EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0321-20200311

Consolidated text: Komisijas Regula (ES) Nr. 321/2013 (2013. gada 13. marts) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu Ritošais sastāvs – kravas vagoni un par Komisijas Lēmuma 2006/861/EK atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/321/2020-03-11

02013R0321 — LV — 11.03.2020 — 004.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 321/2013

(2013. gada 13. marts)

par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu “Ritošais sastāvs – kravas vagoni” un par Komisijas Lēmuma 2006/861/EK atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 104, 12.4.2013., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1236/2013 (2013. gada 2. decembris)

  L 322

23

3.12.2013

►M2

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/924 (2015. gada 8. jūnijs)

  L 150

10

17.6.2015

►M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/776 (2019. gada 16. maijs),

  L 139I

108

27.5.2019

►M4

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/387 (2020. gada 9. marts),

  L 73

6

10.3.2020
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 321/2013

(2013. gada 13. marts)

par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu “Ritošais sastāvs – kravas vagoni” un par Komisijas Lēmuma 2006/861/EK atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Ar šo pieņem pielikumā izklāstīto savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju (SITS) attiecībā uz visas Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu “Ritošais sastāvs – kravas vagoni”.

2. pants

1.  SITS piemēro apakšsistēmai “Ritošais sastāvs – kravas vagoni”, kas raksturota ►M3  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 ( 1 ) II pielikuma 2.7. punktā ◄

2.  SITS piemēro kravas vagoniem, kuru maksimālais ekspluatācijas ātrums ir 160 km/h vai mazāks un maksimālā ass slodze – 25 t vai mazāka.

3.  SITS piemēro kravas vagoniem, kurus paredzēts ekspluatēt sliežu ceļos ar vienu vai vairākiem no turpmāk norādītajiem nominālajiem platumiem: 1 435 mm, 1 524 mm, 1 600 mm un 1 668 mm. SITS nepiemēro kravas vagoniem, kurus galvenokārt ekspluatē sliežu ceļos ar nominālo platumu 1 520 mm, bet kurus reizēm var ekspluatēt sliežu ceļos ar nominālo platumu 1 524 mm.

3. pants

SITS piemēro visam jaunam Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas kravas vagonu ritošajam sastāvam, ņemot vērā pielikuma 7. iedaļu.

Pielikumā izklāstīto SITS piemēro arī ekspluatācijā esošam kravas vagonu ritošajam sastāvam:

▼M3

a) 

ja to atjaunina vai modernizē saskaņā ar šīs regulas pielikuma 7.2.2. iedaļu;

▼B

b) 

attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, piemēram, asu izsekojamību (4.2.3.6.4. punkts) un tehniskās apkopes plānu (4.5.3. punkts);

▼M3

c) 

attiecībā uz apzīmējumu “GE”, kas attēlots pielikuma C papildinājuma 5. punktā, esošā parka kravas vagoni, kuriem atļauja piešķirta saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2006/861/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2009/107/EK, vai saskaņā ar Lēmumu 2006/861/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumiem 2009/107/EK un 2012/464/ES, un kuri atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Lēmuma 2009/107/EK 7.6.4. punktā, var šo apzīmējumu “GE” saņemt bez trešās personas papildnovērtējuma vai jaunas atļaujas ritekli laist tirgū. Par šā apzīmējuma izmantošanu ekspluatācijā esošos kravas vagonos atbild dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi;

▼M4

d) 

ja izmantošanas telpa ir paplašināta saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 54. panta 3. punktu, piemēro šīs regulas pielikuma 7.2.2.4. iedaļas noteikumus.

▼B

Šīs regulas tehniskā darbības joma sīki izklāstīta pielikuma 2. nodaļā.

4. pants

▼M3

1.  Attiecībā uz “atklātajiem punktiem”, kas norādīti A papildinājumā, nosacījumi, kuri izpildāmi Direktīvas (ES) 2016/797 pamatprasību verificēšanai, ir nosacījumi, kas noteikti valsts noteikumos, kuri ir spēkā dalībvalstī, kas ir daļa no to ritekļu izmantošanas telpas, uz kuriem attiecas šī regula.

▼B

2.  Sešos mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā katra dalībvalsts nosūta citām dalībvalstīm un Komisijai turpmāk norādīto informāciju, ja tā jau nav tām nosūtīta saskaņā ar Lēmumu 2006/861/EK:

a) 

1. punktā minēto piemērojamo tehnisko noteikumu saraksts;

b) 

atbilstības novērtēšanas un verificēšanas procedūras, kas īstenojamas, piemērojot minētos noteikumus;

▼M3

c) 

struktūras, kas izraudzītas īstenot atbilstības novērtēšanas un verificēšanas procedūras attiecībā uz atklātajiem punktiem.

▼B

5. pants

▼M3

1.  Attiecībā uz īpašajiem gadījumiem, kas norādīti pielikuma 7.3. iedaļā, nosacījumi, kuri izpildāmi Direktīvas (ES) 2016/797 pamatprasību verificēšanai, ir nosacījumi, kas noteikti pielikuma 7.3. iedaļā vai valsts noteikumos, kuri ir spēkā dalībvalstī, kas ir daļa no to ritekļu izmantošanas telpas, uz kuriem attiecas šī regula.

▼B

2.  Sešos mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā katra dalībvalsts paziņo citām dalībvalstīm un Komisijai:

a) 

1. punktā minētos piemērojamos tehniskos noteikumus;

b) 

atbilstības novērtēšanas un verificēšanas procedūras, kas īstenojamas, piemērojot 1. punktā minētos noteikumus;

▼M3

c) 

struktūras, kas izraudzītas īstenot atbilstības novērtēšanas un verificēšanas procedūras attiecībā uz valsts noteikumiem, kuri attiecas uz īpašajiem gadījumiem, kas norādīti pielikuma 7.3. iedaļā.

▼B

6. pants

1.  Neskarot nolīgumus, kas jau paziņoti saskaņā ar Lēmumu 2006/861/EK un nav jāpaziņo atkārtoti, dalībvalstis sešos mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā paziņo Komisijai visus valsts, divpusējos, daudzpusējos vai starptautiskos nolīgumus, saskaņā ar kuriem izmanto kravas vagonus, uz ko attiecas šī regula.

2.  Dalībvalstis pēc tam paziņo Komisijai par visiem turpmāk noslēgtiem nolīgumiem vai esošo nolīgumu grozījumiem.

7. pants

Saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 9. panta 3. punktu viena gada laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā visas dalībvalstis paziņo Komisijai to projektu sarakstu, kas tiek īstenoti valsts teritorijā un ir izstrādes beigu posmā.

8. pants

▼M3

1.  Pārejas periodā, kas beidzas 2024. gada 1. janvārī, drīkst izdot “EK” verifikācijas sertifikātu apakšsistēmai, kurā iekļautiem savstarpējas izmantojamības komponentiem nav “EK” atbilstības deklarācijas vai deklarācijas par piemērotību lietošanai, ar nosacījumu, ka ir izpildīti pielikuma 6.3. iedaļā paredzētie noteikumi.

2.  Apakšsistēmas, kurā izmantoti nesertificēti savstarpējas izmantojamības komponenti, ražošanu vai modernizāciju/atjaunošanu, tostarp laišanu tirgū, pabeidz 1. punktā noteiktajā pārejas periodā.

▼B

3.  Šā panta 1. punktā noteiktajā pārejas periodā:

a) 

1. punktā minētajā verificēšanas procedūrā pienācīgi norādāmi iemesli, kāpēc kāds savstarpējas izmantojamības komponents nav sertificēts;

b) 

valstu drošības iestādes valsts gada ziņojumā, kas minēts ►M3  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/798 ( 2 )19. pantā ◄ , atļauju piešķiršanas procedūru kontekstā ziņo par nesertificētu savstarpējas izmantojamības komponentu lietošanu.

▼M3

4.  Pēc pārejas perioda, kas beidzas 2015. gada 1. janvārī, jaunizgatavotiem savstarpējas izmantojamības komponentiem “astes daļas signālierīces” jābūt vajadzīgajai “EK” atbilstības deklarācijai.

▼M2

8.a pants

▼M3

1.  Pārejas periodā, kas beidzas 2024. gada 1. janvārī, neatkarīgi no pielikuma 6.3. iedaļas noteikumiem “EK” verifikācijas sertifikātu drīkst izdot apakšsistēmai, kurā iekļauti komponenti, kas atbilst savstarpējas izmantojamības komponentam “berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm” un kam nav “EK” atbilstības deklarācijas, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

komponents ir ražots pirms šīs regulas piemērošanas dienas; un

b) 

savstarpējas izmantojamības komponents ir izmantots apakšsistēmā, kas bijusi apstiprināta un laista tirgū vismaz vienā dalībvalstī pirms šīs regulas piemērošanas dienas.

2.  Visu apakšsistēmu, kurās izmantoti nesertificēti savstarpējas izmantojamības komponenti, ražošanu, modernizāciju vai atjaunošanu, tostarp atļaujas laist tirgū piešķiršanu, pabeidz pirms 1. punktā noteiktā pārejas perioda beigām.

▼M2

3.  Šā panta 1. punktā noteiktajā pārejas periodā:

a) 

1. punktā minētās apakšsistēmas verificēšanas procedūrā pienācīgi norādāmi iemesli, kāpēc kāds savstarpējas izmantojamības komponents nav sertificēts; un

b) 

valstu drošības iestādes gada ziņojumā, kas minēts ►M3  Direktīvas (ES) 2016/798 19. pantā ◄ , sniedz pārskatu par nesertificētu savstarpējas izmantojamības komponentu “berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm” lietošanu saistībā ar atļauju piešķiršanas procedūrām.

8.b pants

1.  Līdz spēkā esošā apstiprinājuma perioda beigām pielikuma G papildinājumā uzskaitītajiem savstarpējas izmantojamības komponentiem “berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm” nav vajadzīga EK atbilstības deklarācija. Šajā periodā pielikuma G papildinājumā uzskaitītos “berzes elementus riteņu velšanās loka bremzēm” uzskata par atbilstīgiem šai regulai.

2.  Pēc spēkā esošā apstiprinājuma perioda beigām pielikuma G papildinājumā uzskaitītajiem savstarpējas izmantojamības komponentiem “berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm” ir vajadzīga EK atbilstības deklarācija.

8.c pants

1.  Neatkarīgi no pielikuma 6.3. iedaļas EK verifikācijas sertifikātu var izdot apakšsistēmai, kurā iekļauti komponenti, kas atbilst savstarpējas izmantojamības komponentam “berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm” un kam nav EK atbilstības deklarācijas, desmit gadu pārejas periodā pēc savstarpējas izmantojamības komponenta apstiprinājuma perioda beigām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

komponents ir saražots pirms savstarpējas izmantojamības komponenta apstiprinājuma perioda beigām; un

▼M3

b) 

savstarpējas izmantojamības komponents ir izmantots apakšsistēmā, kas bijusi apstiprināta un laista tirgū vismaz vienā dalībvalstī pirms tā apstiprinājuma perioda beigām.

2.  Visu apakšsistēmu, kurās izmantoti nesertificēti savstarpējas izmantojamības komponenti, ražošanu, modernizāciju vai atjaunošanu, tostarp atļaujas laist tirgū piešķiršanu, pabeidz pirms 1. punktā noteiktā pārejas perioda beigām.

▼M2

3.  Šā panta 1. punktā noteiktajā pārejas periodā:

a) 

1. punktā minētajā apakšsistēmas verificēšanas procedūrā pienācīgi norādāmi iemesli, kāpēc kāds savstarpējas izmantojamības komponents nav sertificēts; un

b) 

valstu drošības iestādes gada ziņojumā, kas minēts ►M3  Direktīvas (ES) 2016/798 19. pantā ◄ , sniedz pārskatu par nesertificētu savstarpējas izmantojamības komponentu “berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm” lietošanu saistībā ar apstiprināšanas procedūrām.

▼B

9. pants

▼M3

Jauna ritekļa verifikācijas deklarāciju un/vai deklarāciju par atbilstību tipam, kas izdota saskaņā ar Lēmumu 2006/861/EK, uzskata par derīgu, līdz pārejas perioda beigām 2017. gada 1. janvārī.

▼M2

9.a pants

EK tipa vai EK konstrukcijas pārbaudes sertifikāts savstarpējas izmantojamības komponentam “berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm” ir derīgs 10 gadus. Šajā laikā tāda paša tipa jaunus komponentus var laist tirgū, pamatojoties uz EK atbilstības deklarāciju, kas attiecas uz šo EK tipa vai EK konstrukcijas pārbaudes sertifikātu.

▼B

10. pants

▼M2

1.  Aģentūra savā tīmekļa vietnē publicē starptautiskajam transportam pilnībā apstiprināto kompozītmateriālu bremžu kluču sarakstu, kas minēts pielikuma G papildinājumā, attiecībā uz laika posmu, kurā uz šiem bremžu klučiem neattiecas EK deklarācijas.

▼B

2.  Aģentūra regulāri atjaunina 1. punktā minēto sarakstu un informē Komisiju par visām tā izmaiņām. Komisija ar tās komitejas starpniecību, kas izveidota ar Direktīvas 2008/57/EK 29. pantu, informē dalībvalstis par visām šā saraksta izmaiņām.

▼M2

10.a pants

1.  Lai ietu kopsolī ar tehnoloģiju progresu, var būt vajadzīgi inovatīvi risinājumi, kas neatbilst pielikumā noteiktajām specifikācijām un/vai kam nevar piemērot pielikumā noteiktās novērtēšanas metodes. Tādā gadījumā izstrādā jaunas specifikācijas un/vai jaunas novērtēšanas metodes, kas saistītas ar minētajiem inovatīvajiem risinājumiem.

2.  Inovatīvi risinājumi var būt saistīti ar apakšsistēmu “Ritošais sastāvs – kravas vagoni”, tās daļām un tās savstarpējās izmantojamības komponentiem.

3.  Ja tiek piedāvāts inovatīvs risinājums, ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, norāda, kā tas atšķiras no šās SITS attiecīgajiem noteikumiem vai kā tas tos papildina, un iesniedz šīs atšķirības Komisijai analīzei.

4.  Komisija sniedz atzinumu par piedāvāto inovatīvo risinājumu. Ja šis atzinums ir pozitīvs, izstrādā un pēc tam pārskatīšanas procesā, ko veic saskaņā ar ►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 5. pantu ◄ , integrē SITS atbilstīgas funkcionālās un saskarnes specifikācijas un novērtēšanas metodi, kas ir jāietver SITS, lai būtu iespējama šā inovatīvā risinājuma izmantošana. Ja atzinums ir negatīvs, piedāvāto inovatīvo risinājumu neizmanto.

5.  Kamēr vēl nav notikusi SITS pārskatīšana, Komisijas sniegtu pozitīvu atzinumu uzskata par pieņemamu līdzekli, ar ko nodrošina atbilstību ►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 ◄ pamatprasībām, un tāpēc to var izmantot apakšsistēmas novērtēšanai.

▼B

11. pants

Lēmumu 2006/861/EK atceļ no 2014. gada 1. janvāra.

Tomēr to turpina piemērot saskaņā ar minēto lēmumu apstiprināto projektu tehniskajai apkopei un - ja vien pretendents neprasa piemērot šo regulu - jaunu, atjauninātu vai modernizētu apakšsistēmu projektiem, kuri ir izstrādes beigu posmā vai par kuriem noslēgts līgums, kas tiek īstenots šīs regulas publicēšanas dienā.

12. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. Tomēr ekspluatācijas atļauju, piemērojot SITS, kas izklāstīta šīs regulas pielikumā, izņemot tās 7.1.2. iedaļu, var piešķirt pirms 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMS

Savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija attiecībā uz apakšsistēmu “Ritošais sastāvs – kravas vagoni”

SATURS

1.

Ievads

1.1.

Tehniskā darbības joma

1.2.

Ģeogrāfiskā darbības joma

1.3.

Šīs SITS saturs

2.

Apakšsistēmas darbības joma un definīcija

3.

Pamatprasības

4.

Apakšsistēmas raksturojums

4.1.

Ievads

4.2.

Apakšsistēmas funkcionālās un tehniskās specifikācijas

4.2.1.

Vispārīgi nosacījumi

4.2.2.

Konstrukcijas un mehāniskās daļas

4.2.2.1.

Mehānisks savienojums

4.2.2.1.1.

Gala sakabe

4.2.2.1.2.

Iekšējā sakabe

4.2.2.2.

Vienības izturība

4.2.2.3.

Vienības integritāte

4.2.3.

Gabarīta noteikšana un mijiedarbība ar sliežu ceļu

4.2.3.1.

Gabarīta noteikšana

4.2.3.2.

Savietojamība ar līniju nestspēju

4.2.3.3.

Savietojamība ar vilcienu detektēšanas sistēmām

4.2.3.4.

Ass gultņu stāvokļa monitorings

4.2.3.5.

Kustības drošība

4.2.3.5.1.

Drošība pret nobraukšanu no sliedēm uz līkumota sliežu ceļa

4.2.3.5.2.

Gaitas dinamiskie parametri

4.2.3.6.

Gaitas daļa

4.2.3.6.1.

Ratiņu rāmja uzbūve

4.2.3.6.2.

Riteņpāru raksturlielumi

4.2.3.6.3.

Riteņu raksturlielumi

4.2.3.6.4.

Asu raksturlielumi

4.2.3.6.5.

Ass bukses/gultņi

4.2.3.6.6.

Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēmas

4.2.3.6.7.

Gaitas daļa manuāli maināmiem riteņpāriem

4.2.4.

Bremzes

4.2.4.1.

Vispārīgi nosacījumi

4.2.4.2.

Drošības prasības

4.2.4.3.

Funkcionālās un tehniskās prasības

4.2.4.3.1.

Vispārējās funkcionālās prasības

4.2.4.3.2.

Bremzēšanas raksturojums

4.2.4.3.2.1.

Darba bremzes

4.2.4.3.2.2.

Stāvbremzes

4.2.4.3.3.

Siltumietilpība

4.2.4.3.4.

Riteņu pretslīdēšanas aizsardzība (RPA)

4.2.4.3.5.

Berzes elementi riteņu velšanās loka bremzēm

4.2.5.

Vides apstākļi

4.2.6.

Sistēmas aizsardzība

4.2.6.1.

Ugunsdrošība

4.2.6.1.1.

Vispārīgi nosacījumi

4.2.6.1.2.

Funkcionālās un tehniskās specifikācijas

4.2.6.1.2.1.

Barjeras

4.2.6.1.2.2.

Materiāli

4.2.6.1.2.3.

Kabeļi

4.2.6.1.2.4.

Viegli uzliesmojoši šķidrumi

4.2.6.2.

Elektrodrošība

4.2.6.2.1.

Aizsargpasākumi pret netiešu kontaktu (aizsargsavienojumi)

4.2.6.2.2.

Aizsargpasākumi pret tiešu kontaktu

4.2.6.3.

Astes daļas signālierīču piestiprināšanas aprīkojums

4.3.

Saskarņu funkcionālās un tehniskās specifikācijas

4.3.1.

Saskarne ar infrastruktūras apakšsistēmu

4.3.2.

Saskarne ar satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu

4.3.3.

Saskarne ar vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmu

4.4.

Ekspluatācijas noteikumi

4.5.

Tehniskās apkopes noteikumi

4.5.1.

Vispārēja dokumentācija

4.5.2.

Tehniskās apkopes projekta pamatojuma dokumentācija

4.5.3.

Tehniskās apkopes apraksta dokumentācija

4.6.

Profesionālā kvalifikācija

4.7.

Veselības un drošības nosacījumi

4.8.

Tehniskajā dokumentācijā un Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistrā norādāmie parametri

▼M3

4.9.

Maršruta savietojamības pārbaudes pirms atļauto ritekļu izmantošanas

▼B

5.

Savstarpējas izmantojamības komponenti

5.1.

Vispārīgi nosacījumi

5.2.

Inovatīvi risinājumi

5.3.

Savstarpējas izmantojamības komponentu specifikācijas

5.3.1.

Gaitas daļa

5.3.2.

Riteņpāris

5.3.3.

Ritenis

5.3.4.

Ass

▼M2

5.3.4.a

Berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm

▼M3

5.3.4b.

Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēma

▼B

5.3.5.

Astes daļas signālierīce

6.

Atbilstības novērtēšana un EK verificēšana

6.1.

Savstarpējas izmantojamības komponents

6.1.1.

Moduļi

6.1.2.

Atbilstības novērtēšanas procedūras

6.1.2.1.

Gaitas daļa

6.1.2.2.

Riteņpāris

6.1.2.3.

Ritenis

6.1.2.4.

Ass

6.1.2.4a.

▼M2

6.1.2.5.

Berzes elementi riteņu velšanās loka bremzēm

▼M3

6.1.2.6.

Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēma

▼B

6.1.3.

Inovatīvi risinājumi

6.2.

Apakšsistēma

6.2.1.

Moduļi

6.2.2.

EK verificēšanas procedūras

6.2.2.1.

Vienības izturība

6.2.2.2.

Drošība pret nobraukšanu no sliedēm uz līkumota sliežu ceļa

6.2.2.3.

Gaitas dinamiskie parametri

6.2.2.4.

Ass bukses/gultņi

▼M3

6.2.2.4a.

Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēmas

▼B

6.2.2.5.

Gaitas daļa manuāli maināmiem riteņpāriem

6.2.2.6.

Siltumietilpība

6.2.2.7.

Vides apstākļi

6.2.2.8.

Ugunsdrošība

6.2.2.8.1.

Barjeras

6.2.2.8.2.

Materiāli

6.2.2.8.3.

Kabeļi

6.2.2.8.4.

Viegli uzliesmojoši šķidrumi

6.2.3.

Inovatīvi risinājumi

6.3.

Apakšsistēma, kurā iekļauti komponenti, kas atbilst savstarpējas izmantojamības komponentiem, bet kam nav EK deklarācijas

6.4.

Projekta posmi, kuros jāveic novērtēšana

6.5.

Komponenti, kam ir EK atbilstības deklarācija

7.

Īstenošana

7.1.

Atļauja laist tirgū

7.1.1.

Jauna ritekļa ekspluatācijas atļauja saskaņā ar iepriekšējām vagonu SITS

7.1.2.

Pirmās atļaujas laist tirgū savstarpēja atzīšana

7.2.

Īstenošanas vispārīgie noteikumi

7.2.1.

Komponentu aizstāšana

7.2.2.

Esošas vienības vai esoša vienības tipa izmaiņas

7.2.2.1.

Ievads

7.2.2.2.

Noteikumi par vienības vai vienības tipa izmaiņu pārvaldību

7.2.2.3.

Īpaši noteikumi esošām vienībām, kam nav “EK” verifikācijas deklarācijas un kam pirmā ekspluatācijas atļauja izdota pirms 2015. gada 1. janvāra

7.2.2.4

Noteikumi par izmantošanas telpas paplašināšanu esošām vienībām, kurām ir atļauja saskaņā ar Direktīvu 2008/57/EK vai kuras nodotas ekspluatācijā pirms 2010. gada 19. jūlija

7.2.3.

“EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudes sertifikātu noteikumi

7.2.3.1.

Ritošā sastāva apakšsistēma

7.2.3.1.1.

A posms

7.2.3.1.2.

B posms

7.2.3.2.

Savstarpējas izmantojamības komponenti

7.3.

Īpašie gadījumi

7.3.1.

Ievads

7.3.2.

Īpašo gadījumu uzskaitījums

7.3.2.1.

Vispārīgi īpašie gadījumi

▼M3

7.3.2.1a.

Gabarīta noteikšana (4.2.3.1. punkts)

▼B

7.3.2.2.

Ass gultņu stāvokļa monitorings (4.2.3.4. punkts)

7.3.2.3.

Drošība pret nobraukšanu no sliedēm uz līkumota sliežu ceļa (4.2.3.5.1. punkts)

7.3.2.4.

Gaitas dinamiskie parametri (4.2.3.5.2. punkts)

7.3.2.5.

Riteņpāru, riteņu un asu raksturlielumi (4.2.3.6.2. un 4.2.3.6.3. punkts)

7.3.2.6.

Astes daļas signālierīču piestiprināšanas aprīkojums (4.2.6.3. punkts)

▼M3

7.3.2.7.

Noteikumi par ritošā sastāva un ritošā sastāva tipa izmaiņu pārvaldību (7.2.2.2. punkts)

▼B

7.4.

Īpaši vides apstākļi

7.5.

Kravas vagoni, ko ekspluatē saskaņā ar valsts, divpusējiem, daudzpusējiem vai starptautiskiem nolīgumiem

▼M3

7.6.

Aspekti, kas jāņem vērā pārskatīšanas procesā vai citās Aģentūras darbībās

7.6.1.

Īstenošanas noteikumi

▼B

Papildinājumi

1.   IEVADS

Savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija (SITS), kā definēts ►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 ◄ 2. panta i) punktā, ir specifikācija, kas attiecas uz apakšsistēmu (vai tās daļu), lai nodrošinātu:

— 
dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību un
— 
atbilstību pamatprasībām.

1.1.    Tehniskā darbības joma

Skatīt šīs regulas 2. pantu.

▼M3

1.2.    Ģeogrāfiskā darbības joma

Šīs SITS ģeogrāfiskā darbības joma ir visa Eiropas Savienības dzelzceļu sistēma, kā noteikts Direktīvas (ES) 2016/797 I pielikuma 1. iedaļā, ņemot vērā ar sliežu ceļa platumu saistītos ierobežojumus, kas noteikti 2. pantā.

▼B

1.3.    Šīs SITS saturs

Saskaņā ar ►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 ◄ 5. panta 3. punktu šajā SITS:

a) 

norādīta tās paredzētā darbības joma (2. nodaļa);

b) 

noteiktas pamatprasības attiecīgajai ritošā sastāva apakšsistēmas daļai un tās saskarnēm ar citām apakšsistēmām (3. nodaļa);

c) 

noteiktas funkcionālās un tehniskās specifikācijas, kuru prasības jāizpilda attiecībā uz apakšsistēmu un tās saskarnēm ar citām apakšsistēmām (4. nodaļa);

d) 

noteikti savstarpējas izmantojamības komponenti un saskarnes, uz ko attiecināmas Eiropas specifikācijas, tostarp Eiropas standarti, kas vajadzīgi, lai panāktu dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (5. nodaļa);

e) 

katrā konkrētā gadījumā noteiktas procedūras, kas jāizmanto, lai novērtētu savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstību vai piemērotību lietošanai un veiktu apakšsistēmu EK verificēšanu (6. nodaļa);

f) 

norādīta SITS īstenošanas stratēģija (7. nodaļa);

g) 

norādīta attiecīgā personāla profesionālā kvalifikācija un veselības aizsardzības un darba drošības nosacījumi, kas vajadzīgi iepriekš minētās apakšsistēmas ekspluatācijai un tehniskajai apkopei, kā arī šīs SITS īstenošanai (4. nodaļa).

▼M3

2.   APAKŠSISTĒMAS DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJA

2.1.    Darbības joma

Šī SITS piemērojama “kravas vagoniem, tostarp kravas automobiļu pārvadāšanai paredzētiem ritekļiem”, kas minēti Direktīvas (ES) 2016/797 I pielikuma 2. iedaļā, ņemot vērā 2. pantā noteiktos ierobežojumus. Turpmāk šī ritošā sastāva apakšsistēmas daļa tiek saukta “kravas vagoni” un ietilpst apakšsistēmā “ritošais sastāvs”, kas noteikta Direktīvas 2016/797 II pielikumā.

Citi Direktīvas (ES) 2016/797 I pielikuma 2. iedaļā norādītie ritekļi šīs SITS darbības jomā neietilpst; tas it sevišķi attiecas uz:

a) 

dzelzceļa infrastruktūras būvei un tehniskajai apkopei paredzētajām mobilajām iekārtām;

b) 

ritekļiem, kas paredzēti, lai pārvadātu:

— 
mehāniskos transportlīdzekļus, kuros ir pasažieri, vai
— 
mehāniskos transportlīdzekļus, kuros nav pasažieru, bet kuri paredzēti iekļaušanai pasažieru vilcienos (vagoni automobiļu pārvadāšanai);
c) 

ritekļiem, kuriem

— 
konfigurācijā ar kravu palielinās garums un
— 
lietderīgā krava ir daļa no ritekļa konstrukcijas.

Piezīme. Skatīt arī 7.1. iedaļu par īpašajiem gadījumiem.

2.2.    Definīcijas

Šajā SITS izmanto šādas definīcijas.

a) 

“Vienība” ir vispārējs termins ritošā sastāva apzīmēšanai. Tai piemēro šo SITS un tādējādi arī “EK” verificēšanas procedūru.

Vienība var būt:

— 
“kravas vagons”, ko var ekspluatēt atsevišķi un kam ir atsevišķs rāmis, kurš uzmontēts uz sava riteņu komplekta, vai
— 
pastāvīgi savienotu “elementu” grupa, turklāt šos elementus nevar ekspluatēt atsevišķi, vai
— 
“atsevišķi dzelzceļa ratiņi, kas savienoti ar saderīgu(-iem) autotransporta līdzekli(-ļiem)”, veidojot ar dzelzceļu savietojamas sistēmas elementu grupu.
b) 

“Vilciens” ir ekspluatējams formējums, kas sastāv no vairākām vienībām.

c) 

“Paredzētais ekspluatācijas stāvoklis” aptver visus nosacījumus, atbilstīgi kuriem paredzēts ekspluatēt vienību, un tās tehniskos ierobežojumus. Šis paredzētais ekspluatācijas stāvoklis var aptvert plašāku jomu nekā šī SITS, lai tīklā vienības kopā varētu izmantot vilcienā saskaņā ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmu.

▼B

3.   PAMATPRASĪBAS

►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 ◄ 4. panta 1. punktā noteikts, ka dzelzceļu sistēma, tās apakšsistēmas un to savstarpējas izmantojamības komponenti atbilst attiecīgajām pamatprasībām. Pamatprasības vispārīgi izklāstītas ►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 ◄ III pielikumā. 1. tabulā norādīti šajā SITS noteiktie pamatparametri un to atbilstība ►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 ◄ III pielikumā skaidrotajām pamatprasībām.1.  tabula

Pamatparametri un to atbilstība pamatprasībām

Punkts

Pamat parametrs

Pamatprasības

Drošība

Drošums un darbgatavība

Veselības aizsardzība

Vides aizsardzība

Tehniskā savietojamība

4.2.2.1.1.

Gala sakabe

1.1.1.,

1.1.3.,

1.1.5.,

2.4.1.

 

 

 

 

4.2.2.1.2.

Iekšējā sakabe

1.1.1.,

1.1.3.,

2.4.1.

 

 

 

 

4.2.2.2.

Vienības izturība

1.1.1.,

1.1.3.,

2.4.1.

 

 

 

 

4.2.2.3.

Vienības integritāte

1.1.1.

 

 

 

 

4.2.3.1.

Gabarīta noteikšana

1.1.1.

 

 

 

2.4.3.

4.2.3.2.

Savietojamība ar līniju nestspēju

1.1.1.

 

 

 

2.4.3.

4.2.3.3.

Savietojamība ar vilcienu detektēšanas sistēmām

1.1.1.

 

 

 

2.4.3.

4.2.3.4.

Ass gultņu stāvokļa monitorings

1.1.1.

1.2.

 

 

2.4.3.

4.2.3.5.1.

Drošība pret nobraukšanu no sliedēm uz līkumota sliežu ceļa

1.1.1.,

1.1.2.,

2.4.1.

 

 

 

2.4.3.

4.2.3.5.2.

Gaitas dinamiskie parametri

1.1.1.,

1.1.2.

 

 

 

2.4.3.

4.2.3.6.1.

Ratiņu rāmja uzbūve

1.1.1.,

1.1.2.,

1.1.3.

 

 

 

 

4.2.3.6.2.

Riteņpāru raksturlielumi

1.1.1.,

1.1.2.,

1.1.3.

 

 

 

2.4.3.

4.2.3.6.3.

Riteņu raksturlielumi

1.1.1.,

1.1.2.,

1.1.3.

 

 

 

2.4.3.

4.2.3.6.4.

Asu raksturlielumi

1.1.1.,

1.1.2.,

1.1.3.

 

 

 

 

4.2.3.6.5.

Ass bukses/gultņi

1.1.1.,

1.1.2.,

1.1.3.

 

 

 

 

▼M3

4.2.3.6.6.

Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēmas

1.1.1.,

1.1.2.,

1.1.3.

1.2.

 

 

1.5.

▼B

4.2.3.6.7.

Gaitas daļa manuāli maināmiem riteņpāriem

1.1.1.,

1.1.2.,

1.1.3.

 

 

 

 

4.2.4.2.

Bremzes – drošības prasības

1.1.1., 1.1.3.

1.2.,

2.4.2.

 

 

 

4.2.4.3.1.

Bremzes – vispārējās funkcionālās prasības

1.1.1.,

2.4.1.

2.4.2.

 

 

 

4.2.4.3.2.1.

Bremzēšanas raksturojums – darba bremzes

1.1.1.,

1.1.2.,

2.4.1.

2.4.2.

 

 

1.5.

4.2.4.3.2.2.

Bremzēšanas raksturojums – stāvbremzes

2.4.1.

 

 

 

2.4.3.

4.2.4.3.3.

Bremzes – siltumietilpība

1.1.1.,

1.1.3.,

2.4.1.

 

 

 

2.4.3.

4.2.4.3.4.

Bremzes – riteņu pretslīdēšanas aizsardzība (RPA)

2.4.1.

2.4.2.

 

 

 

▼M2

4.2.4.3.5.

Berzes elementi riteņu velšanās loka bremzēm

1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 2.4.1.

 

 

 

2.4.3.

▼B

4.2.5.

Vides apstākļi

1.1.1.,

1.1.2.

 

 

 

2.4.3.

4.2.6.1.

Ugunsdrošība

1.1.1.,

1.1.4.

 

 

 

 

4.2.6.1.2.1.

Ugunsdrošība – barjeras

1.1.4.

 

1.3.2.

1.4.2.

 

4.2.6.1.2.2.

Ugunsdrošība – materiāli

1.1.4.

 

1.3.2.

1.4.2.

 

4.2.6.1.2.3.

Ugunsdrošība – kabeļi

1.1.4.,

1.1.5.

 

1.3.2.

1.4.2.

 

4.2.6.1.2.4.

Ugunsdrošība – viegli uzliesmojoši šķidrumi

1.1.4.

 

1.3.2.

1.4.2.

 

4.2.6.2.

Elektrodrošība

1.1.5.,

2.4.1.

 

 

 

 

4.2.6.3.

Astes daļas signālierīču piestiprināšanas aprīkojums

1.1.1.

 

 

 

 

Uz ►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 ◄ III pielikuma 1.3.1., 1.4.1., 1.4.3., 1.4.4. un 1.4.5. pamatprasību attiecas citu Savienības tiesību aktu darbības joma.

4.   APAKŠSISTĒMAS RAKSTUROJUMS

4.1.    Ievads

Dzelzceļu sistēma, uz kuru attiecas ►M3  Direktīva (ES) 2016/797 ◄ un kuras daļa ir kravas vagoni, ir integrēta sistēma, kuras saskaņotība jāverificē. Šo saskaņotību it sevišķi pārbauda attiecībā uz ritošā sastāva apakšsistēmas specifikācijām un savietojamību ar tīklu (4.2. iedaļa), tās saskarnēm ar citām dzelzceļu sistēmas apakšsistēmām, kurās tā integrēta (4.2. un 4.3. iedaļa), kā arī attiecībā uz sākotnējiem ekspluatācijas un tehniskās apkopes noteikumiem (4.4. un 4.5. iedaļa), kā noteikts ►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 ◄ 18. panta 3. punktā.

Tehniskā dokumentācija, kas paredzēta ►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 ◄ 18. panta 3. punktā un VI pielikumā (4.8. iedaļa), it sevišķi ietver projektētās vērtības, kas attiecas uz savietojamību ar tīklu.

4.2.    Apakšsistēmas funkcionālās un tehniskās specifikācijas

4.2.1.    Vispārīgi nosacījumi

Ņemot vērā 3. nodaļā noteiktās pamatprasības, apakšsistēmas “Ritošais sastāvs – kravas vagoni” funkcionālās un tehniskās specifikācijas ir sagrupētas un iedalītas šādos šīs nodaļas punktos:

— 
“Konstrukcijas un mehāniskās daļas”,
— 
“Gabarīta noteikšana un ritekļa un sliežu ceļa savstarpējā mijiedarbība”,
— 
“Bremzes”,
— 
“Vides apstākļi”,
— 
“Sistēmas aizsardzība”.

Izņemot gadījumus, kad tas ir noteikti nepieciešams dzelzceļu sistēmas savstarpējai izmantojamībai un attiecīgo pamatprasību izpildei, kravas vagona un tā saskarņu funkcionālās un tehniskās specifikācijas neprasa izmantot nekādus īpašus tehniskus risinājumus.

▼M2 —————

▼B

Ja savstarpējas izmantojamības nodrošināšanai un attiecīgo pamatprasību izpildei nepieciešamās funkcionālās un tehniskās specifikācijas konkrētam tehniskam aspektam nav izstrādātas, šo aspektu attiecīgajā punktā norāda kā atklātu punktu. Saskaņā ar ►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 ◄ 5. panta 6. punkta prasībām visi atklātie punkti norādīti A papildinājumā.

C papildinājumā izklāstīts nosacījumu kopums. Atbilstība šim nosacījumu kopumam nav obligāta. Ja izvēlas šo iespēju, atbilstību novērtē paziņotā iestāde, izmantojot EK verificēšanas procedūru.

Saskaņā ar ►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 ◄ 5. panta 5. punktu katrā SITS var paredzēt īpašus gadījumus. Šie gadījumi norādīti 7. nodaļā.

Novērtēšanas procedūra 4.2. iedaļas prasībām, ciktāl iespējams, noteikta 6. nodaļā. Šajos gadījumos 4.2. iedaļas tekstā dota norāde uz atbilstīgajiem 6. nodaļas noteikumu punktiem un apakšpunktiem. Ja konkrētam pamatparametram nav lietderīgi nošķirt prasības un novērtēšanas procedūru, atsauce nav dota.

4.2.2.    Konstrukcijas un mehāniskās daļas

4.2.2.1.    Mehānisks savienojums

4.2.2.1.1.    Gala sakabe

Gala sakabe ir mehānisks savienojums starp vilcienu veidojošām vienībām.

Sakabes sistēmas konstrukcijai jābūt tādai, lai nebūtu nepieciešama personāla klātbūtne starp sakabināmajām/atkabināmajām vienībām, ja kāda no vienībām ir kustībā.

Gala sakabei jābūt elastīgai un jāspēj izturēt spēkus atbilstīgi noteiktajam vienības paredzētajam ekspluatācijas stāvoklim.

4.2.2.1.2.    Iekšējā sakabe

Iekšējā sakabe ir mehānisks savienojums starp vienību veidojošiem elementiem.

Iekšējai sakabei jābūt elastīgai un jāspēj izturēt spēkus atbilstīgi noteiktajam vienības paredzētajam ekspluatācijas stāvoklim. Savienojums starp vienas gaitas daļas diviem elementiem raksturots 4.2.2.2. punktā.

Iekšējās(-o) sakabes(-ju) gareniskajai izturībai jābūt vienādai ar vai lielākai par vienības gala sakabes(-ju) garenisko izturību.

▼M4

4.2.2.2.    Vienības izturība

▼M3

Vienības virsbūves konstrukcijai, visiem aprīkojuma stiprinājumiem un celšanas un pacelšanas punktiem jābūt projektētiem tā, lai EN12663-2:2010 standarta 5. nodaļā noteiktajos slodzes režīmos nerastos plaisas, būtiska pastāvīga deformācija vai pārrāvumi.

Ja ir ar dzelzceļu savietojamas sistēmas elementu grupa, kura sastāv no atsevišķiem dzelzceļa ratiņiem, kas savienoti ar saderīgiem autotransporta līdzekļiem, slodzes režīmi bimodālās specifikācijas dēļ var atšķirties no iepriekšminētajiem; šādā gadījumā pretendents izklāsta apsvērtos slodzes režīmus, pamatojoties uz noteiktu specifikāciju kopumu, ņemot vērā īpašos lietošanas apstākļus attiecībā uz vilciena sastāvu, manevrēšanu un ekspluatāciju.

Atbilstības pierādīšana aprakstīta 6.2.2.1. punktā.

Celšanas un pacelšanas ierīču pievienošanas vietas atzīmē uz vienības. Zīmēm ir jāatbilst EN 15877-1:2012 standarta 4.5.14. punkta prasībām.

Piezīme. Savienošanas metodes uzskatāmas par piemērotām arī tad, ja pierādīta atbilstība saskaņā ar 6.2.2.1. punktu.

▼B

4.2.2.3.    Vienības integritāte

Vienībai jābūt projektētai tā, lai tiktu novērsta jebkuras atveru noslēgšanai paredzētās kustīgās daļas (durvis, brezenta pārsegs, vāks, lūka u. c.) nejauša izkustēšanās.

Slēgierīces norāda to statusu (atvērts/aizvērts), un tām jābūt redzamām no vienības ārpuses.

4.2.3.    Gabarīta noteikšana un mijiedarbība ar sliežu ceļu

4.2.3.1.    Gabarīta noteikšana

Šis punkts attiecas uz noteikumiem, saskaņā ar kuriem veic aprēķinus izmēru noteikšanai, lai ritošo sastāvu ekspluatētu vienā vai vairākos tīklos bez traucējumu riska.

Vienības atbilstību paredzētajam references profilam, tostarp apakšdaļas references profilam, nosaka ar kādu no ►M3  EN 15273-2:2013+A1:2016 ◄ aprakstītajām metodēm.

Kinemātiskā metode, kas aprakstīta ►M3  EN 15273-2:2013+A1:2016 ◄ , izmantojama, lai konstatētu atbilstību, ja tāda ir, starp vienībai paredzēto references profilu un attiecīgo mērķa references profilu G1, GA, GB vai GC, tostarp apakšdaļas references profilu ►M3  GI1 un GI2 ◄ .

4.2.3.2.    Savietojamība ar līniju nestspēju

Vienības vertikālās slodzes raksturlielumus nosaka, lai pārbaudītu savietojamību ar līniju nestspēju.

Vienības pieļaujamo kravnesību 25 t un mazākām ass slodzēm nosaka, piemērojot ►M3  EN 15528:2015 ◄ standarta 6.1. un 6.2. punkta noteikumus.

4.2.3.3.    Savietojamība ar vilcienu detektēšanas sistēmām

Ja paredzēts, ka vienībai jābūt savietojamai ar vienu vai vairākām no turpmāk minētajām vilcienu detektoru sistēmām, šī savietojamība nosakāma saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2012/88/ES ►M3  ERA/ERTMS/033281 rev. 4.0 ◄ ►M3   ◄ noteikumiem:

a) 

vilcienu detektēšanas sistēmas uz sliežu ceļu ķēžu bāzes;

b) 

vilcienu detektēšanas sistēmas uz asu skaitītāju bāzes;

c) 

vilcienu detektēšanas sistēmas uz induktīvās cilpas iekārtu bāzes.

4.2.3.4.    Ass gultņu stāvokļa monitorings

Jābūt iespējai veikt ass gultņu stāvokļa monitoringu ar:

— 
detektēšanas lauka iekārtām, vai
— 
borta iekārtām.

Ja paredzēts, ka jābūt iespējai veikt vienības monitoringu ar lauka iekārtām 1 435 mm platuma sliežu ceļu tīklā, vienībai jāatbilst EN 15437-1:2009 standarta 5.1. un 5.2. punkta noteikumiem, lai nodrošinātu pietiekamu redzamību.

Vienībām, ko paredzēts ekspluatēt 1 524 mm, 1 600 mm vai 1 668 mm platuma sliežu ceļu tīklā, piemēro atbilstīgās vērtības 2. tabulā, kurā norādīti standarta EN 15437-1:2009 parametri.2.  tabula

Mērķzona un aizlieguma zona vienībām, ko paredzēts ekspluatēt konkrētos tīklos

 

YTA

[mm]

WTA

[mm]

LTA

[mm]

YPZ

[mm]

WPZ

[mm]

LPZ

[mm]

1 524 mm

(abas zonas ir būtiskas)

1 080 ± 35

≥ 50

≥ 200

1 080 ± 5

≥ 140

≥ 500

894 ± 2

≥ 14

≥ 200

894 ± 2

≥ 28

≥ 500

1 600 mm

1 110 ± 2

≥ 70

≥ 180

1 110 ± 2

≥ 125

≥ 500

1 668 mm

1 176 ± 10

≥ 55

≥ 100

1 176 ± 10

≥ 110

≥ 500

▼M3

Ja paredzēts, ka jābūt iespējai veikt vienības monitoringu ar borta iekārtām, piemēro šādas prasības:

— 
Šīs iekārtas spēj konstatēt jebkura vienības ass gultņa nodilumu.
— 
Gultņu stāvokli novērtē, uzraugot vai nu to temperatūru, vai to dinamisko frekvenci, vai kādu citu piemērotu gultņu stāvokļa raksturlielumu.
— 
Šāda detektēšanas sistēma ir pilnībā izvietota vienībā, un vienībā ir pieejami diagnostikas ziņojumi.
— 
Nodotos diagnostikas ziņojumus un to, kā tie tiek darīti pieejami, apraksta šīs SITS 4.4. iedaļā noteiktajā ekspluatācijas dokumentācijā un tās 4.5. iedaļā aprakstītajos tehniskās apkopes noteikumos.

▼B

4.2.3.5.    Kustības drošība

Ritekļa dinamiskie parametri būtiski ietekmē drošību pret nobraukšanu no sliedēm, kustības drošību un sliežu ceļa noslodzi.

4.2.3.5.1.    Drošība pret nobraukšanu no sliedēm uz līkumota sliežu ceļa

Vienības konstrukcijai jābūt tādai, lai tā būtu piemērota drošai braukšanai pa līkumotu sliežu ceļu, īpaši ņemot vērā pārejas posmu starp sliežu ceļu ar ārējās sliedes paaugstinājumu un līdzenu sliežu ceļu, kā arī šķērsslīpuma novirzes.

Atbilstības pierādīšana aprakstīta 6.2.2.2. punktā.

4.2.3.5.2.    Gaitas dinamiskie parametri

Vienības konstrukcijai jābūt tādai, lai tā būtu piemērota drošai kustībai līdz maksimālajam konstruktīvajam ātrumam.

Vienības gaitas dinamiskos parametrus pārbauda vai nu

— 
saskaņā ar ►M3  EN 14363:2016 standarta 4., 5. un 7. nodaļā ◄ noteiktajām procedūrām, vai
— 
veicot simulācijas ar validētu modeli.

Atbilstības pierādīšana aprakstīta 6.2.2.3. punktā.

▼M1

Gaitas dinamiskos parametrus atļauts novērtēt savstarpējas izmantojamības komponenta līmenī saskaņā ar 6.1.2.1. punktu. Šādā gadījumā īpašs tests vai simulācija apakšsistēmas līmenī nav jāveic.

▼B

4.2.3.6.    Gaitas daļa

Gaitas daļa garantē, ka vienība tiks nesta un virzīta droši un ka bremzēšanas spēki tiks pārvadīti pēc vajadzības.

4.2.3.6.1.    Ratiņu rāmja uzbūve

Ratiņu rāmja konstrukcijas, visa piestiprinātā aprīkojuma un virsbūves savienojuma ar ratiņiem integritāte pierādāma, izmantojot EN 13749:2011 standarta 6.2. punktā noteiktās metodes.

▼M1

Ratiņu rāmja konstrukcijas integritāti atļauts novērtēt savstarpējas izmantojamības komponenta līmenī saskaņā ar 6.1.2.1. punktu. Šādā gadījumā īpašs tests vai simulācija apakšsistēmas līmenī nav jāveic.

▼B

4.2.3.6.2.    Riteņpāru raksturlielumi

Riteņpāru mezglam jāspēj pārvadīt spēkus un griezes momentu starp piemontētajām daļām atbilstīgi izmantojuma zonai.

1. attēlā norādītajiem riteņpāru ģeometriskajiem izmēriem jāatbilst 3. tabulā norādītajām robežvērtībām. Šīs robežvērtības pieņem par projektētajām vērtībām un norāda kā ekspluatācijas robežvērtības tehniskās apkopes dokumentācijā, kas aprakstīta 4.5. iedaļā.

Atbilstības pierādīšana aprakstīta 6.1.2.2. punktā.

1.    attēls

3. tabulā izmantotie riteņpāru simboli

image3.  tabula

Riteņpāru ģeometrisko izmēru izmantošanas robežvērtības

Apzīmējums

Riteņa diametrs

D [mm]

Minimālā vērtība

[mm]

Maksimālā vērtība

[mm]

1 435 mm

Attālums starp riteņpāra riteņu ārējām šķautnēm (SR)

image

330 ≤ D ≤ 760

1 415

1 426

760 < D ≤ 840

1 412

1 426

D > 840

1 410

1 426

Attālums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm (AR)

330 ≤ D ≤ 760

1 359

1 363

760 < D ≤ 840

1 358

1 363

D > 840

1 357

1 363

1 524 mm

Attālums starp riteņpāra riteņu ārējām šķautnēm (SR)

image

400 ≤ D < 840

1 492

1 514

D ≥ 840

1 487

1 514

Attālums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm (AR)

400 ≤ D < 840

1 444

1 448

D ≥ 840

1 442

1 448

1 600 mm

Attālums starp riteņpāra riteņu ārējām šķautnēm (SR)

image

690 ≤ D ≤ 1 016

1 573

1 592

 

 

 

Attālums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm (AR)

690 ≤ D ≤ 1 016

1 521

1 526

 

 

 

1 668 mm

Attālums starp riteņpāra riteņu ārējām šķautnēm (SR)

image

330 ≤ D < 840

1 648  (1)

1 659

840 ≤ D ≤ 1 250

1 643  (1)

1 659

Attālums starp riteņpāra riteņu iekšējām šķautnēm (AR)

330 ≤ D < 840

1 592

1 596

840 ≤ D ≤ 1 250

1 590

1 596

(1)   Divasu vagoniem ar ass slodzi līdz 22,5 t šo vērtību pieņem par 1 651 mm.

4.2.3.6.3.    Riteņu raksturlielumi

2. attēlā norādītajiem riteņu ģeometriskajiem izmēriem jāatbilst 4. tabulā norādītajām robežvērtībām.4.  tabula

Riteņu ģeometrisko izmēru izmantošanas robežvērtības

Apzīmējums

Riteņa diametrs

D [mm]

Minimālā vērtība

[mm]

Maksimālā vērtība

[mm]

1 435 mm

Loka platums (BR) (ar maksimālo riteņa paplašināšanos 5 mm)

D ≥ 330

133

140

Uzmalas biezums (Sd)

330 ≤ D ≤ 760

27,5

33

760 < D ≤ 840

25

33

D > 840

22

33

Uzmalas augstums (Sh)

330 ≤ D ≤ 630

31,5

36

630 < D ≤ 760

29,5

36

D > 760

27,5

36

Uzmalas virsma (qR)

D ≥ 330

6,5

1 524 mm

Loka platums (BR) (ar maksimālo riteņa paplašināšanos 5 mm)

D ≥ 400

134

140

Uzmalas biezums (Sd)

400 ≤ D < 760

27,5

33

760 ≤ D < 840

25

33

D ≥ 840

22

33

Uzmalas augstums (Sh)

400 ≤ D < 630

31,5

36

630 ≤ D < 760

29,5

36

D ≥ 760

27,5

36

Uzmalas virsma (qR)

D ≥ 400

6,5

1 600 mm

Loka platums (BR) (ar maksimālo riteņa paplašināšanos 5 mm)

690 ≤ D ≤ 1 016

137

139

Uzmalas biezums (Sd)

690 ≤ D ≤ 1 016

26

33

Uzmalas augstums (Sh)

690 ≤ D ≤ 1 016

28

38

Uzmalas virsma (qR)

690 ≤ D ≤ 1 016

6,5

1 668 mm

Loka platums (BR) (ar maksimālo riteņa paplašināšanos 5 mm)

D ≥ 330

133

140

Uzmalas biezums (Sd)

330 ≤ D ≤ 840

27,5

33

D > 840

22 (PT); 25 (ES)

33

Uzmalas augstums (Sh)

330 ≤ D ≤ 630

31,5

36

630 ≤ D ≤ 760

29,5

36

D > 760

27,5

36

Uzmalas virsma (qR)

D ≥ 330

6,5

Šīs robežvērtības pieņem par projektētajām vērtībām un norāda kā ekspluatācijas robežvērtības tehniskās apkopes dokumentācijā, kas aprakstīta 4.5. iedaļā.

2.    attēls

4. tabulā izmantotie riteņu simboli

image

Riteņu mehāniskie raksturlielumi nodrošina spēku un griezes momenta pārvadi un izturību pret termālo slodzi pēc vajadzības atbilstīgi izmantojuma zonai.

Atbilstības pierādīšana aprakstīta 6.1.2.3. punktā.

4.2.3.6.4.    Asu raksturlielumi

Ass raksturlielumi nodrošina spēku un griezes momenta pārvadi atbilstīgi izmantojuma zonai.

Atbilstības pierādīšana aprakstīta 6.1.2.4. punktā.

Asu izsekojamībai ņem vērā ERA Kravas vagonu tehniskās apkopes darba grupas secinājumus (sk. “Final report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance” (“Nobeiguma ziņojums par Kravas vagonu tehniskās apkopes darba grupas darbību”), kas publicēts ERA tīmekļa vietnē (http://www.era.europa.eu).

4.2.3.6.5.    Ass bukses/gultņi

Ass bukses un ritgultņa konstrukcijā jāņem vērā mehāniskā izturība un noguruma raksturlielumi. Jānosaka ekspluatācijas laikā sasniegtās temperatūras robežvērtības, kuras attiecas uz sakarsušu bukšu atklāšanu.

Atbilstības pierādīšana aprakstīta 6.2.2.4. punktā.

▼M3

4.2.3.6.6.    Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēmas

Šo prasību piemēro vienībām, kas aprīkotas ar sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēmu, kurai ir riteņu ass pozīcijas pārstatīšanas mehānisms, kas sekmē vienības savietojamību ar 1 435  mm platuma sliežu ceļa un cita platuma sliežu ceļu(-iem), kas ietilpst šīs SITS darbības jomā, šādā nolūkā izbraucot cauri sliežu ceļa platuma pārstatīšanas ierīcei.

Pārstatīšanas mehānismam jānodrošina riteņa bloķēšana pareizajā paredzētajā ass pozīcijā.

Pēc izbraukšanas cauri sliežu ceļa platuma pārstatīšanas ierīcei bloķēšanas sistēmas stāvokļa (bloķēta vai atbloķēta) un riteņu pozīcijas verificēšana tiek veikta, izmantojot vienu vai vairākus turpmāk minētos līdzekļus: vizuālā pārbaude, vadības borta iekārtu sistēma vai infrastruktūras/iekārtu vadības sistēma. Vadības borta iekārtu sistēmas gadījumā ir iespējams nepārtraukts monitorings.

Ja gaitas daļa ir aprīkota ar bremžu iekārtu, kuras pozīcija sliežu ceļa platuma nomainīšanas laikā tiek mainīta, sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēma nodrošina, ka šī iekārta tiek novietota un droši bloķēta pareizajā pozīcijā vienlaicīgi ar riteņiem.

Riteņu un bremzēšanas iekārtas (attiecīgā gadījumā) pozīcijas bloķēšanas atteicei ekspluatācijas laikā piemīt tipisks un ticams potenciāls tieši izraisīt katastrofālu nelaimes gadījumu (prasot vairāku cilvēku dzīvības); ņemot vērā šo atteices seku smagumu, jāpierāda, ka risku kontrolē pieņemamā līmenī.

Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēma ir noteikta kā savstarpējas izmantojamības komponents (5.3.4.b punkts) un ir daļa no savstarpējas izmantojamības komponenta “riteņpāris” (5.3.2. punkts). Atbilstības novērtēšanas procedūra ir norādīta šīs SITS 6.1.2.6. punktā (savstarpējas izmantojamības komponenta līmenis), 6.1.2.2. punktā (drošības prasības) un 6.2.2.4.a punktā (apakšsistēmas līmenis).

Sliežu ceļa platumu, ar kuru vienība ir savietojama, norāda tehniskajos dokumentos.

Apraksts par pārstatīšanu parastā režīmā, tostarp par sliežu ceļa platuma pārstatīšanas ierīces(-ču) veidu(-iem), ar ko vienība ir savietojama, ir daļa no tehniskajiem dokumentiem (sk. arī šīs SITS 4.4. iedaļu).

Prasības un atbilstības novērtējumi, kas prasīti šīs SITS citās iedaļās, ir neatkarīgi piemērojami katrai riteņu pozīcijai, kura atbilst vienam sliežu ceļa platumam, un tie ir attiecīgi dokumentējami.

▼B

4.2.3.6.7.    Gaitas daļa manuāli maināmiem riteņpāriem

Prasību piemēro vienībām, kas sagatavotas braukšanai pa dažāda platuma sliežu ceļiem, fiziski mainot riteņpāri.

Vienība jāaprīko ar fiksēšanas mehānismu, lai nodrošinātu vienības bremžu iekārtas pareizu stāvokli dažādās konfigurācijās, ņemot vērā dinamiskos efektus atbilstīgi vienības paredzētajam ekspluatācijas stāvoklim.

Atbilstības pierādīšana aprakstīta 6.2.2.5. punktā.

4.2.4.    Bremzes

4.2.4.1.    Vispārīgi nosacījumi

Vilciena bremžu sistēmas uzdevums ir nodrošināt, ka:

— 
ir iespējams samazināt vilciena ātrumu,
— 
ir iespējams noturēt vilciena ātrumu slīpumā,
— 
vilcienu iespējams apturēt maksimālajā pieļaujamajā bremzēšanas ceļā un
— 
vilcienu iespējams imobilizēt.

Galvenie faktori, kas ietekmē bremzēšanas raksturojumu un bremzēšanas procesu, ir:

— 
bremzēšanas spēks,
— 
vilciena masa,
— 
ātrums,
— 
pieļaujamais bremzēšanas ceļš,
— 
pieejamā saķere un
— 
sliežu ceļa slīpums.

Vilciena bremzēšanas raksturojumu iegūst no visu vilcienu veidojošo vienību individuālā bremzēšanas raksturojuma.

4.2.4.2.    Drošības prasības

Bremzēšanas sistēma veicina dzelzceļa sistēmas drošību. Tāpēc vienības bremzēšanas sistēmas konstrukcijai jāveic riska novērtējums saskaņā ar ►M3  Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 402/2013 ◄  ( 3 ), ņemot vērā vienības bremzēšanas spējas pilnīga zuduma risku. Smaguma pakāpi uzskata par katastrofālu, ja:

— 
ir ietekmēta tikai viena vienība (atteiču kombinācija) vai
— 
ir ietekmēta vairāku vienību bremzēšanas spēja (viena atteice).

Uzskata, ka C papildinājuma C.9. un C.14. nosacījuma izpilde atbilst šai prasībai.

4.2.4.3.    Funkcionālās un tehniskās prasības

4.2.4.3.1.    Vispārējās funkcionālās prasības

Vienības bremžu iekārta nodrošina tādu bremzēšanas funkciju izpildi kā bremžu iedarbināšana un atlaišana pēc pārvadīta signāla. Bremzēšanai jābūt:

— 
vienlaidu (bremžu iedarbināšanas vai atlaišanas signāls no centrālās vadības pults pa vadības līniju tiek pārvadīts uz visu vilcienu),
— 
automātiskai (vadības līnijas netīša pārrāvuma gadījumā jānotiek visu vilciena vienību bremžu iedarbināšanai, apstādinot visas vilciena daļas),
— 
bremzēm jābūt atvienojamām, lai būtu iespējams tās atlaist un izolēt.

4.2.4.3.2.    Bremzēšanas raksturojums

4.2.4.3.2.1.   Darba bremzes

Vilciena vai vienības bremžu efektivitāte ir to spēja samazināt ātrumu. To veido bremzēšanas spēks, kas pieejams vilciena vai vienības ātruma samazināšanai noteiktās robežās, un visi enerģijas pārveidē un izkliedē iesaistītie faktori, tostarp vilciena pretestība.

Vienības bremžu efektivitāti aprēķina saskaņā ar vienu no turpmāk minētajiem dokumentiem:

— 
EN 14531-6:2009 vai

▼M1

— 
►M3  UIC 544-1:2014 ◄ .

Aprēķinus apstiprina testējot. Bremžu efektivitātes aprēķinus saskaņā ar UIC 544-1 apstiprina, kā noteikts ►M3  UIC 544-1:2014 ◄ .

▼B

4.2.4.3.2.2.   Stāvbremzes

Stāvbremzes ir bremzes, ko pielieto, lai novērstu iespēju stāvošam ritošajam sastāvam izkustēties noteiktos apstākļos, ņemot vērā vietu, vēju, slīpumu un ritošā sastāva noslogojuma stāvokli, līdz tās tiek apzināti atlaistas.

Ja vienība aprīkota ar stāvbremzēm, jāizpilda šādas prasības:

— 
imobilizācija turpinās, līdz bremzes tiek apzināti atlaistas,
— 
ja nav iespējams tieši noteikt stāvbremžu stāvokli, jānodrošina indikators, kas norāda stāvokli abos vagona ārējos sānos,

▼M1

— 
►M3  stāvbremžu minimālo spēku ◄ bezvēja apstākļos aprēķina, kā noteikts EN 14531-6:2009 6. punktā,

▼B

— 
►M3  ————— ◄ Vienības stāvbremzes projektē, ņemot vērā riteņa un sliedes (tērauds un tērauds) saķeres koeficientu, kas nepārsniedz 0,12.

4.2.4.3.3.    Siltumietilpība

Bremžu iekārtai jāspēj izturēt viena avārijas bremžu iedarbināšana, nezaudējot bremžu efektivitāti termiskā vai mehāniskā efekta dēļ.

▼M1

Termālo slodzi, ko vienība spēj izturēt, nezaudējot bremžu efektivitāti termiskas vai mehāniskas iedarbības dēļ, nosaka un izsaka ātruma, ass slodzes, slīpuma un bremzēšanas ceļa izteiksmē.

▼B

Atbilstības pierādīšana aprakstīta 6.2.2.6. punktā.

Par references gadījumu siltumietilpībai var uzskatīt 21 ‰ slīpumu ar ātrumu 70 km/h 40 km distancē, kā rezultātā bremzēšanas spēks uz vienu riteni ir 45 kW 34 minūtes pie nominālā riteņa diametra 920 mm un ass slodzes 22,5 t.

4.2.4.3.4.    Riteņu pretslīdēšanas aizsardzība (RPA)

Riteņu pretslīdēšanas aizsardzība (RPA) ir sistēma, kas projektēta nolūkā izmantot maksimālo pieejamo saķeri, samazinot, noturot vai palielinot bremzēšanas spēku, lai novērstu riteņpāru bloķēšanos un nevadāmu slīdēšanu. Tādējādi optimizējams bremzēšanas ceļa garums.

Ja izmanto elektronisku RPA vadību, ar atbilstīgiem sistēmas projektēšanas procesiem un tehnisko konfigurāciju jāsamazina negatīvā ietekme, ko izraisa RPA nepareiza darbība.

RPA nemaina bremžu funkcionālo raksturojumu. Vagona saspiestā gaisa iekārtām jābūt ar pietiekamu apjomu, lai RPA gaisa patēriņš nepasliktinātu pneimatisko bremžu darbību. RPA projektēšanas procesā ņem vērā, ka RPA nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt vagona komponentus (bremžu pārvadu, riteņu velšanās loku, asu bukses u. c.).

▼M1

Šādiem vienību veidiem jābūt aprīkotiem ar RPA:

— 
tādu veidu vienības, kas aprīkotas ar visu veidu bremžu klučiem - izņemot kompozītmateriālu bremžu klučus -, kam maksimālais vidējais saķeres izmantojums ir lielāks par 0,12,
— 
tādu veidu vienības, kas aprīkotas tikai ar disku bremzēm un/vai kompozītmateriālu bremžu klučiem, kam maksimālais vidējais saķeres izmantojums ir lielāks par 0,11.

▼M2

4.2.4.3.5.    Berzes elementi riteņu velšanās loka bremzēm

Berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm (t. i., bremžu klucis) saskarē ar riteņa velšanās loku ar berzi rada bremzēšanas spēkus.

Ja izmanto riteņu velšanās loka bremzes, berzes elements droši palīdz sasniegt paredzēto bremzēšanas efektivitāti.

Atbilstības pierādīšana aprakstīta šās SITS 6.1.2.5. punktā.

▼B

4.2.5.    Vides apstākļi

Projektējot vienību un tās komponentus, ņem vērā vides apstākļus, kas iedarbosies uz ritošo sastāvu.

Vides parametri raksturoti turpmāk. Katram vides parametram noteikts nominālais diapazons, kas Eiropā visbiežāk novērojams, un tas ir pamats savstarpēji izmantojamai vienībai.

Dažiem vides parametriem noteikts diapazons, kas nav nominālais diapazons. Šādā gadījumā, projektējot vienību, izvēlas noteiktu diapazonu.

Projektēšanas un/vai testēšanas noteikumi, kas izmantoti, lai nodrošinātu, ka ritošais sastāvs atbilst SITS prasībām šajā diapazonā, attiecībā uz turpmāk noteiktajām funkcijām norādāmi tehniskajā dokumentācijā.

Atkarībā no izvēlētā diapazona un izmantotajiem noteikumiem (norādīti tehniskajā dokumentācijā) var būt nepieciešami attiecīgi ekspluatācijas noteikumi, ja nominālajam diapazonam projektētu vienību ekspluatē konkrētā līnijā, kur dažos gada periodos nominālais diapazons tiek pārsniegts.

Dalībvalstis nosaka no nominālā atšķirīgus diapazonus, kas jāizvēlas, lai izvairītos no ierobežojošiem ekspluatācijas noteikumiem, kuri saistīti ar vides apstākļiem, un tie uzskaitīti 7.4. iedaļā.

Vienību un tās komponentus projektē, ņemot vērā vienu vai vairākus no turpmāk norādītajiem ārējā gaisa temperatūras diapazoniem:

— 
T1: – 25 °C līdz + 40 °C (nominālais),
— 
T2: – 40 °C līdz + 35 °C un
— 
T3: – 25 °C līdz + 45 °C.

Vienībai ir jāatbilst šīs SITS prasībām, kuras nedrīkst mazināties ►M3  EN 50125-1:2014 ◄ standarta 4.7. punktā noteiktajos sniega, ledus un krusas apstākļos, kas atbilst nominālajam diapazonam.

Ja izvēlas bargākus sniega, ledus un krusas apstākļus, nekā paredzēti standartā, vienību un tās komponentus projektē, lai panāktu atbilstību SITS prasībām, ņemot vērā šos apstākļus apvienojumā ar zemu temperatūru izvēlētajā temperatūras diapazonā.

Attiecībā uz temperatūras diapazonu T2 un bargiem sniega, ledus un krusas apstākļiem apzina un verificē noteikumus, ko izmanto SITS prasību izpildei šajos bargajos apstākļos, it sevišķi projektēšanas un/vai testēšanas noteikumus, ņemot vērā šādas funkcijas:

— 
sakabes funkcija, aprobežojoties ar sakabes elastīgumu,
— 
bremzēšanas funkcija, ietverot bremžu iekārtu.

Atbilstības pierādīšana aprakstīta 6.2.2.7. punktā.

4.2.6.    Sistēmas aizsardzība

4.2.6.1.    Ugunsdrošība

4.2.6.1.1.    Vispārīgi nosacījumi

Apzina visus nozīmīgos iespējamos uguns avotus (augsta riska komponentus) vienībā. Vienības konstrukcijas ugunsdrošības aspektu mērķi ir:

— 
novērst ugunsgrēka izcelšanos,
— 
ierobežot sekas, ja ugunsgrēks ir izcēlies.

Vienībā pārvadātās preces nav vienības daļa un nav ņemamas vērā atbilstības novērtējumā.

4.2.6.1.2.    Funkcionālās un tehniskās specifikācijas

4.2.6.1.2.1.   Barjeras

Lai ierobežotu ugunsgrēka sekas, starp apzinātajiem iespējamajiem uguns avotiem (augsta riska komponentiem) un pārvadājamo kravu uzstāda ugunsaizsardzības barjeras, kuras saglabā integritāti vismaz 15 minūtes.

Atbilstības pierādīšana aprakstīta 6.2.2.8.1. punktā.

4.2.6.1.2.2.   Materiāli

Visiem vienībā izmantotajiem pastāvīgajiem materiāliem ir jābūt ar ierobežotas uzliesmojamības un uguns izplatīšanas īpašībām, izņemot gadījumus, kad:

— 
materiāls ar ugunsaizsardzības barjeru nodalīts no visiem iespējamajiem ugunsgrēka riska faktoriem vienībā un tā izmantošanas drošums pamatots riska novērtējumā vai
— 
komponenta masa ir < 400 g un tā attālums līdz citiem netestētiem komponentiem ir ≥ 40 mm horizontāli un ≥ 400 mm vertikāli.

Atbilstības pierādīšana aprakstīta 6.2.2.8.2. punktā.

4.2.6.1.2.3.   Kabeļi

Izvēloties un uzstādot elektrības kabeļus, ņem vērā to ugunsdrošības īpašības.

Atbilstības pierādīšana aprakstīta 6.2.2.8.3. punktā.

4.2.6.1.2.4.   Viegli uzliesmojoši šķidrumi

Attiecībā uz vienību jāveic pasākumi, ar ko novērš viegli uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu noplūdes izraisīta ugunsgrēka izcelšanos un izplatīšanos.

Atbilstības pierādīšana aprakstīta 6.2.2.8.4. punktā.

4.2.6.2.    Elektrodrošība

4.2.6.2.1.    Aizsargpasākumi pret netiešu kontaktu (aizsargsavienojumi)

Pilnajai pretestībai starp ritekļa virsbūvi un sliedi jābūt pietiekami zemai, lai starp tiem nerastos bīstami spriegumi.

Vienību aizsargsavienojumus veido saskaņā ar ►M3  EN 50153:2014 ◄ standarta 6.4. punkta noteikumiem.

4.2.6.2.2.    Aizsargpasākumi pret tiešu kontaktu

Elektroiekārtas un aprīkojums jāprojektē tā, lai aizsargātu personas pret elektriskās strāvas triecieniem.

Vienība jāprojektē tā, lai novērstu tiešu kontaktu, saskaņā ar ►M3  EN 50153:2014 ◄ standarta 5. punkta noteikumiem.

4.2.6.3.    Astes daļas signālierīču piestiprināšanas aprīkojums

▼M1

Visas vienības, kam paredzēts piestiprināt astes daļas signālierīces, vienības galā vienādā augstumā virs sliedes virsmas, bet ne augstāk kā 2 000 mm virs sliedes virsmas, aprīko ar divām ierīcēm, kas paredzētas, lai piestiprinātu divus lukturus vai divas atstarojošās plāksnes, kā noteikts E papildinājumā. Šā piestiprināšanas aprīkojuma izmēriem un gabarītam jābūt tādiem, kā ►M3  attēlots EN 16116-2:2013 11. attēlā ◄ .

▼B

4.3.    Saskarņu funkcionālās un tehniskās specifikācijas

4.3.1.    Saskarne ar infrastruktūras apakšsistēmu5.  tabula

Saskarne ar infrastruktūras apakšsistēmu

Atsauce uz šo SITS

Atsauce uz Komisijas Lēmumu 2011/275/ES (*1)

4.2.3.1.  Gabarīta noteikšana

4.2.4.1.  Minimālais būvju tuvinājuma gabarīts

4.2.4.2.  Attālums starp sliežu ceļu asīm

4.2.4.5.  Minimālais vertikālas līknes rādiuss

4.2.3.2.  Savietojamība ar līniju nestspēju

4.2.7.1.  Sliežu ceļa izturība pret vertikālām slodzēm

4.2.7.3.  Sliežu ceļa izturība pret sānvirziena slodzēm

4.2.8.1.  Tiltu izturība pret satiksmes slodzēm

4.2.8.2.  Ekvivalents vertikāls zemes klātnes noslogojums un grunts spiediena ietekme

4.2.8.4.  Pastāvošu tiltu un zemes klātnes izturība pret satiksmes slodzēm

4.2.3.5.2.  Gaitas dinamiskie parametri

4.2.9.  Sliežu ceļu ģeometrijas kvalitāte

4.2.3.6.2.  Riteņpāru raksturlielumi

4.2.3.6.3.  Riteņu raksturlielumi

4.2.5.1.  Nominālais sliežu ceļa platums

4.2.5.6.  Sliedes galviņas profils līdzenam sliežu ceļam

4.2.6.2.  Pārmiju un krustojumu ekspluatācijas ģeometrija

(*1)   OV L 126, 14.5.2011., 53. lpp.

4.3.2.    Saskarne ar satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu6.  tabula

Saskarne ar satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu

Atsauce uz šo SITS

Atsauce uz Komisijas Lēmumu 2011/314/ES (*1)

4.2.2.2.  Vienības izturība - celšana un pacelšana

4.2.3.6.3.  Rezerves pasākumi vajadzības gadījumā

4.2.3.1.  Gabarīta noteikšana

4.2.2.5.  Vilciena sastāvs

4.2.3.2.  Savietojamība ar līniju nestspēju

4.2.2.5.  Vilciena sastāvs

4.2.4.  Bremzes

4.2.2.6.  Vilciena bremzēšana

4.2.6.3.  Astes daļas signālierīču piestiprināšanas aprīkojums

E papildinājums. Astes daļas signālierīces

4.2.2.1.3.2.  Vilciena astes daļa

(*1)   OV L 144, 31.5.2011., 1. lpp.

4.3.3.    Saskarne ar vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmu7.  tabula

Saskarne ar vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmu

▼M1

Atsauce šajā SITS

►M3  Atsauce uz ERA/ERTMS/033281 rev. 4.0 ◄

4.2.3.3. a)  Ritošā sastāva un vilcienu detektēšanas sistēmu uz sliežu ceļu ķēžu bāzes savietojamības raksturlielumi

— attālums starp asīm (3.1.2.1., 3.1.2.4., 3.1.2.5. un 3.1.2.6.),

— ritekļa ass slodze (3.1.7.1.),

— pilnā pretestība starp riteņiem (3.1.9.),

— kompozītmateriālu bremžu kluču izmantošana (3.1.6.)

4.2.3.3 b)  Ritošā sastāva un vilcienu detektēšanas sistēmu uz asu skaitītāju bāzes savietojamības raksturlielumi

— attālums starp asīm (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.5. un 3.1.2.6.),

— riteņa ģeometrija (3.1.3.1.–3.1.3.4.),

— no metāliem/induktīviem komponentiem brīva telpa starp riteņiem (3.1.3.5.),

— riteņu materiāls (3.1.3.6.)

4.2.3.3 c)  Ritošā sastāva un vilcienu detektēšanas sistēmu uz induktīvās cilpas iekārtu bāzes savietojamības raksturlielumi

—  ritekļa metāla konstrukcija (3.1.7.2.)

▼M3

4.4.    Ekspluatācijas noteikumi

Ekspluatācijas noteikumi tiek izstrādāti saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmā. Šajos noteikumos ņem vērā ar ekspluatāciju saistītos dokumentus, kuri ir daļa no tehniskās dokumentācijas, kā prasīts Direktīvas (ES) 2016/797 15. panta 4. punktā un noteikts tās IV pielikumā.

Drošībai būtiskajiem komponentiem (sk. arī 4.5. iedaļu) ekspluatācijas un tās izsekojamības īpašās prasības izstrādā projektētāji/ražotāji projektēšanas posmā un sadarbībā starp projektētājiem/ražotājiem un attiecīgajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem vai ar attiecīgo kravas vagonu turētāju pēc ritekļu nonākšanas ekspluatācijā.

Ar ekspluatāciju saistītajos dokumentos izklāsta vienības raksturlielumus saistībā ar paredzēto ekspluatācijas stāvokli, kas ņemami vērā, lai izstrādātu ekspluatācijas noteikumus parastā režīmā un dažādos pamatoti paredzamos traucētas darbības režīmos.

Ar ekspluatāciju saistītie dokumenti ir:

— 
ekspluatācijas apraksts parastā režīmā, tostarp vienības ekspluatācijas raksturlielumi un ierobežojumi (piemēram, ritekļa gabarīts, maksimālais konstruktīvais ātrums, ass slodzes, bremzēšanas raksturlielumi, savietojamība ar vilcienu detektēšanas sistēmām, atļautie vides apstākļi, sliežu ceļa platuma pārstatīšanas ierīces(-ču), ar kurām vienība ir savietojama, veids(-i) un to ekspluatācija),
— 
ekspluatācijas apraksts traucētas darbības režīmā (ja notikusi šajā SITS raksturoto iekārtu vai funkciju drošības atteice), ciktāl to iespējams pamatoti paredzēt, norādot attiecīgās pieļaujamās robežvērtības un iespējamos vienības ekspluatācijas apstākļus,
— 
drošībai būtisko komponentu saraksts: drošībai būtisko komponentu sarakstā ietver īpašās ekspluatācijas un tās izsekojamības prasības.

Pretendents iesniedz ar ekspluatācijas noteikumiem saistīto dokumentu sākotnējo redakciju. Šajos dokumentos vēlāk var izdarīt grozījumus atbilstīgi attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, ņemot vērā vienības esošos ekspluatācijas un tehniskās apkopes apstākļus. Paziņotā iestāde pārbauda tikai, vai dokumenti par ekspluatāciju ir iesniegti.

4.5.    Tehniskās apkopes noteikumi

Tehniskā apkope ir darbību kopums, ar kuru palīdzību saglabā vai atjauno darbojošos vienību tādā stāvoklī, kādā tā spēj pildīt tai paredzētās funkcijas.

Lai veiktu vienību tehnisko apkopi, nepieciešami turpmāk minētie dokumenti, kuri ir daļa no tehniskās dokumentācijas, kā prasīts Direktīvas (ES) 2016/797 15. panta 4. punktā un noteikts tās IV pielikumā:

— 
vispārēja dokumentācija (4.5.1. punkts),
— 
tehniskās apkopes projekta pamatojuma dokumentācija (4.5.2. punkts) un
— 
tehniskās apkopes apraksta dokumentācija (4.5.3. punkts).

Pretendents iesniedz trīs dokumentus, kas raksturoti 4.5.1., 4.5.2. un 4.5.3. punktā. Šajos dokumentos vēlāk var izdarīt grozījumus atbilstīgi attiecīgajiem ES tiesību aktiem, ņemot vērā vienības esošos ekspluatācijas un tehniskās apkopes apstākļus. Paziņotā iestāde pārbauda tikai, vai dokumenti par tehnisko apkopi ir iesniegti.

Pretendents vai jebkura tā pilnvarota persona (piemēram, turētājs) iesniedz šos dokumentus par tehnisko apkopi atbildīgajai struktūrai, tiklīdz tai ir piešķirts šāds statuss.

Pamatojoties uz šiem trim dokumentiem, par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra izstrādā tehniskās apkopes plānu un atbilstošas tehniskās apkopes prasības tehniskās apkopes darbības līmenī, par ko ir atbildīga tikai šī struktūra (neietilpst novērtējumā par atbilstību šai SITS).

Dokumentācijā ietver drošībai būtisko komponentu sarakstu. Drošībai būtiski komponenti ir komponenti, kuru vienai atteicei piemīt ticams potenciāls tieši izraisīt smagu negadījumu, kā definēts Direktīvas (ES) 2016/798 3. panta 12. punktā.

Drošībai būtiskos komponentus un to īpašo apkopi, tehnisko apkopi un tehniskās apkopes izsekojamības prasības nosaka projektētāji/ražotāji projektēšanas posmā un sadarbībā starp projektētājiem/ražotājiem un attiecīgajām par tehnisko apkopi atbildīgajām struktūrām pēc ritekļu nonākšanas ekspluatācijā.

4.5.1.    Vispārēja dokumentācija

Vispārējā dokumentācijā ietilpst:

— 
vienības un tās komponentu rasējumi un apraksts,
— 
visas tiesību aktos noteiktās prasības saistībā ar vienības tehnisko apkopi,
— 
sistēmu rasējumi (elektriskās, pneimatiskās, hidrauliskās un vadības ķēdes shēmas),
— 
papildu borta sistēmas (sistēmu apraksts, ietverot aprakstu par funkcionalitāti, saskarņu specifikāciju un datu apstrādi un protokoliem),
— 
konfigurācijas dokumentācija katram riteklim (daļu un materiālu saraksts), kas dod iespēju (it sevišķi, bet ne tikai) nodrošināt izsekojamību tehniskās apkopes laikā.

4.5.2.    Tehniskās apkopes projekta pamatojuma dokumentācija

Tehniskās apkopes projekta pamatojuma dokumentācijā izskaidrots, kā tiek noteiktas un plānotas tehniskās apkopes darbības, lai ritošā sastāva darbmūža laikā nodrošinātu tā raksturlielumu saglabāšanu pieļaujamajās lietošanas robežvērtībās. Lai noteiktu pārbaudes kritērijus un tehniskās apkopes regularitāti, šajā dokumentācijā iekļauj ievaddatus. Tehniskās apkopes projekta pamatojuma dokumentāciju veido:

— 
vienības tehniskās apkopes plānošanai izmantotie precedenti, principi un metodes,
— 
precedenti, principi un metodes, ar kurām nosaka drošībai būtiskos komponentus un to īpašās ekspluatācijas, apkopes, tehniskās apkopes un izsekojamības prasības,
— 
vienības parastā ekspluatācijas režīma ierobežojumi (piemēram, km/mēnesī, klimatiskie ierobežojumi, paredzamie kravu veidi utt.),
— 
attiecīgie dati, kas izmantoti tehniskās apkopes plānošanai, un šo datu izcelsme (pieredzes nodošana),
— 
testi, izmeklēšana un aprēķini, kas veikti tehniskās apkopes plānošanai.

4.5.3.    Tehniskās apkopes apraksta dokumentācija

Tehniskās apkopes apraksta dokumentācijā aprakstīts, kā var veikt tehnisko apkopi. Tehniskā apkope cita starpā ietver pārbaudes, monitoringu, testus, mērījumus, daļu maiņu, regulēšanu un remontus.

Tehniskās apkopes darbības iedala šādi:

— 
profilaktiska tehniskā apkope (notiek pēc grafika un kontrolēti) un
— 
korektīva tehniskā apkope.

Tehniskās apkopes apraksta dokumentāciju veido:

— 
komponentu hierarhijas un funkciju apraksts, kas nosaka ritošā sastāva robežas, norādot visas attiecīgā ritošā sastāva produkta struktūrai piederošās pozīcijas un izmantojot atbilstīgu atsevišķu līmeņu skaitu. Zemākā pozīcija hierarhijas sarakstā ir aizstājams komponents,
— 
daļu saraksts ar rezerves daļu (aizstājamu detaļu) tehnisko un funkcionālo raksturojumu. Sarakstā iekļauj visas daļas, kuras paredzēts nomainīt atkarībā no to stāvokļa un kuras var būt jānomaina elektriskas vai mehāniskas atteices dēļ vai, iespējams, būs jānomaina nejauša bojājuma dēļ. Norāda savstarpējas izmantojamības komponentus un atsauci uz šo komponentu attiecīgo atbilstības deklarāciju,
— 
drošībai būtisko komponentu saraksts: drošībai būtisko komponentu sarakstā ietver īpašās apkopes, tehniskās apkopes un apkopes/tehniskās apkopes izsekojamības prasības,
— 
komponentu robežvērtības, ko ekspluatācijā nedrīkst pārsniegt. Pieļaujams noteikt ekspluatācijas ierobežojumus traucētas darbības režīmā (sasniegta robežvērtība),
— 
saraksts ar atsaucēm uz Eiropas tiesiskajām saistībām, kuras attiecas uz komponentiem vai apakšsistēmām,
— 
tehniskās apkopes plāns ( 4 ), t. i., strukturēts uzdevumu kopums tehniskās apkopes veikšanai, ietverot darbības, procedūras un līdzekļus. Šā uzdevumu kopuma apraksts ietver šādu informāciju:
a) 

aizstājamu daļu pareizai montāžai/demontāžai nepieciešamie demontāžas/montāžas instrukciju rasējumi;

b) 

tehniskās apkopes kritēriji;

c) 

pārbaudes un testi, kas veicami it sevišķi drošībai būtiskām daļām; tie ietver vizuālu pārbaudi un nesagraujošos testus (attiecīgā gadījumā, piemēram, lai konstatētu trūkumus, kas var kaitēt drošībai);

d) 

uzdevuma veikšanai nepieciešamie instrumenti un materiāli;

e) 

uzdevuma veikšanai nepieciešamie patērējamie materiāli;

f) 

individuālie aizsarglīdzekļi,

— 
nepieciešamie testi un procedūras, kas jāveic pēc katras tehniskās apkopes darbības pirms ritošā sastāva atkārtotas nodošanas ekspluatācijā.

▼B

4.6.    Profesionālā kvalifikācija

Vienību ekspluatācijai un tehniskajai apkopei vajadzīgā personāla profesionālā kvalifikācija šajā SITS nav ietverta.

4.7.    Veselības un drošības nosacījumi

▼M1

Uz vienību ekspluatācijai un tehniskajai apkopei vajadzīgā personāla veselības un drošības noteikumiem attiecas ►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 ◄ III pielikuma 1.1.5., 1.3.1., 1.3.2., 2.5.1. un 2.6.1. punktā noteiktās pamatprasības.

▼B

Personāla veselības un drošības noteikumi it sevišķi norādīti šādos 4.2. iedaļas punktos:

4.2.2.1.1. punkts. Gala sakabe,
4.2.6.1. punkts. Ugunsdrošība,
4.2.6.2. punkts. Elektrodrošība.

Ja vienība aprīkota ar manuālu sakabes sistēmu, sakabināšanas un atkabināšanas laikā vagonu sakabinātājam nodrošina brīvu telpu.

Visas izvirzītās daļas, ko uzskata par ekspluatācijā iesaistītajam personālam bīstamām, skaidri jānorāda un/vai jāaprīko ar aizsargierīcēm.

Vienība jāaprīko ar kāpšļiem un margām, izņemot gadījumus, kad to nav paredzēts ekspluatēt, vienībā atrodoties personālam, piemēram, manevrēšanai.

▼M1

4.8.    Tehniskajā dokumentācijā un Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistrā norādāmie parametri

▼B

Tehniskajā dokumentācijā ietver vismaz šādus parametrus:

— 
gala sakabes veids, izvietojums un elastīgums,
— 
dinamisko vilces spēku un spiedes spēku radītā slodze,
— 
gabarīta references profili, kam atbilst vienība,
— 
atbilstība gabarīta mērķa references profilam/profiliem G1, GA, GB un GC, ja tāda ir,
— 
atbilstība gabarīta apakšdaļas references profilam/profiliem ►M3  GI1 un GI2 ◄ , ja tāda ir,
— 
masa uz ass (pašmasa un pilna masa),
— 
asu izvietojums vienībā un asu skaits,
— 
vienības garums,
— 
maksimālais konstruktīvais ātrums,
— 
sliežu ceļa platumi, kuros var ekspluatēt vienību,
— 
savietojamība ar vilcienu detektēšanas sistēmām (sliežu ceļu ķēžu/asu skaitītāju/induktīvās cilpas iekārtu),
— 
savietojamība ar sakarsušu bukšu atklāšanas sistēmām,
— 
ass gultņu ekspluatācijas temperatūras diapazons,
— 
bremžu vadības nodrošināšanas līdzekļa veids (piemēram, pneimatisko bremžu maģistrāle, XXX tipa elektriskās bremzes, …),
— 
vadības līnijas raksturlielumi un tās sakabe ar citām vienībām (pneimatisko bremžu maģistrāles diametrs, elektrības kabeļa šķērsgriezums, …),
— 
bremžu vienības individuālais nominālais bremzēšanas raksturojums atkarībā no bremzēšanas režīma, ja tāds ir (nostrādāšanas laiks, bremzēšanas spēks, vajadzīgais saķeres līmenis, …),
— 
bremzēšanas ceļš vai bremzes pretsvars atkarībā no bremzēšanas režīma, ja tāds ir,

▼M1

— 
bremžu komponentu termālā slodze, kas izteikta ātruma, ass slodzes, slīpuma un bremzēšanas ceļa izteiksmē,

▼B

— 
temperatūras diapazons un sniega/ledus/krusas apstākļu bardzības līmenis,
— 
stāvbremzes pretsvars un maksimālais slīpums (ja piemērojams),
— 
iespēja manevrēt, izmantojot šķirošanas uzkalnu,
— 
kāpšļu un margu esība.

▼M1

Dati par ritošo sastāvu, kas norādāmi Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistrā (EARTR), ir noteikti Komisijas 2011. gada 4. oktobra Īstenošanas lēmumā 2011/665/ES par Eiropas apstiprināto dzelzceļa ritekļu tipu reģistru ( 5 ).

▼M3

4.9.    Maršruta savietojamības pārbaudes pirms atļauto ritekļu izmantošanas

Apakšsistēmas “Ritošais sastāvs – kravas vagoni” parametri, ko dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izmanto maršruta savietojamības pārbaudes vajadzībām, ir raksturoti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/773 ( 6 ) D1. papildinājumā.

▼B

5.   SAVSTARPĒJAS IZMANTOJAMĪBAS KOMPONENTI

5.1.    Vispārīgi nosacījumi

Savstarpējas izmantojamības komponenti, kas definēti ►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 ◄ 2. panta f) apakšpunktā, uzskaitīti 5.3. iedaļā, norādot:

— 
to izmantošanas jomu, aptverot apakšsistēmas parametrus, un
— 
atsauci uz attiecīgajām prasībām, kas noteiktas 4.2. iedaļā.

Ja 5.3. iedaļā norādīts, ka prasība novērtējama komponenta līmenī, tās pašas prasības novērtējums apakšsistēmas līmenī nav nepieciešams.

▼M2

5.2.    Inovatīvi risinājumi

Kā noteikts 10.a pantā, inovatīviem risinājumiem var būt vajadzīgas jaunas specifikācijas un/vai jaunas novērtēšanas metodes. Gadījumos, kad savstarpējas izmantojamības komponentam paredzēts inovatīvs risinājums, šādas specifikācijas un novērtēšanas metodes jāizstrādā, izmantojot 6.1.3. punktā aprakstīto procesu.

▼B

5.3.    Savstarpējas izmantojamības komponentu specifikācijas

5.3.1.    Gaitas daļa

▼M3

Gaitas daļu projektē visiem lietojuma diapazoniem, izmantošanas telpām, un to definē ar šādiem parametriem:

— 
sliežu ceļa platums,

▼B

— 
maksimālais ātrums,
— 
maksimālais ārējās sliedes paaugstinājuma deficīts,
— 
minimālā vienības pašmasa,
— 
maksimālā ass slodze,
— 
attālumu diapazons starp ratiņu pulkām vai garenbāzes diapazons “divasu vienībām”,
— 
tukšas vienības smaguma centra maksimālais augstums,
— 
noslogotas vienības smaguma centra augstuma koeficients,
— 
vagona virsbūves minimālais vērpes stinguma koeficients,
— 
maksimālais masas sadalījuma koeficients tukšām vienībām, kur

image

kur:

Izz

=

vagona virsbūves inerces moments attiecībā pret vertikālo asi, kas iet caur vagona virsbūves smaguma centru,

m

=

vagona virsbūves masa,

2a*

=

garenbāze,

— 
minimālais nominālais riteņa diametrs,
— 
sliedes ieslīpums.

Ātruma un ass slodzes parametrus var ņemt vērā apvienojumā, lai definētu attiecīgo izmantojuma jomu (piemēram, maksimālais ātrums un pašmasa).

Gaitas daļa atbilst 4.2.3.5.2. un 4.2.3.6.1. punktā noteiktajām prasībām. Šīs prasības novērtējamas komponenta līmenī.

5.3.2.    Riteņpāris

▼M3

Šajā SITS riteņpāri ietver galvenās daļas, kas nodrošina mehānisko saskarni ar sliežu ceļu (riteņi un savienojošie elementi: piemēram, šķērsass, neatkarīgā riteņa ass). Papildu daļas (ass gultņus, ass bukses un bremžu diskus) novērtē apakšsistēmas līmenī.

Riteņpārus novērtē un projektē izmantošanas telpai, ko definē ar šādiem parametriem:

— 
sliežu ceļa platums,

▼B

— 
nominālais riteņu velšanās loka diametrs un
— 
maksimālais vertikālais statiskais spēks.

Riteņpārim ir jāatbilst 4.2.3.6.2. punktā noteiktajām ģeometriskajām un mehāniskajām prasībām. Šīs prasības novērtējamas komponenta līmenī.

5.3.3.    Ritenis

Riteni projektē un novērtē izmantojuma jomai, ko definē ar šādiem parametriem:

— 
nominālais velšanās loka diametrs,
— 
maksimālais vertikālais statiskais spēks,

▼M3

— 
maksimālais ātrums,
— 
ekspluatācijas robežvērtības, un

▼B

— 
maksimālā bremzēšanas enerģija.

Ritenim ir jāatbilst 4.2.3.6.3. punktā noteiktajām prasībām par ģeometriskajiem, mehāniskajiem un termomehāniskajiem parametriem. Šīs prasības novērtējamas komponenta līmenī.

5.3.4.    Ass

Asi projektē un novērtē izmantojuma jomai, ko definē ar šādu parametru:

— 
maksimālais vertikālais statiskais spēks.

Asij jāatbilst 4.2.3.6.4. punktā noteiktajām prasībām par mehāniskajiem parametriem. Šīs prasības novērtējamas komponenta līmenī.

▼M2

5.3.4.a    Berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm

Berzes elementu riteņu velšanās loka bremzēm projektē un novērtē izmantojuma jomai, ko definē ar šādiem parametriem:

— 
dinamiskās berzes koeficienti un to pielaides,
— 
minimālais statiskās berzes koeficients,
— 
maksimālie pieļaujamie bremzēšanas spēki, ko piemēro elementam,
— 
piemērotība vilcienu detektēšanas sistēmām uz sliežu ceļu ķēžu bāzes,
— 
piemērotība bargiem vides apstākļiem.

Berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm atbilst 4.2.4.3.5. punktā noteiktajām prasībām. Šīs prasības novērtējamas komponenta līmenī.

▼M3

5.3.4.b    Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēma

SIK “sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēma” projektē un novērtē izmantošanas telpai, ko definē ar šādiem parametriem:

— 
sliežu ceļa platumi, kuriem ir projektēta sistēma,
— 
maksimālo statisko ass slodžu diapazons,
— 
riteņu velšanās loka nominālo diametru diapazons,
— 
vienības maksimālais konstruktīvais ātrums un
— 
sliežu ceļa platuma pārstatīšanas ierīces(-ču) veidi, kuriem ir projektēta sistēma, ietverot nominālo ātrumu izbraukšanai cauri sliežu ceļa platuma pārstatīšanas ierīcei(-cēm) un maksimālos aksiālos spēkus automātiskā pārstatīšanas procesa laikā.

Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēma atbilst 4.2.3.6.6. punktā noteiktajām prasībām; šīs prasības novērtē SIK līmenī, kā noteikts 6.1.2.6. punktā.

▼B

5.3.5.    Astes daļas signālierīce

Astes daļas signālierīce, kas aprakstīta E papildinājumā, ir patstāvīgs savstarpējas izmantojamības komponents. 4.2. iedaļā nav prasību, kas attiecas uz astes daļas signālierīci. To novērtē paziņotā iestāde, un šī novērtēšana neietilpst apakšsistēmas EK verificēšanā.

6.   ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA UN EK VERIFICĒŠANA

6.1.    Savstarpējas izmantojamības komponents

6.1.1.    Moduļi

Savstarpējas izmantojamības komponenta atbilstības novērtēšanu veic saskaņā ar 8. tabulā norādītajiem moduļiem.8.  tabula

Savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstības novērtēšanas moduļi

Modulis CA1

Iekšējā ražošanas kontrole un produkta verificēšana individuālās pārbaudēs

Modulis CA2

Iekšējā ražošanas kontrole un produkta verificēšana pēc nejauši izvēlētiem intervāliem

Modulis CB

EK tipa pārbaude

Modulis CD

Atbilstība tipam, pamatojoties uz kvalitātes vadības sistēmu ražošanas procesā

Modulis CF

Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu

Modulis CH

Atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes vadības sistēmu

Modulis CH1

Atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes vadības sistēmu un projekta pārbaudi

▼M2

Modulis CV

Tipa validācija ar ekspluatācijas pieredzi (piemērotība lietošanai)

▼B

Šie moduļi sīki izklāstīti Lēmumā 2010/713/ES.

6.1.2.    Atbilstības novērtēšanas procedūras

Ražotājs vai tā Savienībā reģistrēts pilnvarotais pārstāvis vajadzīgā komponenta novērtēšanai izvēlas vienu no 9. tabulā norādītajiem moduļiem vai moduļu kombinācijām.

▼M29.  tabula

Savstarpējas izmantojamības komponentiem piemērojamie moduļi

Punkts

Komponents

Moduļi

CA1 vai CA2

CB + CD

CB + CF

CH

CH1

CV

4.2.3.6.1.

Gaitas daļa

 

X

X

 

X

 

Gaitas daļa – vispāratzītie veidi

X

 

 

X

 

 

4.2.3.6.2.

Riteņpāris

(*1)

X

X

(*1)

X

 

4.2.3.6.3.

Ritenis

(*1)

X

X

(*1)

X

 

4.2.3.6.4.

Ass

(*1)

X

X

(*1)

X

 

▼M3

4.2.3.6.6.

Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēmas

(*1)

X

X

(*1)

X

(*2)

▼M2

4.2.4.3.5.

Berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm

(*1)

X

X

(*1)

X

(*2)

5.3.5.

Astes daļas signālierīce

X

 

 

X

 

 

(*1)   Moduļus CA1, CA2 vai CH var izmantot tikai produktiem, kas laisti tirgū un līdz ar to izstrādāti pirms šās SITS stāšanās spēkā, ja ražotājs paziņotajai iestādei pierāda, ka konstrukcijas pārskatīšana un tipa pārbaude veikta iepriekšējiem lietojumiem salīdzināmos apstākļos un atbilst šīs SITS prasībām; šādi pierādījumi jādokumentē, un tos uzskata par tāda paša līmeņa pierādījumu kā modulis CB vai projekta pārbaude atbilstīgi modulim CH1.

(*2)   Moduli CV izmanto, ja berzes elementa riteņu velšanās loka bremzēm ražotājam nav pietiekamas pieredzes (pēc viņa uzskata) ar ierosināto konstrukciju.

▼B

Piemērojot izvēlēto moduli vai moduļu kombināciju, novērtē savstarpējas izmantojamības komponenta atbilstību 4.2. iedaļā minētajām prasībām. Turpmākajos punktos norādītas papildu prasības konkrētu savstarpējas izmantojamības komponentu novērtēšanai, ja tādas ir nepieciešamas.

▼M3

Ja komponentam, kas definēts kā savstarpējas izmantojamības komponents šīs SITS 5.3. iedaļā, ir piemērojams īpašais gadījums, attiecīgā prasība var būt daļa no verificēšanas savstarpējas izmantojamības komponenta līmenī tikai tad, ja komponents paliek atbilstīgs šīs SITS 4. un 5. nodaļai un ja īpašais gadījums neattiecas uz valsts noteikumu (t. i., papildu prasību, kas ir savietojama ar pamata SITS un pilnībā norādīta SITS).

Citos gadījumos verificēšanu veic apakšsistēmas līmenī; ja komponentam ir piemērojams valsts noteikums, attiecīgā dalībvalsts var definēt attiecīgās piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras.

▼M3

6.1.2.1.    Gaitas daļa

Gaitas dinamisko parametru atbilstības pierādīšana aprakstīta EN 16235:2013 standartā.

Vienības, kas aprīkotas ar kādu no EN 16235:2013 standarta 6. nodaļā aprakstītajiem gaitas daļas veidiem, uzskata par attiecīgajām prasībām atbilstīgām, ja gaitas daļu ekspluatē tai noteiktajā izmantošanas telpā.

Ratiņu rāmja stiprību novērtē, pamatojoties uz EN 13749:2011 standarta 6.2. punktu.

▼B

6.1.2.2.    Riteņpāris

Riteņpāra mezgla mehānisko īpašību atbilstību pierāda saskaņā ar 3.2.1. punktu EN13260:2009 + A1:2010, kur noteiktas mezgla aksiālā spēka robežvērtības un attiecīgais verificēšanas tests.

▼M4

Ir atļauta alternatīva atbilstības pierādīšana saskaņā ar 6.1.2.4.a punktu.

▼M3

Izstrādā verificēšanas procedūru, ar ko mezgla montāžas posmā nodrošina, ka nekādi bojājumi nevar kaitēt drošībai, ja notiek jebkādas ass piemontēto daļu mehānisko raksturlielumu izmaiņas. Šajā procedūrā ietver traucējumu vērtības noteikšanu un iepresēta riteņpāra gadījumā – atbilstošu presēšanas diagrammu.

▼B

6.1.2.3.    Ritenis

a) Kalti un velmēti riteņi: mehāniskie raksturlielumi pierādāmi, izmantojot procedūru, kas norādīta 7. punktā EN 13979-1:2003 + A1:2009 + A2:2011.

Ja riteni paredzēts izmantot ar bremžu klučiem, kas iedarbojas uz riteņa rites virsmu, riteņa termomehāniskās īpašības pierāda, ņemot vērā paredzamo maksimālo bremzēšanas spēku. Lai pārbaudītu riteņa loka šķērskustību bremzēšanas procesā un konstatētu, vai atlikuma spriegumi lokā nepārsniedz pieļaujamās robežas, jāveic tipa tests, kas aprakstīts 6.2. punktā EN 13979-1:2003 + A1:2009 + A2:2011.

Kritēriji lēmuma pieņemšanai par atlikuma spriegumiem kaltiem un velmētiem riteņiem noteikti EN 13979-1:2003 + A1:2009 + A2:2011.

▼M4

Ir atļauta alternatīva atbilstības pierādīšana saskaņā ar 6.1.2.4.a punktu.

▼B

b) Citu veidu riteņi: citu veidu riteņi pieļaujami vienībām, ko izmanto valsts iekšējās līnijās. Šādā gadījumā lēmuma kritērijus un noguruma sprieguma kritērijus nosaka saskaņā ar valsts noteikumiem. Šos valsts noteikumus dalībvalstis paziņo saskaņā ar ►M3  Direktīvas (ES) 2016/797 ◄ 17. panta 3. punktu.

▼M1

Izstrādā verificēšanas procedūru, ar ko ražošanas posmā nodrošina, ka nekādi bojājumi nevar kaitēt drošībai, ja notiek jebkādas riteņu mehānisko raksturlielumu izmaiņas. Verificē riteņa materiāla stiepes stiprību, riteņa loka cietību, izturību pret plaisāšanu (tikai riteņiem, ko bremzē ar kluču bremzēm pa velšanās loku), triecienizturību, materiālu īpašības un materiālu tīrību. Verificēšanas procedūrā nosaka partijas parauga lielumu katra atsevišķa raksturlieluma verificēšanai.

▼B

6.1.2.4.    Ass

▼M1

Papildus iepriekš minētajai prasībai par montāžu pierāda ass mehāniskās izturības un noguruma raksturlielumu atbilstību, pamatojoties uz 4., 5. un 6. punktu EN 13103:2009 + A2:2012.

Kritēriji lēmuma pieņemšanai par pieļaujamo spriegumu norādīti 7. punktā EN 13103:2009 + A2:2012. Izstrādā verificēšanas procedūru, ar ko ražošanas posmā nodrošina, ka nekādi bojājumi nevar kaitēt drošībai, ja notiek jebkādas asu mehānisko raksturlielumu izmaiņas. Verificē ass materiāla stiepes stiprību, triecienizturību, virsmas integritāti, materiālu īpašības un materiālu tīrību. Verificēšanas procedūrā nosaka partijas parauga lielumu katra atsevišķa raksturlieluma verificēšanai.

▼M4

Ir atļauta alternatīva atbilstības pierādīšana saskaņā ar 6.1.2.4.a punktu.

6.1.2.4a.   

Ja 6.1.2.2., 6.1.2.3. un 6.1.2.4. punktā minētie EN standarti neaptver piedāvāto tehnisko risinājumu, ir atļauts izmantot citus standartus, lai attiecīgi pierādītu riteņpāra mezgla mehānisko īpašību, riteņu mehānisko raksturlielumu un ass mehāniskās izturības un noguruma raksturlielumu atbilstību; tādā gadījumā paziņotā iestāde verificē, ka alternatīvie standarti ietilpst tehniski saskaņotā standartu kopumā, kas piemērojams riteņpāru projektēšanai, konstrukcijai un testēšanai un kurā paredzētas īpašas prasības attiecībā uz riteņpāri, riteņiem un asīm, kuras aptver:

— 
riteņpāra mezglu,
— 
mehānisko izturību,
— 
noguruma raksturlielumus,
— 
pieļaujamā sprieguma robežvērtības,
— 
termomehāniskos raksturlielumus.

Iepriekš minētā pierādījuma ietvaros drīkst atsaukties vienīgi uz publiskotiem standartiem. Paziņotās iestādes veiktā verifikācija nodrošina saskaņotību starp alternatīvo standartu metodiku, pretendenta izdarītajiem pieņēmumiem, paredzēto tehnisko risinājumu un paredzēto izmantošanas telpu.

▼M2

6.1.2.5.    Berzes elementi riteņu velšanās loka bremzēm

Berzes elementu riteņu velšanās loka bremzēm atbilstības pierādīšanu veic, nosakot šādas berzes elementu īpašības saskaņā ar Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA) tehniskā dokumenta ►M3  ERA/TD/2013-02/INT 2015. gada 27. novembra 3.0 ◄ . redakciju, kas publicēta ERA tīmekļa vietnē (http://www.era.europa.eu):

— 
dinamiskās berzes iedarbība (4. nodaļa),
— 
statiskās berzes koeficients (5. nodaļa),
— 
mehāniskās īpašības, ieskaitot īpašības, kas attiecas uz bīdes izturības testu un lieces izturības testu (6. nodaļa).

Tālāk minēto piemērotības pierādīšanu veic saskaņā ar ERA tehniskā dokumenta ►M3  ERA/TD/2013-02/INT 2015. gada 27. novembra 3.0 ◄ . redakciju, kas publicēta ERA tīmekļa vietnē (http://www.era.europa.eu), 7. un/vai 8. nodaļu, ja berzes elementam ir paredzēts būt piemērotam:

— 
vilcienu detektēšanai ar sistēmām uz sliežu ceļu ķēžu bāzes, un/vai
— 
bargiem vides apstākļiem.

Ja ražotājam nav pietiekamas pieredzes (pēc viņa uzskata) ar ierosināto konstrukciju, tipa validācijas ar ekspluatācijas pieredzi procedūru (modulis CV) iekļauj piemērotības lietošanai novērtēšanas procedūrā. Pirms ekspluatācijas testiem jāizmanto piemērots modulis (CB vai CH1) savstarpējas izmantojamības komponenta konstrukcijas sertificēšanai.

Ekspluatācijas testus rīko pēc ražotāja pieprasījuma, un viņam ir jāsaņem piekrišana no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, kas veicinās šādu novērtēšanu.

Piemērotību vilcienu detektēšanai ar sistēmām uz sliežu ceļu ķēžu bāzes tiem berzes elementiem, kurus paredzēts izmantot apakšsistēmās, kuras neaptver ERA tehniskā dokumenta ►M3  ERA/TD/2013-02/INT 2015. gada 27. novembra 3.0 ◄ . redakcijas, kas publicēta ERA tīmekļa vietnē (http://www.era.europa.eu), 7. nodaļa, var pierādīt, izmantojot 6.1.3. punktā aprakstīto procedūru inovatīviem risinājumiem.

Piemērotību bargiem vides apstākļiem, ko pārbauda ar dinamometru, tiem berzes elementiem, kurus paredzēts izmantot apakšsistēmās, kuras neaptver ERA tehniskā dokumenta ►M3  ERA/TD/2013-02/INT 2015. gada 27. novembra 3.0 ◄ redakcijas, kas publicēta ERA tīmekļa vietnē (http://www.era.europa.eu), 8.2.1. noteikums, var pierādīt, izmantojot 6.1.3. punktā aprakstīto procedūru inovatīviem risinājumiem.

▼M3

6.1.2.6.    Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēma

Novērtēšanas procedūra pamatojas uz validācijas plānu, kurā iekļauti visi 4.2.3.6.6. un 5.3.4.b punktā minētie aspekti.

Validācijas plānam ir jāatbilst 4.2.3.6.6. punktā noteiktajai drošības izpētei un jādefinē novērtējums, kas nepieciešams visos turpmākajos dažādajos posmos:

— 
konstrukcijas pārskatīšana,
— 
statiskie testi (stendpārbaudes un testi saistībā ar integrēšanu riteņpāros/vienībā),
— 
ekspluatācijas apstākļiem reprezentatīva testēšana uz sliežu ceļa platuma pārstatīšanas ierīces(-cēm);
— 
ekspluatācijas apstākļiem reprezentatīva testēšana uz sliežu ceļa.

Pieņēmumiem, kas izmantoti drošības izpētē par vienību, kurā ir paredzēts integrēt sistēmu, un pieņēmumiem par šīs vienības ekspluatācijas profilu ir jābūt skaidri dokumentētiem attiecībā uz atbilstības pierādīšanu 4.2.3.6.6. punktā prasītajam drošības līmenim.

Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēmai var veikt piemērotības lietošanai novērtēšanu (CV modulis). Pirms ekspluatācijas testiem jāizmanto piemērots modulis (CB vai CH1) savstarpējas izmantojamības komponenta konstrukcijas sertificēšanai. Ekspluatācijas testus rīko pēc ražotāja pieprasījuma, kuram ir jāsaņem piekrišana no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, kas veicinās šādu novērtēšanu.

Par atbilstības novērtēšanu atbildīgās paziņotās iestādes izsniegtajā sertifikātā iekļauj gan 5.3.4.b punkta izmantošanas nosacījumus, gan sliežu ceļa platuma pārstatīšanas ierīces(-ču) veidu(-us) un ekspluatācijas apstākļus, kuriem sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēma ir novērtēta.

▼M2

6.1.3.    Inovatīvi risinājumi

Ja tiek piedāvāts savstarpējas izmantojamības komponenta inovatīvs risinājums, uz ko norādīts 10.a pantā, ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, piemēro 10.a pantā izklāstīto procedūru.

▼B

6.2.    Apakšsistēma

6.2.1.    Moduļi

Apakšsistēmas “Ritošais sastāvs – kravas vagoni” EK verificēšanu veic saskaņā ar 10. tabulā norādītajiem moduļiem.10.  tabula

Apakšsistēmu EK verificēšanas moduļi

SB

EK tipa pārbaude

SD

EK verificēšana, pamatojoties uz kvalitātes vadības sistēmu ražošanas procesā

SF

EK verificēšana, pamatojoties uz produkta verificēšanu

SH1

EK verificēšana, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes vadības sistēmu un projekta pārbaudi

Šie moduļi sīki izklāstīti Lēmumā 2010/713/ES.

6.2.2.    EK verificēšanas procedūras

Apakšsistēmas EK verificēšanai pretendents izvēlas vienu no turpmāk norādītajiem moduļiem vai moduļu kombinācijām.

— 
(SB + SD) vai
— 
(SB + SF), vai
— 
(SH1).

Piemērojot izvēlēto moduli vai moduļu kombināciju, novērtē apakšsistēmas atbilstību 4.2. iedaļā minētajām prasībām. Turpmākajos punktos norādītas papildu prasības konkrētu komponentu novērtēšanai, ja tādas ir nepieciešamas.

6.2.2.1.    Vienības izturība

▼M3

Atbilstību pierāda saskaņā ar EN 12663-2:2010 standarta 6. un 7. nodaļu vai alternatīvi ar EN 12663-1:2010+A1:2014 standarta 9.2. nodaļu.

▼B

Attiecībā uz savienojumiem izstrādā atzītu verificēšanas procedūru, ar ko ražošanas posmā nodrošina, ka nekādi bojājumi nevar samazināt konstrukcijas paredzētos mehāniskos raksturlielumus.

▼M3

6.2.2.2.    Drošība pret nobraukšanu no sliedēm uz līkumota sliežu ceļa

Atbilstību pierāda saskaņā ar EN 14363:2016 standarta 4., 5. un 6.1. nodaļu.

6.2.2.3.    Gaitas dinamiskie parametri

Testēšana uz sliežu ceļa

Atbilstību pierāda saskaņā ar EN 14363:2016 standarta 4., 5. un 7. nodaļu.

Vienībām, ko izmanto 1 668  mm platuma sliežu ceļa tīklā, aprēķinātās vērtības novērtēšanu normalizētajam rādiusa Rm = 350 m virzītājspēkam saskaņā ar EN 14363:2016 standarta 7.6.3.2.6. punkta 2. apakšpunktu nosaka atbilstoši šādai formulai:

Ya,nf,qst = Ya,f,qst – (11 550  m/Rm – 33) kN

Kvazistatiskā virzītājspēka Yj,a,qst robežvērtībai ir jābūt 66 kN.

Ārējās sliedes pacēluma deficīta vērtības var pielāgot 1 668  mm sliežu ceļa platumam, reizinot attiecīgās 1 435  mm parametru vērtības ar šādu konversijas koeficientu: 1 733/1 500.

Ziņojumā norāda lielākā ekvivalentā koniskuma un ātruma kombināciju, pie kuras vienība atbilst EN 14363:2016 standarta 4., 5. un 7. nodaļā noteiktajam stabilitātes kritērijam.

▼B

6.2.2.4.    Ass bukses/gultņi

Ritgultņa atbilstība mehāniskās izturības un noguruma raksturlielumiem pierādāma saskaņā ar 6. punktu EN12082:2007 + A1:2010.

▼M3

Ir pieļaujams izmantot citus standartus iepriekšminētajai atbilstības pierādīšanai tad, ja EN standarti neaptver piedāvāto tehnisko risinājumu; šādā gadījumā paziņotā iestāde pārbauda, vai alternatīvie standarti ir daļa no tehniski savietojamu standartu kopuma gultņu projektēšanai, konstruēšanai un testēšanai.

Iepriekš minētā pierādījuma ietvaros drīkst atsaukties vienīgi uz publiskotiem standartiem.

Ja gultņi ir ražoti atbilstoši projektam, kurš izstrādāts un jau izmantots produktu laišanai tirgū vēl pirms šiem produktiem piemērojamo attiecīgo SITS stāšanās spēkā, pretendents drīkst atkāpties no iepriekšminētās atbilstības pierādīšanas un tā vietā atsaukties uz iepriekšējiem lietojumiem līdzīgos apstākļos veiktu konstrukcijas pārskatīšanu un tipa pārbaudi; šādus pierādījumus dokumentē, un tos uzskata par tāda paša līmeņa pierādījumu kā tipa pārbaude atbilstoši modulim SB vai projekta pārbaude atbilstīgi modulim SH1.

6.2.2.4.a    Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēmas

4.2.3.6.6. punktā noteikto un SIK līmenī veikto drošības izpēti konsolidē vienības līmenī; it sevišķi saskaņā ar 6.1.2.6. punktu izstrādātie pieņēmumi varētu būt jāpārskata, lai ņemtu vērā vienību un tās ekspluatācijas profilu.

▼B

6.2.2.5.    Gaitas daļa manuāli maināmiem riteņpāriem

Maiņa starp 1 435 mm un 1 668 mm platuma sliežu ceļu

▼M1

Tehniskie risinājumi, kas aprakstīti turpmāk norādītajos UIC atgādnes 430-1:2012. punktos, uzskatāmi par atbilstīgiem 4.2.3.6.7. punkta prasībām:

— 
asu vienībām: UIC atgādnes 430-1:2012 B.4. pielikuma 9. un 10. punkts un H pielikuma 18. punkts,
— 
►M3  ratiņu vienībām: UIC atgādnes 430-1:2012 H pielikuma 18. punkts un I pielikuma 19. un 20. punkts. ◄

▼B

Maiņa starp 1 435 mm un 1 524 mm platuma sliežu ceļu

Tehniskais risinājums, kas aprakstīts UIC atgādnes 430-3:1995 7. papildinājumā, uzskatāms par atbilstīgu 4.2.3.6.7. punkta prasībām.

6.2.2.6.    Siltumietilpība

Ar aprēķiniem, simulācijām vai testiem pierāda, ka bremžu kluča, bremžu uzlikas vai bremžu diska temperatūra nepārsniedz to siltumietilpību. Ņem vērā:

a) 

attiecībā uz avārijas bremzes izmantošanu: ātruma un lietderīgās kravas kritisko kombināciju šādos apstākļos: taisns un līdzens sliežu ceļš, minimāls vēja ātrums un sausas sliedes;

b) 

attiecībā uz nepārtrauktu bremzēšanu ilgākā laika posmā:

— 
diapazonu līdz maksimālajam bremzēšanas spēkam,
— 
diapazonu līdz maksimālajam ātrumam un
— 
attiecīgo bremzēšanas laiku.

6.2.2.7.    Vides apstākļi

Uzskata, ka tērauda materiāli atbilst visiem 4.2.5. punktā norādītajiem diapazoniem, ja materiāla īpašības noteiktas līdz – 20 °C.

6.2.2.8.    Ugunsdrošība

6.2.2.8.1.    Barjeras

Barjeras testē saskaņā ar ►M3  EN 1363-1:2012 ◄ . Vismaz 2 mm biezas tērauda loksnes un vismaz 5 mm biezas alumīnija loksnes uzskata par integritātes prasībām atbilstīgām bez testēšanas.

6.2.2.8.2.    Materiāli

▼M3

Materiālu uzliesmojamības un uguns izplatīšanas īpašības testē saskaņā ar ISO 5658-2:2006/Am1:2011, attiecībā uz ko robežvērtība ir CFE ≥ 18 kW/m2.

Ratiņu gumijas detaļas testē saskaņā ar ISO 5660-1:2015, attiecībā uz ko robežvērtība ir MARHE ≤ 90 kW/m2 atbilstoši EN 45545-2:2013+A1:2015 standarta 6. tabulas T03.02 atsaucē noteiktajiem testēšanas apstākļiem.

Uzskata, ka turpmāk norādītie materiāli un komponenti atbilst ugunsdrošības prasībām uzliesmojamības un uguns izplatīšanas īpašību ziņā:

— 
riteņpāri (ar pārklājumu vai bez pārklājuma),

▼B

— 
metāli un sakausējumi ar neorganiska materiāla pārklājumu (piemēram, bet ne tikai, galvanizēti, anodizēti, hromēti, ar fosfātu konversijas pārklājumu),
— 
metāli un sakausējumi ar organiska materiāla pārklājumu, kura nominālais biezums ir mazāks par 0,3 mm (piemēram, bet ne tikai, krāsa, polimēra pārklājums, ruberoīds un pergamīns),
— 
metāli un sakausējumi ar kombinētu neorganiska un organiska materiāla pārklājumu, ja organiskā materiāla slāņa nominālais biezums ir mazāks par 0,3 mm,
— 
stikla, akmensmasas, keramikas un dabīgā akmens izstrādājumi,
— 
materiāli, kas atbilst kategorijai C-s3, d2 vai augstākai kategorijai noteiktajām prasībām saskaņā ar EN 13501-1:2007 + A1:2009.

6.2.2.8.3.    Kabeļi

Elektrības kabeļus izvēlas un uzstāda saskaņā ar ►M3  EN 50355:2013 ◄ un ►M3  EN 50343:2014 ◄ .

6.2.2.8.4.    Viegli uzliesmojoši šķidrumi

Veic pasākumus saskaņā ar ►M3  EN 45545-7:2013 ◄ .

▼M2

6.2.3.    Inovatīvi risinājumi

Ja tiek piedāvāts apakšsistēmas “Ritošais sastāvs – kravas vagoni” inovatīvs risinājums, uz ko norādīts 10.a pantā, pretendents piemēro 10.a pantā izklāstīto procedūru.

▼B

6.3.    Apakšsistēma, kurā iekļauti komponenti, kas atbilst savstarpējas izmantojamības komponentiem, bet kam nav EK deklarācijas

▼M1

Paziņotā iestāde drīkst izdot apakšsistēmas EK verifikācijas sertifikātu pat tad, ja apakšsistēmā iekļauts viens komponents vai vairāki komponenti, kas atbilst savstarpējas izmantojamības komponentiem, bet kam nav attiecīgas EK atbilstības deklarācijas saskaņā ar šo SITS (nesertificēti savstarpējas izmantojamības komponenti), ja komponents izgatavots pirms šīs SITS stāšanās spēkā un komponenta tips bijis:

— 
izmantots jau apstiprinātā apakšsistēmā un
— 
nodots ekspluatācijā vismaz vienā dalībvalstī pirms šīs SITS stāšanās spēkā.

▼B

Apakšsistēmas EK verificēšanu veic paziņotā iestāde saskaņā ar 4. nodaļas prasībām, izmantojot atbilstīgas 6. nodaļas un 7. nodaļas prasības par novērtēšanu, izņemot īpašos gadījumus. Šai EK verificēšanai izmanto 6.2.2. punktā noteiktos apakšsistēmas moduļus.

Šādi novērtētiem komponentiem neizdod EK deklarācijas par atbilstību vai piemērotību lietošanai.

6.4.    Projekta posmi, kuros jāveic novērtēšana

Novērtēšanu veic divos turpmāk minētajos posmos, kuri šīs SITS F papildinājuma F.1. tabulā atzīmēti ar “X”. Ja norādīts tipa tests, it sevišķi jāņem vērā 4.2. iedaļas nosacījumi un prasības.

a) 

Projektēšanas un izstrādes posms:

— 
konstrukcijas pārskatīšana un/vai pārbaude,
— 
tipa tests: tests konstrukcijas verificēšanai, ja tas noteikts un kā tas noteikts 4.2. iedaļā.
b) 

Ražošanas posms:

— 
regulārā testēšana, lai verificētu ražošanas atbilstību. Par regulāro testu novērtēšanu atbildīgo struktūru nosaka atkarībā no izvēlētā novērtēšanas moduļa.

F papildinājuma struktūra atbilst 4.2. iedaļai. Attiecīgā gadījumā norādīta atsauce uz 6.1. un 6.2. iedaļas punktiem.

6.5.    Komponenti, kam ir EK atbilstības deklarācija

Ja konstatēts, ka komponents ir savstarpējas izmantojamības komponents un tam pirms šīs SITS stāšanās spēkā ir bijusi EK atbilstības deklarācija, šajā SITS noteiktā kārtība attiecībā uz šo komponentu ir šāda:

a) 

ja šis komponents šajā SITS nav atzīts par savstarpējas izmantojamības komponentu, ne sertifikāts, ne deklarācija ar šo SITS saistītajai EK verificēšanas procedūrai nav derīgi;

▼M1

b) 

turpmāk minēto savstarpējas izmantojamības komponentu EK atbilstības sertifikāti, EK tipa pārbaudes sertifikāti un EK konstrukcijas pārbaudes sertifikāti paliek spēkā saskaņā ar šo SITS līdz to termiņa beigām:

— 
riteņpāris,
— 
ritenis,
— 
ass.

▼B

7.   ĪSTENOŠANA

▼M3

7.1.    Atļauja laist tirgū

Šo SITS piemēro apakšsistēmai “Ritošais sastāvs – kravas vagoni”, kas laista tirgū pēc šīs SITS piemērošanas datuma, tās 1.1., 1.2. un 2.1. iedaļā noteiktajā darbības jomā.

Brīvprātīgā kārtā šo SITS var piemērot arī:

— 
2.1. iedaļas a) punktā minētajām vienībām transporta (gaitas) konfigurācijā, ja tās atbilst šajā SITS definētajai “vienībai”, un
— 
2.1. iedaļas c) punktā minētajām vienībām, ja tās ir tukšā konfigurācijā.

Ja pretendents izvēlas piemērot šo SITS, dalībvalstis atzīst attiecīgo “EK” verifikācijas deklarāciju.

▼B

7.1.1.    Jauna ritekļa ekspluatācijas atļauja saskaņā ar iepriekšējām vagonu SITS ( 7 )

Skatīt 9. pantu.

▼M3

7.1.2.    Pirmās atļaujas laist tirgū savstarpēja atzīšana

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 3. punkta b) apakšpunktu atļauju laist tirgū ritekli (kā noteikts šajā SITS) piešķir, pamatojoties uz:

— 
saskaņā ar 21. panta 3. punkta a) apakšpunktu: “EK” verifikācijas deklarāciju, kā paredzēts tās pašas direktīvas 15. pantā, un
— 
saskaņā ar 21. panta 3. punkta d) apakšpunktu: pierādījumiem par vienības un tīkla tehnisko savietojamību tās izmantošanas telpā, kas aptver ES tīklu.

Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 3. punkta b) un c) apakšpunkts nenosaka papildu prasības. Ritekļa un tīkla, uz kuru attiecas noteikumi (SITS vai valsts noteikumi), tehniskās savietojamības aspekts tiek ņemts vērā arī “EK” verifikācijas līmenī.

Līdz ar to nosacījumi izmantošanas telpai, kas neaprobežojas tikai ar konkrētiem valsts tīkliem, ir turpmāk noteikti kā papildu prasības, kuras aptveramas ritošā sastāva apakšsistēmas “EK” verifikācijā. Uzskata, ka šie nosacījumi papildina 4.2. iedaļas prasības un tie ir pilnībā jāievēro.

a) 

Vienībai jābūt aprīkotai ar kaltiem un velmētiem riteņiem, kas novērtēti saskaņā ar 6.1.2.3. punkta a) apakšpunktu.

b) 

Tehniskajā dokumentācijā jānorāda atbilstība/neatbilstība prasībām par ass gultņu stāvokļa monitoringu ar detektēšanas lauka iekārtām, kā noteikts 7.3.2.2. punkta a) apakšpunktā.

c) 

Vienībai paredzētais references profils saskaņā ar 4.2.3.1. punktu jāattiecina uz kādu no mērķa references profiliem G1, GA, GB vai GC, ietverot apakšdaļas references profilus GI1 vai GI2.

d) 

Vienībai jābūt savietojamai ar vilcienu detektēšanas sistēmām uz sliežu ceļu elektrisko ķēžu bāzes, uz asu skaitītāju bāzes un uz induktīvās cilpas iekārtu bāzes, kā norādīts 4.2.3.3. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

e) 

Vienībai jābūt aprīkotai ar manuālu sakabes sistēmu saskaņā ar C papildinājuma 1. iedaļā noteiktajiem priekšrakstiem, ietverot 8. iedaļas ievērošanu, vai ar jebkādu pusautomātisku vai automātisku standartizētu sakabes sistēmu.

f) 

Bremžu sistēmai jāatbilst C papildinājuma 9., 14. un 15. iedaļas nosacījumiem, ja tiek piemērots 4.2.4.2. punktā noteiktais references gadījums.

g) 

Vienībai jābūt marķētai ar visām piemērojamām zīmēm saskaņā ar EN 15877-1:2012 standartu, izņemot tā 4.5.25. punkta b) apakšpunktā noteiktās zīmes.

h) 

Stāvbremžu spēku norāda atbilstoši 1. attēlam, 30 mm zem EN 15877-1 standarta 4.5.3. punktā noteiktās zīmes.

1. attēls

Stāvbremžu spēka zīme

image

Ja starptautiskā nolīgumā, kura puse ir Eiropas Savienība, paredzēti savstarpīguma principam atbilstīgi juridiski noteikumi, uzskata, ka vienības, kuras atļauts ekspluatēt saskaņā ar minēto starptautisko nolīgumu un kuras atbilst visām 4.2. iedaļā un šajā 7.1.2. punktā noteiktajām prasībām, ir atļauts laist tirgū Eiropas Savienības dalībvalstīs.

7.2.    Īstenošanas vispārīgie noteikumi

7.2.1.    Komponentu aizstāšana

Šajā iedaļā ir iztirzāta komponentu aizstāšana, kā minēts Direktīvas (ES) 2016/797 2. pantā.

Ir jāņem vērā turpmāk minētās kategorijas.

Sertificēti savstarpējas izmantojamības komponenti: komponenti, kas atbilst savstarpējas izmantojamības komponentam 5. nodaļā un kam ir atbilstības sertifikāts.
Citi komponenti: jebkurš komponents, kas neatbilst savstarpējas izmantojamības komponentam 5. nodaļā.
Nesertificēti savstarpējas izmantojamības komponenti: komponenti, kas atbilst savstarpējas izmantojamības komponentam 5. nodaļā, bet kam nav atbilstības sertifikāta un kas ir izgatavoti pirms 6.3. iedaļā minētā pārejas perioda beigām.

11. tabulā norādīti iespējamie apmaiņas varianti.11. tabula

Apmaiņas tabula aizstāšanai

 

… aizstāti ar …

… sertificētiem savstarpējas izmantojamības komponentiem

… citiem komponentiem

… nesertificētiem savstarpējas izmantojamības komponentiem

Sertificēti savstarpējas izmantojamības komponenti …

pārbaudīt

nav iespējams

pārbaudīt

Citi komponenti …

nav iespējams

pārbaudīt

nav iespējams

Nesertificēti savstarpējas izmantojamības komponenti …

pārbaudīt

nav iespējams

pārbaudīt

Vārds “pārbaudīt” 11. tabulā nozīmē, ka par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra (TAAS) var uz savu atbildību aizstāt kādu komponentu ar citu komponentu, kam ir tādas pašas funkcijas un vismaz tādi paši raksturlielumi atbilstīgi attiecīgajām SITS prasībām, ja šie komponenti:

— 
ir piemēroti, t. i., atbilst attiecīgajai(-ām) SITS,
— 
tiek izmantoti to izmantošanas telpā,
— 
ļauj nodrošināt savstarpēju izmantojamību,
— 
atbilst pamatprasībām un
— 
atbilst ierobežojumiem, kas norādīti tehniskajā dokumentācijā.

7.2.2.    Esošas vienības vai esoša vienības tipa izmaiņas

7.2.2.1.    Ievads

7.2.2. punkts nosaka principus, kas izmaiņu rīkotājiem un atļaujas piešķīrējām struktūrām jāpiemēro saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 15. panta 9. punktā, 21. panta 12. punktā un IV pielikumā aprakstīto “EK” verificēšanas procedūru. Šī procedūra ir sīkāk izstrādāta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/545 ( 8 ) 13., 15. un 16. pantā un Komisijas Lēmumā 2010/713/ES ( 9 ).

7.2.2. punkts ir piemērojams, ja tiek veiktas esošas vienības vai vienības tipa izmaiņas, tostarp atjaunošana vai modernizācija. To nepiemēro gadījumā, ja izmaiņas:

— 
nerada novirzi no tehniskās dokumentācijas, kas pievienota apakšsistēmu “EK” verifikācijas deklarācijām, ja tādas ir, un
— 
neietekmē “EK” deklarācijā neiekļautus pamatparametrus, ja tādi ir.

Ritekļa tipa atļaujas turētājs ar samērīgiem nosacījumiem iesniedz izmaiņu rīkotājam informāciju, kas nepieciešama izmaiņu novērtēšanai.

7.2.2.2.    Noteikumi par vienības vai vienības tipa izmaiņu pārvaldību

Vienības daļas un pamatparametri, ko izmaiņas neietekmē, ir atbrīvoti no novērtējuma par atbilstību šīs SITS noteikumiem.

Neskarot 7.2.2.3. punktu, atbilstība šai SITS vai Trokšņa SITS (Komisijas Regula (ES) Nr. 1304/2014 ( 10 ), sk. šīs SITS 7.2. punktu) ir nepieciešama tikai izmaiņu ietekmētajiem šīs SITS pamatparametriem.

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2018/545 15. un 16. pantu un Lēmumu 2010/713/ES un, piemērojot moduli SB, SD/SF vai SH1 “EK” verificēšanai, un attiecīgajā gadījumā – saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 15. panta 5. punktu izmaiņu rīkotājs informē paziņoto iestādi par visām izmaiņām, kas ietekmē apakšsistēmas atbilstību attiecīgās(-o) SITS prasībām, prasot paziņotajai iestādei veikt jaunas pārbaudes. Izmaiņu rīkotājs sniedz šo informāciju kopā ar attiecīgajām atsaucēm uz tehniskajiem dokumentiem, kas attiecas uz esošu “EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudes sertifikātu.

Neskarot Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punkta b) apakšpunktā prasīto vispārējās drošības vērtējumu, tādu izmaiņu gadījumā, kuru dēļ vajadzīga 4.2.4.2. punktā bremžu sistēmai noteikto drošības prasību atkārtota novērtēšana, būs nepieciešama jauna ekspluatācijas atļauja, ja vien netiek izpildīts kāds no šiem nosacījumiem:

— 
pēc izmaiņām bremžu sistēma atbilst C papildinājuma C.9. un C.14. punkta nosacījumiem vai
— 
gan sākotnējā, gan izmainītā bremžu sistēma atbilst 4.2.4.2. punktā noteiktajām drošības prasībām.

Valsts pārejas stratēģijas attiecībā uz citu SITS (piemēram, stacionāro iekārtu SITS) īstenošanu ņem vērā, nosakot, ciktāl ir piemērojamas uz ritošo sastāvu attiecināmās SITS.

Ritošā sastāva galvenie konstrukcijas raksturlielumi ir noteikti 11.a tabulā. Pamatojoties uz šīm tabulām un uz Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punkta b) apakšpunktā prasīto drošības vērtējumu, izmaiņas klasificē šādi:

— 
Īstenošanas regulas (ES) 2018/545 15. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktās izmaiņas, ja tās pārsniedz trešajā slejā noteiktās robežvērtības, bet nesasniedz ceturtajā slejā noteiktās robežvērtības, ja vien Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punkta b) apakšpunktā prasītais drošības vērtējums neparedz tās klasificēt kā 15. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktās izmaiņas, vai
— 
Īstenošanas regulas (ES) 2018/545 15. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktās izmaiņas, ja tās pārsniedz ceturtajā slejā noteiktās robežvērtības, ja vien Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punkta b) apakšpunktā prasītais drošības vērtējums neparedz tās klasificēt kā 15. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktās izmaiņas.

To, vai izmaiņas nesasniedz vai pārsniedz iepriekšminētās robežvērtības, nosaka, atsaucoties uz parametru vērtībām ritošā sastāva vai ritošā sastāva tipa pēdējās atļaujas izdošanas laikā.

Uzskata, ka iepriekšējā daļā neminētām izmaiņām nav ietekmes uz galvenajiem konstrukcijas raksturlielumiem, un tās tiks klasificētas kā Īstenošanas regulas (ES) 2018/545 15. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā noteiktās izmaiņas, ja vien Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punkta b) apakšpunktā prasītais drošības vērtējums neparedz tās klasificēt kā 15. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktās izmaiņas.

Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punkta b) apakšpunktā prasītais drošības vērtējums aptver visas izmaiņas, kas attiecas uz 1. tabulā norādītajiem pamatparametriem, saistībā ar visām pamatprasībām, jo īpaši prasībām jomās “Drošība” un “Tehniskā savietojamība”.

Neskarot 7.2.2.3. punktu, visas izmaiņas atbilst piemērojamajām SITS neatkarīgi no to klasifikācijas.

Visa elementa nomaiņa pastāvīgi savienotu elementu grupā pēc smagiem bojājumiem nerada nepieciešamību veikt novērtējumu par atbilstību šīs SITS noteikumiem, ciktāl šis elements ir identisks nomaināmajam elementam. Šādam elementam ir jābūt izsekojamam un sertificētam atbilstoši jebkādiem valsts vai starptautiskiem noteikumiem vai dzelzceļa nozarē vispāratzītam prakses kodeksam.11.a tabula

Galvenie konstrukcijas raksturlielumi, kas saistīti ar Kravas vagonu SITS noteiktajiem pamatparametriem

1.  SITS punkts

2.  Saistītais(-ie) galvenais(-ie) konstrukcijas raksturlielums(-i)

3.  Izmaiņas, kas ietekmē galveno konstrukcijas raksturlielumu un nav klasificētas atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punkta a) apakšpunktam

4.  Izmaiņas, kas ietekmē galveno konstrukcijas raksturlielumu un ir klasificētas atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punkta a) apakšpunktam

4.2.2.1.1.  Gala sakabe

Gala sakabes veids

Gala sakabes veida maiņa

N. p.

4.2.3.1.  Gabarīta noteikšana

References profils

N. p.

References profila, kam atbilst riteklis, maiņa

 

Vertikālas izliektas līknes minimālais rādiuss

Ar vienību savietojamā vertikālas izliektas līknes minimālā rādiusa izmaiņas, kas pārsniedz 10 %

N. p.

 

Vertikālas ieliektas līknes minimālais rādiuss

Ar vienību savietojamā vertikālas ieliektas līknes minimālā rādiusa izmaiņas, kas pārsniedz 10 %

N. p.

4.2.3.2.  Savietojamība ar līniju nestspēju

Pieļaujamā lietderīgās kravas slodze dažādām līniju kategorijām

Jebkuru vertikālās slodzes raksturlielumu izmaiņas (1), kuras rada izmaiņas līniju kategorijā(-ās), ar ko ir savietojams kravas vagons

N. p.

4.2.3.3.  Savietojamība ar vilcienu detektēšanas sistēmām

Savietojamība ar vilcienu detektēšanas sistēmām

N. p.

Izmaiņas paziņotajā savietojamībā ar vienu vai vairākām no trijām vilcienu detektēšanas sistēmām:

Sliežu ceļu elektriskās ķēdes

Asu skaitītāji

Induktīvās cilpas iekārtas

4.2.3.4.  Ass gultņu stāvokļa monitorings

Detektēšanas borta iekārtu sistēma

N. p.

Detektēšanas borta iekārtu sistēmas montāža/noņemšana

4.2.3.5.  Kustības drošība

Maksimālā ātruma un maksimālā ārējās sliedes paaugstinājuma deficīta kombinācija, attiecībā uz ko vienība novērtēta

N. p.

Maksimālā ātruma palielinājums par vairāk nekā 15 km/h vai maksimālā pieļaujamā ārējās sliedes paaugstinājuma deficīta izmaiņas par vairāk nekā ± 10 %

 

Sliežu sānslīpums

N. p.

Sliežu sānslīpuma, kam atbilst riteklis (2), izmaiņas

4.2.3.6.2.  Riteņpāru raksturlielumi

Riteņpāra kontūra

N. p.

Izmaiņas sliežu ceļa platumā, ar kuru ir savietojams riteņpāris

4.2.3.6.3.  Riteņu raksturlielumi

Minimālais ekspluatācijā nepieciešamais riteņa diametrs

Minimālā ekspluatācijā nepieciešamā riteņa diametra izmaiņas par vairāk nekā 10 mm

N. p.

4.2.3.6.6.  Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēmas

Riteņpāra kontūras pārstatīšanas ierīce

Vienības izmaiņas, kuras rada izmaiņas pārstatīšanas ierīcē(-ēs), ar ko ir savietojams riteņpāris

Izmaiņas sliežu ceļa platumā, ar kuru ir savietojams riteņpāris

▼M4

4.2.4.3.2.1.  Darba bremzes

Bremzēšanas ceļš

Bremzēšanas ceļa izmaiņas par vairāk nekā ± 10 %

Piezīme. Var izmantot arī bremzēšanas masas procentu (saukts arī “lambda” vai “bremzētās masas procents”) vai bremzēto masu, ko var aprēķināt (tieši vai ņemot vērā bremzēšanas ceļu), izmantojot palēninājuma diagrammas.

Pieļaujamās izmaiņas ir tādas pašas (± 10 %)

N. p.

Slodzes režīma “konstrukcijas masa normālā lietderīgās kravnesības režīmā ar maksimālo projektēto ātrumu” maksimālais palēninājums

Maksimālā vidējā bremzēšanas palēninājumā izmaiņas par vairāk nekā ± 10 %

N. p.

▼M3

4.2.4.3.2.2.  Stāvbremzes

Stāvbremzes

Stāvbremzes funkcijas uzstādīšana/noņemšana

N. p.

4.2.4.3.3.  Siltumietilpība

Siltumietilpība, kas izteikta ar

Ātrumu

Slīpumu

Bremzēšanas ceļu

N. p.

Paziņotais jaunais references gadījums

4.2.4.3.4.  Riteņu pretslīdēšanas aizsardzība (RPA)

Riteņu pretslīdēšanas aizsardzība

N. p.

RPA funkcijas montāža/noņemšana

4.2.5.  Vides apstākļi

Temperatūras diapazons

Temperatūras diapazona (T1, T2, T3) izmaiņas

N. p.

 

Sniega, ledus un krusas apstākļi

Sniega, ledus un krusas apstākļiem izraudzītā diapazona (nomināli vai bargi) izmaiņas

N. p.

(1)   Slodzes raksturlielumu izmaiņas no jauna nenovērtē ekspluatācijas laikā (kravas vagona piekraušana/izkraušana).

(2)   

Kādam no turpmākajiem nosacījumiem atbilstošu ritošo sastāvu uzskata par savietojamu ar visiem sliežu sānslīpumiem:

— saskaņā ar EN 14363:2016 standartu novērtēts ritošais sastāvs,

— saskaņā ar EN 14363:2005 standartu (kas ir vai nav grozīts ar ERA/TD/2012-17/INT) vai UIC atgādni 518:2009 novērtēts ritošais sastāvs, kam novērtēšanas rezultātā nav noteikts ierobežojums, kas paredz tikai vienu sliežu sānslīpumu,

— saskaņā ar EN 14363:2005 standartu (kas ir vai nav grozīts ar ERA/TD/2012-17/INT) vai UIC atgādni 518:2009 novērtēti ritekļi, kam novērtēšanas rezultātā ir noteikts ierobežojums, kas paredz tikai vienu sliežu sānslīpumu, un jaunais riteņu un sliežu saķeres testēšanas apstākļu novērtējums, kas pamatojas uz īstiem riteņu un sliežu profiliem un izmērītu sliežu ceļa platumu, pierāda atbilstību EN 14363:2016 standarta prasībām par riteņu un sliežu saķeres apstākļiem.

▼M4

Lai sagatavotu “EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudes sertifikātu, izmaiņu rīkotāja izraudzītā paziņotā iestāde drīkst atsaukties uz:

— 
sākotnējo “EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudes sertifikātu, kas izdots attiecībā uz neizmainītajām konstrukcijas daļām vai daļām, kuras ir izmainītas, taču neietekmē apakšsistēmas atbilstību, ciktāl tas vēl ir derīgs (10 gadus ilgā B posma periodā),
— 
“EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudes papildu sertifikātu (ar kuru groza sākotnējo sertifikātu), kas izdots attiecībā uz pārveidotajām konstrukcijas daļām, kuras ietekmē apakšsistēmas atbilstību šīs SITS jaunākajai, tobrīd spēkā esošajai redakcijai.

Pārveidotā tipa, tipa varianta vai tipa versijas “EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudes sertifikāta derīguma termiņš ir ierobežots līdz 10 gadiem no izdošanas dienas, nepārsniedzot 14 gadus pēc dienas, kad sākotnējā ritošā sastāva tipa sertifikāta pretendents ir norādījis paziņoto iestādi (sākotnējā “EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudes sertifikāta A posma sākums).

▼M3

7.2.2.3.    Īpaši noteikumi esošām vienībām, kam nav “EK” verifikācijas deklarācijas un kam pirmā ekspluatācijas atļauja izdota pirms 2015. gada 1. janvāra

▼M4

Esošām vienībām, kam pirmā ekspluatācijas atļauja izdota pirms 2015. gada 1. janvāra, papildus 7.2.2.2. punktam piemēro turpmāk izklāstītos noteikumus, ja izmaiņu joma ietekmē “EK” deklarācijā neiekļautus pamatparametrus.

▼M3

Atbilstību šīs SITS tehniskajām prasībām uzskata par nodrošinātu, ja pamatparametrs ir uzlabots, lai tā raksturlielumus tuvinātu SITS noteiktajiem raksturlielumiem, un izmaiņu rīkotājs pierāda, ka attiecīgās pamatprasības ir izpildītas un drošības līmenis ir saglabāts vai, ja praktiski iespējams, uzlabots. Izmaiņu rīkotājs šādā gadījumā pamato SITS noteikto raksturlielumu nesasniegšanas iemeslus, ņemot vērā 7.2.2.2. iedaļā minētās citu SITS pārejas stratēģijas. Šis pamatojums ir pieejams tehniskajā dokumentācijā, ja tāda ir, vai arī vienības sākotnējos tehniskajos dokumentos.

▼M4

Iepriekšējā daļā izklāstītais īpašais noteikums nav piemērojams 11.b tabulā noteiktajām izmaiņām, kas ietekmē pamatparametrus un ir klasificētas atbilstoši 21. panta 12. punkta a) apakšpunktam. Šo izmaiņu gadījumā atbilstība SITS prasībām ir obligāta.

▼M311.b tabula

Izmaiņas pamatparametros, kuriem atbilstība SITS prasībām ir obligāta attiecībā uz ritošo sastāvu, kam nav “EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudes sertifikāta

SITS punkts

Saistītais(-ie) galvenais(-ie) konstrukcijas raksturlielums(-i)

Izmaiņas, kas ietekmē galveno konstrukcijas raksturlielumu un ir klasificētas atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punkta a) apakšpunktam

4.2.3.1.  Gabarīta noteikšana

References profils

References profila, kam atbilst vienība, maiņa

4.2.3.3.  Savietojamība ar vilcienu detektēšanas sistēmām

Savietojamība ar vilcienu detektēšanas sistēmām

Izmaiņas paziņotajā savietojamībā ar vienu vai vairākām no trijām vilcienu detektēšanas sistēmām:

Sliežu ceļu elektriskās ķēdes

Asu skaitītāji

Induktīvās cilpas iekārtas

4.2.3.4.  Ass gultņu stāvokļa monitorings

Detektēšanas borta iekārtu sistēma

Detektēšanas borta iekārtu sistēmas montāža/noņemšana

4.2.3.6.2.  Riteņpāru raksturlielumi

Riteņpāra kontūra

Izmaiņas sliežu ceļa platumā, ar kuru ir savietojams riteņpāris

4.2.3.6.6.  Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēmas

Riteņpāra kontūras pārstatīšanas ierīce

Izmaiņas sliežu ceļa platumā, ar kuru ir savietojams riteņpāris

▼M4

7.2.2.4.    Noteikumi par izmantošanas telpas paplašināšanu esošām vienībām, kurām ir atļauja saskaņā ar Direktīvu 2008/57/EK vai kuras nodotas ekspluatācijā pirms 2010. gada 19. jūlija

1. 

Ja nav pilnīgas atbilstības šai SITS, 2. punktu piemēro vienībām, kuras atbilst turpmāk norādītajiem nosacījumiem, kad tiek pieprasīta šo vienību izmantošanas telpas paplašināšana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 13. punktu:

1) 

tām ir atļauja saskaņā ar Direktīvu 2008/57/EK vai tās nodotas ekspluatācijā pirms 2010. gada 19. jūlija;

2) 

tām ir derīga reģistrācija, kas reģistrēta ar kodu “00” valsts ritekļu reģistrā saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2007/756/EK ( 11 ) vai Eiropas ritekļu reģistrā saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1614 ( 12 ), un tās tiek uzturētas drošas ekspluatācijas stāvoklī saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/779 ( 13 ).

Turpmāk izklāstītos noteikumus par izmantošanas telpas paplašināšanu piemēro arī apvienojumā ar jaunu atļauju, kā noteikts Regulas (ES) 2018/545 14. panta 3. punkta a) apakšpunktā.

2. 

Atļauju paplašināt 1. punktā minēto vienību izmantošanas telpu piešķir, pamatojoties uz esošo atļauju, ja tāda ir, vienības un tīkla tehnisko savietojamību saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 3. punkta d) apakšpunktu un atbilstību šīs SITS 11.a tabulā norādītajiem galvenajiem konstrukcijas raksturlielumiem, ņemot vērā visus ierobežojumus.

Pretendents iesniedz “EK” verifikācijas deklarāciju kopā ar tehnisko dokumentāciju, kas attiecībā uz katru šīs SITS 11.a tabulas 1. slejā minēto pamatparametru apliecina atbilstību šajā SITS noteiktajām prasībām vai līdzvērtīgiem noteikumiem kādā no turpmāk minētajiem veidiem vai kādā to kombinācijā:

a) 

atbilstība šīs SITS prasībām, kā minēts iepriekš;

b) 

atbilstība attiecīgajām prasībām, kas noteiktas iepriekšējā SITS, kā minēts iepriekš;

c) 

atbilstība alternatīvām specifikācijām, kuras uzskata par līdzvērtīgām attiecīgajām šajā SITS noteiktajām prasībām, kā minēts iepriekš;

d) 

pierādījumi, kas liecina, ka prasības tehniskajai savietojamībai ar paplašinātās izmantošanas telpas tīklu ir līdzvērtīgas prasībām tehniskajai savietojamībai ar tīklu, attiecībā uz kuru vienībai jau piešķirta atļauja vai kurā tā jau tiek ekspluatēta. Šādus pierādījumus iesniedz pretendents, un to pamatā var būt dzelzceļa infrastruktūras reģistrā (RINF) iekļautā informācija.

3. 

Pretendents pamato un dokumentē alternatīvo specifikāciju līdzvērtīgumu šīs SITS prasībām (2. punkta c) apakšpunkts) un to prasību līdzvērtīgumu, kuras attiecas uz tehnisko savietojamību ar tīklu (2. punkta d) apakšpunkts), šādā nolūkā piemērojot Regulas (ES) Nr. 402/2013 I pielikumā izklāstīto riska pārvaldības procesu. Pretendents iesniedz pozitīvu novērtējumu, ko sagatavojusi novērtēšanas iestāde (CSM RA).

4. 

Papildus 2. punktā minētajām prasībām un attiecīgā gadījumā pretendents iesniedz “EK” verifikācijas deklarāciju kopā ar tehnisko dokumentāciju, kas apliecina atbilstību šādiem noteikumiem:

a) 

īpašie gadījumi, kas attiecas uz kādu paplašinātās izmantošanas telpas daļu un kas norādīti šajā SITS, Trokšņa SITS (Regula (ES) Nr. 1304/2014) un CCS SITS (Regula (ES) 2016/919);

b) 

Direktīvas (ES) 2016/797 13. panta 2. punkta a), c) un d) apakšpunktā minētie valsts noteikumi, kas paziņoti saskaņā ar minētās direktīvas 14. pantu.

5. 

Atļaujas piešķīrēja struktūra Aģentūras tīmekļvietnē dara publiski pieejamu informāciju par 2. punkta c) apakšpunktā minētajām alternatīvajām specifikācijām un par 2. punkta d) apakšpunktā minētajām prasībām tehniskajai savietojamībai ar tīklu, pamatojoties uz kurām tā piešķīrusi atļaujas paplašināt izmantošanas telpu.

6. 

Ja uz ritekli, kam piešķirta atļauja, attiecas SITS vai to daļas nepiemērošana saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 9. pantu, pieteikuma iesniedzējs pieprasa atkāpi(-es) paplašinātās izmantošanas telpas dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 7. pantu.

7. 

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 54. panta 2. punktu vagonus, ko izmanto atbilstīgi Regolamento Internazionale Veicoli (RIV), uzskata par vagoniem, kam atļauja piešķirta saskaņā ar nosacījumiem, ar kādiem tie tika izmantoti, ietverot izmantošanas telpu, kurā tos ekspluatē. Pēc izmaiņām, kuru dēļ vajadzīga jauna atļauja laišanai tirgū saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punktu, attiecībā uz vagoniem, kas apstiprināti saskaņā ar jaunāko RIV nolīgumu, izmantošanas telpa, kurā tie tika ekspluatēti, tiek saglabāta, neveicot papildu pārbaudes neizmainītajām daļām.

▼M3

7.2.3.    “EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudes sertifikātu noteikumi

7.2.3.1.    Ritošā sastāva apakšsistēma

Šis punkts attiecas uz ritošā sastāva tipu (vienības tipu šajā SITS) – kā definēts Direktīvas (ES) 2016/797 2. panta 26. punktā –, kuram piemēro “EK” tipa vai konstrukcijas verifikācijas procedūru saskaņā ar šīs SITS 6.2. iedaļu. To piemēro arī “EK” tipa vai konstrukcijas verifikācijas procedūrai saskaņā ar Trokšņa SITS, kas atsaucas uz šo SITS piemērošanas jomā, kura attiecas uz kravas vienībām.

Novērtējuma pamats saskaņā ar SITS “EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudei noteikts šīs SITS F papildinājuma slejās “Konstrukcijas pārskatīšana” un “Tipa tests” un Trokšņa SITS C papildinājumā.

7.2.3.1.1.    A posms

A posms sākas brīdī, kad pretendents ir izvēlējies par “EK” verifikāciju atbildīgo paziņoto iestādi, un beidzas “EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudes sertifikāta izdošanas brīdī.

Tipa novērtējuma pamatu saskaņā ar SITS nosaka A posma periodam, kas nav ilgāks par četriem gadiem. A posma periodā nemaina novērtējuma pamatu, kuru paziņotā iestāde izmanto, lai veiktu “EK” verifikāciju.

Ja šīs SITS vai Trokšņa SITS redakcija stājas spēkā A posma periodā, pārskatīto(-ās) redakciju(-as) ir atļauts (bet nav obligāti) izmantot pilnībā vai noteiktām iedaļām, ja vien šo SITS redakcijā nav skaidri paredzēts citādi. Ja pieteikums attiecas uz konkrētām iedaļām, pretendentam ir jāpamato un jādokumentē, ka piemērojamās prasības joprojām ir konsekventas, un paziņotajai iestādei tas ir jāapstiprina.

7.2.3.1.2.    B posms

B posma periods nosaka paziņotās iestādes izdota “EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudes sertifikāta derīguma termiņu. Šajā laikā vienībām var izdot “EK” sertifikātu, pamatojoties uz atbilstību tipam.

Apakšsistēmas “EK” verifikācijas “EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudes sertifikāts ir derīgs 10 gadu ilgam B posma periodam pēc tā izdošanas datuma, pat ja stājas spēkā šīs SITS vai Trokšņa SITS redakcija, ja vien šo SITS redakcijā nav skaidri paredzēts citādi. Šajā derīguma periodā jaunu tā paša tipa ritošo sastāvu atļauts laist tirgū, pamatojoties uz “EK” verifikācijas deklarāciju, kurā dota norāde uz tipa verifikācijas sertifikātu.

Atjauninātie tehniskie dokumenti, kas attiecas uz “EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudes sertifikātu, ir minēti tehniskajā dokumentācijā, ko pievieno “EK” verifikācijas deklarācijai, kuru pretendents izdevis ritošajam sastāvam, kas ir atzīts par atbilstīgu pārveidotajam tipam.

7.2.3.2.    Savstarpējas izmantojamības komponenti

Šis punkts attiecas uz savstarpējas izmantojamības komponentiem, kuriem piemēro “EK” tipa pārbaudi (modulis CB), konstrukcijas pārbaudi (modulis CH1) vai piemērotības lietošanai pārbaudi (modulis CV) saskaņā ar šīs SITS 6.1. iedaļu.

“EK” tipa vai konstrukcijas pārbaudes sertifikāts vai sertifikāts par piemērotību lietošanai ir derīgs 10 gadus. Šajā laikā jaunus tā paša tipa komponentus atļauts nodot ekspluatācijā, neveicot jaunu tipa novērtēšanu, ja vien šīs SITS redakcijā nav skaidri paredzēts citādi. Pirms 10 gadu perioda beigām komponentu novērtē saskaņā ar šīs SITS jaunāko, tobrīd spēkā esošo redakciju, pārbaudot tās prasības, kuras, salīdzinot ar sertifikācijas pamatu, ir mainītas vai ir jaunas.

▼B

7.3.    Īpašie gadījumi

7.3.1.    Ievads

▼M3

Īpašos gadījumus, kas norādīti 7.3.2. punktā, klasificē šādi:

— 
“P” gadījumi: pastāvīgi gadījumi,
— 
“T” gadījumi: pagaidu gadījumi, kad mērķsistēma jāsasniedz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Visus īpašos gadījumus un to attiecīgos datumus atkārtoti pārskata SITS turpmākās pārskatīšanas gaitā, lai to tehnisko un ģeogrāfisko darbības jomu ierobežotu, pamatojoties uz novērtējumu par to ietekmi uz drošību, savstarpēju izmantojamību, pārrobežu pārvadājumiem, TEN-T koridoriem un par to saglabāšanas vai atcelšanas praktisko un ekonomisko ietekmi. Īpaši ņem vērā ES finansējuma pieejamību.

Īpašos gadījumus attiecina tikai uz maršrutu vai tīklu, kur tie ir noteikti vajadzīgi, un ņem vērā, izmantojot maršruta savietojamības procedūras.

Ja īpašais gadījums tiek piemērots komponentam, kas šīs SITS 5.3. iedaļā definēts kā savstarpējas izmantojamības komponents, atbilstības novērtēšana jāveic saskaņā ar 6.1.2. punktu.

▼B

7.3.2.    Īpašo gadījumu uzskaitījums

7.3.2.1.    Vispārīgi īpašie gadījumi

▼M4

Vienības, ko izmanto satiksmei starp dalībvalsti un trešo valsti 1520 mm platuma sliežu ceļu tīklā: īpašais gadījums – Polija, Slovākijas Republika, Somija un Zviedrija.

▼B

(“P”) Trešo valstu ritošajam sastāvam šīs SITS prasību vietā atļauts piemērot valsts tehniskos noteikumus.

▼M3

7.3.2.1.a    Gabarīta noteikšana (4.2.3.1. punkts)

Īpašais gadījums – Īrija un Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

(“P”) Vienības augšējās un apakšējās daļas references profilu ir atļauts noteikt saskaņā ar valsts tehniskajiem noteikumiem, kas paziņoti šādam nolūkam.

Šis īpašais gadījums neliedz nekāda SITS atbilstīga ritošā sastāva piekļuvi, ciktāl tas ir savietojams arī ar IRL gabarītu (1 600  mm sliežu ceļa platuma sistēma).

▼B

7.3.2.2.    Ass gultņu stāvokļa monitorings (4.2.3.4. punkts)

a)    Īpašais gadījums – Zviedrija

(“T”) Vienībām, ko paredzēts ekspluatēt Zviedrijas dzelzceļa tīklā, jāatbilst 12. tabulā norādītajām mērķzonām un aizlieguma zonām.

Abām zonām zem ass bukses/kakliņa, kas noteiktas 12. tabulā, atsaucoties uz standarta EN 15437-1:2009 parametriem, jābūt brīvām, lai atvieglotu vertikālo monitoringu, ko veic ar bukšu detektēšanas lauka iekārtu sistēmu.12.  tabula

Mērķzona un aizlieguma zona vienībām, ko paredzēts ekspluatēt Zviedrijā

 

YTA

[mm]

WTA

[mm]

LTA

[mm]

YPZ

[mm]

WPZ

[mm]

LPZ

[mm]

1. sistēma

862

≥ 40

pilnībā

862

≥ 60

≥ 500

2. sistēma

905 ± 20

≥ 40

pilnībā

905

≥ 100

≥ 500

▼M4

Šis īpašais gadījums neattiecas uz vienībām, kas savstarpēji atzītas saskaņā ar 7.1.2. punktu, un vienībām, kas aprīkotas ar ass gultņu stāvokļa monitoringa borta iekārtu. Vienību atbrīvojumu saskaņā ar 7.1.2. punktu nepiemēro, ja tiek izmantotas citas atbilstības novērtēšanas metodes saskaņā ar 6.1.2.4.a punktu.

▼M3 —————

▼B

7.3.2.3.    Drošība pret nobraukšanu no sliedēm uz līkumota sliežu ceļa (4.2.3.5.1. punkts)

Īpašais gadījums – Lielbritānija (Apvienotā Karaliste)

(“P”) Vienībām, ko paredzēts ekspluatēt tikai Apvienotās Karalistes iekšienē galveno dzelzceļa līniju tīklā, nepiemēro ►M3  EN 14363:2016 standarta 6.1.5.3.1. punktā ◄ noteiktos 3. metodes izmantošanas ierobežojumus.

▼M3

Šis īpašais gadījums neliedz SITS atbilstīga ritošā sastāva piekļuvi valsts tīklam.

▼B

7.3.2.4.    Gaitas dinamiskie parametri (4.2.3.5.2. punkts)

▼M3

Īpašais gadījums – Apvienotā Karaliste (Lielbritānija)

(“P”) Bāzes režīms vienkāršotai mērīšanas metodei, kas noteikta EN 14363:2016 standarta 7.2.2. punktā, būtu jāpaplašina līdz nominālajam statiskajam vertikālajam riteņpāra spēkam (PF0) līdz 250 kN. Tehniskai savietojamībai ar esošo tīklu ir atļauts izmantot valsts tehniskos noteikumus, ar kuriem groza EN 14363:2016 standartu un kuri paziņoti gaitas dinamisko parametru vajadzībām.

Šis īpašais gadījums neliedz SITS atbilstīga ritošā sastāva piekļuvi valsts tīklam.

Īpašais gadījums – Īrija un Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

(“P”) Tehniskai savietojamībai ar esošo 1 600  mm sliežu ceļa platuma tīklu ir atļauts izmantot valsts tehniskos noteikumus, kas paziņoti gaitas dinamisko parametru novērtēšanas vajadzībām.

Šis īpašais gadījums neliedz SITS atbilstīga ritošā sastāva piekļuvi valsts tīklam.

▼M4

7.3.2.5.    Riteņpāru, riteņu un asu raksturlielumi (4.2.3.6.2. un 4.2.3.6.3. punkts)

Īpašais gadījums – Apvienotā Karaliste (Lielbritānija)

▼M3

(“P”) Vienībām, ko paredzēts ekspluatēt tikai Lielbritānijas dzelzceļa tīklā, riteņpāru, riteņu un asu raksturlielumi var atbilst valsts tehniskajiem noteikumiem, kas paziņoti šādam nolūkam.

Šis īpašais gadījums neliedz SITS atbilstīga ritošā sastāva piekļuvi valsts tīklam.

▼M3 —————

▼M3

7.3.2.6.    Astes daļas signālierīču piestiprināšanas aprīkojums (4.2.6.3. punkts)

Īpašais gadījums – Īrija un Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

(“P”) Astes daļas signālierīču piestiprināšanas aprīkojums vienībām, ko paredzēts ekspluatēt tikai satiksmē pa 1 600  mm platuma sliežu ceļu, atbilst valsts tehniskajiem noteikumiem, kas paziņoti šādam nolūkam.

Šis īpašais gadījums neliedz SITS atbilstīga ritošā sastāva piekļuvi valsts tīklam.

▼M3

7.3.2.7.    Noteikumi par ritošā sastāva un ritošā sastāva tipa izmaiņu pārvaldību (7.2.2.2. punkts)

Īpašais gadījums – Apvienotā Karaliste (Lielbritānija)

(“P”) Visas izmaiņas ritekļa aplocē, kā noteikts gabarīta noteikšanas procesa vajadzībām paziņotajos valsts tehniskajos noteikumos (piemēram, kā aprakstīts RIS-2773-RST), kategorizē kā Īstenošanas regulas (ES) 2018/545 15. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktās izmaiņas, nevis kā Direktīvas (ES) 2016/797 21. panta 12. punkta a) apakšpunktā noteiktās izmaiņas.

▼B

7.4.    Īpaši vides apstākļi

Īpaši apstākļi Somijā un Zviedrijā

Lai ziemas apstākļos ritošajam sastāvam būtu neierobežota piekļuve Somijas un Zviedrijas tīklam, jāpierāda, ka ritošais sastāvs atbilst šādām prasībām:

— 
jāizvēlas 4.2.5. punktā noteiktā temperatūras zona T2,
— 
jāizvēlas 4.2.5. punktā noteiktie bargie sniega, ledus un krusas apstākļi.

Īpaši apstākļi Portugāle un Spānijā

Lai vasaras apstākļos ritošajam sastāvam būtu neierobežota piekļuve Portugāles un Spānijas tīklam, jāizvēlas 4.2.5. punktā noteiktā temperatūras zona T3.

7.5.    Kravas vagoni, ko ekspluatē saskaņā ar valsts, divpusējiem, daudzpusējiem vai starptautiskiem nolīgumiem

Skatīt 6. pantu.

▼M3

7.6.    Aspekti, kas jāņem vērā pārskatīšanas procesā vai citās Aģentūras darbībās

Šīs SITS izstrādāšanas procesa laikā veiktajā analīzē ir konstatēti konkrēti aspekti, kas tiek uzskatīti par svarīgiem ES dzelzceļu sistēmas turpmākai attīstībai.

Šie aspekti ir norādīti turpmāk tekstā.

▼M4

7.6.1.    Īstenošanas noteikumi

Komisija 2020. gada 24. janvārī nosūtīja Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai pieprasījumu sagatavot Dzelzceļa digitalizācijas un vidi saudzējošu kravas pārvadājumu SITS pārskatīšanas paketi (2022. gada pārskatīšana).

Saskaņā ar Komisijas Deleģēto lēmumu (ES) 2017/1474 Dzelzceļa digitalizācijas un vidi saudzējošu kravas pārvadājumu SITS pārskatīšanas paketē iekļaujami noteikumi, ar kuriem pārskata un, ja iespējams, vienkāršo SITS piemērošanas stratēģiju tā, lai pakāpeniski, bet savlaicīgi samazinātu novirzes no mērķsistēmas un vienlaikus nodrošinātu nozarei nepieciešamo paredzamību un juridisko noteiktību. Šiem noteikumiem jāaptver turpmākie pārejas periodi, un tajos jāapskata savstarpējas izmantojamības komponentu un apakšsistēmu sertifikātu derīguma termiņa aspekti.

Turklāt ar to pašu mērķi pakāpeniski, bet savlaicīgi samazināt novirzes no mērķsistēmas un vienlaikus nodrošināt nozarei nepieciešamo paredzamību un juridisko noteiktību tiek apsvērti noteikumi, kas nodrošina elastīgumu, piemērojot atjauninātās standartu versijas, tostarp tās, kas ieviestas ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/776 ( 14 ) (WAG 2019 SITS) I pielikumu.

▼B
A papildinājums

▼M3

Neizmanto

▼M1
B papildinājums

Neizmanto.

▼B
C papildinājums

Papildu prasības, kas nav obligātas

Atbilstība C.1. līdz C.18. punktā paredzētajiem nosacījumiem nav obligāta. Ja pretendents izvēlas izpildīt kādu no šīm prasībām, paziņotajai iestādei jānovērtē atbilstība, izmantojot EK verificēšanas procedūru.

1.    Manuālā sakabes sistēma

Manuālā sakabes sistēma atbilst šādām prasībām.

— 
Skrūvveida sakabes sistēma, izņemot sakabes āķi, atbilst prasībām, kas kravas vagoniem noteiktas EN15566:2009 + A1:2010, izņemot 4.4. punktu.
— 
Sakabes āķis atbilst prasībām, kas kravas vagoniem noteiktas EN15566:2009 + A1:2010, izņemot 4.4. punktu un izņemot “a” izmēru A pielikuma A.1. attēlā, kas uzskatāms par informatīvu.
— 
Sakabes āķis visos slodzes režīmos un nodiluma stāvokļos atrodas 920 līdz 1 045 mm augstumā virs sliežu galviņu virsmas līmeņa.
— 
Sakabes āķa ass līnija atrodas 0 līdz 20 mm diapazonā zem buferu iekārtas ass līnijas.

▼M1

— 
►M3  Sakabes āķa gabarīts atbilst EN 16116-2:2013 standarta 6.3.2. punktam. ◄

▼B

— 
Buferu iekārta atbilst prasībām, kas kravas vagoniem noteiktas EN15551:2009 + A1:2010.
— 
Buferu iekārtas ass līnija visos slodzes režīmos un nodiluma stāvokļos atrodas 940 līdz 1 065 mm augstumā virs sliežu galviņu virsmas līmeņa.
— 
40 mm attālumā no vertikālas plaknes, kas atrodas pilnībā saspiestas buferu iekārtas galā, nav nekādu nekustīgi piestiprinātu daļu.

▼M1

— 
►M3  Manevrēšanas personāla darbam paredzētā vieta atbilst EN 16116-2:2013 standarta 6.2.1. punktam. Manuālajām sakabes sistēmām, kas aprīkotas ar 550 mm platiem buferiem, brīvo vietu var aprēķināt, pieņemot, ka sakabes daļas komponenti ir novietoti centriski sāniski (D = 0 mm, kā noteikts EN 16116-2:2013 standarta A pielikumā). ◄

▼B

— 
Ja vagons aprīkots ar kombinētu automātisko un skrūvveida sakabi, pieļaujams pārkāpt iepriekš minētos noteikumus par manevrēšanas personāla darbam paredzēto vietu automātiskās sakabes galvas kreisajā pusē, ja automātiskā sakabe ir rezervē un tiek izmantota skrūvveida sakabe. Šādā gadījumā obligāts ir EN15877-1:2012 standarta 75. attēlā norādītais apzīmējums.

Buferu un vilces iekārtu mijiedarbība

— 
Buferu un vilces iekārtas raksturlielumus projektē tā, lai būtu iespējama droša braukšana sliežu ceļa līkumos ar 150 m rādiusu. Divas sakabinātas vienības ar ratiņiem uz līdzena sliežu ceļa, buferiem saskaroties, līkumā ar 150 m rādiusu rada spiedes spēkus, kas nepārsniedz 250 kN. Divasu vagoniem nav noteiktas prasības.
— 
Attālums starp vilces āķa atveres priekšējo malu un pilnā garumā esoša bufera priekšpusi jaunam aprīkojumam ir 355 mm + 45/– 20 mm, kā norādīts C.1. attēlā.

C.1.    attēls

Buferu un vilces iekārtu konfigurācija

image

Rādītājs:

1 – buferis pilnā garumā

2 – sakabes āķa atvere

Vienības, kas projektētas 1 435 mm un 1 520 mm vai 1 435 mm un 1 524 mm, vai 1 435 mm un 1 668 mm sliežu ceļa platuma tīklam/tīkliem un aprīkotas ar manuālo sakabi un UIC pneimatisko bremžu sistēmu, atbilst abām turpmāk minētajām prasībām:

— 
šajā iedaļā minētajām saskarnes prasībām “gala sakabei” un
— 
īpašam buferu izvietojumam, kas attiecas uz liela sliežu ceļa platuma tīkliem.

Lai nodrošinātu šo pilnīgo savietojamību, atļauta atšķirīga vērtība attālumam starp buferu ass līnijām, 1 790 mm (Somija) un 1 850 mm (Portugāle un Spānija), ņemot vērā EN 15551:2009 + A1:2010 standarta 6.2.3.1. punktu.

▼M3

2.    UIC kāpšļi un margas

Vienību aprīko ar kāpšļiem un margām saskaņā ar EN 16116-2:2013 standarta 4. un 5. nodaļas prasībām un ar gabarītiem saskaņā ar EN 16116-2:2013 standarta 6.2.2. punktu.

▼B

3.    Iespēja manevrēt, izmantojot šķirošanas uzkalnu

Papildus 4.2.2.2. punkta prasībām vienību novērtē saskaņā ar EN 12663-2:2010 standarta 8. punktu un klasificē kategorijā F-I saskaņā ar EN 12663-2:2010 standarta 5.1. punktu, ar šādu izņēmumu: vienībām, kas projektētas motorizētu autotransporta līdzekļu pārvadāšanai, vai kombinētā transporta vienībām bez gariem amortizatoriem var izmantot kategoriju F-II. Piemēro buferu iekārtas testēšanas prasības, kas noteiktas EN 12663-2:2010 standarta 8.2.5.1. punktā.

4.    Brīva vieta zem pacelšanas punktiem

Vienība atbilst C.2. attēlam attiecībā uz brīvu vietu zem punktiem, kas paredzēti vienības pacelšanai atpakaļ uz sliedēm.

C.2.    attēls

Brīva vieta zem punktiem, kas paredzēti vienības novietošanai atpakaļ uz sliedēm

image

Rādītājs:

1domkrats

2ratiņi pacelšanai atpakaļ uz sliedēm

3pārbīdes šķērssija

5.    Uz vienībām norādāmie apzīmējumi

▼M3 —————

▼B

Vienībām, kas atbilst visām 4.2. iedaļā noteiktajām prasībām, visiem 7.1.2. punktā paredzētajiem nosacījumiem un visiem C papildinājumā paredzētajiem nosacījumiem, var piešķirt apzīmējumu “GE”.

Vienībām, kas atbilst visām 4.2. iedaļā noteiktajām prasībām un visiem 7.1.2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, kā arī C papildinājumā paredzētajiem nosacījumiem, izņemot nosacījumus C papildinājuma 3. un/vai 6., un/vai 7.b iedaļā, var piešķirt apzīmējumu “CW”.

Ja izmanto papildu apzīmējumu, tas jāatzīmē uz vienības, kā norādīts C.3. attēlā.

C.3.    attēls

Papildu apzīmējumi “GE” un “CW”

image

Izmanto tāda paša burtraksta veida burtus kā TEN apzīmējumam. Burti ir vismaz 100 mm augsti. Rāmja ārējie izmēri ir vismaz 275 mm platumā un 140 mm augstumā, un rāmja biezums ir 7 mm.

Apzīmējumu izvieto pa labi no zonas, kurā norādīts Eiropas ritekļa numurs un TEN apzīmējums.

6.    G1 gabarīts

Vienība atbilst references kontūrai G1 un ►M3  GI1 ◄ , kas noteikta, kā norādīts 4.2.3.1. punktā.

7.    Savietojamība ar vilcienu detektēšanas sistēmām

a) Vienība ir savietojama ar vilcienu detektēšanas sistēmām uz sliežu ceļu ķēžu bāzes, uz asu skaitītāju bāzes un uz induktīvās cilpas iekārtu bāzes, kā norādīts 4.2.3.3. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

b) Attālums starp divām blakusesošām vienības asīm nepārsniedz 17 500 mm.

8.    Garenvirziena spiedspēku iedarbības testēšana

Ekspluatācijas drošumu garenvirziena spiedspēku iedarbībā pārbauda saskaņā ar ►M3  EN 15839:2012+A1:2015 ◄ .

9.    UIC bremzes

Bremžu sistēma ir savietojama ar ritekļiem, kas aprīkoti ar UIC apstiprinātām bremžu sistēmām. Vienības bremžu sistēma ir savietojama ar UIC bremžu sistēmu, ja izpildītas šādas prasības.

a) 

Vienība aprīkota ar pneimatisko bremžu maģistrāli, kuras iekšējais diametrs ir 32 mm.

b) 

Bremzēšanas režīmiem ir atšķirīgs bremzēšanas un bremžu atlaišanas laiks un īpaša bremzes pretsvara procentuālā attiecība.

c) 

Katra vienība aprīkota ar bremžu sistēmu, kam ir vismaz bremzēšanas režīmi G un P. Bremzēšanas režīmus G un P novērtē saskaņā ar ►M3  UIC 540:2014 ◄ .

d) 

Minimālais bremzēšanas raksturojums bremzēšanas režīmiem G un P atbilst C.3. tabulai.

e) 

Ja vienība aprīkota ar bremžu sistēmu, kam ir vēl papildu bremzēšanas režīmi, šiem papildu bremzēšanas režīmiem piemēro novērtēšanas procedūru, kā aprakstīts 4.2.4.3.2.1. punktā. Bremzēšanas laiks bremzēšanas režīmā P saskaņā ar ►M3  UIC 540:2014 ◄ ir derīgs arī papildu bremzēšanas režīmiem.

f) 

Enerģijas uzkrāšana projektējama tā, lai pēc bremzēšanas ar maksimālo spiedienu bremžu cilindrā un maksimālo vienības specifisko bremžu cilindra gājienu jebkurā slodzes stāvoklī spiediens papildu tvertnē būtu vismaz par 0,3 bar lielāks nekā spiediens bremžu cilindrā bez jebkādas papildu enerģijas. Sīkāka informācija par standartizētām gaisa tvertnēm izklāstīta EN 286-3:1994 (tērauds) un EN 286-4:1994 (alumīnijs).

g) 

Bremžu sistēmas pneimatisko enerģiju neizmanto citiem lietojumiem, kas nav saistīti ar bremzēšanu.

h) 

Gaisdalis un tā atvienošanas krāns atbilst EN 15355:2008 + A1:2010 prasībām. Uz 31 m vienības garuma uzstāda vismaz vienu gaisdali.

▼M3

i) 

Pneimatiskais pussavienojums un tā šļūtene

▼B

i) 

Pneimatisko bremžu maģistrāles saskarne atbilst EN 15807:2011 prasībām.

ii) 

Automātisko bremžu savienojuma galvas atvere vērsta pa kreisi, skatoties no vienības astes gala.

iii) 

Galvenās tvertnes savienojuma galvas atvere vērsta pa labi, skatoties no vienības astes gala.

iv) 

Bremžu maģistrāles gala krāni atbilst EN 14601:2005 + A1:2010 prasībām.

j) 

Bremzēšanas režīmu pārslēgšanas ierīce atbilst UIC 541-1:2010 E papildinājumam.

▼M3

k) 

Bremžu kluču turētāji atbilst UIC atgādnei 542:2015.

▼M2

l) 

Ja bremžu sistēmā vajadzīgs savstarpējas izmantojamības komponents – berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm, savstarpējas izmantojamības komponents atbilst ne tikai 6.1.2.5. punkta prasībām, bet arī UIC atgādnei 541-4:2010. Berzes elementa riteņu velšanās loka bremzēm ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, tādā gadījumā iegūst UIC apstiprinājumu.

▼M3

m) 

Atstarpes regulēšanas mehānismi atbilst EN 16241:2014 standarta 4. un 5. nodaļai. Atbilstības novērtēšanu veic saskaņā ar EN 16241:2014 standarta 6.3.2.–6.3.5. punktu. Papildus veic ekspluatācijas pārbaudi, lai pierādītu atstarpes regulēšanas mehānisma piemērotību darbam vienībā un pārbaudītu tehniskās apkopes prasības projektētajam kalpošanas ilgumam. Pārbaudi veic maksimālajā nominālās slodzes ciklā visā regulēšanas diapazonā.

▼B

n) 

Ja vienība aprīkota ar riteņu pretslīdēšanas aizsardzības sistēmu (RPA), tā atbilst EN 15595:2009 + A1:2011 prasībām.C.3.  tabula

Minimālais bremzēšanas raksturojums bremzēšanas režīmiem G un P

▼M1

Bremzēšanas režīms

Vadības ierīce

Vienības tips

Slodzes statuss

Prasības braukšanai ar ātrumu 100 km/h

Prasības braukšanai ar ātrumu 120km/h

Maksimālais bremzēšanas ceļš

Minimālais bremzēšanas ceļš

Maksimālais bremzēšanas ceļš

Minimālais bremzēšanas ceļš

Bremzēšanas režīms “P”

Pārslēgšanas ierīce (9)

“S1” (2)

Tukšs

Smax = 700 m

λmin = 65 %

amin = 0,60 m/s2

Smin = 390 m,

λmax = 125 %, (130 %) (*1),

amax = 1,15 m/s2

Smax = 700 m

λmin = 100 %

amin = 0,88 m/s2

Smin = 580 m,

λmax = 125 %, (130 %) (*1),

amax = 1,08 m/s2

Vidēja slodze

Smax = 810 m

λmin = 55 %

amin = 0,51 m/s2

Smin = 390 m,

λmax = 125 %,

amax = 1,15 m/s2

 

Piekrauts

Smax = 700 m

λmin = 65 %

amin = 0,60 m/s2

Smin = Max [(S = 480 m, λmax = 100 %, amax = 0,91 m/s2), (S iegūts ar vidējo palēninājuma spēku 16,5 kN uz ass)] (5).

 

Mainīgas slodzes relejs (10)

“SS”, “S2”

Tukšs

Smax = 480 m

λmin = 100 % (1)

amin = 0,91 m/s2 (1)

Smin = 390 m,

λmax = 125 %, (130 %) (*1),

amax = 1,15 m/s2

Smax = 700 m

λmin = 100 %

amin = 0,88 m/s2

Smin = 580 m,

λmax = 125 %, (130 %) (*1),

amax = 1,08 m/s2

“S2” (3)

Piekrauts

Smax = 700 m

λmin = 65 %

amin = 0,60 m/s2

Smin = Max [(S = 480 m, λmax = 100 %, amax = 0,91 m/s2), (S iegūts ar vidējo palēninājuma spēku 16,5 kN uz ass)] (6).

 

“SS” (4)

Piekrauts

(18 t uz ass bremžu klučiem)

 

Smax (8) = Max [S = 700 m, λmax = 100 %,

amax = 0,88 m/s2), (S iegūts ar vidējo palēninājuma spēku 16 kN uz ass)] (7).

Bremzēšanas režīms “G”

 

Vienību bremzēšanas raksturojumu režīmā G atsevišķi nevērtē. Vienības bremzētā masa režīmā G izriet no bremzētās masas režīmā P (sk. ►M3  UIC 544-1:2014 ◄ )

 

(*1)   Tikai divrežīmu bremzēm (pārslēgšanas vadība) un P10 (čuguna bremžu kluči, kas satur 10 ‰ fosfora) vai LL bremžu klučiem.

(1)    image , kur Te = 2 sek. Attālumu aprēķina saskaņā ar ►M3  EN 14531-1:2015 standarta 4. iedaļu ◄ .

(2)   Vienība “S1” ir vienība, kas aprīkota ar režīmu “tukšs/piekrauts” pārslēgšanas ierīci. Maksimālā slodze uz ass ir 22,5 t.

(3)   Vienība “S2” ir vienība, kas aprīkota ar mainīgas slodzes releju. Maksimālā slodze uz ass ir 22,5 t.

(4)   Vienība “SS” aprīkojama ar mainīgas slodzes releju. Maksimālā slodze uz ass ir 22,5 t.

(5)   Maksimālais pieļaujamais vidējais palēninājuma spēks (braukšanas ātrumam 100 km/h) ir
image . Šī vērtība iegūta, bremzēšanas laikā (bremzes pretsvars ierobežots līdz 18 tonnām/ass) uz riteni, kura nominālais jaunais diametrs ir diapazonā [920 mm; 1 000 mm], pieliekot maksimālo pieļaujamo bremzēšanas spēku ar disku bremzēm.

(6)   Maksimālais pieļaujamais vidējais palēninājuma spēks (braukšanas ātrumam 100 km/h) ir
image . Šī vērtība iegūta, bremzēšanas laikā (bremzes pretsvars ierobežots līdz 18 tonnām/ass) uz riteni, kura nominālais jaunais diametrs ir diapazonā [920 mm; 1 000 mm], pieliekot maksimālo pieļaujamo bremzēšanas spēku ar disku bremzēm. Vienība, kam V max = 100 km/h un kas aprīkota ar mainīgas slodzes releju, parasti ir projektēta, lai sasniegtu λ = 100 % līdz 14,5 t/ass.

(7)   Maksimālais pieļaujamais vidējais palēninājuma spēks (braukšanas ātrumam 120 km/h) ir
image . Šī vērtība iegūta, bremzēšanas laikā (bremzes pretsvars ierobežots līdz 18 tonnām) uz riteni, kura nominālais jaunais diametrs ir diapazonā [920 mm; 1 000 mm], pieliekot maksimālo pieļaujamo bremzēšanas spēku ar disku bremzēm. Masa uz ass ierobežota līdz 20 t/ass, un atbilstīgais λ ir 90 %. Ja nepieciešams, lai λ > 100 %, kad masa/ass > 18 t, jāizskata iespēja izmantot cita veida bremzes.

(8)   λ nedrīkst pārsniegt 125 %, ņemot vērā, ka bremzēšana notiek, tikai pieliekot spēku uz riteņiem (bremžu kluči), ar maksimālo pieļaujamo vidējo palēninājuma spēku 16 kN/ass (braukšanas ātrumam 120 km/h).

(9)   Režīma pārslēdzējs saskaņā ar EN 15624:2008 + A1:2010.

(10)   Mainīgas slodzes relejs saskaņā ar EN 15611:2008 + A1:2010 apvienojumā ar mainīgas slodzes devēju saskaņā ar EN 15625:2008 + A1:2010.

▼B

10.    Stāvbremzes sviru izvietojums

Ja vienība aprīkota ar stāvbremzi, tās vadības svira vai vadības stūre atrodas:

— 
vienības abos sānos, ja to vada no zemes, vai
— 
uz platformas, ja tai var piekļūt no abiem vienības sāniem.

Vadība no zemes notiek, izmantojot stūri.

▼M3

11.    Gaisa tvertņu, šļūteņu un smērvielu temperatūras diapazoni

Uzskata, ka turpmāk minētās prasības atbilst jebkuram 4.2.5. punktā norādītajam temperatūras diapazonam.

— 
Gaisa tvertnes projektētas temperatūras diapazonam no – 40 °C līdz + 70 °C.
— 
Bremžu cilindri un bremžu savienojumi projektēti temperatūras diapazonam no – 40 °C līdz + 70 °C.
— 
Pneimatisko bremžu un gaisa padeves šļūtenes norādītas temperatūras diapazonam no – 40 °C līdz + 70 °C.

Uzskata, ka turpmāk minētā prasība atbilst 4.2.5. punktā norādītajam diapazonam T1.

— 
Rullīšu gultņa smērvielas norādītas apkārtējās vides temperatūrai līdz – 20 °C.

▼B

12.    Metināšana

▼M3

Metināšanu veic saskaņā ar EN 15085-1:2007+A1:2013, EN 15085-2:2007, EN 15085- 3:2007, EN 15085-4:2007 un EN 15085-5:2007.

▼B

13.    Sliežu ceļa platums

Vienība ir savietojama ar 1 435 mm platuma sliežu ceļu.

14.    Īpašais bremžu siltumefekts

Bremžu sistēma iztur termālo slodzi, kas līdzvērtīga 4.2.4.3.3. punktā norādītajam references gadījumam.

▼M2

Attiecībā uz riteņu velšanās loka bremžu sistēmu izmantošanu šo nosacījumu uzskata par izpildītu, ja savstarpējas izmantojamības komponents – berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm – atbilst ne tikai 6.1.2.5. punkta prasībām, bet arī UIC atgādnei 541-4:2010, un ja ritenis:

— 
ir novērtēts saskaņā ar 6.1.2.3. punktu un
— 
atbilst C papildinājuma 15. iedaļas nosacījumiem.

▼B

15.    Īpašas produkta iezīmes ritenim

Riteņi atbilst EN 13262:2004 + A1:2008 + A2:2011 un EN 13979-1:2003 + A1:2009 + A2:2011. Termomehānisko tipa testu, kas prasīts 6.1.2.3. punktā, veic saskaņā ar C.4. tabulu, ja visa bremžu sistēma iedarbojas tieši uz riteņa velšanās loku.C.4.  tabula

Termomehāniskā tipa testa nosacījumi

Riteņa diametra diapazons [mm]

1 000 –920

920–840

840–760

760–680

Standarta jaudas vērtība

50 kW

50 kW

42,5 kW

38 kW

Piemērošanas laiks

45 min

45 min

45 min

45 min

Braukšanas ātrums

60 km/h

60 km/h

60 km/h

60 km/h

16.    Jūgkāši

Vienības aprīko ar jūgkāšiem, katru no tiem piestiprinot pie vienības apakšējā rāmja malas saskaņā ar UIC 535-2:2006 1.4. punktu.

▼M3

Alternatīvie tehniskie risinājumi ir pieļaujami, ciktāl ir ievēroti UIC 535-2:2006 1.4.2.–1.4.9. punkta nosacījumi. Ja alternatīvajam risinājumam ir izvēlēts kabeļu uzmavas kronšteins, tā diametram jābūt vismaz 85 mm.

▼B

17.    Aizsargierīces uz izvirzītām daļām

Gādājot par personāla drošību, vienības izvirzītās (piemēram, šķautņainās vai smailās) daļas, kas atrodas līdz 2 m augstumā virs sliežu galviņu virsmas līmeņa vai virs ejām, darba virsmas vai jūgkāšus, kas var izraisīt negadījumus, aprīko ar aizsargierīcēm, kā aprakstīts UIC 535-2:2006 1.3. punktā.

18.    Astes daļas signālierīču zīmju turētāji un piestiprināšanas aprīkojums

Visas vienības aprīko ar zīmju turētāju saskaņā ar UIC 575:1995 1. punktu un abos galos ar piestiprināšanas aprīkojumu, kā noteikts 4.2.6.3. punktā.

▼M3

19.    Ass gultņu stāvokļa monitorings

Jābūt iespējai veikt vienības ass gultņu stāvokļa monitoringu, izmantojot detektēšanas lauka iekārtas.

▼M4

20.    Gaitas dinamiskie parametri

Maksimālā kustības ātruma un maksimālā pieļaujamā ārējās sliedes paaugstinājuma deficīta kombinācija ir tāda, kā norādīts standarta EN 14363:2016 H.1. tabulā.

Vienības, kas aprīkotas ar kādu no standarta EN 16235:2013 6. nodaļā aprakstītajiem gaitas daļas veidiem, uzskata par šai prasībai atbilstīgām.

▼M3
D papildinājums

Šajā SITS minētie obligātie standarti vai normatīvie dokumentiSITS

Standarts/dokuments

Vērtējamie raksturlielumi

Atsauces uz standartu vai dokumentu

Punkti

Konstrukcija un mehāniskās daļas

4.2.2.

 

Vienības izturība

4.2.2.2.

EN 12663-2:2010

5.

EN 15877-1:2012

4.5.14.

6.2.2.1.

EN 12663-1:2010+A1:2014

9.2.

EN 12663-2:2010

6., 7.

Gabarīta noteikšana un mijiedarbība ar sliežu ceļu

4.2.3.

 

Gabarīta noteikšana

4.2.3.1.

EN 15273-2:2013

visi

Savietojamība ar līniju nestspēju

4.2.3.2.

EN 15528:2015

6.1., 6.2.

Savietojamība ar vilcienu detektēšanas sistēmām

4.2.3.3.

ERA/ERTMS/033281 rev. 4.0

Sk. šīs SITS 7. tabulu.

Ass gultņu stāvokļa monitorings

4.2.3.4.

EN 15437-1:2009

5.1., 5.2.

Drošība pret nobraukšanu no sliedēm uz līkumota sliežu ceļa

4.2.3.5.1.

6.2.2.2.

EN 14363:2016

4., 5., 6.1.

Gaitas dinamiskie parametri

4.2.3.5.2.

EN 14363:2016

4., 5., 7.

6.1.2.1.

EN 14363:2016

4., 5., 7.

6.2.2.3.

EN 16235:2013

visi

6.1.2.1.

EN 13749:2011

6.2.

Ratiņu rāmja uzbūve

4.2.3.6.1.

EN 13749:2011

6.2.

6.1.2.1.

EN 13749:2011

6.2.

Riteņpāru raksturlielumi

4.2.3.6.2.

6.1.2.2.

EN 13260:2009+A1:2010

3.2.1.

Riteņu raksturlielumi

4.2.3.6.3.

6.1.2.3.

EN 13979-1:2003+A1:2009

+ A2:2011

7., 6.2.

Asu raksturlielumi

4.2.3.6.4.

6.1.2.4.

EN 13103:2009+A2:2012

4., 5., 6., 7.

Ass bukses/gultņi

4.2.3.6.5.

 

6.2.2.4.

EN 12082:2007+A1:2010

6.

Gaitas daļa manuāli maināmiem riteņpāriem

4.2.3.6.7.

6.2.2.5.

UIC 430-1:2012

B, H, I pielikums

UIC 430-3:1995

7. pielikums

Bremzes

4.2.4.

 

Darba bremzes

4.2.4.3.2.1.

EN 14531-6:2009

visi

UIC 544-1:2014

visi

Stāvbremzes

4.2.4.3.2.2.

EN 14531-6:2009

6.

Berzes elements riteņu velšanās loka bremzēm

4.2.4.3.5.

6.1.2.5.

ERA tehniskais dokuments ERA/TD/2013-02/INT

2015. gada 27. novembra redakcija 3.0

Visi

Vides apstākļi

4.2.5.

 

Vides apstākļi

4.2.5.

EN 50125-1:2014

4,7

6.2.2.7.

Sistēmas aizsardzība

4.2.6.

 

Barjeras

4.2.6.1.2.1.

6.2.2.8.1.

EN 1363-1:2012

visi

Materiāli

4.2.6.1.2.2.

6.2.2.8.2.

ISO 5658- 2:2006/Am1:2011

visi

EN 13501-1:2007+A1:2009

visi

EN 45545-2:2013+A1:2015

6. tabula

ISO 5660-1:2015

visi

Kabeļi

6.2.2.8.3.

EN 50355:2013

visi

EN 50343:2014

visi

Viegli uzliesmojoši šķidrumi

6.2.2.8.4.

EN 45545-7:2013

visi

Aizsargpasākumi pret netiešu kontaktu (aizsargsavienojumi)

4.2.6.2. 1.

EN 50153:2014

6.4.

Aizsargpasākumi pret tiešu kontaktu

4.2.6.2. 2.

EN 50153:2014

5.

Astes daļas signālierīču piestiprināšanas aprīkojums

4.2.6.3.

EN 16116-2:2013

11. attēls

C papildinājuma papildu nosacījumos, kas nav obligāti, minētie standarti vai dokumentiPapildu nosacījumi, kas nav obligāti, vienībām

C pap.

Standarts / UIC atgādne / dokuments

Manuālā sakabes sistēma

C.1.

EN 15566:2009+A1:2010

visi (izņemot 4.4.)

EN 15551:2009+A1:2010

visi

EN 16116-2:2013

6.2.1., 6.3.2.

EN 15877-1:2012

75. attēls

UIC kāpšļi un margas

C.2.

EN 16116-2:2013

4., 5., 6.2.2.

Iespēja manevrēt, izmantojot šķirošanas uzkalnu

C.3.

EN 12663-2:2010

5., 8.

Garenvirziena spiedspēku iedarbības testēšana

C.8.

EN 15839:2012+A1:2015

visi

UIC bremzes

C.9.

EN 15355:2008+A1:2010

visi

EN 15611:2008+A1:2010

visi

UIC 540:2014

visi

EN 14531-1:2015

4.

EN 15624:2008+A1:2010

visi

EN 15625:2008+A1:2010

visi

EN 286-3:1994

visi

EN 286-4:1994

visi

EN 15807:2011

visi

EN 14601:2005+A1:2010

visi

UIC 544-1:2014

visi

UIC 542:2015

visi

UIC 541-4:2010

visi

 

 

EN 16241:2014

4., 5., 6.3.2.–6.3.5.

EN 15595:2009+A1:2011

visi

Metināšana

C.12.

EN 15085-1:2007+A1:2013 EN 15085-2:2007

EN 15085-3:2007

EN 15085-4:2007

EN 15085-5:2007

visi

Īpašas produkta iezīmes ritenim

C.15.

EN 13262:2004

+ A1:2008+A2:2011

visi

EN 13979-1:2003

+ A1:2009+A2:2011

visi

Jūgkāši

C.16.

UIC 535-2:2006

1.4.

Aizsargierīces uz izvirzītām daļām

C.17.

UIC 535-2:2006

1.3.

Astes daļas signālierīču zīmju turētāji un piestiprināšanas aprīkojums

C.18.

UIC 575:1995

1.

▼B
E papildinājums

Astes daļas signālierīces

1.    Lukturi

▼M2

Aizmugurējo gabarītlukturu krāsa atbilst ►M3  EN 15153-1:2013+A1:2016 ◄ standarta 5.5.3. punkta prasībām.

▼M3

Aizmugurējie gabarītlukturi projektējami tā, ka to gaismas stiprums atbilst EN 15153-1:2013+A1:2016 standarta 8. tabulai.

▼B

Lukturis piemērots piestiprināšanai pie vienībām ar 4.2.6.3. punktā noteikto piestiprināšanas aprīkojumu un gabarītu. Lukturis aprīkots ar:

— 
slēdzi (ieslēgts/izslēgts),
— 
brīdinājuma lampiņu, kas norāda baterijas stāvokli.

2.    Atstarojošās plāksnes

Atstarojošās plāksnes piemērotas piestiprināšanai pie vienībām ar 4.2.6.3. punktā noteikto piestiprināšanas aprīkojumu un gabarītu. Plāksnes atstarojošā daļa ir vismaz 150 mm uz vismaz 200 mm, kā norādīts E.1. attēlā. Sānu trīsstūri ir balti, augšējais un apakšējais trīsstūris – sarkani. Plāksne ir atstarojoša atbilstīgi EN 12899-1:2007 grupai Ref. 2.

E.1.    attēls

Atstarojošā plāksne

image
F papildinājums

Novērtēšana ražošanas posmosF.1. tabula

Novērtēšana ražošanas posmos

Novērtējamie raksturlielumi, kā norādīts 4.2. iedaļā

Projektēšanas un izstrādes posms

Ražošanas posms

Novērtēšanas procedūra

Konstrukcijas pārskatīšana

Tipa tests

Regulārā testēšana

Ritošā sastāva apakšsistēmas elements

Punkts

 

 

 

Punkts

Konstrukcija un mehāniskās daļas

4.2.2.

 

Gala sakabe

4.2.2.1.1.

X

n.p.

n.p.

Iekšējā sakabe

4.2.2.1.2.

X

n.p.

n.p.

Vienības izturība

4.2.2.2.

X

X

n.p.

6.2.2.1.

Vienības integritāte

4.2.2.3.

X

n.p.

n.p.

Vagona un sliežu ceļa savstarpējā mijiedarbība un gabarīta noteikšana

4.2.3.

 

Gabarīta noteikšana

4.2.3.1.

X

n.p.

n.p.

Savietojamība ar līniju nestspēju

4.2.3.2.

X

X

n.a

Savietojamība ar vilcienu detektēšanas sistēmām

4.2.3.3.

X

X

n.a

Ass gultņu stāvokļa monitorings

4.2.3.4.

X

X

n.p.

Drošība pret nobraukšanu no sliedēm uz līkumota sliežu ceļa

4.2.3.5.1.

X

X

n.p.

6.2.2.2.

Gaitas dinamiskie parametri

4.2.3.5.2.

X

X

n.p.

6.1.2.1./6.2.2.3.

Ratiņu rāmja uzbūve

4.2.3.6.1.

X

X.

n.p.

6.1.2.1.

Riteņpāru raksturlielumi

4.2.3.6.2.

X

X

X

6.1.2.2.

Riteņu raksturlielumi

4.2.3.6.3.

X

X

X

6.1.2.3.

Asu raksturlielumi

4.2.3.6.4.

X

X

X

6.1.2.4.

Ass bukses/gultņi

4.2.3.6.5.

X

X

X

6.2.2.4.

▼M3

Sliežu ceļa platuma automātiskas pārstatīšanas sistēmas

4.2.3.6.6.

X

X

X

6.1.2.6./6.2.2.4.a

▼B

Gaitas daļa manuāli maināmiem riteņpāriem

4.2.3.6.7.

X

X

n.p.

6.2.2.5.

Bremzes

4.2.4.

 

Drošības prasības

4.2.4.2.

X

n.a

n.a

Funkcionālās un tehniskās prasības

4.2.4.3.

X

X

n.a

Darba bremzes

4.2.4.3.2.1

X

X

n.p.

Stāvbremzes

4.2.4.3.2.2

X

n.a

n.a

Siltumietilpība

4.2.4.3.3.

X

X

n.a

6.2.2.6.

Riteņu pretslīdēšanas aizsardzība (RPA)

4.2.4.3.4.

X

X

n.a

▼M2

Berzes elementi riteņu velšanās loka bremzēm

4.2.4.3.5.

X

X

X

6.1.2.5.

▼B

Vides apstākļi

4.2.5.

 

Vides apstākļi

4.2.5.

X

n.p./X (1)

n.p.

6.2.2.7.

Sistēmas aizsardzība

4.2.6.

 

Ugunsdrošība

4.2.6.1.

X

X

n.a

6.2.2.8.

Elektrodrošība

4.2.6.2.

X

X

n.a

Astes daļas signālierīču piestiprināšanas aprīkojums

4.2.6.3.

X

X

n.a

(1)   Pretendenta noteiktā tipa pārbaude, ja pretendents noteicis, ka tā vajadzīga
G papildinājums

Starptautiskajam transportam pilnībā apstiprinātu kompozītmateriālu bremžu kluču saraksts

Šis papildinājums publicēts ERA tīmekļa vietnē (http://www.era.europa.eu).( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību (OV L 138, 26.5.2016., 102. lpp.).

( 3 ►M3  OV L 121, 3.5.2013., 8. lpp.. ◄

( 4 ) Tehniskās apkopes plānā ņem vērā ERA Kravas vagonu tehniskās apkopes darba grupas secinājumus (sk. Final report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance (“Nobeiguma ziņojums par Kravas vagonu tehniskās apkopes darba grupas darbību”), kas publicēts ERA tīmekļa vietnē (http://www.era.europa.eu).

( 5 ) OV L 264, 8.10.2011., 32. lpp.

( 6 ) Komisijas 2019. gada 16. maijs Īstenošanas regula (ES) 2019/773 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu, un Lēmuma 2012/757/ES atcelšanu (OV L 139 I, 27.5.2019., 5. lpp.).

( 7 ) Komisijas Lēmums 2006/861/EK (OV L 344, 8.12.2006., 1. lpp.) un Komisijas Lēmums 2006/861/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2009/107/EK (OV L 45, 14.2.2009., 1. lpp.).

( 8 ) Komisijas 2018. gada 4. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2018/545, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 nosaka dzelzceļa ritekļa atļaujas un dzelzceļa ritekļa tipa atļaujas piešķiršanas procesa praktisko kārtību (OV L 90, 6.4.2018., 66. lpp.).

( 9 ) Komisijas 2010. gada 9. novembra Lēmums 2010/713/ES par atbilstības novērtēšanas, piemērotības lietošanai novērtēšanas un EK verificēšanas procedūru moduļiem, kas lietojami savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kuras pieņemtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/57/EK (OV L 319, 4.12.2010., 1. lpp.).

( 10 ) Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1304/2014 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz apakšsistēmu “ritošais sastāvs – troksnis”, ar ko groza Lēmumu 2008/232/EK un atceļ Lēmumu 2011/229/ES (OV L 356, 12.12.2014., 421. lpp.).

( 11 ) Komisijas 2007. gada 9. novembra Lēmums 2007/756/EK, ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas (OV L 305, 23.11.2007., 30. lpp.).

( 12 ) Komisijas 2018. gada 25. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1614, ar ko nosaka specifikācijas ritekļu reģistriem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 47. pantā, un ar ko groza un atceļ Komisijas Lēmumu 2007/756/EK (OV L 268, 26.10.2018., 53. lpp.).

( 13 ) Komisijas 2019. gada 16. maija Īstenošanas regula (ES) 2019/779, ar ko paredz sīki izstrādātus par ritekļu apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmas noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 445/2011 (OV L 139 I, 27.5.2019., 360. lpp.).

( 14 ) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/776 (2019. gada 16. maijs), ar ko groza Komisijas Regulas (ES) Nr. 321/2013, (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1301/2014, (ES) Nr. 1302/2014, (ES) Nr. 1303/2014 un (ES) 2016/919 un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/665/ES saskaņošanai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 un Komisijas Deleģētajā lēmumā (ES) 2017/1474 noteikto īpašo mērķu īstenošanai (OV L 139 I, 27.5.2019., 108. lpp.).

Top