EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0173

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI UN EIROPAS PARLAMENTAM Tehniskās korekcijas attiecībā uz īpašiem instrumentiem 2020. gadam (Padomes Regulas Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, 6. panta 1. punkta e) un f) apakšpunkts)

COM/2020/173 final

Briselē, 2.4.2020

COM(2020) 173 final

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI UN EIROPAS PARLAMENTAM

Tehniskās korekcijas attiecībā uz īpašiem instrumentiem 2020. gadam
(Padomes Regulas Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, 6. panta 1. punkta e) un f) apakšpunkts)


1.Ievads

Regulā, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (DFS regula) un kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 2017. gada 20. jūnija Regulu (ES, Euratom) Nr. 2017/1123 1 un kura pielāgota saskaņā ar paziņojumā par 2020. gadam paredzētajām tehniskajām korekcijām 2 , ir iekļauta finanšu shēmas tabula laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam, izsakot 2011. gada cenās (1. tabula).

Saskaņā ar DFS regulas 6. panta 1. punktu Komisija katru gadu pirms budžeta procedūras n+1 gadam veic tehniskās korekcijas daudzgadu finanšu shēmā (DFS) atbilstoši ES nacionālā kopienākuma (NKI) un cenu izmaiņām un paziņo iznākumu Padomei un Eiropas Parlamentam. Maksimālo apjomu korekcija saskaņā ar 6. panta 1. punktu tika veikta 2020. gadam paredzēto tehnisko korekciju satvarā 2019. gada maijā, un, pamatojoties uz 6. panta 4. punktu, tā netiek atjaunināta.

Paziņojumā par tehniskajām korekcijām 2020. gadam ir norādīts, ka ir pieejami īpašie instrumenti 2019. un 2020. gadam saskaņā ar DFS regulas 6. panta 1. punkta e) un f) apakšpunktu attiecībā uz vispārējo rezervi saistībām un elastības instrumentu atbilstīgi situācijai 2019. gada pavasarī. Šā paziņojuma mērķis ir iepazīstināt Padomi un Eiropas Parlamentu ar īpašo instrumentu ietvarā pieejamajām papildu summām saskaņā ar DFS regulas 6. panta 1. punkta e) un f) apakšpunktu attiecīgi attiecībā uz vispārējo rezervi saistībām un elastības instrumentu 2020. gadam, kas kļuva pieejamas 2019. gada beigās.

Paziņojumā arī norādīti visu īpašo instrumentu pieejamās summas un informācijas nolūkos – to izmantojums kopš 2014. gada.

2.Maksājumu vispārējā rezerve (GMP)

Saskaņā ar DFS regulas 5. pantu Komisija koriģē maksājuma maksimālo apjomu attiecībā uz 2015.–2020. gadu, palielinot to par summu, kas vienāda ar starpību starp veiktajiem maksājumiem un DFS maksājumu maksimālo apjomu par n-1 gadu. Ikvienu augšupejošu korekciju pilnībā kompensē ar maksājumu maksimālās summas attiecīgu samazinājumu n-1 gadam salīdzināmās 2011. gada cenās.

GMP pārrēķins 2020. gadam nav veikts, jo DFS regulas 5. panta 2. punktā noteiktā robežvērtība ir sasniegta 2019. gada maijā pieņemtajā tehniskajā korekcijā 2020. gadam.

3.Īpašie instrumenti

Papildus izdevumu maksimālajiem apjomiem, par kuriem vienojās 2014.–2020. gada finanšu shēmā, ir pieejami vairāki instrumenti. Šo instrumentu mērķis ir nodrošināt ātru reaģēšanu uz ārkārtas vai neparedzētiem notikumiem un radīt lielāku elastību, nekā paredzēts noteiktajos izdevumu maksimālajos apjomos, ievērojot noteiktas robežas.

3.1.Rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos (EAR)

Saskaņā ar grozītās DFS regulas 9. pantu no rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos var mobilizēt ne vairāk kā 300 miljonus euro gadā 2011. gada cenās vai 358,5 miljonus euro 2020. gadā faktiskajās cenās (2301,4 miljoni euro visā laikposmā faktiskajās cenās). Iepriekšējā gadā neizmantoto summu var pārnest uz nākamo gadu. Pārnesumi no 2019. gada uz 2020. gadu ir 45,6 miljoni euro.

Turpmāk tabulā ir sīkāka informācija par rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos gadā pieejamo summu un izmantojumu kopš 2014. gada.

Rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos

Miljoni EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

Gada summas 2011. gada cenās

280

280

280

300

300

300

300

2040

Gada summas faktiskajās cenās

297,0

303,0

309,0

337,8

344,6

351,5

358,5

2301,4

Pārnesums no iepriekšējā gada

0,0

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

Izmantojums gadā

98,1

282,5

429,8

374,7

372,2

340,0

 

1897,3

Pārnesums uz nākamo gadu

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

 

Dzēsts

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

3.2.Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF)

Saskaņā ar DFS regulas 10. pantu no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda var mobilizēt ne vairāk kā 500 miljonus euro gadā 2011. gada cenās vai 597,5 miljonus euro 2020. gadā faktiskajās cenās (3944,7 miljoni euro visā laikposmā faktiskajās cenās). Iepriekšējā gadā neizmantoto summu var pārnest uz nākamo gadu. Pārnesumi no 2019. gada uz 2020. gadu bija 553 miljoni euro. 2019. gada beigās netika dzēstas nekādas summas.

Turpmāk tabulā ir sīkāka informācija par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda gadā pieejamo summu un izmantojumu kopš 2014. gada.

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds

Miljoni EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

Gada summas 2011. gada cenās

500

500

500

500

500

500

500

3500

Gada summas faktiskajās cenās

530,6

541,2

552,0

563,1

574,3

585,8

597,5

3944,7

Pārnesums no iepriekšējā gada

0,0

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

Pārcelts no nākamā gada

0,0

0,0

0,0

294,0

-294,0

0,0

0,0

 

Izmantojums gadā

126,7

82,8

33,1

1268,3

155,9

298,1

 

1964,9

Pārnesums uz nākamo gadu

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

 

Dzēsts

0,0

321,1

508,1

0,0

0,0

0,0

 

829,2

3.3.Elastības instruments

Saskaņā ar grozītās DFS regulas 11. pantu no elastības instrumenta var mobilizēt ne vairāk kā 600 miljonus euro gadā 2011. gada cenās vai 717 miljonus euro 2020. gadā faktiskajās cenās (4315 miljoni euro visā laikposmā faktiskajās cenās). Iepriekšējos trijos gados neizmantotās gada summas var pārnest.

Saskaņā ar 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, kurā minēta atsauce uz 11. panta 1. punkta otro daļu, katru gadu, sākot no 2017. gada, elastības instrumentam pieejamo ikgadējo apjomu palielina par summu, kas līdzvērtīga Eiropas Savienības Solidaritātes fondam un Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam piešķirtā ikgadējā apjoma daļai, kura ir dzēsta iepriekšējā gadā.

Turpmāk tabulā ir sīkāka informācija par elastības instrumenta gadā pieejamo summu un izmantojumu kopš 2014. gada.

Elastības instruments

Miljoni EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

Gada summas 2011. gada cenās

471

471

471

600

600

600

600

3813

Gada summas faktiskajās cenās

500

510

520

676

689

703

717

4315

Pārnesums no iepriekšējā gada

276,0

686,7

1010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

 

Palielināts ar EGF dzēstajām summām

 

 

 

138

151

144

175

608

Palielināts ar ESSF dzēstajām summām

 

 

 

508

0

0

0

508

Izmantojums gadā

89,3

149,4

1530,0

805,0

837,2

1164,3

778,1

5353,4

Pārnesums uz nākamo gadu

686,7

1010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

0,0

 

Pieejams

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

316,3

316,3

Dzēsts

0,0

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,2

3.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)

Saskaņā ar DFS regulas 12. pantu no Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda var mobilizēt ne vairāk kā 150 miljonus euro gadā 2011. gada cenās vai 179,3 miljonus euro 2020. gadā faktiskajās cenās (1183,4 miljoni euro visā laikposmā faktiskajās cenās). Iepriekšējā gadā neizmantotās summas nevar pārnest. Summu 175,1 miljona euro apmērā, kas tika dzēsta 2019. gada beigās, izmanto, lai palielinātu elastības instrumentu 2020. gadā.

Turpmāk tabulā ir sīkāka informācija par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda gadā pieejamo summu un izmantojumu kopš 2014. gada.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds

Miljoni EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

Gada summas 2011. gada cenās

150

150

150

150

150

150

150

1050

Gada summas faktiskajās cenās

159,2

162,4

165,6

168,9

172,3

175,7

179,3

1183,4

Izmantojums gadā

81,0

43,4

28,0

18,1

28,0

0,6

 

199,1

Dzēsts

78,2

119,0

137,6

150,8

144,3

175,1

 

629,9

3.5.Neparedzēto izdevumu rezerve

Saskaņā ar DFS regulas 13. pantu neparedzēto izdevumu rezervi ne vairāk kā 0,03 % apmērā no Savienības nacionālā kopienākuma veido ārpus finanšu shēmas maksimālajiem apjomiem laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam.

Neparedzēto izdevumu rezerves absolūtā summa 2020. gadam ir 5096,8 miljoni euro, kā noteikts DFS tehniskajā korekcijā 2020. gadam, kas pieņemta 2019. gada maijā.

Turpmāk tabulā ir sīkāka informācija par neparedzēto izdevumu rezerves gadā pieejamo summu un izmantojumu kopš 2014. gada.

Neparedzēto izdevumu rezerve

Miljoni EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

Pieejamās gada summas

4026,7

4175,4

4438,2

4496,8

4711,3

4946,7

5096,8

31 892

Izmantojums gadā

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistību sadaļā

0,0

0,0

240,1

1906,2

0,0

0,0

0,0

2146,3

Maksājumu sadaļā

2818,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2818,2

Kompensācija gadā

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistību sadaļā

0,0

0,0

-240,1

-1082,3

-318,0

-253,9

-252,0

-2146,3

Maksājumu sadaļā

0,0

0,0

0,0

-2818,2

0,0

0,0

0,0

-2818,2

3.6.Vispārējā rezerve saistībām izaugsmei un nodarbinātībai, jo īpaši jaunatnes nodarbinātībai, un migrācijas un drošības pasākumiem (GMC)

Saskaņā ar 14. pantu DFS regulā, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (ES, Euratom) 2017/1123, rezerves, kas ir atstātas pieejamas līdz DFS noteiktajam maksimālajam apjomam saistību apropriācijām, ir vispārējā DFS rezerve saistībām, kas jādara pieejama, pārsniedzot DFS noteiktos maksimālos apjomus 2016.–2020. gadam politikas mērķiem, kuri saistīti ar izaugsmi un nodarbinātību, jo īpaši jaunatnes nodarbinātību, un migrācijas un drošības pasākumiem.

2019. gada galīgajā budžetā saistību maksimālā apjoma ietvaros 2017. gadā atstātā pieejamā rezerve ir 1291,1 miljons euro. Saistības attiecībā uz īpašajiem instrumentiem (tostarp vispārējā rezerve saistībām un neparedzēto izdevumu rezerve) netiek ņemtas vērā, jo tās tiek īstenotas, pārsniedzot DFS maksimālos apjomus.

Saskaņā ar DFS regulas 6. panta 2. punktu 2 % gada deflatoru izmanto, lai aprēķinātu vispārējo rezervi saistībām. Atlikušās rezerves summa no 2019. gada, ko dara pieejamu 2020. gadam, atbilst 1316,9 miljoniem euro faktiskajās cenās. Vispārējās rezerves saistībām summa 2011. gada cenās atbilst 1101,9 miljoniem euro.

Turpmāk tabulā ir sniegta sīkāka informācija par GMC aprēķinu 2019. gadā.

Vispārējā rezerve saistībām - 2019. gads

 Miljoni EUR

SA maksimālais apjoms 2019. gadā

164 123,0

Atļauto apropriāciju budžets 2019. gadā kopā

166 189,2

Tostarp īpašie instrumenti:

3357,3

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds

343,6

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds

175,7

Rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos

351,5

Elastības instruments

1164,3

Neparedzēto izdevumu rezerve

-253,9

2019. gadā mobilizētā GMC

1576,0

Vispārējā rezerve saistībām 2019. gadā (faktiskajās cenās)

1291,1

Vispārējā rezerve saistībām 2019. gadā (2011. gada cenās)

1101,9

2020. gadā pieejamā GMC 2019. gadam (faktiskajās cenās)

1316,9

Pašlaik joprojām ir pieejama daļa no GMC 2018. gadam (1075,5 miljoni euro 2020. gada cenās). Tāpēc vispārējās rezerves saistībām 2020. gadā kopumā ir pieejami 2392,4 miljoni euro (2020. gada cenās).

Turpmāk tabulā ir sīkāka informācija par vispārējās rezerves saistībām pieejamo summu un izmantojumu kopš 2014. gada.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gada beigās pieejamā saistību rezerve (ko apstiprina gada tehniskās korekcijas)

521,9

1383,2

2090,2

1115,5

1390,9

1291,1

 

Pieejamās gada GMC

0,0

0,0

1953,9

3571,1

2802,4

2894,7

2662,0

2014. gada GMC

-

-

543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015. gada GMC

-

-

1410,9

1439,1

0,0

0,0

0,0

2016. gada GMC

-

-

-

2132,0

1664,6

315,4

0,0

2017. gada GMC

-

-

-

-

1137,8

1160,6

0,0

2018. gada GMC

-

-

-

-

-

1418,7

1345,1

2019. gada GMC

-

-

-

-

-

-

1316,9

GMC izmantojums gadā

0,0

0,0

-543,0

-1939,1

-1355,6

-1576,0

-269,6

2014. gada GMC

-

-

-543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015. gada GMC

-

-

0,0

-1439,1

0,0

0,0

0,0

2016. gada GMC

-

-

-

-500,0

-1355,6

-315,4

0,0

2017. gada GMC

-

-

-

-

0,0

-1160,6

0,0

2018. gada GMC

-

-

-

-

-

-100,0

-269,6

2019. gada GMC

-

-

-

-

-

-

Atlikusī GMC gada beigās

0,0

0,0

1410,9

1632,0

1446,8

1318,7

2392,4

2014. gada GMC

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015. gada GMC

-

-

1410,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2016. gada GMC

-

-

-

1632,0

309,0

0,0

0,0

2017. gada GMC

-

-

-

-

1137,8

0,0

0,0

2018. gada GMC

-

-

-

-

-

1318,7

1075,5

2019. gada GMC

-

-

-

-

-

-

1316,9

(1)    OV L 163, 24.6.2017., 1. lpp.
(2)    COM(2019) 310 final, 15.5.2019.
Top