēt Komisiju visos jautājumos par kuģošanas drošību un kuģošanas izraisītā vides piesārņojuma novēršanu vai samazināšanu.

(4) Ievērojot 1993. gada 8. jūnija rezolūciju, ir jāizveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja un tai jāizvirza uzdevumi, kurus pirms tam uzticēja komitejām, kas izveidotas saskaņā ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem. Attiecībā uz katru jaunu Kopienas tiesību aktu, ko pieņem kuģošanas drošības jomā, jāparedz vērsties pie šeit izveidotās komitejas.

(5) Lēmumu 87/373/EEK aizstāja ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [8], kuru noteikumi tādēļ jāpiemēro attiecībā uz COSS. Pēdējā še minētā lēmuma mērķis ir noteikt tās Kopienas procedūras, kuras jāpiemēro, un nodrošināt Eiropas parlamentam un sabiedrībai pilnīgāku informāciju par komiteju darbu.

(6) Iepriekš minēto tiesību aktu īstenošanai nepieciešamie pasākumi ir jāpieņem saskaņā ar Lēmumu 1999/468/EK.

(7) Iepriekš minētie tiesību akti ir jāgroza, ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) aizstājot komiteju, kas tika izveidota ar Direktīvu 93/75/EEK, vai, attiecīgā gadījumā, ad hoc komiteju, kas izveidota ar kādu noteiktu tiesību aktu. Ar šo regulu jo īpaši jāgroza attiecīgie noteikumi Padomes 1991. gada 4. marta Regulā (EEK) Nr. 613/91 par kuģu nodošanu Kopienā no viena reģistra citā [9], Padomes 1994. gada 21. novembra Regulā (EK) Nr. 2978/94, ar ko īsteno SJO Rezolūciju A.747 (18) par balasta tilpņu tonnāžas noteikšanu naftas tankkuģiem ar izolētā balasta tilpnēm [10], Padomes 1995. gada 8. decembra Regulā (EK) Nr. 3051/95 par ro-ro pasažieru prāmju drošu vadību [11] un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 18. februāra Regulā (EK) Nr. 417/2002, ar ko paredz paātrināti ieviest prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecībā uz vienkārša korpusa naftas tankkuģiem un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2978/94 [12], lai iekļautu atsauci uz COSS un paredzētu noteikumu par regulatīvo procedūru, kas izklāstīta Lēmuma 1999/468/EK 5. pantā.

(8) Turklāt iepriekš minētie tiesību akti pamatojas uz tādu noteikumu piemērošanu, kas izriet no starptautisko tiesību instrumentiem, kas bija spēkā attiecīgā Kopienas tiesību akta pieņemšanas dienā vai ar to noteiktajā dienā. Tā rezultātā dalībvalstis nevar piemērot turpmākos šo starptautisko tiesību instrumentu grozījumus, līdz tiek grozītas Kopienas direktīvas vai regulas. Tam ir ievērojami trūkumi sakarā ar grūtībām nodrošināt, lai grozījuma spēkā stāšanās diena starptautiskā mērogā sakristu ar dienu, kad regula šādu grozījumu iekļauj Kopienas tiesību aktos, nekavējoties piemērojot Kopienā pašus jaunākos un stingrākos starptautiskos drošības standartus.

(9) Tomēr ir jāizšķir starp tāda Kopienas tiesību akta noteikumiem, kas to piemērošanas nolūkā atsaucas uz starptautisko tiesību instrumentu, un Kopienas noteikumiem, kas pilnībā vai daļēji reproducē starptautisko tiesību instrumentu. Pēdējā gadījumā paši jaunākie grozījumi starptautisko tiesību instrumentos jebkurā gadījumā nevar tikt piemēroti, līdz tiek grozīti attiecīgie Kopienas noteikumi.

(10) Tādēļ dalībvalstīm ir jāatļauj piemērot pašus jaunākos starptautisko tiesību instrumentu noteikumus, izņemot tos, kas nepārprotami ir iekļauti Kopienas tiesību aktā. Tas ir iespējams, nosakot, ka starptautiskā konvencija, kas piemērojama direktīvas vai regulas mērķiem, ir "tās jaunākajā redakcijā", neminot datumu.

(11) Pārredzamības nolūkos attiecīgie grozījumi starptautisko tiesību instrumentos, kas ir iekļauti Kopienas tiesību aktos kuģošanas jomā, ir jāizziņo Kopienā, publicējot tos Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

(12) Tomēr ir jāizveido īpaša atbilstības pārbaudes procedūra, lai Komisija pēc apspriešanās ar COSS varētu pieņemt tādus pasākumus, kādi vajadzīgi, lai novērstu risku, ka grozījumi starptautisko tiesību instrumentos nebūs savienojami ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem vai Kopienas politiku par kuģošanas drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu un spēkā esošo sadzīves un darba apstākļu aizsardzību uz kuģa, vai ar šo tiesību aktu mērķiem. Šādai kārtībai ir arī jānovērš iespēja starptautiskiem grozījumiem pazemināt Kopienā sasniegto kuģošanas drošības standartu.

(13) Atbilstības pārbaudes procedūra vienīgi tad ir pilnībā iedarbīga, ja plānotos pasākumus pieņem pēc iespējas ātrāk, bet jebkurā gadījumā, pirms nav beidzies termiņš, kurā stājas spēkā starptautiskie grozījumi. Tādējādi Padomes rīcībā jābūt vienam mēnesim laika, lai reaģētu uz ierosinātajiem pasākumiem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir uzlabot 2. panta 2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu īstenošanu attiecībā uz kuģošanas drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu un sadzīves un darba apstākļiem uz kuģa:

a) centralizējot to komiteju uzdevumus, ko izveidoja atbilstoši Kopienas tiesību aktiem kuģošanas jomā un ko šajā regulā aizstāj, izveidojot vienotu Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju, kas pazīstama kā COSS;

b) paātrinot Kopienas tiesību aktu kuģošanas jomā atjaunināšanu un atvieglojot to turpmāku grozīšanu, ņemot vērā 2. panta 1. punktā minēto starptautisko tiesību instrumentu attīstību.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1. "starptautisko tiesību instrumenti" ir konvencijas, protokoli, rezolūcijas, kodeksi, tiesību aktu krājumi, cirkulāri, standarti un noteikumi, ko pieņem starptautiska konference, Starptautiskā jūrniecības organizācija (SJO), Starptautiskā darba organizācija (ILO) vai spēkā esošo Kopienas tiesību aktu kuģošanas jomā noteikumos minētā savstarpējās saprašanās memoranda puses;

2. "Kopienas tiesību akti kuģošanas jomā" ir turpmāk uzskaitītie spēkā esošie Kopienas tiesību akti:

a) Padomes Regula (EEK) Nr. 613/91;

b) Padomes Direktīva 93/75/EEK;

c) Padomes Regula (EK) Nr. 2978/94;

d) Padomes Direktīva 94/57/EK (1994. gada 22. novembris) par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā [13];

e) Padomes 1995. gada 19. jūnija Direktīva 95/21/EK par ostas valsts kontroli [14];

f) Padomes Regula (EK) Nr. 3051/95;

g) Padomes Direktīva 96/98/EK (1996. gada 20. decembris) par kuģu aprīkojumu [15];

h) Padomes Direktīva 97/70/EK (1997. gada 11. decembris), ar ko nosaka saskaņotu drošības režīmu zvejas kuģiem, kuru garums ir 24 metri vai lielāks [16];

i) Padomes Direktīva 98/18/EK (1998. gada 17. marts) par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem [17];

j) Padomes Direktīva 98/41/EK (1998. gada 18. jūnijs) par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām [18];

k) Padomes Direktīva 1999/35/EK (1999. gada 29. aprīlis) par obligāto apsekojumu sistēmu ro-ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu regulārās satiksmes drošībai [19];

l) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/59/EK (2000. gada 27. novembris) par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai [20];

m) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/25/EK (2001. gada 4. aprīlis) par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni [21];

n) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/96/EK (2001. gada 4. decembris), ar ko nosaka saskaņotas prasības un procedūras beramkravu kuģu drošai iekraušanai un izkraušanai [22];

o) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 417/2002.

3. pants

Komitejas izveide

1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (turpmāk saukta COSS).

2. Ja ir norāde uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā noteikumus minētā lēmuma 8. pantā.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms ir viens mēnesis.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. pants

Starptautisko tiesību instrumentu grozījumu iekļaušana Kopienas tiesību aktos

Kopienas tiesību aktos kuģošanas jomā piemērojamie starptautisko tiesību instrumenti ir tie starptautisko tiesību instrumenti, kas ir stājušies spēkā, tajā skaitā to visjaunākie grozījumi, izņemot tos grozījumus, uz kuriem neattiecina Kopienas tiesību aktus kuģošanas jomā, kas izriet no atbilstības pārbaudes procedūras, kura noteikta ar 5. pantu.

5. pants

Atbilstības pārbaudes procedūra

1. Šajā regulā un lai samazinātu risku attiecībā uz nesaskaņām starp Kopienas tiesību aktiem kuģošanas jomā un starptautisko tiesību instrumentiem, dalībvalstis un Komisija sadarbojas ar koordinācijas sanāksmju un/vai jebkādu citu piemērotu līdzekļu palīdzību, lai attiecīgi formulētu kopējo nostāju vai pieeju kompetentajos starptautiskajos forumos.

2. Ar šo izveido atbilstības pārbaudes procedūru, lai jebkādu starptautisko tiesību instrumenta grozījumu izslēgtu no Kopienas tiesību aktiem kuģošanas jomā vienīgi tad, ja, balstoties uz Komisijas novērtējumu, ir skaidri redzams risks, ka starptautiskie grozījumi 2. panta 2. punktā minēto regulu vai direktīvu jomā pazeminās kuģošanas drošības standartus, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu vai darba un sadzīves apstākļu aizsardzību uz kuģa, ko nosaka Kopienas tiesību akti kuģošanas jomā, vai nebūs ar tiem saderīgi.

Atbilstības pārbaudes procedūru var izmantot vienīgi, lai izdarītu grozījumus Kopienas tiesību aktos saistībā ar kuģošanu tajās jomās, uz ko viennozīmīgi attiecas regulatīvā procedūra, un noteikti saskaņā ar Komisijai uzticēto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību.

3. Apstākļos, kas minēti 2. punktā, atbilstības pārbaudes procedūru uzsāk Komisija, kura attiecīgā gadījumā var rīkoties pēc dalībvalsts pieprasījuma.

Komisija tūlīt pēc starptautisko tiesību instrumenta grozījuma pieņemšanas nekavējoties iesniedz COSS pasākumu priekšlikumu, lai attiecīgos grozījumus izslēgtu no attiecīgā Kopienas teksta.

Atbilstības pārbaudes procedūru, ieskaitot attiecīgā gadījumā procedūras, kas noteiktas ar Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktu, pabeidz vismaz vienu mēnesi iepriekš, pirms beidzies starptautiski noteiktais laikposms, kurā piekrīt attiecīgajiem grozījumiem, vai paredzētais termiņš, lai stātos spēkā minētie grozījumi.

4. Ja pastāv risks, kas minēts 2. punkta pirmajā daļā, dalībvalstis atbilstības pārbaudes procedūras laikā atturas uzsākt grozījuma iekļaušanu šīs valsts tiesību aktos vai piemērot grozījumu attiecīgajam starptautisko tiesību instrumentam.

6. pants

Informēšana

Visus attiecīgos grozījumus starptautisko tiesību instrumentos, kas ir iekļauti Kopienas tiesību aktos kuģošanas jomā, saskaņā ar 4. un 5. pantu informācijas nolūkos publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

COSS pilnvaras

COSS īsteno pilnvaras, kuras tai piešķir spēkā esošie Kopienas tiesību akti. Ar 3. panta 2. punktā noteikto procedūru var grozīt 2. panta 2. punktu, lai iekļautu atsauci uz Kopienas tiesību aktiem, ar ko Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejai (COSS) uztic īstenošanas pilnvaras un kas stājās spēkā pēc šīs regulas pieņemšanas.

8. pants

Regulas (EK) Nr. 613/91 grozīšana

Regulu (EEK) Nr. 613/91 groza šādi.

1. Regulas 1. panta a) punktu aizstāj ar šādu punktu:

"a) "konvencijas" ir 1974. gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (1974. gada SOLAS konvencija), 1966. gada Starptautiskā konvencija par kravas zīmi (LL66) un Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā jūras piesārņojuma novēršanu (Marpol 73/78) to jaunākajā redakcijā un ar tām saistītas rezolūcijas ar obligātu statusu, ko pieņēmusi Starptautiskā jūrniecības organizācija (SJO)."

2. Regulas 6. un 7. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"6. pants

1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar 3. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) [23].

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. un 7. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [24], ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms ir divi mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

7. pants

Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 1. pantā, var neattiecināt šo direktīvu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. pantu."

9. pants

Regulas (EK) Nr. 2978/94 grozīšana

Regulu (EK) Nr. 2978/94 groza šādi.

1. Regulas 3. panta g) punktu aizstāj ar šādu punktu:

"g) "Marpol 73/78"ir Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu (1973), kas grozīta ar tā 1978. gada protokolu, to jaunākajā redakcijā."

2. Regulas 6. pantu papildina ar šādu daļu:

"Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 3. pantā, var neattiecināt šo regulu saskaņā ar 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) [*] OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.."

3. Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 3. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. un 7. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [*] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp., ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu."

10. pants

Regulas (EK) Nr. 3051/95 grozīšana

Regulu (EK) Nr. 3051/95 groza šādi.

1. Regulas 9. pantu papildina ar šādu daļu:

"Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 2. pantā, var neattiecināt šo direktīvu saskaņā ar 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) [*] OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.."

2. Regulas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"10. pants

1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 3. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. un 7. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [*] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp., ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms ir divi mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu."

11. pants

Regulas (EK) Nr. 417/2002 grozīšana

Regulu (EK) Nr. 417/2002 groza šādi.

1. Regulas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. "Marpol 73/78"ir Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu (1973), kas grozīta ar 1978. gada protokolu, to jaunākajā redakcijā."

2. Regulas 10. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar 3. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) [*] OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.."

3. Regulas 11. pantam pievieno šādu daļu:

"Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 3. pantā, var neattiecināt šo direktīvu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. pantu."

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 5. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

T. Pedersen

[1] OV C 365 E, 19.12.2000., 276. lpp.

[2] OV C 139, 11.5.2001., 21. lpp.

[3] OV C 253, 12.9.2001., 1. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 2001. gada 13. februāra Atzinums (OV C 276, 1.10.2001., 42. lpp.), Padomes 2002. gada 27. maija Kopējā nostāja (OV C 170 E, 16.7.2002., 37. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2002. gada 24. septembra Lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[5] OV L 247, 5.10.1993., 19. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/74/EK (OV L 276, 13.10.1998., 7. lpp.).

[6] OV L 197, 18.7.1987., 33. lpp.

[7] OV C 271, 7.10.1993., 1. lpp.

[8] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[9] OV L 68, 15.3.1991., 1. lpp.

[10] OV L 319, 12.12.1994., 1. lpp.

[11] OV L 320, 30.12.1995., 14. lpp.. Regula grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 179/98 (OV L 19, 24.1.1998., 35. lpp.).

[12] OV L 64, 7.3.2002., 1. lpp.

[13] OV L 319, 12.12.1994., 20. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/105/EK (OV L 19, 22.1.2002., 9. lpp.).

[14] OV L 157, 7.7.1995., 1. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/106/EK (OV L 19, 22.1.2002., 17. lpp.).

[15] OV L 46, 17.2.1997., 25. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/75/EK (OV L 254, 23.9.2002., 1. lpp.).

[16] OV L 34, 9.2.1998., 1. lpp.. Direktīva grozīta ar Komisijas Direktīvu 2002/35/EK (OV L 112, 27.4.2002., 21. lpp.).

[17] OV L 144, 15.5.1998., 1. lpp.. Direktīva grozīta ar Komisijas Direktīvu 2002/25/EK (OV L 98, 15.4.2002., 1. lpp.).

[18] OV L 188, 2.7.1998., 35. lpp.

[19] OV L 138, 1.6.1999., 1. lpp.

[20] OV L 332, 28.12.2000., 81. lpp.

[21] OJ L 136, 18.5.2001, p. 17.

[22] OV L 13, 16.1.2002., 9. lpp.

[23] OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.

[24] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

--------------------------------------------------

Top