Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0401

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/401 (2018. gada 19. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/8871

OJ L 72, 14.3.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/401/oj

14.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/401

(2018. gada 19. decembris),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Reģistru sistēma nodrošina precīzu darījumu uzskaitījumu, kuri veikti saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS), kas izveidota ar Direktīvu 2003/87/EK, kā arī saskaņā ar Kioto protokolu un Lēmumu Nr. 406/2009/EK.

(2)

Lai aizsargātu ES ETS vidisko integritāti, aviācijas operatori un citi ES ETS ietilpstošie operatori vajadzības gadījumā un cik vien ilgi nepieciešams nedrīkst izmantot kvotas, ko izdevusi dalībvalsts, kura atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. pantam paziņojusi Eiropadomei par nodomu izstāties no Savienības. Ņemot vērā sarunas saskaņā ar LES 50. pantu un ņemot vērā Direktīvas 2003/87/EK 12. panta 3. punkta a) apakšpunktu, Komisijai būtu regulāri jāizvērtē, vai ir atļauta kvotu izmantošana kādā dalībvalstī, attiecībā uz kuru pastāv tādas saistības gaisa kuģu operatoriem un citiem operatoriem, kuras ir zaudējušas spēku, jo īpaši situācijās, kad Savienības tiesību aktu piemērošana minētajā dalībvalstī vēl nav izbeigta vai kad ir pietiekami nodrošināts, ka kvotu nodošana notiek juridiski saistošā veidā, pirms Līgumi vairs nav saistoši.

(3)

Projektā līgumam par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“izstāšanās līgums”), par kuru vienošanās sarunvedēju līmenī panākta 2018. gada 14. novembrī, ir noteikts pārejas periods un nodrošināts, ka Apvienotās Karalistes operatori pilda savas saistības, kas Direktīvā 2003/87/EK tiem noteiktas attiecībā uz to emisijām 2019. un 2020. gadā. Stājoties spēkā izstāšanās līgumam, vairs nav jāierobežo to kvotu izmantojums, ko attiecīgajos gados izdevusi minētā dalībvalsts.

(4)

Tādēļ, no dienas, kas ir pēc datuma, kad abu pušu izstāšanās līguma ratifikācijas instrumenti ir deponēti Padomes ģenerālsekretāram, kvotu atzīmēšanai nebūtu jānotiek.

(5)

Lai nodrošinātu šīs regulas efektivitāti tās piemērošanas brīdī, vajadzētu ieviest piemērotus tehniskos pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 389/2013 41. panta 4. punktu papildina ar šādu teikumu:

“4.   No dienas, kas ir pēc datuma, kad ir deponēti abu pušu izstāšanās līguma ratifikācijas instrumenti, 2019. un 2020. gadam paredzētās kvotas neidentificē ar valsts kodu, ja saskaņā ar līgumu, kurā noteikta kārtība attiecībā uz šādas valsts izstāšanos no Eiropas Savienības, saistībā ar šajos gados izdotajām emisijām jāievēro atbilstība Direktīvai 2003/87/EK.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.s

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.


Top