EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0887

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/887 (2020. gada 26. jūnijs) ar ko attiecībā uz stādāmo augu pēcimporta kontrolpārbaudēm groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/66

C/2020/4185

OJ L 205, 29.6.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/887/oj

29.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/887

(2020. gada 26. jūnijs)

ar ko attiecībā uz stādāmo augu pēcimporta kontrolpārbaudēm groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/66

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 22. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/66 (2) tiek izveidoti noteikumi par vienotu praktisko kārtību, kādā veicamas oficiālās kontroles augiem, augu produktiem un citiem objektiem. Šie noteikumi aptver kontrolpārbaudes profesionālo operatoru izmantotās telpās, kurās notiek stādīšanai paredzētu augu audzēšana.

(2)

Stādīšanai paredzēti veģetatīvā miera stāvoklī atrodošies augi, bet ne sēklas, var radīt vienveidīgus apdraudējumus un riskus augu veselībai, jo laikā, kad robežkontroles punktos vai kontrolpunktos tiem tiek veikta kontrolpārbaude, varētu nebūt iespējams konstatēt kaitīgo organismu klātbūtni vai simptomus. Tomēr tūlīt pēc minētajām kontrolpārbaudēm šie stādīšanai paredzētie augi tiek laisti brīvā apgrozībā, tiem līdzi dodot augu pasei pārvietošanai Savienības teritorijā.

(3)

Tāpēc un lai reaģētu uz minētajiem riskiem, vismaz pirmajā veģetācijas periodā ir lietderīgi pēc importēšanas veikt fiziskas kontrolpārbaudes operatoru telpās, lai ar lielāku noteiktību konstatētu Savienības karantīnas organisma, aizsargājamās zonas karantīnas organisma vai tāda kaitīgā organisma klātbūtni, uz kuru attiecas pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 (3) 30. panta 1. punktu. Lai kompetentās iestādes minētās kontrolpārbaudes veiktu visefektīvākajā un samērīgākajā veidā, tām uz kontroles plāna pamata, kurš izveidojams saskaņā ar konkrētiem kritērijiem, būtu jānosaka, cik bieži šādas kontrolpārbaudes veicamas, kā arī tas, ka tās jāattiecina uz stādīšanai paredzētiem augiem.

(4)

Lai kontrolpārbaudes būtu produktīvākas un mērķtiecīgāk vērstas uz nopietnākajiem augu veselības riskiem, ir lietderīgi tās balstīt uz attiecīgo kaitīgo organismu klātbūtnes vēsturi, kas saistīta ar attiecīgajām izcelsmes trešām valstīm, uz prioritāro kaitīgo organismu klātbūtni minētajās valstīs un uz IMSOC (informācijas pārvaldības sistēma oficiālo kontroļu vajadzībām) pieejamo informāciju. Dalībvalstis var iekasēt maksu par minētajām kontrolpārbaudēm, kā noteikts Regulas (ES) 2017/625 80. pantā.

(5)

Ja minētajās kontrolpārbaudēs tiek atrasts karantīnas organisms vai kaitīgais organisms, kam piemēro pasākumus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 30. panta 1. punktu, tad kompetentajām iestādēm veikto kontrolpārbaužu rezultāti ikreiz, kad ir iespējams izsekot invadētā auga izcelsmei līdz importētajam sūtījumam, Regulas (ES) 2017/625 56. pantā noteiktajā kārtībā būtu IMSOC jāreģistrē attiecīgajā pabeigtajā VSID.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2019/66 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

1.   Kompetentās iestādes vismaz vienreiz gadā veic oficiālās kontroles telpās un attiecīgā gadījumā citās vietās, kuras izmanto profesionālie operatori, kuriem atļauts izsniegt augu pases atbilstoši Regulas (ES) 2016/2031 84. panta 1. punktam.

2.   Minētajās kontrolēs iekļauj Regulas (ES) 2016/2031 92. panta 1. punktā minētās pārbaudes un, ja ir aizdomas par riskiem augu veselībai, – turpat minēto paraugu ņemšanu un testēšanu.

3.   Kontroles veic vispiemērotākajā laikā attiecībā uz iespēju konstatēt attiecīgu kaitīgo organismu klātbūtni vai pazīmes vai simptomus, kas par to liecina.

4.   Papildus 1. līdz 3. punktā minētajām kontrolēm kompetentās iestādes veic fiziskas kontrolpārbaudes stādīšanai paredzētajiem augiem, bet ne sēklām, arī bumbuļiem, sīpoliem un sakneņiem, kas Savienībā ievesti veģetatīvā miera stāvoklī. Kompetentās iestādes minētās kontrolpārbaudes pirmajā augšanas sezonā pēc importa veic noteiktiem augiem, kas identificēti, pamatojoties uz 5. punktā minēto kontroles plānu.

5.   Kompetentās iestādes 4. punktā minēto kontrolpārbaužu biežumu nosaka, pamatojoties uz kontroles plānu, kas tiek izstrādāts saskaņā ar vismaz visiem šiem kritērijiem:

a)

to uz importētajiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem atrasto Savienības karantīnas organismu vēsture un līmenis, kuru klātbūtni dalībvalstis konstatējušas un par kuriem tās paziņojušas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 11. panta c) punktu;

b)

prioritārā kaitīgā organisma (Regulas (ES) 2016/2031 6. panta nozīmē) sastopamība attiecīgajā izcelsmes trešā valstī – pēc pieejamās tehniskās un zinātniskās informācijas;

c)

informācija, kas darīta pieejama caur IMSOC (informācijas pārvaldības sistēma oficiālo kontroļu vajadzībām), vai jebkāds cits oficiāls brīdinājums;

d)

saimniekorganisma un kaitīgo organismu bioloģija un citi nosacījumi, kas ir būtiski efektīvai to karantīnas organismu vai kaitīgo organismu konstatēšanai, uz ko attiecina pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 30. panta 1. punktu.

6.   Ja 4. punktā minētajās kontrolpārbaudēs tiek konstatēta tāda karantīnas organisma vai kaitīgais organisma klātbūtne, kam piemēro pasākumus, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 30. panta 1. punktu, tad kompetentajām iestādēm veikto kontrolpārbaužu rezultāti ikreiz, kad ir iespējams izsekot invadētā auga izcelsmei līdz importētajam sūtījumam, Regulas (ES) 2017/625 56. pantā noteiktajā kārtībā būtu IMSOC jāreģistrē attiecīgajā pabeigtajā vienotajā sanitārajā ievešanas dokumentā (VSID).”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 26. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/66 (2019. gada 16. janvāris) par noteikumiem par vienotu praktisko kārtību, kādā veicamas oficiālās kontroles augiem, augu produktiem un citiem objektiem, lai pārbaudītu atbilstību minētajām precēm piemērojamajiem Savienības noteikumiem par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem (OV L 15, 17.1.2019., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).


Top