EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0402

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2020/402 2020. gada 14. marts ar ko uz noteiktu ražojumu eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju

C/2020/1751

OJ L 77I , 15.3.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 21/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/402/oj

15.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 77/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/402

2020. gada 14. marts

ar ko uz noteiktu ražojumu eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 11. marta Regulu (ES) 2015/479 par kopīgiem eksporta noteikumiem (1) un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Kopš uzliesmojusi epidemioloģiskā krīze, ko izraisījis koronavīruss SARS-CoV-2, pasaulē strauji izplatās ar to saistītā slimība COVID-19, kas sasniegusi arī Savienības teritoriju. Kā norāda Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs, ar COVID-19 infekciju saistītais risks, kura pamatā ir pārneses varbūtīgums un slimības ietekme, Savienības iedzīvotājiem pašlaik ir vidējs līdz augsts. Vīruss Savienībā strauji izplatās, un tas var atstāt milzīgu ietekmi uz sabiedrības veselību, arī izraisīt vērā ņemamu letālu iznākumu skaitu augsta riska grupās, un ievērojami satricināt ekonomiku un sabiedrību.

(2)

Šajā sakarā jau tagad ir ievērojami augusi vajadzība pēc individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas norādīti 1. pielikumā. Tā kā ir jānovērš slimības tālāka izplatīšanās un jāaizsargā inficēto pacientu ārstēšanā iesaistīto medicīnisko darbinieku veselība, šie aizsardzības līdzekļi, ņemot vērā to funkciju un pašreizējos apstākļus, ir pirmās nepieciešamības preces.

(3)

Kā paredz Veselības ministru padomes 2020. gada 13. februāra sanāksmes secinājumi, saskaņā ar Nolīgumu par medicīnisko pretlīdzekļu kopīgu iepirkumu ir sākta individuālo aizsardzības līdzekļu iepirkuma procedūra. Saskaņā ar orientējošo grafiku un atkarībā no tirgus situācijas tā varētu noslēgties aprīļa sākumā.

(4)

Pēdējās dienās bijis novērojams ļoti augsts pieprasījums pēc medicīniskajiem aizsardzības līdzekļiem, un ir gaidāms, ka tuvākajā laikā tas vēl strauji kāps, šīm precēm vairākās dalībvalstīs kļūstot par deficītu. Visā ES vienotajā tirgū ir grūtības apmierināt patērētāju pieprasījumu pēc attiecīgajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, it sevišķi mutes aizsardzības maskām. Pašlaik norit centieni kāpināt ražošanas jaudu. Šo apstākļu ietekmē minētais pasākums pēc vajadzības un atbilstoši situācijas attīstībai varētu tikt pārskatīts.

(5)

Individuālo aizsardzības līdzekļu (piemēram, mutes aizsardzības masku) ražošana Savienībā pašlaik pamatā norit vien dažās dalībvalstīs, proti, Čehijā, Francijā, Polijā un Vācijā. Lai gan ir veicināta pastiprināta ražošana, ar pašreizējo Savienības ražošanas līmeni un esošajiem krājumiem nebūs gana, lai apmierinātu Savienības pieprasījumu. Tam par cēloni it sevišķi ir apstāklis, ka pieprasījums epidēmijas dēļ aizvien kāpj, bet individuālos aizsardzības līdzekļus bez ierobežojumiem var eksportēt uz citām pasaules daļām.

(6)

Dažas trešās valstis jau ir oficiāli nolēmušas ierobežot aizsardzības aprīkojuma eksportu. Citas šķiet pieņēmušas līdzīgus, bet mazāk oficiālus mērus. Dažas no šīm valstīm turklāt tradicionāli apgādā Savienības tirgu, un tas situāciju šajā tirgū padara vēl spiedīgāku.

(7)

Lai risinātu un novērstu kritisku situāciju, Savienības interesēs ir Komisijai nekavējoties pieņemt ierobežota ilguma mērus, kas nodrošinātu, ka individuālo aizsardzības līdzekļu eksportam nepieciešama atļauja, tā Savienībā gādājot par pietiekamu piedāvājumu nolūkā apmierināt šo kritiski nozīmīgo pieprasījumu.

(8)

Konkrētu ražojumu eksportu noteiktā daudzumā konkrētos apstākļos var atļaut nolūkā sniegt palīdzību trešām valstīm un atkarībā no dalībvalstu vajadzībām. Šādu atļauju izsniegšanas administratīvā kārtība šo pagaidu pasākumu laikā būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā.

(9)

Savienībā aizsardzības līdzekļi ir vitāli nepieciešami slimnīcām, pacientiem, attiecīgo jomu darbiniekiem, civilās aizsardzības iestādēm. Šādām vitālām vajadzībām tiek pastāvīgi sekots līdzi ar Savienības civilās aizsardzības mehānismu.

(10)

Lai gan pašlaik šis pasākums attiecas uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas norādīti 1. pielikumā, var rasties vajadzība pielikuma tvērumu un šīs regulas aptverto ražojumu klāstu pārskatīt.

(11)

Tā kā situācija sakarā ar COVID-19 infekcijas straujo izplatību ir tik steidzama, šajā regulā paredzētie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) 2015/479 3. panta 3. punktu.

(12)

Lai novērstu krājumu izsīkšanu spekulāciju dēļ, šai īstenošanas regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā. Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/479 5. panta 5. punktu šiem pasākumiem vajadzētu ilgt sešas nedēļas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta atļauja

1.   Lai no Savienības eksportētu I pielikumā uzskaitītos individuālos aizsardzības līdzekļus (neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā), ir vajadzīga eksporta atļauja II pielikumā norādītajā formā. Šādu atļauju piešķir tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, un to izsniedz papīrformā vai elektroniski.

2.   Bez šādas eksporta atļaujas uzrādīšanas šos ražojumus eksportēt ir aizliegts.

2. pants

Procedūras aspekti

1.   Ja aizsardzības līdzekļi atrodas vienā vai vairākās dalībvalstīs, kas nav tā dalībvalsts, kurā iesniegts pieteikums uz eksporta atļauju, šo apstākli norāda pieteikumā. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurai eksporta atļaujas pieteikums iesniegts, nekavējoties sazinās ar attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm un sniedz relevanto informāciju. Minētā dalībvalsts vai dalībvalstis 10 darbdienu laikā dara zināmus visus iebildumus, kas tai vai tām varētu būt pret šādas atļaujas piešķiršanu, un dalībvalstij, kurā pieteikums iesniegts, tie ir saistoši.

2.   Dalībvalstis eksporta atļauju pieteikumus apstrādā termiņā, ko nosaka attiecīgās valsts tiesību akti vai prakse un kas nepārsniedz 5 darbdienas no dienas, kad kompetentajām iestādēm ir sniegta visa vajadzīgā informācija. Izņēmuma apstākļos un pienācīgi pamatotu iemeslu dēļ šo termiņu var pagarināt par vēl 5 darbdienām.

3.   Lemjot, vai saskaņā ar šo regulu piešķirt eksporta atļauju, dalībvalstis ņem vērā visus relevantos apsvērumus, arī (attiecīgā gadījumā) to, vai eksportam ir inter alia šādi mērķi:

izpildīt saistības, kas izriet no kopīga iepirkuma procedūras saskaņā ar 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Lēmumā Nr. 1082/2013/ES par nopietniem pārrobežu veselības (2) apdraudējumiem;

atbalstīt saskaņotus atbalsta pasākumus, kas koordinēti ar integrēto krīzes situāciju politiskās reaģēšanas mehānismu (IPCR) vai ko koordinē Eiropas Komisija vai citas Savienības iestādes;

reaģēt uz palīdzības pieprasījumiem, ko trešās valstis vai starptautiskas organizācijas adresējušas Savienības civilās aizsardzības mehānismam (UPCM) un kas ir šā mehānisma ziņā;

atbalstīt tādu atbalsta uzņēmumu oficiālos pasākumus ārvalstīs, kas ir Ženēvas konvencijas aizsardzībā, ciktāl tas neskar šo uzņēmumu spēju darboties kā nacionāliem atbalsta uzņēmumiem;

atbalstīt Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Globālo uzliesmojumu trauksmes un reaģēšanas tīkla (GOARN) darbības;

atbalstīt ES dalībvalstu operācijas ārvalstīs, arī militāras operācijas, starptautiskas policijas misijas un/vai starptautiskas civilās miera uzturēšanas misijas;

apgādāt ES un dalībvalstu delegācijas ārvalstīs.

4.   Dalībvalstis var nolemt eksporta atļauju pieteikumu apstrādei izmantot elektroniskus dokumentus.

3. pants

Nobeiguma noteikumi

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un ir piemērojama sešas nedēļas. Pēc šo sešu nedēļu apritēšanas to automātiski beidz piemērot.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 14. marts

Komisijas vārdā —

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 83, 27.3.2015., 34. lpp.

(2)  OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Aizsardzības līdzekļi

Šajā pielikumā uzskaitītie aizsardzības līdzekļi atbilst Regulas (ES) 2016/425 (1) noteikumiem.

Kategorija

Apraksts

KN kodi

Aizsargbrilles un sejsegi

Aizsardzība pret potenciāli infekciozu materiālu,

Aptver acis un zonu ap tām,

Savietojami ar dažādiem filtrējošo aizsargmasku (FFP) un sejas masku modeļiem,

Caurspīdīga lēca,

Atkārtoti lietojamas (var iztīrīt un dezinficēt) vai vienreizlietojamas preces

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Sejas aizsargi

Aizsardzības līdzekļi sejas zonas un ar to saistīto gļotādu aizsardzībai (piemēram, acu, deguna, mutes) pret potenciāli infekciozu materiālu,

Ietver caurspīdīga materiāla sejsegu,

Parasti ietver fiksācijas, lai tos nostiprinātu uz sejas (piemēram, lentes, kājiņas)

Var ietvert mutes un deguna aizsardzības līdzekļus, kas aprakstīti turpmāk,

Atkārtoti lietojami (var iztīrīt un dezinficēt) vai vienreizlietojami

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Mutes un deguna aizsardzības līdzekļi

Maskas valkātāja aizsardzībai pret potenciāli infekciozu materiālu un vides aizsardzībai pret potenciāli infekciozu materiālu, ko izplata valkātājs,

Var ietvert sejas aizsargu, kas aprakstīts iepriekš,

Ir vai nav aprīkoti ar maināmu filtru

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Aizsargapģērbi

Apģērba gabals (piemēram, virsvalki, tērps) valkātāja aizsardzībai pret potenciāli infekciozu materiālu un vides aizsardzībai pret potenciāli infekciozu materiālu, ko izplata valkātājs

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Cimdi

Cimdi valkātāja aizsardzībai pret potenciāli infekciozu materiālu un vides aizsardzībai pret potenciāli infekciozu materiālu, ko izplata valkātājs

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK (OV L 81, 31.3.2016., 51. lpp.).


II PIELIKUMS

Regulas 1. pantā minēto eksporta atļaujas veidlapu paraugs

Piešķirot eksporta atļaujas, dalībvalstis izdotajā veidlapā skaidri norāda atļaujas veidu. Šī eksporta atļauja ir derīga visās Eiropas Savienības dalībvalstīs līdz tās derīguma termiņa beigām.

EIROPAS SAVIENĪBA

Individuālo aizsardzības līdzekļu eksports (Regula (ES) 2020/402)

1.

Eksportētājs

(EORI numurs, ja piemērojams)

2.

Atļaujas numurs

3.

Derīguma termiņš

4.

Izdevējiestāde

5.

Galamērķa valsts

6.

Galasaņēmējs

7.

Preces kods

8.

Daudzums

9.

Vienība

10.

Preču apraksts

11.

Atrašanās vieta

7.

Preces kods

8.

Daudzums

9.

Vienība

10.

Preču apraksts

11.

Atrašanās vieta

7.

Preces kods

8.

Daudzums

9.

Vienība

10.

Preču apraksts

11.

Atrašanās vieta

7.

Preces kods

8.

Daudzums

9.

Vienība

10.

Preču apraksts

11.

Atrašanās vieta

12.

Paraksts, vieta un datums, zīmogs

Paskaidrojumi par eksporta atļaujas veidlapu.

Ja vien nav norādīts citādi, visas ailes ir jāaizpilda obligāti.

7.–11. aili atkārto 4 reizes, lai atļauju varētu pieprasīt 4 dažādiem produktiem.

1. aile

Eksportētājs

Tā eksportētāja pilns vārds/nosaukums un adrese, kuram izdota atļauja, un EORI numurs, ja piemērojams.

2. aile

Atļaujas numurs

Atļaujas numuru aizpilda iestāde, kas izdod eksporta atļauju, un tam ir šāds formāts: XXgggg999999, kur XX ir izdevējas dalībvalsts 2 burtu ģeonomenklatūras kods (1), gggg ir atļaujas izdošanas 4 ciparu gads, 999999 ir 6 ciparu numurs, kas ir unikāls XXgggg robežās un ko piešķir izdevējiestāde.

3. aile

Derīguma termiņš

Izdevējiestāde var noteikt atļaujas derīguma termiņu. Šis termiņš nevar būt vēlāks par 6 nedēļām pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Ja izdevējiestāde nav noteikusi derīguma termiņu, atļaujas derīguma termiņš beidzas vēlākais 6 nedēļas pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

4. aile

Izdevējiestāde

Tās dalībvalsts iestādes pilns nosaukums un adrese, kas izdevusi eksporta atļauju.

5. aile

Galamērķa valsts

Preču, kurām atļauja ir izdota, galamērķa valsts 2 burtu ģeonomenklatūras kods.

6. aile

Galasaņēmējs

Preču galasaņēmēja pilns vārds/nosaukums un adrese, ja tas ir zināms izdošanas brīdī, un EORI numurs, ja piemērojams. Ja izdošanas brīdī galasaņēmējs nav zināms, lauku atstāj tukšu.

7. aile

Preces kods

Harmonizētās sistēmas vai kombinētās nomenklatūras (2) ciparu kods, ar kuru eksporta preces klasificē, izdodot atļauju.

8. aile

Daudzums

Preču daudzums, kas izmērīts vienībā, kura norādīta 9. ailē.

9. aile

Vienība

Mērvienība, kurā izteikts 8. ailē norādītais daudzums. Izmantojamās vienības ir “P/ST” precēm, ko saskaita pēc vienību skaita (piemēram, maskas), un “PA” precēm, ko saskaita pa pāriem (piemēram, cimdi).

10. aile

Preču apraksts

Skaidri formulēts preču apraksts, kas ir pietiekami precīzs, lai preces varētu identificēt.

11. aile

Atrašanās vieta

Tās dalībvalsts ģeonomenklatūras kods, kurā preces atrodas. Ja preces atrodas izdevējiestādes dalībvalstī, šo aili atstāj tukšu.

12. aile

Paraksts, vieta un datums, zīmogs

Izdevējiestādes paraksts un zīmogs. Atļaujas izdošanas vieta un datums.


(1)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1106/2012 (2012. gada 27. novembris), ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.).

(2)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


Top