EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0555-20180303

Consolidated text: Komisijas Regula (EK) Nr. 555/2008 ( 2008. gada 27. jūnijs ), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas potenciālu un kontroli vīna nozarē

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/555/2018-03-03

02008R0555 — LV — 03.03.2018 — 013.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 555/2008

(2008. gada 27. jūnijs),

ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas potenciālu un kontroli vīna nozarē

(OV L 170, 30.6.2008., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 42/2009 (2009. gada 20. janvāris),

  L 16

6

21.1.2009

 M2

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 702/2009 (2009. gada 3. augusts),

  L 202

5

4.8.2009

 M3

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 772/2010 (2010. gada 1. septembris),

  L 232

1

2.9.2010

 M4

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 314/2012 (2012. gada 12. aprīlis),

  L 103

21

13.4.2012

 M5

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 568/2012 (2012. gada 28. jūnijs),

  L 169

13

29.6.2012

►M6

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 202/2013 (2013. gada 8. marts),

  L 67

10

9.3.2013

 M7

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 519/2013 (2013. gada 21. februāris),

  L 158

74

10.6.2013

 M8

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 600/2013 (2013. gada 24. jūnijs),

  L 172

13

25.6.2013

 M9

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 752/2013 (2013. gada 31. jūlijs)

  L 210

17

6.8.2013

 M10

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 994/2013 (2013. gada 16. oktobris),

  L 276

1

17.10.2013

 M11

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 168/2014 (2014. gada 21. februāris),

  L 54

14

22.2.2014

 M12

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 612/2014 (2014. gada 11. marts),

  L 168

62

7.6.2014

 M13

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 614/2014 (2014. gada 6. jūnijs),

  L 168

73

7.6.2014

►M14

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1991 (2015. gada 5. novembris),

  L 290

9

6.11.2015

 M15

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/38 (2016. gada 14. janvāris),

  L 11

1

16.1.2016

►M16

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1149 (2016. gada 15. aprīlis),

  L 190

1

15.7.2016

►M17

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/273 (2017. gada 11. decembris),

  L 58

1

28.2.2018


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 114, 7.5.2009, lpp 23 (555/2008)

 C2

Kļūdu labojums, OV L 139, 5.6.2010, lpp 3 (555/2008)

 C3

Kļūdu labojums, OV L 343, 29.12.2010, lpp 79 (772/2010)
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 555/2008

(2008. gada 27. jūnijs),

ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas potenciālu un kontroli vīna nozarēI

SADAĻA

IEVADA NOTEIKUMI

▼M17 —————

▼BII

SADAĻA

ATBALSTA PROGRAMMASI

NODAĻA

Iesniegšanas procedūra

▼M16 —————

▼BII

NODAĻA

Atbilstīgie pasākumi

▼M16 —————

▼B7.

Iedaļa

Blakusproduktu iznīcināšana

▼M17 —————

▼M16 —————

▼BIII

SADAĻA

TIRDZNIECĪBA AR TREŠĀM VALSTĪMI

NODAĻA

Noteikumi par iekļuves cenu vīnogu sulai un misai

▼M17 —————▼BIV

SADAĻA

RAŽOŠANAS POTENCIĀLSI

NODAĻA

Nelikumīgi stādījumi

55. pants

Sodi izaršanas pienākuma neizpildes gadījumā

1.  Regulas (EK) Nr. 479/2008 85. panta 3. punktā un 86. panta 4. punkta otrajā daļā minētos sodus nosaka tā, lai uzliktu piemērotas sankcijas personām, kas pārkāpušas attiecīgos noteikumus.

Vajadzības gadījumā neskarot agrākos sodus, ko uzlikušas dalībvalstis, dalībvalstis nosaka Regulas (EK) Nr. 479/2008 85. panta 3. punktā un 86. panta 4. punkta otrajā daļā minētos sodus, ievērojot šādus principus:

a) uzliekamais pamata finansiālais sods ir vismaz EUR 12 000 /ha,

b) dalībvalstis var palielināt sodu, ņemot vērā attiecīgajos vīna dārzos ražoto vīnu komerciālo vērtību.

2.  Regulas (EK) Nr. 479/2008 85. panta 3. punktā minētais sods maksājams:

a) par nelikumīgiem stādījumiem, kas eksistē šīs regulas spēkā stāšanās brīdī – pirmo reizi 2009. gada 1. janvārī;

b) par nelikumīgiem stādījumiem pēc šīs regulas spēkā stāšanās brīdī – pirmo reizi no brīža, kad veikti šie stādījumi.

Sodu iekasē atkal ik pēc 12 mēnešiem, skaitot no minētajiem datumiem, saskaņā ar šā panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, līdz izaršanas pienākuma izpildei.

3.  Regulas (EK) Nr. 479/2008 86. panta 4. punkta otrajā daļā minētais sods maksājams pirmo reizi 2010. gada 1. jūlijā par izaršanas pienākuma neizpildi un pēc tam reizi katros 12 mēnešos līdz izpildei saskaņā ar šā panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

4.  Šā panta sakarā iekasētos sodus patur attiecīgā dalībvalsts.

56. pants

Sodi apgrozības aizlieguma neizpildes gadījumā

1.  Regulas (EK) Nr. 479/2008 87. panta 2. punktā minētos sodus nosaka tā, lai uzliktu piemērotas sankcijas personām, kas pārkāpušas attiecīgos noteikumus.

2.  Šā panta 1. punktā minētos sodus uzliek tad, ja attiecīgais ražotājs, kam ir vairāk nekā 0,1 ha vīnogulāju platības un kas attiecīgi:

a) 57. panta 1. punkta otrajā daļā noteiktajā termiņā neiesniedz destilācijas līgumu vai šie līgumi neaptver visu attiecīgo produkciju, kas deklarēta ražas vai produkcijas deklarācijā, vai

b) 57. panta 1. punkta trešajā daļā noteiktajā termiņā neinformē kompetento iestādi par paredzēto priekšlaicīgo ražas novākšanu vai pienācīgi neveic priekšlaicīgo ražas novākšanu.

3.  Pirmajā punktā minētie sodi ir maksājami:

a) destilācijas līguma neiesniegšanas gadījumā – vienu mēnesi pēc 57. panta 1. panta otrajā daļā noteiktā termiņa beigām,

b) priekšlaicīgās ražas novākšanas noteikumu neizpildes gadījumā – attiecīgā kalendārā gada 1. septembrī.

4.  Šā panta sakarā iekasētos sodus patur attiecīgā dalībvalsts.

57. pants

Nelaišana apgrozībā vai destilācija

1.  Regulas (EK) Nr. 479/2008 87. panta 1. punkta gadījumā vīnogām vai vīnogu produktiem var būt tikai viens no šiem galamērķiem:

a) destilācija tikai uz attiecīgā ražotāja rēķina;

b) priekšlaicīga ražas novākšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 12. panta 1. punktā ietverto definīciju uz attiecīgā ražotāja rēķina;

c) ģimenes patēriņš; šī iespēja ir pieņemama tikai tad, ja ražotāja vīna dārzu platība nepārsniedz 0,1 ha.

Pirmās daļas a) apakšpunktā paredzētās destilācijas gadījumā:

 ražotāji iesniedz Regulas (EK) Nr. 479/2008 87. panta 1. punktā paredzēto destilācijas līgumu līdz tā vīna gada beigām, kurā produkti saražoti;

 uz produktiem, kas saražoti pirms vīna dārza legalizācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 86. panta 1. punktu, attiecina destilācijas pienākumu.

Pirmās daļas b) apakšpunktā paredzētās priekšlaicīgas ražas novākšanas gadījumā ražotāji kompetento iestādi iepriekš informē par savu nodomu līdz datumam, ko nosaka dalībvalstis saskaņā ar 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Dalībvalstis kontrolē priekšlaicīgo ražas novākšanu saskaņā ar šīs regulas 12. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

2.  Neskarot 1. punktu, lai atvieglotu kontroli, dalībvalstis var paredzēt pienākumu ražotājiem līdz datumam, kuru dalībvalstis nosaka saskaņā ar 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu, paziņot dalībvalsts kompetentajai iestādei, kuru no 1. punkta pirmās daļas a)–c) apakšpunktā minētajām iespējām tie izvēlēsies.

Dalībvalstis var arī ierobežot ražotāju izvēli līdz vienai vai divām iespējām, kas minētas 1. punkta pirmās daļas a)–c) apakšpunktā.

3.  Ja attiecīgajam ražotājam ir vīna dārzi, kuru produktus var laist tirgū, kompetentās iestādes ir atbildīgas par to, lai ražojumi no nelikumīgā stādījuma netiek pievienoti šo citu vīna dārzu produktiem, kas tiek laisti tirgū.

▼M14

58. pants

Paziņojumi

1.  Dalībvalstis, aizpildot XIII pielikuma 1. tabulu, katru gadu līdz 1. martam dara Komisijai zināmas platības, par kurām samaksāts sods, un faktiski uzliktā soda apmēru. Tās dara Komisijai zināmus arī savus tiesību aktus, kas attiecas uz šiem sodiem.

Šāds pienākums vairs nav piemērojams tām dalībvalstīm, kurās vairs nav izaramu nelikumīgo platību.

2.  Ja šīs regulas XIII pielikuma attiecīgajās tabulās nav norādīts citādi, Regulas (EK) Nr. 1234/2007 85.c panta 3. punktā, 188.a panta 1. punktā un 188.a panta 2. punktā minētie paziņojumi attiecas uz iepriekšējo vīna gadu.

Ikgadējus paziņojumus sniedz šīs regulas XIII pielikumā iekļautās 3. un 7. tabulas veidā.

3.  Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par to, vai 1. un 2. punktā minētajos paziņojumos ir iekļaujamas ar reģioniem saistītas ziņas.

▼B

59. pants

Samazinājumi, ko piemēro dalībvalstīm

Ja dalībvalstis noteiktajos termiņos neiesniedz kādu no 58. pantā minētajām tabulām (izņemot 2. tabulu), kuras sagatavotas atbilstīgi šīs regulas XIII pielikumam, kurās sniegta Regulas (EK) Nr. 479/2008 85. panta 4. punktā, 86. panta 5. punktā un 87. panta 3. punktā norādītā informācija un kuras ir pienācīgi aizpildītas, līdzekļus, kas tām piešķirti Regulas (EK) Nr. 479/2008 7. pantā minētajiem atbalsta pasākumiem, var samazināt, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 479/2008 89. panta a) punktā. Komisija var nolemt, ka atkarībā no neizpildes apmēra par katru kavējuma mēnesi tiek ieturēta summa līdz 1 % no piešķīruma attiecīgās dalībvalsts atbalsta pasākumiem, sākot no tā vīna gada sākuma, kas seko gadam, kurā bija jāiesniedz paziņojums.II

NODAĻA

Stādīšanas tiesību pārejas režīms

▼M16 —————

▼M14

61. pants

Dalībvalstu paziņošanas pienākumi saistībā ar jaunām stādīšanas tiesībām

Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. martam paziņo Komisijai šādu informāciju par laikposmu no 2014. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. decembrim:

a) kopējās platības, par kurām ir piešķirtas jaunas stādīšanas tiesības saskaņā ar 60. panta 1., 2. un 3. punktu; un

b) kopējās platības, par kurām ir piešķirtas jaunas stādīšanas tiesības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 85.h pantu; ja dalībvalsts izmanto šīs regulas 60. panta 6. punktā paredzēto atkāpi, minētās informācijas vietā tā dara zināmas aplēses par attiecīgo kopējo platību, kuru pamatā ir veiktās uzraudzības rezultāti.

Paziņojumu sniedz šīs regulas XIII pielikumā norādītās 8. tabulas veidā.

Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par to, vai šajās tabulās ir iekļaujami ar reģioniem saistīti dati.

▼M16 —————

▼B

65. pants

Stādīšanas tiesību rezerves

▼M16 —————

▼M14

5.  Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. martam, izmantojot XIII pielikuma 9. tabulu, paziņo Komisijai šādu informāciju par laikposmu no 2014. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. decembrim:

a) stādīšanas tiesības, kas nodotas rezervē;

b) stādīšanas tiesības, kas piešķirtas no rezerves pret atlīdzību vai bez tās.

▼M16 —————

▼M6 —————

▼BIV

NODAĻA

Apstādītās platības uzskaite un mērījumi

▼M17 —————

▼M16 —————

▼BV

SADAĻA

KONTROLE VĪNA NOZARĒI

NODAĻA

Kontroles principi

▼M16 —————

▼M17 —————▼BVI

SADAĻA

VISPĀRĪGIE, PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

▼M16 —————

▼M17 —————

▼B

103. pants

Atcelšana un atsauces

1.  Atceļ Regulas (EK) Nr. 1227/2000, (EK) Nr. 1623/2000, (EK) Nr. 2729/2000 un (EK) Nr. 883/2001.

Tomēr:

a) turpina piemērot Regulās (EK) Nr. 1227/2000 un (EK) Nr. 1623/2000 izklāstītos noteikumus, ciktāl pasākumi, par kuriem var pretendēt uz atbalstu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1493/1999, ir uzsākti vai veikti pirms 2008. gada 1. augusta;

▼M1

b) Regulas (EK) Nr. 1227/2000 pielikuma 9. tabulu turpina piemērot, ja vien nav citādi noteikts īstenošanas regulā par vīnu marķēšanu un noformēšanu, kas jāpieņem, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 479/2008 63. pantu;

▼B

c) Regulas (EK) Nr. 1623/2000 I pielikums paliek spēkā līdz 2012. gada 31. jūlijam.

2.  Atsauces uz atceltajām regulām saskaņā ar 1. punktu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu XXII pielikumā.

104. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. augusta.

Tomēr 2. pantu un IV sadaļas III nodaļu piemēro no 2008. gada 30. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M16 —————

▼M17 —————

▼M6 —————

▼M17 —————

▼B
XXII PIELIKUMS

Atbilstības tabulas, kas minētas 103. panta 2. punktā1.  Regula (EK) Nr. 1227/2000

Regula (EK) Nr. 1227/2000

Šī regula

3. pants

60. un 61. pants

4. panta 1. punkts

62. pants

4. panta 2. līdz 7. punkts

63. pants

4. panta 8. punkts

64. pants

5. panta 1. punkts

65. panta 1. punkts

5. panta 3. punkts

64. pants

5. panta 4. punkts

65. panta 2. punkts

5. panta 5. punkts

65. panta 3. punkts

5. panta 6. punkts

65. panta 4. punkts

8. panta 1. punkts

70. panta 1. punkts2.  Regula (EK) Nr. 1623/2000

Regula (EK) Nr. 1623/2000

Šī regula

12. pants

32. pants

13. pants

33. pants

14.a panta 1. punkts

34. pants

46. panta 2. punkts

21. panta 3. punkts

50. panta 2. punkts

22. pants3.  Regula (EK) Nr. 2729/2000

Regula (EK) Nr. 2729/2000

Šī regula

2. panta 3. punkts

76. panta d) punkts

2. panta 4. punkts

76. panta e) punkts

3. panta 1. punkts

82. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

82. panta 2. punkts

4. pants

83. pants

5. pants

81. pants

7. pants

84. pants

8. pants

85. pants

9. pants

86. pants

10. pants

87. pants

11. pants

88. pants

12. pants

89. pants

13. pants

90. pants

14. pants

91. pants

15. pants

92. pants

16. pants

93. pants

17. pants

94. pants

19. pants

95. pants4.  Regula (EK) Nr. 883/2001

Regula (EK) Nr. 883/2001

Šī regula

14. panta 1. punkts

39. panta 1. punkts

20. pants

40. pants

21. pants

41. pants

22. pants

42. pants

24. pants

43. pants

25. pants

44. pants

26. pants

45. pants

27. panta 1. punkts

46. pants

28. pants

47. pants

29. pants

48. pants

30. pants

49. pants

31. panta 2. punkts

51. pants

32. pants

50. pants

34.a pants

52. pants

Top