EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1382

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1382 (2019. gada 2. septembris), ar ko groza dažas regulas, ar kurām piemēro antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumus attiecībā uz konkrētiem tērauda ražojumiem, uz kuriem attiecas aizsardzības pasākumi

C/2019/6265

OJ L 227, 3.9.2019, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1382/oj

3.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1382

(2019. gada 2. septembris),

ar ko groza dažas regulas, ar kurām piemēro antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumus attiecībā uz konkrētiem tērauda ražojumiem, uz kuriem attiecas aizsardzības pasākumi

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 11. marta Regulu (ES) 2015/477 par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt attiecībā uz antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējo ietekmi (1),

pēc apspriešanās ar Aizsardzības pasākumu komiteju,

tā kā:

1.   PRIEKŠVĒSTURE UN PROCEDŪRA

(1)

Ar Regulu (ES) 2019/159 (2) Komisija uz trīs gadiem noteica aizsardzības pasākumus attiecībā uz konkrētiem tērauda ražojumiem. Minētie pasākumi ir tarifa kvotas, kas piemērojamas konkrētos laikposmos, saskaņā ar kuriem ir jāmaksā tarifa kvotas pārsniegšanas maksājums 25 % apmērā, ja imports pārsniedz noteiktu robežvērtību, kas atbilst importa vidējam līmenim 2015. līdz 2017. gadā.

(2)

Pašlaik dažām ražojumu kategorijām, uz kurām attiecas aizsardzības pasākumi, ir ieviesti antidempinga un/vai kompensācijas pasākumi. Tādējādi attiecībā uz minētajiem ražojumiem, līdzko ir pārsniegtas aizsardzības pasākumu ietvaros noteiktās tarifa kvotas, par vienu un to pašu importu būtu maksājams gan tarifa kvotas pārsniegšanas maksājums, gan antidempinga vai kompensācijas maksājums. Kā uzsvērts Regulā (ES) 2019/159 (3), šāda antidempinga un/vai antisubsidēšanas pasākumu apvienošana ar tajā pašā regulā noteiktajiem aizsardzības pasākumiem var radīt lielāku ietekmi uz tirdzniecību, nekā vēlams, tādēļ laika gaitā ir jāveic pārbaude.

(3)

Tāpēc 2019. gada 24. aprīlī Komisija publicēja paziņojumu (4) par iespējamo kombinēto ietekmi, ko uz attiecīgajām ražojumu kategorijām var atstāt antidempinga un/vai antisubsidēšanas pasākumi kopā ar aizsardzības pasākumiem. Vienkāršības labad minētās ražojumu kategorijas ir uzskaitītas 1.A pielikumā. Savā 2019. gada 24. aprīļa paziņojumā Komisija apstiprināja, ka ir pamats uzskatīt, ka šo pasākumu kombinācija patiešām varētu radīt lielāku ietekmi, nekā ir paredzēts vai vēlams Savienības tirdzniecības aizsardzības politikā un mērķos, kā noteikts Regulā (ES) 2015/477, un ka varētu būt lietderīgi grozīt spēkā esošos antidempinga un kompensācijas pasākumus, kas attiecas uz tām ražojumu kategorijām, uz kurām attiecas arī aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu attiecīgo pasākumu samērīgumu.

(4)

Tajā pašā paziņojumā Komisija aicināja ieinteresētās personas rakstiski paust savu viedokli par minētajiem apsvērumiem.

2.   IEINTERESĒTO PERSONU PIEZĪMES

(5)

Komisija saņēma piezīmes no 12 ieinteresētajām personām un pienācīgi ņēma vērā to argumentus. Starp šīm personām ir pieci ražotāji eksportētāji, viena ārvalstu valdība, viena Eiropas tērauda ražotāju asociācija, četri tērauda lietotāji vai importētāji Eiropas Savienībā, kā arī viena tērauda lietotāju asociācija.

(6)

Vairums ieinteresēto personu piekrita, ka antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kombinācija attiecībā uz tiem pašiem ražojumiem var radīt lielāku ietekmi, nekā ir paredzēts vai vēlams Savienības tirdzniecības aizsardzības politikā un mērķos. Dažas ieinteresētās personas atzīmēja, ka šāda pasākumu kombinācija var radīt nevēlami pārmērīgu apgrūtinājumu dažiem ražotājiem eksportētājiem, kuri vēlas eksportēt uz Savienību, kā dēļ tiem var tikt liegta pieeja Savienības tirgum.

(7)

Viens importētājs no Lietuvas piekrita, ka antidempinga/antisubsidēšanas un aizsardzības pasākumu kombinācija nav vēlama, un pieprasīja ar atpakaļejošu spēku koriģēt pasākumu kombinēto ietekmi, atlīdzinot importētājam samaksātā maksājuma atlikušo summu.

(8)

Atbildot uz šo pieprasījumu, Komisija norādīja, ka Regulas (ES) 2015/477 2. pantā tiek noteikti skaidri ierobežojumi jebkādam saskaņā ar minēto regulu pieņemtam pasākumam, ko piemēro no tās spēkā stāšanās dienas, un ka to nevar izmantot par pamatu, lai atmaksātu maksājumus, kas iekasēti pirms minētā datuma, ja vien Komisija nav noteikusi citādi. Tā kā jebkāda ietekme, ko rada šī pārskatīšana, attiecas tikai uz turpmāku attiecīgo vienlaicīgo pasākumu piemērošanu, ražotāja eksportētāja pieprasījums tika noraidīts.

(9)

Viens Krievijas ražotājs eksportētājs apgalvoja, ka, lai nodrošinātu paredzamību un juridisko noteiktību un lai par katru cenu izvairītos no antidempinga un/vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kombinētās ietekmes, Komisijai būtu nekavējoties jāgroza spēkā esošie antidempinga pasākumi neatkarīgi no tā, vai to ražojumu tarifa kvotas, uz kuriem attiecas attiecīgais aizsardzības pasākums, ir vai nav izsmeltas.

(10)

Šis ražotājs eksportētājs īpaši atsaucās uz antidempinga maksājumiem, kas noteikti konkrētu Brazīlijas, Irānas, Krievijas un Ukrainas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importam, kā noteikts Komisijas Regulā (ES) 2017/1795 (5).

(11)

Komisija šajā sakarā atgādināja, ka aizsardzības pasākumu ietekme rodas tikai tad, ja ir izsmelts attiecīgais tarifa kvotas līmenis (konkrētais vai erga omnes), un ka tiek noteikts piemērojamais tarifa kvotas pārsniegšanas maksājums. Komisija uzskata, ka līdz tam laikam visu piemērojamo antidempinga/antisubsidēšanas pasākumu pilnais līmenis joprojām ir nepieciešams un pamatots, lai novērstu netaisnīga importa par dempinga cenām/subsidētā importa ietekmi. Tādējādi jautājums par kombinēto ietekmi kļūst aktuāls tikai tad, ja ir izsmelts piemērojamais kvantitatīvais ierobežojums un tiek piemēroti papildu aizsardzības maksājumi.

(12)

Komisija piebilda, ka, veicot turpmākus novērojumus, Krievijas ražotāja eksportētāja eksportēto ražojumu kategoriju importa līmenis ir krietni zemāks par piemērojamo tarifa kvotu. Tāpēc šis pieprasījums tika noraidīts.

(13)

Vairākas ieinteresētās personas apgalvoja, ka uz tām attiecas divi tiesiskās aizsardzības līdzekļi, jo dažiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem piemēro gan tarifa kvotas pārsniegšanas maksājumu, gan tā saucamos “līdzsvara atjaunošanas pasākumus”, kas tika ieviesti saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/886 (6). Tāpēc tās apgalvoja, ka Komisijai būtu jāaptur arī pēdējie minētie pasākumi šīs regulas darbības jomā.

(14)

Komisija norādīja, ka “līdzsvara atjaunošanas pasākumi” un antidempinga/antisubsidēšanas pasākumi pašā pamatā tiecas sasniegt dažādus politikas mērķus, tāpēc uz tiem neattiecas pārskatīšana, kuras mērķis ir novērtēt kombinēto antidempinga/antisubsidēšanas pasākumu, kā arī aizsardzības pasākumu, kas ieviesti ar Regulu (ES) 2019/159, samērīgumu. Šajā saistībā jāatgādina, ka antidempinga/antisubsidēšanas pasākumi ir vērsti pret “netaisnīgām” tirdzniecības darbībām, ko veic konkrēti tirgus dalībnieki vai valstis. Pretēji tam “līdzsvara atjaunošanas pasākumi” cenšas līdzsvarot koncesiju un saistību līdzsvaru starp Savienību un citu PTO dalībvalsti, apturot būtiski līdzvērtīgas koncesijas vai citas saistības (7) pēc vienpusējas darbības, ko veikusi šī PTO dalībvalsts, izjaucot koncesiju un saistību minēto līdzsvaru. Tas ir atspoguļots arī pēdējo minēto pasākumu dažādajos juridiskajos pamatos, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 654/2014 (8). Tomēr Regulas (ES) 2015/477 noteikumi, kas ir šīs regulas juridiskais pamats, attiecas konkrēti tikai uz kombinēto ietekmi, ko uz to pašu ražojumu kategorijām, kas uzskaitītas 1.A pielikumā, atstāj antidempinga un/vai antisubsidēšanas pasākumi un aizsardzības pasākumi. Ņemot vērā šo dažādo pasākumu dažādās pamatā esošās situācijas un nolūkus, šī pārskatīšana neattiecas uz attiecīgo “līdzsvara atjaunošanas pasākumu” apturēšanu. Tāpēc aizsardzības un līdzsvarošanas pasākumu kombinētā ietekme nevar tikt novērsta saskaņā ar Regulas (ES) 2015/477 konkrēto tiesisko regulējumu. Tāpēc prasību noraidīja.

3.   SECINĀJUMI

(15)

Pamatojoties uz iepriekš minēto un pienācīgi ņemot vērā visu ieinteresēto personu iesniegto informāciju, Komisija apstiprina, ka ir pietiekams pamats uzskatīt, ka to antidempinga un/vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kombinācija, kas ieviesti ar Regulu (ES) 2019/159 attiecībā uz ražojumu kategorijām, kuras uzskaitītas 1.A pielikumā, patiešām radītu lielāku ietekmi, nekā ir paredzēts vai vēlams Savienības tirdzniecības aizsardzības politikā un mērķos, kā noteikts Regulā (ES) 2015/477. Tādēļ Komisija uzskata, ka ir lietderīgi ieviest pasākumus, lai novērstu 2. pielikumā uzskaitīto antidempinga un/vai kompensācijas pasākumu vienlaicīgu piemērošanu kopā ar tarifa kvotas pārsniegšanas maksājumu tērauda ražojumu kategorijām, kas uzskaitītas 1.A pielikumā.

(16)

Līdz ar to, ja Regulas (ES) 2019/159 1. panta 6. punktā minētā tarifa kvotas pārsniegšanas maksājuma likme kļūst piemērojama ražojumu kategorijām, kas uzskaitītas 1.A pielikumā, un ja tā pārsniedz līdzvērtīgu likmi augstākajai antidempinga un/vai kompensācijas maksājuma likmei, ko piemēro tai pašai ražojumu kategorijai, iekasē tikai tarifa kvotas pārsniegšanas maksājumu. Citiem vārdiem, situācijā, ja tarifa kvotas pārsniegšanas maksājums ir 25 % un līdzvērtīga antidempinga un/vai kompensācijas maksājuma likme, ko piemēro tām pašām ražojumu kategorijām, ir 10 %, iekasē tikai tarifa kvotas pārsniegšanas maksājumu. Šādā gadījumā piemērojamā antidempinga un/vai antisubsidēšanas pasākuma iekasēšanu aptur uz iepriekš minētā tarifa kvotas pārsniegšanas maksājuma piemērošanas laiku.

(17)

Ja Regulas (ES) 2019/159 1. panta 6. punktā minētā tarifa kvotas pārsniegšanas maksājuma likme kļūst piemērojama ražojumu kategorijām, kas uzskaitītas 1.A pielikumā, un ja tā ir mazāka par līdzvērtīgu antidempinga un/vai kompensācijas maksājuma likmi, ko piemēro tām pašām ražojumu kategorijām, tad tarifa kvotas pārsniegšanas maksājums būtu maksājams pilnā apmērā, papildinot to ar starpību starp tarifa kvotas pārsniegšanas maksājumu un augstākā ieviestā antidempinga/antisubsidēšanas maksājuma līmeni, kā noteikts 2. pielikumā. Citiem vārdiem sakot, ja tarifa kvotas pārsniegšanas maksājums ir 25 % un augstākā no līdzvērtīgām antidempinga un/vai kompensācijas maksājuma likmēm, ko piemēro tām pašām ražojumu kategorijām, ir 35 %, tad tarifa kvotas pārsniegšanas maksājums 25 % apmērā būtu jāpapildina ar 10 % starpību starp tarifa kvotas pārsniegšanas maksājumu un piemērojamās antidempinga un/vai kompensācijas maksājuma likmes līdzvērtīgu likmi. Šādā situācijā piemērojamā antidempinga un/vai antisubsidēšanas pasākuma nepiemērojamās daļas iekasēšana būtu jāaptur tā, lai nodrošinātu to, ka abu pasākumu kombinētā ietekme nepārsniedz augstākā ieviestā antidempinga/antisubsidēšanas maksājuma līmeni.

(18)

Lai novērstu šaubas, tiklīdz vairs nepiemēro tarifa kvotas pārsniegšanas maksājumu, attiecīgā antidempinga/antisubsidēšanas pasākuma apturētā iekasēšana vairs nav spēkā. No minētā brīža piemērojamo antidempinga/antisubsidēšanas pasākumu iekasēšana tiek piemērota kā parasti.

(19)

Ja kombinēti antidempinga un antisubsidēšanas pasākumi attiecas uz to pašu ražojumu no konkrētām valstīm, attiecīgajās regulās, kas uzskaitītas 1.B pielikumā, nosaka to piemērošanas kārtību, lai izvairītos no divkāršas uzskaites. Gadījumos, kad tarifa kvotas pārsniegšanas maksājuma likme ir zemāka par kombinēto antidempinga un kompensācijas maksājumu, antidempinga un kompensācijas maksājuma vai tā daļas piemērošana ir prioritāra attiecībā pret tarifa kvotas pārsniegšanas maksājumu.

(20)

Ja piemērojamie antidempinga un/vai antisubsidēšanas pasākumi ietver fiksētu maksājumu, Komisija to konvertēja par ad valorem maksājumu un izrietošo ad valorem maksājumu salīdzināja ar tarifa kvotas pārsniegšanas maksājumu. Gadījumos, kad izrietošais ad valorem maksājums bija augstāks nekā tarifa kvotas pārsniegšanas maksājums, samazinātais antidempinga un/vai antisubsidēšanas maksājums saskaņā ar 16. apsvērumu tika konvertēts atpakaļ par fiksētu maksājumu.

(21)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tirdzniecības aizsardzības instrumentu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ja Regulas (ES) 2019/159 1. panta 6. punktā minētais tarifa kvotas pārsniegšanas maksājums kļūst piemērojams ražojumu kategorijām, kas uzskaitītas Regulas (ES) 2019/159 1. pielikumā, un ja tas pārsniedz 2. pielikumā uzskaitīto antidempinga/antisubsidēšanas maksājumu līdzvērtīgu ad valorem līmeni, iekasē tikai Regulas (ES) 2019/159 1. panta 6. punktā minēto tarifa kvotas pārsniegšanas maksājumu.

2.   Šā panta 1. punkta piemērošanas laikposmā aptur to maksājumu iekasēšanu, kas noteikti saskaņā ar šīs regulas 1.B pielikumā uzskaitītajām regulām.

3.   Ja Regulas (ES) 2019/159 1. panta 6. punktā minētais tarifa kvotas pārsniegšanas maksājums kļūst piemērojams ražojumu kategorijām, kas uzskaitītas Regulas (ES) 2019/159 1. pielikumā, un tā līmenis ir zemāks par 2. pielikumā uzskaitīto antidempinga/antisubsidēšanas maksājumu līdzvērtīgu ad valorem līmeni, Regulas (ES) 2019/159 1. panta 6. punktā minēto tarifa kvotas pārsniegšanas maksājumu iekasē papildus starpībai starp minēto maksājumu un 2. pielikumā uzskaitīto antidempinga/antisubsidēšanas maksājumu augstāko līdzvērtīgo ad valorem līmeni.

4.   Aptur to antidempinga/antisubsidēšanas maksājuma summas daļu, kas nav iekasēta saskaņā ar 2. punktu.

5.   Šā panta 2. un 4. punktā minētā maksājuma apturēšana attiecas tikai uz Regulas (ES) 2019/159 1. panta 6. punktā minētā tarifa kvotas pārsniegšanas maksājuma piemērošanas laikposmu.

2. pants

Visus pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu, piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas, un tiem nav atpakaļejoša spēka.

Neviens pasākums, kas pieņemts saskaņā ar šo regulu, nav pamats, lai atmaksātu maksājumus, kas iekasēti pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 2. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 83, 27.3.2015., 11. lpp.

(2)  OV L 31, 1.2.2019., 27. lpp.

(3)  OV L 31, 1.2.2019., 53. lpp., 186. apsvērums.

(4)  OV C 146, 26.4.2019., 5. lpp.

(5)  OV L 258, 6.10.2017., 24. lpp.

(6)  OV L 158, 21.6.2018., 5. lpp.

(7)  Komisijas Regulas (ES) 2018/724 (OV L 122, 17.5.2018., 14. lpp.) un (ES) 2018/886.

(8)  OV L 189, 27.6.2014., 50. lpp.


1.A PIELIKUMS

To ražojumu kategoriju saraksts, uz kurām attiecas galīgie aizsardzības pasākumi

Ražojuma numurs

Ražojuma kategorija

KN kodi

1.

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2.

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3.

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4.

Ar metālu pārklātas loksnes

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5.

Loksnes ar organisku pārklājumu

7210 70 80 , 7212 40 80

6.

Skārda velmētavu ražojumi

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7.

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

8.

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9.

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

10.

Nerūsējošā tērauda quarto loksnes, karsti velmētas

7219 21 10 , 7219 21 90

12.

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13.

Armatūras stieņi

7214 20 00 , 7214 99 10

14.

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15.

Nerūsējošā tērauda stiepļu stieņi

7221 00 10 , 7221 00 90

16.

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17.

Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18.

Rievkonstrukcijas

7301 10 00

19.

Dzelzceļa materiāli

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

20.

Gāzes cauruļvadi

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21.

Dobi profili

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22.

Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

24.

Citādas bezšuvju caurules

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

25.

Lielas metinātas caurules

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26.

Citādas metinātas caurulītes

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

27.

Neleģēta un citu leģētu tēraudu aukstās apdares stieņi

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

28.

Neleģēta tērauda stieples

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90


1.B PIELIKUMS

Tādu regulu saraksts, ar ko nosaka antidempinga un antisubsidēšanas pasākumus ražojumiem, uz kuriem attiecas aizsardzības pasākums

1)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1795 (2017. gada 5. oktobris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Brazīlijas, Irānas, Krievijas un Ukrainas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importam un ar ko izbeidz izmeklēšanu attiecībā uz konkrētu Serbijas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importu (OV L 258, 6.10.2017., 24. lpp.);

2)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/969 (2017. gada 8. jūnijs), ar kuru nosaka galīgos kompensācijas maksājumus konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importam un ar kuru groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/649, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importam (OV L 146, 9.6.2017., 17. lpp.);

3)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1328 (2016. gada 29. jūlijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Krievijas Federācijas izcelsmes auksti velmētu plakanu tērauda velmējumu importam (OV L 210, 4.8.2016., 1. lpp.);

4)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/186 (2018. gada 7. februāris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes korozijizturīgu tēraudu importam (OV L 34, 8.2.2018., 16. lpp.);

5)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/687 (2019. gada 2. maijs), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ar organisku pārklājumu pārklātu tērauda izstrādājumu importam (OV L 116, 3.5.2019., 5. lpp.);

6)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/688 (2019. gada 2. maijs), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1037 18. pantu, nosaka galīgo kompensācijas maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ar organisku pārklājumu pārklātu tērauda izstrādājumu importam (OV L 116, 3.5.2019., 39. lpp.);

7)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/336 (2017. gada 27. februāris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda biezlokšņu importam (OV L 50, 28.2.2017., 18. lpp.);

8)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1429 (2015. gada 26. augusts), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas un Taivānas izcelsmes plakanu nerūsējošā tērauda auksto velmējumu importam (OV L 224, 27.8.2015., 10. lpp.);

9)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1246 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes betona stiegrojuma stieņu no tērauda, kuriem ir paaugstināta izturība pret nogurumu, importam nosaka galīgu antidempinga maksājumu (OV L 204, 29.7.2016., 70. lpp.);

10)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1019 (2017. gada 16. jūnijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Baltkrievijas Republikas izcelsmes betona stiegrojuma stieņu importam (OV L 155, 17.6.2017., 6. lpp.);

11)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1141 (2017. gada 27. jūnijs), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1037 18. pantu, nosaka galīgo kompensācijas maksājumu konkrētu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importam (OV L 165, 28.6.2017., 2. lpp.);

12)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1846 (2015. gada 14. oktobris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stiepļu stienīšu importam (OV L 268, 15.10.2015., 9. lpp.);

13)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/110 (2015. gada 26. janvāris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Baltkrievijas, Ķīnas Tautas Republikas un Krievijas izcelsmes metinātu dzelzs vai neleģēta tērauda cauruļu un cauruļvadu importam, kā arī beidz procedūru attiecībā uz konkrētu Ukrainas izcelsmes metinātu dzelzs vai neleģēta tērauda cauruļu un cauruļvadu importu (OV L 20, 27.1.2015., 6. lpp.);

14)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/330 (2018. gada 5. marts), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nerūsējošā tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importam (OV L 63, 6.3.2018., 15. lpp.);

15)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1469 (2018. gada 1. oktobris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktam nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Krievijas un Ukrainas izcelsmes dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu importam (OV L 246, 2.10.2018., 20. lpp.);

16)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/804 (2017. gada 11. maijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes apaļa šķērsgriezuma dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda (izņemot nerūsējošo tēraudu) bezšuvju cauruļu un caurulīšu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, importam (OV L 121, 12.5.2017., 3. lpp.);

17)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/251 (2019. gada 12. februāris) par galīgo antidempinga maksājumu, kas noteikts importam no Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, un ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2272, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importam (OV L 42, 13.2.2019., 25. lpp.); kā arī

18)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/865 (2015. gada 4. jūnijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes iepriekš un vēlāk stiegrotu neleģētā tērauda stiepļu un stiepļu vijumu (PSC stiepļu un stiepļu vijumu) importam pēc termiņbeigu pārskatīšanas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu (OV L 139, 5.6.2015., 12. lpp.).


2. PIELIKUMS

Antidempinga un/vai kompensācijas maksājumu likmes, kas piemērojamas, kamēr tam pašam ražojumam piemēro aizsardzības maksājumu

2.1. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1795 (2017. gada 5. oktobris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Brazīlijas, Irānas, Krievijas un Ukrainas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importam un ar ko izbeidz izmeklēšanu attiecībā uz konkrētu Serbijas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importu (OV L 258, 6.10.2017., 24. lpp.).

Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Galīgā maksājuma likme – euro par neto tonnu

Maksājuma likmes ekvivalents Ad Valorem maksājumā

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums – euro par neto tonnu

Brazīlija

ArcelorMittal Brasil S.A.

C210

54,5

16,3 %

0,00

Brazīlija

Aperam Inox América do Sul S.A.

C211

54,5

16,3 %

0,00

Brazīlija

Companhia Siderúrgica Nacional

C212

53,4

15,70 %

0,00

Brazīlija

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS)

C213

63

17,50 %

0,00

Brazīlija

Gerdau Açominas S.A.

C214

55,8

0,00

Brazīlija

Visi pārējie Brazīlijas uzņēmumi

C999

63

17,50 %

0,00

Irāna

Mobarakeh Steel Company

C215

57,5

17,90 %

0,00

Irāna

Visi pārējie Irānas uzņēmumi

C999

57,5

17,90 %

0,00

Krievija

Novolipetsk Steel

C216

53,3

15 %

0,00

Krievija

Valsts akciju sabiedrība Magnitogorsk Iron & Steel Works (PJSC MMK)

C217

96,5

33 %

23,39

Krievija

PAO Severstal

C218

17,6

5,30 %

0,00

Krievija

Visi pārējie Krievijas uzņēmumi

C999

96,5

33 %

23,39

Ukraina

Metinvest Group

C219

60,5

19,40 %

0,00

Ukraina

Visi pārējie Ukrainas uzņēmumi

C999

60,5

19,40 %

0,00

2.2. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/969 (2017. gada 8. jūnijs), ar kuru nosaka galīgos kompensācijas maksājumus konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importam un ar kuru groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/649, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importam (OV L 146, 9.6.2017., 17. lpp.).

Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais kompensācijas maksājums

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Kompensācijas maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Ķīnas Tautas Republika

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C157

28,10 %

0,00 %

3,10 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

C158

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Hesteel Co., Ltd. Tangshan filiāle

C159

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Hesteel Co., Ltd. Chengde filiāle

C160

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

C161

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

C162

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Ķīnas Tautas Republika

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.

C164

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Beijing Shougang Co. Ltd., Qian'an Iron & Steel filiāle

C208

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Angang Steel Company Limited

C150

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

C163

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C165

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

C166

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Rizhao Baohua New Material Co.

C167

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

C168

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C156

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Visi pārējie uzņēmumi

C999

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

2.3. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1328 (2016. gada 29. jūlijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Krievijas Federācijas izcelsmes auksti velmētu plakanu tērauda velmējumu importam (OV L 210, 4.8.2016., 1. lpp.).

Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Ķīnas Tautas Republika

Angang Steel Company Limited, Anshan

C097

19,70 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

C098

19,70 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

20,50 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

20,50 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

20,50 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

20,50 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

20,50 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

20,50 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

20,50 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

20,50 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

20,50 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

20,50 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113

20,50 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Visi pārējie uzņēmumi

C999

22,10 %

0,00 %

Krievija

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

C099

18,70 %

0,00 %

Krievija

PAO Severstal, Cherepovets

C100

34 %

9,00 %

Krievija

Visi pārējie uzņēmumi

C999

36,10 %

11,10 %

2.4. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/186 (2018. gada 7. februāris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes korozijizturīgu tēraudu importam (OV L 34, 8.2.2018., 16. lpp.);

Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Ķīnas Tautas Republika

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

C227

27,8 %

2,80 %

Ķīnas Tautas Republika

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

C158

27,8 %

2,80 %

Ķīnas Tautas Republika

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

C159

27,8 %

2,80 %

Ķīnas Tautas Republika

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

C228

27,8 %

2,80 %

Ķīnas Tautas Republika

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

C229

17,2 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

C164

17,2 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

C230

27,9 %

2,90 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

C112

27,9 %

2,90 %

Ķīnas Tautas Republika

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

C312

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Angang Steel Company Limited

C313

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

TKAS Auto Steel Company Ltd.

C314

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.

C315

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C316

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.

C317

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C318

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.

C319

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

C320

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.

C321

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.

C322

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.

C323

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

C324

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.

C325

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

C326

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.

C327

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.

C328

26,1 %

1,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Visi pārējie uzņēmumi

C999

27,9 %

2,90 %

2.5. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/687 (2019. gada 2. maijs), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ar organisku pārklājumu pārklātu tērauda izstrādājumu importam (OV L 116, 3.5.2019., 5.–38. lpp.).

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/688 (2019. gada 2. maijs), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1037 18. pantu, nosaka galīgo kompensācijas maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ar organisku pārklājumu pārklātu tērauda izstrādājumu importam (OV L 116, 3.5.2019., 39. lpp.).

Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais kompensācijas maksājums

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Kompensācijas maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Ķīnas Tautas Republika

Union Steel China

B311

13,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, un Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

B312

29,7 %

26,1 %

29,7 %

1,1 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd un Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd.

B313

23,8 %

5,9 %

4,7 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Angang Steel Company Limited

B314

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Anyang Iron Steel Co. Ltd

B315

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

B316

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

B317

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

B318

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

B319

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

B320

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

B321

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

B322

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

B323

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Jigang Group Co., Ltd.

B324

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Maanshan dzelzs & Steel Company Limited

B325

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Qingdao Hangang Color krītoo lapu Co. Ltd.

B326

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

B327

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.,.Ltd.

B328

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

B329

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

B330

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Wuhan Iron And Steel Company Limited

B331

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

B332

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

B333

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

B334

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Visi pārējie uzņēmumi

B999

44,7 %

13,6 %

33,3 %

0,0 %

2.6. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/336 (2017. gada 27. februāris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda biezlokšņu importam (OV L 50, 28.2.2017., 18. lpp.).

Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Ķīnas Tautas Republika

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

C143

73,1 %

48,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

C144

65,1 %

40,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd and Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

C145

73,7 %

48,70 %

Ķīnas Tautas Republika

Angang Steel Company Limited

C150

70,6 %

45,60 %

Ķīnas Tautas Republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

70,6 %

45,60 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

C146

70,6 %

45,60 %

Ķīnas Tautas Republika

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

C155

70,6 %

45,60 %

Ķīnas Tautas Republika

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

70,6 %

45,60 %

Ķīnas Tautas Republika

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

C154

70,6 %

45,60 %

Ķīnas Tautas Republika

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

C152

70,6 %

45,60 %

Ķīnas Tautas Republika

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

C153

70,6 %

45,60 %

Ķīnas Tautas Republika

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

C149

70,6 %

45,60 %

Ķīnas Tautas Republika

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

C156

70,6 %

45,60 %

Ķīnas Tautas Republika

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

C148

70,6 %

45,60 %

Ķīnas Tautas Republika

Visi pārējie uzņēmumi

C999

73,7 %

48,70 %

2.7. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1429 (2015. gada 26. augusts), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas un Taivānas izcelsmes plakanu nerūsējošā tērauda auksto velmējumu importam (OV L 224, 27.8.2015., 10. lpp.).

Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Ķīnas Tautas Republika

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City

C024

24,4 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City

C025

24,4 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

24,6 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo

C027

24,6 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

24,6 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., Zhangjiagang City

C029

24,6 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Visi pārējie uzņēmumi

C999

25,3 %

0,3 %

Taivāna

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City

C030

0,0 %

0,0 %

Taivāna

Visi pārējie uzņēmumi

C999

6,8 %

0,0 %

2.8. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1246 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes betona stiegrojuma stieņu no tērauda, kuriem ir paaugstināta izturība pret nogurumu, importam nosaka galīgu antidempinga maksājumu (OV L 204, 29.7.2016., 70. lpp.).

Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Ķīnas Tautas Republika

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

C060

18,4 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin

C061

18,4 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

C062

22,5 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

C063

22,5 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang

C064

22,5 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

C065

22,5 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Visi pārējie uzņēmumi

C999

22,5 %

0,0 %

2.9. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1019 (2017. gada 16. jūnijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Baltkrievijas Republikas izcelsmes betona stiegrojuma stieņu importam (OV L 155, 17.6.2017., 6. lpp.).

Valsts

Uzņēmums

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Baltkrievija

Visi uzņēmumi

10,60 %

0,0 %

2.10. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1141 (2017. gada 27. jūnijs), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1037 18. pantu, nosaka galīgo kompensācijas maksājumu konkrētu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stieņu importam (OV L 165, 28.6.2017., 2. lpp.).

Valsts

Uzņēmums

Pilsēta

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais kompensācijas maksājums

Kompensācijas maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Indija

Chandan Steel Ltd., Mumbai

 

B002

3,4 %

0,0 %

Indija

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai; Precision Metals, Mumbai; Hindustan Inox Ltd., Mumbai; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai

 

B003

3,3 %

0,0 %

Indija

Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra

 

B004

0,0 %

0,0 %

Indija

Ambica Steel Ltd.

New-Delhi

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Navimumbaja

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Chase Bright Steel Ltd.

Navimumbaja

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Mumbaja

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Facor Steels Ltd.

Nāgpura

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Global Smelters Ltd.

Kānpura

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Indian Steel Works Ltd.

Navimumbaja

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbaja

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Laxcon Steels Ltd.

Ahmedābāda

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Mumbaja

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Mukand Ltd.

Thāne

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Mumbaja

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Panchmahal Steel Ltd.

Kalola

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Raajratna Metal Industries Ltd.

Ahmedābāda

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Rimjhim Ispat Ltd.

Kānpura

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Sindia Steels Ltd.

Mumbaja

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

SKM Steels Ltd.

Mumbaja

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Thāne

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Shah Alloys Ltd.

Gāndhīnagara

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Visi pārējie uzņēmumi

 

B999

4,0 %

0,0 %

2.11.PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1846 (2015. gada 14. oktobris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stiepļu stienīšu importam (OV L 268, 15.10.2015., 9. lpp.).

Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Ķīnas Tautas Republika

Valin Group

A930

7,9 %

0 %

Ķīnas Tautas Republika

Visi pārējie uzņēmumi

A999

24,0 %

0 %

2.12.PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/110 (2015. gada 26. janvāris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Baltkrievijas, Ķīnas Tautas Republikas un Krievijas izcelsmes metinātu dzelzs vai neleģēta tērauda cauruļu un cauruļvadu importam, kā arī beidz procedūru attiecībā uz konkrētu Ukrainas izcelsmes metinātu dzelzs vai neleģēta tērauda cauruļu un cauruļvadu importu (OV L 20, 27.1.2015., 6. lpp.).

Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Ķīnas Tautas Republika

Visi uzņēmumi

90,60 %

65,6 %

Krievija

TMK Group (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company un Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

A892

16,80 %

0,0 %

Krievija

OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works un Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

A893

10,10 %

0,0 %

Krievija

Visi pārējie uzņēmumi

A999

20,50 %

0,0 %

Baltkrievija

Visi uzņēmumi

38,10 %

13,1 %

2.13. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/330 (2018. gada 5. marts), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nerūsējošā tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importam (OV L 63, 6.3.2018., 15. lpp.).

Valsts

Uzņēmums/uzņēmumi

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Ķīnas Tautas Republika

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haidyu

B120

71,9 %

46,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

B118

48,3 %

23,3 %

Ķīnas Tautas Republika

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong

B119

48,6 %

23,6 %

Ķīnas Tautas Republika

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui

B 236

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou

B 237

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou

B 238

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou

B 239

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou

B 240

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou

B 241

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing

B 242

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin

B 243

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Lixue Group, Co. Ltd., Ruian

B 244

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 245

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai

B 246

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai

B 247

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai

B 248

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai

B 249

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou

B 250

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou

B 251

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing

B 252

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing

B 253

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou

B 254

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui

B 255

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui

B 256

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City

B 257

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town

B 258

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou

B 259

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui

B 260

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town

B 261

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou

B 262

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui

B 263

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town

B 264

56,9 %

31,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Visi pārējie uzņēmumi

B999

71,9 %

46,9 %

2.14. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1469 (2018. gada 1. oktobris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktam nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Krievijas un Ukrainas izcelsmes dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu importam (OV L 246, 2.10.2018., 20. lpp.).

Valsts

Uzņēmums/uzņēmumi

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Krievija

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant un Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

A741

24,1 %

0,0 %

Krievija

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,

OAO Sinarsky Pipe

Plant un OAO Seversky Tube Works

A859

28,7 %

3,7 %

Krievija

Visi pārējie uzņēmumi

A999

35,8 %

10,8 %

Ukraina

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

A742

12,3 %

0,0 %

Ukraina

LLC Interpipe Niko Tube and OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

A743

13,8 %

0,0 %

Ukraina

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

A744

25,7 %

0,7 %

Ukraina

Visi pārējie uzņēmumi

A999

25,7 %

0,7 %

2.15. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/804 (2017. gada 11. maijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes apaļa šķērsgriezuma dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda (izņemot nerūsējošo tēraudu) bezšuvju cauruļu un caurulīšu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, importam (OV L 121, 12.5.2017., 3. lpp.).

Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Ķīnas Tautas Republika

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

C171

29,2 %

4,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

C172

54,9 %

29,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

C173

39,9 %

14,9 %

Ķīnas Tautas Republika

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

C174

48,2 %

23,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

C204

41,4 %

16,4 %

Ķīnas Tautas Republika

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Ķīnas Tautas Republika

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Ķīnas Tautas Republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Ķīnas Tautas Republika

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Ķīnas Tautas Republika

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Ķīnas Tautas Republika

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Ķīnas Tautas Republika

Visi pārējie ražotāji

C999

54,9 %

29,9 %

2.16. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/251 (2019. gada 12. februāris) par galīgo antidempinga maksājumu, kas noteikts importam no Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, un ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2272, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importam (OV L 42, 13.2.2019., 25. lpp.);

Valsts

Uzņēmums

Pilsēta

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Ķīnas Tautas Republika

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, ĶTR

 

A949

17,7 %

0,0 %

Ķīnas Tautas Republika

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd

Handan

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Jiangsu Huacheng Industry Group Co. Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co. Ltd

Chengdu

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Wuxi Dexin Steel Tube Co. Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co. Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Wuxi Seamless Oil Pipe Co. Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co. Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Ķīnas Tautas Republika

Visi pārējie uzņēmumi

 

A999

39,2 %

14,2 %

2.17. PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/865 (2015. gada 4. jūnijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes iepriekš un vēlāk stiegrotu neleģētā tērauda stiepļu un stiepļu vijumu (PSC stiepļu un stiepļu vijumu) importam pēc termiņbeigu pārskatīšanas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu (OV L 139, 5.6.2015., 12. lpp.).

Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Sākotnējais galīgais antidempinga maksājums

Antidempinga maksājums, kad ir piemērojams aizsardzības pasākums

Ķīnas Tautas Republika

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao,

A899

0,00 %

0,00 %

Ķīnas Tautas Republika

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, un Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

A952

31,10 %

6,10 %

Ķīnas Tautas Republika

Visi pārējie uzņēmumi

A999

46,20 %

21,20 %


Top