EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1182

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1182 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013

C/2017/2411

OJ L 171, 4.7.2017, p. 74–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj

4.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/74


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1182

(2017. gada 20. aprīlis),

ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 19. panta 6. punkta a) līdz d) apakšpunktu, 223. panta 1. punktu un 223. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) Nr. 1308/2013 atceļ un aizstāj Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (2). Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II daļas I sadaļas I nodaļas 1. iedaļā ir noteikumi attiecībā uz valsts intervenci un atbalstu privātai uzglabāšanai, tostarp attiecībā uz liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanu un to cenu paziņošanu, un Komisija tajā tiek pilnvarota pieņemt attiecīgus deleģētos aktus un īstenošanas aktus. Lai nodrošinātu, ka Savienības skalas liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai darbojas bez traucējumiem, kā arī lai jaunajā tiesiskajā regulējumā noteiktu salīdzināmas tirgus cenas liemeņiem un dzīviem dzīvniekiem, ar šādiem aktiem būtu jāpieņem konkrēti noteikumi. Jaunajiem noteikumiem būtu jāaizstāj īstenošanas noteikumi Komisijas Regulās (EK) Nr. 315/2002 (3), (EK) Nr. 1249/2008 (4) un (ES) Nr. 807/2013 (5).

(2)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 10. pants paredz, ka tās pašas Regulas IV pielikuma A punktā noteiktās Savienības skalas liemeņu klasificēšanai ir piemērojamas tādiem liellopiem, kuru vecums ir astoņi mēneši vai vairāk. Lai nodrošinātu vienotu klasifikācijas piemērošanu, ir lietderīgi atļaut dalībvalstīm noteikt, ka Savienības skalu obligāti piemēro tāda konkrēta vecuma liellopu liemeņiem, kas noteikts, pamatojoties uz identifikācijas un reģistrācijas sistēmu, kuru paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1760/2000 (6). Šī identifikācijas un reģistrācijas sistēma arī būtu jāizmanto liemeņu iedalīšanai kategorijās, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas II punktā.

(3)

Lai mazinātu administratīvo slogu, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējamam mazmēroga uzņēmumiem piešķirt atkāpes no vispārīgā pienākuma klasificēt liemeņus. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, piemērojot Savienības klasifikācijas skalu, šādas atkāpes ir lietderīgi paredzēt kautuvēm, kurās vidēji gadā katru nedēļu nokauj ne vairāk kā 150 astoņus mēnešus vecu vai vecāku liellopu vai ne vairāk kā 500 cūku. Tomēr dalībvalstis atkarībā no situācijas valstī ir tiesīgas noteikt zemākas robežvērtības, jo īpaši lai nodrošinātu, ka cenu paziņošana ir reprezentatīva.

(4)

Tā kā dažas kautuves liellopus, kuru vecums ir astoņi mēneši vai vairāk, un cūkas nobaro pašu saimniecībās, šādu dzīvnieku liemeņiem nav reģistrējamas tirgus cenas. Līdz ar to šādos gadījumos obligāto Savienības klasifikācijas skalu piemērošana nav nepieciešama. Šā iemesla dēļ ir lietderīgi atļaut, ka šādas prakses īstenotājas dalībvalstis attiecībā uz šādām kautuvēm atkāpjas no liemeņu obligātās klasificēšanas noteikumiem. Šādu atkāpi būtu jāļauj piemērot arī attiecībā uz tādu vietējo cūku šķirņu liemeņu klasificēšanu, kurām raksturīga īpaša ķermeņa anatomiskā uzbūve vai kuru liemeņus tirgo kādā īpašā veidā, ja tādēļ vienveidīga un standartizēta liemeņu klasificēšana nav iespējama.

(5)

Lai būtu ņemta vērā specifika, kas raksturīga saimniecībām un aitu sezonālai kaušanai, ir lietderīgi dalībvalstīm, kuras piemēro Regulas (ES) Nr. 1308/2013 10. pantā paredzēto aitu liemeņu klasifikāciju, atļaut, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, dažas kautuves no šīs klasificēšanas atbrīvot.

(6)

Lai Savienībā nodrošinātu astoņus mēnešus vecu un vecāku liellopu liemeņu un aitu liemeņu vienotu klasificēšanu, ir precīzāk jādefinē Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas III punktā un C daļas III punktā minētās uzbūves un tauku slāņa klases, kā arī liemeņa svars un gaļas krāsa. Tomēr uz jēru liemeņiem, kas sver mazāk par 13 kg, var attiecināt citādus kritērijus.

(7)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas III punkts liellopu liemeņiem, kuri iegūti no dubultās muskulatūras tipa dzīvniekiem, paredz piemērot uzbūves klasi “S”. Ņemot vērā, ka šo izņēmuma uzbūves klasi tirgo tikai dažās dalībvalstīs, ir lietderīgi dalībvalstīm paredzēt iespēju uzbūves klasi “S” neizmantot.

(8)

Tā kā cūku liemeņiem procentuālais muskuļaudu daudzums ir pastāvīgi audzis, lielākā daļa cūku liemeņu tiek iedalīti tikai divās klasēs. Tāpēc, lai nodrošinātu cūku liemeņu diferenciāciju, jāatļauj dalībvalstīm Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas II punktā paredzētās cūku liemeņu klases iedalīt apakšklasēs.

(9)

Ņemot vērā tirgus prasības cūkas liemeņa komerciālās vērtības noteikšanai, papildus svaram un aprēķinātajam muskuļaudu daudzumam būtu jāatļauj izmantot arī citus novērtējuma kritērijus.

(10)

Lai nodrošinātu salīdzināmās tirgus cenas, Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas IV punkts liemeņiem paredz standartnoformējumu. Lai atspoguļotu noteiktas ar liemeņu noformējumu saistītas tirgus prasības, jāparedz, ka dalībvalstis tirgus cenu noteikšanā var izmantot no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas IV punktā noteiktā liemeņu noformējuma atšķirīgu noformējumu, piemērojot korekcijas koeficientus.

(11)

Lai ņemtu vērā dažu dalībvalstu tradicionālo praksi attiecībā uz zemādas tauku atdalīšanu, ir lietderīgi attiecīgajām dalībvalstīm atļaut šādu praksi piekopt arī turpmāk ar nosacījumu, ka tiek ievērotas noteiktas prasības.

(12)

Lai nodrošinātu Savienības klasifikācijas skalu precīzu piemērošanu un sekmētu tirgus pārredzamību, būtu jāprecizē astoņus mēnešus vecu un vecāku liellopu liemeņu un cūku un aitu liemeņu klasificēšanas, svēršanas un marķēšanas nosacījumi un praktiskās metodes.

(13)

Ir lietderīgi paredzēt noteiktas atkāpes gadījumiem, kur tehnisku iemeslu dēļ automatizētas klasificēšanas metode nedarbojas, jo īpaši attiecībā uz liemeņu klasificēšanai un svēršanai piemērojamo laika ierobežojumu.

(14)

Liemeņi būtu jāmarķē to klasificēšanas laikā. Dalībvalstis var nolemt liemeņus nemarķēt, ja saikni starp liemeņiem un klasificēšanas rezultātiem atspoguļo oficiālā uzskaite, jo īpaši ja liemeņi uzreiz pēc klasificēšanas ir pārstrādāti izcirtņos un tāpēc to marķēšana nav nepieciešama.

(15)

Lai nodrošinātu astoņus mēnešus vecu vai vecāku liellopu liemeņu un cūku un aitu liemeņu klasifikācijas precizitāti un ticamību, klasificēšana būtu jāveic kvalificētiem klasificētājiem, kuriem ir nepieciešamā licence vai apstiprinājums, vai tai būtu jānotiek ar atļautas klasificēšanas metodes palīdzību.

(16)

Kas attiecas uz apstiprināšanu klasificēšanas metodēm, kas paredzētas astoņus mēnešus vecu un vecāku liellopu liemeņu un aitu liemeņu uzbūves un tauku slāņa tiešai novērtēšanai, kā arī cūku liemeņu muskuļaudu procentuālā daudzuma tiešai novērtēšanai, ieviest var tikai uz statistiski pierādītām metodēm balstītas klasificēšanas metodes. Klasificēšanas metodes būtu jāapstiprina tikai tad, ja tās atbilst noteiktiem nosacījumiem un prasībām.

(17)

Būtu jāizstrādā noteikumi, kas paredz iespēju astoņus mēnešus vecu vai vecāku liellopu liemeņu un aitu liemeņu klasificēšanai paredzētās automātiskās klasificēšanas metodes pēc licences piešķiršanas grozīt, lai uzlabotu šādu specifikāciju precizitāti.

(18)

Cūkas liemeņa vērtību jo īpaši nosaka pēc procentuālā muskuļaudu daudzuma attiecībā pret svaru. Muskuļaudu procentuālo daudzumu novērtē, izmantojot klasificēšanas metodi, kurai vajadzētu aptvert automatizētu, daļēji automatizētu vai manuālu klasificēšanas paņēmienu un novērtēšanas formulu. Novērtēšanas formula būtu jāveido, saskaņā ar statistiski pierādītām un apstiprinātām metodēm izmērot noteiktas liemeņa anatomiskās daļas. Lai nodrošinātu, ka statistiski pierādītās metodes tiek piemērotas objektīvi, dalībvalstu eksperti ar protokolu starpniecību jāinformē par apstiprināšanas testu, un ar šiem ekspertiem jākonsultējas par testa rezultātiem. Lai gan cūkas liemeņa muskuļaudu procentuālo daudzumu var novērtēt ar dažādām metodēm, jānodrošina, lai izvēlētā metode neietekmētu novērtēto muskuļaudu procentuālo daudzumu.

(19)

Lai būtu iespējams uzraudzīt liemeņu un dzīvu dzīvnieku salīdzināmās tirgus cenas, jāparedz, ka cenu reģistrēšana būtu jāpiemēro skaidri definētam tirdzniecības posmam. Ir būtiski noteikt, uz kādiem dzīvnieku veidiem attieksies cenu paziņošana.

(20)

Dažādo dzīvnieku veidu tirgus cenas, kurām vajadzētu kļūt par pamatu vidējo svērto cenu noteikšanai Savienības līmenī, saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/1184 (7) jāpaziņo Komisijai.

(21)

Ja kāda dalībvalsts šīs regulas vajadzībām ir definējusi apgabalus, valsts cenas būtu jāaprēķina, ņemot vērā apgabaliem noteiktās cenas. Ja dzīvnieku piegādātājiem tiek maksāti jebkādi papildu maksājumi, vajadzētu uzņēmumiem vai personām, kurām ir pienākums paziņot cenas, noteikt pienākumu par papildu maksājumu informēt kompetento iestādi, lai tiktu koriģēta valsts vidējā cena.

(22)

Lai nodrošinātu tirgus pārraudzību un cenu attīstību salīdzinātu ar konkrētām Regulā (ES) Nr. 1308/2013 noteiktām standartcenām, pamatojoties uz konkrētu informāciju, ko ik gadu sniedz dalībvalstis, ir jāaprēķina Savienības vidējās cenas noteiktu veidu liemeņiem un dzīvajiem dzīvniekiem.

(23)

Lai uzraudzītu astoņus mēnešus vecu vai vecāku liellopu liemeņu un cūku liemeņu cenu paziņošanu, kā arī lai aprēķinātu svēršanas koeficientus atbilstoši kategorijām, būtu jānosaka pienākums dalībvalstīm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/1185 (8) Komisijai regulāri paziņot Komisijai par noteiktu informāciju, izņemot paziņojumus, kuri nepieciešami, lai organizētu apskates uz vietas, vai uz kuru pamata tiek gūts pilnīgs pārskats par gaļas tirgu.

(24)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad Regula (EK) Nr. 315/2002, (EK) Nr. 1249/2008 un (ES) Nr. 807/2013 būtu jāatceļ.

(25)

Ņemot vērā, ka dalībvalstīm jāgūst iespēja pielāgoties jaunajam regulējumam, šī regula būtu jāsāk piemērot no brīža, kad pagājuši 12 mēneši no tās spēkā stāšanās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

SAVIENĪBAS SKALAS LIEMEŅU KLASIFICĒŠANAI

1. pants

Liellopu identificēšana pēc vecuma un kategorijas

Lai noteiktu piederību Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas II punktā minētajām kategorijām, liellopu vecumu verificē, balstoties uz informāciju, kas pieejama liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmā, kura katrā dalībvalstī izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļu.

2. pants

Atkāpes no liemeņu obligātās klasifikācijas

1.   Dalībvalstis var nolemt, ka Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma attiecīgi A daļas V punktā un B daļas II punktā noteiktās prasības attiecībā uz liellopu un cūku liemeņu klasifikāciju nav obligātas kautuvēm, kurās kauj:

a)

vidēji gadā katru nedēļu mazāk nekā 150 liellopu, kuru vecums ir astoņi mēneši vai vairāk;

b)

vidēji gadā katru nedēļu mazāk nekā 500 cūku.

Dalībvalstis var noteikt zemākas robežvērtības, jo īpaši ar nolūku nodrošināt reģistrēto cenu reprezentativitāti, kā minēts Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 8. panta 2. punktā.

2.   Dalībvalstis var nolemt, ka liellopu un cūku liemeņu klasifikācijas prasības nav obligātas attiecībā uz:

a)

kautuvei piederošu liellopu un cūku liemeņiem, ja nenotiek tirdzniecības darījums par šo dzīvnieku iegādi;

b)

skaidri definētu vietējo cūku šķirņu liemeņiem, kā arī cūku liemeņiem, kurus tirgo kādā īpašā veidā, ja cūku īpašās ķermeņa anatomiskās uzbūves dēļ kļūst neiespējama vienveidīga un standartizēta liemeņu klasificēšana.

3.   Dalībvalstis, kas piemēro aitu liemeņu klasifikāciju atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1308/2013 10. panta otrajai daļai, pēc objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem var nolemt, ka noteiktām kautuvēm prasības attiecībā uz aitu liemeņu klasificēšanu nav obligātas.

4.   Ja dalībvalstis nolemj piemērot kādu no šā panta 1., 2. un 3. punktā paredzētajām atkāpēm, tās to paziņo Komisijai.

3. pants

Papildu noteikumi par liellopu un aitu klasificēšanu pēc uzbūves, tauku slāņa un liemeņa svara

1.   Šīs regulas I un II pielikumā ir noteikti papildu noteikumi par Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas III punktā un C daļas III punktā minētajām uzbūves un tauku slāņa klašu definīcijām astoņus mēnešus vecu un vecāku liellopu liemeņiem un aitu liemeņiem.

2.   Šīs regulas III pielikumā ir noteikti papildu noteikumi par tādu jēru klasificēšanu, kuru liemeņa svars ir mazāks par 13 kg.

4. pants

Uzbūves klase “S”

Dalībvalstis, ņemot vērā, kādas pazīmes raksturīgas liellopu ganāmpulkiem tajās, var nolemt liellopu liemeņiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas III punktā, nepiemērot uzbūves klasi “S”.

5. pants

Cūku liemeņu klasifikācija

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas II punktā noteiktās cūku liemeņu klases dalībvalstis var papildus iedalīt apakšklasēs.

Cūku liemeņu komerciālās vērtības noteikšanai dalībvalstis papildus svaram un novērtētajam procentuālajam muskuļaudu daudzumam, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas II punktā, var atļaut izmantot arī citus novērtēšanas kritērijus.

6. pants

Papildu prasības attiecībā uz liemeņu noformējumu salīdzināmu tirgus cenu noteikšanai

1.   Neskarot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas IV punktu, B daļas III punktu un C daļas IV punktu, no liemeņa pirms svēršanas, klasificēšanas un marķēšanas nedrīkst atdalīt taukus, muskuļus vai citus audus, ja vien tas netiek darīts, piemērojot veterinārās prasības.

2.   Par astoņiem mēnešiem jaunāku liellopu liemeņus noformē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas IV punktu un bez:

a)

diafragmas plānās daļas;

b)

diafragmas biezās daļas.

3.   Astoņus mēnešus vecu un vecāku liellopu liemeņus noformē bez:

a)

nierēm;

b)

nieru taukiem;

c)

iegurņa taukiem;

d)

diafragmas plānās daļas;

e)

diafragmas biezās daļas;

f)

astes;

g)

muguras smadzenēm;

h)

sēklinieku taukiem;

i)

taukiem liemeņa ciskas iekšpusē;

j)

jūga vēnas un blakusesošajiem taukiem.

4.   Lai piemērotu Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas V punkta otro daļu un atkāpjoties no šā panta 1. punkta, dalībvalstis var atļaut pirms liemeņa svēršanas, klasificēšanas un marķēšanas atdalīt zemādas taukus, ja tādējādi ir iespējams objektīvāk novērtēt uzbūvi un netiek ietekmēts tauku slānis. Dalībvalstis nodrošina, ka šo praksi reglamentē valstu tiesību akti un ka tā paredz tikai zemādas tauku daļēju atdalīšanu no:

a)

gurniem, muguras daļas un ribu vidusdaļas;

b)

krūšukaula daļas un ārējā anoģenitālā apvidus;

c)

ciskas.

7. pants

Klasificēšana un svēršana

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas II un III punktā, B daļas II punktā, kā arī C daļas II un III punktā minēto klasificēšanu veic kautuvē, nosakot silta liemeņa svaru.

2.   Komisija saskaņā ar šīs regulas 11. pantu var atļaut klasificēšanu pirms svēršanas, ja to paredz noteiktas klasificēšanas metodes, ko izmanto dalībvalsts teritorijā.

3.   Liemeņus nosver iespējami drīz pēc nokaušanas, bet ne vēlāk kā:

a)

60 minūtes pēc tam, kad dzīvnieks nokauts, – attiecībā uz liellopiem un aitām;

b)

45 minūtes pēc tam, kad dzīvnieks nokauts, – attiecībā uz cūkām.

4.   Attiecībā uz cūkām, ja attiecīgajā kautuvē kopumā nav iespējams ievērot 45 minūšu periodu starp kaušanu un liemeņa svēršanu, attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde drīkst atļaut 14. panta 3. punktā minēto 2 % atskaitījumu:

a)

samazināt par 0,1 procentvienību par katru papildus stundas ceturksni vai tā daļu, kas pagājusi no brīža, kad periods starp kaušanu un svēršanu ir pārsniedzis 45 minūtes;

b)

palielināt par noteiktu procentvienību skaitu, kuras paredz attiecīgā dalībvalsts, ja periods starp kaušanu un svēršanu ir bijis īsāks par 45 minūtēm. Šādā gadījumā atskaitījumu pamato, balstoties uz zinātniskiem datiem.

5.   Ja ar 10. pantā minētajām automatizētajām liellopu un aitu klasificēšanas metodēm liemeņus klasificēt neizdodas, tos klasificē kaušanas dienā vai, ja paredzētais periods starp kaušanu un svēršanu ir beidzies nākamajā dienā pēc kaušanas, liemeņus klasificē pēc iespējas drīzāk šajā nākamajā dienā.

8. pants

Liemeņu marķēšana

1.   Liemeņus marķē to klasificēšanas laikā.

2.   Marķēšanu veic, uzspiežot marķējuma atzīmi vai piestiprinot etiķeti, kurā norādīti vismaz:

a)

liellopiem un aitām – kategorija, kā arī uzbūves klase un tauku slāņa klase, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma attiecīgi A daļas II un III punktā un C daļas II un III punktā;

b)

cūkām – liemeņa klase vai novērtētais muskuļaudu procentuālais daudzums, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas II punktā.

3.   Marķējumu izvieto uz virsmas vismaz:

a)

katrai liellopa liemeņa ceturtdaļai;

b)

katram aitas liemenim vai pusliemenim;

c)

katram cūkas pusliemenim.

Marķējuma atzīmes uzspiež uz liemeņa ārējās virsmas. Etiķetes drīkst piestiprināt uz liemeņa iekšējās vai ārējās virsmas.

4.   Marķējuma atzīmēm jābūt skaidri salasāmām un uzspiestām, izmantojot neizdzēšamu, netoksisku un karstumizturīgu tinti.

5.   Etiķetēm jābūt skaidri salasāmām, drošām pret viltojumiem un stingri piestiprinātām pie liemeņiem.

6.   Dalībvalstis var noteikt, ka liemeņi nav jāmarķē:

a)

ja tiek sastādīts oficiāls protokols, kur attiecībā uz katru liemeni ir norādīti vismaz:

i)

liemeņa individuālā identifikācija, kas nav pārveidojama;

ii)

silta liemeņa svars; un

iii)

klasificēšanas rezultāts;

b)

ja visu liemeņu sadalīšana tiek veikta nepārtrauktā procesā pie kautuves esošā gaļas sadales uzņēmumā, kurš ir atzīts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 (9)

7.   Dalībvalstis var noteikt valsts noteikumus par papildu prasībām marķēšanai.

9. pants

Liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanas metodes

Dalībvalstis nodrošina, lai liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanu veiktu:

a)

kvalificēti klasificētāji, kas ir ieguvuši licenci liemeņu vizuālai klasificēšanai. Licenci var aizstāt ar dalībvalsts piešķirtu atļauju, ja šāda atļauja nozīmē to pašu, ko kvalifikācijas atzīšana; vai

b)

ar atļautām klasificēšanas metodēm, kas var ietvert automatizētas, daļēji automatizētas vai manuālas klasificēšanas metodes, kā to paredz 10. un 11. pants. Dalībvalstis nodrošina, ka klasificēšanas metodes izmanto kvalificēts personāls.

10. pants

Liellopu un aitu liemeņu automatizēto klasificēšanas metožu apstiprināšana

1.   Dalībvalstis drīkst piešķirt licenci, kas to teritorijā vai tās daļā atļauj izmantot automatizētās liellopu un aitu klasificēšanas metodes, kuras ietver automatizētās klasificēšanas paņēmienu (aparatūra) un vienādojumu (formula).

2.   Apstiprinājumu piešķir, ja ir izpildīti IV pielikuma A daļā noteiktie apstiprināšanas testa nosacījumi un tam izvirzīto prasību minimums.

3.   Vismaz divus mēnešus pirms apstiprināšanas testa sākuma dalībvalstis Komisijai iesniedz IV pielikuma B daļā minēto informāciju, lai Komisija apstiprināšanas testā varētu piedalīties.

4.   Dalībvalstis norīko neatkarīgu iestādi, kas izanalizē apstiprināšanas testa rezultātus. Divu mēnešu laikā pēc apstiprināšanas testa beigām dalībvalstis Komisijai iesniedz IV pielikuma C daļā minēto informāciju.

5.   Ja licence, kas atļauj izmantot automatizētās liellopu vai aitu klasificēšanas metodes, ir piešķirta, balstoties uz apstiprināšanas testu, kurā izmantoti vairāki liemeņa noformējumi, šo liemeņu noformējuma atšķirības nerada atšķirības klasificēšanas rezultātos.

6.   Dalībvalstis automatizētās liellopu un aitu klasificēšanas metodes var apstiprināt bez apstiprināšanas testa, ja to pašu klasificēšanas metožu lietošana ir jau apstiprināta citā dalībvalstī, balstoties uz apstiprināšanas testu, kurā izmantotais liemeņu paraugs pietiekami reprezentē liellopu vai aitu populāciju attiecīgajās dalībvalstīs.

7.   Tādas automatizētas liellopu vai aitu klasificēšanas metodes, kurai ir piešķirts apstiprinājums, tehniskās specifikācijas izmaiņas kompetentās iestādes apstiprina pēc tam, kad pierādīts, ka šādu pārveidojumu rezultātā tiks nodrošināta vismaz tāda līmeņa precizitāte, kas atbilst apstiprināšanas testa prasību minimumam.

Dalībvalstis par jebkādām šādām izmaiņām, ko tās apstiprinājušas, informē Komisiju.

11. pants

Cūku liemeņu klasificēšanas metožu apstiprināšana

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas IV punktā minētā klasificēšanas metode ietver automatizētu, daļēji automatizētu vai manuālu klasificēšanas metodi (aparātu) un vienādojumu (formulu) cūkas liemeņa muskuļaudu procentuālā daudzuma novērtēšanai.

2.   Apstiprinājumu piešķir, ja ir izpildīti šīs regulas V pielikuma A daļā noteiktie apstiprināšanas testa nosacījumi un tam izvirzīto prasību minimums.

3.   Dalībvalstis, izmantojot šīs regulas V pielikuma B daļā norādīto protokolu, informē Komisiju par cūku klasificēšanas metodēm, kuras tās vēlas apstiprināt izmantošanai savā teritorijā.

Protokolam ir divas daļas, un tas ietver šīs regulas V pielikuma B daļā noteiktos elementus.

Protokola pirmo daļu Komisijai iesniedz pirms apstiprināšanas testa sākuma. Divu mēnešu laikā pēc apstiprināšanas testa beigām dalībvalstis Komisijai iesniedz protokola otro daļu.

4.   Pēc protokola saņemšanas Komisija to dara pieejamu pārējām dalībvalstīm. Pārējās dalībvalstis triju nedēļu laikā pēc protokola saņemšanas var iesniegt tehniskus komentārus. Protokolu iesniegusī dalībvalsts astoņu nedēļu laikā no sākotnējā protokola iesniegšanas šo protokolu drīkst pielāgot un iesniegt to atkārtoti.

5.   Klasificēšanas metožu piemērošanai visos aspektos jāatbilst aprakstam, kas sniegts Komisijas lēmumā, ar kuru atļauj tās izmantot.

6.   Komisija klasificēšanas metodes var apstiprināt bez apstiprināšanas testa, ja to pašu klasificēšanas metožu lietošana ir jau apstiprināta citā dalībvalstī, balstoties uz apstiprināšanas testu, kurā izmantotais liemeņu paraugs pietiekami reprezentē cūku populāciju attiecīgajās dalībvalstīs.

12. pants

Papildu noteikumi par klasificēšanu ar automatizētās klasificēšanas paņēmieniem

1.   Kautuves, kurās klasificēšana notiek ar automatizētās klasificēšanas metodēm, kas noteikti 10. panta 1. punktā un 11. panta 1. punktā:

a)

attiecībā uz liellopu liemeņiem, izmantojot saskaņā ar 1. pantu izveidoto liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu, nosaka liemeņa kategoriju;

b)

katru dienu saglabā kontrolziņojumus par automatizētās klasificēšanas metožu darbību, tostarp par visām konstatētajām nepilnībām un vajadzības gadījumā veiktajām darbībām.

2.   Klasificēšana ar automatizētās klasificēšanas paņēmieniem ir derīga tikai tad, ja:

a)

liemeņa noformējums ir identisks tam, kas izmantots apstiprināšanas pārbaudē; vai

b)

attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir pierādīts, ka citāda noformējuma izmantošana neietekmē ar automatizētās klasificēšanas metodēm iegūtos klasificēšanas rezultātus.

II NODAĻA

LIEMEŅU UN DZĪVU DZĪVNIEKU TIRGUS CENU PAZIŅOŠANA

13. pants

Vispārīgi noteikumi par tirgus cenu paziņošanu

Lai varētu noteikt tirgus cenas konkrētām dzīvnieku kategorijām, saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 15. pantu tirgus cenas paziņo:

a)

par šādiem liemeņiem:

i)

astoņus mēnešus veci vai vecāki liellopi;

ii)

cūkas;

iii)

liellopi vecumā līdz astoņiem mēnešiem;

iv)

par 12 mēnešiem jaunākas aitas;

b)

par šādiem dzīviem dzīvniekiem:

i)

astoņas dienas līdz četras nedēļas veci vīrišķā dzimuma teļi;

ii)

gaļas jaunlopi;

iii)

sivēni ar dzīvsvaru apmēram 25 kg.

14. pants

Astoņus mēnešus vecu un vecāku liellopu liemeņu un cūku liemeņu tirgus cenu paziņošana

1.   Paziņotā tirgus cena ir cena pie kautuves vārtiem, kura atspoguļo liemeņa vērtību, no kā atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis, saskaņā ar dokumentiem, ko piegādātājs saņēmis no:

a)

kautuves; vai

b)

fiziskās vai juridiskās personas, kas dzīvnieku nosūtījusi uz kautuvi nokaušanai.

2.   Šā panta 1. punktā minēto cenu izsaka uz 100 kg tāda liemeņa svara, kas noformēts atbilstīgi 6. pantam un nosvērts uz āķa kautuvē.

3.   Svars, ko ņem vērā, reģistrējot tirgus cenu, ir atdzesēta liemeņa svars, kas atbilst 7. panta 1. punktā minētajam silta liemeņa svaram mīnus 2 %.

4.   Klasificēto liemeņu cenas, ko paziņojusi kautuve vai fiziskā vai juridiskā persona, kura nosūtījusi dzīvniekus uz kautuvi nokaušanai, ir vai nu vidējā cena par klasi, vai arī katras klases liemeņu cena. Ja tiek paziņotas katras klases liemeņu cenas, kompetentā iestāde aprēķina vidējo cenu par klasi.

15. pants

Par astoņiem mēnešiem jaunāku liellopu un par 12 mēnešiem jaunāku aitu liemeņu tirgus cenu paziņošana

1.   Paziņotā tirgus cena par astoņiem mēnešiem jaunāku liellopu un par 12 mēnešiem jaunāku aitu liemeņiem ir vidējā vērtība cenām, kuras maksā pie kautuves vārtiem un kuras atspoguļo liemeņa vērtību, no kā atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis, un kas svērta ar koeficientu. Koeficients atspoguļo:

a)

relatīvo attiecību starp:

i)

par astoņiem mēnešiem jaunāku liellopu liemeņu atšķirībām kvalitātē, kuras noteikusi attiecīgā dalībvalsts; vai

ii)

par 12 mēnešiem jaunāku aitu liemeņu dažādajām svara kategorijām, kuras noteikusi attiecīgā dalībvalsts; kā arī

b)

katra tirgus relatīvo nozīmi.

2.   Šā panta 1. punktā minēto tirgus cenu izsaka uz 100 kg tāda liemeņa svara, kas noformēts atbilstīgi 6. pantam un nosvērts uz āķa kautuvē.

3.   Par astoņiem mēnešiem jaunāku liellopu liemeņiem svars, kas jāņem vērā, paziņojot tirgus cenu, ir atdzesēta liemeņa svars, kas atbilst 7. panta 1. punktā minētajam silta liemeņa svaram mīnus 2 %.

4.   Par 12 mēnešiem jaunāku aitu liemeņiem svars, kas jāņem vērā, paziņojot tirgus cenu, ir atdzesēta liemeņa svars, kas atbilst silta liemeņa svaram, kurš koriģēts, lai ņemtu vērā dzesējot zudušo svaru.

16. pants

Dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošana

1.   Tirgus cenu paziņošanas nolūkā 13. panta b) punkta sarakstā norādītos dzīvos dzīvniekus iedala šādos veidos:

a)

attiecībā uz astoņas dienas līdz četras nedēļas veciem vīrišķā dzimuma teļiem:

i)

“audzēšanai paredzēts piena šķirņu vīrišķā dzimuma teļš” ir pie piena šķirnes piederošs audzējams vīrišķā dzimuma teļš;

ii)

“audzēšanai paredzēts gaļas šķirņu vīrišķā dzimuma teļš” ir pie gaļas šķirnes piederošs audzējams vīrišķā dzimuma teļš, pie piena–gaļas šķirnes piederošs audzējams vīrišķā dzimuma teļš vai vīrišķā dzimuma teļš, kas dzimis krustojumā ar gaļas liellopu šķirni;

b)

attiecībā uz gaļas jaunlopiem:

i)

“gaļas teļš” ir vīrišķā vai sievišķā dzimuma liellops, kas ir vismaz sešus mēnešus vecs, bet jaunāks par 12 mēnešiem un pēc atšķiršanas nopirkts nobarošanai;

ii)

“gadu vecs vīrišķā dzimuma gaļas jaunlops” ir vīrišķā dzimuma liellops, kas ir vismaz 12 mēnešus vecs, bet jaunāks par 24 mēnešiem un ir nopirkts nobarošanai;

iii)

“gadu vecs sievišķā dzimuma gaļas jaunlops” ir sievišķā dzimuma liellops, kas ir vismaz 12 mēnešus vecs, bet jaunāks par 24 mēnešiem un nopirkts nobarošanai;

c)

attiecībā uz cūkām: “sivēni” ir cūkas, kuru vidējais dzīvsvars ir apmēram 25 kg un kuras nopirktas nobarošanai.

2.   Paziņotā tirgus cena ir vidējā cena, kuru attiecīgajā dalībvalstī maksā par 1. punktā minēto veidu dzīvniekiem vienā un tajā pašā vairumtirdzniecības posmā, no kuras atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis un kurai ir piemēroti koeficienti. Šie koeficienti atspoguļo gan 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem dzīvniekiem piemītošo dažādo īpašību relatīvo īpatsvaru, gan arī katra tirgus relatīvo nozīmīgumu.

17. pants

Papildu noteikumi par liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu

1.   Ja kāda dalībvalsts saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 6. pantu ir definējusi apgabalus, dalībvalsts kompetentā iestāde attiecībā uz katru liemeņu klasi un kvalitāti, kā arī attiecībā uz katru dzīvo dzīvnieku veidu un kvalitāti, kas attiecīgi minēti šīs regulas 14., 15. un 16. pantā, nosaka vidējās apgabala cenas.

2.   Ja kautuves vai fiziskās vai juridiskās personas, kurām ir pienākums paziņot cenas, liemeņu vai dzīvu dzīvnieku piegādātājiem maksā papildu maksājumus, dalībvalstis var ņemt vērā šādu maksājumu apmēru un periodu, uz kuru tie attiecas. Ja dalībvalsts nolemj ņemt vērā liemeņu vai dzīvu dzīvnieku piegādātājiem maksātos papildu maksājumus, kautuvei vai fiziskajai vai juridiskajai personai, kam ir pienākums paziņot cenas, ikreiz, kad šādi papildu maksājumi tiek veikti, par to apmēru jāinformē kompetentā iestāde.

III NODAĻA

SAVIENĪBAS VIDĒJĀS CENAS APRĒĶINĀŠANA

I IEDAĻA

Savienības vidējā cena liemeņiem

18. pants

Savienības vidējā cena liellopiem

1.   Konkrētai Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas II punktā norādītajai kategorijai:

a)

Savienības vidējā cena katrai uzbūves klasei un katrai tauku slāņa klasei, kas norādītas sarakstā Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 7. pantā, ir attiecīgajai klasei reģistrēto valsts tirgus cenu vidējā svērtā vērtība. Svēruma pamatā ir katrā dalībvalstī nokauto attiecīgās klases dzīvnieku skaita attiecība pret Savienībā nokauto šīs klases dzīvnieku kopskaitu;

b)

Savienības vidējā cena katrai uzbūves klasei ir vidējā svērtā vērtība no Savienības vidējām cenām tauku slāņa klasēm, kas veido attiecīgo uzbūves klasi. Svēruma pamatā ir nokauto katras tauku slāņa klases dzīvnieku skaita attiecība pret Savienībā nokauto šīs uzbūves klases dzīvnieku kopskaitu;

c)

Savienības vidējā cena ir vidējā svērtā vērtība no Savienības vidējām cenām, kas minētas a) apakšpunktā. Svēruma pamatā ir nokauto katras a) apakšpunktā minētās klases dzīvnieku skaita attiecība pret Savienībā nokauto šīs kategorijas dzīvnieku kopskaitu.

2.   Savienības vidējā cena visām kategorijām kopā ir vidējā svērtā vērtība no vidējām cenām, kas minētas 1. punkta c) apakšpunktā. Svēruma pamatā ir Savienībā nokauto katras kategorijas dzīvnieku skaita attiecība pret nokauto astoņus mēnešus vecu vai vecāku liellopu kopskaitu.

19. pants

Savienības vidējā cena cūkām

Savienības vidējā cena katrai klasei, kas norādītas sarakstā Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 9. pantā, ir šai klasei reģistrēto valsts tirgus cenu vidējā svērtā vērtība. Svērumu pamatā ir katrā dalībvalstī nokauto šīs klases dzīvnieku skaita attiecība pret Savienībā nokauto šīs klases dzīvnieku kopskaitu.

20. pants

Savienības vidējā cena liellopiem, kas jaunāki par astoņiem mēnešiem

Savienības vidējā cena liellopiem, kas nokaušanas brīdī jaunāki par astoņiem mēnešiem, ir šādiem liellopiem saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 10. pantu reģistrēto cenu vidējā vērtība. Šai vidējai cenai piemēro svēruma koeficientus, ko nosaka, pamatojoties uz šādu liellopu neto produkciju Savienībā.

21. pants

Savienības vidējā cena aitām, kas jaunākas par 12 mēnešiem

Savienības vidējā cena aitām, kas jaunākas par 12 mēnešiem, ir dažādām svara kategorijām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 11. pantu reģistrēto cenu vidējā vērtība. Šai vidējai cenai piemēro svēruma koeficientus, ko nosaka, pamatojoties uz šādu jēru neto produkciju Savienībā.

II IEDAĻA

Savienības vidējā cena dzīviem dzīvniekiem

22. pants

Savienības vidējā cena astoņas dienas līdz četras nedēļas veciem vīrišķā dzimuma teļiem

1.   Savienības vidējā cena par vienu astoņas dienas līdz četras nedēļas vecu vīrišķā dzimuma teļu ir piena šķirņu vīrišķā dzimuma teļiem un gaļas šķirņu vīrišķā dzimuma teļiem saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 12. pantu reģistrēto cenu vidējā vērtība.

2.   Šai vidējai cenai piemēro svēruma koeficientus, ko, pamatojoties uz govju skaitu, kas Savienībā reģistrēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/2008 (10), nosaka šādi:

a)

attiecībā uz piena šķirņu vīrišķā dzimuma teļiem – pamatojoties uz piena govju skaitu;

b)

attiecībā uz gaļas šķirņu vīrišķā dzimuma teļiem – pamatojoties uz govju skaitu.

23. pants

Savienības vidējā cena gaļas jaunlopiem

1.   Savienības vidējā cena par vienu dzīvsvara kilogramu ir gaļas teļiem, gadu veciem vīrišķā dzimuma gaļas jaunlopiem un gadu veciem sievišķā dzimuma gaļas jaunlopiem saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 12. pantu reģistrēto cenu vidējā vērtība.

2.   Šai reģistrēto cenu vidējai vērtībai piemēro svēruma koeficientus, ko nosaka, pamatojoties uz saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1165/2008 Savienībā reģistrēto liellopu skaitu:

a)

attiecībā uz gaļas teļiem – pamatojoties uz to liellopu skaitu, kuri nav vecāki par gadu un nav paredzēti kaušanai;

b)

attiecībā uz gadu veciem vīrišķā dzimuma gaļas jaunlopiem – pamatojoties uz to vīrišķā dzimuma liellopu skaitu, kuri ir vecāki par gadu, bet jaunāki par diviem gadiem;

c)

attiecībā uz gadu veciem sievišķā dzimuma gaļas jaunlopiem – pamatojoties uz to sievišķā dzimuma liellopu skaitu, kuri vecāki par gadu, bet jaunāki par diviem gadiem un vēl nav atnesušies.

24. pants

Savienības vidējā cena sivēniem

Savienības vidējā cena sivēniem, kuru dzīvsvars ir apmēram 25 kg, ir sivēniem saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 12. pantu reģistrēto cenu vidējā vērtība. Šai vidējai cenai piemēro svēruma koeficientus, ko nosaka, pamatojoties uz saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1165/2008 Savienībā reģistrēto sivēnu skaitu.

IV NODAĻA

PAZIŅOJUMI

25. pants

Dalībvalstu paziņojumi Komisijai

1.   Šajā pantā minētos paziņojumus sniedz saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1185 noteikumiem.

2.   Dalībvalstis katru gadu līdz 15. aprīlim informē Komisiju par iepriekšējā kalendārajā gadā nokauto liellopu, kuru vecums ir astoņi mēneši vai vairāk, un cūku un aitu kopējo skaitu, to iedalot šādi:

a)

liellopiem – norādot kopējo skaitu katrā kategorijā, kā arī uzbūves klasē un tauku slāņa klasē;

b)

cūkām – norādot kopējo skaitu katrā liemeņu klasē;

c)

aitām – norādot kopējo skaitu katrā svara kategorijā;

3.   Dalībvalstis pēc pieprasījuma dara Komisijai pieejamu sarakstu, kurā norādītas:

a)

kautuves, kas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 8. pantu reģistrē cenas, par katru kautuvi norādot dzīvnieku skaitā izteiktu iepriekšējā kalendārā gada kaušanas apjomu attiecībā uz astoņus mēnešus veciem un vecākiem liellopiem;

b)

fiziskas vai juridiskas personas, kas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 8. pantu reģistrē cenas, norādot tādu astoņus mēnešus vecu vai vecāku liellopu skaitu, ko tās nosūtījušas kaušanai iepriekšējā kalendārajā gadā.

4.   Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalstis attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 I pielikuma XV, XVII un XVIII daļā minētajiem produktiem tai paziņo šādu informāciju, ja tā pieejama:

a)

no trešām valstīm importētu produktu tirgus cenas dalībvalstīs;

b)

trešo valstu reprezentatīvajos tirgos valdošās cenas.

5.   Attiecīgās dalībvalstis ne vēlāk kā katra gada 1. jūnijā informē Komisiju par liemeņu un dzīvu dzīvnieku īpašībām, kā arī svēruma koeficientiem, kas minēti šīs regulas 14., 15. un 16. pantā, un korekcijas koeficientiem un reprezentatīvajiem tirgiem, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 5., 10., 11. un 12. pantā.

6.   Dalībvalstis pēc Komisijas pieprasījuma ziņo par pasākumiem, kas veikti Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 3. panta 1. un 2. punkta piemērošanai.

V NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

26. pants

Atcelšana

Regulas (EK) Nr. 315/2002, (EK) Nr. 1249/2008 un (ES) Nr. 807/2013 atceļ.

Atsauces uz atceltajām regulām (EK) Nr. 315/2002, (EK) Nr. 1249/2008 un (ES) Nr. 807/2013 uzskata par atsaucēm uz šo regulu un uz Īstenošanas regulu (ES) 2017/1184, un tās jālasa saskaņā ar atbilstības tabulu šīs regulas VI pielikumā.

27. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2018. gada 11. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2002. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 315/2002 par pārskatu attiecībā uz svaigu vai atdzesētu aitu liemeņu cenām Kopienas reprezentatīvajos tirgos (OV L 50, 21.2.2002., 47. lpp.).

(4)  Komisijas 2008. gada 10. decembra Regula (EK) Nr. 1249/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību (OV L 337, 16.12.2008., 3. lpp.).

(5)  Komisijas 2013. gada 26. augusta Regula (ES) Nr. 807/2013, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz konkrētu liellopu cenu apsekojumu reprezentatīvajos Kopienas tirgos (OV L 228, 27.8.2013., 5. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regula (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu (OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2017/1184, ar ko paredz noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanai attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 103. lpp.).

(8)  Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2017/1185, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai, un ar ko groza un atceļ vairākas Komisijas regulas (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 113. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Regula (EK) Nr. 1165/2008 par statistiku lauksaimniecības dzīvnieku un gaļas jomā, ar kuru atceļ Padomes Direktīvu Nr. 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK (OV L 321, 1.12.2008., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

3. panta 1. punktā minētie papildu noteikumi liellopu liemeņu uzbūves un tauku slāņa klasēm

1.   UZBŪVE

Liemeņu un jo īpaši to galveno daļu (gurnu, muguras, plecu daļas) profilu attīstība

Uzbūves klase

Papildu noteikumi

S

Izcila

Gurnu daļa: ļoti izteikti noapaļota, dubultmuskuļota, labi saskatāmas savstarpējās norobežošanās vietas

Gurna augšējā daļa ļoti izteikti iet pāri iegurnim (symphisis pelvis)

Muguras daļa: ļoti plata un ļoti bieza līdz plecu daļai

Astes pamatne ļoti noapaļota

Plecu daļa: ļoti izteikti noapaļota

 

E

Teicama

Gurnu daļa: ļoti noapaļota

Gurna augšējā daļa izteikti iet pāri iegurnim (symphisis pelvis)

Muguras daļa: plata un ļoti bieza līdz plecu daļai

Astes pamatne ļoti noapaļota

Plecu daļa: ļoti noapaļota

 

U

Ļoti laba

Gurnu daļa: noapaļota

Gurna augšējā daļa iet pāri iegurnim (symphisis pelvis)

Muguras daļa: plata un bieza līdz plecu daļai

Astes pamatne noapaļota

Plecu daļa: noapaļota

 

R

Laba

Gurnu daļa: labi veidota

Gurna augšējā daļa un astes pamatne nedaudz noapaļota

Muguras daļa: bieza, bet plecu līmenī plānāka

 

Plecu daļa: vidēji labi veidota

 

O

Vidēji laba

Gurnu daļa: no viduvēji veidotas līdz nepietiekami veidotai

 

Muguras daļa: no viduvēji biezas līdz nepietiekami biezai

Astes pamatne: taisns profils

Plecu daļa: no viduvēji veidotas līdz gandrīz plakanai

 

P

Vāja

Gurnu daļa: vāji attīstīta

 

Muguras daļa: šaura ar izvirzītiem kauliem

 

Plecu daļa: plakana ar izvirzītiem kauliem

 

2.   TAUKU SLĀŅA BIEZUMA PAKĀPE

Tauku slānis liemeņa virspusē un krūšu dobumā

Tauku slāņa klase

Papildu noteikumi

1.

Ļoti zema

Krūšu dobumā tauku nav.

2.

Zema

Krūšu dobumā starp ribām ir skaidri redzama muskulatūra.

3.

Vidēja

Krūšu dobumā starp ribām joprojām redzama muskulatūra.

4.

Augsta

Gurnu daļā izteiktas tauku līnijas. Krūšu dobumā starp ribām esošā muskulatūra var būt cauraugusi ar taukiem.

5.

Ļoti augsta

Gurnu daļa gandrīz pilnībā klāta ar taukiem tā, ka tauku līnijas vairs nav skaidri redzamas. Krūšu dobumā starp ribām esošā muskulatūra ir cauraugusi ar taukiem.


II PIELIKUMS

3. panta 1. punktā minētie papildu noteikumi aitu liemeņu uzbūves un tauku slāņa klasēm

1.   UZBŪVE

Liemeņu un jo īpaši to galveno daļu (liemeņa pakaļējās ceturtdaļas, muguras, plecu daļas) profilu attīstība.

Uzbūves klase

Papildu noteikumi

S

Izcila

Liemeņa pakaļējā ceturtdaļa: dubultmuskuļota. Profili ārkārtīgi izliekti

Muguras daļa: ārkārtīgi izliekta, ārkārtīgi plata, ārkārtīgi bieza

Plecu daļa: ārkārtīgi izliekta un ārkārtīgi bieza

E

Teicama

Liemeņa pakaļējā ceturtdaļa: ļoti bieza. Profili ļoti izliekti

Muguras daļa: ļoti izliekta, ļoti plata un ļoti bieza līdz plecu daļai

Plecu daļa: ļoti izliekta un ļoti bieza

U

Ļoti laba

Liemeņa pakaļējā ceturtdaļa: bieza. Profili izliekti

Muguras daļa: plata un bieza līdz plecu daļai

Plecu daļa: bieza un izliekta

R

Laba

Liemeņa pakaļējā ceturtdaļa: profili galvenokārt taisni

Muguras daļa: bieza, bet mazāk plata līdz plecu daļai

Plecu daļa: labi attīstīta, bet mazāk bieza

O

Vidēji laba

Liemeņa pakaļējā ceturtdaļa: profili ar tendenci uz nedaudz ieliektiem

Muguras daļa: nepietiekama platuma un biezuma

Plecu daļa: tendence uz šauru. Nepietiekama biezuma

P

Vāja

Liemeņa pakaļējā ceturtdaļa: profili ieliekti līdz ļoti ieliektiem

Muguras daļa: šaura un ieliekta ar saskatāmiem kauliem

Plecu daļa: šaura, plakana un saskatāmi kauli

2.   TAUKU SLĀŅA BIEZUMA PAKĀPE

Tauku daudzums uz liemeņa ārējām un iekšējām daļām.

Tauku slāņa klase

Papildu noteikumi (1)

1.

Ļoti zema

Ārējās

Redzami tauku atlikumi vai tauku nav.

Iekšējās

Vēdera

Uz nierēm redzami tauku atlikumi vai tauku nav.

Krūškurvja

Starp ribām redzami tauku atlikumi vai tauku nav.

2.

Zema

Ārējās

Neliels tauku slānis klāj liemeņa daļu, bet var būt mazāk redzams uz locekļiem.

Iekšējās

Vēdera

Tauku atlikumi vai neliels tauku slānis apņem nieru daļu.

Krūškurvja

Starp ribām skaidri redzama muskulatūra.

3.

Vidēja

Ārējās

Viegls tauku slānis klāj visu liemeni vai tā lielāko daļu. Nedaudz sabiezinātas tauku joslas astes pamatnē.

Iekšējās

Vēdera

Viegls tauku slānis apņem visas nieres vai to daļu.

Krūškurvja

Starp ribām joprojām redzama muskulatūra.

4.

Augsta

Ārējās

Biezs tauku slānis klāj visu liemeni vai tā lielāko daļu, bet var būt plānāks uz locekļiem un sabiezināties uz pleciem.

Iekšējās

Vēdera

Nieri apņem tauki.

Krūškurvja

Starp ribām esošā muskulatūra var būt cauraugusi ar taukiem. Uz ribām var būt redzams tauku noslāņojums.

5.

Ļoti augsta

Ārējās

Ļoti biezs tauku slānis.

Vietām redzami tauku gabali.

Iekšējās

Vēdera

Nieres apņem biezs tauku slānis.

Krūškurvja

Starp ribām esošā muskulatūra cauraugusi ar taukiem. Uz ribām redzams tauku noslāņojums.


(1)  Papildu noteikumus vēdera dobumam nepiemēro attiecībā uz III pielikumu.


III PIELIKUMS

Klasifikācijas skala 3. panta 2. punktā minētajiem jēru liemeņiem, kuru svars ir mazāks par 13 kg

Kategorija

A

B

C

Svars

≤ 7 kg

7,1 — 10 kg

10,1 — 13 kg

Kvalitāte

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Gaļas krāsa (*1)

gaiši rozā

cita krāsa vai tauku slāņa pakāpe

gaiši rozā vai rozā

cita krāsa vai tauku slāņa pakāpe

gaiši rozā vai rozā

cita krāsa vai tauku slāņa pakāpe

Tauku slāņa klase (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Noteikta pēc sānu gabala pie rectus abdominis, salīdzinot ar standartizēto krāsu diagrammu.

(*2)  Definīcijas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma C daļas III punktā.


IV PIELIKUMS

10. pantā minētā liellopu un aitu liemeņu automatizētās klasificēšanas metožu apstiprināšana

A DAĻA

Nosacījumi un prasību minimums metožu apstiprināšanai

1.

Attiecīgā dalībvalsts organizē apstiprināšanas testu ar ekspertu komisiju, kurā ir vismaz pieci licencēti liellopu vai aitu liemeņu klasificēšanas eksperti. Testa veicēju dalībvalsti ekspertu komisijā pārstāv divi locekļi. Pārējie ekspertu komisijas dalībnieki pārstāv katrs citu dalībvalsti. Ekspertu komisijas ekspertu kopskaits ir nepāra skaitlis. Komisijas dienesti un citu dalībvalstu eksperti apstiprināšanas testā drīkst piedalīties kā novērotāji.

Ekspertu komisijas dalībnieki strādā neatkarīgi un anonīmi.

Attiecīgā dalībvalsts norīko apstiprināšanas testa koordinatoru:

a)

kurš nav ekspertu komisijas loceklis;

b)

kuram ir pietiekamas tehniskās zināšanas un kurš ir pilnīgi neatkarīgs;

c)

kurš pārrauga ekspertu komisijas locekļu neatkarīgu un anonīmu darbību;

d)

kurš ievāc grupas dalībnieku iegūtos klasificēšanas rezultātus un ar automatizētās klasificēšanas metodēm iegūtos rezultātus;

e)

kurš raugās, lai visā apstiprināšanas testa laikā klasificēšanas rezultāti, kas iegūti ar automatizētās klasificēšanas metodēm, nebūtu pieejami nevienam ekspertu komisijas loceklim un (otrādi) nevienai citai ieinteresētajai personai;

f)

kurš validē katra liemeņa klasificēšanas rezultātus un sakarā ar objektīviem iemesliem, kuriem jābūt precizētiem, var nolemt nepieņemt liemeņus paraugam, ko izmanto analīzē.

2.

Apstiprināšanas testam:

a)

katru uzbūves klasi un tauku slāņa klasi iedala sīkāk trīs apakšklasēs;

b)

paraugā iekļauj ne mazāk kā 600 validētus liemeņus;

c)

no liemeņiem, kas atzīti par piemērotiem klasificēšanai ar automatizētas klasificēšanas metodēm, ir noraidīti ne vairāk kā 5 %.

3.

Par katra validētā liemeņa pareizo kategoriju ekspertu komisija uzskata tās locekļu iegūto rezultātu mediānu.

Lai novērtētu automatizētās klasificēšanas metodes veiktspēju, šīs metodes rezultātus par katru validēto liemeni salīdzina ar ekspertu komisijas iegūto rezultātu mediānu. Ar automatizētām klasificēšanas metodēm veiktas klasificēšanas pareizību nosaka, izmantojot sistēmu ar punktiem, ko piešķir šādi:

 

Uzbūve

Tauku slānis

Kļūdu nav

10

10

Kļūda par vienu vienību (t. i., viena apakšklase augstāk vai zemāk)

6

9

Kļūda par divām vienībām (t. i., divas apakšklases augstāk vai zemāk)

– 9

0

Kļūda par trim vienībām (t. i., trīs apakšklases augstāk vai zemāk)

– 27

– 13

Kļūda par vairāk nekā trim vienībām (t. i.,vairāk nekā trīs apakšklases augstāk vai zemāk)

– 48

– 30

Lai metodes varētu apstiprināt, ar automatizētās klasificēšanas metodēm jāiegūst vismaz 60 % no maksimālā punktu skaita gan attiecībā uz uzbūves, gan tauku slāņa klasēm.

Turklāt klasificēšanai, kas veikta ar automatizētas klasificēšanas metodēm, jābūt šādās robežās:

 

Uzbūve

Tauku slānis

Novirze

± 0,30

± 0,60

Regresijas taisnes virziena koeficients

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Ja apstiprināšanas testā izmanto vairākus liemeņa noformējumus, šo noformējumu atšķirības nedrīkst novest pie klasificēšanas rezultātu atšķirībām.

B DAĻA

Informācija, kas dalībvalstīm Komisijai jāiesniedz par apstiprināšanas testa organizēšanu

a)

Apstiprināšanas testa datumi;

b)

attiecīgajā dalībvalstī vai tās daļā klasificēto astoņus mēnešus vecu vai vecāku liellopu liemeņu detalizēts apraksts;

c)

statistiskās metodes, ko izmanto, lai ņemtu attiecīgajā dalībvalstī vai tās daļā nokauto astoņus mēnešus vecu vai vecāku liellopu liemeņu un aitu liemeņu paraugu, kas kategorijas, uzbūves klases un tauku slāņa klases ziņā ir reprezentatīvs;

d)

kautuves(-ju) nosaukums(-i) un adrese, kur notiek apstiprināšanas tests, paskaidrojot pārstrādes līnijas(-u) organizāciju un darbību, tostarp ātrumu stundā;

e)

liemeņu noformējums(-i), ko izmanto apstiprināšanas testā;

f)

automatizētās klasificēšanas paņēmiena un tā tehnisko funkciju apraksts, jo īpaši iekārtas drošības mehānisms aizsardzībai pret jebkāda veida manipulācijām;

g)

to licencēto ekspertu vārdi, kurus attiecīgā dalībvalsts izvirzījusi par ekspertu komisijas locekļiem dalībai apstiprināšanas testā;

h)

apstiprināšanas testa koordinators, apliecinot viņa pietiekamās tehniskās zināšanas un pilnīgu neatkarību;

i)

nosaukums un adrese attiecīgās dalībvalsts izraudzītajai neatkarīgajai struktūrai, kas analizē apstiprināšanas testa rezultātus.

C DAĻA

Informācija, kas dalībvalstīm Komisijai jāiesniedz par apstiprināšanas testa rezultātiem

a)

Apstiprināšanas testa laikā ekspertu komisijas locekļu un koordinatora parakstīts klasificēšanas rezultātu kopsavilkums;

b)

koordinatora ziņojums par apstiprināšanas testa organizēšanu, ņemot vērā A daļā izklāstītos nosacījumus un prasību minimumu;

c)

tāda kvantitatīva analīze par apstiprināšanas testa rezultātiem, kura izdarīta pēc metodikas, kam jātiek saskaņotai ar Komisiju, un kurā norādīti katra klasifikācijas eksperta gūtie klasificēšanas rezultāti, kā arī ar automatizētās klasificēšanas metodēm iegūtie rezultāti. Analīzē izmantotie dati jāiesniedz elektroniskā veidā, kas jāsaskaņo ar Komisiju;

d)

automatizētās klasificēšanas metožu pareizība, kas noteikta saskaņā ar A daļas 3. punkta noteikumiem.


V PIELIKUMS

11. pantā minētā cūku liemeņu klasificēšanas metožu apstiprināšana

A DAĻA

1.   NOSACĪJUMI UN PRASĪBU MINIMUMS METOŽU APSTIPRINĀŠANAI

Apstiprināšanas testam ir šādi elementi:

a)

atlasa reprezentatīvu paraugu ar cūku liemeņiem, ko izmantot sadalīšanas izmēģinājumā.

Reprezentatīvais paraugs atspoguļo attiecīgo cūku populāciju un sastāv no vismaz 120 liemeņiem;

b)

pieraksta cūku liemeņu reprezentatīvajam paraugam izdarītos mērījumus (prognozējošos mainīgos).

Mērījumus, ko izmanto, lai aprēķinātu muskuļaudu procentuālo daudzumu, reģistrē vienā vai vairākās kautuvēs, izmantojot apstiprināmo klasificēšanas paņēmienu(-us);

c)

ievērojot A daļas 2. punktu, izdara sadalīšanas izmēģinājumu, lai cūku liemeņiem novērtētu muskuļaudu procentuālo standartdaudzumu.

Izmēģinājumā parauga cūku liemeņus sadala gaļā, taukos un kaulos. Cūkas liemeņa muskuļaudu saturs ir attiecība starp šķērssvītroto sarkano muskuļu kopsvaru, ja tos ir iespējams atdalīt ar nazi, un liemeņa svaru. Šķērssvītroto sarkano muskuļu kopsvaru iegūst:

i)

liemeni sadalot pilnīgi, kā noteikts A daļas 2. punkta 2. apakšpunktā; vai

ii)

liemeni sadalot daļēji, kā noteikts A daļas 2. punkta 3. apakšpunktā; vai

iii)

pilnīgu vai daļēju sadalīšanu apvienojot ar valsts ekspresmetodi, kas balstās uz vispārpieņemtām statistiskām metodēm.

Liemeņa sadalīšanu, kas minēta i) daļā, var aizstāt arī ar muskuļaudu procentuālās daļas novērtēšanu ar datortomogrāfijas (DT) aparāta palīdzību, ja vien tiek sagādāti apmierinoši salīdzinošās sadalīšanas rezultāti.

Izmantojot kombināciju ar iii) daļā minēto valsts ekspresmetodi, pilnīgai vai daļējai sadalīšanai paredzēto liemeņu skaitu drīkst samazināt līdz 50, ja dalībvalsts spēj pierādīt, ka precizitāte ir vismaz vienāda ar precizitāti, kas iegūstama, statistiskas standartmetodes izmantojot 120 liemeņiem;

d)

aprēķina apstiprināmās klasificēšanas metodes vienādojumu (formulu).

Jāiegūst vienādojums, ar kuru no šiem liemeņiem izmērītajiem prognozējošajiem mainīgajiem aprēķināt muskuļaudu procentuālo daudzumu liemeņu reprezentatīvajam paraugam.

Ar šīs formulas palīdzību aprēķina muskuļaudu procentuālo daudzumu katram sadalīšanas izmēģinājumā izmantotajam liemenim;

e)

izdara statistisku standartanalīzi, kurā novērtē sadalīšanas izmēģinājuma rezultātu.

Ar attiecīgo klasificēšanas metodi novērtēto muskuļaudu procentuālo daudzumu salīdzina ar muskuļaudu procentuālo standartdaudzumu, kas iegūts sadalīšanas izmēģinājumā;

f)

ievieš vai koriģē klasificēšanas metodes vienādojumu, lai varētu prognozēt muskuļaudu procentuālo daudzumu cūkas liemenī.

Vienādojumu attiecīgajā klasificēšanas paņēmienā integrē pēc tam, kad Komisija atļāvusi izmantot attiecīgās klasifikācijas metodes.

Klasificēšanas metodes apstiprina tikai tad, ja prognozes vidējā kvadrātiskā kļūda (RMSEP), kas izskaitļota, izmantojot pilnas šķērsvalidācijas paņēmienu vai testu, kurā validēšanai izmantots reprezentatīvs paraugs no vismaz 60 liemeņiem, nesasniedz 2,5. Turklāt RMSEP aprēķinos iekļauj arī jebkādas izlecošās vērtības.

Ja apstiprināšanas testā izmanto vairākus liemeņa noformējumus, šo noformējumu atšķirības nedrīkst novest pie klasificēšanas rezultātu atšķirībām.

2.   PROCEDŪRA, KĀ SADALĪŠANAS IZMĒĢINĀJUMĀ PROGNOZĒT MUSKUĻAUDU PROCENTUĀLO STANDARTDAUDZUMU CŪKAS LIEMENIM

2.1.

Muskuļaudu procentuālā standartdaudzuma prognozēšana balstās uz kreisā pusliemeņa pilnīgu sadalīšanu atbilstoši 1. daļas c) punktā noteiktajai standartmetodei.

2.2.

Ja liemeni sadala pilnīgi, muskuļaudu procentuālo standartdaudzumu (YTD) aprēķina pēc šādas formulas:

Formula

Muskuļaudu svaru aprēķina, no liemeņa kopējā svara pirms sadalīšanas atskaitot to elementu kopsvaru, kas nav muskuļi. Nesadala kāju pēdas un galvu, izņemot vaigus.

2.3.

Ja liemeni sadala daļēji, muskuļaudu procentuālo standartdaudzumu (YPD) prognozē, pamatojoties uz četru galveno daļu sadalīšanu (pleci, muguras gabals, šķiņķis un vēderdaļa), kā arī uz filejas svaru. Daļējas sadalīšanas gadījumā muskuļaudu procentuālo daudzumu aprēķina šādi:

Formula

Liemeņa četru galveno daļu (plecu, muguras gabala, šķiņķa un vēderdaļas) muskuļaudu svaru aprēķina, no šo gabalu kopējā svara pirms sadalīšanas atskaitot tādu šo četru daļu elementu summu, kas nav muskuļi.

Novirzi starp pilnīgu un daļēju sadalīšanu koriģē, pamatojoties uz apakšparaugu ar pilnīgu sadalīšanu.

2.4.

Muskuļaudu procentuālo daudzumu iespējams prognozēt ar analītisku procedūru, kuras pamatā ir kreisā pusliemeņa skenēšana ar DT. Ja DT procedūra nav kalibrēta pilnīgai liemeņu sadalīšanai, potenciālo novirzi attiecībā pret pilnīgu sadalīšanu koriģē, pamatojoties uz apakšparaugu, kurā tiek veikta pilnīga sadalīšana saskaņā ar standartmetodi. Jāskenē tikai tā kreisā pusliemeņa daļa, kurā ir pilnīgas sadalīšanas metodes vajadzībām vērā ņemamie muskuļaudi, t. i., nav jāskenē kāju pēdas un galva, izņemot vaigus.

2.5.

Daļējai sadalīšanai vai DT procedūrai veicamās noviržu koriģēšanas pamatā ir reprezentatīvs apakšparaugs, kurā ietvertas visas parauga kombinācijas attiecībā uz stratifikācijas faktoriem, piemēram, šķirni, dzimumu vai taukaudu daudzumu, kas izmantoti, veidojot kopējo paraugu. Novirzes koriģēšanai tiek ņemti vismaz 10 liemeņi.

Ja kaujamo cūku populācijai, no kuras ņem paraugu, ir tādas pašas īpašības kā populācijai, kurai iepriekš koriģēta daļējas sadalīšanas vai DT procedūras novirze, papildu pilnīga sadalīšana nav nepieciešama.

Ja DT procedūra ir aprakstīta un mērījumu ceļā ir salīdzināma ar pilnīgu sadalīšanu vai ar citu DT procedūru, attiecībā uz kuru ir veikta novirzes korekcija, papildu pilnīga sadalīšana nav nepieciešama.

B DAĻA

Informācija, ko attiecīgā dalībvalsts Komisijai un citām dalībvalstīm sniedz apstiprinājuma testa protokolā

1.

Protokola pirmajā daļā detalizēti apraksta sadalīšanas izmēģinājumu, jo īpaši norādot:

a)

laika posmu, kad izmēģinājums veikts, un laika grafiku visai atļaujas piešķiršanas procedūrai;

b)

kautuvju skaitu un atrašanās vietu;

c)

aprakstu par cūku populāciju, attiecībā uz kuru lietota novērtēšanas metode;

d)

izvēlēto sadalīšanas metodi (pilnīga vai daļēja);

e)

procedūras aprakstu, ja saskaņā ar šā pielikuma A daļas 1. daļu tiek izmantots datortomogrāfijas aparāts;

f)

lietotās statistiskās metodes kopsakarā ar izraudzīto paraugošanas metodi;

g)

valsts ekspresmetodes aprakstu, ja tāda tikusi piemērota;

h)

precīzu izmantošanai paredzēto liemeņu noformējuma aprakstu.

2.

Protokola otrajā daļā detalizēti apraksta sadalīšanas izmēģinājuma rezultātus, jo īpaši norādot:

a)

lietotās statistiskās metodes kopsakarā ar izraudzīto paraugošanas metodi;

b)

vienādojumu, ko ieviesīs vai kas grozīts;

c)

rezultātu skaitlisko un grafisko aprakstu;

d)

attiecīgā(-o) aparāta(-u) aprakstu;

e)

ierobežojumus to cūku svaram, attiecībā uz kurām jauno metodi var lietot, kā arī jebkāda cita veida ierobežojumus saistībā ar šīs metodes praktisko lietojumu;

f)

analīzē izmantotos datus elektroniskā veidā.


VI PIELIKUMS

Atbilstības tabula

1.   Regula (EK) Nr. 1249/2008

Regula (EK) Nr. 1249/2008

Šī regula

Īstenošanas regula (ES) 2017/1184

2. panta 4. punkts

1. pants

 

3. pants

3. panta 1. punkts

 

4. pants

4. pants

 

5. pants

2. panta 1. punkts

 

6. panta 1. punkts

7. panta 1. punkts

 

6. panta 2. punkta pirmā daļa

7. panta 3. punkta a) apakšpunkts

 

6. panta 2. punkta otrā daļa

7. panta 5. punkts

 

6. panta 3. punkts

8. panta 2. punkta a) apakšpunkts

 

6. panta 3. punkta otrā un trešā daļa

8. panta 3. punkta a) apakšpunkts

 

6. panta 3. punkta otrā daļa

8. panta 4. punkts

 

6. panta 4. punkta c) apakšpunkts

8. panta 4. punkts

 

6. panta 4. punkta d) apakšpunkts

8. panta 5. punkts

 

6. panta 7. punkts

8. panta 6. punkta b) apakšpunkts

 

7. pants

 

1. pants

8. pants

9. pants

 

9. pants

10. pants

 

10. pants

12. pants

 

11. panta 1. punkts

 

2. panta 2. punkts

11. panta 2. punkta pirmā daļa

 

2. panta 1. punkts un 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts

11. panta 2. punkta otrā daļa

 

3. panta 2. punkta c) apakšpunkta i) punkts

11. panta 2. punkta trešā daļa

25. panta 5. punkts

 

11. panta 3. punkts

 

3. panta 3. punkts

11. panta 4. punkts

 

2. panta 3. punkts

12. pants

 

4. pants

13. panta 1. punkts

14. panta 1. un 2. punkts

 

13. panta 2. punkts

14. panta 3. punkts

 

13. panta 3. punkts

6. panta 3. punkts

 

13. panta 4. punkts

6. panta 4. punkts

 

13. panta 5. punkta pirmā daļa

 

5. panta 1. punkts

13. panta 5. punkta otrā daļa

 

5. panta 2. punkts

14. panta 1. punkts

 

7. pants

14. panta 2. punkts

 

6. pants

15. pants

 

8. pants

16. panta 1. punkta pirmā daļa

 

14. pants

16. panta 1. punkta otrā daļa

 

13. panta 1. punkta pirmā daļa

16. panta 2. punkts

14. panta 4. punkts

 

16. panta 3. punkts

17. panta 2. punkts

 

16. panta 4. punkta otrā daļa

17. panta 1. punkts

 

16. panta 5. punkts

 

13. panta 2. punkta pirmā un otrā daļa

16. panta 7. punkta a) apakšpunkts

 

13. panta 2. punkta trešā daļa

18. pants

18. pants

 

19. pants

25. panta 1. un 2. punkts

 

20. panta 2. punkta a) apakšpunkts

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

 

20. panta 2. punkta b) apakšpunkts

2. panta 2. punkta a) apakšpunkts

 

21. panta 1. punkta pirmā daļa

7. panta 1. punkts

 

21. panta 1. punkta otrā daļa

7. panta 2. punkts

 

21. panta 2. punkts

5. panta otrā daļa

 

21. panta 3. punkta pirmā daļa

8. panta 1. punkts un 8. panta 2. punkta b) apakšpunkts

 

21. panta 3. punkta otrā daļa

8. panta 4. punkts

 

21. panta 3. punkta ceturtā daļa

8. panta 3. punkta c) apakšpunkts

 

21. panta 4. punkts

8. panta 6. punkta a) apakšpunkts

 

21. panta 5. punkts

6. panta 1. punkts

 

22. panta 2. punkta pirmā daļa

7. panta 3. punkta b) apakšpunkts

 

22. panta 2. punkta otrā daļa

14. panta 3. punkts

 

22. panta 2. punkta trešā daļa

7. panta 4. punkta a) apakšpunkts

 

23. panta 4. punkts

11. panta 3. punkts

 

23. panta 5. punkts

11. panta 5. punkts

 

24. panta 2. punkta pirmā daļa

 

2. panta 1. punkts un 3. panta 2. punkta b) apakšpunkts

24. panta 2. punkta otrā daļa

 

3. panta 2. punkta c) apakšpunkta ii) punkts

24. panta 4. punkts

 

2. panta 3. punkts

25. panta 2. punkts

 

9. pants

26. panta 1. punkts

14. panta 1. punkts

 

26. panta 2. punkts

14. panta 2. un 3. punkts

 

26. panta 3. punkts

19. un 25. pants

 

27. panta 3. punkts

25. panta 3. punkts

 

28. pants

3. panta 2. punkts

 

29. pants

3. panta 1. punkts

 

30. panta 2. punkts

7. panta 3. punkta a) apakšpunkts

 

30. panta 3. punkta pirmā daļa

8. panta 2. punkta a) apakšpunkts un 3. punkta b) apakšpunkts

 

30. panta 3. punkta otrā daļa

8. panta 4. punkts

 

30. panta 4. punkts

8. panta 5. punkts

 

31. pants

9. pants

 

33. panta 1. punkts

15. panta 1. punkta pirmā daļa

 

33. panta 2. punkts

15. panta 4. punkts

 

35. pants

21. pants

 

38. pants

 

16., 17. un 18. pants

2.   Regula (EK) Nr. 315/2002

Regula (EK) Nr. 315/2002

Šī regula

Īstenošanas regula (ES) 2017/1184

2. pants

15. panta 1. punkta b) apakšpunkts

 

3.   Regula (ES) Nr. 807/2013

Regula (ES) Nr. 807/2013

Šī regula

Īstenošanas regula (ES) 2017/1184

1. panta 1. punkts

22. pants

 

1. panta 2. punkta pirmā daļa

 

22. pants

1. panta 2. punkta otrā daļa

16. panta 2. punkts

 

1. panta 3. punkts

16. panta 1. punkta a) apakšpunkts

 

2. panta 1. punkts

23. pants

 

2. panta 2. punkta pirmā daļa

 

12. pants

2. panta 2. punkta otrā daļa

16. panta 2. punkts

 

2. panta 3. punkts

16. panta 1. punkta b) apakšpunkts

 

3. panta 1. punkts

20. pants

 

3. panta 2. punkta pirmā daļa

 

10. pants

3. panta 2. punkta otrā daļa

15. panta 1. punkts

 

3. panta 3. punkta a) līdz d) apakšpunkts

6. panta 2. punkts

 

3. panta 3. punkta otrā daļa

 

5. panta 1. punkts

3. panta 4. punkts

15. panta 3. punkts

 

4. panta 1. punkts

 

13. panta 1. punkts


Top