EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0641-20180418

Consolidated text: Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 641/2014 ( 2014. gada 16. jūnijs ), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/641/2018-04-18

02014R0641 — LV — 18.04.2018 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 641/2014

(2014. gada 16. jūnijs),

ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

(OV L 181, 20.6.2014., 74. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/557 (2018. gada 9. aprīlis),

  L 93

1

11.4.2018
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 641/2014

(2014. gada 16. jūnijs),

ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām1.NODAĻA

DARBĪBAS JOMA UN VISPĀRĪGIE PRINCIPI

1. pants

Darbības joma

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi par to, kā Regulu (ES) Nr. 1307/2013 piemēro attiecībā uz:

a) vispārīgiem noteikumiem par tiešajiem maksājumiem;

b) pamata maksājuma shēmu;

c) maksājumu lauksaimniekiem, kuri ievēro klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi;

d) brīvprātīgu saistīto atbalstu;

e) kultūratkarīgo maksājumu par kokvilnu;

f) paziņojumiem, kas jāveic dalībvalstīm.

2. pants

Vispārīgie principi

Dalībvalstis īsteno šo regulu saskaņā ar objektīviem kritērijiem un tādā veidā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem un nepieļautu tirgus un konkurences kropļojumus, vienlaikus sekmējot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un klimata politiku.2. NODAĻA

PAMATA MAKSĀJUMA SHĒMA1.IEDAĻA

Maksājumtiesību pirmā piešķiršana

3. pants

Pieteikums maksājumtiesību piešķiršanai gadījumos, kad pārdošanā vai iznomāšanā izmanto Regulas (ES) Nr. 1307/2013 24. panta 8. punktā paredzēto klauzulu par līgumu

Gadījumos, kad pārdošanā vai iznomāšanā izmanto Regulas (ES) Nr. 1307/2013 24. panta 8. punktā paredzēto klauzulu par līgumu, pieteikumu maksājumtiesību piešķiršanai iesniedz attiecīgi pircējs vai nomnieks. Minētajā pieteikumā ietver šādu informāciju:

a) sīkas ziņas par attiecīgi pārdošanas vai nomas līgumu, tostarp attiecīgo klauzulu par līgumu un/vai minētā līguma kopiju, ja tādu pieprasa dalībvalsts;

b) tā lauksaimnieka identifikācijas datus, kurš pircējam vai nomniekam ir nodevis tiesības saņemt maksājumtiesības, ja iespējams – arī saņēmēja unikālo identifikāciju, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 640/2014 ( 1 ) 8. pantā.

Turklāt dalībvalstis pieprasa no pircēja vai nomnieka visu informāciju, kas vajadzīga, lai pārbaudītu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 ( 2 ) 60. panta piemērošanu.

4. pants

Pieteikums maksājumtiesību piešķiršanai gadījumos, kad pārdošanā izmanto Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 20. pantā paredzēto klauzulu par līgumu

1.  Gadījumos, kad pārdošanā izmanto Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 20. pantā paredzēto klauzulu par līgumu, pieteikumu maksājumtiesību piešķiršanai saskaņā ar minēto klauzulu iesniedz pārdevējs. Minētajā pieteikumā ietver šādu informāciju:

a) sīkas ziņas par pārdošanas līgumu, tostarp attiecīgo klauzulu par līgumu un/vai minētā pārdošanas līguma kopiju, ja tādu pieprasa dalībvalsts;

b) atbalsttiesīgo hektāru skaitu, uz kuru attiecas minētā klauzula par līgumu;

c) tā lauksaimnieka identifikācijas datus, kuram tiek nodotas tiesības saskaņā ar minēto klauzulu, ja iespējams – arī saņēmēja unikālo identifikāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) Nr. 640/2014 8. pantā.

2.  Dalībvalsts var atļaut pircējam pieteikumu maksājumtiesību piešķiršanai iesniegt pārdevēja vārdā. Tādā gadījumā dalībvalsts pārliecinās, ka pārdevējs ir pilnvarojis pircēju iesniegt pieteikumu.

5. pants

Pieteikums maksājumtiesību piešķiršanai gadījumos, kad iznomāšanā izmanto Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 21. pantā paredzēto klauzulu par līgumu

1.  Gadījumos, kad iznomāšanā izmanto Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 21. pantā paredzēto klauzulu par līgumu, pieteikumu maksājumtiesību piešķiršanai saskaņā ar minēto klauzulu iesniedz iznomātājs. Minētajā pieteikumā ietver šādu informāciju:

a) sīkas ziņas par nomas līgumu, tostarp attiecīgo klauzulu par līgumu un/vai minētā nomas līguma kopiju, ja tādu pieprasa dalībvalsts;

b) atbalsttiesīgo hektāru skaitu, uz kuru attiecas minētā klauzula par līgumu;

c) tā lauksaimnieka identifikācijas datus, kuram tiek nodotas tiesības saskaņā ar minēto klauzulu, ja iespējams – arī saņēmēja unikālo identifikāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) Nr. 640/2014 8. pantā.

2.  Dalībvalsts var atļaut nomniekam pieteikumu maksājumtiesību piešķiršanai iesniegt iznomātāja vārdā. Tādā gadījumā dalībvalsts pārliecinās, ka iznomātājs ir pilnvarojis nomnieku iesniegt pieteikumu.

6. pants

Maksājumtiesību vērtība mantošanas gadījumā

1.  Ja dalībvalstīs, kurās piemēro Regulas (ES) Nr. 1307/2013 25. panta 2. punktu, lauksaimniekam ir tiesības saņemt maksājumtiesības saskaņā ar minētās regulas 24. pantu papildus tiesībām saņemt maksājumtiesības atbilstīgi Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 14. panta 1. punktam, viņa maksājumtiesību vērtību, kas jānosaka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 26. pantu, aprēķina, ņemot vērā summētus datus par 2014. gadu, kuri attiecas uz viņa sākotnējo saimniecību un uz mantoto saimniecību vai mantotās saimniecības daļu.

2.  Ja dalībvalstīs, kurās piemēro Regulas (ES) Nr. 1307/2013 40. panta 2. punktu, lauksaimniekam ir tiesības saņemt maksājumtiesības saskaņā ar minētās regulas 39. pantu papildus tiesībām saņemt maksājumtiesības atbilstīgi Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 14. panta 1. punktam, viņa maksājumtiesību vērtību, kas jānosaka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 40. panta 3. punktu, aprēķina, ņemot vērā summētus datus par attiecīgo gadu, kuri attiecas uz viņa sākotnējo saimniecību un uz mantoto saimniecību vai mantotās saimniecības daļu.2. IEDAĻA

Maksājumtiesību aktivizēšana un nodošana

7. pants

Maksājumtiesību aktivizēšana gadījumos, kad pārdošanā vai iznomāšanā izmanto Regulas (ES) Nr. 1307/2013 24. panta 8. punktā vai Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 20. un 21. pantā paredzēto klauzulu par līgumu

1.  Gadījumos, kad pārdošanā vai iznomāšanā izmanto Regulas (ES) Nr. 1307/2013 24. panta 8. punktā paredzēto klauzulu par līgumu, pircēja vai nomnieka pirmo maksājuma pieteikumu saskaņā ar pamata maksājuma shēmu iesniedz tajā pašā gadā, kad iesniedz šīs regulas 3. pantā minēto pieteikumu maksājumtiesību piešķiršanai.

2.  Gadījumos, kad pārdošanā izmanto Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 20. pantā paredzēto klauzulu par līgumu, pircējs savā pirmajā maksājuma pieteikumā saskaņā ar pamata maksājuma shēmu iekļauj ziņas par pārdošanas līgumu, norādot attiecīgo klauzulu par līgumu un/vai minētā pārdošanas līguma kopiju, ja tādu pieprasa dalībvalsts. Šādu pieteikumu iesniedz tajā pašā gadā, kad iesniedz šīs regulas 4. pantā minēto pieteikumu maksājumtiesību piešķiršanai.

3.  Gadījumos, kad iznomāšanā izmanto Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 21. pantā paredzēto klauzulu par līgumu, nomnieks savā pirmajā maksājuma pieteikumā saskaņā ar pamata maksājuma shēmu iekļauj ziņas par nomas līgumu, norādot attiecīgo klauzulu par līgumu un/vai minētā nomas līguma kopiju, ja tādu pieprasa dalībvalsts. Šādu pieteikumu iesniedz tajā pašā gadā, kad iesniedz šīs regulas 5. pantā minēto pieteikumu maksājumtiesību piešķiršanai.

8. pants

Paziņojumi par nodošanu

1.  Gadījumos, kad tiek veikta nodošana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 34. pantu, tiesību nodevējs termiņā, kas jānosaka dalībvalstij, par nodošanu paziņo kompetentajai iestādei.

2.  Nodošanu veic saskaņā ar paziņojumā norādīto, izņemot gadījumus, kad kompetentā iestāde iebilst pret nodošanu. Kompetentā iestāde var iebilst pret nodošanu tikai tad, ja nodošana nav saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1307/2013, Deleģēto regulu (ES) Nr. 639/2014 un šo regulu. Kompetentā iestāde pēc iespējas drīzāk paziņo tiesību nodevējam par savu iebildumu.3. IEDAĻA

Valsts vai reģionālās rezerves

9. pants

Ieskaitīšana atpakaļ valsts vai reģionālajā rezervē

1.  Regulas (ES) Nr. 1307/2013 31. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām, izņemot nepārvaramas varas gadījumus vai ārkārtas apstākļus, neizmantotās maksājumtiesības uzskata par ieskaitītām atpakaļ valsts vai reģionālajā rezervē nākamajā dienā pēc termiņa, kuru Komisija, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1306/2013 78. panta b) punktu, noteikusi saskaņā ar pamata maksājuma shēmu iesniedzamā vienotā pieteikuma grozīšanai kalendāra gadā, kurā beidzas laikposms, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1307/2013 31. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā.

2.  Dalībvalstis, kas ir izveidojušas reģionālas rezerves saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 30. panta 2. punktu, piemēro noteikumus par neizmantoto maksājumtiesību ieskaitīšanu atpakaļ reģionālajā rezervē.3. NODAĻA

ZAĻĀ SAIMNIEKOŠANA

10. pants

Procedūra, kādā paziņo un novērtē prakses, kas ietvertas konkrētās saistībās vai sertifikācijas shēmās

1.  Paziņojumus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 43. panta 8. punktā, iesniedz līdz 2014. gada 1. augustam, ja piemērošana notiek 2015. gadā, vai līdz tā gada 1. jūlijam, kas ir tieši pirms piemērošanas gada, ja piemērošana notiek pēc 2015. gada.

Minētajos paziņojumos vienu reizi gadā var izdarīt izmaiņas, ja Komisijai par tām tiek paziņots līdz tā gada 1. jūlijam, kas ir tieši pirms izmaiņu piemērošanas gada.

2.  Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1307/2013 43. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajām saistībām paziņojumos Komisijai skaidri apraksta prakses, kas ir ietvertas saistībās, un norāda, kurām praksēm, kas nosauktas minētās regulas 43. panta 2. punktā, tās ir līdzvērtīgas un kurās no līdzvērtīgajām praksēm, kas nosauktas minētās regulas IX pielikumā, tās ietilpst. Minētajos paziņojumos iekļauj atsauci uz attiecīgajām saistībām lauku attīstības programmā, kura iesniegta Komisijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 ( 3 ) 10. panta 1. punktu vai kuru Komisija apstiprinājusi saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/2009 ( 4 ) 18. panta 4. punktu.

3.  Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1307/2013 43. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajām sertifikācijas shēmām paziņojumos Komisijai skaidri apraksta prakses, kas ir ietvertas sertifikācijas shēmā, un norāda, kurām praksēm, kas nosauktas minētās regulas 43. panta 2. punktā, tās ir līdzvērtīgas un kurās no līdzvērtīgajām praksēm, kas nosauktas minētās regulas IX pielikumā, tās ietilpst.

4.  Ja Komisijas veiktā novērtējumā secināts, ka paziņotās prakses, kas ir ietvertas konkrētajās saistībās vai sertifikācijas shēmās, neietilpst Regulas (ES) Nr. 1307/2013 IX pielikuma sarakstā, Komisija trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par to informē dalībvalsti. Dalībvalsts viena mēneša laikā pēc Komisijas informācijas saņemšanas var sniegt papildu informāciju. Regulas (ES) Nr. 1307/2013 43. panta 8. punkta otrajā daļā paredzēto īstenošanas aktu pieņem septiņu mēnešu laikā pēc sākotnējā paziņojuma saņemšanas.

11. pants

Robežas, kādās jāsaglabā ilggadīgo zālāju platība absolūtā izteiksmē

Robežas, kas jāizmanto, lai novērtētu, vai ir saglabāta ilggadīgo zālāju platība absolūtā izteiksmē, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1307/2013 45. panta 3. punkta otrajā daļā, atbilst saskaņā ar minētās regulas 45. panta 2. punkta a) apakšpunktu noteiktās ilggadīgo zālāju platības samazinājumam ne vairāk kā 0,5 % apmērā.4. NODAĻA

SAISTĪTAIS ATBALSTS1. IEDAĻA

Brīvprātīgs saistītais atbalsts

12. pants

Regulas (ES) Nr. 1307/2013 55. panta 1. punktā minēto lēmumu novērtēšanas un apstiprināšanas procedūra

Komisija novērtē Regulas (ES) Nr. 1307/2013 55. panta 1. punktā minēto lēmumu atbilstību minētajai regulai, jo īpaši attiecībā uz to, vai ir pierādīta viena no tās 55. panta 1. punktā noteiktajām vajadzībām, un Deleģētajai regulai (ES) Nr. 639/2014.

Ja Komisija uzskata, ka dalībvalsts sniegtā informācija nedod iespēju secināt, ka pirmajā daļā minētie nosacījumi ir izpildīti, tā pieprasa attiecīgajai dalībvalstij sniegt papildu informāciju vai pārskatīt savu lēmumu.

Komisija četru mēnešu laikā pēc visas prasītās informācijas saņemšanas pieņem īstenošanas aktu, ar ko apstiprina vai noraida dalībvalsts lēmumu.2. IEDAĻA

Kultūratkarīgais maksājums par kokvilnu

13. pants

Procedūra atļauju piešķiršanai attiecībā uz zemi un šķirnēm

Procedūru, kurā piešķir atļaujas attiecībā uz zemi un šķirnēm Regulas (ES) Nr. 1307/2013 57. pantā paredzētā kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu saņemšanai, attiecībā uz konkrētā gada sējas laiku pabeidz līdz attiecīgā gada 31. janvārim.

14. pants

Paziņojumi audzētājiem

1.  Katru gadu līdz 1. martam dalībvalstis paziņo kokvilnas audzētājiem šādu informāciju par minētā gada sējas laiku:

a) atļautās sējas šķirnes;

b) kritēriji, uz kuru pamata zemi atļauj izmantot kokvilnas audzēšanai un kurus tās noteikušas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 56. pantu;

c) kokvilnas stādījumu minimālā biezība, kas minēta Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 58. pantā;

d) nepieciešamā agronomijas prakse.

2.  Ja šķirnes atļauja tiek atsaukta, dalībvalstis līdz 1. martam paziņo audzētājiem par tās atsaukšanu attiecībā uz nākamā gada sējas laiku.5. NODAĻA

PAZIŅOŠANAS NOTEIKUMI

15. pants

Paziņojumi par līdzekļu elastīgu pārvietošanu starp pīlāriem

1.  Informācija, kas jāpaziņo Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 14. panta 1. punktu un Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 ( 5 ) 136.a panta 1. punktu, attiecībā uz katru kalendāra gadu līdz 2019. gadam ir procentuālās daļas no gada valsts maksimālā apjoma, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1307/2013 14. panta 1. punkta pirmajā daļā un Regulas (EK) Nr. 73/2009 136.a panta 1. punkta pirmajā daļā.

2.  Informācija, kas jāpaziņo Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 14. panta 2. punktu un Regulas (EK) Nr. 73/2009 136.a panta 1. punktu, attiecībā uz katru finanšu gadu līdz 2020. gadam ir ikgadējās procentuālās daļas no gada summām, kas piešķirtas, lai atbalstītu lauku attīstības programmas pasākumus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1307/2013 14. panta 2. punkta pirmajā daļā un Regulas (EK) Nr. 73/2009 136.a panta 2. punkta pirmajā daļā.

16. pants

Paziņojums par pamata maksājuma shēmas maksimālā apjoma palielināšanu, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 2. un 3. punktā

Kad dalībvalsts paziņo Komisijai par lēmumiem, ko tā pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 2. vai 3. punktu, Komisijai iesniedzamajā informācijā attiecībā uz katru kalendāra gadu līdz 2020. gadam norāda procentuālās daļas no valsts gada maksimālajiem apjomiem, kas noteikti minētās regulas II pielikumā, pēc to summu atvilkšanas, kuras izriet no minētās regulas 47. panta 1. punkta piemērošanas.

▼M1

16.a pants

Paziņojums par Regulas (ES) Nr. 1307/2013 36. panta 4. punktā minētā vienotā platībmaksājuma shēmas maksimālā apjoma palielināšanu

Kad dalībvalsts paziņo Komisijai par lēmumiem, ko tā pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 36. panta 4. punktu, Komisijai iesniedzamajā informācijā attiecībā uz katru kalendāro gadu no 2018. gada līdz 2020. gadam norāda procentuālās daļas no minētās regulas II pielikumā noteiktajiem valsts gada maksimālajiem apjomiem pēc to summu atvilkšanas, kuras izriet no minētās regulas 47. panta 1. punkta piemērošanas.

▼B

17. pants

Finanšu piešķīrumi saskaņā ar pārdalošo maksājumu, maksājumu par platībām ar dabas radītiem ierobežojumiem un maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem

Kad dalībvalsts paziņo Komisijai par lēmumiem, ko tā pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 42. panta 1. punktu, 49. panta 1. punktu un 51. panta 1. punktu, Komisijai iesniedzamajā informācijā attiecībā uz katru kalendāra gadu līdz 2020. gadam norāda procentuālās daļas no valsts gada maksimālajiem apjomiem, kas noteikti minētās regulas II pielikumā.

18. pants

Regulas (EK) Nr. 792/2009 piemērošana

Paziņojumus Komisijai, kas paredzēti Regulā (ES) Nr. 1307/2013, Deleģētajā regulā (ES) Nr. 639/2014 un šajā regulā, sniedz saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 792/2009.6. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

19. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro atbalsta pieteikumiem, kas attiecas uz kalendāra gadiem, kuri ir pēc 2014. kalendāra gada.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 640/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 48. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).

( 4 ) Padomes 2005. gada 20. septembra Regula (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

( 5 ) Padomes 2009. gada 19. janvāra Regula (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.).

Top