EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0897

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/897 (2019. gada 12. marts), ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 groza attiecībā uz riskos balstītas atbilstības pārbaudes iekļaušanu I pielikumā un vides aizsardzības prasību īstenošanu (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/1845

OJ L 144, 3.6.2019, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/897/oj

3.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/897

(2019. gada 12. marts),

ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 groza attiecībā uz riskos balstītas atbilstības pārbaudes iekļaušanu I pielikumā un vides aizsardzības prasību īstenošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 77. pantu Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūrai (“Aģentūra”) dalībvalstu vārdā jāveic projektēšanas, ražošanas vai reģistrācijas valsts funkcijas un uzdevumi saistībā ar konstrukcijas sertifikāciju. Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 77. panta 1. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 62. panta 2. punkta a) apakšpunktu Aģentūrai jāsaņem un jānovērtē tai iesniegtie pieteikumi un jāizdod attiecīgie sertifikāti. Šajā nolūkā Aģentūrai jāizveido un jāpaziņo pieteikuma iesniedzējam sertifikācijas pamats, piemērojamās vides aizsardzības prasības un piemērotības ekspluatācijai sertifikācijas datu pamats.

(2)

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 748/2012 (2) pieteikuma iesniedzējam jāsaņem Aģentūras izdots sertifikāts pēc tam, kad ir pierādīts, ka sertificējamais produkts atbilst piemērojamai sertifikācijas bāzei, tostarp piemērojamajām lidojumderīguma sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām. Minēto sertifikātu pieteikumu iesniedzējiem jāpierāda, ka tie pilnībā atbilst visiem noteiktā sertifikācijas pamata aspektiem. Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 83. pantu Aģentūrai pašai vai ar valsts aviācijas iestāžu vai kvalificētu iestāžu starpniecību ir jāveic izmeklēšana, kas nepieciešama tās sertifikācijas uzdevumu veikšanai. Aģentūra izvērtē pieteikumus, bet tai nav jāveic izsmeļoša izmeklēšana visos gadījumos saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 83. pantu. Tādēļ, lai labāk mazinātu drošības riskus selektīvu izmeklēšanu rezultātā un uzlabotu sertifikācijas procesa efektivitāti, pārredzamību un paredzamību, būtu jāparedz noteikti atlases kritēriji, kas ļautu noteikt, kuras atbilstības demonstrācijas Aģentūrai būtu jāpārbauda un cik izsmeļoši. Minēto atlases kritēriju pamatā vajadzētu būt drošības uzraudzības un drošības pārvaldības principiem, kas noteikti Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (Čikāgas konvencijas) 19. pielikumā.

(3)

Turklāt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 748/2012 projektēšanas organizācijas apstiprinājumu turētājiem Aģentūras vietā ir jāpieņem noteikti sertifikācijas lēmumi atbilstoši to apstiprināšanas noteikumiem un saskaņā ar attiecīgajām projektēšanas nodrošināšanas sistēmas procedūrām. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, izmantojot minētās tiesības, un lai samazinātu administratīvo slogu, vienlaikus ņemot vērā riskus, kas apdraud aviācijas drošību, un vides aizsardzības prasības, projektēšanas organizācijas apstiprinājumu turētājiem arī vajadzētu būt tiesībām sertificēt dažas būtiskas izmaiņas tipa sertifikātos un izdot dažus papildu tipa sertifikātus. Lai ierobežotu riskus, kas apdraud aviācijas drošību, un ņemot vērā vides aizsardzības prasības, šīm jaunajām tiesībām būtu jāattiecas tikai uz tādu būtisku izmaiņu sertifikāciju, kurām ir ierobežots jaunums, un tās būtu jāpiešķir tikai tiem turētājiem, kuri var pareizi izmantot šīs jaunās tiesības. Pēdējais būtu jāpierāda ar apmierinošu sniegumu iepriekšējās līdzīgās būtiskākajās izmaiņās, iesaistot Aģentūru.

(4)

Skaidrības labad Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikums būtu jāgroza tā, lai minētā pielikuma A iedaļā būtu noteiktas tādas prasības, kas piemērojamas tikai jebkādu tādu sertifikātu pieteikumu iesniedzējiem un turētājiem, kas ir izdoti vai ir izdodami saskaņā ar minēto pielikumu, bet minētā pielikuma B iedaļā būtu noteiktas tikai kompetentajām iestādēm, tostarp Aģentūrai, piemērojamās prasības.

(5)

Gaisa pārvadātājiem jāveic pārbaudes lidojumi pēc apkopes, lai nodrošinātu atsevišķu gaisa kuģu sistēmu pareizu darbību, kuras nevar pārbaudīt uz zemes. Negadījumi vai nopietni incidenti iepriekš šo lidojumu laikā atklāj, ka daži tehniskās apkopes pārbaudes lidojumi nebūtu jāveic saskaņā ar lidojumderīguma sertifikātu (vai ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu), bet būtu vajadzīga lidošanas atļauja. Tāpēc, lidojums ar gaisa kuģi, nolūkā novērst traucējumus vai pārbaudīt vienas vai vairāku sistēmu, daļu vai ierīču darbību pēc apkopes, būtu jāpievieno to lidojumu sarakstam, kuriem nepieciešama lidošanas atļauja.

(6)

Būtu jālabo dažas nesakritības starp Regulu (ES) Nr. 748/2012 un Regulu (ES) 2018/1139 attiecībā uz tipa sertifikācijas bāzes saturu un tās paziņošanu pieteikumu iesniedzējiem.

(7)

Regulas (ES) 2018/1139 9. panta 2. punktā noteikts, ka attiecībā uz troksni un emisijām gaisa kuģiem un to dzinējiem, propelleriem, daļām un neuzstādītām ierīcēm jāievēro vides aizsardzības prasības, kas iekļautas Čikāgas konvencijas I sējuma 12. grozījumā, II sējuma 9. grozījumā un 16. pielikuma III sējuma sākotnējā izdevumā, kas piemērojamas ar 2018. gada 1. janvāri.

(8)

Tāpēc Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikums būtu jāpielāgo, lai atspoguļotu vides aizsardzības prasības, kas ietvertas Čikāgas konvencijas 16. pielikumā. Turklāt, tā kā Čikāgas konvencijas 16. pielikumā ir paredzēti izņēmumi no vides aizsardzības prasībām attiecībā uz konkrētiem dzinējiem vai lidmašīnām, Regulā (ES) Nr. 748/2012 būtu jāparedz iespēja ražošanas organizācijām iesniegt pieteikumu savai kompetentajai iestādei par atbrīvojumiem no vides prasībām.

(9)

Turklāt, lai novērstu tehniskās problēmas, kas rodas, piemērojot standartus, ieteicamo praksi un attiecīgos norādījumus gaisa kuģiem un dzinēja sertifikācijai, būtu jāgroza daži Regulas (ES) Nr. 748/2012 noteikumi, lai uzlabotu to skaidrību.

(10)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 748/2012 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Ir jāatvēl pietiekami daudz laika visām iesaistītajām pusēm, lai tās pielāgotos grozītajam tiesiskajam regulējumam, kas izveidots šajā regulā noteikto pasākumu rezultātā.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi balstās uz 07/2016 (3), 01/2017 (4) un 09/2017 (5) atzinumu, ko izdevusi aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 76. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.

Regulas 1. panta 2. punktam pievieno šādu k) apakšpunktu:

“k)

“dati par piemērotību ekspluatācijai (OSD)” ir dati, kas ir gaisa kuģa tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta daļa un ietver visu turpmāk norādīto:

i)

minimālo mācību programmu pilotu tipa kvalifikācijas apmācībai, tostarp tipa kvalifikācijas noteikšanu;

ii)

gaisa kuģa validēšanas izejas datu tvēruma noteikšanu, lai apliecinātu trenažieru objektīvo kvalifikāciju, vai provizorisko datu tvēruma noteikšanu, lai apliecinātu trenažieru pagaidu kvalifikāciju;

iii)

minimālo mācību programmu tehniskās apkopes sertificēšanas darbinieku tipa kvalifikācijas apmācībai, tostarp tipa kvalifikācijas noteikšanu;

iv)

salona apkalpes tipa vai varianta noteikšanu un tipam specifisko datu noteikšanu salona apkalpes apmācībai;

v)

obligāto iekārtu pamatsarakstu;”.

2.

Regulas 9. pantam pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Atkāpjoties no 1. punkta, ražošanas organizācija var iesniegt pieteikumu kompetentajai iestādei par atbrīvojumiem no vides prasībām, kas minētas Regulas (ES) 2018/1139 (*1) 9. panta 2. punkta pirmajā daļā.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.).”"

3.

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no [PB ieraksta dienu: 9 mēneši pēc spēkā stāšanās dienas], izņemot 1. panta 2. un 11. punktu, 13. līdz 14. punktu, 23. līdz 26. punktu, 28. punktu, 30. punktu, pielikuma 40. punkta 21.B.85. punktu un 43. punktu, kurus piemēro no [PB ieraksta spēkā stāšanās dienu].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 12. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 3. augusta Regula (ES) Nr. 748/2012, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.).

(3)  Atzinums 07/2016. Iesaistes līmeņa iemiesojums 21. daļā.

(4)  Atzinums 01/2017. Tehniskās apkopes pārbaudes lidojumi.

(5)  Atzinums 09/2017. CAEP/10 grozījumu par klimata pārmaiņām, emisijām un troksni īstenošana.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļa) groza šādi:

1)

satura rādītāju aizstāj ar šādu:

Saturs

21.1.   Vispārīgā daļa

A IEDAĻA –   TEHNISKĀS PRASĪBAS

A APAKŠIEDAĻA –   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

21.A.1.

Darbības joma

21.A.2.

Saistības, ko uzņemas cita persona, kas nav sertifikāta pieteikuma iesniedzējs vai sertifikāta turētājs

21.A.3.A

Bojājumi, darbības traucējumi un defekti

21.A.3.B

Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

21.A.4.

Projektēšanas un ražošanas koordinēšana

B APAKŠIEDAĻA –   TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

21.A.11.

Darbības joma

21.A.13.

Atbilstība

21.A.14.

Iespēju pierādīšana

21.A.15.

Pieteikums

21.A.19.

Izmaiņas, kam nepieciešams jauns tipa sertifikāts

21.A.20.

Atbilstības tipa sertifikācijas bāzei, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām pierādīšana

21.A.21.

Prasības tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta izdošanai

21.A.31.

Tipa projekts

21.A.33.

Pārbaudes un testi

21.A.35.

Lidojuma pārbaudījumi

21.A.41.

Tipa sertifikāts

21.A.44.

Turētāja pienākumi

21.A.47.

Nodošana

21.A.51.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.55.

Uzskaite

21.A.57.

Rokasgrāmatas

21.A.61.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

21.A.62.

Datu par piemērotību ekspluatācijai pieejamība

(C APAKŠIEDAĻA –   NAV PIEMĒROJAMA)

D APAKŠIEDAĻA –   IZMAIŅAS TIPA SERTIFIKĀTOS UN IEROBEŽOTOS TIPA SERTIFIKĀTOS

21.A.90.A

Darbības joma

21A.90.B

Standarta izmaiņas

21.A.91.

Tipa sertifikāta izmaiņu klasifikācija

21.A.92.

Atbilstība

21.A.93.

Pieteikums

21.A.95.

Prasības sīkas izmaiņas apstiprināšanai

21.A.97.

Prasības lielākas izmaiņas apstiprināšanai

21.A.101.

Tipa sertifikācijas bāze, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze un vides aizsardzības prasības tipa sertifikāta lielākai izmaiņai

21.A.105.

Uzskaite

21.A.107.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

21.A.108.

Datu par piemērotību ekspluatācijai pieejamība

21.A.109.

Pienākumi un EPA marķējums

E APAKŠIEDAĻA –   PAPILDU TIPA SERTIFIKĀTI

21.A.111.

Darbības joma

21.A.112.A

Atbilstība

21.A.112.B

Iespēju pierādīšana

21.A.113.

Papildu tipa sertifikāta pieteikums

21.A.115.

Prasības lielāku izmaiņu apstiprināšanai papildu tipa sertifikāta veidā

21.A.116.

Nodošana

21.A.117.

Izmaiņas tajā ražojuma daļā, uz ko attiecas papildu tipa sertifikāts

21.A.118.A

Pienākumi un EPA marķējums

21.A.118.B

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.119.

Rokasgrāmatas

21.A.120.A

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

21.A.120.B

Datu par piemērotību ekspluatācijai pieejamība

F APAKŠIEDAĻA –   RAŽOŠANA BEZ RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA

21.A.121.

Darbības joma

21.A.122.

Atbilstība

21.A.124.

Pieteikums

21.A.125.A

Vienošanās dokumenta izdošana

21.A.125.B

Atzinumi

21.A.125.C

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.126.

Ražošanas pārbaudes sistēma

21.A.127.

Testi: gaisa kuģis

21.A.128.

Testi: dzinēji un propelleri

21.A.129.

Ražotāja pienākumi

21.A.130.

Atbilstības apliecinājums

G APAKŠIEDAĻA –   RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21.A.131.

Darbības joma

21.A.133.

Atbilstība

21.A.134.

Pieteikums

21.A.135.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma izdošana

21.A.139.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

21.A.143.

Pašraksturojums

21.A.145.

Apstiprināšanas prasības

21.A.147.

Izmaiņas apstiprinātajā ražošanas organizācijā

21.A.148.

Atrašanās vietas maiņas

21.A.149.

Nodošana

21.A.151.

Apstiprinājuma noteikumi

21.A.153.

Izmaiņas apstiprinājuma noteikumos

21.A.157.

Pārbaudes

21.A.158.

Atzinumi

21.A.159.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.163.

Prerogatīvas

21.A.165.

Turētāja pienākumi

H APAKŠIEDAĻA –   LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI

21.A.171.

Darbības joma

21.A.172.

Atbilstība

21.A.173.

Klasifikācija

21.A.174.

Pieteikums

21.A.175.

Valoda

21.A.177.

Grozīšana vai modificēšana

21.A.179.

Nodošana un atkārtota izdošana dalībvalstīs

21.A.180.

Pārbaudes

21.A.181.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.182.

Gaisa kuģa identifikācija

I APAKŠIEDAĻA –   TROKŠŅA LĪMEŅA SERTIFIKĀTI

21.A.201.

Darbības joma

21.A.203.

Atbilstība

21.A.204.

Pieteikums

21.A.207.

Grozīšana vai modificēšana

21.A.209.

Nodošana un atkārtota izdošana dalībvalstīs

21.A.210.

Pārbaudes

21.A.211.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

J APAKŠIEDAĻA –   PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21.A.231.

Darbības joma

21.A.233.

Atbilstība

21.A.234.

Pieteikums

21.A.235.

Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma izdošana

21.A.239.

Projekta nodrošināšanas sistēma

21.A.243.

Dati

21.A.245.

Apstiprināšanas prasības

21.A.247.

Izmaiņas projekta nodrošināšanas sistēmā

21.A.249.

Nodošana

21.A.251.

Apstiprinājuma noteikumi

21.A.253.

Izmaiņas apstiprinājuma noteikumos

21.A.257.

Pārbaudes

21.A.258.

Atzinumi

21.A.259.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.263.

Prerogatīvas

21.A.265.

Turētāja pienākumi

K APAKŠIEDAĻA –   DAĻAS UN IERĪCES

21.A.301.

Darbības joma

21.A.303.

Atbilstība piemērojamajām prasībām

21.A.305.

Daļu un ierīču apstiprināšana

21.A.307.

Daļu un ierīču izlaišana uzstādīšanai

(L APAKŠIEDAĻA –   NAV PIEMĒROJAMA)

M APAKŠIEDAĻA –   REMONTI

21.A.431.A

Darbības joma

21A.431.B

Standarta remonti

21.A.432.A

Atbilstība

21.A.432.B

Iespēju pierādīšana

21.A.432.C

Remonta projekta apstiprinājuma pieteikums

21.A.433.

Remonta projektu apstiprināšanas prasības

21.A.435.

Remonta projektu klasifikācijas un apstiprināšana

21.A.439.

Rezerves daļu ražošana

21.A.441.

Remonta veikšana

21.A.443.

Ierobežojumi

21.A.445.

Neremontēts bojājums

21.A.447.

Uzskaite

21.A.449.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

21.A.451.

Pienākumi un EPA marķējums

(N APAKŠIEDAĻA –   NAV PIEMĒROJAMA)

O APAKŠIEDAĻA –   EIROPAS TEHNISKO STANDARTU PRASĪBU ATĻAUJAS

21.A.601.

Darbības joma

21.A.602.A

Atbilstība

21.A.602.B

Iespēju pierādīšana

21.A.603.

Pieteikums

21.A.604.

ETSO atļauja palīgdzinējam (APU)

21.A.605.

Datu prasības

21.A.606.

Prasības ETSO atļaujas izdošanai

21.A.607.

ETSO atļaujas prerogatīvas

21.A.608.

Deklarācija par projektu un tehniskajiem raksturojumiem (DDP)

21.A.609.

ETSO atļauju turētāju pienākumi

21.A.610.

Atkāpes apstiprinājums

21.A.611.

Projekta izmaiņas

21.A.613.

Uzskaite

21.A.615.

Aģentūras veikta pārbaude

21.A.619.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.621.

Nodošana

P APAKŠIEDAĻA –   LIDOŠANAS ATĻAUJA

21.A.701.

Darbības joma

21.A.703.

Atbilstība

21.A.705.

Kompetentā iestāde

21.A.707.

Lidošanas atļaujas pieteikums

21.A.708.

Lidojuma nosacījumi

21.A.709.

Lidojuma nosacījumu apstiprinājuma pieteikums

21.A.710.

Lidojuma nosacījumu apstiprinājums

21.A.711.

Lidošanas atļaujas izdošana

21.A.713.

Izmaiņas

21.A.715.

Valoda

21.A.719.

Nodošana

21.A.721.

Pārbaudes

21.A.723.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.725.

Lidošanas atļaujas atjaunošana

21.A.727.

Lidošanas atļaujas turētāja pienākumi

21.A.729.

Uzskaite

Q APAKŠIEDAĻA –   RAŽOJUMU, DAĻU UN IERĪČU IDENTIFIKĀCIJA

21.A.801.

Ražojumu identifikācija

21.A.803.

Apiešanās ar identifikācijas datiem

21.A.804.

Daļu un ierīču identifikācija

21.A.805.

Ļoti būtisku daļu identifikācija

21.A.807.

ETSO atbilstīgo izstrādājumu identifikācija

B IEDAĻA –   PROCEDŪRAS KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

A APAKŠIEDAĻA –   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

21.B.5.

Darbības joma

21.B.20.

Kompetentās iestādes pienākumi

21.B.25.

Prasības par kompetento iestāžu organizāciju

21.B.30.

Dokumentētas procedūras

21.B.35.

Izmaiņas organizācijā un procedūrās

21.B.40.

Strīdu izšķiršana

21.B.45.

Ziņošana/koordinēšana

21.B.55.

Uzskaite

21.B.60.

Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

B APAKŠIEDAĻA –   TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

21.B.70.

Sertifikācijas specifikācijas

21.B.75.

Īpaši nosacījumi

21.B.80.

Tipa sertifikācijas bāze tipa sertifikātam vai ierobežotam tipa sertifikātam

21.B.82.

Datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze gaisa kuģa tipa sertifikātam vai ierobežotam tipa sertifikātam

21.B.85.

Piemērojamu vides aizsardzības prasību un sertifikācijas specifikāciju noteikšana tipa sertifikātam vai ierobežotam tipa sertifikātam

21.B.100.

Iesaistes pakāpe

21.B.103.

Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta izdošana

(C APAKŠIEDAĻA –   NAV PIEMĒROJAMA)

D APAKŠIEDAĻA –   IZMAIŅAS TIPA SERTIFIKĀTOS UN IEROBEŽOTOS TIPA SERTIFIKĀTOS

21.B.105.

Tipa sertifikācijas bāze, vides aizsardzības prasības un datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze tipa sertifikāta lielākai izmaiņai

21.B.107.

Tipa sertifikāta izmaiņu apstiprinājuma izdošana

E APAKŠIEDAĻA –   PAPILDU TIPA SERTIFIKĀTI

21.B.109.

Tipa sertifikācijas bāze, vides aizsardzības prasības un datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze papildu tipa sertifikātam

21.B.111.

Papildu tipa sertifikāta izdošana

F APAKŠIEDAĻA –   RAŽOŠANA BEZ RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA

21.B.120.

Pārbaudes

21.B.125.

Atzinumi

21.B.130.

Vienošanās dokumenta izdošana

21.B.135.

Vienošanās dokumenta saglabāšana

21.B.140.

Vienošanās dokumenta grozīšana

21.B.145.

Vienošanās dokumenta ierobežošana, apturēšana un atsaukšana

21.B.150.

Uzskaite

G APAKŠIEDAĻA –   RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21.B.220.

Pārbaudes

21.B.225.

Atzinumi

21.B.230.

Sertifikāta izdošana

21.B.235.

Pastāvīga uzraudzība

21.B.240.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma grozīšana

21.B.245.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma apturēšana un atsaukšana

21.B.260.

Uzskaite

H APAKŠIEDAĻA –   LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI

21.B.320.

Pārbaudes

21.B.325.

Lidojumderīguma sertifikātu izdošana

21.B.326.

Lidojumderīguma sertifikāts

21.B.327.

Ierobežotais lidojumderīguma sertifikāts

21.B.330.

Lidojumderīguma sertifikātu un ierobežoto lidojumderīguma sertifikātu apturēšana un atsaukšana

21.B.345.

Uzskaite

I APAKŠIEDAĻA –   TROKŠŅA LĪMEŅA SERTIFIKĀTI

21.B.420.

Pārbaudes

21.B.425.

Trokšņa līmeņa sertifikātu izdošana

21.B.430.

Trokšņa līmeņa sertifikātu apturēšana un atsaukšana

21.B.445.

Uzskaite

J APAKŠIEDAĻA –   PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

K APAKŠIEDAĻA –   DAĻAS UN IERĪCES

(L APAKŠIEDAĻA –   NAV PIEMĒROJAMA)

M APAKŠIEDAĻA –   REMONTI

21.B.450.

Tipa sertifikācijas bāze un vides aizsardzības prasības lielāka remonta projekta apstiprinājumam

21.B.453.

Remonta projekta apstiprinājuma izdošana

(N APAKŠIEDAĻA –   NAV PIEMĒROJAMA)

O APAKŠIEDAĻA –   EIROPAS TEHNISKO STANDARTU PRASĪBU ATĻAUJAS

21.B.480.

ETSO atļaujas izdošana

P APAKŠIEDAĻA –   LIDOŠANAS ATĻAUJA

21.B.520.

Pārbaudes

21.B.525.

Lidošanas atļauju izdošana

21.B.530.

Lidošanas atļauju atsaukšana

21.B.545.

Uzskaite

Q APAKŠIEDAĻA –   RAŽOJUMU, DAĻU UN IERĪČU IDENTIFIKĀCIJA

Papildinājumi

I papildinājums –

EASA 1. veidlapa. Autorizēts izmantošanas sertifikāts

II papildinājums –

EASA 15.a veidlapa. Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts

III papildinājums –

EASA 20.a veidlapa. Lidošanas atļauja

IV papildinājums –

EASA 20.b veidlapa. Lidošanas atļauja (izdod apstiprinātas organizācijas)

V papildinājums –

EASA 24. veidlapa. Ierobežots lidojumderīguma sertifikāts

VI papildinājums –

EASA 25. veidlapa. Lidojumderīguma sertifikāts

VII papildinājums –

EASA 45. veidlapa. Trokšņa līmeņa sertifikāts

VIII papildinājums –

EASA 52. veidlapa. Gaisa kuģa atbilstības apliecinājums

IX papildinājums –

EASA 53. veidlapa. Izmantošanas sertifikāts

X papildinājums –

EASA 55. veidlapa. Ražošanas organizācijas apstiprinājuma sertifikāts

XI papildinājums –

EASA 65. veidlapa. Vienošanās dokuments ražošanai bez ražošanas organizācijas apstiprinājuma

XII papildinājums –

Izmēģinājuma lidojumu kategorijas un saistītās izmēģinājuma lidojumu apkalpes kvalifikācija 85”;

2)

pielikuma 21.A.14. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs pierāda savas iespējas kā tāda projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs, ko saskaņā ar J apakšiedaļu izdevusi Aģentūra.”;

b)

punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, pieteikuma iesniedzējs drīkst pierādīt savas iespējas, saņemot Aģentūras apstiprinājumu savai sertifikācijas programmai, kas izveidota saskaņā ar 21.A.15. punkta b) apakšpunktu, ja sertificējamais ražojums ir:

1.

ELA1 gaisa kuģis; vai

2.

dzinējs vai propellers, kas uzstādīts ELA1 gaisa kuģī.”;

3)

pielikuma 21.A.15. punktu groza šādi:

a)

punkta b), c) un d) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“b)

Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikumā ietver vismaz provizoriskus aprakstošus datus par ražojumu, ražojuma paredzēto lietojumu un to ekspluatācijas veidu, kuram pieprasa sertifikāciju. Papildus tam ietver vai pēc sākotnējā pieteikuma tam pievieno sertifikācijas programmu atbilstības pierādīšanai saskaņā ar 21.A.20. punktu, kas sastāv no:

1.

tipa projekta detalizēta apraksta, ietverot visas sertificējamās konfigurācijas;

2.

ierosinātajiem ekspluatācijas rādītājiem un ierobežojumiem;

3.

ražojuma paredzētā lietojuma un ekspluatācijas veida, kuram pieprasa sertifikāciju;

4.

priekšlikuma par sākotnējo tipa sertifikācijas bāzi, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzi un vides aizsardzības prasībām, kas sagatavots saskaņā ar 21.B.80., 21.B.82. un 21.B.85. punktā noteiktajām prasībām un variantiem;

5.

priekšlikuma par sertifikācijas programmas sadalīšanu nozīmīgu grupu atbilstības pierādīšanas pasākumos un datos, tostarp priekšlikuma par atbilstības panākšanas līdzekļiem un saistītajiem atbilstības dokumentiem;

6.

priekšlikuma par nozīmīgu grupu atbilstības pierādīšanas pasākumu un datu novērtēšanu attiecībā uz neidentificētas neatbilstības tipa sertificēšanas bāzei iespējamību, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei vai vides aizsardzības prasībām iespējamību un šādas neatbilstības potenciālo ietekmi uz ražojuma drošumu vai vides aizsardzību. Ierosinātais novērtējums ņem vērā vismaz tos elementus, kas noteikti 21.B.100. punkta a) apakšpunkta 1.–4. daļā noteiktos elementus. Pamatojoties uz šo novērtējumu, pieteikums ietver priekšlikumu par Aģentūras iesaisti atbilstības pierādīšanas darbību un datu pārbaudē un; un

7.

projekta grafika, tostarp svarīgiem starpposmiem.

c)

Pēc tās sākotnējās iesniegšanas Aģentūrai sertifikācijas programmu atjaunina pieteikuma iesniedzējs, ja ir izmaiņas sertifikācijas projektā, kas ietekmē jebkuru no b) apakšpunkta daļām no 1. līdz 7.

d)

Gaisa kuģa tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikumā ietver vai pēc sākotnējā pieteikuma tam pievieno pieteikuma papildinājumu datu par piemērotību ekspluatācijai apstiprināšana.”;

b)

pievieno šādu e) un f) apakšpunktu:

“e)

Lielas lidmašīnas vai liela rotorplāna tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikums ir derīgs piecus gadus un jebkura cita tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikums ir derīgs trīs gadus, izņemot gadījumus, ja pieteikuma iesniedzējs pieteikuma iesniegšanas brīdi pierāda, ka viņa ražojuma atbilstības pierādīšanai un deklarēšanai nepieciešams ilgāks laikposms, un Aģentūra piekrīt šādam ilgākam laikposmam.

f)

Ja tipa sertifikāts vai ierobežots tipa sertifikāts nav izdots vai ir skaidrs, ka tas netiks izdots e) apakšpunktā paredzētajā termiņā, pieteikuma iesniedzējs drīkst:

1.

iesniegt jaunu pieteikumu un izpildīt tipa sertifikācijas bāzes, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzes un vides aizsardzības prasības, kā attiecībā uz jaunā pieteikuma datumu saskaņā ar 21.B.80., 21.B.82. un 21.B.85. punktu noteikusi un paziņojusi Aģentūra; vai

2.

iesniegt pieteikumu e) apakšpunktā paredzētā laikposma pagarināšanai un ierosināt jaunu tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta izdošanas datumu. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs izpilda tipa sertifikācijas bāzes, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzes un vides aizsardzības prasības, kā saskaņā ar 21.B.80., 21.B.82. un 21.B.85. punktu attiecībā uz datumu, kas jāizraugās pieteikuma iesniedzējam, noteikusi un paziņojusi Aģentūra. Tomēr šis datums nedrīkst būt vairāk kā piecus gadus pirms jaunā, pieteikuma iesniedzēja ierosinātā tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta izdošanas datuma attiecībā uz lielas lidmašīnas vai liela rotorplāna tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikumu un ne vairāk kā trīs gadus attiecībā uz jebkādu citu tipa sertifikāta vai ierobežotu tipa sertifikāta pieteikumu.”;

4)

pielikuma 21.A.16.A punktu svītro;

5)

pielikuma 21.A.16.B punktu svītro;

6)

pielikuma 21.A.17.A punktu svītro;

7)

pielikuma 21.A.17.B punktu svītro;

8)

pielikuma 21.A.18. punktu svītro;

9)

pielikuma 21.A.20. un 21.A.21. punktu aizstāj ar šādiem:

“21.A.20.   Atbilstības tipa sertifikācijas bāzei, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām pierādīšana

a)

Pēc tam, kad aģentūra akceptējusi sertifikācijas programmu, pieteikuma iesniedzējs, pierāda atbilstību tipa sertifikācijas bāzei, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, kā saskaņā ar 21.B.80., 21.B.82. un 21.B.85. punktu noteikusi un pieteikuma iesniedzējam paziņojusi Aģentūra, un norāda Aģentūrai līdzekļus, ar kādiem šāda atbilstība tikusi pierādīta.

b)

Pieteikuma iesniedzējs ziņo Aģentūrai par jebkādām tādām grūtībām vai atgadījumiem, ar ko tas saskāries atbilstības pierādīšanas procesā, kas var būtiski ietekmēt riska novērtējumu saskaņā ar 21.A.15. punkta b) apakšpunkta 6. punktu vai sertifikācijas programmu, vai citādā veidā radīt nepieciešamību mainīt Aģentūras iesaistes līmeni, par ko pieteikuma iesniedzējam iepriekš paziņots saskaņā ar 21.B.100. punkta c) apakšpunktu.

c)

Pieteikuma iesniedzējs atbilstības dokumentos reģistrē atbilstības pamatojumus, kā minēts sertifikācijas programmā.

d)

Pēc tam, kad saskaņā ar sertifikācijas programmu ir pilnībā pabeigta atbilstības pierādīšana, tostarp pabeigtas visas pārbaudes un testi saskaņā ar 21.A.33. punktu, un pēc visiem lidojumu testiem saskaņā ar 21.A.35. punktu pieteikuma iesniedzējs deklarē, ka:

1.

viņš, ievērojot Aģentūras akceptēto sertifikācijas programmu, ir pierādījis atbilstību tipa sertifikācijas bāzei, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, kā to noteikusi un paziņojusi Aģentūra; un

2.

nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt ražojumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta sertifikācija.

e)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrai d) apakšpunktā paredzēto atbilstības deklarāciju. Ja pieteikuma iesniedzējam ir attiecīgs projektēšanas organizācijas apstiprinājums, atbilstības deklarāciju sagatavo saskaņā ar J apakšiedaļu un iesniedz Aģentūrai.

21.A.21.   Prasības tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta izdošanai

a)

Lai saņemtu ražojuma tipa sertifikātu vai, ja gaisa kuģis neatbilst Regulas (ES) 2018/1139 II pielikuma būtiskajām prasībām, – gaisa kuģa ierobežotu tipa sertifikātu, pieteikuma iesniedzējs:

1.

pierāda savas iespējas saskaņā ar 21.A.14. punktu;

2.

atbilst 21.A.20. punktam;

3.

pierāda, ka dzinējam un propelleram, ja tie uzstādīti gaisa kuģī:

A)

ir tipa sertifikāts, kas izdots vai kam derīgums noteikts saskaņā ar šo regulu; vai

B)

ir pierādīta to atbilstība noteiktajai gaisa kuģa tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, ko pēc vajadzības noteikusi un paziņojusi Aģentūra, lai nodrošinātu gaisa kuģa drošu lidojumu.

b)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta 2. punkta, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kas iekļauts 21.A.20. d) punktā minētajā deklarācijā, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt gaisa kuģa tipa sertifikātu vai ierobežotu tipa sertifikātu, pirms pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis atbilstību datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ja pieteikuma iesniedzējs pierāda šādu atbilstību līdz datumam, kurā šos datus paredzēts faktiski izmantot.”;

10)

pielikuma 21.A.23. punktu svītro;

11)

21.A.31. punkta a) apakšpunkta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

visi citi dati, kas ļauj veikt salīdzināšanu attiecībā uz tā paša tipa vēlāku produktu lidojumderīguma noteikšanu un attiecīgā gadījumā ekoloģiskajiem raksturlielumiem.”;

12)

pielikuma 21.A.33. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.33.   Pārbaudes un testi

a)

(Rezervēts)

b)

Pirms izpildīt katru testu, kas atbilstības pierādīšanas laikā jāveic saskaņā ar 21.A.20. punktu, pieteikuma iesniedzējam jābūt verificējušam, ka:

1.

attiecībā uz testa paraugu:

i)

materiāli un procesi pienācīgi atbilst ierosinātā tipa projekta specifikācijām;

ii)

ražojumu daļas pienācīgi atbilst ierosinātā tipa projekta rasējumiem; un

iii)

ražošanas procesi, konstruēšana un montāža pienācīgi atbilst ierosinātā tipa projektā specificētajam; un

2.

attiecībā uz testā izmantojamajām testēšanas un mērīšanas iekārtām – ka tās ir piemērotas testam un pienācīgi kalibrētas.

c)

Pamatojoties uz verifikācijām, kas veiktas saskaņā ar b) apakšpunktu, pieteikuma iesniedzējs izdod atbilstības apliecinājumu, kurā uzskaita jebkādas potenciālas neatbilstības, kā arī pamatojumu, ka tas neietekmēs testa rezultātus, un ļauj Aģentūrai veikt tādu pārbaudi, kādu tā uzskata par nepieciešamu, lai pārliecinātos par minētā apliecinājuma derīgumu.

d)

Pieteikuma iesniedzējs ļauj Aģentūrai:

1.

pārskatīt jebkādus datus un informāciju, kas saistīta ar atbilstības pierādīšanu; un

2.

piedalīties kā lieciniekam vai veikt jebkādus testus vai pārbaudes, ko veic atbilstības pierādīšanas nolūkā.

e)

Attiecībā uz visiem testiem un pārbaudēm, kuros Aģentūra saskaņā ar d) apakšpunkta 2. punktu piedalās kā liecinieks vai veic tos:

1.

pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrai c) apakšpunktā paredzēto atbilstības apliecinājumu; un

2.

testa paraugam vai testēšanas un mērīšanas iekārtām laikposmā starp atbilstības apliecinājuma izdošanu, kā paredzēts c) apakšpunktā, un testa parauga iesniegšanu Aģentūrai testa veikšanai neveic nekādas izmaiņas, kas ietekmē atbilstības apliecinājuma derīgumu.”;

13)

pielikuma 21.A.41. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.41.   Tipa sertifikāts

Tipa sertifikāts un ierobežotais tipa sertifikāts ietver tipa projektu, ekspluatācijas ierobežojumus, tipa sertifikāta lidojumderīguma un emisiju tehnisko datu lapu, piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi un vides aizsardzības prasības, pēc kurām Aģentūra fiksē atbilstību, un jebkurus citus nosacījumus vai ierobežojumus, kuri noteikti ražojumam piemērojamajās sertifikācijas specifikācijās un vides aizsardzības prasībās. Turklāt gan gaisa kuģa tipa sertifikāts, gan ierobežotais tipa sertifikāts ietver sertifikācijas bāzi, kas piemērojama datiem par piemērotību ekspluatācijai, datus par piemērotību ekspluatācijai un tipa sertifikāta trokšņa līmeņa tehnisko datu lapu. Gaisa kuģa tipa sertifikāta un ierobežota tipa sertifikāta datu lapā iekļauj ierakstu par CO2 emisiju atbilstību un dzinēja tipa sertifikāta tehnisko datu lapā iekļauj ierakstu par izplūdes gāzu emisiju atbilstību.”;

14)

pielikuma 21.A.91. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.91.   Tipa sertifikāta izmaiņu klasifikācija

Tipa sertifikāta izmaiņas klasificē kā sīkas un lielākas. “Nebūtiskas izmaiņas” būtiski neietekmē masu, līdzsvaru, konstrukcijas stiprību, uzticamību, ekspluatācijas īpašības, datus par piemērotību ekspluatācijai vai citus parametrus, kas ietekmē ražojuma lidojumderīgumu vai tā ekoloģiskos raksturlielumus. Neierobežojot 21.A.19. punktu, visas pārējās izmaiņas šajā apakšiedaļā ir “lielākas izmaiņas”. Lielākas un sīkas izmaiņas apstiprina saskaņā ar attiecīgi 21.A.95. vai 21.A.97. punktu un atbilstoši identificē.”;

15)

pielikuma 21.A.93. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.93.   Pieteikums

a)

Pieteikumu tipa sertifikāta izmaiņas apstiprināšanai iesniedz Aģentūras noteiktā formā un veidā.

b)

Pieteikumā ietver vai pēc sākotnējā pieteikuma tam pievieno sertifikācijas programmu atbilstības pierādīšanai saskaņā ar 21.A.20. punktu, kas sastāv no:

1.

izmaiņas apraksta, kas identificē:

i)

ražojuma konfigurāciju(-as) tipa sertifikātā, kurā(-ās) tiks veikta izmaiņa;

ii)

visas tās tipa sertifikātā ietvertā ražojuma jomas, tostarp apstiprinātās rokasgrāmatas, kurās izmaiņa rada izmaiņas vai ietekmē; un

iii)

jebkādas nepieciešamās izmaiņas datos par piemērotību ekspluatācijai, ja izmaiņa ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai.

2.

jebkādu atkārtotu pārbaužu identifikācijas, kas nepieciešamas, lai pierādītu izmaiņas un izmaiņas ietekmēto jomu atbilstību tipa sertifikācijas bāzei, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām; un

3.

tipa sertifikāta lielākai izmaiņai:

i)

priekšlikuma par sākotnējo tipa sertifikācijas bāzi, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzi un vides aizsardzības prasībām, kas sagatavots saskaņā ar 21.A.101. punktā noteiktajām prasībām un variantiem;

ii)

priekšlikuma par sertifikācijas programmas sadalīšanu nozīmīgu grupu atbilstības pierādīšanas pasākumos un datos, tostarp priekšlikuma par atbilstības panākšanas līdzekļiem un saistītajiem atbilstības dokumentiem;

iii)

priekšlikuma par nozīmīgu grupu atbilstības pierādīšanas pasākumu un datu novērtēšanu attiecībā uz neidentificētas neatbilstības tipa sertificēšanas bāzei iespējamību, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei vai vides aizsardzības prasībām iespējamību un šādas neatbilstības potenciālo ietekmi uz ražojuma drošumu vai vides aizsardzību. Ierosinātais novērtējums ņem vērā vismaz tos elementus, kas noteikti 21.B.100. punkta a) apakšpunkta 1.–4. daļā noteiktos elementus. Pamatojoties uz šo novērtējumu, pieteikums ietver priekšlikumu par Aģentūras iesaisti atbilstības pierādīšanas darbību un datu pārbaudē un; un

iv)

projekta grafika, tostarp svarīgiem starpposmiem.

c)

Lielas lidmašīnas un liela rotorplāna tipa sertifikāta izmaiņas pieteikums ir derīgs piecus gadus, un jebkura cita tipa sertifikāta izmaiņas pieteikums ir derīgs trīs gadus. Ja izmaiņa nav apstiprināta vai ir skaidrs, ka tā netiks apstiprināta šajā punktā paredzētajā termiņā, pieteikuma iesniedzējs drīkst:

1.

iesniegt jaunu pieteikumu izmaiņai tipa sertifikātā un izpildīt tipa sertifikācijas bāzes, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzes un vides aizsardzības prasības, kā attiecībā uz jaunā pieteikuma datumu Aģentūra noteikusi saskaņā ar 21.A.101. punktu un paziņojusi saskaņā ar 21.B.105. punktu; vai

2.

iesniegt pieteikumu pagarināt c) punkta pirmajā teikumā paredzēto laikposmu sākotnējam pieteikumam un ierosināt jaunu datumu apstiprinājuma izdošanai. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs izpilda tipa sertifikācijas bāzes, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzes un vides aizsardzības prasības, kā Aģentūra attiecībā uz datumu, kas jāizraugās pieteikuma iesniedzējam, noteikusi saskaņā ar 21.A.101. punktu un paziņojusi saskaņā ar 21.B.105. punktu. Tomēr šis datums nedrīkst būt vairāk kā piecus gadus pirms pieteikuma iesniedzēja ierosinātā apstiprinājuma jaunā izdošanas datuma attiecībā uz lielas lidmašīnas vai liela rotorplāna tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikumu un vairāk kā trīs gadus attiecībā uz jebkādu citu tipa sertifikāta vai ierobežotu tipa sertifikāta pieteikumu.”;

16)

pielikuma 21.A.95., 21.A.97. un 21.A.101. punktu aizstāj ar šādiem:

“21.A.95.   Prasības sīkas izmaiņas apstiprināšanai

a)

Sīkas izmaiņas tipa sertifikātā klasificē un apstiprina:

1.

Aģentūra; vai

2.

apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar savām prerogatīvām, kas paredzētas 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 1. un 2. punktā, kā norādīts apstiprinājuma noteikumos.

b)

Sīku izmaiņu tipa sertifikātā apstiprina tikai:

1.

kad ir pierādīts, ka izmaiņa un izmaiņas ietekmētās jomas atbilst tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, kas ar atsauci iekļautas tipa sertifikātā;

2.

ja izmaiņa ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai – kad ir pierādīts, ka nepieciešamās izmaiņas datos par piemērotību ekspluatācijai atbilst datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, kas ar atsauci iekļauta tipa sertifikātā;

3.

kad ir deklarēta atbilstība tipa sertifikācijas bāzei, ko piemēro saskaņā ar 1. punktu, un atbilstības dokumentos ir reģistrēti atbilstības pamatojumi; un

4.

kad nav konstatēta neviena iezīme vai rādītājs, kas var padarīt ražojumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta sertifikācija.

c)

Atkāpjoties no b) apakšpunkta 1. punkta, sīkas izmaiņas apstiprināšanai var izmantot sertifikācijas specifikācijas, kas kļuvušas piemērojamas pēc tām, kas ar atsauci iekļautas tipa sertifikātā, ja tās neietekmē atbilstības pierādīšanu.

d)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kas ietverts 21.A.20. punkta d) apakšpunktā minētajā deklarācijā, gaisa kuģa tipa sertifikāta sīku izmaiņu drīkst apstiprināt, pirms pierādīta atbilstība datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ja pieteikuma iesniedzējs pierāda šādu atbilstību, pirms datuma, kad šos datus faktiski izmanto.

e)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrai pamatojuma datus par izmaiņu un paziņojumu, ka atbilstība ir pierādīta saskaņā ar b) apakšpunktu.

f)

Apstiprinājums sīkai izmaiņai tipa sertifikātā attiecas tikai uz konkrēto konfigurāciju(-ām) tipa sertifikātā, uz kurām izmaiņa attiecas.

21.A.97.   Prasības lielākas izmaiņas apstiprināšanai

a)

Lielākas izmaiņas tipa sertifikātā klasificē un apstiprina:

1.

Aģentūra; vai

2.

apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar savām prerogatīvām, kas paredzētas 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 1. un 8. punktā, kā norādīts apstiprinājuma noteikumos.

b)

Lielāku izmaiņu tipa sertifikātā apstiprina tikai:

1.

kad ir pierādīts, ka izmaiņa un izmaiņas ietekmētās jomas atbilst tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, ko Aģentūra noteikusi saskaņā ar 21.A.101. punktu;

2.

ja izmaiņas ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai – kad ir pierādīts, ka nepieciešamās izmaiņas datos par piemērotību ekspluatācijai atbilst datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ko saskaņā ar 21.A.101. punktu noteikusi Aģentūra; un

3.

kad atbilstība 1. un 2. punktam ir pierādīta saskaņā ar 21.A.20. punktu, kā piemērojams izmaiņai.

c)

Atkāpjoties no b) apakšpunkta 2. un 3. punkta, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kas ietverts 21.A.20. punkta d) apakšpunktā minētajā deklarācijā, gaisa kuģa tipa sertifikāta lielāku izmaiņu drīkst apstiprināt, pirms pierādīta atbilstība datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ja pieteikuma iesniedzējs pierāda šādu atbilstību, pirms datuma, kad šos datus faktiski izmanto.

d)

Lielākas izmaiņas apstiprinājums tipa sertifikātā attiecas tikai uz konkrēto konfigurāciju(-ām) tipa sertifikātā, uz kurām izmaiņa attiecas.

21.A.101.   Tipa sertifikācijas bāze, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze un vides aizsardzības prasības tipa sertifikāta lielākai izmaiņai

a)

Tipa sertifikāta lielāka izmaiņa un šādas izmaiņas ietekmētās jomas atbilst vai nu izmainītajam ražojumam piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām datumā, kad iesniegts izmaiņas pieteikums, vai arī sertifikācijas specifikācijām, kas kļuvušas piemērojamas pēc datuma saskaņā ar f) apakšpunktu zemāk. Pieteikuma derīgumu nosaka saskaņā ar 21.A.93. punkta c) apakšpunktu. Turklāt izmainītais ražojums atbilst vides aizsardzības prasībām, ko Aģentūra noteikusi saskaņā ar 21.B.85. punktu.

b)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, jebkurā no turpmākajām situācijām drīkst izmantot agrāku a) apakšpunktā minēto sertifikācijas un jebkādas citas sertifikācijas specifikācijas grozījumu, kas ir tieši saistīts, ja šis agrākais grozījums ir kļuvis piemērojams pirms datuma, kurā ir kļuvušas piemērojamas attiecīgās sertifikācijas specifikācijas, kas tipa sertifikātā iekļautas ar atsauci:

1.

izmaiņa, ko Aģentūra uzskata par nesvarīgu. Nosakot, vai konkrēta izmaiņa ir svarīga, Aģentūra izskata izmaiņu saistībā ar visām iepriekšējām attiecīgām projekta izmaiņām un visiem attiecīgiem grozījumiem piemērojamajās sertifikācijas specifikācijās, kas ar atsauci iekļautas ražojuma tipa sertifikātā. Izmaiņas, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem, tiek automātiski uzskatītas par svarīgām:

i)

vispārējā konfigurācija vai uzbūves principi nav saglabāti;

ii)

pieņēmumi, kas izmantoti pārveidojamā ražojuma sertificēšanai, nepaliek spēkā;

2.

jebkura joma, sistēma, daļa vai ierīce, ko Aģentūra uzskata par izmaiņas neietekmētu;

3.

jebkura joma, sistēma, daļa vai ierīce, ko ietekmē izmaiņa, attiecībā uz kuru Aģentūra uzskata, ka atbilstība sertifikācijas specifikācijām, kas minētas a) apakšpunktā, jūtami neietekmē pārveidotā ražojuma drošības līmeni vai ir nepraktiska.

c)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, ja izmaiņa skar gaisa kuģi, kas nav rotorplāns ar maksimālo masu 2 722 kg (6 000 lb) vai mazāku, vai rotorplānu bez turbīnas ar maksimālo masu 1 361 kg (3 000 lb) vai mazāku, izmaiņa un izmaiņas ietekmētās jomas atbilst tipa sertifikācijas bāzei, kas ar atsauci iekļauta tipa sertifikātā. Ja tomēr Aģentūra konstatē, ka izmaiņa ir svarīga kādā jomā, Aģentūra drīkst pieprasīt izmaiņas un izmaiņas ietekmētās jomas atbilstību tipa sertifikātā ar atsauci iekļautas tipa sertifikācijas bāzes grozījumam un jebkurai citai sertifikācijas specifikācijai, kas ir tieši saistīta, ja vien Aģentūra neuzskata arī, ka atbilstība minētajam grozījumam jūtami neietekmē pārveidotā ražojuma drošības līmeni vai ir nepraktiska.

d)

Ja Aģentūra konstatē, ka sertifikācijas specifikācijas, kas piemērojamas izmaiņas pieteikuma dienā, nenodrošina pietiekami augstus standartus attiecībā pret ierosināto izmaiņu, izmaiņai un izmaiņas ietekmētajām jomām jāatbilst arī jebkādiem īpašiem nosacījumiem un šo īpašo nosacījumu grozījumiem, ko Aģentūra noteikusi saskaņā ar 21.B.75. punktu, lai nodrošinātu drošības līmeni, kas līdzvērtīgs tādās sertifikācijas specifikācijās noteiktajam, kuras ir piemērojamas izmaiņas pieteikuma dienā.

e)

Atkāpjoties no a), b) un c) apakšpunkta, izmaiņa un izmaiņas ietekmētās jomas drīkst atbilst Aģentūras noteiktas sertifikācijas specifikācijas alternatīvai, ja to ierosina pieteikuma iesniedzējs, ar nosacījumu, ka Aģentūra konstatē, ka alternatīva nodrošina drošības līmeni, kas:

1.

tipa sertifikāta gadījumā:

i)

ir ekvivalents sertifikācijas specifikācijām, ko Aģentūra noteikusi saskaņā ar a), b) un c) apakšpunktu; vai

ii)

atbilst Regulas (ES) 2018/1139 II pielikuma būtiskajām prasībām;

2.

ierobežota tipa sertifikāta gadījumā ir adekvāts paredzētajam lietojumam.

f)

Ja pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot sertifikācijas specifikāciju, kas noteikta grozījumā, kurš kļūst piemērojams pēc tam, kad iesniegts pieteikums par izmaiņu tipa sertifikātā, izmaiņai un izmaiņas ietekmētajai jomai jāatbilst arī jebkurai citai tieši saistītai sertifikācijas specifikācijai.

g)

Ja gaisa kuģa tipa sertifikāta izmaiņas pieteikumā ietilpst vai pēc sākotnējā pieteikuma tam pievieno izmaiņas datos par piemērotību ekspluatācijai, sertifikācijas bāzi datiem par piemērotību ekspluatācijai nosaka saskaņā ar a)–f) apakšpunktu.”;

17)

pielikuma 21.A.103. punktu svītro;

18)

pielikuma 21.A.111. un 21.A.112.A punktu aizstāj ar šādiem:

“21.A.111.   Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka procedūru lielāku tipa sertifikāta izmaiņu apstiprināšanai saskaņā ar papildu tipa sertifikāta procedūrām un nosaka minēto sertifikātu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesības un pienākumus. Šajā apakšiedaļā atsauces uz tipa sertifikātiem attiecas gan uz tipa sertifikātiem, gan uz ierobežotiem tipa sertifikātiem.

21.A.112.A   Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir pierādījusi vai pierāda savas iespējas saskaņā ar 21.A.112.B punktu, drīkst iesniegt papildu tipa sertifikāta pieteikumu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā apakšiedaļā.”;

19)

pielikuma 21.A.112.B punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Pieteikuma iesniedzējs, kas iesniedz papildu tipa sertifikāta pieteikumu, pierāda savas iespējas ar saņemtu projektēšanas organizācijas apstiprinājumu, ko saskaņā ar J apakšiedaļu izdevusi Aģentūra.”;

b)

punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, attiecībā uz ražojumiem, kas minēti 21.A.14. punkta c) apakšpunktā, pieteikuma iesniedzējs savas iespējas var pierādīt ar saņemtu Aģentūras piekrišanu savai sertifikācijas programmai, kas izveidota saskaņā ar 21.A.93. punkta b) apakšpunktu.”;

20)

pielikuma 21.A.113. punktu groza šādi:

a)

punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Iesniedzot papildu tipa sertifikāta pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs:

i)

pieteikumā ietver 21.A.93. punkta b) apakšpunktā paredzēto informāciju;

ii)

precizē, vai sertificēšanas datus pilnībā sagatavojis vai sagatavos pieteikuma iesniedzējs, vai arī tie ir sagatavoti vai tiks sagatavoti, pamatojoties uz vienošanos ar tipa sertifikācijas datu īpašnieku.”;

b)

punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

21.A.93. punkta c) apakšpunkts attiecas uz prasībām pieteikuma derīguma termiņa ierobežojumiem, kā arī prasībām attiecībā uz nepieciešamību atjaunināt tipa sertifikācijas bāzi, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzi un vides aizsardzības prasības, ja izmaiņa nav apstiprināta vai ir skaidrs, ka tā netiks apstiprināta noteiktajā termiņā.”;

21)

pielikuma 21.A.114. punktu svītro;

22)

pielikuma 21.A.115. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.115.   Prasības lielāku izmaiņu apstiprināšanai papildu tipa sertifikāta veidā

a)

Papildu tipa sertifikātus izdod:

1.

Aģentūra; vai

2.

apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar savām prerogatīvām, kas paredzētas 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 1. un 9. punktā, kā norādīts apstiprinājuma noteikumos.

b)

Papildu tipa sertifikātu izdod vienīgi ja:

1.

pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis savas iespējas saskaņā ar 21.A.112.B punktu;

2.

ir pierādīts, ka tipa sertifikāta izmaiņas un izmaiņu ietekmētās jomas atbilst tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, ko saskaņā ar 21.A.101. punktu noteikusi Aģentūra;

3.

gadījumā, kad papildu tipa sertifikāts ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai, ir pierādīts, ka nepieciešamās izmaiņas datos par piemērotību ekspluatācijai atbilst datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ko saskaņā ar 21.A.101. punktu noteikusi Aģentūra;

4.

saskaņā ar 21.A.20. punktu atbilstoši izmaiņām ir pierādīta atbilstība 2. un 3. punktam; un

5.

gadījumā, kad pieteikuma iesniedzējs ir norādījis, ka tas sertificēšanas datus atbilstoši 21.A.113. punkta b) apakšpunktam ir sniedzis, pamatojoties uz vienošanos ar tipa sertifikācijas datu īpašnieku:

i)

tipa sertifikāta turētājs ir norādījis, ka tam nav tehnisku iebildumu attiecībā uz informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 21.A.93. punktu; un

ii)

tipa sertifikāta turētājs ir piekritis sadarboties ar papildu tipa sertifikāta turētāju, lai nodrošinātu visu pārveidotā ražojuma lidojumderīguma uzturēšanas pienākumu izpildīšanu, ievērojot 21.A.44. un 21.A.118.A punktu.

c)

Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kas ietverts 21.A.20. punkta d) apakšpunktā minētajā deklarācijā, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt gaisa kuģa papildu tipa sertifikātu, kas izdots pirms tam, kad pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis atbilstību datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējs šādu atbilstību pierāda pirms dienas, kurā minētie dati ir faktiski jāizmanto.

d)

Papildu tipa sertifikāts attiecas tikai uz to (tām) tipa sertifikāta īpašo(-ajām) konfigurāciju(-ām), uz kuru(-ām) attiecas attiecīgās lielākās izmaiņas.”;

23)

pielikuma 21.A.130. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Atbilstības apliecinājums ietver visu turpmāk minēto:

1.

apliecinājumu katram ražojumam, daļai vai ierīcei, ka ražojums, daļa vai ierīce atbilst apstiprinātajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī;

2.

apliecinājumu katram gaisa kuģim, ka gaisa kuģis ir pārbaudīts lidojuma laikā un uz zemes saskaņā ar 21.A.127. punkta a) apakšpunktu;

3.

apliecinājumu katram dzinējam vai maināma soļa propelleram, ka ražotājs saskaņā ar 21.A.128. punktu tam izdarījis noslēguma funkcionālo pārbaudi;

4.

papildus vides prasību gadījumā:

i)

paziņojums, ka sakomplektētais dzinējs atbilst piemērojamajām motora izplūdes gāzu emisiju prasībām motora ražošanas dienā; un

ii)

paziņojums, ka sakomplektētā lidmašīna atbilst piemērojamajām CO2 emisiju prasībām dienā, kad izsniegts tās pirmais lidojumderīguma sertifikāts.”;

24)

21.A.145. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“b)

attiecībā uz visiem nepieciešamajiem lidojumderīguma un vides datiem:

1.

ražošanas organizācija saņēm šādus datus no Aģentūras un no tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētāja vai pieteikuma iesniedzēja, ieskaitot jebkādu atbrīvojumu, kas piešķirts attiecībā uz ražošanas izbeigšanas prasībām CO2 dēļ, lai noteiktu atbilstību piemērojamajiem projekta datiem;

2.

ražošanas organizācija ir izveidojusi procedūru, lai nodrošinātu, ka lidojumderīguma un vides dati ir pareizi iestrādāti ražošanas datos un

3.

šādus datus pastāvīgi atjaunina un dara pieejamus visam personālam, kam savu pienākumu izpildīšanai vajadzīga pieeja šādiem datiem;

c)

attiecībā uz vadību un personālu:

1.

vadītājs ir ražošanas organizācijas norīkots un ir atbildīgs kompetentajai iestādei. Viņa vai viņas pienākums organizācijā ir nodrošināt, lai visa ražošana tiktu izdarīta atbilstoši noteiktajiem standartiem un lai ražošanas organizācija visu laiku atbilstu datiem un ievērotu procedūras, kas identificētas 21.A.143. punktā noteiktajā pašraksturojumā;

2.

ražošanas organizācija ir norīkojusi personu vai personu grupu, lai nodrošinātu, ka organizācija atbilst šā pielikuma (21. daļa) prasībām, un to identificējusi kopā ar viņas(-u) pilnvaru robežām. Šāda(-as) persona(-as) darbojas tiešā 1. punktā minētā atbildīgā vadītāja pakļautībā. Norīkotās personas spēj pierādīt, ka tām ir atbilstīgas zināšanas, iepriekšējā darbība un pieredze, lai izpildītu savus pienākumus;

3.

visu līmeņu personālam ir piešķirtas atbilstīgas pilnvaras, lai tas varētu veikt tam uzticētos pienākumus, un ka ražošanas uzņēmumā ir pilnīga un efektīva jautājumu saskaņošana attiecībā uz lidojumderīguma un vides datiem;”;

25)

pielikuma 21.A.147. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Pēc ražošanas organizācijas apstiprināšanas katru izmaiņu apstiprinātajā ražošanas organizācijā, kas ir svarīga atbilstības pierādīšanai vai ražojuma, daļas vai ierīces lidojumderīgumam un ekoloģiskajiem raksturlielumiem, jo īpaši izmaiņas kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, apstiprina kompetentā iestāde. Apstiprinājuma pieteikumu kompetentajai iestādei iesniedz rakstveidā, un pirms izmaiņas īstenošanas organizācija pierāda kompetentajai iestādei, ka tā atbilst šai apakšiedaļai.”;

26)

pielikuma 21.A.174. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Visos lidojumderīguma sertifikāta vai ierobežota lidojumderīguma sertifikāta pieteikumos iekļauj:

1.

pieteikto lidojumderīguma sertifikāta klasi;

2.

attiecībā uz jaunu gaisa kuģi:

i)

atbilstības apliecinājumu:

kas izdots saskaņā ar 21.A.163. punkta b) apakšpunktu, vai

kas izdots saskaņā ar 21.A.130. punktu un ir kompetentās iestādes validēts, vai

attiecībā uz ievestu gaisa kuģi – izvedējas iestādes parakstītu apliecinājumu, ka gaisa kuģis atbilst Aģentūras apstiprinātam projektam;

ii)

ziņojumu par svara un smaguma centra izvietojumu ar iekraušanas plānu, un

iii)

gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatu, ja atsevišķam gaisa kuģim tādu paredz piemērojamās sertifikācijas specifikācijas;

3.

attiecībā uz lietotu gaisa kuģi:

i)

kam izcelsme ir dalībvalstī, – lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu, kurš izdots saskaņā ar M daļu;

ii)

kam izcelsme ir trešā valstī:

dalībvalsts, kurā gaisa kuģis ir vai bija reģistrēts, kompetentās iestādes apliecinājumu, kas atspoguļo gaisa kuģa lidojumderīguma statusu valsts reģistrā nodošanas laikā,

ziņojumu par svara un smaguma centra izvietojumu ar iekraušanas plānu,

gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatu, ja atsevišķam gaisa kuģim šādu materiālu paredz piemērojamā lidojumderīguma norma,

iepriekšējus ierakstus, lai noteiktu gaisa kuģa ražošanas, modifikāciju un apkopes standartu, tostarp ierobežojumus, kas saistīti ar ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu, uz ko attiecas 21.B.327. punkts,

rekomendāciju lidojumderīguma sertifikāta vai ierobežota lidojumderīguma sertifikāta izdošanai un lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu, kas izdots pēc lidojumderīguma pārbaudes, kura izdarīta saskaņā ar M daļu; un

datums, kurā izdots pirmais lidojumderīguma sertifikāts, un, ja piemēro III sējuma 16. pielikumā noteiktos standartus, CO2 metriskās vērtības dati.”;

27)

pielikuma 21.A.231. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.231.   Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka procedūru projektēšanas organizāciju apstiprināšanai un ietver noteikumus, kas attiecas uz šādu apstiprinājumu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesībām un pienākumiem. Šajā apakšiedaļā atsauces uz tipa sertifikātiem attiecas gan uz tipa sertifikātiem, gan uz ierobežotiem tipa sertifikātiem.”;

28)

pielikuma 21.A.251. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.251.   Apstiprinājuma noteikumi

Apstiprinājuma noteikumi identificē projektēšanas darbu veidus, ražojumu, daļu un ierīču kategorijas, attiecībā uz ko projektēšanas organizācija ir projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētāja, un funkcijas un pienākumus, kuru izpildei organizācija ir saņēmusi apstiprinājumu, attiecībā uz ražojumu lidojumderīgumu, piemērotību ekspluatācijai un ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Attiecībā uz projektēšanas organizācijas apstiprinājumiem, kas attiecas uz tipa sertifikācijas vai Eiropas Tehnisko standartu (ETSO) palīgiekārtu (APU) atļauju, apstiprinājuma noteikumos papildus iekļauj ražojumu vai APU sarakstu. Minētos noteikumus izdod kā daļu no projektēšanas organizācijas apstiprinājuma.”;

29)

pielikuma 21.A.258. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Ja 21.A.257. un 21.B.100. punktā minēto pārbaužu laikā atrasts objektīvs pierādījums, ka projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs neatbilst piemērojamajām šā pielikuma prasībām, atzinumus klasificē šādi:

1.

“1. līmeņa” atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šā pielikuma prasībām, kas var izraisīt nekontrolējamas neatbilstības piemērojamajām prasībām un ietekmēt gaisa kuģa drošību;

2.

“2. līmeņa” atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šā pielikuma prasībām, ka netiek klasificēta kā “1. līmeņa” atzinums.”;

b)

c) un d) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“c)

Saņēmis paziņojumu par atzinumiem saskaņā ar piemērojamajām administratīvajām procedūrām, ko noteikusi Aģentūra:

1.

“1. līmeņa” atzinuma gadījumā projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs Aģentūrai pieņemamā veidā pierāda, ka tas laikposmā, kas nepārsniedz 21 darbdienu pēc rakstiskā atzinuma saņemšanas, ir veicis pienācīgus novēršanas pasākumus;

2.

“2. līmeņa” atzinuma gadījumā projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs Aģentūrai pieņemamā veidā pierāda, ka tas Aģentūras noteiktajā laikposmā, kas ir atbilstošs atzinuma raksturam un sākotnēji nav garāks par trīs mēnešiem, ir veicis pienācīgus novēršanas pasākumus. Aģentūra var pagarināt minēto laikposmu, ja tā uzskata, ka atzinuma raksturs pieļauj šādu pagarināšanu, un ja pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis novēršanas pasākumu plānu, ko Aģentūra uzskata par apmierinošu; un

3.

“3. līmeņa” atzinums neprasa projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētāja tūlītēju rīcību.

d)

“1. līmeņa” vai “2. līmeņa” atzinuma gadījumā uz projektēšanas organizācijas apstiprinājumu drīkst attiecināt daļēju vai pilnīgu apturēšanu vai atsaukšanu saskaņā ar Aģentūras noteiktajām administratīvajām procedūrām. Šādā gadījumā projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs laikus sniedz apliecinājumu par projektēšanas organizācijas apstiprinājuma apturēšanas vai atsaukšanas paziņojuma saņemšanu.”;

30)

pielikuma 21.A.263. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.263.   Prerogatīvas

a)

(Rezervēts)

b)

(Rezervēts)

c)

Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājam atbilstoši organizācijas apstiprinājuma noteikumiem, ko paredzējusi Aģentūra, un saskaņā ar attiecīgajām projekta nodrošināšanas sistēmas procedūrām ir tiesības:

1.

klasificēt tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta izmaiņas un remonta projektus kā “lielākus” vai “sīkus”;

2.

apstiprināt sīkas izmaiņas tipa sertifikātā vai papildu tipa sertifikātā un sīkus remonta projektus;

3.

(Rezervēts);

4.

(Rezervēts);

5.

apstiprināt konkrētus lielākus ražojumu vai palīgdzinēju (APU) remonta projektus saskaņā ar M apakšiedaļu;

6.

apstiprināt dažu gaisa kuģu lidošanas nosacījumus, saskaņā ar kuriem var izdot lidošanas atļaujas atbilstoši 21.A.710. punkta a) apakšpunkta 2. punktam, izņemot lidošanas atļaujas, kas izdodamas 21.A.701. punkta a) apakšpunkta 15. punkta nolūkos;

7.

saskaņā ar 21.A.711. punkta b) apakšpunktu izdot lidošanas atļauju gaisa kuģim, kuru tas ir projektējis vai pārveidojis vai attiecībā uz kuru tas atbilstīgi 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 6. punktam apstiprinājis lidošanas atļauju izdošanas lidošanas nosacījumus, ja projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs pats:

i)

kontrolē gaisa kuģa konfigurāciju; un

ii)

apliecina atbilstību apstiprinātajiem projekta nosacījumiem, kas attiecas uz lidošanu;

8.

apstiprināt konkrētas lielākas tipa sertifikāta izmaiņas saskaņā ar D apakšiedaļu; un

9.

izdot konkrētus papildu tipa sertifikātus saskaņā ar E apakšiedaļu un apstiprināt konkrētas lielākas šo sertifikātu izmaiņas.”;

31)

pielikuma 21.A.265. punktu aizstāj ar šādu:

“21.A.265.   Turētāja pienākumi

Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs atbilstoši organizācijas apstiprinājuma noteikumiem, ko paredzējusi Aģentūra:

a)

uztur 21.A.243. punktā prasīto rokasgrāmatu atbilstoši projekta nodrošināšanas sistēmai;

b)

nodrošina, ka šo rokasgrāmatu vai attiecīgās procedūras, kas iekļautas ar savstarpēju norādi, organizācijā izmanto par darba pamatdokumentu;

c)

nosaka, ka ražojumu projekti vai to izmaiņas vai remonti atbilst piemērojamajām specifikācijām un prasībām un tiem nav nedrošu īpašību;

d)

sniedz Aģentūrai apliecinājumus un saistītu dokumentāciju, kas apstiprina atbilstību c) apakšpunktam, izņemot apstiprināšanas procesus, ko veic saskaņā ar 21.A.263. punkta c) apakšpunktu;

e)

nodod Aģentūrai datus un informāciju, kas saistīta ar pasākumiem, kuri vajadzīgi saskaņā ar 21.A.3.B punktu;

f)

saskaņā ar 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 6. punktu nosaka lidošanas nosacījumus, saskaņā ar kuriem var izdot lidošanas atļaujas;

g)

saskaņā ar 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 7. punktu pirms gaisa kuģa lidošanas atļaujas izdošanas nosaka atbilstību 21.A.711. punkta b) un e) apakšpunktam;

h)

izraugās datus un informāciju, ko izdod apstiprinātas projektēšanas organizācijas uzdevumā atbilstoši Aģentūras paredzētiem organizācijas apstiprinājuma noteikumiem, ietverot šādu apliecinājumu: “Uz šā dokumenta tehnisko saturu attiecas projektēšanas organizācijas apstiprinājums (DOA) Nr. EASA.21J.[XXXX]”.”;

32)

pielikuma 21.A.431.A punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Šī apakšiedaļa nosaka procedūru ražojuma, daļas vai ierīces remonta projekta apstiprināšanai un nosaka minēto apstiprinājumu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesības un pienākumus.”;

b)

c) un d) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“c)

“Remonts” ir bojājuma novēršana un/vai lidojumderīguma stāvokļa atjaunošana pēc tam, kad ražotājs jebkuru ražojumu, daļu vai ierīci ir atļāvis izmantot pirmo reizi.

d)

Bojājuma novēršanu, nomainot daļas vai ierīces, bez projektēšanas uzskata par apkopes uzdevumu, un tāpēc tai nav nepieciešams apstiprinājums saskaņā ar šo pielikumu.”;

c)

punktam pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

Šajā apakšiedaļā atsauces uz tipa sertifikātiem attiecas gan uz tipa sertifikātiem, gan uz ierobežotiem tipa sertifikātiem.”;

33)

pielikuma 21.A.432.B punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Pieteikuma iesniedzējs, kas iesniedz lielāka remonta projekta pieteikumu, pierāda savas iespējas ar saņemtu projektēšanas organizācijas apstiprinājumu, ko saskaņā ar J apakšiedaļu izdevusi Aģentūra.”;

b)

punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, attiecībā uz ražojumiem, kas minēti 21.A.14. punkta c) apakšpunktā, pieteikuma iesniedzējs savas iespējas var pierādīt ar saņemtu Aģentūras piekrišanu savai sertifikācijas programmai, kas izveidota saskaņā ar 21.A.432.C punkta b) apakšpunktu.”;

34)

pielikumā iekļauj šādu 21.A.432.C punktu:

“21.A.432.C   Remonta projekta apstiprinājuma pieteikums

a)

Remonta projekta apstiprinājuma pieteikumu iesniedz Aģentūras noteiktā formā un veidā.

b)

Lielāka remonta projekta apstiprinājuma pieteikumā ietver vai pēc sākotnējā pieteikuma tam pievieno sertifikācijas programmu, kas ietver:

1.

bojājuma un remonta projekta aprakstu, kurā norāda tipa projekta konfigurāciju, kas tiek remontēta;

2.

visu to tipa projekta daļu un apstiprināto rokasgrāmatu identifikāciju, ko pārveido vai skar remonta projekts;

3.

jebkuru tādu atkārtotu pētījumu identifikāciju, kas vajadzīgi, lai pierādītu remonta projekta un remonta projekta skarto daļu atbilstību tipa sertifikācijas bāzei, kas ar atsauci iekļauta attiecīgi tipa sertifikātā, papildu tipa sertifikātā vai APU ETSO atļaujā;

4.

visus ierosinātos tipa sertifikācijas bāzes grozījumus, kas ar atsauci iekļauti attiecīgi tipa sertifikātā, papildu tipa sertifikātā vai APU ETSO atļaujā;

5.

priekšlikumu par sertifikācijas programmas sadalījumu pa darbību un datu atbilstības pierādīšanas nozīmīgām grupām, tostarp ierosinātos paņēmienus un procesus, kas jāievēro, lai pierādītu atbilstību 21.A.433. punkta a) apakšpunkta 1. punktam, un atsauces uz saistītiem atbilstības dokumentiem;

6.

priekšlikuma par ierosināto darbību un datu atbilstības pierādīšanas nozīmīgu grupu novērtēšanu attiecībā uz neidentificētas neatbilstības tipa sertifikācijas bāzei iespējamību un attiecībā uz šādas neatbilstības potenciālo ietekmi uz ražojuma drošumu. Ierosinātais novērtējums ņem vērā vismaz tos elementus, kas noteikti 21.B.100. punkta a) apakšpunkta 1.–4. daļā noteiktos elementus. Pamatojoties uz šo novērtējumu, pieteikums ietver priekšlikumu par Aģentūras iesaisti atbilstības pierādīšanas darbību un datu pārbaudē un; un

7.

precizējumu, vai sertificēšanas datus pilnībā sagatavo pieteikuma iesniedzējs, vai arī tie ir sagatavoti vai tiks sagatavoti, pamatojoties uz vienošanos ar tipa sertifikācijas datu īpašnieku.”;

35)

pielikuma 21.A.433. un 21.A.435. punktu aizstāj ar šādiem:

“21.A.433.   Remonta projektu apstiprināšanas prasības

a)

Remonta projektu apstiprina tikai:

1.

kad, ievērojot 21.A.432.C punkta b) apakšpunktā minēto sertifikācijas programmu, ir pierādīts, ka remonta projekts atbilst tipa sertifikācijas bāzei, kas ar atsauci iekļauta attiecīgi tipa sertifikātā, papildu tipa sertifikātā vai APU ETSO atļaujā, kā arī visiem grozījumiem, ko saskaņā ar 21.B.450. punktu noteikusi un paziņojusi Aģentūra;

2.

kad ir deklarēta atbilstība tipa sertifikācijas bāzei, ko piemēro saskaņā ar a) apakšpunkta 1. punktu, un atbilstības dokumentos ir reģistrēti atbilstības pamatojumi;

3.

kad nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt ražojumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir prasīta sertifikācija; un

4.

ja pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 21.A.432.C punkta b) apakšpunkta 7. punktu ir norādījis, ka tas sertificēšanas datus ir sniedzis, pamatojoties uz vienošanos ar tipa sertifikācijas datu īpašnieku:

i)

ja turētājs ir norādījis, ka tam nav tehnisku iebildumu attiecībā uz informāciju, kas iesniegta saskaņā ar a) apakšpunkta 2. punktu; un

ii)

ja turētājs ir piekritis sadarboties ar remonta projekta apstiprinājuma turētāju, lai nodrošinātu visu pārveidotā ražojuma lidojumderīguma uzturēšanas pienākumu izpildīšanu, ievērojot atbilstību 21.A.451. punktam.

b)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrai a) apakšpunkta 2. punktā minēto deklarāciju un pēc Aģentūras pieprasījuma – visus vajadzīgos pamatojuma datus.

21.A.435.   Remonta projektu klasifikācijas un apstiprināšana

a)

Remonta projektu klasificē kā “lielāku” vai “sīku” saskaņā ar 21.A.91. punktā izklāstītajiem tipa sertifikāta izmaiņu kritērijiem.

b)

Remonta projektu klasificē un apstiprina:

1.

Aģentūra; vai

2.

apstiprināta projektēšanas organizācija savu prerogatīvu ietvaros, kas noteiktas 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 1., 2. un 5. punktā, kā norādīts apstiprinājuma noteikumos.”;

36)

pielikuma 21.A.437. punktu svītro;

37)

pielikuma 21.A.604., 21.A.605. un 21.A.606. punktu aizstāj ar šādiem:

“21.A.604.    ETSO atļauja palīgdzinējam (APU)

Attiecībā uz ETSO atļauju APU:

a)

Atkāpjoties no 21.A.603., 21.A.610. un 21.A.615. punkta, piemēro šādus punktus: 21.A.15., 21.A.20., 21.A.21., 21.A.31., 21.A.33., 21.A.44., 21.B.75. un 21.B.80. Tomēr tipa sertifikāta vietā tiek izdota ETSO atļauja saskaņā ar 21.A.606. punktu;

b)

atkāpjoties no 21.A.611. punkta, APU ETSO atļaujas turētāja veiktu projekta izmaiņu apstiprināšanai piemēro D apakšiedaļas prasības, bet citu pieteikuma iesniedzēju veiktu projekta izmaiņu apstiprināšanai piemēro E apakšiedaļas prasības. Ja piemēro E apakšiedaļas prasības, papildu tipa sertifikāta vietā tiek izdota atsevišķa ETSO atļauja; un

c)

remonta projektu apstiprinājumiem piemēro M apakšiedaļas prasības.

21.A.605.   Datu prasības

a)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrai šādus dokumentus:

1.

ETSO atļaujas sertifikācijas programmu, kurā izklāstīti līdzekļi, ar ko pierāda atbilstību 21.A.606. punkta b) apakšpunktam;

2.

paziņojumu par atbilstību, ar ko apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir izpildījis šās apakšiedaļas prasības;

3.

deklarāciju par projektu un tehniskajiem raksturojumiem (DDP), kurā ir norādīts, ka pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis izstrādājuma atbilstību piemērojamajām ETSO saskaņā ar sertifikācijas programmu;

4.

to tehnisko datu kopiju, kuri vajadzīgi saskaņā ar piemērojamajām ETSO;

5.

pašraksturojumu vai norādi uz pašraksturojumu, kas minēts 21.A.143. punktā, lai saņemtu atbilstošu ražošanas organizācijas apstiprinājumu saskaņā ar G apakšiedaļu, vai rokasgrāmatu vai norādi uz rokasgrāmatu, kas minēta 21.A.125.A punkta b) apakšpunktā, lai ražotu saskaņā ar F apakšiedaļu bez ražošanas organizācijas apstiprinājuma;

6.

par APU – rokasgrāmatu vai norādi uz rokasgrāmatu, kas minēta 21.A.243. punktā, lai saņemtu atbilstošu projektēšanas organizācijas apstiprinājumu saskaņā ar J apakšiedaļu;

7.

par visiem pārējiem izstrādājumiem – procedūras vai norādi uz procedūrām, kas minētas 21.A.602.B punkta b) apakšpunkta 2. punktā.

b)

Pieteikuma iesniedzējs ziņo Aģentūrai par jebkādām grūtībām vai atgadījumiem, ar ko tas saskāries apstiprināšanas procesa laikā un kas var ievērojami ietekmēt ETSO atļauju.”;

21.A.606.   Prasības ETSO atļaujas izdošanai

Lai saņemtu ETSO atļauju, pieteikuma iesniedzējs:

a)

pierāda savas iespējas saskaņā ar 21.A.602.B punktu;

b)

pierāda, ka izstrādājums atbilst piemērojamo ETSO tehniskajiem nosacījumiem vai tādām atkāpēm no tiem, kas apstiprinātas saskaņā ar 21.A.610. punktu, ja tādas ir;

c)

atbilst šās apakšiedaļas prasībām; un

d)

deklarē, ka nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt izstrādājumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir prasīta sertifikācija.”;

38)

pielikuma 21.A.701. punktam pievieno šādu 16. punktu:

“16.

lidot ar gaisa kuģi traucējumu novēršanas nolūkā vai lai pārbaudītu vienas vai vairāku sistēmu, daļu vai ierīču darbību pēc apkopes.”;

39)

pielikuma 21.B.5. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Šī iedaļa nosaka procedūru kompetentajai iestādei, kad tā pilda savus uzdevumus un pienākumus attiecībā uz šajā I pielikumā minēto sertifikātu, apstiprinājumu un atļauju izdošanu, saglabāšanu, grozīšanu, apturēšanu un atsaukšanu.”;

40)

pielikuma B iedaļas B apakšiedaļu aizstāj ar šādu:

“B APAKŠIEDAĻA –   TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

21.B.70.   Sertifikācijas specifikācijas

Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 76. panta 3. punktu izsniedz sertifikācijas specifikācijas un citas detalizētas specifikācijas, tostarp sertifikācijas specifikācijas lidojumderīgumam, datiem par piemērotību ekspluatācijai un vides aizsardzībai, ar ko kompetentās iestādes, organizācijas un personāls var pierādīt ražojumu, daļu un ierīču atbilstību attiecīgajām minētās regulas II, IV un V pielikumā noteiktajām pamatprasībām, kā arī minētās regulas 9. panta 2. punktā un III pielikumā izklāstītajām vides aizsardzības pamatprasībām. Šīs specifikācijas ir pietiekami sīki izstrādātas un konkrētas, lai pieteikuma iesniedzējiem norādītu, kādi ir sertifikātu izdošanas, grozīšanas vai papildināšanas nosacījumi.

21.B.75.   Īpaši nosacījumi

a)

Aģentūra ražojumam nosaka īpašas sīki izstrādātas tehniskas specifikācijas, ko sauc par īpašiem nosacījumiem, ja attiecīgās sertifikācijas specifikācijas neietver atbilstošus vai attiecīgus ražojuma lidojuma drošības standartus tāpēc, ka:

1.

ražojumam ir jauni vai neparasti projekta parametri salīdzinājumā ar projektēšanas praksi, kas ir piemērojamo sertifikācijas specifikāciju pamatā;

2.

ražojuma paredzētais izmantošanas mērķis ir neparasts; vai

3.

pieredze ar citiem līdzīgiem ekspluatācijā esošiem ražojumiem ar līdzīgiem projekta parametriem vai jaunatklāti apdraudējumi liecina, ka var rasties nedroši stāvokļi.

b)

Īpaši nosacījumi ietver tādus drošības standartus, kādus Aģentūra uzskata par vajadzīgiem, lai noteiktu drošības līmeni, kas ir līdzvērtīgs piemērojamajās sertifikācijas specifikācijās noteiktajam.

21.B.80.   Tipa sertifikācijas bāze tipa sertifikātam vai ierobežotam tipa sertifikātam

Aģentūra nosaka tipa sertifikācijas bāzi un paziņo to tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējam. Tipa sertifikācijas bāze sastāv no:

a)

sertifikācijas specifikācijas lidojumderīgumam, ko Aģentūra izraudzījusies no tām, kas ražojumam piemērojamas minētā sertifikāta pieteikuma iesniegšanas dienā, izņemot, ja:

1.

pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot sertifikācijas specifikācijas, kas kļuvušas piemērojamas pēc pieteikuma iesniegšanas dienas, vai viņam tās saskaņā ar 21.A.15. punkta f) apakšpunktu ir jāievēro. Ja pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot sertifikācijas specifikāciju, kas kļuvusi piemērojama pēc pieteikuma iesniegšanas dienas, Aģentūra tipa sertifikācijas bāzē ietver jebkuru citu tieši saistītu sertifikācijas specifikāciju; vai

2.

Aģentūra pieņem jebkuru tādas sertifikācijas specifikācijas alternatīvu, kuru nav iespējams ievērot, bet kurai ir rasti kompensējoši faktori, kas nodrošina līdzvērtīgu drošības līmeni; vai

3.

Aģentūra pieņem vai nosaka citus līdzekļus, kas:

i)

tipa sertifikāta gadījumā pierāda atbilstību Regulas (ES) 2018/1139 II pielikuma pamatprasībām; vai

ii)

ierobežota tipa sertifikāta gadījumā nodrošina drošības līmeni, kas ir adekvāts paredzētajam lietojumam; un

b)

visiem īpašiem nosacījumiem, ko saskaņā ar 21.B.75. punkta a) apakšpunktu noteikusi Aģentūra.

21.B.82.   Datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze gaisa kuģa tipa sertifikātam vai ierobežotam tipa sertifikātam

Aģentūra nosaka piemērotības ekspluatācijai sertifikācijas bāzi un paziņo to gaisa kuģa tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējam. Piemērotības ekspluatācijai sertifikācijas bāze sastāv no:

a)

Aģentūras izraudzītām sertifikācijas specifikācijām tādiem datiem par piemērotību ekspluatācijai, kas ir piemērojami gaisa kuģim datu par piemērotību ekspluatācijai pieteikuma iesniegšanas dienā vai pieteikuma papildinājuma iesniegšanas dienā, atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir vēlāks, izņemot, ja:

1.

pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot sertifikācijas specifikācijas, kas kļuvušas piemērojamas pēc pieteikuma iesniegšanas dienas, vai viņam tās saskaņā ar 21.A.15. punkta f) apakšpunktu ir jāievēro. Ja pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot sertifikācijas specifikāciju, kas kļuvusi piemērojama pēc pieteikuma iesniegšanas dienas, Aģentūra tipa sertifikācijas bāzē ietver jebkuru citu tieši saistītu sertifikācijas specifikāciju; vai

2.

Aģentūra ir pieņēmusi vai paredz alternatīvus līdzekļus, ar kuriem pierādīt atbilstību Regulas (ES) 2018/1139 II, IV un V pielikuma attiecīgajām pamatprasībām.

b)

visiem īpašiem nosacījumiem, ko saskaņā ar 21.B.75. punkta a) apakšpunktu noteikusi Aģentūra.

21.B.85.   Piemērojamu vides aizsardzības prasību un sertifikācijas specifikāciju noteikšana tipa sertifikātam vai ierobežotam tipa sertifikātam

a)

Aģentūra nosaka un paziņo gaisa kuģa tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta vai tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta lielākas izmaiņas pieteikuma iesniedzējam piemērojamās trokšņa līmeņa prasības, kas noteiktas Čikāgas konvencijas 16. pielikuma I sējuma II daļas 1. nodaļā, turklāt:

1.

zemskaņas reaktīvajām lidmašīnām piemēro 2., 3., 4. un 14. nodaļu;

2.

propelleru lidmašīnām piemēro 3., 4., 5., 6., 10., un 14. nodaļu;

3.

helikopteriem piemēro 8. un 11. nodaļu;

4.

virsskaņas lidmašīnām piemēro12. nodaļu; un

5.

tiltrotoriem piemēro 13. nodaļu.

b)

Aģentūra nosaka un paziņo a) apakšpunktā minētajam pieteikuma iesniedzējam piemērojamās emisijas prasības par gaisa kuģa paredzētas degvielas izplūdes novēršanu atbilstoši Čikāgas konvencijas 16. pielikuma II sējuma II daļas 1. un 2. nodaļai;

c)

Aģentūra nosaka un paziņo a) apakšpunktā minētajam pieteikuma iesniedzējam piemērojamās dūmu, gāzu un daļiņu emisijas prasības atbilstoši Čikāgas konvencijas 16. pielikuma II sējuma III daļas 1. nodaļai un

1.

tādu turboreaktīvo dzinēju un turbopropelleru dzinēju dūmu un gāzu emisijām, kas paredzēti piedziņai tikai zemskaņas ātrumos, – 2. nodaļai;

2.

tādu turboreaktīvo dzinēju un turbopropelleru dzinēju dūmu un gāzu emisijām, kas paredzēti piedziņai virsskaņas ātrumos, – 3. nodaļai; un

3.

tādu turboreaktīvo dzinēju un turbopropelleru dzinēju daļiņu emisijām, kas paredzēti piedziņai tikai zemskaņas ātrumos, – 4. nodaļai.

d)

Aģentūra nosaka un paziņo a) apakšpunktā minētajam pieteikuma iesniedzējam piemērojamās lidmašīnas CO2 emisijas prasības atbilstoši Čikāgas konvencijas 16. pielikuma III sējuma II daļas 1. nodaļai: un

1.

zemskaņas reaktīvajām lidmašīnām – 2. nodaļai un un

2.

zemskaņas propelleru lidmašīnām – 2. nodaļai.

21.B.100.   Iesaistes pakāpe

a)

Aģentūra nosaka savu iesaisti tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, lielāku izmaiņu apstiprinājuma, papildu tipa sertifikāta, liela remonta projekta apstiprinājuma vai ETSO atļaujas APU apstiprināšanā. To dara, pamatojoties uz sertifikācijas programmas darbību un datu nozīmīgu grupu atbilstības pierādīšanas novērtējumu. Minētajā novērtējumā pārbauda:

neidentificētas neatbilstības tipa sertifikācijas bāzei, datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei vai vides aizsardzības prasībām iespējamību, un

šādas neatbilstības potenciālo ietekmi uz ražojuma drošumu vai vides aizsardzību,

un apsver vismaz šādus elementus:

1.

jaunus vai neparastus sertifikācijas projektu parametrus, tostarp ekspluatācijas, organizācijas un zināšanu pārvaldības aspektus;

2.

projekta un/vai atbilstības apliecinājuma sarežģītību;

3.

projekta vai tehnoloģijas svarīgumu un ar to saistītos drošības un vides aizsardzības riskus, tostarp tādus, kas konstatēti līdzīgiem projektiem; un

4.

pieteikuma iesniedzēja projektēšanas organizācijas darbību un pieredzi attiecīgajā jomā.

b)

Sīku remonta projektu apstiprināšanas, sīku izmaiņu vai ETSO atļaujas gadījumā, izņemot APU, Aģentūra savu iesaistes pakāpi nosaka visa sertifikācijas projekta līmenī, ņemot vērā jebkādus jaunus vai neparastus parametrus, projekta un/vai atbilstības apliecinājuma sarežģītību, projekta vai tehnoloģijas svarīgumu, kā arī pieteikuma iesniedzēja projektēšanas organizācijas darbību un pieredzi.

c)

Aģentūra informē pieteikuma iesniedzēju par savu iesaistes līmeni, kā arī atjaunina savu iesaistes līmeni, ja saņem informāciju, kurai ir nozīmīga ietekme uz iepriekš saskaņā ar a) un b) apakšpunktu novērtētiem riskiem. Aġentūra informē pieteikuma iesniedzēju par mainīto iesaistes līmeni.

21.B.103.   Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta izdošana

a)

Aģentūra izdod gaisa kuģa, dzinēja vai propellera tipa sertifikātu vai gaisa kuģa ierobežotu tipa sertifikātu, ja

1.

pieteikuma iesniedzējs atbilst 21.A.21. punktam;

2.

Aģentūra, veicot atbilstības apliecinājuma pārbaudi saskaņā ar savu iesaistes līmeni atbilstīgi 21.B.100. punktam, nav atradusi nekādu neatbilstību tipa sertifikācijas bāzei, attiecīgā gadījumā datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei saskaņā ar 21.B.82. punktu vai vides aizsardzības prasībām; un

3.

nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt ražojumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta sertifikācija.

b)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kas ietverts 21.A.20. punkta d) apakšpunktā minētajā deklarācijā, Aģentūra drīkst izdot gaisa kuģa tipa sertifikātu, pirms pierādīta atbilstība datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ja pieteikuma iesniedzējs šādu atbilstību pierāda pirms dienas, kurā minētie dati ir faktiski jāizmanto.”;

41)

pielikuma B iedaļas D apakšiedaļu aizstāj ar šādu:

“21.B.105.   Tipa sertifikācijas bāze, vides aizsardzības prasības un datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze tipa sertifikāta lielākai izmaiņai

Aģentūra nosaka piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi, vides aizsardzības prasības un tādu izmaiņu gadījumā, kas ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai, – datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzi, kas noteikta saskaņā ar 21.A.101. punktu, un paziņo par to tipa sertifikāta lielākas izmaiņas pieteikuma iesniedzējam.

21.B.107.   Tipa sertifikāta izmaiņu apstiprinājuma izdošana

a)

Aģentūra izdod tipa sertifikāta izmaiņas apstiprinājumu, ja:

1.

apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs atbilst:

i)

sīku izmaiņu gadījumā – 21.A.95. punktam; vai

ii)

lielāku izmaiņu gadījumā – 21.A.97. punktam;

2.

Aģentūra, veicot atbilstības apliecinājuma pārbaudi saskaņā ar savu iesaistes līmeni atbilstīgi 21.B.100. punkta a) vai b) apakšpunktam, nav atradusi nekādu neatbilstību tipa sertifikācijas bāzei, attiecīgā gadījumā datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei saskaņā ar 21.B.82. punktu vai vides aizsardzības prasībām; un

3.

nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt ražojumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta sertifikācija.

b)

Tādu izmaiņu gadījumā, kas ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai, atkāpjoties no a) apakšpunkta 1. un 2. punkta, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kas ietverts 21.A.20. punkta d) apakšpunktā minētajā deklarācijā, Aģentūra drīkst apstiprināt gaisa kuģa tipa sertifikāta izmaiņas, pirms pierādīta atbilstība datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ja pieteikuma iesniedzējs šādu atbilstību pierāda pirms dienas, kurā minētie dati ir faktiski jāizmanto.

c)

Apstiprinājumu izmaiņām datos par piemērotību ekspluatācijai iekļauj tipa sertifikāta izmaiņu apstiprinājumā.

d)

Apstiprinājums izmaiņai tipa sertifikātā attiecas tikai uz konkrēto konfigurāciju(-ām) tipa sertifikātā, uz kurām izmaiņa attiecas.”;

42)

pielikuma B iedaļas E apakšiedaļu aizstāj ar šādu:

“Šajā apakšiedaļā atsauces uz tipa sertifikātiem attiecas gan uz tipa sertifikātiem, gan ierobežotiem tipa sertifikātiem.

21.B.109.   Tipa sertifikācijas bāze, vides aizsardzības prasības un datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāze papildu tipa sertifikātam

Aģentūra nosaka piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi, vides aizsardzības prasības un tādu izmaiņu gadījumā, kas ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai, – datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzi, kas noteikta saskaņā ar 21.A.101. punktu, un paziņo par to papildu tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējam.

21.B.111.   Papildu tipa sertifikāta izdošana

a)

Aģentūra izdod papildu tipa sertifikātu, ja:

1.

pieteikuma iesniedzējas atbilst 21.A.115. punkta b) apakšpunktam;

2.

Aģentūra, veicot atbilstības apliecinājuma pārbaudi saskaņā ar savu iesaistes līmeni atbilstīgi 21.B.100. punkta a) apakšpunktam, nav atradusi nekādu neatbilstību tipa sertifikācijas bāzei, attiecīgā gadījumā datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei saskaņā ar 21.B.82. punktu vai vides aizsardzības prasībām; un

3.

nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt ražojumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta sertifikācija.

b)

Tāda papildu tipa sertifikāta gadījumā, kas ietekmē datus par piemērotību ekspluatācijai, atkāpjoties no a) apakšpunkta 1. un 2. punkta, pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kas ietverts 21.A.20. punkta d) apakšpunktā minētajā deklarācijā, Aģentūra drīkst izdot papildu tipa sertifikātu pirms pierādīta atbilstība datu par piemērotību ekspluatācijai sertifikācijas bāzei, ja pieteikuma iesniedzējs šādu atbilstību pierāda pirms dienas, kurā minētie dati ir faktiski jāizmanto.

c)

Apstiprinājumu izmaiņām datos par piemērotību ekspluatācijai iekļauj papildu tipa sertifikātā.

d)

Papildu tipa sertifikāts attiecas tikai uz to (tām) tipa sertifikāta īpašo(-ajām) konfigurāciju(-ām), uz kuru(-ām) attiecas attiecīgās lielākās izmaiņas.”;

43)

pielikuma 21.B.326. punktu aizstāj ar šādu:

“21.B.326.   Lidojumderīguma sertifikāts

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod lidojumderīguma sertifikātu:

a)

jaunam gaisa kuģim:

1.

pēc 21.A.174. punkta b) apakšpunkta 2. punktā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas;

2.

ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst apstiprinātajam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes; un

3.

ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst piemērojamajām CO2 emisiju prasībām dienā, kad pirmo reizi izdots lidojumderīguma sertifikāts.

b)

lietotam gaisa kuģim:

1.

pēc 21.A.174. punkta b) apakšpunkta 3. punktā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas, pierādot, ka:

i)

gaisa kuģis atbilst tipa projektam, kas apstiprināts saskaņā ar tipa sertifikātu un jebkuru papildu tipa sertifikātu, izmaiņai vai remontam, kurš apstiprināts saskaņā ar šo I pielikumu (21. daļa); un

ii)

ir ievērota atbilstība piemērojamajiem norādījumiem attiecībā uz lidojumderīgumu, un

iii)

gaisa kuģis ir pārbaudīts atbilstīgi piemērojamajiem Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma (M daļas) noteikumiem;

iv)

gaisa kuģis atbilst piemērojamajām CO2 emisiju prasībām dienā, kad tika izdots lidojumderīguma sertifikāts;

2.

ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst apstiprinātajam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes, un

3.

ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilda piemērojamajām CO2 emisiju prasībām dienā, kad pirmo reizi tika izdots lidojumderīguma sertifikāts.”;

44)

pielikuma B iedaļas M apakšiedaļu aizstāj ar šādu:

“21.B.450.   Tipa sertifikācijas bāze un vides aizsardzības prasības remonta projekta apstiprinājumam

Aģentūra nosaka un paziņo remonta projekta pieteikuma iesniedzējam visus tipa sertifikācijas bāzes grozījumus, kas ar atsauci iekļauti attiecīgi tipa sertifikātā, papildu tipa sertifikātā vai APU ETSO atļaujā un ko Aģentūra uzskata par nepieciešamiem, lai uzturētu tādu drošības līmeni, kurš ir līdzvērtīgs iepriekš izveidotajam, un paziņo to remonta projekta pieteikuma iesniedzējam.

21.B.453.   Remonta projekta apstiprinājuma izdošana

a)

Aģentūra izdod lielāka remonta projekta apstiprinājumu, ja:

1.

pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis savas iespējas saskaņā ar 21.A.432.B punktu;

2.

pieteikuma iesniedzējs atbilst 21.A.433. punktam;

3.

Aģentūra, veicot atbilstības apliecinājuma pārbaudi saskaņā ar savu iesaistes līmeni atbilstīgi 21.B.100. punkta a) apakšpunktam, nav atradusi nekādu neatbilstību tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām; un

4.

nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt ražojumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta sertifikācija.

b)

Aģentūra izdod sīku remonta projektu apstiprinājumu, ja pieteikuma iesniedzējs atbilst a) apakšpunkta 2. un 4. punktam un ar nosacījumu, ka Aģentūra, veicot atbilstības apliecinājuma pārbaudi saskaņā ar savu iesaistes līmeni atbilstīgi 21.B.100. punkta b) apakšpunktam, nav atradusi nekādu neatbilstību tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām.”;

45)

pielikuma B iedaļas O apakšiedaļu aizstāj ar šādu:

“21.B.480.    ETSO atļaujas izdošana

Aģentūra izdod ETSO atļauju, ja:

a)

pieteikuma iesniedzējs atbilst 21.A.606. punktam;

b)

Aģentūra, veicot atbilstības apliecinājuma pārbaudi saskaņā ar savu iesaistes līmeni atbilstīgi 21.B.100. punkta b) apakšpunktam, nav atradusi nekādu neatbilstību piemērojamo ETSO tehniskajiem nosacījumiem vai tādām atkāpēm no tiem, kas apstiprinātas saskaņā ar 21.A.610. punktu, ja tādas ir; un

c)

nav konstatēta neviena iezīme vai raksturlielums, kas var padarīt izstrādājumu nedrošu lietojumos, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta sertifikācija.”


Top