EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A0609(01)

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

ST/12160/2019/INIT

OJ L 181, 9.6.2020, p. 3–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/751/oj

Related Council decision
Related Council decision

9.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 181/3


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “Savienība”,

un

un BALTKRIEVIJAS REPUBLIKA, turpmāk “Baltkrievija”,

turpmāk kopā sauktas “Puses”,

APŅĒMUŠĀS stiprināt savstarpējo sadarbību, lai efektīvāk apkarotu nelikumīgu imigrāciju,

VĒLOTIES ar šo nolīgumu uz savstarpības pamata noteikt ātras un efektīvas procedūras, lai varētu identificēt un drošā un pienācīgā veidā atgriezt personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos Baltkrievijas vai Savienības dalībvalsts teritorijā, un sadarbības garā veicināt šādu personu tranzītu,

UZSVEROT, ka šis nolīgums neskar Savienības, Savienības dalībvalstu un Baltkrievijas tiesības, pienākumus un atbildību, kas izriet no starptautiskajām tiesībām un jo īpaši no 1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļa statusu un tās 1967. gada 31. janvāra protokola,

ŅEMOT VĒRĀ, ka saskaņā ar Protokolu Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalīsies šajā nolīgumā, ja vien tās saskaņā ar minēto protokolu nepaziņo par vēlmi piedalīties,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šis nolīgums ietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību trešās daļas V sadaļas darbības jomā un tā noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti saskaņā ar Protokolu Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

I IEDAĻA

DEFINĪCIJA UN PAMATPRINCIPI

1. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“Puses” ir Savienība un Baltkrievija;

b)

“Baltkrievijas pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir Baltkrievijas pilsonība;

c)

“dalībvalsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir dalībvalsts pilsonība, kā noteikts Savienībā;

d)

“dalībvalsts” ir jebkura Savienības dalībvalsts, kurai ir saistošs šis nolīgums;

e)

“trešās valsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir tāda pilsonība, kas nav Baltkrievijas vai dalībvalsts pilsonība;

f)

“bezvalstnieks” ir jebkura persona, kurai nav pilsonības;

g)

“uzturēšanās atļauja” ir Baltkrievijas vai dalībvalsts izsniegta jebkura veida atļauja, kas personai dod tiesības uzturēties attiecīgās valsts teritorijā. Tas neattiecas uz pagaidu atļaujām, kas ļauj uzturēties attiecīgās valsts teritorijā saistībā ar patvēruma pieteikuma vai uzturēšanās atļaujas pieteikuma izskatīšanu;

h)

“vīza” ir Baltkrievijas vai dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai ieceļotu attiecīgajā teritorijā vai šķērsotu to tranzītā. Tas neattiecas uz lidostas tranzītvīzām;

i)

“pieprasījuma iesniedzēja valsts” ir valsts (Baltkrievija vai dalībvalsts), kura iesniedz atpakaļuzņemšanas pieteikumu saskaņā ar 8. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar 15. pantu;

j)

“pieprasījuma saņēmēja valsts” ir valsts (Baltkrievija vai dalībvalsts), kurai iesniedz atpakaļuzņemšanas pieteikumu saskaņā ar 8. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar 15. pantu;

k)

“kompetentā iestāde” ir ikviena Baltkrievijas vai dalībvalsts valsts iestāde, kurai uzticēta šā nolīguma īstenošana saskaņā ar 20. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

l)

“tranzīts” V iedaļas izpratnē ir pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas šķērsošana, ko veic trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, dodoties no pieprasījuma iesniedzējas valsts uz mērķa valsti;

m)

“pierobežas reģions” ir 30 km josla no kopējās sauszemes robežas starp dalībvalsti un Baltkrieviju, kā arī dalībvalstu un Baltkrievijas starptautiskajām lidostām.

2. pants

Pamatprincipi

Veicinādamas sadarbību nelikumīgas migrācijas novēršanas un apkarošanas jomā, pieprasījuma saņēmēja valsts un pieprasījuma iesniedzēja valsts, piemērojot šo nolīgumu personām, uz kurām attiecas šā nolīguma piemērošanas joma, nodrošina cilvēktiesību ievērošanu un tādu pienākumu un atbildības ievērošanu, kas izriet no pusēm piemērojamajiem attiecīgajiem starptautiskajiem instrumentiem, jo īpaši no šiem:

1948. gada Vispārējā cilvēktiesību deklarācija,

1950. gada Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija,

1965. gada Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu,

1966. gada Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

1984. gada Konvencija pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem,

1951. gada Ženēvas Konvencija par bēgļa statusu un tās 1967. gada Protokols.

Pieprasījuma saņēmēja valsts, ievērojot savus pienākumus saskaņā ar minētajiem starptautiskajiem instrumentiem, jo īpaši nodrošina tās teritorijā atpakaļuzņemto personu tiesību aizsardzību.

II IEDAĻA

BALTKRIEVIJAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

3. pants

Savu pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Baltkrievija uzņem atpakaļ:

a)

pēc dalībvalsts pieteikuma un bez papildu formalitātēm, izņemot tās kas paredzētas šajā nolīgumā, visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem nosacījumiem attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritorijā, ar noteikumu, ka ir pierādīts vai, balstoties uz sniegtajiem prima facie pierādījumiem, var pamatoti pieņemt, ka šīs personas ir Baltkrievijas pilsoņi;

b)

personu, kas minētas a) apakšpunktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus neatkarīgi no viņu dzimšanas vietas vai pilsonības, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā valstī;

c)

personu, kas minētas a) apakšpunktā, laulātos, kuriem ir citas valsts pilsonība vai kuri ir bezvalstnieki, ar noteikumu, ka viņiem ir vai viņi saņem tiesības ieceļot un uzturēties Baltkrievijas teritorijā, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā valstī; un

d)

personas, kurām pēc ieceļošanas dalībvalsts teritorijā atņemta Baltkrievijas pilsonība vai kuras ir atteikušās no tās, izņemot, ja minētā dalībvalsts ir vismaz solījusi šīs personas naturalizēt.

2.   Pēc tam, kad Baltkrievija ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieteikumu, Baltkrievijas kompetentā diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība neatkarīgi no atpakaļuzņemamās personas gribas nekavējoties, bez maksas un ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc šī apstiprinājuma izsniedz atpakaļuzņemamās personas atgriešanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu ar sešu mēnešu derīguma termiņu. Ja Baltkrievija šo triju darba dienu laikā ceļošanas dokumentu nav izsniegusi, tiek uzskatīts, ka tā piekrīt, ka atgriešanai tiek izmantots Eiropas ceļošanas dokuments tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstī uzturas nelikumīgi, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/1953 (1) paredzētajai veidlapai (“Eiropas ceļošanas dokuments personu atgriešanai”).

3.   Ja juridisku vai citu iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārsūtīt līdz sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa beigām, Baltkrievijas kompetentā diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība triju darba dienu laikā pēc atpakaļuzņemšanas pieteikuma apstiprinājuma bez maksas izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu. Ja Baltkrievija šo triju darba dienu laikā nav izsniegusi šo jauno ceļošanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka tā piekrīt, ka tiek izmantots Eiropas ceļošanas dokuments personu atgriešanai.

4. pants

Trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Saņēmusi dalībvalsts pieteikumu, Baltkrievija bez papildu formalitātēm, izņemot tās kas paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem nosacījumiem attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos pieprasījuma iesniedzējas valsts teritorijā, ar noteikumu, ka ja ir pierādīts vai, balstoties uz sniegtajiem prima facie pierādījumiem, var pamatoti pieņemt, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija Baltkrievijas izsniegta uzturēšanās atļauja;

b)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija derīga Baltkrievijas izsniegta vīza ar pierādījumu par ieceļošanu Baltkrievijas teritorijā; vai

c)

šādas personas ir nelikumīgi ieceļojušas dalībvalstu teritorijā tieši pēc tam, kad tās uzturējušās Baltkrievijas teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā noteikto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur Baltkrievijas starptautisko lidostu; vai

b)

pieprasījuma iesniedzēja valsts trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot, ja:

i)

attiecīgajai personai ir Baltkrievijas izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja ar ilgāku derīguma termiņu;

ii)

pieprasījuma iesniedzējas valsts izsniegtā vīza vai uzturēšanās atļauja iegūta, izmantojot viltotus vai falsificētus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus; vai

iii)

attiecīgā persona neievēro kādu ar vīzu saistītu nosacījumu.

3.   Neskarot 7. panta 2. punktu, pēc tam, kad Baltkrievija ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieteikumu, pieprasījuma iesniedzēja valsts personai, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, izsniedz Eiropas ceļošanas dokumentu personu atgriešanai.

III IEDAĻA

SAVIENĪBAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

5. pants

Savu pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Dalībvalsts uzņem atpakaļ:

a)

pēc Baltkrievijas pieteikuma un bez papildu formalitātēm, izņemot tās, ka paredzētas šajā nolīgumā, visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem nosacījumiem attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos Baltkrievijas teritorijā, ar noteikumu, ka ir pierādīts vai, balstoties uz sniegtajiem prima facie pierādījumiem, var pamatoti pieņemt, ka šīs personas ir attiecīgās dalībvalsts pilsoņi;

b)

personu, kas minētas a) apakšpunktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus neatkarīgi no viņu dzimšanas vietas vai pilsonības, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Baltkrievijā;

c)

personu, kas minētas a) apakšpunktā, laulātos, kuriem ir citas valsts pilsonība vai kuri ir bezvalstnieki, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības vai viņi saņem tiesības ieceļot un uzturēties pieprasījuma iesniedzējas valsts teritorijā, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Baltkrievijā; un

d)

personas, kurām pēc ieceļošanas Baltkrievijas teritorijā atņemta dalībvalsts pilsonība vai kuras atteikušās no tās, izņemot, ja Baltkrievija ir vismaz solījusi šīs personas naturalizēt.

2.   Pēc tam, kad pieprasījuma saņēmēja valsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieteikumu, šīs dalībvalsts kompetentā diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība neatkarīgi no atpakaļuzņemamās personas gribas nekavējoties, bez maksas un ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc šī apstiprinājuma izsniedz atpakaļuzņemamās personas atgriešanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu ar sešu mēnešu derīguma termiņu. Ja pieprasījuma saņēmēja valsts triju darba dienu laikā ceļošanas dokumentu nav izsniegusi, tiek uzskatīts, ka tā piekrīt, ka tiek izmantots Baltkrievijas standarta ceļošanas dokuments izraidīšanas vajadzībām, kas izklāstīts 7. pielikumā.

3.   Ja juridisku vai citu iemeslu dēļ atpakaļuzņemamo personu nevar pārsūtīt līdz sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa beigām, pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentā diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība triju darba dienu laikā pēc atpakaļuzņemšanas pieteikuma apstiprinājuma bez maksas izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu. Ja pieprasījuma saņēmēja valsts šo triju darba dienu laikā nav izsniegusi šo jauno ceļošanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka tā piekrīt, ka tiek izmantots Baltkrievijas standarta ceļošanas dokuments izraidīšanas vajadzībām, kas izklāstīts 7. pielikumā.

6. pants

Trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Saņēmusi Baltkrievijas pieteikumu, dalībvalsts bez papildu formalitātēm, izņemot tās, kas paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem nosacījumiem attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos Baltkrievijas teritorijā, ar noteikumu, ka ir pierādīts vai, balstoties uz sniegtajiem prima facie pierādījumiem, var pamatoti pieņemt, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija pieprasījuma saņēmējas valsts izsniegta uzturēšanās atļauja;

b)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija derīga pieprasījuma saņēmējas valsts izsniegta vīza ar pierādījumu par ieceļošanu pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā; vai

c)

šādas personas ir nelikumīgi ieceļojušas Baltkrievijas teritorijā tieši pēc tam, kad tās uzturējušās pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā noteikto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur pieprasījuma saņēmējas valsts starptautisko lidostu; vai

b)

Baltkrievija trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot, ja:

i)

attiecīgajai personai ir pieprasījuma saņēmējas valsts izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja ar ilgāku derīguma termiņu;

ii)

Baltkrievijas izsniegtā vīza vai uzturēšanās atļauja iegūta, izmantojot viltotus vai falsificētus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus; vai

iii)

attiecīgā persona neievēro kādu ar vīzu saistītu nosacījumu.

3.   Šā panta 1. punktā paredzētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz:

a)

dalībvalsti, kas izsniedza vīzu vai uzturēšanās atļauju;

b)

ja vīzu vai uzturēšanās atļauju ir izsniegušas divas vai vairākas dalībvalstis, dalībvalsti, kas ir izsniegusi dokumentu, kam ir ilgāks derīguma termiņš, vai, ja vienam vai vairākiem no tiem ir beidzies derīguma termiņš, – dokumentu, kas joprojām ir derīgs;

c)

ja derīguma termiņš ir beidzies visiem dokumentiem, dalībvalsti, kura ir izsniegusi dokumentu, kam ir nesenākais derīguma termiņš;

d)

ja nevar uzrādīt vīzu vai uzturēšanās atļauju, pēdējo dalībvalsti, no kuras persona ir izceļojusi.

4.   Neskarot 7. panta 2. punktu, pēc tam, kad dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieteikumu, Baltkrievija personai, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, izsniedz atgriešanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu, kas izklāstīts 7. pielikumā.

IV IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PROCEDŪRA

7. pants

Principi

1.   Ievērojot šā panta 2. punktu, lai pārsūtītu personu, kas jāuzņem atpakaļ, pamatojoties uz 3. līdz 6. pantā izklāstīto pienākumu, ir jāiesniedz atpakaļuzņemšanas pieteikums pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei.

2.   Ja atpakaļ uzņemamajai personai ir kāds no 1. pielikumā uzskaitītajiem ceļošanas dokumentiem, kas ir derīgs, un – attiecībā uz trešās valsts pilsoni vai bezvalstnieku – pieprasījuma saņēmējas valsts izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja, šādas personas pārsūtīšanai nav vajadzīgs pieprasījuma iesniedzējas valsts atpakaļuzņemšanas pieteikums, nedz arī 12. panta 1. punktā minētais rakstiskais paziņojums pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei.

3.   Neskarot 2. punktu, ja persona ir aizturēta pieprasījuma iesniedzējas valsts pierobežas reģionā pēc robežas nelikumīgas šķērsošanas, personai ierodoties tieši no pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas, pieprasījuma iesniedzēja valsts var iesniegt atpakaļuzņemšanas pieteikumu divu darba dienu laikā no šīs personas aizturēšanas (“paātrinātā procedūra”).

8. pants

Atpakaļuzņemšanas pieteikums

1.   Ciktāl iespējams, atpakaļuzņemšanas pieteikumā iekļauj šādu informāciju:

ziņas par atpakaļ uzņemamo personu (piemēram, vārdi, uzvārdi, dzimšanas datums un, ja iespējams, dzimšanas vieta un pēdējā dzīvesvieta) un attiecīgā gadījumā ziņas par laulātajiem un/vai nepilngadīgajiem, neprecētajiem bērniem,

attiecībā uz savas valsts pilsoņiem – norādes par pierādījumiem vai prima facie pierādījumiem par pilsonību, kā attiecīgi izklāstīts 1. un 2. pielikumā,

attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem – norādes par pierādījumiem vai prima facie pierādījumiem par trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumiem, kā attiecīgi izklāstīts 3. un 4. pielikumā,

atpakaļ uzņemamās personas fotogrāfija,

attiecīgā gadījumā pirkstu nospiedumi saskaņā ar pieprasījuma iesniedzējas valsts piemērojamajiem tiesību aktiem.

2.   Ciktāl iespējams, nepieciešamības gadījumā atpakaļuzņemšanas pieteikumā iekļauj arī šādu informāciju:

norādi par to, ka pārsūtāmajai personai var būt vajadzīga palīdzība vai aprūpe, ar noteikumu, ka attiecīgā persona ir skaidri izteikusi piekrišanu šādai norādei; un

jebkuru citu aizsardzības vai drošības pasākumu vai informāciju par personas veselību, kas var būt nepieciešama konkrētajā pārsūtīšanas gadījumā.

3.   Kopēja veidlapa, kas izmantojama atpakaļuzņemšanas pieteikumiem, ir pievienota 5. pielikumā.

4.   Atpakaļuzņemšanas pieteikumu var iesniegt, izmantojot jebkuru saziņas līdzekļu veidu, ieskaitot elektroniskos saziņas līdzekļus, piemēram, faksu vai e-pastu.

9. pants

Pierādījumi attiecībā uz pilsonību

1.   Pilsonību atbilstoši 3. panta 1. punkta a) apakšpunktam un 5. panta 1. punkta a) apakšpunktam var pierādīt ar 1. pielikumā uzskaitītajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja šādus dokumentus uzrāda, dalībvalstis un Baltkrievija savstarpēji atzīst pilsonību, neveicot papildu izmeklēšanu. Pilsonību nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem.

2.   Atbilstoši 3. panta 1. punkta a) apakšpunktam un 5. panta 1. punkta a) apakšpunktam pilsonību prima facie var pierādīt ar 2. pielikumā uzskaitītajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Baltkrievija uzskata, ka pilsonība ir konstatēta, ja vien tās nevar pierādīt citādi. Pilsonību nevar prima facie pierādīt ar viltotiem dokumentiem.

3.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 1. vai 2. pielikumā uzskaitītajiem dokumentiem, attiecīgās pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentā diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība pēc pieprasījuma, ko pieprasījuma iesniedzēja valsts ietver atpakaļuzņemšanas pieteikumā, bez liekas kavēšanās un, vēlākais, septiņu kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas intervē atpakaļuzņemamo personu, lai konstatētu tās pilsonību. Intervēšanas procedūru var noteikt īstenošanas protokolos, kā noteikts 20. pantā.

10. pants

Pierādījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem

1.   Šā nolīguma 4. panta 1. punktā un 6. panta 1. punktā paredzēto trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi pierāda ar šā nolīguma 3. pielikumā uzskaitītajiem pierādījumiem. To nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Dalībvalstis un Baltkrievija savstarpēji atzīst jebkurus šādus pierādījumus, neveicot nekādu papildu izmeklēšanu.

2.   Šā nolīguma 4. panta 1. punktā un 6. panta 1. punktā paredzēto trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi var prima facie pierādīt ar šā nolīguma 4. pielikumā uzskaitītajiem pierādījumiem. To nevar prima facie pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja tiek uzrādīti šādi prima facie pierādījumi, dalībvalstis un Baltkrievija uzskata, ka nosacījumu izpilde ir konstatēta, ja vien tās nevar pierādīt citādi.

3.   Ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nelikumību konstatē pēc attiecīgās personas ceļošanas dokumentiem, kuros no kuras trūkst vajadzīgās vīzas vai citas uzturēšanās atļaujas attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas valsts teritoriju. Pieprasījuma iesniedzējas valsts paziņojums par konstatējumu, ka attiecīgajai personai nav vajadzīgo ceļošanas dokumentu, vīzas vai uzturēšanās atļaujas, arī ir nelikumīgas ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās prima facie pierādījums.

11. pants

Termiņi

1.   Atpakaļuzņemšanas pieteikumu iesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei ne vēlāk kā 180 dienu laikā no dienas, kad pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetentā iestāde ir ieguvusi informāciju par to, ka trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem. Ja pieteikuma laicīgu iesniegšanu kavē juridiski vai citi šķēršļi, termiņu pēc pieprasījuma iesniedzējas valsts lūguma var pagarināt, bet tikai līdz brīdim, kad šie šķēršļo ir beiguši pastāvēt.

2.   Atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieteikumu sniedz rakstiski:

divu darba dienu laikā pēc tā iesniegšanas, ja pieprasījums iesniegts saskaņā ar paātrināto procedūru; vai

10 kalendāro dienu laikā pēc tā iesniegšanas visos pārējos gadījumos.

Termiņus sāk skaitīt no atpakaļuzņemšanas pieteikuma saņemšanas dienas. Ja attiecīgajā termiņā atbilde nav saņemta, uzskata, ka pārsūtīšanai ir sniegta piekrišana.

Atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieteikumu var iesniegt, izmantojot jebkuru saziņas līdzekļu veidu, ieskaitot elektroniskos saziņas līdzekļus, piemēram, faksu vai e-pastu.

3.   Atpakaļuzņemšanas pieteikuma noraidījuma iemeslus norāda rakstiski.

4.   Pēc tam, kad ir sniegta piekrišana, vai attiecīgā gadījumā pēc 2. punktā noteiktā attiecīgā termiņa apritēšanas attiecīgo personu pārsūta trīs mēnešu laikā. Pēc pieprasījuma iesniedzējas valsts lūguma šo termiņu var pagarināt uz laiku, kas nepieciešams juridisko vai citu šķēršļu novēršanai.

12. pants

Pārsūtīšanas kārtība un transportēšanas veidi

1.   Neskarot 7. panta 2. punkta noteikumus, pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetentās iestādes rakstiski paziņo pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajām iestādēm vismaz 72 stundas pirms personas atgriešanas pārsūtīšanas datumu, starptautisko ieceļošanas vietu, iespējamos konvojus un citu ar pārsūtīšanu saistītu informāciju.

2.   Transportēšana var notikt jebkādā veidā, ieskaitot gaisa satiksmi. Atgriešanai ar gaisa transportu var izmantot ne tikai Baltkrievijas vai attiecīgās dalībvalsts valsts pārvadātājus, bet arī regulāros reisus vai čārterreisus. Veicot atgriešanu konvoja pavadībā, konvoju var izvēlēties ne tikai no pieprasījuma iesniedzējas valsts pilnvarotajām personām, bet arī citām, ar noteikumu, ka tās ir Baltkrievijas vai jebkuras dalībvalsts pilnvarotas personas.

3.   Ja pārsūtīšana notiek ar gaisa transportu, iespējamais konvojs ir atbrīvots no prasības saņemt nepieciešamās vīzas.

13. pants

Kļūdaina atpakaļuzņemšana

Pieprasījuma iesniedzēja valsts pieņem atpakaļ ikvienu personu, kas ir uzņemta atpakaļ pieprasījuma saņēmējā valstī, ja trīs mēnešu laikā no attiecīgās personas pārsūtīšanas ir konstatēts un pamatots, ka nav izpildītas 3. līdz 6. pantā noteiktās prasības.

Šādos gadījumos šā nolīguma procedūras noteikumus piemēro mutatis mutandis un sniedz visu pieejamo informāciju par atpakaļpieņemamās personas patieso identitāti un pilsonību.

V IEDAĻA

TRANZĪTA OPERĀCIJAS

14. pants

Principi

1.   Dalībvalstīm un Baltkrievijai būtu jāpieļauj trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzīts tikai gadījumos, kad šīs personas nevar tieši atgriezt uz mērķa valsti.

2.   Baltkrievija atļauj trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu pēc dalībvalsts lūguma un dalībvalsts dod atļauju trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītam pēc Baltkrievijas lūguma, ar noteikumu, ka ir nodrošināts gan turpmākais ceļojums iespējamās citās tranzītvalstīs, gan atpakaļuzņemšana mērķa valstī.

3.   Baltkrievija vai dalībvalsts var atteikt tranzītu:

a)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam mērķa valstī vai citā tranzītvalstī draud spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša apiešanās vai sods, vai nāvessods, vai vajāšana šīs personas rases, reliģijas, pilsonības, piederības kādai sociālai grupai vai politiskās pārliecības dēļ;

b)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam pieprasījuma saņēmējā valstī vai citā tranzītvalstī draudētu kriminālsods; vai

c)

sabiedrības veselības, iekšējās drošības, sabiedriskās kārtības vai citu pieprasījuma saņēmējas valsts interešu dēļ.

4.   Baltkrievija vai dalībvalsts var atcelt jebkuru izsniegto atļauju, ja vēlāk rodas vai kļūst zināmi 3. punktā minētie apstākļi, kas traucē tranzīta operācijai, vai ja turpmākais ceļojums iespējamās tranzītvalstīs vai atpakaļuzņemšanas mērķa valstī vairs nav nodrošināti. Šajā gadījumā pieprasījuma iesniedzēja valsts attiecīgā gadījumā nekavējoties pieņem atpakaļ attiecīgo trešās valsts pilsonivai bezvalstnieku.

15. pants

Tranzīta procedūra

1.   Pieteikumu par tranzīta operācijām iesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei rakstiski, un tajā iekļauj šādu informāciju:

a)

tranzīta veids (ar gaisa, jūras vai sauszemes transportu), citas iespējamās tranzītvalstis un plānotais mērķis;

b)

ziņas par attiecīgo personu (piemēram, vārds, uzvārds, pirmslaulību uzvārds, citi vārdi, kas tiek lietoti/pēc kuriem personu pazīst, vai pieņemtie vārdi, dzimšanas datums, dzimums un, ja iespējams, dzimšanas vieta, pilsonība, valoda, ceļošanas dokumenta veids un numurs);

c)

paredzētā starptautiskā ieceļošanas vieta, pārsūtīšanas laiks un iespējamā konvoja izmantošana; un

d)

deklarācija par to, ka no pieprasījuma iesniedzējas valsts viedokļa 14. panta 2. punkta nosacījumi ir izpildīti un ka nav zināmi nekādi iemesli atteikumam saskaņā ar 14. panta 3. punktu.

Kopēja veidlapa, kas izmantojama tranzīta pieteikumiem, ir pievienota 6. pielikumā.

Tranzīta pieteikumu var iesniegt, izmantojot jebkuru saziņas līdzekļu veidu, ieskaitot elektroniskos saziņas līdzekļus, piemēram, faksu vai e-pastu.

2.   Pieprasījuma saņēmēja valsts triju darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju valsti par uzņemšanu, apstiprinot ieceļošanas vietu un paredzēto ieceļošanas laiku, vai arī informē to par uzņemšanas atteikumu un šāda atteikuma iemesliem. Ja šo triju darba dienu laikā atbilde nav saņemta, uzskata, ka tranzītam ir sniegta piekrišana.

Atbildi uz tranzīta pieteikumu var iesniegt, izmantojot jebkuru saziņas līdzekļu veidu, ieskaitot elektroniskos saziņas līdzekļus, piemēram, faksu vai e-pastu.

3.   Ja tranzīta operācija notiek ar gaisa transportu, atpakaļ uzņemamo personu un iespējamo konvoju atbrīvo no prasības saņemt lidostas tranzīta vīzu.

4.   Pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās iestādes pēc savstarpējām apspriedēm palīdz veikt tranzīta operācijas, jo īpaši uzraugot attiecīgās personas un nodrošinot šim nolūkam piemērotus līdzekļus.

VI IEDAĻA

IZMAKSAS

16. pants

Transporta un tranzīta izmaksas

Neskarot kompetento iestāžu tiesības atgūt ar atpakaļuzņemšanu saistītās izmaksas no atpakaļ uzņemamās personas vai trešām personām, visas transporta izmaksas līdz mērķa valsts robežai, kas radušās saistībā ar atpakaļuzņemšanu un tranzīta operācijām saskaņā ar šo nolīgumu, sedz pieprasījuma iesniedzēja valsts.

VII IEDAĻA

DATU AIZSARDZĪBA UN NEIETEKMĒŠANAS KLAUZULA

17. pants

Datu aizsardzība

Personas datu paziņošana notiek tikai tad, ja šāda paziņošana ir vajadzīga Baltkrievijas vai dalībvalsts kompetentajām iestādēm šā nolīguma īstenošanai. Uz personas datu apstrādi un darbu ar tiem konkrētā gadījumā, ieskaitot to pārsūtīšanu otras Puses iestādēm, attiecas Baltkrievijas tiesību akti un, ja datu pārzinis ir dalībvalsts kompetentā iestāde – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2) noteikumi. Jebkurā gadījumā piemēro šādus noteikumus:

a)

personas dati ir jāapstrādā godprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;

b)

personas dati jāvāc konkrētā, skaidrā un leģitīmā nolūkā īstenot šo nolīgumu, un ne paziņotāja iestāde, ne saņēmēja iestāde nedrīkst tos turpmāk apstrādāt veidā, kas nav saderīgs ar minēto nolūku;

c)

personas datiem jābūt adekvātiem un atbilstīgiem un jāietver tikai tas, kas nepieciešams to vākšanas un/vai turpmākās apstrādes nolūkos; konkrētāk, paziņotie personas dati drīkst attiekties tikai uz:

ziņām par pārsūtāmo personu (piemēram, vārdi, uzvārdi, jebkādi bijušie vārdi, citi vārdi, kas tiek lietoti/pēc kuriem personu pazīst, vai pieņemtie vārdi, dzimums, civilstāvoklis, dzimšanas datums un vieta, pašreizējā un jebkāda agrākā pilsonība),

pasi, personas apliecību vai autovadītāja apliecību (numurs, derīguma termiņš, izdošanas datums, izdevēja iestāde, izdošanas vieta),

starpnolaišanos un maršrutiem,

citu informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu pārsūtāmo personu vai lai pārbaudītu atbilstību šajā nolīgumā noteiktajām atpakaļuzņemšanas prasībām, piemēram, fotogrāfiju vai pirkstu nospiedumus,

īpašos apstākļus attiecībā uz pārsūtāmo personu, ieskaitot jebkuru norādi, ka persona ir bīstama, vai par personas veselības stāvokli, vai jebkuras norādes un datus par veselību nolūkā nodrošināt veselības aprūpi vai ārstēšanu tāda profesionāļa atbildībā, uz kuru attiecas pienākums ievērot dienesta noslēpumu;

d)

personas datiem jābūt precīziem un vajadzības gadījumā atjauninātiem;

e)

personas dati jāglabā veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk, kā tas vajadzīgs nolūkam, kādam datus vāca vai turpmāk apstrādāja;

f)

personas dati jāapstrādā tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;

g)

gan paziņotājai iestādei, gan saņēmējai iestādei ir jāveic visi atbilstīgie pasākumi, lai attiecīgā gadījumā nodrošinātu personas datu labošanu, dzēšanu vai piekļuves slēgšanu gadījumos, kad apstrāde neatbilst šā panta noteikumiem, īpaši tādēļ ka šie dati nav adekvāti, atbilstīgi vai precīzi vai tādēļ, ka tie ir pārmērīgi attiecībā uz apstrādes nolūku. Tas paredz to, ka otra Puse tiek informēta par jebkādu datu labošanu, dzēšanu un piekļuves slēgšanu;

h)

pieprasījuma saņēmēja iestādei pēc pieprasījuma ir jāinformē paziņotāja iestāde par paziņoto datu izmantojumu un par gūtajiem rezultātiem;

i)

personas datus drīkst paziņot tikai kompetentajām iestādēm. Tālāka paziņošana citām struktūrām notiek tikai ar paziņotājas iestādes iepriekšēju piekrišanu;

j)

paziņotājām un saņēmējām iestādēm ir rakstiski jāreģistrē personas datu paziņošana un saņemšana.

18. pants

Neietekmēšanas klauzula

1.   Šis nolīgums neskar Savienības, tās dalībvalstu un Baltkrievijas tiesības, pienākumus un atbildību, kas izriet no starptautiskajām tiesībām, tostarp no starptautiskajām konvencijām, kurās tās ir puses, un jo īpaši no 2. pantā uzskaitītajiem starptautiskajiem instrumentiem un no:

starptautiskajām konvencijām, kas nosaka valsti, kura ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu,

starptautiskajām konvencijām par izdošanu un tranzītu un

daudzpusējām starptautiskajām konvencijām un nolīgumiem par ārvalstu pilsoņu atpakaļuzņemšanu.

2.   Nekas šajā nolīgumā neliedz personas atgriešanu saskaņā ar oficiālu vai neoficiālu vienošanos, kas nav minēta šā panta 1. punktā.

VIII IEDAĻA

ĪSTENOŠANA UN PIEMĒROŠANA

19. pants

Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja

1.   Puses sniedz savstarpēju palīdzību šā nolīguma piemērošanā un interpretēšanā. Šim mērķim tās izveido apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju (“komiteja”), kas jo īpaši veic šādus uzdevumus:

a)

uzrauga šā nolīguma piemērošanu;

b)

lemj par īstenošanas kārtību, kas vajadzīga šā nolīguma vienādai piemērošanai;

c)

regulāri apmainās ar informāciju par īstenošanas protokoliem, kurus saskaņā ar 20. pantu izstrādājušas atsevišķas dalībvalstis un Baltkrievija; un

d)

iesaka grozījumus šajā nolīgumā un tā pielikumos.

2.   Komitejas lēmumi ir Pusēm saistoši.

3.   Komitejas sastāvā ir Savienības un Baltkrievijas pārstāvji.

4.   Komitejas sēdes sasauc pēc vajadzības, ja to pieprasa viena no Pusēm.

5.   Komiteja nosaka savu reglamentu.

20. pants

Īstenošanas protokoli

1.   Neskarot šā nolīguma tiešo piemērojamību, pēc dalībvalsts vai Baltkrievijas lūguma Baltkrievija un attiecīgā dalībvalsts izstrādā īstenošanas protokolu, kurā cita starpā ir iekļauti noteikumi par:

a)

kompetento iestāžu norīkošanu, robežšķērsošanas vietām un paziņošanu par kontaktpunktiem;

b)

nosacījumiem atgriešanai konvoja pavadībā, tostarp trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzītam konvoja pavadībā;

c)

līdzekļiem un dokumentiem papildus tiem, kas uzskaitīti 1. līdz 4. pielikumā;

d)

atpakaļuzņemšanas kārtību paātrinātās procedūras gadījumā;

e)

intervēšanas procedūru.

2.   Šā panta 1. punktā minētie īstenošanas protokoli stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem paziņots komitejai.

3.   Baltkrievija piekrīt jebkuru īstenošanas protokola, kuru tā izstrādājusi ar kādu dalībvalsti, noteikumu piemērot arī attiecībās ar jebkuru citu dalībvalsti, ja šī cita dalībvalsts to lūdz un ja tā piemērošana Baltkrievijai ir praktiski iespējama. Dalībvalstis piekrīt jebkuru kādas dalībvalsts izstrādātā protokola noteikumu piemērot arī attiecībās ar Baltkrieviju, ja Baltkrievija to lūdz un ja tā piemērošana citām dalībvalstīm ir praktiski iespējama.

21. pants

Saistība ar dalībvalstu divpusējiem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem vai vienošanām

Neskarot 23. panta 3. punktu, šā nolīguma noteikumiem ir prioritāte pār noteikumiem jebkuros divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai vienošanās par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, kas ir noslēgti vai saskaņā ar 20. pantu var tikt noslēgti starp atsevišķām dalībvalstīm un Baltkrieviju, ciktāl minēto aktu noteikumi ir nesaderīgi ar šā nolīguma noteikumiem.

IX IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

22. pants

Teritoriālā piemērošana

1.   Ievērojot 2. punktu, šo nolīgumu piemēro teritorijā, kurā piemēro Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un Baltkrievijas teritorijā.

2.   Šo nolīgumu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un Īrijas teritorijā piemēro tikai saskaņā ar paziņojumu, ko Savienība šajā sakarā adresējusi Baltkrievijai.

Šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijā.

23. pants

Stāšanās spēkā, darbības termiņš un izbeigšana

1.   Šo nolīgumu Puses ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad pēdējā Puse ir paziņojusi otrai, ka 1. punktā minētās procedūras ir pabeigtas.

3.   Pienākumus, kas noteikti 4. un 6. pantā, sāk piemērot tikai pēc diviem gadiem no dienas, kas minēta šā panta 2. punktā, izņemot 7. panta 3. punktā minētos gadījumus. Tomēr šajā divu gadu periodā minētie pienākumi ir piemērojami bezvalstniekiem un pilsoņiem no tām trešām valstīm, ar kurām Baltkrievija ir noslēgusi divpusējus nolīgumus par atpakaļuzņemšanu.

Minētajā divu gadu periodā turpina piemērot attiecīgās daļas spēkā esošajos dalībvalstu un Baltkrievijas divpusējos atpakaļuzņemšanas nolīgumos un divpusējos robežu nolīgumos.

4.   Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei un Īrijai šo nolīgumu sāk piemērot otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad ir sniegts 22. panta 2. punktā minētais paziņojums.

5.   Šo nolīgumu noslēdz uz nenoteiktu laiku.

6.   Katra Puse var, oficiāli paziņojusi par to otrai Pusei un iepriekš apspriedusies ar komiteju, pilnībā vai daļēji uz laiku apturēt šā nolīguma īstenošanu. Apturēšana stājas spēkā otrajā dienā pēc šāda paziņojuma.

7.   Katra Puse var denonsēt šo nolīgumu, oficiāli paziņojot par to otrai Pusei. Šis nolīgums zaudē spēku pēc sešiem mēnešiem no šāda paziņojuma dienas.

24. pants

Pielikumi

Šā nolīguma 1. līdz 7. pielikums ir tā neatņemama sastāvdaļa.

Sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un krievu valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на осми януари две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de enero de dos mil veinte.

V Bruselu dne osmého ledna dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende januar to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel am achten Januar zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuarikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Ιανουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels on the eighth day of January in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles, le huit janvier deux mille vingt.

Sastavljeno u Bruxellesu osmog siječnja godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles, addì otto gennaio duemilaventi.

Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada astotajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų sausio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év január havának nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, acht januari tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas, em oito de janeiro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles la opt ianuarie două mii douăzeci.

V Bruseli ôsmeho januára dvetisícdvadsať.

V Bruslju, dne osmega januarja leta dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel den åttonde januari år tjugohundratjugo.

Совершено в городе Брюсселе восьмого января две тысячи двадцатого года.

Image 1


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1953 (2016. gada 26. oktobris) par Eiropas ceļošanas dokumentu izveidi tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, un ar ko atceļ Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumu (OV L 311, 17.11.2016., 13. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).


1. PIELIKUMS

KOPĒJAIS TO DOKUMENTU SARAKSTS, KURU UZRĀDĪŠANA IR UZSKATĀMA PAR PILSONĪBAS PIERĀDĪJUMU

(3. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 9. panta 1. punkts)

Jebkāda veida pases (valsts pases, diplomātiskās pases, dienesta pases un aizvietotājpases, tostarp bērnu pases)

Ceļošanas atļauja, ko izsniegusi pieprasījuma saņēmēja valsts

Jebkāda veida personas apliecības (tostarp pagaidu apliecības)

Militārā dienesta apliecības un militārās identifikācijas kartes

Jūrnieka grāmatiņas un kapteiņa dienesta apliecības

Pilsonības apliecības un citi oficiāli dokumenti, kuros minēta vai nepārprotami norādīta pilsonība

Identitātes apliecinājums, kura pamatā ir meklēšana vīzu informācijas sistēmā, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008 (1)

To dalībvalstu gadījumā, kas neizmanto vīzu informācijas sistēmu: pozitīva identifikācija, kas balstās uz šo dalībvalstu datiem par vīzas pieteikumiem


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2008 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.).


2. PIELIKUMS

KOPĒJAIS TO DOKUMENTU SARAKSTS, KURU UZRĀDĪŠANA IR UZSKATĀMA PAR PRIMA FACIE PILSONĪBAS PIERĀDĪJUMU

(3. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 9. panta 2. punkts)

1. pielikumā minēto dokumentu fotokopijas

Autovadītāja apliecības vai to fotokopijas

Dzimšanas apliecības vai to fotokopijas

Uzņēmumu izsniegtās identifikācijas kartes vai to fotokopijas

Liecinieku paziņojumi

Attiecīgās personas paziņojumi un valoda, kādā tā runā, tostarp oficiālas pārbaudes rezultāti

Jebkurš cits dokuments, kas var palīdzēt noteikt attiecīgās personas pilsonību

Pirkstu nospiedumi


3. PIELIKUMS

KOPĒJAIS TO DOKUMENTU SARAKSTS, KURI IR UZSKATĀMI PAR PIERĀDĪJUMU TREŠO VALSTU PILSOŅU UN BEZVALSTNIEKU ATPAKAĻUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMU IZPILDEI

(4. panta 1. punkts, 6. panta 1. punkts un 10. panta 1. punkts)

Vīza un/vai uzturēšanās atļauja, ko izsniegusi pieprasījuma saņēmēja valsts

Ieceļošanas/izceļošanas zīmogi vai līdzīgi apstiprinājumi attiecīgās personas ceļošanas dokumentā vai cita veida pierādījumi par ieceļošanu/izceļošanu (piemēram, pierādījumi fotogrāfiju veidā, elektroniski vai biometriski pierādījumi)

Oficiāli paziņojumi, jo īpaši tādi, kurus veikuši dienesta darbinieki un citi liecinieki, kas var liecināt, ka attiecīgā persona ir šķērsojusi robežu

Attiecīgās personas oficiāls paziņojums tiesvedībā vai administratīvajā procesā


4. PIELIKUMS

KOPĒJAIS TO DOKUMENTU SARAKSTS, KURI IR UZSKATĀMI PAR PRIMA FACIE PIERĀDĪJUMU TREŠO VALSTU PILSOŅU UN BEZVALSTNIEKU ATPAKAĻUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMU IZPILDEI

(4. panta 1. punkts, 6. panta 1. punkts un 10. panta 2. punkts)

Jebkāda veida dokumenti, apliecinājumi un rēķini (piemēram, viesnīcas rēķini, ārsta/zobārsta apmeklējuma kartes, publisku/privātu iestāžu ieejas kartes, automašīnu nomas līgumi, kredītkaršu kvītis u. tml.), kas skaidri apliecina, ka attiecīgā persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā

Biļetes, kurās norādīts personas vārds, un/vai pasažieru saraksti lidmašīnu, vilcienu, tālsatiksmes autobusu un kuģu maršrutos, kas apliecina attiecīgās personas klātbūtni un pārvietošanos pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā

Informācija, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir izmantojusi kurjera vai ceļojumu aģentūras pakalpojumus

Pieprasījuma iesniedzējas valsts attiecīgo iestāžu veikts vietas un to apstākļu apraksts, kuros attiecīgā persona ir pārtverta pēc ieceļošanas šīs valsts teritorijā

Starptautiskas organizācijas (piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā cilvēktiesību komisāra) sniegta informācija par personas identitāti un/vai tās uzturēšanos

Ģimenes locekļu, ceļabiedru u. tml. sniegtie paziņojumi/informācijas apstiprinājumi

Attiecīgās personas paziņojums

Pirkstu nospiedumi


5. PIELIKUMS

Kopēja veidlapa, kas izmantojama atpakaļuzņemšanas pieteikumiem (8. pants)

Image 2

[Baltkrievijas Republikas ģerbonis]

(Vieta un datums)

(Iesniedzējas iestādes nosaukums)

 

Atsauce:

Adresāts:

 

(Saņēmējas iestādes nosaukums)

 

PAĀTRINĀTĀ PROCEDŪRA (7. panta 3. punkts)

INTERVIJAS PIEPRASĪJUMS (9. panta 3. punkts)

ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIETEIKUMS

saskaņā ar 8. pantu 2020. gada 8. janvāra Nolīgumā starp

Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku

par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

A.

Personas dati

Image 3

1.

Pilns vārds (uzvārdu pasvītrot):

2.

Pirmslaulību uzvārds:

3.

Dzimšanas datums un vieta:

 

4.

Dzimums un izskata apraksts (garums, acu krāsa, īpašas pazīmes u. tml.):

5.

Citi vārdi (agrākie vārdi, citi vārdi, kas tiek lietoti/pēc kuriem personu pazīst, vai pieņemtie vārdi):

6.

Pilsonība un valoda:

7.

Civilstāvoklis:

☐ precējies(-usies)

☐ neprecējies(-usies)

☐ šķīries(-usies)

☐ atraitnis(-e)

Ja precējies(-usies):

laulātā(-ās) vārds …

Bērnu (ja ir) vārdi un vecums

8.

Pēdējā adrese pieprasījuma saņēmējā valstī:

B.

Laulātā(-ās) personas dati (attiecīgā gadījumā)

1.

Pilns vārds (uzvārdu pasvītrot):

2.

Pirmslaulību uzvārds:

3.

Dzimšanas datums un vieta:

4.

Dzimums un izskata apraksts (garums, acu krāsa, īpašas pazīmes u. tml.):

5.

Citi vārdi (agrākie vārdi, citi vārdi, kas tiek lietoti/pēc kuriem personu pazīst, vai pieņemtie vārdi):

6.

Pilsonība un valoda:

C.

Bērnu personas dati (attiecīgā gadījumā)

1.

Pilns vārds (uzvārdu pasvītrot):

2.

Dzimšanas datums un vieta:

3.

Dzimums un izskata apraksts (garums, acu krāsa, īpašas pazīmes u. tml.):

4.

Pilsonība un valoda:

D.

Īpaši apstākļi attiecībā uz pārsūtāmo personu

1.

Veselības stāvoklis (piemēram, iespējama norāde uz īpašu medicīnisko aprūpi, lipīgas slimības nosaukums latīņu valodā):

2.

Norādes par īpaši bīstamu personu (piemēram, aizdomas par smagu noziedzīgu nodarījumu, agresīva uzvedība):

E.

Pievienotie pierādījumi

1.

(pases Nr.)

(izdošanas datums un vieta)

(izdevēja iestāde)

(derīguma termiņš)

2.

(personas apliecības Nr.)

(izdošanas datums un vieta)

(izdevēja iestāde)

(derīguma termiņš)

3.

(autovadītāja apliecības Nr.)

(izdošanas datums un vieta)

(izdevēja iestāde)

(derīguma termiņš)

4.

(cita oficiāla dokumenta Nr.)

(izdošanas datums un vieta)

(izdevēja iestāde)

(derīguma termiņš)

F.

Pirkstu nospiedumi (attiecīgā gadījumā)

G.

Piezīmes

(Paraksts) (Zīmogs/spiedogs)


6. PIELIKUMS

Kopēja veidlapa, kas izmantojama tranzīta pieteikumiem (15. pants)

Image 4

[Baltkrievijas Republikas ģerbonis]

(Vieta un datums)

(Iesniedzējas iestādes nosaukums)

 

Atsauce:

Adresāts

 

(Saņēmējas iestādes nosaukums)

 

TRANZĪTA PIETEIKUMS

saskaņā ar 15. pantu 2020. gada 8. janvāra Nolīgumā starp

Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku

par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

A.

Personas dati

 

Image 5

1.

Pilns vārds (uzvārdu pasvītrot):

2.

Pirmslaulību uzvārds:

3.

Dzimšanas datums un vieta:

 

4.

Dzimums un izskata apraksts (garums, acu krāsa, īpašas pazīmes u. tml.):

5.

Citi vārdi (agrākie vārdi, citi vārdi, kas tiek lietoti/pēc kuriem personu pazīst, vai pieņemtie vārdi):

6.

Pilsonība un valoda:

B.

Tranzīta operācija

1.

Tranzīta veids

☐ ar gaisa transportu

☐ ar sauszemes transportu

☐ ar jūras transportu

2.

Mērķa valsts

3.

Citas iespējamās tranzītvalstis

4.

Ierosinātā robežšķērsošanas vieta, pārsūtīšanas datums un laiks un iespējamie konvoji

5.

Ir garantēta uzņemšana citās iespējamās tranzītvalstīs un mērķa valstī (14. panta 2. punkts)

☐ Jā

☐ Nē

6.

Ziņas par iespējamiem iemesliem tranzīta atteikumam (14. panta 3. punkts)

☐ Jā

☐ Nē

C.

Piezīmes

(Paraksts) (Zīmogs/spiedogs)


7. PIELIKUMS

STANDARTA CEĻOŠANAS DOKUMENTS, KO BALTKRIEVIJAS REPUBLIKA IZMANTO IZRAIDĪŠANAI

Iesniedzējas

valsts ģerbonis

CEĻOŠANAS DOKUMENTS

atpakaļuzņemšanas vajadzībām

Derīgs vienreizējai ieceļošanai/izceļošanai

(lieko svītrot)

Izdevējs ___________________________________________________________

(valsts nosaukums)

Image 6

Adresāts __________________________________________________________

(valsts nosaukums)

Uzvārds __________________________________________________________

Vārds ____________________________________________________________________

Dzimšanas datums ______________ Dzimums ______________ Augums _________________

Pilsonība __________________________________________________________________________

Īpašas pazīmes __________________________________________________________________________

Šis ceļošanas dokuments ir derīgs

no ______________

(diena/mēnesis/gads)

līdz ______________

(diena/mēnesis/gads)

Izdevēja iestāde ________________________________________________________

Izdošanas pamats ________________________________________________________

Izdošanas datums ______________,

(diena/mēnesis/gads)

Valsts amatpersonas paraksts ____________________________

(zīmoga vieta)

Nr. ____________________________

(veidlapas kārtas numurs)


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

Par tehnisko un finansiālo palīdzību

Abas Puses vienojas šo nolīgumu īstenot, pamatojoties uz kopīgas atbildības, solidaritātes un vienlīdzīgu partnerattiecību principiem, ar mērķi pārvaldīt migrācijas plūsmas starp Baltkrieviju un Savienību.

Šajā kontekstā Savienība ir apņēmusies darīt pieejamus finanšu resursus, lai Baltkrievijai sniegtu atbalstu šā nolīguma īstenošanā. Sniedzot šo atbalstu, īpaša uzmanība tiks veltīta spēju veidošanai. Šis atbalsts ir sniedzams atbilstoši vispārējām prioritātēm attiecībā uz palīdzību Baltkrievijai, Baltkrievijai atvēlētā finansējuma ietvaros un pilnībā ievērojot attiecīgos īstenošanas noteikumus un procedūras, kas reglamentē Savienības ārējo palīdzību.


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

Attiecībā uz Dānijas Karalisti

Puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijai un nepiemēro Dānijas Karalistes pilsoņiem. Ievērojot šos apstākļus, ir lietderīgi, ka Baltkrievija un Dānijas Karaliste noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

Attiecībā uz Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti

Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Savienību un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti, jo īpaši ņemot vērā 1999. gada 18. maija Nolīgumu, kas tika noslēgts starp Eiropas Savienības Padomi, Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti, par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Ievērojot šos apstākļus, ir lietderīgi, ka Baltkrievija noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

Attiecībā uz Šveices Konfederāciju

Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Savienību un Šveices Konfederāciju, jo īpaši ņemot vērā 2004. gada 26. oktobra Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Ievērojot šos apstākļus, ir lietderīgi, ka Baltkrievija noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar Šveices Konfederāciju ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.


KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

Attiecībā uz lihtenšteinas firstisti

Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Savienību un Lihtenšteinas Firstisti, jo īpaši ņemot vērā 2008. gada 28. februāra protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti ar Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Ievērojot šos apstākļus, ir lietderīgi, ka Baltkrievija noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar Lihtenšteinas Firstisti ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.


Top