EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0341-20160501

Consolidated text: Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/341 (2015. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/2016-05-01

02016R0341 — LV — 01.05.2016 — 001.006


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/341

(2015. gada 17. decembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446

(OV L 069, 15.3.2016., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/698 (2016. gada 8. aprīlis),

  L 121

1

11.5.2016


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 101, 16.4.2016, lpp 33 (2016/341)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 101, 13.4.2017, lpp 223 (2016/341,)

►C3

Kļūdu labojums, OV L 281, 31.10.2017, lpp 34 (2016/341,)

►C4

Kļūdu labojums, OV L 096, 5.4.2019, lpp 55 (2016/341)
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/341

(2015. gada 17. decembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/24461. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

1.  Šajā regulā paredzēti pārejas pasākumi par datu apmaiņas un glabāšanas līdzekļiem, kas minēti Kodeksa 278. pantā, līdz darbosies elektroniskās sistēmas, kuras vajadzīgas Kodeksa noteikumu piemērošanai.

2.  Šīs regulas pielikumos ir izklāstītas datu prasības, formāti un kodi, kuri jāpiemēro pārejas periodos, kas noteikti šajā regulā, Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 952/2013, un Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013.1. IEDAĻA

Lēmumi, kas saistīti ar tiesību aktu muitas jomā piemērošanu

2. pants

Pieteikumi un lēmumi

Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās SMK Muitas lēmumu sistēmas ieviešanas datumam muitas dienesti var atļaut izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, attiecībā uz pieteikumiem un lēmumiem un jebkādiem turpmākiem notikumiem, kuri var ietekmēt sākotnējo pieteikumu vai lēmumu, kas ietekmē vienu vai vairākas dalībvalstis.

3. pants

Informācijas apmaiņas un glabāšanas līdzekļi

1.  Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās SMK Muitas lēmumu sistēmas ieviešanas datumam muitas dienesti nodrošina, ka ir pieejami informācijas apmaiņas un glabāšanas līdzekļi, lai nodrošinātu apspriešanos, kas jāveic saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 14. pantu.

2.  Katrs muitas dienests norīko kontaktpunktus, kas ir atbildīgi par jebkuru informācijas apmaiņu starp pašu struktūrām un citiem muitas dienestiem, kā arī starp pašu struktūrām un Komisiju, un paziņo kontaktpunktu kontaktinformāciju Komisijai.

3.  Komisija dara kontaktpunktu sarakstu pieejamu savā tīmekļa vietnē.2. IEDAĻA

Lēmumi par SIT

4. pants

SIT pieteikumu un lēmumu forma

1.  Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās SIT sistēmas jaunināšanas beigu datumiem muitas dienesti var atļaut izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, attiecībā uz pieteikumiem un lēmumiem, kas saistīti ar SIT, vai jebkādiem turpmākiem notikumiem, kuri var ietekmēt sākotnējo pieteikumu vai lēmumu.

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, piemēro šādus nosacījumus:

a) līdz elektroniskās sistēmas pirmā posma jaunināšanas beigu datumam:

i) SIT lēmuma pieteikumus iesniedz, izmantojot 2. pielikumā iekļautās veidlapas formātu; un

ii) SIT lēmumus pieņem, izmantojot 3. pielikumā iekļautās veidlapas formātu;

b) no elektroniskās sistēmas pirmā posma jaunināšanas beigu datuma līdz elektroniskās sistēmas otrā posma jaunināšanas beigu datumam:

i) SIT lēmuma pieteikumus iesniedz, izmantojot 4. pielikumā iekļautās veidlapas formātu; un

ii) SIT lēmumus pieņem, izmantojot 5. pielikumā iekļautās veidlapas formātu.3. IEDAĻA

AEO statusa pieteikums

5. pants

Pieteikumu un atļauju forma

1.  Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās AEO sistēmas jaunināšanas beigu datumam muitas dienesti var atļaut izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, attiecībā uz pieteikumiem un lēmumiem, kas saistīti ar AEO, vai jebkādiem turpmākiem notikumiem, kuri var ietekmēt sākotnējo pieteikumu vai lēmumu.

2.  Gadījumos, kas minēti šā panta 1. punktā, piemēro šādus nosacījumus:

a) AEO statusa pieteikumus iesniedz, izmantojot 6. pielikumā iekļautās veidlapas formātu; un

b) atļaujas, ar ko piešķir AEO statusu, izdod, izmantojot 7. pielikumā iekļauto veidlapu.2. NODAĻA

PREČU MUITAS VĒRTĪBA MUITAS NOLŪKIEM

6. pants

To ziņu deklarēšana, kuras attiecas uz muitas vērtību

1.  Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minēto valstu importa sistēmu jaunināšanas beigu datumiem muitas deklarācijā laišanai brīvā apgrozībā iekļauj ziņas par muitas vērtību.

2.  Muitas dienesti var atļaut, ka saistībā ar 1. punktā minēto ziņu sniegšanu var izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes.

3.  Ja 1. punktā minētās ziņas sniedz, izmantojot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, to dara, izmantojot 8. pielikumā iekļauto veidlapu.

4.  Muitas dienesti var atbrīvot no pienākuma sniegt šā panta 1. punktā minētās ziņas, ja attiecīgo preču muitas vērtību nevar noteikt saskaņā ar Kodeksa 70. pantu.

5.  Izņemot gadījumu, ja tas ir būtiski muitas vērtības pareizai noteikšanai, muitas dienesti atbrīvo no pienākuma sniegt 1. punktā minētās ziņas jebkurā no šādiem gadījumiem:

a) ja ievesto preču muitas vērtība vienā sūtījumā nepārsniedz EUR 20 000 ar noteikumu, ka sūtījums nav daļa no dalīta vai vairākkārtīga sūtījuma, ko viens un tas pats nosūtītājs sūta vienam un tam pašam saņēmējam;

b) ja darījums, kas ir pamatā preču laišanai brīvā apgrozībā, ir nekomerciāls;

c) ja attiecīgo ziņu iesniegšana nav vajadzīga, lai piemērotu kopējo muitas tarifu;

d) ja kopējā muitas tarifā paredzētie muitas nodokļi nav iekasējami.

6.  Ja viens un tas pats pārdevējs preces regulāri piegādā vienam un tam pašam pircējam ar vieniem un tiem pašiem tirdzniecības nosacījumiem, muitas dienesti var atbrīvot no esošās prasības sniegt 1. punktā minētās ziņas.3. NODAĻA

GALVOJUMS IESPĒJAMAM VAI ESOŠAM MUITAS PARĀDAM

7. pants

Informācijas apmaiņas un glabāšanas līdzekļi

1.  Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās SMK Galvojumu pārvaldības (GUM) sistēmas ieviešanas datumiem muitas dienesti ar galvojumiem saistītās informācijas apmaiņai un glabāšanai var atļaut izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes.

2.  Gadījumā, kas minēts šā panta 1. punktā, ar tādiem galvojumiem saistītās informācijas apmaiņai un glabāšanai, kurus var izmantot vairāk nekā vienā dalībvalstī, kā minēts Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 147. pantā, un kuri sniegti visām vajadzībām, izņemot tranzītu, piemēro šādus noteikumus:

a) katras dalībvalsts muitas dienesti glabā informāciju saskaņā ar spēkā esošo valsts sistēmu; un

b) informācijas apmaiņai starp muitas dienestiem izmanto elektronisko pastu.

3.  Saskaņā ar 3. panta 2. punktu norīkotais kontaktpunkts ir atbildīgs par apmaiņu, kas minēta 2. punkta b) apakšpunktā.

8. pants

Atsauces summas pārraudzība, ko veic muitas dienesti

1.  Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās GUM sistēmas ieviešanas datumam persona, kas minēta Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 155. panta 4. punktā, vispārējā galvojuma sniegšanas pieteikumā precizē atsauces summas sadalījumu starp dalībvalstīm, kurās tā veic darbības (izņemot par precēm, kurām piemērota Savienības tranzīta procedūra), kas jānosedz ar galvojumu.

2.  Galvojuma muitas iestāde, kas saņem pieteikumu, apspriežas ar pārējām pieteikumā minētajām dalībvalstīm par atsauces summas sadalījumu, ko pieprasījusi persona, kurai prasīts sniegt galvojumu, saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 14. pantu.

3.  Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 157. pantu katra dalībvalsts ir atbildīga par savas atsauces summas daļas pārraudzību.4. NODAĻA

PREČU ATVEŠANA UN PAGAIDU UZGLABĀŠANA

9. pants

Paziņojums par jūras kuģa vai gaisa kuģa ierašanos

Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minēto SMK sistēmu “Ierašanās paziņojums, uzrādīšanas paziņojums un pagaidu uzglabāšana” ieviešanas datumiem muitas dienesti var atļaut izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, lai iesniegtu paziņojumu par jūras kuģa vai gaisa kuģa ierašanos saskaņā ar Kodeksa 133. pantu.

10. pants

Preču uzrādīšana muitai

Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minēto SMK sistēmu “Ierašanās paziņojums, uzrādīšanas paziņojums un pagaidu uzglabāšana” ieviešanas datumiem muitas dienesti preču uzrādīšanai muitai saskaņā ar Kodeksa 139. pantu var atļaut izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes.

11. pants

Pagaidu uzglabāšanas deklarācija

Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minēto SMK sistēmu “Ierašanās paziņojums, uzrādīšanas paziņojums un pagaidu uzglabāšana” ieviešanas datumiem muitas dienesti pagaidu uzglabāšanas deklarācijas ieniegšanai saskaņā ar Kodeksa 145. pantu var atļaut izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes.5. NODAĻA

MUITAS STATUSS UN MUITAS PROCEDŪRAS PIEMĒROŠANA PRECĒM1. IEDAĻA

Preču muitas statuss

12. pants

Savienības preču muitas statusa apliecinājums precēm, uz kurām attiecas vienkāršota Savienības tranzīta procedūra

Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās Jaunās datorizētās tranzīta kontroles sistēmas (NCTS) jaunināšanas beigu datumiem gadījumā, ja attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu vai jūru, izmanto Savienības tranzīta procedūru papīra formā, kā minēts šīs regulas 24. panta 1. punktā, Savienības preču muitas statusa apliecinājumu sniedz, norādot burtu “C” (līdzvērtīgs “T2L”) līdzās attiecīgajām pozīcijām manifestā.

13. pants

Savienības preču muitas statusa apliecinājuma veidlapas

1.  Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās SMK Savienības statusa apliecinājuma sistēmas (PoUS) ieviešanas datumam muitas dienesti ar Savienības preču muitas statusa apliecinājumu saistītās informācijas apmaiņai un glabāšanai var atļaut izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes.

2.  Ja Savienības preču muitas statusa apliecinājuma sniegšanai izmanto citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, sniedz “T2L” vai “T2LF” dokumentu, izmantojot veidlapu – 4. eksemplārs vai 4./5. eksemplārs, kas iekļauti Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 B-01. pielikuma III sadaļā.

3.  Vajadzības gadījumā minēto veidlapu papildina ar vienu vai vairākām papildlapām, kas atbilst 4. eksemplāram vai 4./5. eksemplāram un iekļautas Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 B-01. pielikuma IV sadaļā.

4.  Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās PoUS sistēmas ieviešanas datumam muitas dienesti papildlapu vietā kā “T2L” dokumenta vai “T2LF” dokumenta aprakstošo daļu atļauj izmantot kravas sarakstus, kas sagatavoti, izmantojot Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 72-04. pielikuma II daļas III nodaļā iekļauto veidlapu.

5.  Ja dalībvalsts muitas dienesti “T2L” vai “T2LF” dokumenta sagatavošanai izmanto elektroniskas datu apstrādes metodes, kurās nevar izmantot papildlapas, šā panta 2. punktā minēto veidlapu papildina ar vienu vai vairākām veidlapām, kuras atbilst 4. eksemplāram vai 4./5. eksemplāram, kas iekļauti Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 B-01. pielikuma III sadaļā.

▼C4

6.  Ja atzītais izdevējs izmanto īpašo zīmogu, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 128.a panta 2. punkta e) apakšpunkta ii) punktā, muitas dienesti apstiprina minēto zīmogu, un tas atbilst paraugam, kas iekļauts Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 72-04. pielikuma II daļas II nodaļā. Piemēro Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 72-04. pielikuma 23. un 23.1. iedaļu.

▼B2. IEDAĻA

Muitas procedūras piemērošana precēm

14. pants

Datu apmaiņas līdzekļi

Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minēto valstu importa sistēmu jaunināšanas beigu datumiem muitas dienesti var atļaut izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, lai iesniegtu muitas deklarācijas šādu muitas procedūru piemērošanai precēm:

a) laišana brīvā apgrozībā;

b) uzglabāšana muitas noliktavā;

c) pagaidu ievešana;

d) galapatēriņš;

e) ievešana pārstrādei.

15. pants

Muitas deklarāciju veidlapas

Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minēto valstu importa sistēmu jaunināšanas beigu datumiem gadījumā, ja 14. pantā norādītajām muitas procedūrām izmanto citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, muitas deklarācijas iesniedz, attiecīgi izmantojot veidlapas, kas paredzētas 9. pielikuma B.1 līdz D.1 papildinājumā.

16. pants

Vienkāršoto muitas deklarāciju veidlapas

1.  Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minēto valstu importa sistēmu jaunināšanas beigu datumiem gadījumā, ja procedūrai, kas minēta šīs regulas 14. pantā, iesniedz vienkāršotu muitas deklarāciju, kas minēta Kodeksa 166. pantā, izmantojot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmanto attiecīgās veidlapas, kas paredzētas 9. pielikuma B.1 līdz B.5 papildinājumā.

2.  Līdz 1. punktā minēto sistēmu jaunināšanas beigu datumiem gadījumā, ja personai ir piešķirta atļauja regulāri izmantot vienkāršotu deklarāciju, kā minēts Kodeksa 166. panta 2. punktā, saistībā ar procedūru, kas minēta šīs regulas 14. pantā, muitas dienesti kā vienkāršotu deklarāciju var pieņemt tirdzniecības vai administratīvu dokumentu, ja minētajā dokumentā iekļautas vismaz tās ziņas, kas nepieciešamas preču identificēšanai, un ja tam pievienots pieteikums piemērot precēm attiecīgo muitas procedūru.

17. pants

Muitas deklarācijas iesniegšana pirms preču uzrādīšanas

Līdz SMK Automatizētās eksporta kontroles sistēmas (AES) attiecīgajiem ieviešanas un valstu importa sistēmu attiecīgajiem jaunināšanas beigu datumiem, kā minēts Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, gadījumā, ja muitas deklarāciju iesniedz pirms preču uzrādīšanas saskaņā ar Kodeksa 171. pantu, muitas dienesti uzrādīšanas paziņojuma iesniegšanai var atļaut izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes.

18. pants

Informācijas apmaiņas līdzekļi centralizētajai muitošanai

1.  Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās SMK Importa centralizētās muitošanas sistēmas (CCI) un AES attiecīgajiem ieviešanas datumiem muitas dienesti, kuri ir saistīti ar centralizētās muitošanas atļauju, sadarbojas, lai paredzētu noteikumus ar nolūku nodrošināt atbilstību Kodeksa 179. panta 4. un 5. punktam.

2.  Muitas dienesti var atļaut izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, informācijas apmaiņai starp muitas dienestiem un starp muitas dienestiem un centralizētās muitošanas atļaujas turētājiem.

19. pants

Informācijas glabāšana

1.  Dalībvalstis sniedz Komisijai centralizētās muitošanas pieteikumu un atļauju sarakstu, kuru Komisija glabā Komunikācijas un informācijas centra pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem (CIRCABC) attiecīgajā grupā.

2.  Dalībvalstis atjaunina 1. punktā minēto sarakstu.

20. pants

Pieteikuma centralizētajai muitošanai noraidīšana

Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās CCI sistēmas un AES attiecīgajiem ieviešanas datumiem muitas dienests, kura kompetencē ir pieņemt lēmumu, var noraidīt pieteikumus centralizētajai muitošanai, ja atļauja radītu nesamērīgu administratīvu slogu.

21. pants

Ieraksts deklarētāja reģistros

1.  Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minēto valstu importa sistēmu attiecīgajiem jaunināšanas pabeigšanas un AES attiecīgajiem ieviešanas datumiem muitas dienesti var atļaut izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, lai iesniegtu uzrādīšanas paziņojumu, izņemot gadījumu, ja ir atcelts pienākums uzrādīt preces muitai saskaņā ar Kodeksa 182. panta 3. punktu.

2.  Līdz AES ieviešanas datumam, kā minēts Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, eksporta vai reeksporta procedūras piemērošanai precēm muitas dienesti var atļaut aizstāt uzrādīšanas paziņojumu ar deklarāciju, tostarp vienkāršotu deklarāciju.6. NODAĻA

ĪPAŠAS PROCEDŪRAS1. IEDAĻA

Vispārīgi noteikumi par īpašām procedūrām, izņemot tranzītu

22. pants

Pieteikumu un atļauju veidlapa attiecībā uz īpašām procedūrām

1.  Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās SMK Muitas lēmumu sistēmas ieviešanas datumam gadījumā, ja atļaujas pieteikuma, kā minēts Kodeksa 211. panta 1. punktā, pamatā nav muitas deklarācija, un ja to iesniedz, izmantojot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, minēto pieteikumu iesniedz, izmantojot šīs regulas 12. pielikumā iekļauto veidlapu.

2.  Ja muitas dienesti, kuru kompetencē ir pieņemt lēmumu par šā panta 1. punktā minēto pieteikumu, nolemj piešķirt atļauju, tie to dara, izmantojot 12. pielikumā iekļauto veidlapu.

23. pants

Standartizētajai informācijas apmaiņai izmantojamie līdzekļi

1.  Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās SMK sistēmas “Informācijas veidlapas (INF) īpašajām procedūrām” ieviešanas datumiem muitas dienesti standartizētajai informācijas apmaiņai var atļaut izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes.

2.  Ja standartizētajai informācijas apmaiņai izmanto citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 181. pantā, izmanto šīs regulas 13. pielikumā iekļautās informācijas lapas.

3.  Piemērojot 1. punktu, 13. pielikumā iekļautās informācijas lapas lasa saskaņā ar atbilstības tabulu pielikuma papildinājumā.

4.  Ja Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 1. panta 27. punktā minētā gadījuma vajadzībām ir nepieciešama standartizēta informācijas apmaiņa, kā minēts minētās regulas 181. pantā, var izmantot jebkuru standartizētās informācijas apmaiņas metodi.2. IEDAĻA

Tranzīts

24. pants

Vispārīgi noteikumi

1.  Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās NCTS jaunināšanas beigu datumiem piemēro Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, gaisu vai jūru, kā minēts šīs regulas 25. un 26. pantā un 29. līdz 51. pantā.

2.  Līdz 2018. gada 1. maijam Savienības tranzīta procedūras, kuru pamatā ir elektronisks manifests, attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu vai jūru, kā minēts šīs regulas 27., 28., 29., 52. un 53. pantā, piemēro tiem uzņēmējiem, kuri vēl nav pabeiguši sistēmu, kas vajadzīgas, lai piemērotu Kodeksa 233. panta 4. punkta e) apakšpunktu, jaunināšanu.

Līdz minētajam datumam procedūras, kas minētas 27., 28., 29., 52. un 53. pantā, uzskata par līdzvērtīgām procedūrai, kas paredzēta Kodeksa 233. panta 4. punkta e) apakšpunktā, un neprasa galvojumu saskaņā ar Kodeksa 89. panta 8. punkta d) apakšpunktu.

25. pants

Atļauja izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu

1.  Atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, piešķir pieteikuma iesniedzējiem, kuri izpilda šādus nosacījumus:

a) pieteikuma iesniedzējs ir dzelzceļa uzņēmums;

b) pieteikuma iesniedzējs veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā;

c) pieteikuma iesniedzējs regulāri izmanto Savienības tranzīta procedūru vai kompetentais muitas dienests zina, ka tas var izpildīt pienākumus saskaņā ar procedūru; un

d) pieteikuma iesniedzējs nav izdarījis smagus vai atkārtotus muitas vai nodokļu tiesību aktu pārkāpumus.

2.  Atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, piemēro visās dalībvalstīs.

26. pants

Atļaujas izmantot Savienības tranzīta procedūras papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu vai jūru

1.  Atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūras papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu vai jūru, piešķir pieteikuma iesniedzējiem, kuri izpilda šādus nosacījumus:

a) Savienības tranzīta procedūras papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu, gadījumā pieteikuma iesniedzējs ir aviosabiedrība;

b) Savienības tranzīta procedūras papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru, gadījumā pieteikuma iesniedzējs ir kuģošanas sabiedrība;

c) pieteikuma iesniedzējs veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā;

d) pieteikuma iesniedzējs regulāri izmanto Savienības tranzīta procedūru vai kompetentais muitas dienests zina, ka pieteikuma iesniedzējs var izpildīt pienākumus saskaņā ar procedūru; un

e) pieteikuma iesniedzējs nav izdarījis smagus vai atkārtotus muitas vai nodokļu tiesību aktu pārkāpumus.

2.  Atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūras papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu vai jūru, piemēro atļaujā norādītajās dalībvalstīs.

27. pants

Atļauja izmantot Savienības tranzīta procedūru, kuras pamatā ir elektronisks manifests, attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu

1.  Atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru, kuras pamatā ir elektronisks manifests, attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu, piešķir pieteikuma iesniedzējiem, kuri izpilda šādus nosacījumus:

a) pieteikuma iesniedzējs ir aviosabiedrība, ka apkalpo ievērojamu skaitu lidojumu starp Savienības lidostām;

b) pieteikuma iesniedzējs veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā vai tam ir reģistrēts birojs, galvenā mītne vai pastāvīga uzņēmējdarbības vieta Savienībā;

c) pieteikuma iesniedzējs regulāri izmanto Savienības tranzīta procedūru vai kompetentais muitas dienests zina, ka pieteikuma iesniedzējs var izpildīt pienākumus saskaņā ar procedūru; un

d) pieteikuma iesniedzējs nav izdarījis smagus vai atkārtotus muitas vai nodokļu tiesību aktu pārkāpumus.

2.  Par minētās atļaujas pieteikuma pieņemšanu kompetentie muitas dienesti paziņo pārējām dalībvalstīm, kuru teritorijā atrodas nosūtīšanas un galamērķa lidostas, kuras saistītas ar elektroniskām sistēmām, kas ļauj apmainīties ar informāciju.

Ja 60 dienu laikā pēc paziņojuma dienas nav saņemts neviens iebildums, kompetentie muitas dienesti izdod atļauju.

3.  Atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru, kuras pamatā ir elektronisks manifests, attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu, piemēro Savienības tranzīta operācijām starp atļaujā norādītajām lidostām.

28. pants

Atļauja izmantot Savienības tranzīta procedūru, kuras pamatā ir elektronisks manifests, attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru

1.  Atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru, kuras pamatā ir elektronisks manifests, attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru, piešķir pieteikuma iesniedzējiem, kuri izpilda šādus nosacījumus:

a) pieteikuma iesniedzējs ir kuģošanas sabiedrība, ka apkalpo ievērojamu skaitu reisu starp Savienības ostām;

b) pieteikuma iesniedzējs veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā vai tam ir reģistrēts birojs, galvenā mītne vai pastāvīga uzņēmējdarbības vieta Savienībā;

c) pieteikuma iesniedzējs regulāri izmanto Savienības tranzīta procedūru vai kompetentais muitas dienests zina, ka pieteikuma iesniedzējs var izpildīt pienākumus saskaņā ar procedūru; un

d) pieteikuma iesniedzējs nav izdarījis smagus vai atkārtotus muitas vai nodokļu tiesību aktu pārkāpumus.

2.  Par minētās atļaujas pieteikuma pieņemšanu kompetentie muitas dienesti paziņo pārējām dalībvalstīm, kuru teritorijā atrodas nosūtīšanas un galamērķa ostas, kuras saistītas ar elektroniskām sistēmām, kas ļauj apmainīties ar informāciju.

Ja 60 dienu laikā pēc paziņojuma dienas nav saņemts neviens iebildums, kompetentie muitas dienesti izdod atļauju.

3.  Atļauju izmantot Savienības tranzīta procedūru, kuras pamatā ir elektronisks manifests, attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru, piemēro vienīgi attiecībā uz Savienības tranzīta operācijām starp atļaujā norādītajām ostām.

29. pants

Noteikumi par atļaujām izmantot Savienības tranzīta procedūras papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, gaisu vai jūru, un izmantot Savienības tranzīta procedūras, kuru pamatā ir elektronisks manifests, attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu vai jūru

1.  Iepriekš 25., 26., 27. un 28. pantā minēto atļauju piešķir vienīgi tad, ja:

a) kompetentais muitas dienests uzskata, ka tas spēs uzraudzīt Savienības tranzīta procedūras izmantošanu un veikt kontroli bez tādas administratīvās slodzes, kas nebūtu samērojama ar attiecīgās personas prasībām;

b) pieteikuma iesniedzējs veic uzskaiti, kas kompetentajām muitas iestādēm ļauj veikt efektīvu kontroli.

2.  Ja pieteikuma iesniedzējs ir AEO atļaujas turētājs saskaņā ar Kodeksa 38. panta 2. punkta a) apakšpunktu, uzskata, ka ir izpildītas 25. panta 1. punkta d) apakšpunktā, 26. panta 1. punkta e) apakšpunktā, 27. panta 1. punkta d) apakšpunktā, 28. panta 1. punkta d) apakšpunktā un šā panta 1. punktā minētās prasības.

30. pants

CIM preču pavadzīme kā tranzīta deklarācija, lai izmantotu Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu

Ja CIM preču pavadzīmi izmanto pārvadājumu operācijām, kuras, savstarpēji sadarbojoties, veic atzīti dzelzceļa uzņēmumi, CIM preču pavadzīmi uzskata par tranzīta deklarāciju, lai izmantotu Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu.

31. pants

Savienības tranzīta procedūras papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, izmantotājs un tā pienākumi

1.  Savienības tranzīta procedūras papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, izmantotājs ir viens no šiem:

a) atzīts dzelzceļa uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un pieņem preces pārvadāšanai saskaņā ar CIM preču pavadzīmi kā tranzīta deklarāciju, lai izmantotu Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, un kas aizpilda CIM preču pavadzīmes 58b aili, norādot “jā” un ierakstot savu UIC kodu; vai

▼C2

b) ja pārvadājuma operācija sākas ārpus Savienības muitas teritorijas un preces ieved minētajā muitas teritorijā, jebkurš cits atzīts dzelzceļa uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un kura uzdevumā trešās valsts dzelzceļa uzņēmums aizpilda 58b aili.

▼B

2.  Minētās procedūras izmantotājs netieši kļūst atbildīgs par to, ka arī nākamie vai aizvietotāji dzelzceļa uzņēmumi, kas piedalās Savienības tranzīta procedūras izmantošanā papīra formā, izpilda prasības, kas izvirzītas Savienības tranzīta procedūrai papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu.

32. pants

Atzītā dzelzceļa uzņēmuma pienākumi

1.  Preces pakāpeniski pārņem dažādi atzīti dzelzceļa uzņēmumi un pārvadā valsts mērogā, un iesaistītie atzītie dzelzceļa uzņēmumi paziņo, ka tie ir kopīgi atbildīgi par jebkuru iespējamu muitas parādu attiecībā pret muitas dienestu.

2.  Neskarot procedūras izmantotāja pienākumus, kā minēts Kodeksa 233. panta 1. un 2. punktā, arī citi atzīti dzelzceļa uzņēmumi, kuri pārņem preces pārvadājuma operācijas laikā un kuri ir norādīti CIM preču pavadzīmes 57. ailē, ir atbildīgi par pienācīgu pieteikumu, lai izmantotu Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu.

3.  Dzelzceļa uzņēmumi, savstarpēji sadarbojoties, pārvalda vispārpieņemtu sistēmu, kas vajadzīga, lai pārbaudītu un izmeklētu neatbilstības saistībā ar to preču pārvietošanu, un ir atbildīgi par šādām darbībām:

a) atsevišķa pārvadājumu izmaksu veikšana, pamatojoties uz informāciju, kurai jābūt pieejamai par katru Savienības tranzīta operāciju attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, un par katru mēnesi attiecībā uz attiecīgajiem neatkarīgajiem atzītajiem dzelzceļa uzņēmumiem katrā dalībvalstī;

b) pārvadājumu izmaksu dalījums par katru dalībvalsti, kuras teritorijā ieved preces, kad tiek izmantota Savienības tranzīta operācija attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu; un

c) attiecīgās to izmaksu daļas samaksa, kuras radījis katrs atzītais dzelzceļa uzņēmums, kurš sadarbojas.

33. pants

Formalitātes nosūtītājā muitas iestādē

1.  Ja precēm piemēro Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, un Savienības tranzīta operācija sākas un jābeidz Savienības muitas teritorijā, preces un CIM preču pavadzīmi uzrāda nosūtītājā muitas iestādē.

2.  Nosūtītāja muitas iestāde ailē, kas CIM preču pavadzīmes 1., 2. un 3. lapā paredzēta muitai, skaidri salasāmi norāda šādus datus:

a) kodu “T1”, ja preces pārvieto atbilstīgi Savienības ārējā tranzīta procedūrai saskaņā ar Kodeksa 226. panta 1. un 2. punktu;

b) kodu “T2”, ja preces pārvieto atbilstīgi Savienības iekšējā tranzīta procedūrai saskaņā ar Kodeksa 227. panta 1. punktu; vai

c) kodu “T2F” gadījumā, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 188. pantā.

Kodus “T2” un “T2F” autentificē ar nosūtītājas muitas iestādes zīmogu.

3.  Visus CIM preču pavadzīmes eksemplārus atdod atpakaļ attiecīgajai personai.

4.  Atzītais dzelzceļa uzņēmums nodrošina to, lai preces, kuras pārvadā saskaņā ar Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, būtu identificētas ar etiķetēm, uz kurām ir piktogramma pēc 10. pielikumā norādītā parauga. Etiķetes piestiprina CIM preču pavadzīmei vai tieši uzdrukā uz tās un attiecīgajam dzelzceļa vagonam, ja tas ir pilnībā piekrauts, vai citos gadījumos – atsevišķajam iepakojumam vai atsevišķajiem iepakojumiem. Etiķetes var aizstāt ar zīmoga nospiedumu, kurā attēlota 10. pielikumā parādītā piktogramma.

5.  Ja pārvadājuma operācija sākas ārpus Savienības muitas teritorijas un tā jābeidz minētajā teritorijā, muitas iestāde, kuras kompetencē ir robežstacija, caur kuru preces ieved Savienības muitas teritorijā, rīkojas kā nosūtītāja muitas iestāde.

Nosūtītājā muitas iestādē nekādas formalitātes nav jākārto.

34. pants

Kravas saraksti

1.  Ja CIM preču pavadzīmē ir iekļauts vairāk nekā viens vagons vai konteiners, var izmantot kravas sarakstus 11. pielikumā norādītajā formā.

2.  Kravas sarakstos iekļauj tā vagona numuru, uz kuru attiecas CIM preču pavadzīmes, vai attiecīgā gadījumā – tā konteinera numuru, kurā ir preces.

3.  Ja Savienības teritorijā sāktās pārvadājumu operācijās ir gan tādas preces, kuras pārvieto atbilstīgi Savienības ārējā tranzīta procedūrai, gan tādas preces, kuras pārvieto atbilstīgi Savienības iekšējā tranzīta procedūrai, sagatavo atsevišķus kravas sarakstus.

Par katru no abām preču kategorijām sagatavotu kravas sarakstu sērijas numurus ieraksta ailē, kas CIM preču pavadzīmē paredzēta preču aprakstam.

4.  Kravas saraksti, kas pievienoti CIM preču pavadzīmei, ir neatņemama tās sastāvdaļa, un tiem ir tādas pašas juridiskās sekas.

5.  Kravas sarakstu oriģinālus autentificē ar nosūtīšanas stacijas zīmogu.

35. pants

Formalitātes tranzīta muitas iestādē

Ja piemēro Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, tranzīta muitas iestādē nav jākārto nekādas formalitātes.

36. pants

Formalitātes galamērķa muitas iestādē

1.  Ja preces, kurām piemērota Savienības tranzīta procedūra papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, tiek atvestas uz galamērķa muitas iestādi, minētajā muitas iestādē atzītais dzelzceļa uzņēmums uzrāda šādus elementus:

a) preces;

b)  CIM preču pavadzīmes 2. un 3. lapu.

Galamērķa muitas iestāde CIM preču pavadzīmes 2. lapu atdod atpakaļ atzītajam dzelzceļa uzņēmumam pēc tam, kad tā to apzīmogojusi, un patur CIM preču pavadzīmes 3. lapu.

2.  Muitas iestāde, kuras kompetencē ir galamērķa stacija, rīkojas kā galamērķa muitas iestāde.

Tomēr, ja preces laiž brīvā apgrozībā vai tām piemēro citu muitas procedūru kādā starpstacijā, muitas iestāde, kuras kompetencē ir minētā stacija, rīkojas kā galamērķa muitas iestāde. Minētā muitas iestāde apzīmogo CIM preču pavadzīmes 2. un 3. lapu un CIM preču pavadzīmes 3. lapas papildu eksemplāru, ko uzrāda atzītais dzelzceļa uzņēmums, un apstiprina ar vienu no šīm norādēm:

 Cleared,

 Dédouané,

 Verzollt,

 Sdoganato,

 Vrijgemaakt,

 Toldbehandlet,

 Εκτελωνισμένο,

 Despachado de aduana,

 Desalfandegado,

 Tulliselvitetty,

 Tullklarerat,

 Propuštěno,

 Lõpetatud,

 Nomuitots,

 Išleista,

 Vámkezelve,

 Mgħoddija,

 Odprawiony,

 Ocarinjeno,

 Prepustené,

 Оформено,

 Vămuit vai

 Ocarinjeno.

Muitas iestāde CIM preču pavadzīmes 2. un 3. lapu nekavējoties atdod atpakaļ atzītajam dzelzceļa uzņēmumam pēc tam, kad tā tās apzīmogojusi, un patur CIM preču pavadzīmes 3. lapas papildu eksemplāru.

3.  Šā panta 2. punktā minēto procedūru nepiemēro produktiem, uz kuriem attiecas akcīzes nodokļi, kā noteikts Padomes Direktīvas 2008/118/EK ( 1 ) 1. panta 1. punktā.

4.  Šā panta 2. punktā minētajā gadījumā galamērķa dalībvalsts kompetentais muitas dienests var pieprasīt a posteriori pārbaudīt apstiprinājumus, ko par starpstaciju kompetentais muitas dienests veicis CIM preču pavadzīmes 2. un 3. lapā.

5.  Regulas 33. panta 1., 2. un 3. punktu piemēro gadījumos, kad izmanto Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, ja pārvadājuma operācija sākas Savienības muitas teritorijā un tā jābeidz ārpus minētās teritorijas.

Muitas iestāde, kuras kompetencē ir robežstacija, caur kuru preces, kurām piemērota Savienības tranzīta procedūra papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, izved no Savienības muitas teritorijas, rīkojas kā galamērķa muitas iestāde. Galamērķa muitas iestādē nekādas formalitātes nav jākārto.

37. pants

Pārvadājuma līguma grozījumi

Ja pārvadājuma līgumu groza tā, ka:

a) pārvadājuma operācija, kas bija jābeidz ārpus Savienības muitas teritorijas, beidzas tajā; vai

b) pārvadājuma operācija, kas bija jābeidz Savienības muitas teritorijā, beidzas ārpus tās,

atzītie dzelzceļa uzņēmumi grozīto līgumu izpilda tikai ar nosūtītājas muitas iestādes iepriekšēju piekrišanu.

Visos citos gadījumos atzītie dzelzceļa uzņēmumi grozīto līgumu var izpildīt; par veikto grozījumu tie nekavējoties informē nosūtītāju muitas iestādi.

38. pants

Savienības tranzīta procedūra papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, ja pārvadājums sākas un beidzas ārpus Savienības muitas teritorijas

Ja piemēro Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, un pārvadājums sākas un jābeidz ārpus Savienības muitas teritorijas, muitas iestādes, kurām jārīkojas kā nosūtītājai muitas iestādei un kā galamērķa muitas iestādei, ir attiecīgi 33. panta 5. punktā un 36. panta 5. punktā minētās muitas iestādes.

Nosūtītājā vai galamērķa muitas iestādē nekādas formalitātes nav jākārto.

39. pants

Iekšējā tranzīta procedūra

1.  Ja piemēro Konvencijas par kopīgā tranzīta procedūru noteikumus un Savienības preces pārvadā caur vienu vai vairākām kopīgā tranzīta valstīm, precēm piemēro Savienības iekšējā tranzīta procedūru visā pārvadājuma laikā no nosūtīšanas stacijas Savienības muitas teritorijā līdz galamērķa stacijai Savienības muitas teritorijā saskaņā ar katras dalībvalsts paredzētiem noteikumiem, neuzrādot CIM preču pavadzīmi un preces nosūtītājā muitas iestādē un nepiestiprinot vai nedrukājot etiķetes, kas minētas 33. panta 4. punktā.

Galamērķa muitas iestādē nekādas formalitātes nav jākārto.

2.  Ja Savienības preces no vietas vienā dalībvalstī uz vietu citā dalībvalstī pa dzelzceļu pārved caur vienu teritoriju vai vairākām teritorijām trešā valstī, kas nav kopīgā tranzīta valsts, piemēro Savienības iekšējā tranzīta procedūru. Šajā gadījumā 1. punkta noteikumus piemēro mutatis mutandis.

3.  Šā panta 2. punktā minētajā gadījumā aptur Savienības tranzīta procedūras papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, piemērošanu trešās valsts teritorijā.

40. pants

Ārējā tranzīta procedūra

Gadījumos, kas minēti 33. panta 5. punktā un 38. pantā, precēm piemēro Savienības ārējā tranzīta procedūru, ja vien Savienības preču statuss nav noteikts saskaņā ar Kodeksa 153., 154. un 155. pantu.

41. pants

Atzīto dzelzceļa uzņēmumu grāmatvedība un muitas kontrole

1.  Atzītie dzelzceļa uzņēmumi veic uzskaiti savā grāmatvedībā un izmanto vispārpieņemto sistēmu, kas ieviesta minētajā grāmatvedībā, lai izmeklētu neatbilstības.

2.  Tās dalībvalsts muitas dienestam, kurā atzītais dzelzceļa uzņēmums veic uzņēmējdarbību, ir piekļuve datiem minētā uzņēmuma grāmatvedībā.

3.  Muitas kontroles vajadzībām atzītais dzelzceļa uzņēmums galamērķa valstī dara pieejamas visas CIM preču pavadzīmes, kas izmantotas kā tranzīta deklarācija, lai izmantotu Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, galamērķa dalībvalsts muitas dienestam saskaņā ar visiem noteikumiem, kas paredzēti, savstarpēji vienojoties ar šo dienestu.

42. pants

Savienības tranzīta procedūras izmantošana

1.  Ja piemēro Savienības tranzīta procedūru, 25. pants un 29. līdz 45. pants neliedz izmantot procedūru, kas paredzēta Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 188., 189. un 190. pantā un Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 291. līdz 312. pantā un 72-04. pielikuma 19. punktā, tomēr piemēro arī šīs regulas 33. panta 4. punktu un 41. pantu.

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, CIM preču pavadzīmes sagatavošanas laikā ailē, kas paredzēta pavaddokumentu ziņām, izdara skaidri salasāmu atsauci uz tranzīta deklarācijas MRN.

3.  Turklāt CIM preču pavadzīmes 2. lapu autentificē dzelzceļa uzņēmums, kura kompetencē ir pēdējā Savienības tranzīta operācijā iesaistītā dzelzceļa stacija. Šis uzņēmums autentificē dokumentu pēc tam, kad ir pārliecinājies, ka uz preču pārvadājumu attiecas Savienības tranzīta deklarācija.

43. pants

Atzītais nosūtītājs

Ja CIM preču pavadzīme kā tranzīta deklarācija un preces nosūtītājā muitas iestādē nav jāuzrāda tādu preču gadījumā, kurām atzītais nosūtītājs paredzējis piemērot Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, nosūtītāja muitas iestāde veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka uz CIM preču pavadzīmes 1., 2. un 3. lapas attiecīgi ir kods “T1”, “T2” vai “T2F.”

44. pants

Atzītais saņēmējs

Ja preces atved pie atzītā saņēmēja, kā minēts Kodeksa 233. panta 4. punkta b) apakšpunktā, muitas dienesti var noteikt, ka, atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 315. panta, atzītais dzelzceļa uzņēmums vai pārvadājuma uzņēmums tieši nogādā CIM preču pavadzīmes 2. un 3. lapu galamērķa muitas iestādei.

45. pants

Citas Savienības tranzīta procedūras papīra formā izmantošana attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu

Ja ir garantēta to Savienības pasākumu īstenošana, kas attiecas uz precēm, kurām piemērota Savienības tranzīta procedūra,

a) dalībvalstīm ir tiesības turpināt piemērot tādas citas Savienības tranzīta procedūras papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu, kuras tās jau ir noteikušas, izmantojot savstarpējas divpusējas vai daudzpusējas vienošanās; un

b) attiecībā uz precēm, kuras nav nepieciešams pārvietot uz citas dalībvalsts teritoriju, katrai dalībvalstij ir tiesības turpināt piemērot citas Savienības tranzīta procedūras papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa dzelzceļu.

46. pants

Manifests kā tranzīta deklarācija, lai izmantotu Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu

1.  Aviosabiedrība var saņemt atļauju izmantot preču manifestu kā tranzīta deklarāciju, ja tas pēc būtības atbilst veidlapai, kas iekļauta 1944. gada 7. decembrī Čikāgā parakstītās Starptautiskās Civilās aviācijas konvencijas 9. pielikuma 3. papildinājumā.

2.  Atļaujā, kas minēta 26. pantā, norāda manifesta formu un nosūtīšanas un galamērķa lidostas Savienības tranzīta operācijām. Aviosabiedrība, kurai atļauja piešķirta saskaņā ar 26. pantu, nosūta minētās atļaujas autentificētu eksemplāru katras attiecīgās lidostas kompetentajiem muitas dienestiem.

3.  Ja transporta operācijā ir iekļautas preces, kuras pārvieto atbilstoši Savienības ārējā tranzīta procedūrai saskaņā ar Kodeksa 226. pantu, vai preces, kuras pārvieto saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 188. pantu, minētās preces norāda atsevišķos manifestos.

47. pants

Formalitātes, kuras jākārto aviosabiedrībai

1.  Aviosabiedrība manifestā norāda šādu informāciju:

a) kodu “T1”, ja preces pārvadā atbilstīgi Savienības ārējā tranzīta procedūrai saskaņā ar Kodeksa 226. pantu;

b) kodu “T2F” gadījumā, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 188. pantā;

c) tās aviosabiedrības nosaukumu, kas pārvadā preces;

d) lidojuma numuru;

e) lidojuma datumu;

f) nosūtīšanas lidostu un galamērķa lidostu.

2.  Papildus 1. punktā prasītajai informācijai aviosabiedrība par katru sūtījumu minētajā manifestā norāda šādu informāciju:

a) gaisa kravas pavadzīmes numuru;

b) iepakojumu skaitu;

c) preču tirdzniecības aprakstu, tostarp visus datus, kas vajadzīgi to identificēšanai;

d) bruto svaru.

3.  Ja preces ir sagrupētas, to aprakstu manifestā vajadzības gadījumā aizstāj ar ierakstu “konsolidācija”, ko var saīsināt. Minētajā gadījumā gaisa kravas pavadzīmēs, kas attiecas uz sūtījumiem manifestā, iekļauj preču tirdzniecības aprakstu, tostarp visus datus, kas vajadzīgi to identificēšanai. Šīs gaisa kravas pavadzīmes pievieno manifestam.

4.  Aviosabiedrība norāda datumu un paraksta manifestu.

5.  Vismaz divus manifesta eksemplārus uzrāda kompetentajiem muitas dienestiem nosūtīšanas lidostā; tie patur vienu eksemplāru.

6.  Vienu manifesta eksemplāru uzrāda kompetentajiem muitas dienestiem galamērķa lidostā.

48. pants

To manifestu saraksta pārbaude, kurus izmanto kā papīra formas tranzīta deklarāciju attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu

1.  Vienreiz mēnesī kompetentie muitas dienesti katrā galamērķa lidostā autentificē to manifestu sarakstu, kurus sagatavojušas aviosabiedrības un kuri tika uzrādīti minētajiem dienestiem iepriekšējā mēneša laikā, un nosūta to muitas dienestiem katrā nosūtīšanas lidostā.

2.  Minētajā sarakstā ir šāda informācija par katru manifestu:

a) manifesta numurs;

b) kods, ar ko manifests tiek identificēts kā tranzīta deklarācija saskaņā ar 47. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu;

c) tās aviosabiedrības nosaukums, kas pārvadāja preces;

d) lidojuma numurs; un

e) lidojuma datums.

3.  Atļaujā, kas minēta 26. pantā, var būt arī noteikts, ka pašas aviosabiedrības var nosūtīt 1. punktā minēto sarakstu kompetentajiem muitas dienestiem katrā nosūtīšanas lidostā.

4.  Ja tiek konstatētas neatbilstības saistībā ar informāciju manifestos, kas iekļauti sarakstā, galamērķa lidostas kompetentie muitas dienesti informē nosūtīšanas lidostas kompetentos muitas dienestus un kompetento muitas dienestu, kas piešķīra atļauju, īpaši norādot uz attiecīgo preču gaisa kravas pavadzīmēm.

49. pants

Manifests kā tranzīta deklarācija, lai izmantotu Savienības tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru

1.  Kuģošanas sabiedrība, kurai ir piešķirta atļauja saskaņā ar 26. pantu, izmanto preču manifestu kā tranzīta deklarāciju atļaujā norādītajā formā.

2.  Atļaujā norāda nosūtīšanas un galamērķa ostas Savienības tranzīta operācijām. Kuģošanas sabiedrība, kurai ir piešķirta atļauja saskaņā ar 26. pantu, nosūta atļaujas autentificētu eksemplāru katras attiecīgās ostas muitas dienestiem.

3.  Ja transporta operācijā ir iekļautas preces, kuras pārvieto atbilstoši Savienības ārējā tranzīta procedūrai saskaņā ar Kodeksa 226. pantu, vai preces, kuras pārvieto saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 188. pantu, minētās preces norāda atsevišķos manifestos.

50. pants

Formalitātes, kuras jākārto kuģošanas sabiedrībai

1.  Kuģošanas sabiedrība manifestā norāda šādu informāciju:

a) kodu “T1”, ja preces pārvadā atbilstīgi Savienības ārējā tranzīta procedūrai saskaņā ar Kodeksa 226. pantu;

b) kodu“T2F” gadījumā, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 188. pantā;

c) kuģošanas sabiedrības, kas pārvadā preces, nosaukumu un pilnu adresi;

d) kuģa identifikācijas datus;

e) nosūtīšanas ostu;

f) galamērķa ostu;

g) jūras pārvadājuma operācijas datumu.

2.  Papildus 1. punktā prasītajai informācijai kuģošanas sabiedrība par katru sūtījumu minētajā manifestā norāda šādu informāciju:

a) konosamenta numuru;

b) iepakojumu skaitu, veidu, marķējumus un identifikācijas numurus;

c) preču tirdzniecības aprakstu, tostarp visus datus, kas vajadzīgi to identificēšanai;

d) bruto svaru;

e) attiecīgā gadījumā – konteineru identifikācijas numurus.

3.  Kuģošanas sabiedrība norāda datumu un paraksta manifestu.

4.  Vismaz divus manifesta eksemplārus uzrāda kompetentajiem muitas dienestiem nosūtīšanas ostā; tie patur vienu eksemplāru.

5.  Vienu manifesta eksemplāru uzrāda kompetentajiem muitas dienestiem galamērķa ostā.

51. pants

To manifestu saraksta pārbaude, kurus izmanto kā papīra formas tranzīta deklarāciju attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru

1.  Vienreiz mēnesī kompetentie muitas dienesti katrā galamērķa ostā autentificē to manifestu sarakstu, kurus sagatavojušas kuģošanas sabiedrības un kuri tika iesniegti minētajiem dienestiem iepriekšējā mēneša laikā, un nosūta to kompetentajiem muitas dienestiem katrā nosūtīšanas ostā.

2.  Minētajā sarakstā ir šāda informācija par katru manifestu:

a) manifesta numurs;

b) kods, ar ko manifests tiek identificēts kā tranzīta deklarācija saskaņā ar 50. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu;

c) tās kuģošanas sabiedrības nosaukums, kas pārvadāja preces; un

d) jūras pārvadājuma operācijas datums.

3.  Atļaujā, kas minēta 26. pantā, var būt arī noteikts, ka pašas kuģošanas sabiedrības var nosūtīt 1. punktā minēto sarakstu kompetentajiem muitas dienestiem katrā nosūtīšanas ostā.

4.  Ja tiek konstatētas neatbilstības saistībā ar informāciju manifestos, kas iekļauti sarakstā, galamērķa ostas kompetentie muitas dienesti informē nosūtīšanas ostas kompetentos muitas dienestus un dienestu, kas piešķīra atļauju, īpaši norādot uz attiecīgo preču konosamentiem.

52. pants

Elektronisks manifests kā tranzīta deklarācija, lai izmantotu Savienības tranzīta procedūru attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu

1.  Izmantojot elektronisku sistēmu, kas ļauj apmainīties ar informāciju, aviosabiedrība nosūta galamērķa lidostai manifestu, kas sagatavots nosūtīšanas lidostā.

2.  Aviosabiedrība norāda vienu no šādiem kodiem pie attiecīgajām pozīcijām manifestā:

a) “T1”, ja preces pārvadā atbilstīgi Savienības ārējā tranzīta procedūrai saskaņā ar Kodeksa 226. pantu;

b) “T2F” gadījumā, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 188. pantā;

c) “TD” precēm, kuras jau pārvieto saskaņā ar Savienības tranzīta procedūru vai kuras pārvadā saskaņā ar ievešanas pārstrādei, uzglabāšanas muitas noliktavas vai pagaidu ievešanas procedūru. Šādos gadījumos aviosabiedrība ieraksta kodu “TD” arī atbilstošajā gaisa kravas pavadzīmē, kā arī norādi par izmantoto procedūru, tranzīta deklarācijas vai nodošanas dokumenta numuru un datumu un izdevējas iestādes nosaukumu;

d) “C” Savienības precēm, kuras netiek pārvietotas saskaņā ar Savienības tranzīta procedūru;

e) “X” eksportējamām Savienības precēm, kuras netiek pārvietotas saskaņā ar Savienības tranzīta procedūru.

3.  Manifestā iekļauj arī 47. panta 1. punkta c) līdz f) apakšpunktā un 2. punktā minēto informāciju.

4.  Uzskata, ka Savienības tranzīta procedūra ir pabeigta, ja manifests, kas nosūtīts, izmantojot elektronisku sistēmu, kura ļauj apmainīties ar informāciju, ir pieejams galamērķa lidostas kompetentajiem muitas dienestiem un tiem ir uzrādītas preces.

5.  Saskaņā ar 29. panta 1. punkta b) apakšpunktu aviosabiedrības veiktās uzskaites datos ietver vismaz 2. un 3. punktā minēto informāciju.

Vajadzības gadījumā kompetentie muitas dienesti galamērķa lidostā nosūta kompetentajiem muitas dienestiem nosūtīšanas lidostā pārbaudīšanai attiecīgās manifestu ziņas, kas saņemtas, izmantojot elektronisku sistēmu, kura ļauj apmainīties ar informāciju.

6.  Aviosabiedrība paziņo kompetentajiem muitas dienestiem par visiem pārkāpumiem un neatbilstībām.

7.  Kompetentie muitas dienesti galamērķa lidostā iespējami ātri paziņo kompetentajiem muitas dienestiem nosūtīšanas lidostā un kompetentajam muitas dienestam, kas izdeva atļauju, par visiem pārkāpumiem un neatbilstībām.

53. pants

Elektronisks manifests kā tranzīta deklarācija, lai izmantotu Savienības tranzīta procedūru attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru

1.  Izmantojot elektronisku sistēmu, kas ļauj apmainīties ar informāciju, kuģošanas sabiedrība nosūta galamērķa ostai manifestu, kas sagatavots nosūtīšanas ostā.

2.  Kuģošanas sabiedrība var izmantot vienu manifestu visām pārvadātajām precēm. Minētajā gadījumā tā norāda vienu no šādiem kodiem pie attiecīgajām pozīcijām manifestā:

a) “T1”, ja preces pārvadā atbilstīgi Savienības ārējā tranzīta procedūrai saskaņā ar Kodeksa 226. pantu;

b) “T2F” gadījumā, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 188. pantā;

c) “TD” precēm, kuras jau pārvieto saskaņā ar Savienības tranzīta procedūru vai kuras pārvadā saskaņā ar ievešanas pārstrādei, uzglabāšanas muitas noliktavā vai pagaidu ievešanas procedūru. Šādos gadījumos kuģošanas sabiedrība ieraksta kodu “TD” arī atbilstošajā konosamentā vai citā atbilstīgā tirdzniecības dokumentā, kā arī atsauci uz izmantoto procedūru, tranzīta deklarācijas vai nodošanas dokumenta numuru un datumu un izdevējas iestādes nosaukumu;

d) “C” Savienības precēm, kuras nepārvieto saskaņā ar Savienības tranzīta procedūru;

e) “X” eksportējamām Savienības precēm, kuras nepārvieto saskaņā ar Savienības tranzīta procedūru.

3.  Manifestā iekļauj arī 50. panta 1. punkta c) līdz g) apakšpunktā un 2. punktā paredzēto informāciju.

4.  Uzskata, ka Savienības tranzīta procedūra ir pabeigta, ja manifests, kas nosūtīts, izmantojot elektronisku sistēmu, kura ļauj apmainīties ar informāciju, ir pieejams galamērķa ostas kompetentajiem muitas dienestiem un tiem ir uzrādītas preces.

5.  Saskaņā ar 29. panta 1. punkta b) apakšpunktu kuģošanas sabiedrības veiktās uzskaites datos ietver vismaz 2. un 3. punktā minēto informāciju.

Vajadzības gadījumā kompetentie muitas dienesti galamērķa ostā nosūta kompetentajiem muitas dienestiem nosūtīšanas ostā pārbaudīšanai attiecīgās manifestu ziņas, kas saņemtas, izmantojot elektronisku sistēmu, kura ļauj apmainīties ar informāciju.

6.  Kuģošanas sabiedrība paziņo kompetentajam muitas dienestam par visiem pārkāpumiem un neatbilstībām.

Kompetentie muitas dienesti galamērķa ostā iespējami ātri paziņo kompetentajiem muitas dienestiem nosūtīšanas ostā un kompetentajam muitas dienestam, kas izdeva atļauju, par visiem pārkāpumiem un neatbilstībām.7. NODAĻA

No savienības muitas teritorijas izvestas preces

54. pants

Preču izvešana

Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās SMK AES ieviešanas datumiem muitas dienesti var atļaut, ka ar preču izvešanu no Savienības muitas teritorijas saistītās informācijas apmaiņai un glabāšanai var izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes.8. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

55. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446

Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 groza šādi:

1) regulas 2. pantam pievieno šādus punktus:

“3.  Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, līdz Saistošās izziņas par tarifu (SIT) sistēmas un Surveillance 2 sistēmas, kuras minētas Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, jaunināšanas pirmā posma ieviešanas datumam nepiemēro šīs regulas A pielikuma 1.a sleju un piemēro attiecīgās datu prasības, kas izklāstītas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/341 ( *1 ) 2. līdz 5. pielikumā.

Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, līdz AEO sistēmas, kura minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, jaunināšanas beigu datumam nepiemēro šīs regulas A pielikuma 2. sleju un piemēro attiecīgās datu prasības, kas izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2016/341 6. un 7. pielikumā.

4.  Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, IT sistēmām, kas uzskaitītas Deleģētās regulas (ES) 2016/341 1. pielikumā, līdz konkrēto IT sistēmu, kuras minētas Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, attiecīgajiem ieviešanas datumiem vai jaunināšanas beigu datumiem nepiemēro kopīgās datu prasības, kas noteiktas šīs regulas B pielikumā.

Attiecībā uz IT sistēmām, kas uzskaitītas Deleģētās regulas (ES) 2016/341 1. pielikumā, līdz konkrēto IT sistēmu, kuras minētas Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, attiecīgajiem ieviešanas datumiem vai jaunināšanas beigu datumiem uz tādas informācijas, kas prasīta deklarācijām, paziņojumiem un muitas statusa apliecinājumiem, apmaiņu un glabāšanu attiecina Deleģētās regulas (ES) 2016/341 9. pielikumā izklāstītās datu prasības.

Ja datu prasības attiecībā uz tādas informācijas, kas prasīta deklarācijām, paziņojumiem un muitas statusa apliecinājumiem, apmaiņu un glabāšanu, nav noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2016/341 9. pielikumā, dalībvalstis nodrošina to, lai attiecīgās datu prasības ļautu piemērot noteikumus, kuri reglamentē minētās deklarācijas, paziņojumus un muitas statusa apliecinājumus.

5.  Līdz SMK Muitas lēmumu sistēmas, kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, ieviešanas datumam muitas dienesti var pieņemt lēmumu, ka attiecībā uz turpmāk norādītajiem pieteikumiem un atļaujām ir piemērojamas attiecīgas alternatīvas datu prasības un nevis tās prasības, kas noteiktas šīs regulas A pielikumā:

a) pieteikumi un atļaujas to summu, kas ir daļa no preču muitas vērtības, noteikšanas vienkāršošanai;

b) pieteikumi un atļaujas, lai sniegtu vispārējos galvojumus;

c) pieteikumi un atļaujas atliktajam maksājumam;

d) pieteikumi un atļaujas, lai veiktu pagaidu uzglabāšanas vietu darbību, kas minēta Kodeksa 148. pantā;

e) pieteikumi un atļaujas regulārai kuģu satiksmei;

f) pieteikumi un atļaujas, lai saņemtu atzītā izdevēja statusu;

g) pieteikumi un atļaujas, lai saņemtu atzītā banānu svērēja statusu;

h) pieteikumi un atļaujas, lai veiktu pašnovērtējumu;

i) pieteikumi un atļaujas, lai saņemtu atzītā saņēmēja statusu TIR operācijām;

j) pieteikumi un atļaujas, lai saņemtu atzītā nosūtītāja statusu Savienības tranzītam;

k) pieteikumi un atļaujas, lai saņemtu atzītā saņēmēja statusu Savienības tranzītam;

l) pieteikumi un atļaujas, lai izmantotu īpašā veida plombas;

m) pieteikumi un atļaujas, lai izmantotu tranzīta deklarāciju ar samazinātu datu kopu;

n) pieteikumi un atļaujas, lai par muitas deklarāciju izmantotu elektronisku pārvadājuma dokumentu.

6.  Ja dalībvalsts saskaņā ar 5. punktu pieņem lēmumu par to, ka piemēros alternatīvas datu prasības, tā nodrošina to, lai minētās alternatīvās datu prasības ļautu dalībvalstij pārliecināties, ka ir izpildīti nosacījumi attiecīgās atļaujas piešķiršanai un ka to starpā ir vismaz šādas prasības:

a) pieteikuma iesniedzēja/atļaujas turētāja identifikācija (datu elements 3/2 Pieteikuma iesniedzēja/atļaujas vai lēmuma turētāja identifikācija vai, ja tā trūkst, derīgs pieteikuma iesniedzēja EORI numurs, datu elements 3/1 Pieteikuma iesniedzējs/atļaujas vai lēmuma turētājs);

b) pieteikuma vai atļaujas veids (datu elements 1/1 Pieteikuma/lēmuma koda tips);

c) attiecīgā gadījumā atļaujas izmantošana vienā vai vairākās dalībvalstīs (datu elements 1/4 Derīguma ģeogrāfiskais areāls – Savienība).

7.  Līdz SMK Muitas lēmumu sistēmas ieviešanas datumam muitas dienesti var atļaut šīs regulas A pielikumā izklāstīto datu prasību vietā piemērot Deleģētās regulas (ES) 2016/341 12. pielikumā izklāstītās datu prasības attiecībā uz pieteikumiem un lēmumiem turpmāk norādītajās procedūrās:

a) pieteikumi un atļaujas vienkāršotas deklarācijas izmantošanai;

b) pieteikumi un atļaujas, lai veiktu centralizēto muitošanu;

c) pieteikumi un atļaujas, lai veiktu ierakstu deklarētāja reģistros;

d) pieteikumi un atļaujas, lai izmantotu ievešanas pārstrādei procedūru;

e) pieteikumi un atļaujas, lai izmantotu izvešanas pārstrādei procedūru;

f) pieteikumi un atļaujas, lai izmantotu galapatēriņa procedūru;

g) pieteikumi un atļaujas, lai izmantotu pagaidu ievešanas procedūru;

h) pieteikumi un atļaujas, lai veiktu uzglabāšanas vietu darbību preču uzglabāšanai muitas noliktavā.

8.  Neskarot 7. punktu, ja atļaujas pieteikuma pamatā ir tāda muitas deklarācija, kas ir saskaņā ar šīs regulas 163. panta 1. punktu, tad līdz SMK Automatizētās eksporta kontroles sistēmas (AES) ieviešanas datumiem vai valstu importa sistēmu jaunināšanas beigu datumiem muitas deklarācijā ietver arī šādus datus:

a) visām procedūrām kopīgas datu prasības:

 preču pārstrādes vai izmantošanas veids,

 preču un/vai pārstrādes produktu tehniskie apraksti un to identificēšanas līdzekļi,

 paredzamais noslēgšanas laikposms,

 ierosinātā noslēgšanas iestāde (nepiemēro galapatēriņam) un

 pārstrādes vai izmantošanas vieta;

b) īpašas datu prasības attiecībā uz ievešanu pārstrādei:

 ekonomisko nosacījumu kodi, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2016/341 12. pielikumā,

 aplēstā ieguves norma vai metode, kā to nosaka, un

 vai ievedmuitas nodokļa summas aprēķins būtu jāveic saskaņā ar Kodeksa 86. panta 3. punktu (norādiet “jā” vai“ne”).

2) regulas 3. pantam pievieno šādas daļas:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, līdz EORI sistēmas, kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES, jaunināšanas beigu datumam nepiemēro 12-01. pielikumā izklāstītās kopīgās datu prasības.

Līdz EORI sistēmas jaunināšanas beigu datumam dalībvalstis vāc un glabā turpmāk norādītos datus, kas izklāstīti Deleģētās regulas (ES) 2016/341 9. pielikuma E papildinājumā un kas ir EORI ieraksts:

a) dati, kas uzskaitīti Deleģētās regulas (ES) 2016/341 9. pielikuma E papildinājuma 1. līdz 4. punktā;

b) dati, kas uzskaitīti Deleģētās regulas (ES) 2016/341 9. pielikuma E papildinājuma 5. līdz 12. punktā, ja tie prasīti valstu sistēmās.

Dalībvalstis regulāri pārsūta EORI sistēmā datus, kas savākti saskaņā ar šā panta trešo daļu.

Atkāpjoties no šā panta otrās un trešās daļas, datu elementa, kas uzskaitīts 12-01. pielikuma I sadaļas 3. nodaļas 4. punktā, datu vākšana dalībvalstīm nav obligāta. Ja dalībvalstis vāc minētā elementa datus, tos pēc EORI sistēmas jaunināšanas cik drīz vien iespējams pārsūta minētajā sistēmā.”;

3) regulas 104. pantam pievieno šādus punktus:

“3.  Līdz Importa kontroles sistēmas, kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, jaunināšanas beigu datumiem šā panta 2. punktu nepiemēro un attiecībā uz precēm pasta sūtījumos piešķir atbrīvojumu no pienākuma iesniegt ievešanas kopsavilkuma deklarāciju;

4.  Līdz Importa kontroles sistēmas, kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, jaunināšanas beigu datumam, atbrīvojumu no pienākuma iesniegt ievešanas kopsavilkuma deklarāciju piešķir precēm tādā sūtījumā, kura patiesā vērtība nepārsniedz EUR 22, ja muitas dienesti ar uzņēmēja piekrišanu veic riska analīzi, izmantojot informāciju, kas ir ietverta uzņēmēja izmantotajā sistēmā vai saņemta no tās.”;

4) regulas 106. pantam pievieno šādu punktu:

“3.  Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta, līdz Importa kontroles sistēmas, kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, jaunināšanas beigu datumam, ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz šādos termiņos:

a) lidojumiem, kuru ilgums ir mazāk nekā četras stundas, – vismaz līdz faktiskajam gaisa kuģa izlidošanas laikam; un

b) lidojumiem, kuru ilgums ir četras stundas vai vairāk, – vismaz četras stundas pirms gaisa kuģa ierašanās pirmajā lidostā Savienības muitas teritorijā.”;

5) regulas 112. pantam pievieno šādu punktu:

“3.  Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās Importa kontroles sistēmas jaunināšanas beigu datumiem.”;

6) regulas 113. pantam pievieno šādu punktu:

“4.  Šā panta 1. līdz 3. punktu nepiemēro līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās Importa kontroles sistēmas jaunināšanas beigu datumiem.”;

7) regulā iekļauj šādu 122.a pantu:

“122.a pants

Regulārās kuģu satiksmes informācijas un saziņas sistēma

(Kodeksa 155. panta 2. punkts)

1.  Līdz SMK Muitas lēmumu sistēmas, kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, ieviešanas datumam Komisija un dalībvalstu muitas dienesti, izmantojot regulārās kuģu satiksmes elektronisko informācijas un saziņas sistēmu, glabā šādu informāciju un var tai piekļūt:

a) dati par pieteikumiem;

b) regulārās kuģu satiksmes atļaujas un attiecīgā gadījumā – to grozījumi vai atcelšana;

c) satiksmē norīkoto kuģu vārdi un piestāšanas ostu nosaukumi;

d) cita attiecīgā informācija.

2.  Tās dalībvalsts, kurā iesniegts pieteikums, muitas dienesti par to informē pārējo kuģu satiksmē iesaistīto dalībvalstu muitas dienestus, izmantojot 1. punktā minēto regulārās kuģu satiksmes elektronisko informācijas un saziņas sistēmu.

3.  Ja muitas dienesti, kam sniegta informācija, nepieņem pieteikumu, par to paziņo, izmantojot 1. punktā minēto regulārās kuģu satiksmes elektronisko informācijas un saziņas sistēmu.

4.  Atļauju glabā šā panta 1. punktā minētajā regulārās kuģu satiksmes elektroniskajā informācijas un saziņas sistēmā, un ar tās palīdzību informē kuģu satiksmē iesaistīto dalībvalstu muitas dienestus par to, ka atļauja ir izdota.

5.  Ja atļauju atsauc tas muitas dienests, kurā tika iesniegts pieteikums, vai to atsauc pēc kuģošanas sabiedrības pieprasījuma, muitas dienests par atsaukšanu informē pārējo kuģu satiksmē iesaistīto dalībvalstu muitas dienestus, izmantojot 1. punktā minēto regulārās kuģu satiksmes elektronisko informācijas un saziņas sistēmu.”;

8) regulas 124. pantam pievieno šādu daļu:

“Šā panta pirmo daļu nepiemēro līdz SMK Savienības statusa apliecinājuma sistēmas (PoUS), kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, ieviešanas datumam.”;

9) regulā iekļauj šādu 124.a pantu:

“124.a pants

Savienības preču muitas statusa apliecinājums ar “T2L” vai “T2LF” dokumentu

(Kodeksa 6. panta 3. punkta a) apakšpunkts)

Līdz Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā minētās PoUS sistēmas ieviešanai piemēro šādus noteikumus, ja izmanto papīra formas “T2L” vai “T2LF” dokumentu:

a) attiecīgā persona veidlapas 1. ailes labās puses apakšiedalījumā ieraksta “T2L” vai “T2LF”un visu izmantoto papildlapu 1. ailes labās puses apakšiedalījumā ieraksta “T2Lbis” vai “T2LFbis”;

b) muitas dienesti var atļaut personām izmantot kravas sarakstus, kuri neatbilst visām prasībām, ja minētās personas:

 veic uzņēmējdarbību Savienībā,

 regulāri izdod Savienības preču muitas statusa apliecinājumus vai ja to muitas dienestiem ir pārliecība, ka tās var izpildīt juridiskos pienākumus, ko uzliek minēto apliecinājumu izmantošana,

 nav veikušas nopietnus un atkārtotus muitas vai nodokļu jomas tiesību aktu pārkāpumus;

c) šā panta b) punktā minētās atļaujas piešķir vienīgi tad, ja:

 muitas dienesti spēj uzraudzīt procedūru un veikt kontroli bez tādas administratīvās slodzes, kas nebūtu samērojama ar attiecīgās personas prasībām, un

 attiecīgā persona veic uzskaiti, kas muitas iestādēm ļauj veikt efektīvu kontroli;

d) “T2L” vai “T2LF” dokumentu sagatavo vienā eksemplārā;

e) muitas apstiprinājuma gadījumā apstiprinājumā, kuram pēc iespējas izmanto “C” aili “Nosūtītāja iestāde”, iekļauj turpmāk norādīto:

 “T2L” vai “T2LF” dokumentu gadījumā kompetentās iestādes nosaukumu un zīmogu, minētās iestādes ierēdņa parakstu, apstiprinājuma datumu un reģistrācijas numuru vai nosūtīšanas deklarācijas numuru, ja tas ir prasīts,

 papildlapu vai kravas sarakstu gadījumā ciparu, kas parādās uz “T2L” vai “T2LF” dokumenta un ko iespiež ar zīmogu, kurā ir arī kompetentās iestādes nosaukums, vai ieraksta ar roku; ja ierakstu veic ar roku, to apstiprina ar minētās iestādes oficiālo zīmogu.

Dokumentus atdod attiecīgajai personai.”;

10) regulas 126. pantam pievieno šādu punktu:

“3.  Līdz SMK Savienības statusa apliecinājuma sistēmas (PoUS), kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, ieviešanas datumam muitas apstiprinājuma gadījumā apstiprinājumā ietver kompetentās muitas iestādes nosaukumu un zīmogu, minētās iestādes ierēdņa parakstu, apstiprinājuma datumu un reģistrācijas numuru vai nosūtīšanas deklarācijas numuru, ja tas ir prasīts.”;

11) regulā iekļauj šādu 126.a pantu:

“126.a pants

Savienības preču muitas statusa apliecinājums, uzrādot kuģošanas sabiedrības manifestu

(Kodeksa 6. panta 3. punkta a) apakšpunkts)

1.  Līdz SMK Savienības statusa apliecinājuma sistēmas (PoUS), kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, ieviešanas datumam koģošanas sabiedrības manifestā ietver vismaz šādu informāciju:

a) kuģošanas sabiedrības nosaukums un pilna adrese;

b) kuģa vārds;

c) iekraušanas vieta un datums;

d) izkraušanas vieta.

Turklāt manifestā par katru sūtījumu ir šāda informācija:

e) atsauce uz konosamentu vai citu tirdzniecības dokumentu;

f) iepakojumu skaits, apraksts, marķējumi un atsauces numuri;

g) preču parastais komercapraksts, kas ir pietiekami detalizēts, lai tās varētu identificēt;

h) bruto svars kilogramos;

i) attiecīgā gadījumā konteineru identifikācijas numuri; un

j) šādi ieraksti par preču statusu:

 burts “C” (“T2L” ekvivalents) tādām precēm, kuru Savienības preču statusu iespējams pierādīt,

 burts “F” (“T2LF” ekvivalents) tādām precēm, kuru Savienības preču statusu iespējams pierādīt un kuru izcelsme ir tādā Savienības muitas teritorijas daļā, kam nepiemēro Direktīvas 2006/112/EK noteikumus, vai ko sūta uz šādu Savienības muitas teritorijas daļu,

 burts “N” visām pārējām precēm.

2.  Muitas apstiprinājuma gadījumā kuģošanas sabiedrības manifestā ietver kompetentās muitas iestādes nosaukumu un zīmogu, minētās iestādes ierēdņa parakstu un apstiprinājuma datumu.”;

12) regulas 128. pantu groza šādi:

a) panta virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Apliecinājuma līdzekļu izdošanas atvieglojumi atzītam izdevējam”;

b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.  Līdz SMK Savienības statusa apliecinājuma sistēmas (PoUS), kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, ieviešanas datumam jebkuras dalībvalsts muitas dienesti jebkurai personai, kura veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā un kura pieprasa atļauju apliecināt Savienības preču muitas statusu, izmantojot rēķinu vai pārvadājuma dokumentu, kas attiecas uz precēm, kurām ir Savienības preču muitas statuss un kuru vērtība pārsniedz EUR 15 000 , “T2L” vai “T2LF” dokumentu, vai kuģošanas sabiedrības manifestu, atļauj izmantot minētos dokumentus bez prasības tos uzrādīt kompetentajai muitas iestādei apstiprinājuma saņemšanai.”;

c) pantam pievieno šādus punktus:

“3.  Kompetentā muitas iestāde pēc attiecīgās personas pieprasījuma izdod 1. un 2. punktā minētās atļaujas.

4.  Šā panta 2. punktā minēto atļauju piešķir vienīgi tad, ja:

a) attiecīgā persona nav veikusi nopietnus un atkārtotus muitas vai nodokļu jomas tiesību aktu pārkāpumus;

b) kompetentie muitas dienesti spēj uzraudzīt procedūru un veikt kontroli bez tādas administratīvās slodzes, kas nebūtu samērojama ar attiecīgās personas prasībām;

c) attiecīgā persona veic uzskaiti, kas muitas iestādēm ļauj veikt efektīvu kontroli; un

d) attiecīgā persona regulāri izdod Savienības preču muitas statusa apliecinājumus vai tās kompetentajiem muitas dienestiem ir pārliecība, ka tā var izpildīt juridiskos pienākumus, ko uzliek minēto apliecinājumu izmantošana.

5.  Ja attiecīgajai personai ir piešķirts AEO statuss saskaņā ar Kodeksa 38. pantu, šā panta 4. punkta a) līdz c) apakšpunktā uzskaitītos nosacījumus uzskata par izpildītiem.”;

▼C4

13) regulas 3. apakšiedaļā (“Savienības preču muitas statusa apliecinājums, ko izdod atzīts izdevējs”) iekļauj šādu 128.a līdz 128.d pantu:

“128.a pants

Formalitātes, ja “T2L” vai “T2LF” dokumentu, rēķinu vai pārvadājuma dokumentu izdod atzītais izdevējs

(Kodeksa 6. panta 2. punkts un 6. panta 3. punkta a) apakšpunkts)

1.  Līdz PoUS sistēmas, kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, ieviešanas datumam atzītais izdevējs saglabā katra izdotā “T2L” vai “T2LF” dokumenta kopiju. Muitas dienesti precizē nosacījumus, ar kādiem kopiju uzrāda kontroles nolūkiem un glabā vismaz trīs gadus.

2.  Regulas 128. panta 2. punktā minētajā atļaujā konkrēti norāda:

a) muitas iestādi, kurai ir pienākums iepriekš autentificēt “T2L” vai “T2LF” veidlapu, ko izmanto attiecīgo dokumentu noformēšanai, 128.b panta 1. punkta nolūkiem;

b) metodi, kā atzītais izdevējs pārliecinās par to, ka veidlapas ir izmantotas pareizi;

c) izslēgtās preču kategorijas vai pārvietošanas;

d) kādā laikposmā pirms preču nosūtīšanas un kādā veidā atzītais izdevējs informē kompetento muitas iestādi, lai dotu tai iespēju veikt nepieciešamo kontroli;

e) to, ka attiecīgo tirdzniecības dokumentu labo pusi vai “C” aili “Nosūtītāja iestāde” labajā pusē veidlapām, kuras izmanto “T2L” un “T2LF” dokumenta un attiecīgā gadījumā papildlapu sagatavošanas vajadzībām, iepriekš apzīmogo ar 2. punkta a) apakšpunktā minētās muitas iestādes zīmogu un pievieno minētās iestādes ierēdņa parakstu; vai:

i) iepriekš apzīmogo ar 2. punkta a) apakšpunktā minētās muitas iestādes zīmogu un pievieno minētās iestādes ierēdņa parakstu; vai

ii) atzītais izdevējs apzīmogo ar īpašu zīmogu. Zīmoga nospiedumu uz veidlapām var iespiest iepriekš, ja iespiešanu veic šim nolūkam apstiprināta tipogrāfija. Īpašā zīmoga 1. un 2. aili un 4. līdz 6. aili aizpilda, norādot šādu informāciju:

 ģerbonis vai citas zīmes vai burts, kas raksturo valsti,

 kompetentā muitas iestāde,

 datums,

 atzītais izdevējs un

 atļaujas numurs;

f) ne vēlāk kā preču nosūtīšanas brīdī atzītais izdevējs aizpilda un paraksta veidlapu. Turklāt tas “T2L” vai “T2LF” dokumenta “D” ailē “Nosūtītājas iestādes kontrole” vai izmantotā tirdzniecības dokumenta skaidri redzamā vietā ieraksta kompetentās muitas iestādes nosaukumu, dokumenta aizpildīšanas datumu un vienu no šādām norādēm:

 Expedidor autorizado

 Godkendt afsender

 Zugelassener Versender

 Εγκεκριμένος αποστολέας

 Authorised consignor

 Expéditeur agréé

 Speditore autorizzato

 Toegelaten afzender

 Expedidor autorizado

 Hyväksytty lähettäjä

 Godkänd avsändare

 Schválený odesílatel

 Volitatud kaubasaatja

 Atzītais nosūtītājs

 Įgaliotas siuntėjas

 Engedélyezett feladó

 Awtorizzat li jibgħat

 Upoważniony nadawca

 Pooblaščeni pošiljatelj

 Schválený odosielateľ

 Одобрен изпращач

 Expeditor agreat

 Ovlašteni pošiljatelj

128.b pants

Atvieglojumi atzītajam izdevējam

(Kodeksa 6. panta 3. punkta a) apakšpunkts)

1.  Līdz SMK PoUS sistēmas, kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, ieviešanas datumam atzītais izdevējs var saņemt atļauju neparakstīt tādus izmantotos “T2L” vai “T2LF” dokumentus vai tirdzniecības dokumentus, uz kuriem ir 128.a panta 2. punkta e) apakšpunkta ii) punktā minētā īpašā zīmoga nospiedums un kuri ir sagatavoti, izmantojot elektronisku vai automātisku datu apstrādes sistēmu. Šādu atļauju izsniedz ar nosacījumu, ka atzītais izdevējs ir minētajām iestādēm iepriekš rakstveidā apliecinājis, ka uzņemas atbildību par juridiskajām sekām, ko rada visi “T2L” vai “T2LF” dokumenti vai tirdzniecības dokumenti, kuri izdoti ar īpašā zīmoga nospiedumu.

2.  “T2L” vai “T2LF” dokumentos vai tirdzniecības dokumentos, kas sagatavoti saskaņā ar 1. punktu, atzītā izdevēja paraksta vietā ir viena no šādām norādēm:

 Dispensa de firma

 Fritaget for underskrift

 Freistellung von der Unterschriftsleistung

 Δεν απαιτείται υπογραφή

 Signature waived

 Dispense de signature

 Dispensa dalla firma

 Van ondertekening vrijgesteld

 Dispensada a assinatura

 Vapautettu allekirjoituksesta

 Befriad från underskrift

 Podpis se nevyžaduje

 Allkirjanõudest loobutud

 Derīgs bez paraksta

 Leista nepasirašyti

 Aláírás alól mentesítve

 Firma mhux meħtieġa

 Zwolniony ze składania podpisu

 Opustitev podpisa

 Oslobodenie od podpisu

 Освободен от подпис

 Dispensă de semnătură

 Oslobođeno potpisa

128.c pants

Atļauja sagatavot kuģošanas sabiedrības manifestu pēc izbraukšanas

(Kodeksa 153. panta 2. punkts)

Līdz SMK PoUS sistēmas, kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, ieviešanas datumam dalībvalstu muitas dienesti var atļaut kuģošanas sabiedrībām kuģošanas sabiedrības manifestu, kas minēts Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 199. panta 2. punktā un kurš apliecina Savienības preču muitas statusu, nesagatavot vēlākais līdz nākamajai dienai pēc kuģa izbraukšanas dienas un jebkurā gadījumā – pirms kuģa ierašanās galamērķa ostā.

128.d pants

Nosacījumi, lai saņemtu atļauju sagatavot kuģošanas sabiedrības manifestu pēc izbraukšanas

(Kodeksa 6. panta 3. punkta a) apakšpunkts un 153. panta 2. punkts)

1.  Līdz SMK Muitas lēmumu sistēmas, kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, ieviešanas datumam atļauju nesagatavot kuģošanas sabiedrības manifestu, kurš apliecina Savienības preču muitas statusu, vēlākais līdz nākamajai dienai pēc kuģa izbraukšanas dienas un jebkurā gadījumā pirms kuģa ierašanās galamērķa ostā piešķir vienīgi starptautiskām kuģošanas sabiedrībām, kuras izpilda turpmāk minētos nosacījumus:

a) veic uzņēmējdarbību Savienībā;

b) regulāri izdod Savienības preču muitas statusa apliecinājumus vai to muitas dienestiem ir pārliecība, ka tās var izpildīt juridiskos pienākumus, ko uzliek minēto apliecinājumu izmantošana;

c) nav veikušas nopietnus un atkārtotus muitas vai nodokļu jomas tiesību aktu pārkāpumus;

d) izmanto elektroniskās datu apmaiņas sistēmas, lai pārsūtītu informāciju starp nosūtīšanas un galamērķa ostām Savienības muitas teritorijā;

e) apkalpo ievērojamu skaitu reisu starp dalībvalstīm atzītos maršrutos.

2.  Šā panta 1. punktā minētās atļaujas piešķir vienīgi tad, ja:

a) muitas dienesti spēj uzraudzīt procedūru un veikt kontroli bez tādas administratīvās slodzes, kas nebūtu samērojama ar attiecīgās personas prasībām; un

b) attiecīgās personas veic uzskaiti, kas muitas dienestiem ļauj veikt efektīvu kontroli.

3.  Ja attiecīgā persona ir AEO atļaujas turētājs saskaņā ar Kodeksa 38. panta 2. punkta a) apakšpunktu, šā panta 1. punkta c) apakšpunktā un 2. punkta b) apakšpunktā minētās prasības uzskata par izpildītām.

4.  Saņemot pieteikumu, tās dalībvalsts, kurā kuģošanas sabiedrība veic uzņēmējdarbību, muitas dienesti par minēto pieteikumu informē pārējās dalībvalstis, kuru attiecīgajā teritorijā atrodas nosūtīšanas un paredzētā galamērķa ostas.

Ja 60 dienu laikā pēc informācijas paziņošanas nav saņemti iebildumi, muitas dienesti atļauj izmantot 128.c pantā aprakstīto vienkāršoto procedūru.

Atļauja ir derīga attiecīgajās dalībvalstīs, un to piemēro vienīgi pārvadājumu operācijās starp ostām, uz ko tā attiecas.

5.  Vienkāršojums darbojas šādā veidā:

a) nosūtīšanas ostas manifestu nosūta galamērķa ostai, izmantojot elektronisko datu apmaiņas sistēmu;

b) kuģošanas sabiedrība ieraksta manifestā 126.a pantā norādīto informāciju;

c) manifestu, kas pārsūtīts, izmantojot elektronisko datu apmaiņas sistēmu (datu apmaiņas manifests) uzrāda muitas dienestiem nosūtīšanas ostā vēlākais nākamajā darbdienā pēc kuģa izbraukšanas dienas un jebkurā gadījumā pirms tā ierašanās galamērķa ostā. Muitas dienesti, kam nav piekļuves muitas dienestu atzītajai informācijas sistēmai, kurā ir datu apmaiņas manifests, var pieprasīt uzrādīt tā izdruku;

d) datu apmaiņas manifestu uzrāda muitas dienestiem galamērķa ostā. Muitas dienesti, kam nav piekļuves muitas dienestu atzītajai informācijas sistēmai, kurā ir datu apmaiņas manifests, var pieprasīt uzrādīt tā izdruku.

6.  Paziņo šādu informāciju:

a) kuģošanas sabiedrība muitas dienestus informē par visiem pārkāpumiem un neatbilstībām;

b) muitas dienesti galamērķa ostā nekavējoties paziņo nosūtīšanas ostas muitas dienestiem un dienestam, kurš izdeva atļauju, par visiem pārkāpumiem un neatbilstībām.”;

▼B

14) regulas 138. pantam pievieno šādu daļu:

“Tomēr līdz valstu importa sistēmu jaunināšanas beigu datumiem tajā dalībvalstī, kurā preces uzskata par deklarētām, kā minēts Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, piemēro šādus noteikumus:

a) pirmās daļas f) punktu piemēro vienīgi tad, ja attiecīgās preces ir atbrīvotas arī no pārējiem maksājumiem; un

b) preces, kuru patiesā vērtība nepārsniedz EUR 22, uzskata par deklarētām laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar 141. pantu.”;

15) regulas 141. pantam pievieno šādu punktu:

“5.  Līdz valstu importa sistēmu jaunināšanas beigu datumiem tajā dalībvalstī, kurā preces uzskata par deklarētām, kā minēts Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, preces, kuru patiesā vērtība nepārsniedz EUR 22, uzskata par deklarētām laišanai brīvā apgrozībā, tās uzrādot muitai saskaņā ar Kodeksa 139. pantu, ar nosacījumu, ka muitas dienesti pieņem prasītos datus.”;

16) regulas 144. pantam pievieno šādas daļas:

“Līdz valstu attiecīgo importa sistēmu, kas nepieciešamas uzrādīšanas paziņojumu iesniegšanai un minētas Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, jaunināšanas beigu datumiem šā panta pirmajā daļā minēto muitas deklarāciju laišanai brīvā apgrozībā par precēm pasta sūtījumā uzskata par iesniegtu un pieņemtu, uzrādot preces muitai, ar nosacījumu, ka precēm ir pievienota CN22 deklarācija vai CN23 deklarācija, vai abas minētās deklarācijas.

Regulas 141. panta 2. punkta pirmajā daļā un 3. punktā minētajos gadījumos saņēmēju uzskata par deklarētāju un attiecīgā gadījumā – par parādnieku. Regulas 141. panta 2. punkta otrajā daļā un 4. punktā minētajos gadījumos nosūtītāju uzskata par deklarētāju un attiecīgā gadījumā – par parādnieku. Muitas dienesti var noteikt, ka pasta operatori uzskatāmi par deklarētāju un attiecīgā gadījumā – par parādnieku.”;

17) regulas 146. pantam pievieno šādu punktu:

“4.  Līdz attiecīgajiem AES sistēmas ieviešanas un attiecīgo valstu importa sistēmu, kas minētas Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, jaunināšanas beigu datumiem un neskarot Kodeksa 105. panta 1. punktu, muitas dienesti var atļaut piemērot citus termiņus, nevis tos, kas minēti šā panta 1. un 3. punktā.”;

18) regulas 181. pantam pievieno šādu punktu:

“5.  Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, līdz SMK sistēmas “Informācijas veidlapas (INF) īpašajām procedūrām”, kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, ieviešanas datumiem var izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes.”;

19) regulas 184. pantam pievieno šādu daļu:

“Līdz Jaunās datorizētās tranzīta kontroles sistēmas, kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, jaunināšanas beigu datumiem tranzīta deklarācijas MRN muitas dienestiem var paziņot, izmantojot pirmās daļas b) un c) punktā minētos līdzekļus.”

56. pants

Attiecīgo elektronisko sistēmu jaunināšanas vai ieviešanas datumi

1.  Komisija savā tīmekļa vietnē dara pieejamu detalizētu pārskatu par elektronisko sistēmu, kas minētas Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, jaunināšanas vai ieviešanas datumiem. Komisija šo pārskatu regulāri atjaunina.

2.  Dalībvalstis cik drīz vien iespējams sniedz Komisijai detalizētu informāciju par savu valsts plānu attiecībā uz sistēmu, kas minētas Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, ieviešanas termiņiem, un jebkurā gadījumā šo informāciju sniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms konkrētās IT sistēmas plānotā ieviešanas datuma. Dalībvalstis sniedz Komisijai atjauninātu informāciju par savu valsts plānu šajā jautājumā.

57. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
1. PIELIKUMS

TABULAS APZĪMĒJUMISleju nosaukumi

B pielikuma matricas slejas

Savienības preču muitas statusa deklarācijas/paziņojumi/apliecinājums

IT sistēmas, kā minēts Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā

Pārejas posma datu prasības, kas iekļautas šajā deleģētajā regulā

A1

Izvešanas kopsavilkuma deklarācija

AES

9. pielikums – A papildinājums

A2

Izvešanas kopsavilkuma deklarācija – ekspress sūtījumi

AES

9. pielikums – A papildinājums

A3

Reeksporta paziņojums

AES

B1

Eksporta deklarācija un reeksporta deklarācija

AES

9. pielikums – C.1 papildinājums

B2

Īpašā procedūra – pārstrāde – deklarācija izvešanai pārstrādei

Valsts SPE

9. pielikums – C.1 papildinājums

B3

Deklarācija Savienības preču uzglabāšanai muitas noliktavā

Valsts SPE

9. pielikums – C.1 papildinājums

B4

Deklarācija preču nosūtīšanai saistībā ar tirdzniecību ar īpaša nodokļu režīma teritorijām

Valsts

C1

Vienkāršota eksporta deklarācija

AES

9. pielikums – A papildinājums

C2

Preču uzrādīšana muitai, ja deklarācija ir ieraksts deklarētāja reģistros, vai saistībā ar muitas deklarācijām, kas iesniegtas pirms preču uzrādīšanas eksportējot

Valsts EXP

D1

Īpaša procedūra – tranzīta deklarācija

Atjauninātā NCTS

9. pielikums – C.1 papildinājums un C.2 papildinājums

D2

Īpaša procedūra – Tranzīta deklarācija ar samazinātu datu kopu – (pārvadājumi pa dzelzceļu, gaisa un jūras pārvadājumi)

Atjauninātā NCTS

D3

Īpaša procedūra – Tranzīts – elektroniska pārvadājuma dokumenta kā muitas deklarācijas izmantošana – (gaisa un jūras pārvadājumi)

Valsts

E1

Savienības preču muitas statusa apliecinājums (T2L/T2LF)

PoUS

9. pielikums – C.1 papildinājums

E2

Muitas preču manifests

PoUS un valsts – atzītiem izdevējiem

F1a

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – jūras un iekšzemes ūdensceļi – pilnīga datu kopa

ICS2

9. pielikums – A papildinājums

F1b

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – jūras un iekšzemes ūdensceļi – daļēja datu kopa, ko iesniedz pārvadātājs

ICS2

F1c

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – jūras un iekšzemes ūdensceļi – daļēja datu kopa, ko iesniedz persona atbilstīgi Kodeksa 127. panta 6. punktam un saskaņā ar 112. panta 1. punkta pirmo daļu

ICS2

F1d

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – jūras un iekšzemes ūdensceļi – daļēja datu kopa, ko iesniedz persona atbilstīgi Kodeksa 127. panta 6. punktam un saskaņā ar 112. panta 1. punkta otro daļu

ICS2

F2a

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – kravas gaisa pārvadājums (ģenerālkrava) – pilnīga datu kopa

ICS2

9. pielikums – A papildinājums

F2b

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – kravas gaisa pārvadājums (ģenerālkrava) – daļēja datu kopa, ko iesniedz pārvadātājs

ICS2

F2c

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – kravas gaisa pārvadājums (ģenerālkrava) – daļēja datu kopa, ko iesniedz persona atbilstīgi Kodeksa 127. panta 6. punktam un saskaņā ar 113. panta 1. punktu

ICS2

F2d

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – kravas gaisa pārvadājums (ģenerālkrava) – minimuma datu kopa, kas jāiesniedz pirms iekraušanas saistībā ar situācijām, kas noteiktas 106. panta 1. punkta otrajā daļā un saskaņā ar 113. panta 1. punktu

ICS2

F3a

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – ekspress sūtījumi – pilnīga datu kopa

ICS2

9. pielikums – A papildinājums

F3b

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – ekspress sūtījumi – minimuma datu kopa, kas jāiesniedz pirms iekraušanas saistībā ar situācijām, kas noteiktas 106. panta 1. punkta otrajā daļā

ICS2

F4a

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – pasta sūtījumi – pilnīga datu kopa

ICS2

F4b

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – pasta sūtījumi – daļēja datu kopa, ko iesniedz pārvadātājs

ICS2

F4c

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – pasta sūtījumi – minimuma datu kopa, kas jāiesniedz pirms iekraušanas saistībā ar situācijām, kas noteiktas 106. panta 1. punkta otrajā daļā (1) un saskaņā ar 113. panta 2. punktu

ICS2

F4d

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – pasta sūtījumi – uz tvertni attiecošās daļēja datu kopa, kas jāiesniedz pirms iekraušanas saistībā ar situācijām, kas noteiktas 106. panta 1. punkta otrajā daļā un saskaņā ar 113. panta 2. punktu

ICS2

F5

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – autoceļu un dzelzceļa pārvadājumi

ICS2

9. pielikums – A papildinājums

G1

Paziņojums par maršruta maiņu

ICS2

9. pielikums – A papildinājums

G2

Ierašanās paziņojums

Valsts AN un ICS2

G3

Preču uzrādīšana muitai

Valsts PN

G4

Pagaidu uzglabāšanas deklarācija

Valsts TS

G5

Ierašanās paziņojums, ja tiek pārvietotas pagaidu uzglabāšanā esošas preces

Valsts TS

H1

Deklarācija laišanai brīvā apgrozībā un īpašā procedūra – īpaša izmantošana – deklarācija galapatēriņam

Valsts IMP

9. pielikums – C.1 papildinājums

DV1 veidlapas pielikums (tikai deklarācijai laišanai brīvā apgrozībā)

H2

Īpašā procedūra – uzglabāšana – deklarācija uzglabāšanai muitas noliktavā

Valsts SPE

9. pielikums – C.1 papildinājums

H3

Īpaša procedūra – īpaša izmantošana – deklarācija pagaidu ievešanai

Valsts SPE

9. pielikums – C.1 papildinājums

H4

Īpašā procedūra – pārstrāde – deklarācija ievešanai pārstrādei

Valsts SPE

9. pielikums – C.1 papildinājums

H5

Deklarācija preču ievešanai saistībā ar tirdzniecību ar īpaša nodokļu režīma teritorijām

Valsts IMP

H6

Muitas deklarācija laišanai brīvā apgrozībā pasta pārvadājumiem

Valsts IMP

I1

Vienkāršota importa deklarācija

Valsts IMP

9. pielikums – A papildinājums

I2

Preču uzrādīšana muitai, ja deklarācija ir ieraksts deklarētāja reģistros, vai saistībā ar muitas deklarācijām, kas iesniegtas pirms preču uzrādīšanas importējot

Valsts IMP

(1)   Pirms iekraušanas iesniedzamā minimuma datu kopa atbilst deklarācijas CN 23 datiem.

▼C2
2. PIELIKUMS

image

image
3. PIELIKUMS

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

image
4. PIELIKUMS

image

►(2) C3  

►(2) C3  

image

►(2) C3  

►(2) C3  

image

►(2) C3  

►(2) C3  
5. PIELIKUMS

image

►(1) C3  

image

▼B
6. PIELIKUMS

image

image

PASKAIDROJUMI

1.    Pieteikuma iesniedzējs:

Ierakstiet uzņēmēja – pieteikuma iesniedzēja pilnu nosaukumu, kā reģistrēts EORI sistēmā.

2.    Pieteikuma iesniedzēja juridiskais statuss:

Norādiet dibināšanas dokumentā minēto juridisko statusu.

3.    Uzņēmējdarbības veikšanas sākuma datums

Norādiet – ar skaitļiem – uzņēmējdarbības veikšanas sākuma dienu, mēnesi un gadu.

4.    Uzņēmuma adrese

Ierakstiet pilnu tās vietas adresi, kur reģistrēts uzņēmums, norādot arī valsti.

5.    Galvenā darījumdarbības vieta:

Ievadiet to jūsu uzņēmuma adresi, kurā norit galvenās darbības.

6.    Kontaktpersona:

Norādiet tās jūsu uzņēmuma kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa un faksa numuru un e-pasta adresi, ar kuru iestādes var sazināties pieteikuma izskatīšanas laikā.

7.    Pasta adrese:

Aizpildiet tikai tad, ja tā atšķiras no juridiskās adreses.

8.,9. un 10.    PVN identifikācijas numurs, tirgotāja identifikācijas numurs un juridiskās reģistrācijas numurs:

Norādiet prasītos numurus.

Tirgotāja identifikācijas numurs(-i) ir tas(tie) identifikācijas numurs(-i), ko reģistrējis(-uši) muitas dienests(-i).

Juridiskās reģistrācijas numurs ir reģistrācijas numurs, ko piešķīris uzņēmumu reģistrācijas birojs.

Ja šie numuri neatšķiras, ierakstiet tikai PVN identifikācijas numuru.

Ja pieteikuma iesniedzējam nav tirgotāja identifikācijas numura, jo pieteikuma iesniedzēja dalībvalstī tāda nav, atstājiet šo aili tukšu.

11.    Pieprasītās atļaujas veids:

Ievelciet krustiņu attiecīgajā ailē.

12.    Saimnieciskās darbības joma:

Aprakstiet savu saimniecisko darbību.

13.    Dalībvalstis, kurās tiek veiktas ar muitu saistītās darbības:

Norādiet attiecīgo ISO divburtu valsts kodu(-us).

14.    Informācija par robežšķērsošanu:

Norādiet nosaukumus muitas iestādēm, kuras regulāri izmantojat, šķērsojot robežu.

15.    Jau piešķirtie vienkāršojumi vai atvieglojumi, Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 28. panta 2. punktā minētie sertifikāti un/vai iegūts pilnvarotā pārstāvja vai zināma nosūtītāja statuss, kā minēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 28. panta 3. punktā:

Ja vienkāršojumi jau piešķirti, norādiet vienkāršojuma veidu, attiecīgo muitas procedūru un atļaujas numuru. Attiecīgo muitas procedūru ievada kā kodu, kuru lieto vienotā administratīvā dokumenta 1. ailes otrajā vai trešajā apakšiedaļā.

Ja pieteikuma iesniedzējs ir viena vai vairāku iepriekš minēto atļauju/sertifikātu turētājs, norādiet šādu atļauju/sertifikātu veidus un numurus.

16., 17. un 18.    Biroji, kuros glabā dokumentāciju/galveno uzskaiti

Norādiet attiecīgo biroju pilnu adresi. Ja birojiem ir viena adrese, aizpildiet tikai 16. aili.

19.    Pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds, datums un paraksts:

Paraksts : parakstītājam jānorāda amats. Parakstītājam vienmēr jābūt personai, kura pārstāv pieteikuma iesniedzēju kopumā.

Vārds, uzvārds : pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds/nosaukums un zīmogs.

Pielikumu skaits :

pieteikuma iesniedzējam jāsniedz šāda vispārīga informācija:

1. Pārskats par galvenajiem īpašniekiem/akcionāriem, norādot to vārdus, adreses un tiem piederošo akciju daļu. Pārskats par direktoru valdes locekļiem. Vai muitas dienestiem kas zināms par īpašnieku iepriekšēju noteikumiem neatbilstošu rīcību?

2. Persona, kura pieteikuma iesniedzēja administrācijā atbildīga par muitas jautājumiem.

3. Pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību apraksts.

▼C2

4. Norādiet informāciju par pieteikuma iesniedzēja dažādo objektu atrašanās vietām un īsu katrā objektā veikto darbību aprakstu. Norādiet, vai pieteikuma iesniedzējs un visi objekti darbojas piegādes ķēdē savā vārdā un savās interesēs vai rīkojas savā vārdā citas personas uzdevumā, vai citas personas vārdā citas personas uzdevumā.

▼B

5. Norādiet, vai preces pērk un/vai piegādā uzņēmumiem, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja uzņēmumu.

6. Pieteikuma iesniedzēja organizācijas iekšējās struktūras raksturojums. Pievienojiet, ja tāda ir, dokumentāciju par katras nodaļas un/vai funkcijas pienākumiem/kompetenci.

7. Darbinieku skaits kopā un atsevišķi pa nodaļām.

8. Svarīgāko amatpersonu (rīkotājdirektoru, nodaļu vadītāju, galveno grāmatvežu, muitas nodaļas vadītāja utt.) vārdi, uzvārdi. Apraksts par pieņemto kārtību, kāda ievērojama kompetentā darbinieka īslaicīgas vai pastāvīgas prombūtnes gadījumā.

9. Pieteikuma iesniedzēja organizācijā esošo personu, kurām ir speciālas zināšanas muitas jomā, vārds, uzvārds un amats. Šo personu zināšanu līmeņa novērtējums attiecībā uz IT tehnoloģiju izmantošanu muitas un komerciālajiem procesiem un vispārīgiem komercdarbības jautājumiem.

10. Piekrišana vai nepiekrišana publicēt ziņas AEO atļaujā atzīto uzņēmēju sarakstā, kā minēts 14.x panta 4. punktā.
7. PIELIKUMS

image

PASKAIDROJUMI

Atļaujas numurs

Atļaujas numurs vienmēr sākas ar izdevējas dalībvalsts ISO divburtu kodu, kam seko viens no šiem burtiem:

AEOC atzītā uzņēmēja atļaujai – Muitas vienkāršojumi

AEOS atzītā uzņēmēja atļaujai – Drošība un drošums

AEOF atzītā uzņēmēja atļaujai – Muitas vienkāršojumi/drošums un drošība

Iepriekš aprakstītajiem burtiem seko valsts atļaujas numurs.

1.    AEO atļaujas turētājs

Jāmin pilns atļaujas turētāja nosaukums, kā norādīts pieteikuma veidlapas 1. ailē 1.C pielikumā, kā arī PVN identifikācijas numurs, kā norādīts pieteikuma veidlapas 8. ailē, ja vajadzīgs, tirgotāja identifikācijas numurs, kā norādīts pieteikuma veidlapas 9. ailē, un juridiskais reģistrācijas numurs, kā norādīts pieteikuma veidlapas 10. ailē.

2.    Izdevējiestāde

Paraksts, dalībvalstu muitas administrācijas nosaukums un zīmogs.

Dalībvalsts muitas administrācijas nosaukumu var minēt reģionālā līmenī, ja to prasa muitas administrācijas organizatoriskā struktūra.

Atļaujas veida norāde

Ievelciet krustiņu attiecīgajā ailē.

3.    Datums, no kura atļauja ir spēkā

Norādiet dienu, mēnesi un gadu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 29. pantu.
8. PIELIKUMS

image

image

image

image
9. PIELIKUMS
A papildinājums

1.    Ievadpiezīmes par tabulām

Vispārīgi

1.1. Kopsavilkuma deklarācijā, kas jāiesniedz par precēm, kuras tiek ievestas Savienības muitas teritorijā vai izvestas no tās, par katru attiecīgo situāciju vai transporta veidu ir informācija, kas norādīta 1.–5. tabulā. Maršruta maiņas pieprasījumā, kas jāiesniedz, ja aktīvajam transportlīdzeklim, kas iebrauc Savienības muitas teritorijā, vispirms jāierodas muitas iestādē, kura atrodas dalībvalstī, kas nav deklarēta ievešanas kopsavilkuma deklarācijā, ietver 6. tabulā noteikto informāciju.

1.2. 1. līdz 7. tabulā iekļauti visi datu elementi, kas vajadzīgi attiecīgajās procedūrās, deklarācijās un maršruta maiņas pieprasījumos. Tās sniedz visaptverošu pārskatu par prasībām, kas jāizpilda dažādajās procedūrās, deklarācijās un maršruta maiņas pieprasījumos.

1.3. Sleju nosaukumi ir paši par sevi saprotami un attiecas uz šīm procedūrām un deklarācijām.

1.4. “X” konkrētā tabulas ailē rāda, ka attiecīgais datu elements ir jāieraksta procedūrai vai deklarācijai, kas aprakstīta attiecīgās slejas virsrakstā, deklarācijas preču vienības līmenī. “Y” konkrētā tabulas ailē rāda, ka attiecīgais datu elements ir jāieraksta procedūrai vai deklarācijai, kas aprakstīta attiecīgās slejas virsrakstā, deklarācijas virsraksta līmenī. “Z” konkrētā tabulas ailē rāda, ka attiecīgais datu elements ir jāieraksta procedūrai vai deklarācijai, kas aprakstīta attiecīgās slejas virsrakstā, pārvadājuma ziņojuma līmenī. Simbolu “X”, “Y” un “Z” kombinācija nozīmē, ka attiecīgais datu elements var būt jāieraksta procedūrai vai deklarācijai, kas aprakstīta attiecīgās slejas virsrakstā, visos līmeņos.

1.5. Apraksti un piezīmes 4. iedaļā par ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijām, par vienkāršotajām procedūrām un par maršruta maiņas pieprasījumiem attiecas uz datu elementiem, kas minēti 1. līdz 7. tabulā.

Muitas deklarācija, ko izmanto kā ievešanas kopsavilkuma deklarāciju

2.1. Ja muitas deklarāciju, kā minēts Kodeksa 162. pantā, izmanto kā kopsavilkuma deklarāciju, saskaņā ar Kodeksa 130. panta 1. punktu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi C.1 vai C.2 papildinājumam, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 1.–4. tabulas slejā “Ievešanas kopsavilkuma deklarācija”.

Ja muitas deklarāciju, kā minēts Muitas kodeksa 166. pantā, izmanto kā kopsavilkuma deklarāciju, saskaņā ar Kodeksa 130. panta 1. punktu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 7. tabulai, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 1.–4. tabulas slejā “Ievešanas kopsavilkuma deklarācija”.

2.2. Ja muitas deklarāciju, kā minēts Kodeksa 162. pantā, uzrāda atzītais uzņēmējs saskaņā ar Kodeksa 38. panta 2. punkta b) apakšpunktu un to izmanto kā kopsavilkuma deklarāciju, saskaņā ar Kodeksa 130. panta 1. punktu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi C.1 vai C.2 papildinājumam, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 5. tabulas slejā “AEO ievešanas kopsavilkuma deklarācija”.

Ja muitas deklarāciju, kā minēts Kodeksa 166. pantā, uzrāda atzītais uzņēmējs saskaņā ar Kodeksa 38. panta 2. punkta b) apakšpunktu un to izmanto kā kopsavilkuma deklarāciju, saskaņā ar Kodeksa 130. panta 1. punktu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 7. tabulas slejā “AEO ievešanas kopsavilkuma deklarācija”.

Eksporta muitas deklarācija

3.1. Ja vajadzīga muitas deklarāciju, kā minēts Kodeksa 162. pantā, saskaņā ar Kodeksa 263. panta 3. punkta a) apakšpunktu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi C.1 vai C.2 papildinājumam, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 1.un 2. tabulas slejā “Izvešanas kopsavilkuma deklarācija”.

Ja vajadzīga muitas deklarācija, kā minēts Kodeksa 166. pantā, saskaņā ar Kodeksa 263. panta 3. punkta a) apakšpunktu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 7. tabulai, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 1. un 2. tabulas slejā “Izvešanas kopsavilkuma deklarācija”.

Citi īpaši apstākļi attiecībā uz ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijām un konkrētu preču veidu plūsmu. Piezīme par 2. līdz 4. tabulu

4.1. Slejas “Izvešanas kopsavilkuma deklarācija – ekspress sūtījumi” un “Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – ekspress sūtījumi” 2. tabulā aptver vajadzīgo informāciju, ko muitas dienestiem riska analīzei sniedz elektroniski pirms ekspress sūtījumu nosūtīšanas vai pienākšanas. Pasta iestādes var izvēlēties šajās 2. tabulas slejās ietvertos datus elektroniski sniegt muitas dienestiem riska analīzei pirms pasta sūtījumu nosūtīšanas vai pienākšanas.

4.2. Šā pielikuma nolūkos ekspress sūtījums ir atsevišķs priekšmets, ko sūta integrēta pakalpojuma ietvaros, kurā ietverta paku savākšana, transports, atmuitošana un piegāde paātrinātā režīmā/noteiktā laikā, vienlaikus sekojot līdzi šo sūtījumu atrašanās vietai un saglabājot kontroli pār tiem visā pakalpojuma sniegšanas laikā.

4.5. 3. un 4. tabulā ir informācija, kas vajadzīga ievešanas kopsavilkuma deklarācijās saistībā ar autotransportu un dzelzceļa transportu.

4.6. 3. tabula par autotransportu attiecas arī uz multimodālajiem pārvadājumiem, ja vien 4. iedaļā nav norādīts citādi.

Vienkāršotās procedūras

5.1. Vienkāršoto procedūru deklarācijās, kā minēts Kodeksa 166. pantā, iekļauta 7. tabulā norādītā informācija.

5.2. Dažu datu elementu samazinātais formāts vienkāršotajās procedūrās neierobežo un neskar C.1 un D.1 papildinājuma prasības, jo īpaši attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz papildu deklarācijās.

2.    Prasības ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijās

2.1.    1. tabula – Gaisa, jūras, iekšzemes ūdensceļu un citu veidu transports vai situācijas, kas nav minētas 2.–4. tabulāNosaukums

Izvešanas kopsavilkuma deklarācija

(sk. 3.1. piezīmi)

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija

(sk. 2.1. piezīmi)

Preču pozīciju skaits

Y

Y

Unikālais sūtījuma atsauces numurs

X/Y

X/Y

Transporta dokumenta numurs

X/Y

X/Y

Nosūtītājs

X/Y

X/Y

Persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju

Y

Y

Saņēmējs

X/Y

X/Y

Pārvadātājs

 

Z

Informējamā persona

 

X/Y

Robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa identifikācijas dati un valstspiederība

 

Z

Pārvadājuma atsauces numurs

 

Z

Pirmās ievešanas vietas kods

 

Z

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā

 

Z

Maršruta valstu kodi

Y

Y

Transporta veids pie robežas

 

Z

Izvešanas muitas iestāde

Y

 

Preču atrašanās vieta

Y

 

Iekraušanas vieta

 

X/Y

Izkraušanas vietas kods

 

X/Y

Preču apraksts

X

X

Iepakojumu veids (kods)

X

X

Iepakojumu skaits

X

X

Kravas marķējums

X/Y

X/Y

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros

X/Y

X/Y

Preču pozīcijas numurs

X

X

Preces kods

X

X

Bruto svars (kg)

X/Y

X/Y

Bīstamo kravu ANO kods

X

X

Plombas numurs

X/Y

X/Y

Transporta izdevumu apmaksas veida kods

X/Y

X/Y

Deklarācijas datums

Y

Y

Paraksts/Autentificēšana

Y

Y

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem

Y

Y

Nākamās(-o) ievešanas muitas iestādes(-žu) kods

 

Z

2.2.    2. tabula – Ekspress sūtījumiNosaukums

Izvešanas kopsavilkuma deklarācija – ekspress sūtījumi

(sk. 3.1. un 4.1. līdz 4.3. piezīmi)

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – ekspress sūtījumi

(sk. 2.1. un 4.1. līdz 4.3. piezīmi)

Unikālais sūtījuma atsauces numurs

 

 

Transporta dokumenta numurs

 

 

Nosūtītājs

X/Y

X/Y

Persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju

Y

Y

Saņēmējs

X/Y

X/Y

Pārvadātājs

 

Z

Pārvadājuma atsauces numurs

 

Z

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā

 

Z

Maršruta valstu kodi

Y

Y

Transporta veids pie robežas

 

Z

Izvešanas muitas iestāde

Y

 

Preču atrašanās vieta

Y

 

Iekraušanas vieta

 

Y

Izkraušanas vietas kods

 

X/Y

Preču apraksts

X

X

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros

 

 

Preču pozīcijas numurs

X

X

Preces kods

X

X

Bruto svars (kg)

X/Y

X/Y

Bīstamo kravu ANO kods

X

X

Transporta izdevumu apmaksas veida kods

X/Y

X/Y

Deklarācijas datums

Y

Y

Paraksts/Autentificēšana

Y

Y

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem

Y

Y

Nākamās(-o) ievešanas muitas iestādes(-žu) kods

 

Z

2.3.    3. tabula – Autotransports. Informācija ievešanas kopsavilkuma deklarācijāNosaukums

Autotransports. Ievešanas kopsavilkuma deklarācija

(sk. 2.1. piezīmi)

Preču pozīciju skaits

Y

Unikālais sūtījuma atsauces numurs

X/Y

Transporta dokumenta numurs

X/Y

Nosūtītājs

X/Y

Persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju

Y

Saņēmējs

X/Y

Pārvadātājs

Z

Robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa identifikācijas dati un valstspiederība

Z

Pirmās ievešanas vietas kods

Z

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā

Z

Maršruta valstu kodi

Y

Transporta veids pie robežas

Z

Iekraušanas vieta

X/Y

Izkraušanas vietas kods

X/Y

Preču apraksts

X

Iepakojumu veida kods

X

Iepakojumu skaits

X

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros

X/Y

Preču pozīcijas numurs

X

Preces kods

X

Bruto svars (kg)

X/Y

Transporta izdevumu apmaksas veida kods

X/Y

Bīstamo kravu ANO kods

X

Plombas numurs

X/Y

Deklarācijas datums

Y

Paraksts/Autentificēšana

Y

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem

Y

2.4.    4. tabula – Dzelzceļa transports. Informācija ievešanas kopsavilkuma deklarācijāNosaukums

Dzelzceļa transports. Ievešanas kopsavilkuma deklarācija (sk. 2.1. piezīmi)

Preču pozīciju skaits

Y

Unikālais sūtījuma atsauces numurs

X/Y

Transporta dokumenta numurs

X/Y

Nosūtītājs

X/Y

Persona, kas iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju

Y

Saņēmējs

X/Y

Pārvadātājs

Z

Robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa identifikācijas dati un valstspiederība

Z

Pārvadājuma atsauces numurs

Z

Pirmās ievešanas vietas kods

Z

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā

Z

Maršruta valstu kodi

Y

Transporta veids pie robežas

Z

Iekraušanas vieta

X/Y

Izkraušanas vietas kods

X/Y

Preču apraksts

X

Iepakojumu veida kods

X

Iepakojumu skaits

X

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros

X/Y

Preču pozīcijas numurs

X

Preces kods

X

Bruto svars (kg)

X/Y

Transporta izdevumu apmaksas veida kods

X/Y

Bīstamo kravu ANO kods

X

Plombas numurs

X/Y

Deklarācijas datums

Y

Paraksts/Autentificēšana

Y

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem

Y

2.5.    5. tabula – Atzītie uzņēmēji. Samazinātas informācijas prasības ievešanas kopsavilkuma deklarācijāsNosaukums

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija

(sk. 2.2. piezīmi)

Unikālais sūtījuma atsauces numurs

X/Y

Transporta dokumenta numurs

X/Y

Nosūtītājs

X/Y

Persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju

Y

Saņēmējs

X/Y

Pārvadātājs

Z

Informējamā persona

X/Y

Robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa identifikācijas dati un valstspiederība

Z

Pārvadājuma atsauces numurs

Z

Pirmās ievešanas vietas kods

Z

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā

Z

Maršruta valstu kodi

Y

Transporta veids pie robežas

Z

Izvešanas muitas iestāde

 

Iekraušanas vieta

X/Y

Preču apraksts

X

Iepakojumu skaits

X

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros

X/Y

Preču pozīcijas numurs

X

Preces kods

X

Deklarācijas datums

Y

Paraksts/Autentificēšana

Y

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem

Y

Nākamās(-o) ievešanas muitas iestādes(-žu) kods

Z

2.6.    6. tabula – Prasības attiecībā uz maršruta maiņas pieprasījumiemNosaukums

 

Transporta veids pie robežas

Z

Transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identifikācija

Z

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā

Z

Deklarētās pirmās ievešanas muitas iestādes valsts kods

Z

Persona, kas pieprasa maršruta maiņu

Z

MRN

X

Preču pozīcijas numurs

X

Pirmās ievešanas vietas kods

Z

Faktiskās pirmās ievešanas vietas kods

Z

3.    7. tabula – Prasības vienkāršotajām deklarācijāmNosaukums

Vienkāršotā deklarācija eksportam (sk. 3.1. piezīmi)

Vienkāršotā deklarācija importam (sk. 2.1. piezīmi)

Deklarācija

Y

Y

Preču pozīciju skaits

Y

Y

Unikālais sūtījuma atsauces numurs

X

X

Transporta dokumenta numurs

X/Y

X/Y

Nosūtītājs/eksportētājs

X/Y

 

Saņēmējs

 

X/Y

Deklarētājs/pārstāvis

Y

Y

Deklarētāja/pārstāvja statusa kods

Y

Y

Valūtas kods

 

X

Izvešanas muitas iestāde

Y

 

Preču apraksts

X

X

Iepakojumu veids (kods)

X

X

Iepakojumu skaits

X

X

Kravas marķējums

X/Y

X/Y

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros

 

X/Y

Preču pozīcijas numurs

X

X

Preces kods

X

X

Bruto svars (kg)

 

X

Procedūra

X

X

Neto svars (kg)

X

X

Preču pozīcijas cena

 

X

Ieraksta deklarētāja reģistros atsauces numurs

X

X

Atļaujas numurs

X

X

Papildu informācija

 

X

Deklarācijas datums

Y

Y

Paraksts/Autentificēšana

Y

Y

4.    Paskaidrojumi par datu elementiem.

MRN

Maršruta maiņas pieprasījums: Kustības atsauces numurs (MRN) ir alternatīva šādiem diviem datu elementiem:

 Transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identifikācija,

 Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā

Deklarācija

Ierakstiet kodus, kas noteikti D.1 papildinājumā VAD 1. ailes 1. un 2. apakšiedaļai.

Preču pozīciju skaits ( 2 )

Kopējais deklarācijā vai kopsavilkuma deklarācijā deklarētais preču pozīciju skaits.

[Sk.: VAD 5. aile]

Unikālais sūtījuma atsauces numurs

Unikāls numurs, ko piešķir precēm ievešanai, importam, izvešanai un eksportam.

Jāizmanto Pasaules Muitas organizācijas (WCO) (ISO15459) vai ekvivalenti kodi.

Kopsavilkuma deklarācijas: tā ir alternatīva transporta dokumenta numuram, ja tas nav pieejams.

Vienkāršotas procedūras: informāciju var sniegt, ja tā pieejama.

Šis elements nodrošina saiti ar citiem noderīgiem informācijas avotiem.

[Sk.: VAD 7. aile]

Transporta dokumenta numurs

Atsauces numurs transporta dokumentam, kas attiecas uz preču ievešanu muitas teritorijā vai izvešanu no tās. Ja persona, kas iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, nav pārvadātājs, norāda arī pārvadātāja transporta dokumenta numuru.

Tajā iekļauts transporta dokumenta veida kods, kā noteikts D.1 papildinājumā, kam seko attiecīgā dokumenta identifikācijas numurs.

Šis elements ir alternatīva unikālajam sūtījuma atsauces numuram, ja tas nav pieejams. Tas nodrošina saiti ar citiem noderīgiem informācijas avotiem.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas kuģu un lidaparātu apgādē: rēķina vai kravas saraksta numurs.

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas autotransportā: šo informāciju sniedz, ja tā pieejama, un tajā var ietvert atsauces gan uz TIR karneti, gan uz CMR.

Nosūtītājs

Persona, kas preces nosūta, kā pārvadājuma līgumā noteikusi persona, kura pārvadājumu pasūta.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas: Šī informācija jāsniedz, ja nosūtītājs nav persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Šī informācija ir nosūtītāja EORI numurs ik reizi, kad minētais numurs ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Ja nosūtītāja EORI numurs nav pieejams, norāda nosūtītāja pilnu vārdu vai nosaukumu un adresi. Ja izvešanas kopsavilkuma deklarācijā prasītā informācija ir iekļauta muitas deklarācijā saskaņā ar Kodeksa 263. panta 3. punkta a) apakšpunktu un Kodeksa 162. pantu, tad šī informācija atbilst muitas deklarācijas ailē “Nosūtītājs/eksportētājs” norādītajai informācijai.

Ja atvieglojumus piešķir saskaņā ar trešās valsts tirgotāju partnerības programmu, ko atzinusi Savienība, šo informāciju var sniegt, norādot trešās valsts unikālu identifikācijas numuru, kuru attiecīgā trešā valsts ir darījusi pieejamu Savienībai. Šo numuru var izmantot, ja tas ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju.

Numura struktūra ir šāda:Lauks

Saturs

Lauka tips

Formāts

Piemēri

1

Trešās valsts identifikators (ISO divburtu valsts kods)

Divburtu

a2

US

JP

CH

2

Unikālais identifikācijas numurs trešā valstī

Burtciparu līdz 15 zīmēm

An..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Piemēri: “US1234567890ABCDE” nosūtītājam ASV (valsts kods: US), kura identifikācijas numurs ir 1234567890ABCDE. “JPAbCd9875F” nosūtītājam Japānā (valsts kods: JP), kura identifikācijas numurs ir AbCd9875F. “CHpt20130101aa” nosūtītājam Šveicē (valsts kods: CH), kura identifikācijas numurs ir pt20130101aa.

Trešās valsts identifikators: Eiropas Savienības valstu un teritoriju burtu kodu pamatā ir pašreizējie ISO divburtu kodi (a2), ciktāl tie ir saderīgi ar valsts kodu, kas noteikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulas (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu ( 3 ) 5. panta 2. punktu.

Ja ir norādīts nosūtītāja EORI numurs vai nosūtītāja trešās valsts unikāls identifikācijas numurs, tā vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese nav jānorāda.

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas: Šī informācija ir nosūtītāja EORI numurs ik reizi, kad minētais numurs ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Ja nosūtītāja EORI numurs nav pieejams, norāda nosūtītāja pilnu vārdu vai nosaukumu un adresi.

Ja atvieglojumus piešķir saskaņā ar trešās valsts tirgotāju partnerības programmu, ko atzinusi Savienība, šo informāciju var sniegt, norādot trešās valsts unikālu identifikācijas numuru, kuru attiecīgā trešā valsts ir darījusi pieejamu Savienībai. Šo numuru var izmantot, ja tas ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Šā numura struktūra atbilst struktūrai, kas norādīta šā datu elementa paskaidrojuma daļā “Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas”.

Ja ir norādīts nosūtītāja EORI numurs vai nosūtītāja trešās valsts unikāls identifikācijas numurs, tā vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese nav jānorāda.

▼C2

Nosūtītājs/eksportētājs

Persona, kas noformē eksporta deklarāciju vai kā uzdevumā tā tiek noformēta un kas ir preču īpašniece vai kam deklarācijas pieņemšanas brīdī ir līdzīgas tiesības rīkoties ar tām.

▼B

Ieraksta EORI numuru, kas minēts Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446, 1. panta 18. punktā. Ja nosūtītājam/eksportētājam nav EORI numura, muitas pārvalde var tam piešķirt ad hoc numuru attiecībā uz konkrēto deklarāciju.

[Sk.: VAD 2. aile]

Persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju

Šī informācija ir personas, kas iesniedz kopsavilkumu, EORI numurs; tās vārds vai nosaukums un adrese nav jānorāda.

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas: viena no personām, kas minētas Kodeksa 127. panta 4. punktā.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas: Kodeksa 271. panta 2. punktā definētā persona. Šī informācija nav jāsniedz, ja saskaņā ar Kodeksa 263. panta 1. punktu uz šīm precēm attiecas muitas deklarācija.

Piezīme: šī informācija ir vajadzīga, lai noteiktu personu, kas ir atbildīga par deklarācijas iesniegšanu.

Persona, kas pieprasa maršruta maiņu:

Maršruta maiņas pieprasījums: persona, kas pieprasa maršruta maiņu saistībā ar ievešanu. Šī informācija ir personas, kas pieprasa maršruta maiņu, EORI numurs; tās vārds vai nosaukums un adrese nav jānorāda.

Saņēmējs:

Persona, kam preces faktiski tiek nosūtītas.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas: Gadījumos, kas minēti 215. panta 2. punkta trešajā daļā Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, šo informāciju, kas ir saņēmēja pilns vārds, uzvārds/nosaukums un adrese, sniedz, ja tā ir pieejama. Ja preces pārvadā ar pārvedu konosamentu, kur kravas saņēmējs ir jebkurš konosamenta indosētājs un saņēmējs nav zināms, viņa datus aizstāj ar šādu kodu eksporta deklarācijas 44. ailē:Juridiskais pamats

Priekšmets

Aile

Kods

A papildinājums

Situācijas, kurās ir iesaistīti pārvedu konosamenti, kur kravas saņēmējs ir jebkurš konosamenta indosētājs, izvešanas kopsavilkuma deklarāciju gadījumā, ja saņēmēja dati nav zināmi.

44

30600

Norāda saņēmēja EORI numuru ik reizi, kad minētais numurs ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Ja saņēmēja EORI numurs nav pieejams, norāda saņēmēja pilnu vārdu vai nosaukumu un adresi.

Ja atvieglojumus piešķir saskaņā ar trešās valsts tirgotāju partnerības programmu, ko atzinusi Savienība, šo informāciju var sniegt, norādot trešās valsts unikālu identifikācijas numuru, kuru attiecīgā trešā valsts ir darījusi pieejamu Savienībai. Šo numuru var izmantot, ja tas ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Šā numura struktūra atbilst struktūrai, kas norādīta datu elementa paskaidrojuma “Nosūtītājs” daļā “Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas”.

Ja ir norādīts saņēmēja EORI numurs vai saņēmēja trešās valsts unikāls identifikācijas numurs, tā vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese nav jānorāda.

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas: Šī informācija jāsniedz, ja nosūtītājs nav persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Ja preces pārvadā ar pārvedu konosamentu, kur kravas saņēmējs ir jebkurš konosamenta indosētājs un saņēmējs nav zināms un viņa datus aizstāj ar kodu 10600 :Juridiskais pamats

Priekšmets

 

Kods

A papildinājums

Situācijas, kurās ir iesaistīti pārvedu konosamenti, kur kravas saņēmējs ir jebkurš konosamenta indosētājs, ievešanas kopsavilkuma deklarāciju gadījumā, ja saņēmēja dati nav zināmi.

 

10600

Ja jāsniedz minētā informācija, norāda saņēmēja EORI numuru ik reizi, kad minētais numurs ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Ja saņēmēja EORI numurs nav pieejams, norāda saņēmēja pilnu vārdu vai nosaukumu un adresi.

Ja atvieglojumus piešķir saskaņā ar trešās valsts tirgotāju partnerības programmu, ko atzinusi Savienība, šo informāciju var sniegt, norādot trešās valsts unikālu identifikācijas numuru, kuru attiecīgā trešā valsts ir darījusi pieejamu Savienībai. Šo numuru var izmantot, ja tas ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Šā numura struktūra atbilst struktūrai, kas norādīta datu elementa paskaidrojuma “Nosūtītājs” daļā “Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas”.

Ja ir norādīts saņēmēja EORI numurs vai saņēmēja trešās valsts unikāls identifikācijas numurs, tā vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese nav jānorāda.

Deklarētājs/pārstāvis

Jānorāda, ja šī persona nav tā pati, kas nosūtītājs/eksportētājs eksportam vai saņēmējs importam.

Šī informācija ir deklarētāja/pārstāvja EORI numurs.

[Sk.: VAD 14. aile]

Deklarētāja/pārstāvja statusa kods

Deklarētāja vai pārstāvja statusa kods. Jāizmanto D.1 papildinājumā VAD 14. ailei noteiktie kodi.

Pārvadātājs

Šī informācija nav jāsniedz, ja tā ir tā pati persona, kas iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, izņemot gadījumus, ja atvieglojumus piešķir saskaņā ar trešās valsts tirgotāju partnerības programmu, ko atzinusi Savienība. Tādā gadījumā šo informāciju var sniegt trešās valsts unikāla identifikācijas numura veidā, ko attiecīgā trešā valsts ir darījusi pieejamu Savienībai. Šā numura struktūra atbilst struktūrai, kas norādīta datu elementa paskaidrojuma “Nosūtītājs” daļā “Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas”.

Ja pārvadātājs nav persona, kas iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, šī informācija ir pārvadātāja pilns vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese.

Šī informācija ir pārvadātāja EORI numurs vai pārvadātāja trešās valsts unikāls identifikācijas numurs šādos gadījumos:

 ja minētie numuri ir pieejami personai, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju,

un/vai

 ja tas attiecas uz jūras, iekšējo ūdensceļu vai gaisa transportu.

Šī informācija ir pārvadātāja EORI numurs, ja pārvadātājam ir piekļuve muitas sistēmai un tas vēlas saņemt visus paziņojumus, kas paredzēti Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447, 185. panta 3. punktā vai 187. panta 2. punktā.

Ja ir norādīts pārvadātāja EORI numurs vai pārvadātāja trešās valsts unikāls identifikācijas numurs, viņa vārds vai nosaukums un adrese nav jānorāda.

Informējamā persona

Persona, kas pie ievešanas jāinformē par preču ierašanos. Šī informācija jāsniedz attiecīgā gadījumā. Tā ir informējamās personas EORI numurs ik reizi, kad minētais numurs ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Ja informējamās personas EORI numurs nav pieejams, norāda informējamās personas pilnu vārdu vai nosaukumu un adresi.

Ja atvieglojumus piešķir saskaņā ar trešās valsts tirgotāju partnerības programmu, ko atzinusi Savienība, šo informāciju var sniegt, norādot trešās valsts unikālu identifikācijas numuru, kuru attiecīgā trešā valsts ir darījusi pieejamu Savienībai. Šo numuru var izmantot, ja tas ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Šā numura struktūra atbilst struktūrai, kas norādīta datu elementa paskaidrojuma “Nosūtītājs” daļā “Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas”.

Ja ir norādīts informējamās personas EORI numurs vai informējamās trešās valsts unikāls identifikācijas numurs, viņas vārds vai nosaukums un adrese nav jānorāda.

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija: Ja preces pārvadā ar pārvedu konosamentu, kur kravas saņēmējs ir jebkurš konosamenta indosētājs, un saņēmējs nav norādīts, un ir ierakstīts kods 10600 , vienmēr jānorāda informējamā persona.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācija: Ja preces pārvadā ar pārvedu konosamentu, kur kravas saņēmējs ir jebkurš konosamenta indosētājs, un saņēmējs nav norādīts, vienmēr ailē “Saņēmējs” jānorāda informējamās personas dati, nevis saņēmēja dati. Ja eksporta deklarācija satur datus izvešanas kopsavilkuma deklarācijai, attiecīgās eksporta deklarācijas 44. ailē ieraksta kodu 30600 .

Robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa identifikācijas dati un valstspiederība

Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso Savienības robežu, identitāte un valstspiederība Identifikācijai izmanto definīcijas, kas paredzētas C.1 papildinājumā VAD 18. ailei. Ja ir runa par jūras un iekšzemes ūdensceļu pārvadājumiem, norāda kuģa SJO identifikācijas numuru vai unikālo Eiropas kuģa identifikācijas numuru (ENI). Attiecībā uz gaisa transportu nav jāsniedz informācija.

Kodus, kas paredzēti D.1 papildinājumā VAD 21. ailei, izmanto valstspiederībai, ja minētā informācija vēl nav iekļauta identifikācijas datos.

Dzelzceļa transports: norāda vagona numuru.

Transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identifikācija

Maršruta maiņas pieprasījums: šī informācija jūras, iekšējo ūdensceļu vai gaisa transportam attiecīgi ir IMO kuģa identifikācijas numurs, ENI kods vai IATA lidojuma numurs.

Gaisa transportam situācijās, kad gaisa kuģa ekspluatants pārvadā preces atbilstīgi kodu koplietošanas līgumam, kas noslēgts ar partneriem, izmanto kodu koplietošanas partnera lidojuma numurus.

Pārvadājuma atsauces numurs ( 4 )(1)

Transportlīdzekļa pārvietošanās identifikācija, piemēram, pārbrauciena numurs, lidojuma numurs, reisa numurs, ja tāds ir.

Gaisa transportam situācijās, kad gaisa kuģa ekspluatants pārvadā preces atbilstīgi kodu koplietošanas līgumam, kas noslēgts ar partneriem, izmanto kodu koplietošanas partnera lidojuma numurus.

Dzelzceļa transports: norāda vilciena numuru. Šo datu elementu, ja vajadzīgs, norāda multimodālajiem pārvadājumiem.

Pirmās ievešanas vietas kods

Identifikācija pirmajai ievešanas vietai Kopienas muitas teritorijā. Tā ir osta jūras pārvadājumiem, lidosta gaisa pārvadājumiem un robežpunkts, šķērsojot robežu uz sauszemes.

Kodam jāizskatās šādi: UN/LOCODE(an..5) + valsts kods (an..6).

Autotransports un dzelzceļa transports: kodam jābūt tādam, kā D.1 papildinājumā paredzēts muitas iestādēm.

Maršruta maiņas pieprasījums: jānorāda deklarētās pirmās ievešanas muitas iestādes kods.

Faktiskās pirmās ievešanas vietas kods

Maršruta maiņas pieprasījums: jānorāda faktiskās pirmās ievešanas muitas iestādes kods.

Deklarētās pirmās ievešanas muitas iestādes valsts kods

Maršruta maiņas pieprasījums: Izmanto kodus, kas D.1 papildinājumā noteikti VAD 2. ailei.

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā

Transportlīdzekļa ierašanās datums un laiks/paredzētais datums un laiks (gaisa pārvadājumiem) pirmajā lidostā, (sauszemes pārvadājumiem) pirmajā robežpunktā un (jūras pārvadājumiem) pirmajā ostā; jāizmanto kods n12 (CCYYMMDDHHMM). Norāda pirmās ievešanas vietas vietējo laiku.

Maršruta maiņas pieprasījums: šī informācija ir tikai datums; izmanto kodu n8 (CCYYMMDD).

Maršruta valstu kodi

Hronoloģiskā secībā jānorāda visas valstis, caur kurām preces tikušas virzītas ceļā no to sākotnējās nosūtīšanas valsts līdz beidzamā galamērķa valstij. Tas ietver arī preču sākotnējās nosūtīšanas valsti un beidzamā galamērķa valsti. Izmanto kodus, kas D.1 papildinājumā noteikti VAD 2. ailei. Šī informācija sniedzama tādā apmērā, cik tā ir zināma.

Ekspress sūtījumu izvešanas kopsavilkuma deklarācijas – pasta sūtījumi: norāda tikai preču beidzamā galamērķa valsti.

Ekspress sūtījumu ievešanas kopsavilkuma deklarācijas – pasta sūtījumi: norāda tikai preču sākotnējās nosūtīšanas valsti.

Valūtas kods

Kods, kas D.1 papildinājumā noteikts VAD 22. ailei tai valūtai, kurā noformēts rēķins.

Šo informāciju lieto kopā ar informāciju ailē “Preču pozīcijas summa”, ja tas nepieciešams ievedmuitas nodokļu aprēķināšanai.

Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās importa gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šiem vienkāršojumiem, ļauj tām atlikt šā datu elementa iegūšanu papildu deklarācijā.

[Sk.: VAD 22. un 44. aile]

Transporta veids pie robežas

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija: Transporta veids, kas atbilst tā aktīvā transportlīdzekļa veidam, kurā preces paredzēts ievest Savienības muitas teritorijā. Kombinētā pārvadājuma gadījumā piemēro noteikumus, kas izklāstīti C.1 papildinājuma paskaidrojumā par 21. aili.

Ja gaisa kravu pārvadā ar citu transporta veidu, kas nav gaisa transports, tad deklarē attiecīgo citu transporta veidu.

Izmanto 1., 2., 3.,4., 7., 8. vai 9. kodu, kā paredzēts D.1 papildinājumā VAD 25. ailei.

[Sk.: VAD 25. aile]

Izvešanas muitas iestāde

Kods, kas D.1 papildinājumā noteikts VAD 29. ailei attiecībā uz paredzēto izvešanas muitas iestādi.

Ekspress sūtījumu izvešanas kopsavilkuma deklarācijas– pasta sūtījumi:

šis elements nav jānorāda, ja to var automātiski un nepārprotami iegūt no citiem tirgotāja norādītajiem datiem.

Preču atrašanās vieta ( 5 )

Precīza atrašanās vieta, kur preces var pārbaudīt.

[Sk.: VAD 30. aile]

Iekraušanas vieta ( 6 )

Jūras ostas, lidostas, kravas termināla, dzelzceļa stacijas vai citas vietas nosaukums, kurā preces iekrauj transportlīdzeklī, ar ko tās pārvadā, norādot arī valsti, kurā šī vieta atrodas.

Ekspress sūtījumu ievešanas kopsavilkuma deklarācijas– pasta sūtījumi:

Šis elements nav jānorāda, ja to var automātiski un nepārprotami iegūt no citiem tirgotāja norādītajiem datiem.

Autotransports un dzelzceļa transports: Tā var būt vieta, kur preces tikušas pārņemtas saskaņā ar pārvadājuma līgumu, vai TIR nosūtītāja muitas iestāde.

Izkraušanas vieta (6) 

Jūras ostas, lidostas, kravas termināla, dzelzceļa stacijas vai citas vietas nosaukums, kurā preces izkrauj no transportlīdzekļa, kurš izmantots to pārvešanai, norādot arī valsti, kurā šī vieta atrodas.

Autotransports un dzelzceļa transports: ja kods nav pieejams, maksimāli precīzi norāda vietas nosaukumu.

Piezīme: šis elements sniedz noderīgu informāciju procedūras vadībai.

Preču apraksts

Kopsavilkuma deklarācijas: apraksts vienkāršā valodā, kurš ir pietiekami precīzs, lai muitas dienesti varētu identificēt preces. Vispārīgi termini (piem., “salikta krava”, “vispārīga krava” vai “daļas”) nav pieņemami. Komisija publicēs šādu vispārīgu terminu sarakstu. Šī informācija nav jāsniedz, ja norādīts preču kods.

Vienkāršota procedūra: apraksts tarifu nolūkos.

[Sk.: VAD 31. aile]

Iepakojumu veids (kods)

Kods, kas D.1 papildinājumā noteikts VAD 31. ailei attiecībā uz paredzēto izvešanas muitas iestādi.

Iepakojumu skaits

Atsevišķu vienību skaits, kas iepakotas tādā veidā, ka tās nevar sadalīt, vispirms neatverot iepakojumu, vai gabalu skaits, ja iepakojuma nav. Šo informāciju nesniedz, ja ir runa par nefasētām precēm.

[Sk.: VAD 31. aile]

Kravas marķējums

Brīvs marķējuma un numuru apraksts uz transporta vienībām vai iepakojuma.

Šī informācija attiecīgā gadījumā jāsniedz tikai par iepakotām precēm. Ja preces pārvadā konteineros, konteinera numurs var aizstāt kravas marķējumu, kuru, ja tas pieejams, tirgotājs var tomēr norādīt. Kravas marķējumu var aizstāt UCR kods vai atsauces transporta dokumentā, kas ļauj viennozīmīgi identificēt visus iepakojumus sūtījumā.

Piezīme: šis elements palīdz identificēt sūtījumus.

[Sk.: VAD 31. aile]

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros

Zīmes (burti un/vai cipari), ar ko identificē konteineru.

[Sk.: VAD 31. aile]

Preču pozīcijas numurs ( 7 )

Preču pozīcijas numurs attiecībā pret vienību kopējo skaitu deklarācijā, kopsavilkuma deklarācijā vai maršruta maiņas pieprasījumā.

Maršruta maiņas pieprasījums: gadījumos, kad ir norādīts MRN un maršruta maiņas pieprasījums neattiecas uz visām preču pozīcijām, kas minētas ievešanas kopsavilkuma deklarācijā, persona, kas pieprasa maršruta maiņu, iesniedz attiecīgos vienību numurus, kas piešķirti precēm sākotnējā ievešanas kopsavilkuma deklarācijā.

Izmanto tikai tad, ja ir vairāk nekā viena preču pozīcija.

Piezīme: šis elements, ko automātiski rada datorsistēmas, palīdz identificēt attiecīgo preču pozīciju deklarācijā.

[Sk.: VAD 32. aile]

Preces kods

Koda numurs, kas atbilst attiecīgai pozīcijai;

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas: pirmie četri KN koda cipari; Šī informācija nav jāsniedz, ja norādīts preču apraksts.

Vienkāršotā deklarācija importam: 10 ciparu TARIC kods. Tirgotāji var papildināt šo informāciju, ja vajadzīgs, ar papildu TARIC kodiem. Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās importa gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šiem vienkāršojumiem, ļauj tām atlikt šā datu elementa iegūšanu papildu deklarācijā.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas: pirmie četri KN koda cipari. Šī informācija nav jāsniedz, ja norādīts preču apraksts.

Vienkāršotā deklarācija eksportam: 8 ciparu KN kods. Tirgotāji var papildināt šo informāciju, ja vajadzīgs, ar papildu TARIC kodiem. Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās eksporta gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šiem vienkāršojumiem, ļauj tām atlikt šā datu elementa iegūšanu papildu deklarācijā.

[Sk.: VAD 33. aile]

Bruto svars (kg)

Preču svars (masa) deklarācijā– ar iepakojumu, bet bez pārvadātāja aprīkojuma.

Ja iespējams, tirgotājs var norādīt šo svaru katras deklarācijas pozīcijas līmenī.

Vienkāršotā deklarācija importam: šo informāciju sniedz tikai tad, ja tā vajadzīga ievedmuitas nodokļu aprēķināšanai.

Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās importa gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šiem vienkāršojumiem, ļauj tām atlikt šā datu elementa iegūšanu papildu deklarācijā.

[Sk.: VAD 35. aile]

Procedūra

Ierakstiet procedūras kodu, kas noteikts D.1 papildinājumā VAD 37. ailes 1. un 2. apakšiedaļai.

Dalībvalstis var atteikties no pienākuma norādīt kodus, kā noteikts D.1 papildinājumā VAD 37. ailes 2. apakšiedaļai, vienkāršotajās deklarācijās importa un eksporta gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šiem vienkāršojumiem, ļauj tām atlikt šā datu elementa iegūšanu papildu deklarācijā.

Neto svars (kg)

Pašu preču svars (masa) bez jebkāda iepakojuma.

Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās importa un eksporta gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šiem vienkāršojumiem, ļauj tām atlikt šā datu elementa iegūšanu papildu deklarācijā.

[Sk.: VAD 38. aile]

Preču pozīcijas cena

Preces cena attiecīgajai deklarētajai vienībai. Šo informāciju lieto kopā ar informāciju ailē “Valūtas kods”, ja tas nepieciešams ievedmuitas nodokļu aprēķināšanai.

Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās importa gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šiem vienkāršojumiem, ļauj tām atlikt šā datu elementa iegūšanu papildu deklarācijā.

[Sk.: VAD 42. aile]

Ieraksta deklarētāja reģistros atsauces numurs

Tas ir ieraksta reģistros atsauces numurs reģistrā procedūrai, kas aprakstītas Kodeksa 182. pantā. Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības, ja pastāv citas apmierinošas sūtījumu izsekošanas sistēmas.

Papildu informācija

Ja piemēro Regulas (EK) Nr. 1147/2002 ( 8 ) 2. panta 1. punktu, ieraksta kodu 10100 (preces, ko importē ar lidojumderīguma sertifikātu).

[Sk.: VAD 44. aile]

Atļaujas numurs

Atļaujas numurs vienkāršojumiem. Dalībvalstis var nepiemērot šo prasību, ja tās ir pārliecinātas, ka to datorsistēmas nepārprotami spēj iegūt šo informāciju no citiem deklarācijas elementiem, piemēram, tirgotāja identifikācijas.

Bīstamo kravu ANO kods

Apvienoto Nāciju Organizācijas Bīstamo kravu identifikators (UNDG) ir unikāls sērijas numurs (n4), ko ANO dalībvalstīs piešķir vielām un priekšmetiem, kuri ir ietverti visbiežāk pārvadāto bīstamo kravu sarakstā.

Šo informācijas elementu norāda tikai tad, ja tas ir vajadzīgs.

Plombas numurs ( 9 )

Transporta aprīkojumam uzlikto plombu identifikācijas numuri.

Transporta izdevumu apmaksas veida kods

Izmanto šādus kodus:

A

samaksa skaidrā naudā

B

samaksa ar kredītkarti

C

samaksa ar čeku

D

cits (piem., tiešais debets skaidras naudas kontā)

H

elektronisks pārskaitījums

Y

ir savs konts pie pārvadātāja

Z

bez priekšapmaksas

Šo informāciju sniedz tikai tad, ja tā ir pieejama.

Deklarācijas datums ( 10 )

Datums, kad attiecīgās deklarācijas noformētas un, ja vajadzīgs, parakstītas vai citādi apstiprinātas.

Attiecībā uz ierakstu deklarētāja reģistros saskaņā ar Kodeksa 182. pantu tas ir ieraksta reģistros datums.

[Sk.: VAD 54. aile]

Paraksts/Autentificēšana (10) 

[Sk.: VAD 54. aile]

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem

Kodēts informācijas elements, ar ko norāda uz īpašiem apstākļiem, kurus izmantot vēlas attiecīgais tirgotājs.

A

pasta un ekspress sūtījumi

C

autotransports

D

dzelzceļa transports

E

Atzītie uzņēmēji

Šo elementu norāda tikai tad, ja persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju, vēlas izmantot tādus īpašus apstākļus, kuri nav iekļauti 1. tabulā.

Šī informācija nav jāsniedz, ja to var automātiski un nepārprotami iegūt no citiem tirgotāja sniegtajiem datu elementiem.

Nākamās(-o) ievešanas muitas iestādes(-žu) kods

Nākamo ievešanas Savienības muitas teritorijā muitas iestāžu identifikācija.

Šis kods ir jānorāda, ja kods attiecībā uz transporta veidu uz robežas ir 1, 4 vai 8.

Saistībā ar šo kodu ievēro modeli, kas paredzēts D.1 papildinājumā attiecībā uz VAD 29. aili par ievešanas muitas iestādi.
B.1 papildinājums

VIENOTĀ ADMINISTRATĪVĀ DOKUMENTA PARAUGS

(astoņu eksemplāru komplekts)

(1) Tehniskie noteikumi par veidlapām, it sevišķi to lielumu un krāsu, ir sīkāk izklāstīti C.1 papildinājuma I sadaļas A nodaļā.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
B.2 papildinājums

VIENOTĀ ADMINISTRATĪVĀ DOKUMENTA PAPILDVEIDLAPAS PARAUGS IZDRUKAI DATORIZĒTĀ DEKLARĀCIJU APSTRĀDES SISTĒMĀ DIVOS SECĪGOS ČETRU EKSEMPLĀRU KOMPLEKTOS

(1) Tehniskie noteikumi par veidlapām, it sevišķi to lielumu un krāsu, ir sīkāk izklāstīti C.1 papildinājuma I sadaļas A nodaļā.

image

image

image

image

image

image

image

image
B.3 papildinājums

VIENOTĀ ADMINISTRATĪVĀ DOKUMENTA PAPILDVEIDLAPAS PARAUGS

(astoņu eksemplāru komplekts)

(1) Tehniskie noteikumi par veidlapām, it sevišķi to lielumu un krāsu, ir sīkāk izklāstīti C.1 papildinājuma I sadaļas A nodaļā.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
B.4 papildinājums

VIENOTĀ ADMINISTRATĪVĀ DOKUMENTA PAPILDVEIDLAPAS PARAUGS IZDRUKAI DATORIZĒTĀ DEKLARĀCIJU APSTRĀDES SISTĒMĀ DIVOS SECĪGOS ČETRU EKSEMPLĀRU KOMPLEKTOS

(1) Tehniskie noteikumi par veidlapām, it sevišķi to lielumu un krāsu, ir sīkāk izklāstīti C.1 papildinājuma I sadaļas A nodaļā.

image

image

image

image

image

image

image

image
B.5 papildinājums

NORĀDE PAR B.1 UN B.3 PAPILDINĀJUMĀ SNIEGTAJIEM VEIDLAPU EKSEMPLĀRIEM, KUROS ESOŠAJIEM DATIEM IR JĀPARĀDĀS PAŠKOPĒŠANAS PROCESĀ

(Ieskaitot 1. eksemplāru)Ailes numurs

Eksemplāri

Ailes numurs

Eksemplāri

I.  AILES, KAS JĀAIZPILDA UZŅĒMĒJIEM

1

1 līdz 8, izņemot vidējo apakšiedalījumu:

27

1 līdz 5 (1)

 

1 līdz 3

28

1 līdz 3

2

1 līdz 5 (1)

29

1 līdz 3

3

1 līdz 8

30

1 līdz 3

4

1 līdz 8

31

1 līdz 8

5

1 līdz 8

32

1 līdz 8

6

1 līdz 8

33

pirmais apakšiedalījums kreisajā pusē: 1 līdz 8

7

1 līdz 3

 

atlikums: 1 līdz 3

8

1 līdz 5 (1)

34 a

1 līdz 3

9

1 līdz 3

34b

1 līdz 3

10

1 līdz 3

35

1 līdz 8

11

1 līdz 3

36

12

37

1 līdz 3

13

1 līdz 3

38

1 līdz 8

14

1 līdz 4

39

1 līdz 3

15

1 līdz 8

40

1 līdz 5 (1)

15a

1 līdz 3

41

1 līdz 3

15b

1 līdz 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 un 8

43

17

1 līdz 8

44

1 līdz 5 (1)

17 a

1 līdz 3

45

17b

1 līdz 3

46

1 līdz 3

18

1 līdz 5 (1)

47

1 līdz 3

19

1 līdz 5 (1)

48

1 līdz 3

20

1 līdz 3

49

1 līdz 3

21

1 līdz 5 (1)

50

1 līdz 8

22

1 līdz 3

51

1 līdz 8

23

1 līdz 3

52

1 līdz 8

24

1 līdz 3

53

1 līdz 8

25

1 līdz 5 (1)

54

1 līdz 4

26

1 līdz 3

55

 

 

56

II.  ADMINISTRATĪVĀS AILES

A

1 līdz 4 (2)

C

1 līdz 8 (2)

B

1 līdz 3

D

1 līdz 4

(1)   Nekādā gadījumā lietotājiem nevar prasīt aizpildīt šīs ailes 5. eksemplārā tranzīta vajadzībām.

(2)   Nosūtīšanas dalībvalsts var izlemt, vai šīs ziņas parādās noteiktajos eksemplāros.
B.6 papildinājums

NORĀDE PAR B.2 UN B.4 PAPILDINĀJUMĀ SNIEGTAJIEM VEIDLAPU EKSEMPLĀRIEM, KUROS ESOŠAJIEM DATIEM IR JĀPARĀDĀS PAŠKOPĒŠANAS PROCESĀ

(Ieskaitot 1./6. eksemplāru)Ailes numurs

Eksemplāri

Ailes numurs

Eksemplāri

I.  AILES, KAS JĀAIZPILDA UZŅĒMĒJIEM

1

1 līdz 4, izņemot vidējo apakšiedalījumu:

27

1 līdz 4

 

1 līdz 3

28

1 līdz 3

2

1 līdz 4

29

1 līdz 3

3

1 līdz 4

30

1 līdz 3

4

1 līdz 4

31

1 līdz 4

5

1 līdz 4

32

1 līdz 4

6

1 līdz 4

33

pirmais apakšiedalījums kreisajā pusē: 1 līdz 4

7

1 līdz 3

 

atlikums: 1 līdz 3

8

1 līdz 4

34 a

1 līdz 3

9

1 līdz 3

34b

1 līdz 3

10

1 līdz 3

35

1 līdz 4

11

1 līdz 3

36

1 līdz 3

12

1 līdz 3

37

1 līdz 3

13

1 līdz 3

38

1 līdz 4

14

1 līdz 4

39

1 līdz 3

15

1 līdz 4

40

1 līdz 4

15a

1 līdz 3

41

1 līdz 3

15b

1 līdz 3

42

1 līdz 3

16

1 līdz 3

43

1 līdz 3

17

1 līdz 4

44

1 līdz 4

17 a

1 līdz 3

45

1 līdz 3

17b

1 līdz 3

46

1 līdz 3

18

1 līdz 4

47

1 līdz 3

19

1 līdz 4

48

1 līdz 3

20

1 līdz 3

49

1 līdz 3

21

1 līdz 4

50

1 līdz 4

22

1 līdz 3

51

1 līdz 4

23

1 līdz 3

52

1 līdz 4

24

1 līdz 3

53

1 līdz 4

25

1 līdz 4

54

1 līdz 4

26

1 līdz 3

55

 

 

56

II.  ADMINISTRATĪVĀS AILES

A

1 līdz 4 (1)

C

1 līdz 4

B

1 līdz 3

D/J

1 līdz 4

(1)   Nosūtīšanas dalībvalsts var izlemt, vai šīs ziņas parādās noteiktajos eksemplāros.
C.1 papildinājums

PASKAIDROJUMI PAR VIENOTO ADMINISTRATĪVO DOKUMENTU

I SADAĻA

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

(1) Dalībvalstu muitas pārvaldes paskaidrojumu vajadzības gadījumā var papildināt.

(2) Šīs sadaļas noteikumi nekavē, ievērojot dalībvalstu noteiktos nosacījumus, drukāt uz neapdrukātas lapas, izmantojot datu apstrādes sistēmas, papīra formas muitas deklarācijas un dokumentus, kas apliecina muitas statusu Savienības precēm, kuras nepārvieto saskaņā ar Savienības iekšējā tranzīta procedūru.

A.   VISPĀRĪGS APRAKSTS

(1) Papīra formas muitas deklarāciju drukā uz paškopējošā rakstāmpapīra, kura svars ir vismaz 40 g/m2. Papīram ir jābūt pietiekami necaurredzamam, lai informācija vienā lapas pusē neietekmētu informācijas lasāmību lapas otrā pusē, un tā stiprībai vajadzētu būt tādai, lai, normāli lietojot, to nevarētu viegli saplēst vai saburzīt.

(2) Visiem eksemplāriem izmanto baltu papīru. Tomēr Savienības tranzītam izmantotos eksemplāros (1., 4. un 5. eksemplārā) 1. aile (pirmais un trešais apakšiedalījums), 2., 3., 4., 5., 6., 8., 15., 17., 18., 19., 21., 25., 27., 31., 32., 33. aile (pirmais apakšiedalījums kreisajā pusē), 35., 38., 40., 44., 50., 51., 52., 53., 55. un 56. aile ir ar zaļu fonu.

Veidlapas drukā ar zaļu tinti.

(3) Mērvienība, uz kuru pamatojas ailes, ir viena desmitdaļa collas horizontāli un viena sestdaļa collas vertikāli. Apakšiedalījumu izmērs ir viena desmitdaļa collas horizontāli.

(4) B.1 un B.3 papildinājumā sniegtajiem paraugiem atbilstošo veidlapu dažādus eksemplārus ar krāsām iezīmē šādi:

 1., 2., 3. un 5. eksemplāra labajā malā ir nepārtraukta līnija attiecīgi sarkanā, zaļā, dzeltenā un zilā krāsā;

 4., 6., 7. un 8. eksemplāra labajā malā ir pārtraukta līnija attiecīgi zilā, sarkanā, zaļā un dzeltenā krāsā;

B.2 un B.4 papildinājumā dotiem paraugiem atbilstošām formām 1./6., 2./7., 3./8. un 4./5. eksemplāra labajā malā ir nepārtraukta līnija, no kuras tālāk pa labi ir pārtraukta līnija attiecīgi sarkanā, zaļā, dzeltenā un zilā krāsā.

Šo malu platums ir aptuveni 3 mm. Pārtrauktā līnija sastāv no kvadrātiņu virknes, kur katra kvadrātiņa sānu malas ir 3 mm un atstarpe starp kvadrātiņiem arī ir 3 mm.

Eksemplāri, kuros B.1 un B.3 papildinājumā sniegtajās veidlapās iekļautajiem datiem ir jāparādās paškopēšanas procesā, ir sniegti B.5 papildinājumā. Eksemplāri, kuros B.2 un B.4 papildinājumā sniegtajās veidlapās iekļautajiem datiem ir jāparādās paškopēšanas procesā, ir sniegti B.6 papildinājumā.

(5) Veidlapu izmērs ir 210 × 297 mm ar maksimālo pieļaujamo atkāpi attiecībā uz garumu par 5 mm mazāk un par 8 mm vairāk.

(6) Dalībvalstu muitas administrācijas var pieprasīt, lai veidlapās būtu norādīts tipogrāfijas nosaukums un adrese vai kāda zīme, pēc kuras tipogrāfiju iespējams identificēt. Tās arī drīkst noteikt, ka veidlapu drukāšanai jāsaņem iepriekšējs tehnisks apstiprinājums.

(7) Veidlapas un papildveidlapas izmanto:

a) ja Savienības noteikumos norādīts uz deklarāciju muitas procedūras piemērošanai precēm vai reeksportam;

b) pēc vajadzības pārejas laikā, ko nosaka Savienības pievienošanās akts, tirdzniecībā starp Savienību tādā sastāvā, kādā tā bijusi pirms pievienošanās, un jaunajām dalībvalstīm, un jauno dalībvalstu starpā, attiecībā uz precēm, kurām muitas nodokļi un līdzvērtīgi maksājumi vēl nav pilnīgi likvidēti vai uz kurām turpina attiekties citi pievienošanās aktā noteiktie pasākumi;

c) ja to izmantošana konkrēti paredzēta Savienības noteikumos, jo īpaši attiecībā uz ceļotāju tranzīta deklarāciju un atkāpšanās procedūru saistībā ar Savienības tranzīta procedūru.

(8) Veidlapas un papildveidlapas, ko izmanto šim nolūkam, sastāv no eksemplāriem, kas vajadzīgi, lai nokārtotu formalitātes, kas saistītas ar vienu vai vairākām muitas procedūrām, un tās ietilpst astoņu eksemplāru komplektā:

 1. eksemplāru patur tās dalībvalsts iestādes, kurā tiek nokārtotas eksporta (nosūtīšanas) vai Savienības tranzīta formalitātes;

 2. eksemplāru izmanto eksportētājas dalībvalsts statistikas vajadzībām. Šo eksemplāru statistikai var izmantot arī nosūtīšanas dalībvalsts, ja ir tirdzniecība starp Savienības muitas teritorijas daļām, kurās atšķiras nodokļu režīms,

 3. eksemplāru nodod atpakaļ eksportētājam, kad to muitas dienests apzīmogojis,

 4. eksemplāru patur galamērķa muitas iestāde, kad tiek pabeigta Savienības tranzīta operācija, vai kā dokumentu, kas apliecina Savienības preču muitas statusu,

 5. eksemplārs ir Savienības tranzīta procedūrā atpakaļ nogādājamais eksemplārs,

 6. eksemplāru patur tās dalībvalsts iestādes, kurā tiek nokārtotas importa formalitātes,

 7. eksemplāru izmanto importētājas dalībvalsts statistikas vajadzībām. Šo eksemplāru statistikai var izmantot arī importētāja dalībvalsts, ja ir tirdzniecība starp Savienības muitas teritorijas daļām, kurās atšķiras nodokļu režīms,

 8. eksemplārs tiek nodots atpakaļ saņēmējam.

Tādēļ ir iespējamas dažādas kombinācijas, kā:

 eksports, izvešana pārstrādei vai reeksports – 1., 2. un 3. eksemplārs,

 Savienības tranzīts: 1., 4. un 5. eksemplārs,

 muitas procedūras importējot: 6., 7. un 8. eksemplārs.

(9) Turklāt ir apstākļi, kuros konkrēto preču Savienības statuss ir jāpierāda galamērķī. Šādos gadījumos 4. eksemplārs jāizmanto par T2L dokumentu.

(10) Uzņēmēji pēc savas vēlēšanās drīkst izmantot iespiestus apakškomplektus, kuros apvienoti attiecīgie eksemplāri, ja vien tie atbilst oficiālajam paraugam.

Katram apakškomplektam jābūt veidotam tā, lai gadījumos, kad abās iesaistītajās valstīs ailēs jābūt vienādiem datiem, šos datus eksportētājs vai procedūras izmantotājs var tieši ierakstīt 1. eksemplārā un tie pēc tam papīra ķīmiskas apstrādes rezultātā parādās visos eksemplāros. Tomēr gadījumos, kad kāda iemesla dēļ (jo sevišķi tad, ja datu saturs atšķiras iesaistītās operācijas stadijas ziņā) dati nav nododami no vienas dalībvalsts otrai, paškopējošā papīra jutīgumam jābūt ierobežotam, lai nenotiktu nospieduma pārnešana attiecīgajos eksemplāros.

Ja deklarācijas paredzēts apstrādāt ar datoru, drīkst izmantot apakškomplektus, kas ņemti no komplektiem, kuros katram eksemplāram ir divējāda funkcija: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

Šajā gadījumā katrā apakškomplektā izmantojamo eksemplāru numuri ir jāparāda, veidlapas malā pārsvītrojot numurus, kas attiecas uz neizmantotajiem eksemplāriem.

Katru šādu apakškomplektu veido tā, lai vairākos eksemplāros reproducējamie dati tiktu pārnesti papīra ķīmiskas apstrādes rezultātā.

(11) Gadījumos, kad saskaņā ar vispārīgo piezīmi deklarācijas par kādas muitas procedūras piemērošanu precēm vai reeksportu vai dokumentus, kas apliecina muitas statusu Savienības precēm, kuras nepārvieto saskaņā ar Savienības iekšējā tranzīta procedūru, sastāda uz neapdrukāta papīra, izmantojot oficiālās vai privātā sektora datu apstrādes sistēmas, šo deklarāciju vai dokumentu formātam ir jāatbilst visiem nosacījumiem Kodeksā vai šajā regulā, ieskaitot nosacījumus par veidlapas otru pusi (attiecībā uz eksemplāriem, kurus izmanto Savienības tranzīta procedūrā), izņemot:

 drukai izmantoto krāsu,

 slīpinājumus,

 fona druku Savienības tranzīta ailēm.

Ja tranzīta deklarāciju nosūtītāja muitas iestādē apstrādā ar datorizētu sistēmu, tad vienu šīs deklarācijas eksemplāru iesniedz šai iestādei.

B.   UZRĀDĀMIE DATI

Veidlapās ir vairākas ailes, no kurām tiek izmantotas tikai dažas atkarībā no konkrētās(-ajām) muitas procedūras(-ām).

Tālāk tabulā ir dotas ailes, kuras var būt aizpildāmas katrā no procedūrām, neskarot vienkāršoto procedūru piemērošanu. Īpašie noteikumi par katru no ailēm, kas aprakstītas II sadaļā, ir piemērojami, neskarot tabulā definēto aiļu statusu.

Ievērojiet, ka tālāk uzrādītajam statusam nav sakara ar to, ka atsevišķus datus ievāc tikai tad, ja to liek apstākļi. Piemēram, datus par papildu mērvienībām 41. ailē (statuss “A”) vāc tikai tad, ja to prasa Taric.Ailes Nr.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (Nr.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (Nr.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (Nr.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17 a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (Identitāte)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (Valstspiederība)

 

 

 

 

 

A[8] [24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (Identitāte)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (Valstspiederība)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22 (Valūta)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (Summa)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34 a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B [25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

47 (Veids)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21] [22]

A [18] [21] [22]

 

47 (Nodokļa bāze)

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

47 (Likme)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Summa)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Kopā)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (MV)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

ApzīmējumiSleju nosaukumi

37. ailes 1. apakšiedalījumā izmantotie kodi

A:

Eksports/Nosūtīšana

10, 11, 23

B:

Muitas noliktavas procedūra, lai pirms eksporta saņemtu īpašās eksporta kompensācijas maksājumu, vai ražošana muitas uzraudzībā un muitas kontrolē pirms eksporta vai eksporta kompensācijas izmaksas

76, 77

C:

Reeksports pēc īpašas procedūras, kas nav muitas noliktavas procedūra

31

D:

Reeksports pēc uzglabāšanas muitas noliktavā

31

E:

Izvešana pārstrādei

21, 22

F:

Tranzīts

 

G:

Savienības preču muitas statuss

 

H:

Laišana brīvā apgrozībā

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

Ievešana pārstrādei vai pagaidu ievešanas piemērošana precēm

51, 53, 54

J:

Novietošana muitas noliktavā

71, 78

Simboli šūnās

A

:

Obligāti: Dati, kurus pieprasa visas dalībvalstis

B

:

Fakultatīvi dalībvalstīm: Dati, kurus dalībvalstis drīkst nepieprasīt

C

:

Uzņēmējiem fakultatīvi: Dati, kurus uzņēmēji var sniegt, bet kurus dalībvalstis nevar pieprasīt

Piezīmes[1]

Šī aile ir fakultatīva attiecībā uz lauksaimniecības produktiem ar eksporta kompensāciju.

[2]

Šīs ziņas var prasīt tikai tad, ja neizmanto datorizētu procedūru.

[3]

Ja deklarācija aptver tikai viena veida preci, dalībvalstis var noteikt, ka šī ailē atstājama tukša, 5. ailē ierakstot ciparu “1”.

[4]

Šī aile ir obligāta JDTS, kā noteikts C.2 papildinājumā.

[5]

Šīs ziņas var prasīt tikai tad, ja izmanto datorizētu procedūru.

[6]

Šī aile ir fakultatīva dalībvalstīm, ja saņēmējs neveic uzņēmējdarbību ne Savienībā, ne kādā no kopīgā tranzīta valstīm.

[7]

Neizmanto, ja ir runa par pasta sūtījumiem vai pārvadājumiem ar stacionārām transporta iekārtām.

[8]

Neizmanto, ja ir runa par pasta sūtījumiem un pārvadājumiem ar stacionārām transporta iekārtām vai dzelzceļa pārvadājumiem.

[9]

Šīs ziņas var prasīt tad, ja neizmanto datorizētu procedūru. Datorizētas procedūras gadījumā dalībvalstīm nevajag ievākt šīs ziņas, ja tās iegūstamas citviet deklarācijā un tā pārsūtāmas Komisijai saskaņā ar noteikumiem par ārējās tirdzniecības statistikas vākšanu.

[10]

Dalībvalstis var likt aizpildīt trešo nodalījumu tikai tad, ja muita aprēķina muitas vērtību uzņēmēja vietā.

[11]

Šīs ziņas dalībvalstis var prasīt tikai gadījumos, kad nav piemērojamas [ex V sadaļas 6. nodaļas] normas par valūtas maiņas likmes ikmēneša noteikšanu.

[12]

Šī aile nav jāaizpilda, ja eksporta formalitātes tiek veiktas vietā, kur notiek izvešana no Savienības.

[13]

Šī aile nav jāaizpilda, ja importa formalitātes tiek veiktas vietā, kur notiek ievešana Savienībā.

[14]

Šo aili var izmantot JDTS, kā noteikts C.2 papildinājumā.

[16]

Šis apakšiedalījums aizpildāms, ja:

— tranzīta deklarāciju sagatavo tā pati persona tajā pašā laikā vai pēc muitas deklarācijas sagatavošanas, kurā ietverts preču kods, vai

— ja to nosaka Savienības tiesību akti.

[17]

Jāaizpilda tikai tad, ja to nosaka Savienības tiesību akti.

[18]

Šīs ziņas nav vajadzīgas par precēm, par kurām ir tiesības saņemt atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, ja vien muitas dienesti neuzskata, ka tās vajadzīgas, lai piemērotu noteikumus, kas regulē attiecīgo preču laišanu brīvā apgrozībā.

[19]

Dalībvalstis drīkst atteikties no šīs prasības, ja to sistēmas ļauj tām šīs ziņas automātiski un nepārprotami iegūt citā deklarācijas vietā.

[20]

Šīs ziņas nav jāsniedz, ja muita aprēķina nodokļus uzņēmēju vietā pēc datiem, kas uzrādīti citā deklarācijas vietā. Citādi šī informācija dalībvalstīm ir fakultatīva.

[21]

Šīs ziņas nav jāsniedz, ja muita aprēķina nodokļus uzņēmēju vietā pēc datiem, kas uzrādīti citā deklarācijas vietā.

[22]

Ja deklarācijai pievienots dokuments, kas minēts šīs Deleģētās regulas 6. pantā, dalībvalstis drīkst neprasīt aizpildīt šo aili.

[23]

Šī aile aizpildāma, ja deklarācija par kādas muitas procedūras piemērošanu precēm tiek izmantota, lai noslēgtu kādu procedūru ievešanai muitas noliktavā.

[24]

Ja preces pārvadā konteineros, kas pārvadājami ar autotransporta līdzekļiem, muitas dienesti var atļaut procedūras izmantotājam atstāt šo aili tukšu, ja loģistikas situācija nosūtīšanas vietā var traucēt transportlīdzekļa identifikācijas un valstspiederības noteikšanu tranzīta deklarācijas sastādīšanas laikā un ja muitas dienesti var nodrošināt, ka prasītā informācija par transportlīdzekli pēc tam tiks ierakstīta 55. ailē.

[25]

Deklarācijas pieņemšanas dalībvalsts var atcelt pienākumu sniegt šo informāciju, ja tā spēj to pareizi izvērtēt un ir veikusi aprēķinus, lai iegūtu statistikas prasībām atbilstošu rezultātu.

C.   NORĀDĪJUMI PAR VEIDLAPAS IZMANTOŠANU

Ja konkrētā apakškomplektā ir viens vai vairāki eksemplāri, ko var izmantotā citā dalībvalstī, izņemot to, kurā tos iesākts aizpildīt, veidlapas aizpildāmas ar rakstāmmašīnu, mehanografiski vai līdzīgā veidā. Lai atvieglotu aizpildīšanu ar rakstāmmašīnu, veidlapu rakstāmmašīnā ievieto tā, lai 2. ailē ierakstāmo datu pirmais burts būtu izvietojuma četrstūrītī augšējā kreisajā stūrī.

Ja visus apakškomplekta eksemplārus paredzēts izmantot vienā dalībvalstī, tos var aizpildīt salasāmā rokrakstā ar tinti, ar lielajiem drukātajiem burtiem, ja vien tas attiecīgajā dalībvalstī ir atļauts. Tas pats attiecas uz datiem, kas sniedzami eksemplāros, ko izmanto Savienības tranzīta procedūras vajadzībām.

Veidlapā nedrīkst būt dzēsumi un pārrakstīts teksts. Labojumi izdarāmi, pārsvītrojot nepareizos datus un pierakstot vajadzīgos. Labojumus ar iniciāļiem paraksta persona, kas tos izdara, un apstiprina kompetentās iestādes. Kompetentā iestāde vajadzības gadījumā var pieprasīt iesniegt jaunu deklarāciju.

Turklāt veidlapas var aizpildīt automātiskas reproducēšanas procesā, neizmantojot nevienu no iepriekš minētajiem veidiem. Tās var arī sagatavot un aizpildīt, izmantojot minēto procesu, ja vien stingri ievēro noteikumus par parauga veidlapām, izmēriem, izmantoto valodu, salasāmību un par dzēšanas un pārrakstīšanas aizliegumu un labojumiem.

Uzņēmējiem attiecīgi jāaizpilda tikai numurētās ailes. Pārējās ailes, kas apzīmētas ar lielajiem burtiem, domātas administratīvām vajadzībām.

Neskarot 2. vispārīgo piezīmi, tajos eksemplāros, kuriem jāpaliek eksporta/nosūtīšanas vai sākuma (nosūtītāja) muitas iestādē, jābūt attiecīgo personu paraksta oriģinālam.

Iesniegdama muitas iestādē deklarētāja vai tā pārstāvja parakstītu deklarāciju, attiecīgā persona deklarē konkrētās preces pieprasītajai procedūrai un neatkarīgi no iespējamās sankciju piemērošanas saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem noteikumiem atbild:

 par deklarācijā norādītās informācijas pareizību,

 par iesniegto dokumentu autentiskumu,

 par to, ka tiek ievēroti visi pienākumi, kas izriet no attiecīgās procedūras piemērošanas konkrētajām precēm.

Procedūras izmantotāja vai attiecīgā gadījumā viņa pilnvarotā pārstāvja paraksts uzliek viņam saistības attiecībā uz visiem datiem, kas saistīti ar Savienības tranzīta norisi atbilstīgi noteikumiem par Savienības tranzītu, kas izklāstīti Kodeksā un šajā regulā un uzskaitīti iepriekš B iedaļā.

Attiecībā uz Savienības tranzīta formalitātēm un formalitātēm galamērķī katras darbībā iesaistījušās personas interesēs ir pārbaudīt savas deklarācijas saturu pirms tās parakstīšanas un iesniegšanas muitas iestādei. Jo sevišķi, attiecīgajai personai ir tūlīt jāziņo muitai par ikkatru nesakritību, ko tā konstatē precēm, kas tai deklarējamas, ar datiem, kas jau ierakstīti izmantojamajās veidlapās. Šādos gadījumos deklarācija sastādāma jaunā veidlapā.

Ja vien III sadaļā nav noteikts citādi, ailes, kas nav jāizmanto, atstājamas pilnīgi neaprakstītas.

II SADAĻA

ATSEVIŠĶĀS AILĒS IERAKSTĀMIE DATI

A.   FORMALITĀTES, KAS ATTIECAS UZ EKSPORTU/NOSŪTĪŠANU, REEKSPORTU, PREČU, UZ KURĀM ATTIECAS EKSPORTA KOMPENSĀCIJAS, GLABĀŠANU MUITAS NOLIKTAVĀS VAI RAŽOŠANU MUITAS UZRAUDZĪBĀ UN MUITAS KONTROLĒ, IZVEŠANU PĀRSTRĀDEI, SAVIENĪBAS TRANZĪTU UN/VAI PREČU SAVIENĪBAS STATUSA NOTEIKŠANU.

1. aile: Deklarācija

Pirmajā apakšiedalījumā ieraksta attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma.

Otrajā apakšiedalījumā ieraksta deklarācijas veidu, izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D1 papildinājuma.

Trešajā apakšiedalījumā ieraksta attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma.

2. aile: Nosūtītājs/eksportētājs

Ieraksta EORI numuru, kas minēts Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446. Ja nosūtītājam/eksportētājam nav EORI numura, muitas pārvalde var tam piešķirt ad hoc numuru attiecībā uz konkrēto deklarāciju.

Šajā papildinājumā “eksportētāja” definīcija sakrīt ar Savienības muitas noteikumos doto. Šajā kontekstā “nosūtītājs” attiecas uz uzņēmēju, kurš rīkojas kā eksportētājs Deleģētās regulas (ES) 2015/2446, 134. pantā minētajos gadījumos.

Ieraksta attiecīgās personas pilnu vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi.

Komplektētu sūtījumu gadījumā dalībvalstis var noteikt, ka šajā ailē ierakstāms vārds “vairāki” un deklarācijai jāpievieno nosūtītāju/eksportētāju saraksts.

3. aile: Veidlapas

Ieraksta apakškomplekta numuru attiecībā pret izmantoto veidlapu un papildveidlapu apakškomplektu kopskaitu. Piemēram, ja ir viena EX veidlapa un divas EX/c veidlapas, ieraksta 1/3 EX veidlapā, 2/3 – pirmajā EX/c veidlapā, un 3/3 – otrajā EX/c veidlapā.

Ja viena astoņu eksemplāru komplekta vietā deklarāciju sastāda divos četru eksemplāru komplektos, divi komplekti veidlapu skaita noteikšanā uzskatāmi par vienu.

4. aile: Kravas saraksti

Ar cipariem ieraksta pievienoto kravas sarakstu skaitu vai visu kompetentās iestādes apstiprināto aprakstošo komercsarakstu skaitu.

5. aile: Preču pozīcijas

Attiecīgās personas deklarēto preču kopskaitu ieraksta visās izmantotajās veidlapās un papildveidlapās (vai kravas sarakstos vai komercsarakstos). Preču skaitam jāsakrīt ar aizpildāmo 31. aiļu skaitu.

6. aile: Iepakojumu kopskaits

Norādiet skaitļos attiecīgo sūtījumu veidojošo iepakojumu skaitu.

7. aile: Atsauces numurs

Šis ieraksts ir komerciālais atsauces numurs, ko attiecīgā persona piešķīrusi konkrētajam sūtījumam. Tas var parādīties kā unikālais sūtījuma atsauces numurs (UCR) ( 11 ).

8. aile: Saņēmējs

Ieraksta tās (to) personas(-u) pilnu vārdu un adresi, kam preces ir nogādājamas.

Ja ir prasīts identifikācijas numurs, norādiet EORI numuru, kas minēts Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446, 1. panta 18. punktā. Ja saņēmējam nav piešķirts EORI numurs, ievada numuru, kas prasīts attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos.

Ja ir prasīts identifikācijas numurs un deklarācijā iekļauti dati par izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, kā paredzēts A papildinājumā, un ja atvieglojumus piešķirs saskaņā ar trešās valsts tirgotāju partnerības programmu, ko atzinusi Savienība, minētais identifikācijas numurs var būt trešās valsts unikāls identifikācijas numurs, kuru attiecīgā trešā valsts ir darījusi pieejamu Savienībai. Minētā trešās valsts unikālā identifikācijas numura struktūra atbilst struktūrai, kas norādīta A papildinājumā, datu elementa paskaidrojuma “Nosūtītājs” daļā “Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas”.

Komplektētu sūtījumu gadījumā dalībvalstis var noteikt, ka šajā ailē ierakstāms vārds “vairāki” un deklarācijai jāpievieno saņēmēju saraksts.

14. aile: Deklarētājs/pārstāvis

Ieraksta EORI numuru, kas minēts Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446, 1. panta 18. punktā. Ja deklarētājam/pārstāvim nav EORI numura, muitas administrācija var tam piešķirt ad hoc numuru attiecībā uz konkrēto deklarāciju.

Ieraksta attiecīgās personas pilnu vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi.

Ja deklarētājs un eksportētājs/nosūtītājs ir viena un tā pati persona, ieraksta “eksportētājs” vai “nosūtītājs”.

Deklarētāja vai pārstāvja statusa apzīmēšanai izmanto attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma.

15. aile: Nosūtīšanas/eksporta valsts

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, 15.a ailē norādiet tās dalībvalsts kodu, kurā preces atrodas laikā, kad tās izlaiž muitas procedūras piemērošanai.

Tomēr, ja ir zināms, ka dalībvalstī, kurā preces atrodas laikā, kad tās izlaiž muitas procedūras piemērošanai, preces ir ievestas no citas dalībvalsts, norādiet šo citu dalībvalstī, ar nosacījumu, ka

i) preces no tās tikušas ievestas tikai eksporta nolūkā un

ii) eksportētājs neveic uzņēmējdarbību dalībvalstī, kurā preces atrodas laikā, kad tās tiek izlaistas muitas procedūras piemērošanai, un

iii) ievešana dalībvalstī, kurā preces atrodas laikā, kad tās tiek izlaistas muitas procedūras piemērošanai, nav bijusi preču iegāde Savienības iekšienē vai darījums, kuru par tādu uzskata, kā minēts Padomes Direktīvā 2006/112/EK.

Tomēr, ja preces tiek eksportētas pēc tam, kad tām piemērota procedūra ievešana pārstrādei, norādiet dalībvalsti, kurā tika veikta pēdējā pārstrādes darbība.

17. aile: Galamērķa valsts

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, 17.a ailē norādiet eksportējamo preču beidzamo galamērķa valsti, kas zināma eksportēšanas brīdī.

18. aile: Transportlīdzekļa identitāte un valstspiederība nosūtot

Ieraksta tā transportlīdzekļa identifikācijas datus, kurā preces ir tieši iekrautas eksportēšanas vai tranzīta formalitāšu kārtošanas brīdī, un aiz tiem ieraksta transportlīdzekļa (vai velkošā transportlīdzekļa, ja ir vairāki transportlīdzekļi) piederības valsti D.1 papildinājuma attiecīgā Savienības koda veidā. Ja izmanto vilcēju un piekabi ar dažādiem reģistrācijas numuriem, norādiet gan vilcēja, gan piekabes reģistrācijas numurus un vilcēja valstspiederību.

Atkarībā no konkrētā transportlīdzekļa var ierakstīt šādus identifikācijas datus:Transportlīdzeklis

Identifikācijas metode

Jūras un iekšzemes ūdensceļu transports

Kuģa vārds

Gaisa transports

Lidojuma numurs un datums (ja nav lidojuma numura, ieraksta gaisa kuģa reģistrācijas numuru)

Autotransports

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

Dzelzceļa transports

Vagona numurs

Tomēr attiecībā uz tādiem tranzītpārvadājumiem, kur preces pārvadā konteineros, kas pārvadājami ar autotransporta līdzekļiem, muitas dienesti var atļaut galvenajam atbildīgajam atstāt šo aili tukšu, ja loģistikas situācija nosūtīšanas vietā var traucēt transportlīdzekļa identifikācijas un valstspiederības noteikšanu tranzīta deklarācijas sastādīšanas laikā un ja muitas dienesti var nodrošināt, ka prasītā informācija par transportlīdzekli pēc tam tiks ierakstīta 55. ailē.

19. aile: Konteiners (Ktr.)

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, norādiet situāciju, kāda paredzama, šķērsojot Savienības ārējo robežu, balstoties uz ziņām, kas pieejamas eksporta formalitāšu kārtošanas brīdī.

20. aile: Piegādes noteikumi

Izmantojot attiecīgos Savienības kodus un nosaukumus no D.1 papildinājuma, norādiet ziņas par komerclīguma noteikumiem.

21. aile: Robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa identifikācijas dati un valstspiederība

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, norādiet Savienības ārējās robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa piederības valsti, kas zināma formalitāšu kārtošanas brīdī.

Kombinēta pārvadājuma gadījumā, vai ja izmanto vairākus transportlīdzekļus, aktīvais transportlīdzeklis ir tas, kurš virza visu sastāvu. Piemēram, ja uz jūras kuģa ir kravas automobilis, tad aktīvais transportlīdzeklis ir kuģis. Ja ir vilcējs un piekabe, tad aktīvais transportlīdzeklis ir vilcējs.

Atkarībā no konkrētā transportlīdzekļa var ierakstīt šādus identifikācijas datus:Transportlīdzeklis

Identifikācijas metode

Jūras un iekšzemes ūdensceļu transports

Kuģa vārds

Gaisa transports

Lidojuma numurs un datums (ja nav lidojuma numura, ieraksta gaisa kuģa reģistrācijas numuru)

Autotransports

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

Dzelzceļa transports

Vagona numurs

22. aile: Valūta un rēķina kopsumma

Izmantojot attiecīgo kodu no D.1 papildinājuma, pirmajā apakšiedalījumā norādiet valūtu, kurā izrakstīts komercrēķins.

Otrajā apakšiedalījumā ieraksta rēķinā uzrādīto visu deklarēto preču kopsummu.

23. aile: Valūtas kurss

Šajā ailē ir norādīts maiņas kurss, kas ir spēkā starp rēķina valūtu un attiecīgās dalībvalsts valūtu.

24. aile: Darījuma raksturs

Izmantojot atbilstīgos kodus no D.1 papildinājuma, ierakstiet attiecīgā darījuma veidu.

25. aile: Transporta veids pie robežas

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, norādiet transporta veidu, kas atbilst aktīvajam transportlīdzeklim, kuru paredzēts izmantot, izbraucot no Savienības muitas teritorijas.

26. aile: Iekšzemes transporta veids

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, norādiet transporta veidu izbraucot.

27. aile: Iekraušanas vieta

Vajadzības gadījumā izmantojot kodu, ieraksta formalitāšu aizpildīšanas brīdī zināmo vietu, kurā preces paredzēts iekraut aktīvajā transportlīdzeklī, ar kuru tām jāšķērso Savienības robeža.

29. aile: Izvešanas muitas iestāde

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, norādiet muitas iestādi, kurā precēm ir paredzēts atstāt Savienības muitas teritoriju.

30. aile: Preču atrašanās vieta

Norādiet precīzu atrašanās vietu, kur preces var pārbaudīt.

31. aile: Iepakojumi un preču apraksts; Marķējumi un numuri – Konteinera(-u) Nr. – Skaits un veids

Ieraksta iepakojumu marķējumu, numurus, skaitu un veidu, bet par neiesaiņotām precēm ieraksta šādu deklarēto preču skaitu un preču identificēšanai vajadzīgos datus. Preču apraksts nozīmē parasto komercaprakstu. Ja ir jāaizpilda 33. aile “Preces kods”, aprakstam jābūt pietiekami precīzam, lai preci varētu klasificēt. Šajā ailē jābūt arī datiem, ko prasa konkrēti tiesību akti. Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, norādiet iepakojumu veidu.

Ja izmanto konteinerus, šajā ailē ieraksta arī konteinera identificēšanas marķējumu.

32. aile: Pozīcijas numurs

Ieraksta attiecīgās pozīcijas numuru attiecībā pret visu to pozīciju kopskaitu, kas deklarētas izmantotajās veidlapās un papildveidlapās, kā aprakstīts 5. ailes piezīmē.

33. aile: Preces kods

Norādiet koda numuru, kas atbilst attiecīgai pozīcijai, kā aprakstīts D.1 papildinājumā.

34. aile: Izcelsmes valsts kods

Uzņēmējiem, kuri aizpilda 34.a aili, jālieto attiecīgs Savienības kods no D.1 papildinājuma, ievadot izcelsmes valsti, kā noteikts Kodeksa II sadaļā.

34.b ailē ieraksta attiecīgo preču nosūtīšanas vai saražošanas reģionu.

35. aile: Bruto svars (kg)

Ieraksta preču, kuru apraksts ir attiecīgajā 31. ailē, bruto svaru kilogramos. Bruto svars ir preču kopējais svars ar visu iepakojumu, neskaitot konteinerus un citādu transporta aprīkojumu.

Ja tranzīta deklarācija aptver vairākus preču veidus, kopējo bruto svaru ieraksta tikai pirmajā 35. ailē, bet pārējās 35. ailes atstāj neaizpildītas. Dalībvalstis var šo noteikumu attiecināt uz visām procedūrām, kas minētas I sadaļas B daļā ietvertās tabulas A līdz E un G slejā.

Ja bruto svars, kas pārsniedz 1 kg, ietver vienības daļskaitli (kg), to drīkst noapaļot šādi:

 no 0,001 līdz 0,499: noapaļot uz leju līdz tuvākajam veselam kilogramam,

 no 0,5 līdz 0,999: noapaļot uz augšu līdz tuvākajam veselam kilogramam.

Bruto svars, kas mazāks par 1 kg, būtu jānorāda kā “0,xyz” (piemēram, 0,654 iepakojumam, kura svars ir 654 grami).

37. aile: Procedūra

Izmantojot attiecīgo kodu no D.1 papildinājuma, ieraksta procedūru, kurai preces tiek deklarētas.

38. aile: Neto svars (kg)

Ieraksta preču, kuru apraksts ir attiecīgajā 31. ailē, neto svaru kilogramos. Neto svars ir preču svars bez iepakojuma.

40. aile: Kopsavilkuma deklarācija/iepriekšējais dokuments

Izmantojot attiecīgos Savienības kodus no D.1 papildinājuma, ieraksta atsauces ziņas par dokumentiem, kas izmantoti pirms eksporta uz trešo valsti/sūtīšanas uz kādu no dalībvalstīm.

Ja deklarācija attiecas uz precēm, kas reeksportētas pēc uzglabāšanas B tipa muitas noliktavā procedūras noslēgšanas, ieraksta atsauces ziņas par to deklarāciju, ar kuru precēm tika piemērota minētā procedūra.

Ja ar deklarāciju precēm piemērota Savienības tranzīta procedūra, norāda atsauci uz iepriekšējo muitas galamērķi vai attiecīgajiem muitas dokumentiem. Ja tranzīta procedūras nav datorizētas un ja jāieraksta vairāk nekā viena atsauce, dalībvalsts var noteikt, ka šajā ailē ierakstāms vārds “vairākas” un tranzīta deklarācijai jāpievieno attiecīgo atsauču saraksts.

41. aile: Papildu mērvienības

Vajadzības gadījumā ieraksta attiecīgās preces daudzumu, izsakot mērvienībā, kas noteikta preču nomenklatūrā.

44. aile: Papildu informācija, uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas

Izmantojot attiecīgos kodus no D.1 papildinājuma, ieraksta jebkādos piemērojamos konkrētos noteikumos pieprasīto informāciju un deklarācijas apliecinājumam uzrādīto dokumentu atsauces ziņas.

Apakšiedalījums “Papildu informācijas kods” nav jāizmanto.

Ja reeksporta deklarāciju, ar kuru noslēdz uzglabāšanas muitas noliktavā procedūru, iesniedz muitas iestādē, kas nav uzraudzības iestāde, ieraksta uzraudzības iestādes nosaukumu un pilnu adresi.

Deklarācijās, kas sastādītas dalībvalstīs, kuras euro ieviešanas pārejas periodā dod uzņēmējiem iespēju savu muitas deklarāciju izveidē izvēlēties izmantot euro, šajā ailē, vēlams apakšiedalījuma apakšā labajā pusē, jānorāda izmantotā valūtas vienība – valsts valūtas vienība vai euro.

Dalībvalstis var noteikt, ka šo rādītāju jāieraksta vienīgi 44. ailē attiecībā uz deklarācijas pirmo preču pozīciju. Šādā gadījumā uzskata, ka informācija attiecas uz visām deklarācijā minētajām preču pozīcijām.

Šo rādītāju veido ISO trīsburtu valūtas kods (ISO 4217).

46. aile: Statistiskā vērtība

Ieraksta statistisko vērtību, izteiktu valūtā, kuras kods var būt norādīts 44. ailē, vai, ja šāda koda 44. ailē nav, – tās dalībvalsts valūtā, kurā tiek pabeigtas eksporta formalitātes saskaņā ar Savienības spēkā esošajiem noteikumiem.

47. aile: Nodokļu aprēķins

Ieraksta piemērojamo nodokļa bāzi (vērtību, svaru vai citādu). Katrā rindā būtu jānorāda šāda informācija, vajadzības gadījumā izmantojot attiecīgos Savienības kodus no D.1 papildinājuma:

 nodokļa veids (piemēram, akcīzes nodokļi),

 nodokļa bāze,

 piemērojamā nodokļa likme,

 maksājamā nodokļa summa,

 izraudzītais maksāšanas veids (MV).

Summas šajā ailē jāizsaka valūtā, kuras kods var būt norādīts 44. ailē, vai, ja šāda koda 44. ailē nav, – tās dalībvalsts valūtā, kur tiek pabeigtas eksporta formalitātes.

48. aile: Atlikts maksājums

Attiecīgā gadījumā ieraksta konkrētās atļaujas atsauces ziņas; atlikts maksājums te attiecas gan uz atliktu muitas nodokļu maksājumu, gan uz nodokļu kredītu.

49. aile: Izmantotā noliktava

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, ieraksta noliktavas atsauces ziņas.

▼C2

50. aile: Principāls

Ieraksta procedūras izmantotāja (personas vai uzņēmuma) pilnu vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi, kā arī EORI numuru, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/2446, 1. panta 18. punktā. Ja ir norādīts EORI numurs, dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumu no pienākuma norādīt (personas vai uzņēmuma) pilnu vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi. Attiecīgā gadījumā ieraksta pilnvarotā pārstāvja (personas vai uzņēmuma), kurš paraksta tranzīta deklarāciju procedūras izmantotāja uzdevumā, pilnu vārdu, uzvārdu/nosaukumu.

▼B

Ievērojot īpašus noteikumus, kas pieņemami attiecībā uz datorizētu sistēmu izmantošanu, nosūtītājā iestādē atstājamā veidlapas eksemplārā ir jābūt attiecīgās personas pašrocīgam parakstam. Ja procedūras izmantotājs ir juridiska persona, parakstītājam aiz paraksta un pilna vārda jānorāda savs amats.

Eksporta operācijām deklarētājs vai viņa pārstāvis var ierakstīt tādas personas vārdu un adresi, kas veic uzņēmējdarbību izvešanas iestādes pārvaldes apgabalā un kam var izsniegt minētās iestādes apstiprinātu deklarācijas 3. eksemplāru.

51. aile: Paredzētās tranzīta iestādes (un valsts)

Ieraksta plānotās ievešanas iestādes kodu katrā kopīgā tranzīta valstī, kuru paredzēts šķērsot, un ievešanas muitas iestādes kodu, caur kuru tās atkal ieved Savienības muitas teritorijā pēc kopīgā tranzīta valsts teritorijas šķērsošanas, vai gadījumā, ja sūtījumam jāšķērso teritorija, kas nav Savienības vai kopīgā tranzīta valsts teritorija, – izvešanas iestādes kodu, caur kuru transportlīdzeklis atstāj Savienību, un ievešanas iestādes kodu, caur kuru tās atkal ieved Savienībā.

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, ieraksta attiecīgās muitas iestādes.

52. aile: Galvojums

Izmantojot attiecīgos Savienības kodus no D.1 papildinājuma, ieraksta operācijai izmantojamo galvojuma vai atbrīvojuma no galvojuma veidu, kā arī attiecīgā gadījumā vispārējā galvojuma apliecības, galvojuma atbrīvojuma apliecības vai vienreizējā galvojuma kvīts numuru un galvojuma iestādi.

Ja vispārējais galvojums, atbrīvojums no galvojuma vai vienreizējais galvojums nav derīgs vienā vai vairākās turpmāk minētajās valstīs, aiz “nav derīgs” pievieno attiecīgās(-o) valsts(-u) kodu(-us) no D.1 papildinājuma:

 Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru un Konvencijas par preču tirdzniecības formalitāšu vienkāršošanu līgumslēdzējas puses, kas nav ES dalībvalstis,

 Andora,

 Sanmarīno.

Ja tiek izmantots vienreizējs galvojums skaidras naudas iemaksas veidā vai ar kvīti, tas ir derīgs visām Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru un Konvencijas par preču tirdzniecības formalitāšu vienkāršošanu līgumslēdzējām pusēm.

53. aile: Galamērķa iestāde (un valsts)

Izmantojot Savienības kodus no D.1 papildinājuma, ieraksta iestādi, kurā preces uzrādāmas, lai pabeigtu Savienības tranzīta operāciju.

54. aile: Vieta un datums, deklarētāja vai viņa pārstāvja paraksts un vārds

Ieraksta deklarācijas aizpildīšanas vietu un laiku.

Ievērojot īpašus noteikumus, kas pieņemami attiecībā uz datorizētu sistēmu izmantošanu, eksporta/nosūtīšanas iestādē atstājamā veidlapas eksemplārā ir jābūt attiecīgās personas pašrocīgam parakstam, kam seko minētās personas pilns vārds. Ja šī persona ir juridiska persona, parakstītājam aiz sava paraksta un pilna vārda jānorāda savs amats.

B.   FORMALITĀTES CEĻĀ

Pēc tam, kad preces nosūtītas no eksporta un/vai nosūtītājas iestādes, līdz tam brīdim, kad tās pienāk galamērķa iestādē, uz vienotā administratīvā dokumenta eksemplāriem, ko pievieno precēm, var būt nepieciešams norādīt konkrētas ziņas. Šīs ziņas attiecas uz pārvadājuma operāciju, un tās operācijas laikā dokumentā ir jāieraksta pārvadātājam, kurš atbild par transportlīdzekli, kurā preces ir tieši iekrautas. Šīs ziņas var salasāmā veidā ierakstīt ar roku; šādā gadījumā veidlapa aizpildāma ar tinti, ar lielajiem drukātajiem burtiem.

Šīs ziņas, kas parādās tikai 4. un 5. eksemplārā, attiecas uz šādām ailēm:

 Pārkraušana: izmantojiet 55. aili.

55. aile: Pārkraušanas

Ailes pirmās trīs rindas aizpilda pārvadātājs, kad attiecīgās operācijas gaitā preces tiek pārkrautas no viena transportlīdzekļa otrā vai no viena konteinera otrā.

Pārvadātājs nedrīkst pārkraut preces, nesaņēmis iepriekšēju atļauju no tās dalībvalsts muitas dienestiem, kuras teritorijā plānots veikt pārkraušanu.

Ja šie muitas dienesti uzskata, ka tranzīta operāciju var turpināt parastā veidā, tie, veikuši visus pasākumus, kuri varētu būt nepieciešami, apstiprina tranzīta deklarācijas 4. un 5. eksemplāru.

 Citi starpgadījumi: izmantojiet 56. aili.

56. aile: Citi starpgadījumi pārvadājuma laikā

Aile jāaizpilda atbilstoši esošajiem pienākumiem saskaņā ar Savienības tranzīta procedūru.

Turklāt, ja preces ir bijušas iekrautas puspiekabē un ja pārvadājuma laikā maina tikai vilcēju (un nenotiek kravas apstrāde vai preču pārkraušana), tad šajā ailē norāda jaunā vilcēja reģistrācijas numuru. Šādā gadījumā kompetento iestāžu apstiprinājums nav vajadzīgs.

C.   LAIŠANAS BRĪVĀ APGROZĪBĀ, GALAPATĒRIŅA, IEVEŠANAS PĀRSTRĀDEI, PAGAIDU IEVEŠANAS UN UZGLABĀŠANAS MUITAS NOLIKTAVĀ FORMALITĀTES

1. aile: Deklarācija

Pirmajā apakšiedalījumā ieraksta attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma.

Otrajā apakšiedalījumā ieraksta deklarācijas veidu, izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma.

2. aile: Nosūtītājs/eksportētājs

Ieraksta preču pēdējā pārdevēja pirms to importēšanas Savienībā pilnu nosaukumu un adresi.

Ja prasīts identifikācijas numurs, dalībvalstis var nepieprasīt attiecīgās personas pilnu vārdu un adresi.

Ja ir prasīts identifikācijas numurs, ieraksta EORI numuru, kas minēts Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446, 1. panta 18. punktā. Ja nosūtītājam/eksportētājam nav piešķirts EORI numurs, ieraksta numuru, kas prasīts attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos.

Komplektētu sūtījumu gadījumā dalībvalstis var noteikt, ka šajā ailē ierakstāms vārds “vairāki” un deklarācijai jāpievieno nosūtītāju/eksportētāju saraksts.

3. aile: Veidlapas

Ieraksta apakškomplekta numuru attiecībā pret izmantoto veidlapu un papildveidlapu apakškomplektu kopskaitu. Piemēram, ja ir viena IM veidlapa un divas IM/c veidlapas, ieraksta “1/3” IM veidlapā, “2/3” pirmajā IM/c veidlapā, un “3/3” otrajā IM/c veidlapā.

4. aile: Kravas saraksti

Ieraksta ar cipariem pievienoto kravas sarakstu skaitu vai visu kompetentās iestādes apstiprināto aprakstošo komercsarakstu skaitu.

5. aile: Pozīcijas

Ar skaitļiem ieraksta pozīciju kopskaitu, ko attiecīgā persona deklarējusi izmantotajās veidlapās un papildveidlapās (vai kravas sarakstos vai komercsarakstos). Pozīciju skaitam jāsakrīt ar aizpildāmo 31. aiļu skaitu.

6. aile: Iepakojumu kopskaits

Ieraksta ar cipariem attiecīgo sūtījumu veidojošo iepakojumu skaitu.

7. aile: Atsauces numurs

Šis ieraksts ir komerciālais atsauces numurs, ko attiecīgā persona piešķīrusi konkrētajam sūtījumam. Tas var parādīties kā unikālais sūtījuma atsauces numurs (UCR) ( 12 ).

8. aile: Saņēmējs

Ieraksta EORI numuru, kas minēts Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446, 1. panta 18. punktā. Ja saņēmējam nav EORI numura, muitas administrācija var tam piešķirt ad hoc numuru attiecībā uz konkrēto deklarāciju.

Ieraksta attiecīgās personas pilnu vārdu/nosaukumu un adresi.

Ja precēm piemēro uzglabāšanas muitas noliktavā procedūru privātā noliktavā, ieraksta glabājuma devēja pilnu vārdu un adresi gadījumos, kad viņš nav deklarētājs.

Komplektētu sūtījumu gadījumā dalībvalstis var noteikt, ka šajā ailē ierakstāms vārds “vairāki” un deklarācijai jāpievieno saņēmēju saraksts.

12. aile: Informācija par vērtību

Šajā ailē ieraksta informāciju par vērtību, piem., atsauci uz atļauju, ar ko muita atbrīvo no prasības uzrādīt DV1 veidlapu par katru deklarāciju, vai informāciju par korekcijām.

14. aile: Deklarētājs/pārstāvis

Ieraksta EORI numuru, kas minēts Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446, 1. panta 18. punktā. Ja deklarētājam/pārstāvim nav EORI numura, muitas administrācija var tam piešķirt ad hoc numuru attiecībā uz konkrēto deklarāciju.

Ieraksta attiecīgās personas pilnu vārdu/nosaukumu un adresi.

Ja deklarētājs un saņēmējs ir viena un tā pati persona, ieraksta vārdu “saņēmējs”.

Deklarētāja vai pārstāvja statusa apzīmēšanai izmanto attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma.

15. aile: Nosūtīšanas/eksporta valsts

Ja starpniekvalstī nav noticis ne tirdzniecības darījums (piem., pārdošana vai pārstrāde), ne apturēšana, kas nav saistīta ar preču pārvadājumu, 15.a ailē ieraksta attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, norādot valsti, no kuras preces tika sākotnēji nosūtītas uz to dalībvalsti, kurā preces atrodas laikā, kad tās izlaiž muitas procedūrai.

Ja šāda apturēšana vai tirdzniecības darījums ir notikuši, norādiet pēdējo starpniekvalsti.

Šīs datu prasības izpildes nolūkos apturēšanu, kas veikta, lai būtu iespējams pa ceļam konsolidēt preces, uzskata par saistītu ar preču pārvadājumu.

17. aile: Galamērķa valsts

17.a ailē ieraksta Savienības kodu no D.1 papildinājuma, ievērojot šādus norādījumus:

a) Attiecībā uz formalitātēm laišanai brīvā apgrozībā, tostarp galapatēriņam, vai izlaišanai patēriņam ieraksta tās dalībvalsts Savienības kodu, kurā preces atrodas laikā, kad tās izlaiž muitas procedūrai.

Tomēr, ja muitas deklarācijas sastādīšanas brīdī ir zināms, ka preces tiks nosūtītas uz citu dalībvalsti pēc to izlaišanas, ieraksta šīs citas dalībvalsts kodu.

b) Attiecībā uz ievešanas pārstrādei procedūras formalitātēm ieraksta tās dalībvalsts Savienības kodu, kurā veikta pirmā pārstrādes darbība.

c) Attiecībā uz pagaidu ievešanas formalitātēm ieraksta tās dalībvalsts Savienības kodu, kurā preces paredzēts izmantot pirmo reizi.

d) Attiecībā uz uzglabāšanas muitas noliktavā formalitātēm ieraksta tās dalībvalsts Savienības kodu, kurā preces atrodas laikā, kad tās izlaiž muitas procedūrai.

17.b ailē ieraksta preču galamērķa reģionu.

18. aile: Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valstspiederība ierodoties

Ieraksta identifikācijas datus transportlīdzeklim, kurā preces ir tieši iekrautas brīdī, kad preces uzrāda muitas iestādē, kurā pabeigtas galamērķa formalitātes. Ja izmanto vilcēju un piekabi ar dažādiem reģistrācijas numuriem, ieraksta gan vilcēja, gan piekabes reģistrācijas numurus.

Atkarībā no konkrētā transportlīdzekļa var ierakstīt šādus identifikācijas datus:Transportlīdzeklis

Identifikācijas metode

Jūras un iekšzemes ūdensceļu transports

Kuģa vārds

Gaisa transports

Lidojuma numurs un datums (ja nav lidojuma numura, ieraksta gaisa kuģa reģistrācijas numuru)

Autotransports

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

Dzelzceļa transports

Vagona numurs

19. aile: Konteiners (Ktr.)

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, ieraksta situāciju Savienības ārējās robežas šķērsošanas brīdī.

20. aile: Piegādes noteikumi

Izmantojot attiecīgos Savienības kodus un nosaukumus no D.1 papildinājuma, norādiet ziņas par komerclīguma noteikumiem.

21. aile: Robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa identifikācijas dati un valstspiederība

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 pielikuma, ieraksta Savienības ārējo robežu šķērsojošā aktīvā transportlīdzekļa valstspiederību.

Kombinēta pārvadājuma gadījumā vai vairāku transportlīdzekļu izmantošanas gadījumā aktīvais transportlīdzeklis ir tas, kurš virza visu sastāvu. Piemēram, ja uz jūras kuģa ir kravas automobilis, tad aktīvais transportlīdzeklis ir kuģis. Ja ir vilcējs un piekabe, tad aktīvais transportlīdzeklis ir vilcējs.

22. aile: Valūta un rēķina kopsumma

Izmantojot attiecīgo kodu no D.1 papildinājuma, pirmajā apakšiedalījumā ieraksta valūtu, kurā izrakstīts komercrēķins.

Otrajā apakšiedalījumā ieraksta rēķinā uzrādīto visu deklarēto preču kopsummu.

23. aile: Valūtas kurss

Šajā ailē ir norādīts valūtas kurss, kas ir spēkā starp rēķina valūtu un attiecīgās dalībvalsts valūtu.

24. aile: Darījuma raksturojums

Izmantojot atbilstīgos kodus no D.1 papildinājuma, ieraksta attiecīgā darījuma veidu.

25. aile: Transporta veids pie robežas

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, ieraksta transporta veidu, kas atbilst aktīvajam transportlīdzeklim, ar kuru preces ievestas Savienības muitas teritorijā.

26. aile: Iekšējā transporta veids

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, ieraksta transporta veidu ierodoties.

29. aile: Ievešanas iestāde

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, ieraksta muitas iestādi, kurā reģistrēta preču ievešana Savienības muitas teritorijā.

30. aile: Preču atrašanās vieta

Ieraksta precīzu atrašanās vietu, kur preces var pārbaudīt.

31. aile: Iepakojumi un preču apraksts; Marķējumi un numuri – Konteinera(-u) Nr. – Skaits un veids

Ieraksta iepakojumu marķējumu, numurus, skaitu un veidu, bet par neiesaiņotām precēm ieraksta šādu deklarēto preču skaitu un preču identificēšanai vajadzīgos datus. Preču apraksts nozīmē parasto komercaprakstu. Izņemot attiecībā uz ārpussavienības precēm, kam piemērota procedūra uzglabāšanai muitas noliktavā, šis apraksts jāsniedz ar pietiekami precīziem terminiem, lai būtu iespējama tūlītēja un viennozīmīga preču identificēšana un klasificēšana. Šajā ailē jābūt arī ziņām, ko prasa īpaši noteikumi (piemēram, PVN, akcīzes nodokļi). Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, ieraksta iepakojumu veidu.

Ja izmanto konteinerus, šajā ailē ieraksta arī konteinera identificēšanas marķējumu.

32. aile: Pozīcijas numurs

Ieraksta attiecīgās pozīcijas numuru attiecībā pret visu to pozīciju kopskaitu, kas deklarētas izmantotajās veidlapās un papildveidlapās, kā aprakstīts 5. ailes piezīmē.

33. aile: Preču kods

Ieraksta koda numuru, kas atbilst attiecīgai pozīcijai, kā aprakstīts D.1 papildinājumā. Dalībvalstis var noteikt, ka piektajā apakšiedalījumā ierakstāma konkrēta nomenklatūra attiecībā uz akcīzes nodokļiem.

34. aile: Izcelsmes valsts kods

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, 34a ailē ieraksta izcelsmes valsti, kā noteikts Kodeksa II sadaļā.

35. aile: Bruto svars (kg)

Ieraksta preču, kuru apraksts ir attiecīgajā 31. ailē, bruto svaru kilogramos. Bruto svars ir preču kopējais svars ar visu iepakojumu, neskaitot konteinerus un citādu transporta aprīkojumu.

Ja deklarācija aptver vairāku veidu preces, dalībvalstis var nolemt, ka (bijušās I sadaļas B daļas) tabulas H–J slejās minētajās procedūrās kopējo bruto svaru ieraksta tikai pirmajā 35. ailē, bet pārējās 35. ailes atstāj tukšas.

Ja bruto svars, kas pārsniedz 1 kg, ietver vienības daļskaitli (kg), to drīkst noapaļot šādi:

 no 0,001 līdz 0,499: noapaļot uz leju līdz tuvākajam veselam kilogramam,

 no 0,5 līdz 0,999: noapaļot uz augšu līdz tuvākajam veselam kilogramam.

 bruto svars, kas mazāks par 1 kg, būtu jānorāda kā “0,xyz” (piemēram, 0,654 iepakojumam, kura svars ir 654 grami).

36. aile: Preference

Šajā ailē ir informācija par tarifa režīmu precēm. Ja izmantošana paredzēta I sadaļas B iedaļas matricā, jāizmanto pat tad, ja netiek lūgts piemērot preferenciālu tarifa režīmu. Tomēr šī aile nav jāizmanto saistībā ar tirdzniecību starp tādām Savienības muitas teritorijas daļām, kurās piemēro Direktīvas 2006/112/EK noteikumus, un minētās teritorijas daļām, kurās minētos noteikumus nepiemēro, vai saistībā ar tirdzniecību starp tām minētās teritorijas daļām, kurās minētos noteikumus nepiemēro. Ieraksta attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma.

Komisija regulāri publicēs Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā izmantojamo kodu kombināciju sarakstu kopā ar piemēriem un paskaidrojumiem.

37. aile: Procedūra

Izmantojot attiecīgo kodu no D.1 papildinājuma, ieraksta procedūru, kurai preces tiek deklarētas.

38. aile: Neto svars (kg)

Ieraksta preču, kuru apraksts ir attiecīgajā 31. ailē, neto svaru kilogramos. Neto svars ir preču svars bez iepakojuma.

39. aile: Kvota

Ieraksta tās tarifa kvotas kārtas numuru, kuru deklarētājs piesaka.

40. aile: Kopsavilkuma deklarācija/iepriekšējais dokuments

Izmantojot attiecīgos Savienības kodus no D.1 papildinājuma, ieraksta atsauces ziņas par jebkādu kopsavilkuma deklarāciju, kas izmantota importa dalībvalstī, vai par jebkādu iepriekšējo dokumentu.

41. aile: Papildu mērvienības

Vajadzības gadījumā ieraksta attiecīgās preces daudzumu, izsakot mērvienībā, kas noteikta preču nomenklatūrā.

42. aile: Pozīcijas cena

Ieraksta konkrētās pozīcijas cenu.

43. aile: Vērtības noteikšanas metode

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, ieraksta izmantoto vērtības noteikšanas metodi.

44. aile: Papildu informācija, uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas

Izmantojot attiecīgos kodus no D.1 papildinājuma, ieraksta jebkādos piemērojamos konkrētos noteikumos pieprasīto informāciju un deklarācijas apliecinājumam uzrādīto dokumentu atsauces ziņas.

Apakšiedalījums “Papildu informācijas kods” nav jāizmanto.

Ja deklarāciju, ar kuru precēm piemēro uzglabāšanas muitas noliktavā procedūru, iesniedz muitas iestādē, kas nav uzraudzības iestāde, ieraksta uzraudzības iestādes nosaukumu un pilnu adresi.

Deklarācijās, kas sastādītas dalībvalstīs, kuras euro ieviešanas pārejas periodā dod uzņēmējiem iespēju savu muitas deklarāciju izveidē izvēlēties izmantot euro, šajā ailē, vēlams apakšiedalījuma apakšā labajā pusē, jānorāda izmantotā valūtas vienība – valsts valūtas vienība vai euro.

Dalībvalstis var noteikt, ka šo rādītāju jāieraksta vienīgi 44. ailē attiecībā uz deklarācijas pirmo preču pozīciju. Šādā gadījumā uzskata, ka informācija attiecas uz visām deklarācijā minētajām preču pozīcijām.

Šo rādītāju veido ISO trīsburtu valūtas kods (ISO 4217).

Ja uz precēm attiecas piegāde citā dalībvalstī ar atbrīvojumu no PVN, informāciju, kas noteikta Direktīvas 2006/112/EK 143. panta 2. punktā, ieraksta 44. ailē, tostarp, ja to pieprasa dalībvalsts, iekļauj pierādījumu tam, ka importētās preces paredzēts pārvest vai nosūtīt no importa dalībvalsts uz citu dalībvalsti.

45. aile: Korekcija

Šajā ailē ir informācija par korekcijām gadījumos, kad deklarācijas apliecinājumam netiek uzrādīta DV1 veidlapa. Jebkādas šajā ailē ierakstāmās summas jāizsaka valūtā, kuras kods var būt norādīts 44. ailē, vai, ja šāda koda 44. ailē nav, – tās dalībvalsts valūtā, kur tiek pabeigtas importa formalitātes.

46. aile: Statistiskā vērtība

Ieraksta statistisko vērtību, izteiktu valūtā, kuras kods var būt norādīts 44. ailē, vai, ja šāda koda 44. ailē nav, – tās dalībvalsts valūtā, kur tiek pabeigtas importa formalitātes saskaņā ar Savienības spēkā esošajiem noteikumiem.

47. aile: Nodokļu aprēķins

Ieraksta piemērojamo nodokļa bāzi (vērtību, svaru vai citādu). Katrā rindā būtu jānorāda šāda informācija, vajadzības gadījumā izmantojot attiecīgos Savienības kodus no D.1 papildinājuma:

 nodokļa veids (piem., ievedmuitas nodoklis, PVN),

 nodokļa bāze,

 piemērojamā nodokļa likme,

 maksājamā nodokļa summa,

 izraudzītais maksāšanas veids (MV).

Summas šajā ailē jāizsaka valūtā, kuras kods var būt norādīts 44. ailē, vai, ja šāda koda 44. ailē nav, – tās dalībvalsts valūtā, kur tiek pabeigtas importa formalitātes.

48. aile: Atlikts maksājums

Attiecīgā gadījumā ieraksta konkrētās atļaujas atsauces ziņas; atlikts maksājums te attiecas gan uz atliktu muitas nodokļu maksājumu, gan uz nodokļu kredītu.

49. aile: Izmantotā noliktava

Izmantojot attiecīgo Savienības kodu no D.1 papildinājuma, ieraksta noliktavas atsauces ziņas.

54. aile: Vieta un datums, deklarētāja vai viņa pārstāvja paraksts un vārds

Ieraksta deklarācijas aizpildīšanas vietu un laiku.

Ievērojot īpašus noteikumus, kas pieņemami attiecībā uz datorizētu sistēmu izmantošanu, importa iestādē atstājamā veidlapas eksemplārā ir jābūt attiecīgās personas pašrocīgam parakstam, kam seko minētās personas pilns vārds. Ja šī persona ir juridiska persona, parakstītājam aiz sava paraksta un pilna vārda jānorāda savs amats.

III SADAĻA

PIEZĪMES PAR PAPILDVEIDLAPĀM

a) Papildveidlapas būtu jāizmanto vienīgi tad, ja deklarē vairāk nekā vienu pozīciju (sk. 5. aili). Tās jāuzrāda kopā ar IM, EX, EU vai CO veidlapu.

b) Norādes I un II sadaļā attiecas arī uz papildveidlapām.

Tomēr:

 simboli “IM/c”, “EX/c” vai “EU/c” (vai attiecīgā gadījumā “CO/c”) ir jāuzrāda 1. ailes pirmajā apakšiedalījumā, taču šis apakšiedalījums paliek neaizpildīts, ja:

 veidlapu izmanto vienīgi Savienības tranzītā, un šādā gadījumā, atkarībā no attiecīgajām precēm piemērotās kopīgās tranzīta procedūras, 1. ailes trešajā apakšiedalījumā ieraksta “T1bis”, “T2bis”, “T2Fbis” vai “T2SMbis”,

 veidlapu izmanto tikai, lai sniegtu Savienības preču muitas statusa apliecinājumu, un šādā gadījumā, atkarībā no attiecīgo preču statusa, ailes trešajā apakšiedalījumā ieraksta “T2Lbis”, “T2LFbis” vai “T2LSMbis”,

 aile 2/8 ir paredzēta neobligātai izmantošanai dalībvalstīm, un tajā būtu jāuzrāda tikai attiecīgās personas vārds, uzvārds/nosaukums un identifikācijas numurs, ja tāds ir,

 47. ailes “kopsavilkuma” daļa attiecas uz visu izmantotajās IM un IM/c, ex un EX/c, EU un EU/c vai CO un CO/c veidlapās iekļauto preču galīgo kopsavilkumu. Tādēļ tā izmantojama tikai pēdējā no IM/c, EX/c, EU/c vai CO/c veidlapām, kas pievienotas IM, EX, EU vai CO dokumentam, lai parādītu kopējo maksājamo summu pa nodokļu veidiem.

c) Ja izmanto papildveidlapas,

 visas neizmantotās 31. ailes (“Iepakojums un preču apraksts”) ir jāaizsvītro, lai novērstu to izmantošanu vēlāk,

 ja 1. ailes trešajā apakšiedalījumā ir apzīmējums T, tad izmantotās tranzīta deklarācijas pirmās preču pozīcijas 32. aile (Pozīcijas numurs), 33. aile (Preces kods), 35. aile (Bruto svars (kg)), 38. aile (Neto svars (kg)), 40. aile (Kopsavilkuma deklarācija/iepriekšējais dokuments) un 44. aile (Papildu ziņas, uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas) ir jāaizsvītro, bet šā dokumenta pirmo 31. aili (Iepakojumi un preču apraksts) nedrīkst izmantot, lai ierakstītu marķējumu, numurus, iepakojumu skaitu un veidu vai preču aprakstu. Šā dokumenta pirmajā 31. ailē tiks ierakstīta atbilstoša norāde uz papildveidlapu skaitu, kurās būs attiecīgi apzīmējumi T1bis, T2bis vai T2Fbis.
C.2 papildinājums

PASKAIDROJUMS PAR TRANZĪTA DEKLARĀCIJU IZMANTOŠANU, APMAINOTIES AR EDI STANDARTA ZIŅOJUMIEM

(EDI TRANZĪTA DEKLARĀCIJA)

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

EDI tranzīta deklarācijas pamatā ir ziņas, ko ieraksta vienotā administratīvā dokumenta (VAD) dažādās ailēs, kā noteikts C.1 un D.1 papildinājumā, kopā ar kodu, vai, vajadzības gadījumā, aizstājot ar kodu.

Šajā papildinājumā ietvertas vienīgi pamata īpašās prasības, ko piemēro, ja formalitātes veic, apmainoties ar EDI standarta ziņojumiem. Turklāt piemēro D.2 papildinājumā noteiktos papildu kodus. C.1 un D.1 papildinājumu piemēro EDI tranzīta deklarācijai, ja vien šajā papildinājumā vai D.2 papildinājumā nav noteikts citādi.

EDI tranzīta deklarācijas detalizēta uzbūve un saturs atbilst tehniskajām specifikācijām, ko kompetentās iestādes paziņo procedūras izmantotājam, lai nodrošinātu pareizu sistēmas darbību. Šo specifikāciju pamatā ir šajā papildinājumā noteiktās prasības.

Šajā papildinājumā aprakstīta informācijas apmaiņas struktūra. Tranzīta deklarācija ir sadalīta datu grupās, kuras ietver datu atribūtus. Atribūti ir grupēti tā, lai katrā ziņojumu jomā veidotos saskaņoti loģiski bloki. Datu grupas atkāpe norāda, ka konkrētā datu grupa ir atkarīga no zemāka ievilkuma datu grupas.

Ja ir, VAD atzīmē attiecīgo ailes numuru.

Termins “skaits” datu grupas paskaidrojumā norāda, cik reizes datu grupu var izmantot tranzīta deklarācijā.

Termins “tips/garums” atribūta paskaidrojumā norāda prasības, kas attiecas uz datu tipu un datu garumu. Datu tipiem ir šādi kodi:

a

burtu

n

ciparu

an

an – burtciparu

Cipars aiz koda norāda datu pieļaujamo garumu. Piemēro šādus noteikumus.

Divi neobligātie punkti pirms garuma rādītāja nozīmē, ka datu garums nav noteikts, taču tam var būt tik daudz ciparu, cik pieļauj noteiktais garuma rādītājs. Komats datu garumā nozīmē, ka atribūtam var būt zīmes aiz komata, cipars pirms komata norāda atribūta kopējo garumu, cipars aiz komata norāda maksimālo ciparu skaitu aiz komata.

II SADAĻA

EDI TRANZĪTA DEKLARĀCIJAS STRUKTŪRA

A.    Datu grupu tabula

TRANZĪTA OPERĀCIJA

TIRGOTĀJS nosūtītājs

TIRGOTĀJS saņēmējs

PREČU POZĪCIJA

 TIRGOTĀJS nosūtītājs

 TIRGOTĀJS saņēmējs

 KONTEINERI

 Paaugstināta riska preču (SGI) kodi

 IEPAKOJUMI

 IEPRIEKŠĒJĀS ADMINISTRATĪVĀS ATSAUCES

 UZRĀDĪTIE DOKUMENTI/SERTIFIKĀTI

 ĪPAŠAS NORĀDES

Nosūtītāja MUITAS IESTĀDE

TIRGOTĀJS procedūras izmantotājs

PĀRSTĀVIS

Tranzīta MUITAS IESTĀDE

Galamērķa MUITAS IESTĀDE

TIRGOTĀJS atzītais saņēmējs

KONTROLES REZULTĀTI

INFORMĀCIJA PAR PLOMBĀM

 PLOMBU IDENTIFIKĀCIJA

GALVOJUMS

 GALVOJUMA ATSAUCE

 DERĪGUMA IEROBEŽOJUMS (ES)

 DERĪGUMA IEROBEŽOJUMS (ĀRPUSSAVIENĪBAS VALSTIS)

B.    Ziņas par tranzīta deklarācijas datiem

TRANZĪTA OPERĀCIJA

Skaits: 1

Izmanto datu grupu.

LRN

Tips/garums: an ..22

Izmanto vietējo atsauces numuru (LRN). To nosaka attiecīgajā valstī un piešķir lietotājs pēc vienošanās ar kompetentajiem dienestiem, lai identificētu katru atsevišķu deklarāciju.

Deklarācijas veids

(1. aile)

Tips/garums: an ..5

Izmanto atribūtu.

Pozīciju kopskaits

(5. aile)

Tips/garums: n ..5

Izmanto atribūtu.

Iepakojumu kopskaits

(6. aile)

Tips/garums: n ..7

Šā atribūta izmantošana nav obligāta. Iepakojumu kopskaits ir visu “Iepakojumu skaita” kopsumma, visu “Gabalu skaita” kopsumma un vērtība “1” katram deklarētajam “nefasētajam” daudzumam.

Nosūtīšanas valsts

(15.a aile)

Tips/garums: a2

Atribūtu izmanto, ja ir deklarēta tikai viena nosūtīšanas valsts. Izmanto D.2 papildinājumā norādītos valstu kodus. Šajā gadījumā nevar izmantot datu grupas “PREČU POZĪCIJA” atribūtu “Nosūtīšanas valsts”. Ja ir deklarēta vairāk kā viena nosūtīšanas valsts, datu grupas “TRANZĪTA OPERĀCIJA” atribūtu nevar izmantot. Šajā gadījumā izmanto datu grupas “PREČU POZĪCIJA” atribūtu “Nosūtīšanas valsts”.

Galamērķa valsts

(17.a aile)

Tips/garums: a2

Atribūtu izmanto, ja ir deklarēta tikai viena galamērķa valsts. Izmanto D.2 papildinājumā norādītos valstu kodus. Šajā gadījumā nevar izmantot datu grupas “PREČU POZĪCIJA” atribūtu “Galamērķa valsts”. Ja ir deklarēta vairāk kā viena galamērķa valsts, datu grupas “TRANZĪTA OPERĀCIJA” atribūtu nevar izmantot. Šajā gadījumā izmanto datu grupas “PREČU POZĪCIJA” atribūtu “Galamērķa valsts”.

Identifikācijas dati sākumā

(18. aile)

Tips/garums: an ..27

Atribūtu izmanto saskaņā ar C.1 papildinājumu.

Identifikācijas dati sākumā LNG

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu valodu (LNG), ja izmanto atbilstošo brīvā teksta lauciņu.

Valstspiederība sākumā

(18. aile)

Tips/garums: a2

Izmanto D.2 papildinājumā norādīto valsts kodu saskaņā ar C.1 papildinājumu.

Konteiners

(19. aile)

Tips/garums: n1

Izmanto šādus kodus.

0

:

nē.

1

:

jā.

Valstspiederība, šķērsojot robežu

(21. aile)

Tips/garums: a2

Izmanto D.2 papildinājumā norādīto valsts kodu saskaņā ar C.1 papildinājumu.

Identifikācijas dati, šķērsojot robežu

(21. aile)

Tips/garums: an ..27

Dalībvalstis var izvēlēties izmantot šo atribūtu saskaņā ar C.1 papildinājumu.

Identifikācijas dati, šķērsojot robežu LNG

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu valodu (LNG), ja izmanto atbilstošo brīvā teksta lauciņu.

Transporta veids, šķērsojot robežu

(21. aile)

Tips/garums: n ..2

Saskaņā ar C.1 papildinājumu, atribūta izmantošana dalībvalstīm nav obligāta.

Pārvadājuma veids uz robežas

(25. aile)

Tips/garums: n ..2

Saskaņā ar C.1 papildinājumu, atribūta izmantošana dalībvalstīm nav obligāta.

Iekšējā transporta veids

(26. aile)

Tips/garums: n ..2

Šā atribūta izmantošana dalībvalstīm nav obligāta. To izmanto saskaņā ar paskaidrojumu par 25. aili, kas ietverts D.1 papildinājumā.

Iekraušanas vieta

(27. aile)

Tips/garums: an ..17

Šā atribūta izmantošana dalībvalstīm nav obligāta.

Nolīgtās atrašanās vietas kods

(30. aile)

Tips/garums: an ..17

Atribūtu nevar izmantot, ja izmanto datu grupu “KONTROLES REZULTĀTS”. Ja šo datu grupu neizmanto, atribūts nav obligāts. Ja izmanto šo atribūtu, ir vajadzīga precīza ar kodu norādīta informācija par vietu, kur preces var pārbaudīt. Atribūtus “Nolīgtā preču atrašanāsvieta”/“Nolīgtais atrašanās vietas kods”, “Atļautā preču atrašanās vieta” un “Muitas apakšpostenis” nevar izmantot vienlaicīgi.

Nolīgtā preču atrašanās vieta

(30. aile)

Tips/garums: an ..35

Atribūtu nevar izmantot, ja izmanto datu grupu “KONTROLES REZULTĀTS”. Ja šo datu grupu neizmanto, atribūts nav obligāts. Ja izmanto šo atribūtu, ir vajadzīga precīza norāde par vietu, kur preces var pārbaudīt. Atribūtus “Nolīgtā preču atrašanāsvieta”/“Nolīgtais atrašanās vietas kods”, “Atļautā preču atrašanās vieta” un “Muitas apakšpostenis” nevar izmantot vienlaicīgi.

Nolīgtā preču atrašanās vieta LNG

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu valodu (LNG), ja izmanto atbilstošo brīvā teksta lauciņu.

Atļautā preču atrašanās vieta

(30. aile)

Tips/garums: an ..17

Atribūts nav obligāts, ja izmanto datu grupu “KONTROLES REZULTĀTS”. Ja izmanto šo atribūtu, ir vajadzīga precīza norāde par vietu, kur preces var pārbaudīt. Ja neizmanto datu grupu “KONTROLES REZULTĀTS”, atribūtu nevar izmantot. Atribūtus “Nolīgtā preču atrašanāsvieta”/“Nolīgtais atrašanās vietas kods”, “Atļautā preču atrašanās vieta” un “Muitas apakšpostenis” nevar izmantot vienlaicīgi.

Muitas apakšpostenis

(30. aile)

Tips/garums: an ..17

Atribūtu nevar izmantot, ja izmanto datu grupu “KONTROLES REZULTĀTS”. Ja šo datu grupu neizmanto, atribūts nav obligāts. Ja izmanto šo atribūtu, ir vajadzīga precīza norāde par vietu, kur preces var pārbaudīt. Atribūtus “Nolīgtā preču atrašanāsvieta”/“Nolīgtais atrašanās vietas kods”, “Atļautā preču atrašanās vieta” un “Muitas apakšpostenis” nevar izmantot vienlaicīgi.

Kopējais bruto svars

(35. aile)

Tips/garums: n ..11,3

Izmanto atribūtu.

NCTS pavaddokumenta valodas kods

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu tranzīta pavaddokumenta valodu (NTCS pavaddokuments).

Dialoga valodas rādītājs sākumā

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādītā valodas koda izmantošana nav obligāta. Ja šo atribūtu neizmanto, sistēma izmantos nosūtītājas iestādes iepriekš noteikto valodu.

Deklarēšanas datums

(50. aile)

Tips/garums: n8

Izmanto atribūtu.

Deklarēšanas vieta

(50. aile)

Tips/garums: an ..35

Izmanto atribūtu.

Deklarācijas vieta LNG

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu atbilstošo brīvā teksta lauciņa valodu (LNG).

TIRGOTĀJS nosūtītājs

(2. aile)

Skaits: 1

Šo datu grupu izmanto, ja ir deklarēts tikai viens nosūtītājs. Šajā gadījumā datu grupas “PREČU POZĪCIJA” datu grupu “TIRGOTĀJS nosūtītājs” nevar izmantot.

Nosaukums

(2. aile)

Tips/garums: an ..35

Izmanto atribūtu.

Iela un numurs:

(2. aile)

Tips/garums: an ..35

Izmanto atribūtu.

Valsts

(2. aile)

Tips/garums: a2

Izmanto D.2 papildinājumā norādīto valsts kodu.

Pasta indekss

(2. aile)

Tips/garums: an ..9

Izmanto atribūtu.

Pilsēta

(2. aile)

Tips/garums: an ..35

Izmanto atribūtu.

NAD LNG

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu nosaukuma un adreses valodu (NAD LNG).

TIN

(2. aile)

Tips/garums: an ..17

Atribūta izmantošana, lai iekļautu tirgotāja identifikācijas numuru (TIN), dalībvalstīm nav obligāta.

TIRGOTĀJS saņēmējs

(8. aile)

Skaits: 1

Datu grupu izmanto, ja ir deklarēts tikai viens saņēmējs, bet datu grupas “TRANZĪTA OPERĀCIJA” atribūts “Galamērķa valsts” ietver kādu dalībvalsti vai kopīgā tranzīta valsti. Šajā gadījumā datu grupas “PREČU POZĪCIJA” datu grupu “TIRGOTĀJS saņēmējs” nevar izmantot.

Nosaukums

(8. aile)

Tips/garums: an ..35

Izmanto atribūtu.

Iela un numurs:

(8. aile)

Tips/garums: an ..35

Izmanto atribūtu.

Valsts

(8. aile)

Tips/garums: a2

Izmanto D.2 papildinājumā norādīto valsts kodu.

Pasta indekss

(8. aile)

Tips/garums: an ..9

Izmanto atribūtu.

Pilsēta

(8. aile)

Tips/garums: an ..35

Izmanto atribūtu.

NAD LNG

Tips/garums: a2

Lai noteiktu nosaukuma un adreses valodu (NAD LNG), izmanto D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu.

TIN

(8. aile)

Tips/garums: an ..17

Šā atribūta izmantošana, lai iekļautu tirgotāja identifikācijas numuru (TIN), dalībvalstīm nav obligāta.

PREČU POZĪCIJA

Skaits: 999

Izmanto datu grupu.

Deklarācijas veids

(bij. 1. aile)

Tips/garums: an ..5

Atribūtu izmanto, ja kodu “T-” izmantoja datu grupas “TRANZĪTA OPERĀCIJA” atribūtam “Deklarācijas veids”. Citos gadījumos šo atribūtu nevar izmantot.

Nosūtīšanas valsts

(bij. 15.a aile)

Tips/garums: a2

Atribūtu izmanto, ja ir deklarēta vairāk nekā viena nosūtīšanas valsts. Izmanto D.2 papildinājumā norādītos valsts kodus. Nevar izmantot datu grupas “TRANZĪTA OPERĀCIJA” atribūtu “Nosūtīšanas valsts”. Ja ir deklarēta tikai viena nosūtīšanas valsts, izmanto attiecīgo datu grupas “TRANZĪTA OPERĀCIJA” atribūtu.

Galamērķa valsts

(bij. 17.a aile)

Tips/garums: a2

Atribūtu izmanto, ja ir deklarēta vairāk nekā viena galamērķa valsts. Izmanto D.2 papildinājumā norādītos valstu kodus. Nevar izmantot datu grupas “TRANZĪTA OPERĀCIJA” atribūtu “Galamērķa valsts”. Ja ir deklarēta tikai viena galamērķa valsts, izmanto atbilstošo datu grupas “TRANZĪTA OPERĀCIJA” atribūtu.

Apraksta teksts

(31. aile)

Tips/garums: an ..140

Izmanto atribūtu.

Apraksta teksts LNG

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu atbilstošo brīvā teksta lauciņa valodu (LNG).

Pozīcijas numurs

(32. aile)

Tips/garums: n ..5

Atribūtu izmanto pat tad, ja skaitli “1” izmantoja kā datu grupas “TRANZĪTA OPERĀCIJA” atribūtu “Pozīciju kopskaits”. Šajā gadījumā skaitli “1” izmanto šim atribūtam. Katru pozīcijas numuru deklarācijā izmanto tikai vienreiz.

Preces kods

(33. aile)

Tips/garums: n ..8

Atribūtu saskaņā ar C.1 papildinājumu izmanto ar vismaz četriem, bet ne vairāk kā astoņiem cipariem.

Bruto svars

(35. aile)

Tips/garums: n ..11,3

Šis atribūts nav obligāts, ja dažādu veidu preces ir iekļautas vienā un tajā pašā deklarācijā un iepakotas kopā tā, ka nav iespējams noteikt katra preču veida bruto svaru.

Neto svars

(38. aile)

Tips/garums: n ..11,3

Atribūta izmantošana saskaņā ar C.1 papildinājumu nav obligāta.

TIRGOTĀJS nosūtītājs

(bij. 2. aile)

Skaits: 1

Datu grupu“TIRGOTĀJS nosūtītājs” nevar izmantot, ja ir deklarēts tikai viens nosūtītājs. Šādā gadījumā izmanto datu grupu “TIRGOTĀJS nosūtītājs”“TRANZĪTA OPERĀCIJAS” līmenī.

Nosaukums

(bij. 2. aile)

Tips/garums: an ..35

Izmanto atribūtu.

Iela un numurs:

(bij. 2. aile)

Tips/garums: an ..35

Izmanto atribūtu.

Valsts

(bij. 2. aile)

Tips/garums: a2

Izmanto D.2 papildinājumā norādīto valsts kodu.

Pasta indekss

(bij. 2. aile)

Tips/garums: an ..9

Izmanto atribūtu.

Pilsēta

(bij. 2. aile)

Tips/garums: an ..35

Izmanto atribūtu.

NAD LNG

Tips/garums: a2

Lai noteiktu nosaukuma un adreses valodu (NAD LNG), izmanto D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu.

TIN

(bij. 2. aile)

Tips/garums: an ..17

Šā atribūta izmantošana, lai iekļautu tirgotāja identifikācijas numuru (TIN), dalībvalstīm nav obligāta.

TIRGOTĀJS saņēmējs

(bij. 8. aile)

Skaits: 1

Datu grupu izmanto, ja ir deklarēts vairāk nekā viens saņēmējs, bet datu grupas “PREČU POZĪCIJA” atribūts “Galamērķa valsts” ietver kādu dalībvalsti vai kopīgā tranzīta valsti. Ja deklarēts ir tikai viens nosūtītājs, datu grupas “PREČU POZĪCIJA” datu grupu “TIRGOTĀJS nosūtītājs” nevar izmantot.

Nosaukums

(bij. 8. aile)

Tips/garums: an ..35

Izmanto atribūtu.

Iela un numurs:

(bij. 8. aile)

Tips/garums: an ..35

Izmanto atribūtu.

Valsts

(bij. 8. aile)

Tips/garums: a2

Izmanto D.2 papildinājumā norādīto valsts kodu.

Pasta indekss

(bij. 8. aile)

Tips/garums: an ..9

Izmanto atribūtu.

Pilsēta

(bij. 8. aile)

Tips/garums: an ..35

Izmanto atribūtu.

NAD LNG

Tips/garums: a2

Lai noteiktu nosaukuma un adreses valodu (NAD LNG), izmanto D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu.

TIN

(bij. 8. aile)

Tips/garums: an ..17

Šā atribūta izmantošana, lai iekļautu tirgotāja identifikācijas numuru (TIN), dalībvalstīm nav obligāta.

KONTEINERI

(31. aile)

Skaits: 99

Ja datu grupas “TRANZĪTA OPERĀCIJA” atribūtā “Konteiners” norādīts kods “1”, datu grupu izmanto.

Konteineru numuri

(31. aile)

Tips/garums: an ..11

Izmanto atribūtu.

IEPAKOJUMI

(31. aile)

Skaits: 99

Izmanto datu grupu.

Iepakojumu marķējums un numuri

(31. aile)

Tips/garums: an ..42

Lai noteiktu nosaukuma un adreses valodu (NAD LNG), izmanto D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu.

Iepakojumu marķējums un numuri LNG

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu valodu (LNG), ja izmanto atbilstošo brīvā teksta lauciņu.

Iepakojumu veidi

(31. aile)

Tips/garums: an2

Izmanto D.1 papildinājuma 31. ailē uzskaitītos iepakojuma kodus.

Iepakojumu skaits

(31. aile)

Tips/garums: n ..5

Atribūtu izmanto, ja atribūtā “Iepakojumu veids” ir citi kodi, kas norādīti D.1 papildinājumā, nevis veidam “nefasēts” (VQ, VG, VL, VY, VR vai VO) vai “neiepakots” (NE, NF, NG) paredzētie. To nevar izmantot, ja atribūtā “Iepakojumu veids” ir viens no iepriekšminētajiem kodiem.

Gabalu skaits

(31. aile)

Tips/garums: n ..5

Atribūtu izmanto, ja atribūtā “Iepakojumu veids” ir D.2 papildinājumā norādītais kods (NE) “Neiepakotām” precēm. Citos gadījumos šo atribūtu nevar izmantot.

IEPRIEKŠĒJĀS ADMINISTRATĪVĀS ATSAUCES

(40. aile)

Skaits: 9

Datu grupu izmanto saskaņā ar C.1 papildinājumu.

Iepriekšējā dokumenta veids

(40. aile)

Tips/garums: an ..6

Ja izmanto datu grupu, izmanto vismaz vienu iepriekšējo dokumentu veidu.

Iepriekšējā dokumenta atsauce

(40. aile)

Tips/garums: an ..20

Izmanto atsauci uz iepriekšējo dokumentu.

Iepriekšējā dokumenta atsauce LNG

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu atbilstošo brīvā teksta lauciņa valodu (LNG).

Informācijas papildinājums

(40. aile)

Tips/garums: an ..26

Šā atribūta izmantošana dalībvalstīm nav obligāta.

Informācijas papildinājums LNG

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu valodu (LNG), ja izmanto atbilstošo brīvā teksta lauciņu.

UZRĀDĪTIE DOKUMENTI/SERTIFIKĀTI

(44. aile)

Skaits: 99

Datu grupu izmanto TIR ziņojumiem. Citos gadījumos to izmanto saskaņā ar C.1 papildinājumu. Ja izmanto datu grupu, tad izmanto vismaz vienu no šādiem atribūtiem.

Dokumenta veids

(44. aile)

Tips/garums: an ..3

Izmanto D.2 papildinājumā norādīto kodu.

Dokumenta atsauce

(44. aile)

Tips/garums: an ..20

Dokumenta atsauce LNG

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu valodu (LNG), ja izmanto atbilstošo brīvā teksta lauciņu.

Informācijas papildinājums

(44. aile)

Tips/garums: an ..26

Informācijas papildinājums LNG

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu valodu (LNG), ja izmanto atbilstošo brīvā teksta lauciņu.

ĪPAŠAS NORĀDES

(44. aile)

Skaits: 99

Datu grupu izmanto saskaņā ar C.1 papildinājumu. Ja izmanto datu grupu, izmanto atribūtu “Papildu informācijas identifikācija” vai atribūtu “Teksts”.

Papildu informācijas identifikācija

(44. aile)

Tips/garums: an ..3

D.2 papildinājumā norādīto kodu izmanto, lai ietvertu papildu informācijas identifikāciju (id).

Eksports no ES

(44. aile)

Tips/garums: n1

Ja atribūtā “Papildu informācijas identifikācija” ir kods “DG0” vai “DG1”, izmanto atribūtu “Eksports no ES” vai “Eksports no valsts”. Abus atribūtus nevar izmantot vienlaicīgi. Citos gadījumos šo atribūtu nevar izmantot. Ja izmanto šo atribūtu, ir jāizmanto šādi kodi:

0

=

nē.

1

=

jā.

Eksports no valsts

(44. aile)

Tips/garums: a2

Ja atribūtā “Papildu informācijas identifikācija” ir kods “DG0” vai “DG1”, izmanto atribūtu “Eksports no ES” vai “Eksports no valsts”. Abus atribūtus nevar izmantot vienlaicīgi. Citos gadījumos šo atribūtu nevar izmantot. Ja izmanto šo atribūtu, izmanto D.2 papildinājumā norādīto valsts kodu.

Teksts

(44. aile)

Tips/garums: an ..70

Teksts LNG

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu valodu (LNG), ja izmanto atbilstošo brīvā teksta lauciņu.

Nosūtītāja MUITAS IESTĀDE

(C aile)

Skaits: 1

Izmanto datu grupu.

Atsauces numurs

(C aile)

Tips/garums: an8

Izmanto D.2 papildinājumā norādīto kodu.

TIRGOTĀJS procedūras izmantotājs

(50. aile)

Skaits: 1

Izmanto datu grupu.

TIN

(50. aile)

Tips/garums: an ..17

Atribūtu izmanto gadījumā, ja datu grupā “KONTROLES REZULTĀTS” ir kods A3 vai ja izmanto atribūtu “Galvojuma atsauces numurs (GRN)”.

Nosaukums

(50. aile)

Tips/garums: an ..35

Atribūtu izmanto, ja izmanto atribūtu “TIN”, bet citi šīs datu grupas atribūti sistēmai vēl nav zināmi.

Iela un numurs:

(50. aile)

Tips/garums: an ..35

Atribūtu izmanto, ja izmanto atribūtu “TIN”, bet citi šīs datu grupas atribūti sistēmai vēl nav zināmi.

Valsts

(50. aile)

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valsts kodu izmanto, ja izmanto atribūtu “TIN”, bet citi šīs datu grupas atribūti sistēmai vēl nav zināmi.

Pasta indekss

(50. aile)

Tips/garums: an ..9

Atribūtu izmanto, ja izmanto atribūtu “TIN”, bet citi šīs datu grupas atribūti sistēmai vēl nav zināmi.

Pilsēta

(50. aile)

Tips/garums: an ..35

Atribūtu izmanto, ja izmanto atribūtu “TIN”, bet citi šīs datu grupas atribūti sistēmai vēl nav zināmi.

NAD LNG

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu nosaukuma un adreses valodu (NAD LNG), ja izmanto atbilstošos brīvā teksta lauciņus.

PĀRSTĀVIS

(50. aile)

Skaits: 1

Šo datu grupu izmanto, ja procedūras izmantotājam ir pilnvarots pārstāvis.

Nosaukums

(50. aile)

Tips/garums: an ..35

Izmanto atribūtu.

Pārstāvja amats

(50. aile)

Tips/garums: a ..35

Šā atribūta izmantošana nav obligāta.

Pārstāvja kompetence LNG

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā norādīto valodas kodu izmanto, lai noteiktu valodu (LNG), ja izmanto atbilstošo brīvā teksta lauciņu.

Tranzīta MUITAS IESTĀDE

(51. aile)

Skaits: 9

Datu grupu izmanto saskaņā ar C.1 papildinājumu.

Atsauces numurs

(51. aile)

Tips/garums: an8

Izmanto D.2 papildinājumā norādīto kodu.

Galamērķa MUITAS IESTĀDE

(53. aile)

Skaits: 1

Izmanto datu grupu.

Atsauces numurs

(53. aile)

Tips/garums: an8

Izmanto D.2 papildinājumā norādīto kodu.

TIRGOTĀJS atzītais saņēmējs

(53. aile)

Skaits: 1

Datu grupu var izmantot, lai norādītu, ka preces piegādās atzītajam saņēmējam.

TIN atzītais saņēmējs

(53. aile)

Tips/garums: an ..17

Atribūtu izmanto, lai ietvertu tirgotāja identifikācijas numuru (TIN).

KONTROLES REZULTĀTI

(D aile)

Skaits: 1

Datu grupu izmanto, ja deklarāciju iesniedz atzītais nosūtītājs.

Kontroles rezultātu kods

(D aile)

Tips/garums: an2

Izmanto kodu A3.

Termiņš

(D aile)

Tips/garums: n8

Izmanto atribūtu.

INFORMĀCIJA PAR PLOMBĀM

(D aile)

Skaits: 1

Datu grupu izmanto, ja atzītais nosūtītājs iesniedz tādu deklarāciju, kurai viņam izsniegtajā atļaujā ir prasīta plombu izmantošana, vai ja tranzīta procedūras izmantotājam ir atļauta īpaša veida plombu izmantošana.

Plombu numurs

(D aile)

Tips/garums: n ..4

Izmanto atribūtu.

PLOMBU IDENTIFIKĀCIJA

(D aile)

Skaits: 99

Šo datu grupu izmanto plombu identifikācijai (id).

Plombu identifikācijas dati.

(D aile)

Tips/garums: an ..20

Izmanto atribūtu.

Plombu identifikācija LNG

Tips/garums: a2

Izmanto D.2 papildinājumā norādīto valodas (LNG) kodu.

GALVOJUMS

Skaits: 9

Izmanto datu grupu.

Galvojuma veids

(52. aile)

Tips/garums: an ..1

Izmanto D.1 papildinājumā norādīto kodu.

GALVOJUMA ATSAUCE (GR)

(52. aile)

Skaits: 99

Šo datu grupu izmanto, ja atribūtā “Galvojuma veids” ir kods “0”, “1”, “2”, “4” vai “9”.

Galvojuma atsauces numurs (GRN):

(52. aile)

Tips/garums: an ..24

Atribūtu izmanto, lai ietvertu galvojuma atsauces numuru (GRN), ja atribūtā “Galvojuma veids” ir kods “0”, “1”, “2”, “4” vai “9”. Šādā gadījumā nevar izmantot atribūtu “Cita galvojuma atsauce”.

“Galvojuma atsauces numuru” (GRN) katra atsevišķa galvojuma apzīmēšanai piešķir galvojuma iestāde, un tā uzbūve ir šāda:Lauks

Saturs

Lauka tips

Piemēri

1

Pēdējie divi cipari gadam, kurā pieņemts galvojums (YY)

Divciparu

97

2

Galvojuma iesniegšanas valsts identifikators (ISO divburtu valsts kods)

Divburtu

IT

3

Unikāls identifikators tam, ka galvojuma muitas iestāde pieņēmusi galvojumu, pa gadiem un pa valstīm

Burtciparu 12

1234AB788966

4

Kontrolcipars

Burtciparu 1

8

5

Identifikators vienreizējam galvojumam ar kvīti (1 burts + 6 cipari) vai NULL citiem galvojuma veidiem

Burtciparu 7

A001017

Lauku 1 un 2 aizpilda, kā minēts iepriekš.

3. laukā jāieraksta galvojuma iestādes piešķirts unikāls identifikators tam, ka galvojums ir pieņemts, pa gadiem un pa valstīm. Administrācijas, kuras vēlas GRN ietvert galvojuma iestādes piešķirto Muitas iestādes atsauces numuru, šim nolūkam var izmantot ne vairāk kā pirmās sešas rakstzīmes.

4. lauks jāaizpilda ar vērtību, kas ir kontrolcipars GRN 1.–3. laukam. Šis lauks ļauj atklāt kļūdu, ja tāda ir GRN pirmajos četros laukos.

5. lauku izmanto vienīgi tad, ja GRN attiecas uz tādu vienreizējo galvojumu ar kvīti, kas reģistrēts datorizētajā tranzīta sistēmā. Tādā gadījumā šajā laukā jāieraksta kvīts identifikators.

Citas galvojuma atsauces

(52. aile)

Tips/garums: an ..35

Šo atribūtu izmanto, ja atribūtā “Galvojuma veids” ir citi kodi, nevis “0”, “1”, “2”, “4” vai “9”. Šādā gadījumā nevar izmantot atribūtu “GRN”.

Pieejas kods

Tips/garums: an4

Šo atribūtu izmanto, ja izmanto atribūtu “GRN”, pretējā gadījumā šā atribūta izmantošana dalībvalstīm nav obligāta. Atkarībā no galvojuma veida to izdod galvojuma iestāde, galvinieks vai procedūras izmantotājs, un to izmanto īpašā galvojuma nodrošinājumam.

DERĪGUMA IEROBEŽOJUMS (ES)

Skaits: 1

Nav derīgs ES

(52. aile)

Tips/garums: n1

Savienības tranzītam izmanto kodu 0 = nē.

DERĪGUMA IEROBEŽOJUMS (ĀRPUSSAVIENĪBAS VALSTIS)

Skaits: 99

Nav derīgs citām līgumslēdzējām pusēm

(52. aile)

Tips/garums: a2

D.2 papildinājumā noteikto valsts kodu izmanto, lai norādītu attiecīgo kopīgā tranzīta valsti.
D.1 papildinājums

VEIDLAPĀS IZMANTOJAMIE KODI ( 13 )

I SADAĻA

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

Šajā papildinājumā ir tikai īpašas pamatprasības, ko piemēro tad, ja izmanto papīra veidlapas. Ja tranzīta formalitātes kārto, apmainoties ar EDI ziņojumiem, piemēro šajā papildinājuma ietvertos norādījumus, ja vien C.2 un D.2 papildinājumā nav noteikts citādi.

Dažos gadījumos ir konkrētas prasības par ierakstu veidu un garumu.

Datu tipiem ir šādi kodi:

a

burtu

n

ciparu

an

an – burtciparu

Cipars aiz koda norāda datu ieraksta atļauto garumu. Divi burti pirms garuma norādes nozīmē, ka datu ierakstam nav noteikta garuma, bet tajā var būt vairākas rakstzīmes, kuru skaits nepārsniedz norādīto skaitli.

II SADAĻA

KODI

1. aile: Deklarācija

Pirmais apakšiedalījums

Piemēro šādus kodus (a2):

EX.

Tirdzniecība ar tādām valstīm un teritorijām, kuras atrodas ārpus Savienības muitas teritorijas un kuras nav Konvencijas par preču tirdzniecības formalitāšu vienkāršošanu līgumslēdzējas puses.

I sadaļas B) daļas C.1 papildinājuma tabulas A un E slejā minētās muitas procedūras piemērošana precēm.

Lai precēm piemērotu kādu no I sadaļas B) daļas C.1 papildinājuma tabulas C un D slejā minētajiem muitas atzītajiem režīmiem vai izmantošanas veidiem.

Ārpussavienības preču nosūtīšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm

IM.

Tirdzniecība ar tādām valstīm un teritorijām, kuras atrodas ārpus Savienības muitas teritorijas un kuras nav Konvencijas par preču tirdzniecības formalitāšu vienkāršošanu līgumslēdzējas puses.

I sadaļas B) daļas C.1 papildinājuma tabulas H līdz J slejā minētās muitas procedūras piemērošana precēm.

Muitas procedūras piemērošana ārpussavienības precēm tirdzniecībā starp dalībvalstīm.

EU.

Tirdzniecība ar Konvencijas par preču tirdzniecības formalitāšu vienkāršošanu līgumslēdzējām pusēm.

I sadaļas B) daļas C.1 papildinājuma tabulas A, E un H slejā minētās muitas procedūras piemērošana precēm.

Lai precēm piemērotu kādu no I sadaļas B) daļas C.1 papildinājuma tabulas C un D slejā minētajiem muitas atzītajiem režīmiem vai izmantošanas veidiem.

CO.

Savienības preces, uz kurām attiecas īpaši pasākumi pārejas laikā pēc jaunu dalībvalstu pievienošanās.

Uzglabāšanas muitas noliktavā procedūras piemērošana precēm, lai pirms eksporta saņemtu īpašās eksporta kompensācijas maksājumu, vai ražošana muitas uzraudzībā un muitas kontrolē pirms eksporta un eksporta kompensācijas izmaksas.

Savienības preču tirdzniecība starp tādām Savienības muitas teritorijas daļām, kurās piemēro Direktīvas 2006/112/EK noteikumus, un minētās teritorijas daļām, kurās minētos noteikumus nepiemēro, vai saistībā ar tirdzniecību starp tām minētās teritorijas daļām, kurās minētos noteikumus nepiemēro.

Otrais apakšiedalījums

Piemēro šādus kodus (a1):

A

parasta deklarācija (parastā procedūra saskaņā ar Kodeksa 162. pantu)

B vai C

vienkāršota deklarācija (vienkāršota procedūra saskaņā ar Kodeksa 166. pantu)

D

parastas deklarācijas iesniegšana (uz kuru norādīts A kodā), kamēr deklarētājs vēl nevar uzrādīt preces

E vai F

vienkāršotas deklarācijas iesniegšana (uz kuru norādīts B vai C kodā), kamēr deklarētājs vēl nevar uzrādīt preces

X vai Y

papilddeklarācija vienkāršotai deklarācijai, uz ko attiecas B vai C un E vai F.

Z

papilddeklarācija vienkāršotai procedūrai, uz kuru attiecas Kodeksa 166. un 182. pants

Kodus D un F var izmantot tikai procedūrā, kas paredzēta Kodeksa 171. pantā, ja deklarāciju iesniedz, kamēr deklarētājs vēl nevar uzrādīt preces.

Trešais apakšiedalījums

Piemēro šādus kodus (an..5):

T1.

Preces, kuras nepieciešams pārvietot, izmantojot Savienības ārējā tranzīta procedūru

T2.

Preces, kuras nepieciešams pārvietot, izmantojot Savienības iekšējā tranzīta procedūru, saskaņā ar Kodeksa 227. pantu, ja vien nepiemēro Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447, 286. panta 2. punktu.

T2F.

Preces, kuras nepieciešams pārvietot, izmantojot Savienības iekšējā tranzīta procedūru saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446, 188. pantu.

T2SM.

Preces, kurām piemēro Savienības iekšējā tranzīta procedūru, piemērojot 2. pantu EEK un Sanmarīno Sadarbības komitejas 1992. gada 22. decembra Lēmumā 4/92.

T.

Jaukti sūtījumi, uz ko attiecas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447, 286. pants, un šajā gadījumā atstarpi aiz burta “T” pārsvītro.

T2L.

Veidlapa, kas apliecina Savienības preču muitas statusu

T2LF.

Veidlapa, kas apliecina muitas statusu tādām Savienības precēm, kuras sūta no tādas Savienības muitas teritorijas daļas vai uz to, kurai nepiemēro Direktīvas 2006/112/EK noteikumus

T2LSM.

Veidlapa, kas pierāda statusu precēm, kuru galamērķis ir Sanmarīno, piemērojot 2. pantu EEK un Sanmarīno Sadarbības komitejas 1992. gada 22. decembra Lēmumā 4/92.

2. aile: Nosūtītājs/eksportētājs

Ja ir prasīts identifikācijas numurs, izmanto EORI numuru. Tam ir šāda struktūra:Lauks

Saturs

Lauka tips

Formāts

Piemēri

1

Numura piešķīrējas dalībvalsts identifikators (ISO divburtu valsts kods)

Divburtu

a2

PL

2

Unikālais identifikators dalībvalstī

Burtciparu 15

an..15

1234567890ABCDE

Piemērs:“PL1234567890ABCDE” Polijas eksportētājam (valsts kods: PL), kura unikālais valsts EORI numurs ir “1234567890ABCDE”.

Valsts kods: valstu un teritoriju Savienības burtu kodu pamatā ir pašreizējie ISO divburtu (a2) kodi, ciktāl tie ir saderīgi ar valstu kodiem, kas ir norādīti saskaņā ar 5. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulā (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu ( 14 ).

8. aile: Saņēmējs

Ja ir prasīts identifikācijas numurs, izmanto EORI numuru, kura struktūra ir precizēta aprakstā par 2. aili.

Ja ir prasīts identifikācijas numurs un deklarācijā iekļautas ziņas par izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, kā paredzēts A papildinājumā, var izmantot trešās valsts unikālo identifikācijas numuru, ko attiecīgā trešā valsts ir darījusi pieejamu Savienībai.

14. aile: Deklarētājs/pārstāvis

a) Pirms pilna nosaukuma/vārda un adreses ieraksta vienu no šiem kodiem (n1), apzīmējot deklarētāju vai pārstāvja statusu:

1.

Deklarētājs

2.

Pārstāvis (tieša pārstāvība Kodeksa 18. panta 1. punkta pirmās daļas nozīmē)

3.

Pārstāvis (netieša pārstāvība Kodeksa 18. panta 1. punkta pirmās daļas nozīmē)

Ja šis datu elements ir iespiests papīra dokumentā, tam jābūt kvadrātiekavās (piem., [1], [2] vai [3]).

b) Ja ir prasīts identifikācijas numurs, izmanto EORI numuru, kura struktūra ir precizēta aprakstā par 2. aili.

15.a aile: Nosūtīšanas/eksporta valsts kods

Izmanto 2. ailē ierakstītos valsts kodus.

17.a aile: Galamērķa valsts kods

Izmanto 2. ailē ierakstītos valsts kodus.

17.b aile: Galamērķa reģiona kods

Izmanto dalībvalstu pieņemtos kodus.

18. aile: Transportlīdzekļa valstspiederība sākumā

Izmanto 2. ailē ierakstītos valsts kodus.

19. aile: Konteiners (Ktr.)

Attiecīgie kodi (n1) ir šādi:

0

preces nepārvadā konteineros

1

preces pārvadā konteineros

20. aile: Piegādes noteikumi

Kodi un paziņojumi, kas attiecīgā gadījumā jāieraksta šīs ailes pirmajos divos apakšiedalījumos, ir šādi:Pirmais apakšiedalījums

Nozīme

Otrais apakšiedalījums

Incoterms kods

Incoterms – ICC/ECE

Norādāmā vieta

Kods, kas parasti piemērojams dzelzceļa transportam un autotransportam

DAF (Incoterms 2000)

Piegādāts līdz robežai

norādītā vieta

Kodi, kas piemērojami visiem transporta veidiem

EXW (Incoterms 2010)

No rūpnīcas

norādītā vieta

FCA (Incoterms 2010)

Franko pārvadātājs

norādītā vieta

CPT (Incoterms 2010)

Transportēšana apmaksāta līdz...

norādītā galamērķa vieta

CIP (Incoterms 2010)

Pārvadājums un apdrošināšana apmaksāta līdz…

norādītā galamērķa vieta

DAT (Incoterms 2010)

Piegādāts līdz terminālim

norādītais ostas terminālis vai saņemšanas vieta

DAP (Incoterms 2010)

Piegādāts līdz vietai

norādītā galamērķa vieta

DDP (Incoterms 2010)

Piegādāts ar nodokļa nomaksu

norādītā galamērķa vieta

DDU (Incoterms 2000)

Piegādāts bez nodokļa nomaksas

norādītā galamērķa vieta

Kodi, kas parasti piemērojami jūras transportam un iekšējo ūdensceļu transportam

FAS (Incoterms 2010)

Franko gar kuģa bortu

norādītā nosūtīšanas osta

FOB (Incoterms 2010)

Franko uz kuģa klāja

norādītā nosūtīšanas osta

CFR (Incoterms 2010)

Cena un frakts

norādītā galamērķa osta

CIF (Incoterms 2010)

Cena, apdrošināšana, frakts

norādītā galamērķa osta

DES (Incoterms 2000)

Piegādāts no kuģa

norādītā galamērķa osta

DEQ (Incoterms 2000)

Piegādāts no piestātnes

norādītā galamērķa osta

XXX

Piegādes noteikumi, kas nav uzskaitīti iepriekš

Līgumā ietverto piegādes noteikumu apraksts

Dalībvalstis drīkst pieprasīt ar kodiem norādīt šādas ziņas (n1) trešajā apakšnodalījumā:

1

Vieta attiecīgās dalībvalsts teritorijā

2

Vieta citas dalībvalsts teritorijā

3

Citur (vieta ārpus Savienības).

21. aile: Robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa valstspiederība

Izmanto 2. ailē ierakstītos valsts kodus.

22. aile: Rēķina valūta

Rēķina valūtu ieraksta ar ISO trīsburtu valūtas kodu (ISO 4217 kodi valūtu un naudas līdzekļu atspoguļošanai).

24. aile: Darījuma raksturojums

Dalībvalstīm, kuras pieprasa šo informāciju, ir jāizmanto Komisijas Regulas (ES) Nr. 113/2010 ( 15 ) 10. panta 2. punktā iekļautās tabulas A slejā uzskaitītie vienciparu kodi, un šis cipars jāieraksta ailes kreisajā pusē. Tās var arī noteikt, ka ailes labajā pusē jāieraksta otrs cipars no šīs tabulas B slejā iekļautā saraksta.

25. aile: Transporta veids pie robežas

Piemēro šādus kodus (n1):Kodekss

Apraksts

1

Jūras transports

2

Dzelzceļa transports

3

Autotransports

4

Gaisa transports

5

Pasta sūtījums

7

Stacionāras transporta iekārtas

8

Iekšzemes ūdeņu transports

9

Pārvieto pats

26. aile: Iekšējā transporta veids

Izmanto 25. ailē uzskaitītos kodus.

29. aile: Izvešanas/ievešanas iestāde

Izmanto (an8) kodus, kuru uzbūve ir šāda:

 pirmās divas rakstzīmes (a2) palīdz identificēt valsti pēc valsts koda, kas ierakstīts 2. ailē,

 nākamās sešas rakstzīmes (an6) apzīmē minētās valsts attiecīgo iestādi. Ieteicams izmantot šādu struktūru:

 pirmās trīs rakstzīmes (a3) aizņem UN/LOCODE, bet pēdējos trīs – nacionālie apakšiedalījuma burtcipari (an3). Ja minēto apakšiedalījumu neizmanto, ieraksta rakstzīmes “000”.

Piemērs: BEBRU000: BE = ISO 3166 Beļģijai, BRU = UN/LOCODE Briselei, 000 – neizmantotajam apakšiedalījumam.

31. aile: Iepakojumi un preču apraksts; Marķējumi un numuri – Konteinera(-u) Nr. – Skaits un veids

Iepakojumu veidi

Izmanto šādus kodus.

(ANO/EEK Ieteikums Nr. 21/rev. 8.1, 2010. gada 12. jūlijs)IEPAKOJUMA KODI

Aerosols (Aerosol)

AE

Ampula, bez apvalka (Ampoule, non-protected)

AM

Ampula, apvalkā (Ampoule, protected)

AP

Smidzinātājs (Atomizer)

AT

Maiss (Bag)

BG

Maiss, elastīgs (Bag, flexible container)

FX

Maiss, džutas (Bag, gunny)

GY

Maiss, ļoti liels (Bag, jumbo)

JB

Maiss, liels (Bag, large)

ŻB

Maiss, vairākkārtu (Bag, multiply)

MB

Maiss, papīra (Bag, paper)

5M

Maiss, papīra, vairākkārtu (Bag, paper, multi-wall)

XJ

Maiss, papīra, vairākkārtu, ūdensnecaurlaidīgs (Bag, paper, multi-wall, water resistant)

XK

Maiss, polimēru (Bag, plastic)

EC

Maiss, polimēru plēves (Bag, plastics film)

XD

Maiss, plastmasas (Bag, polybag)

44

Maiss, liela tilpuma (Bag, super bulk)

43

Maiss, tekstilmateriāla (Bag, textile)

5L

Maiss, tekstilmateriāla, putekļdrošs (Bag, textile, sift proof)

XG

Maiss, tekstilmateriāla, ūdensnecaurlaidīgs (Bag, textile, water resistant)

XH

Maiss, tekstilmateriāla, neoderēts (Bag, textile, without inner coat/liner)

XF

Maiss, ietilpīgs (Bag, tote)

TT

Maiss, polimēru auduma (Bag, woven plastic)

5H

Maiss, polimēru auduma, putekļdrošs (Bag, woven plastic, sift proof)

XB

Maiss, polimēru auduma, putekļdrošs (Bag, woven plastic, sift proof)

XC

Maiss, polimēru auduma, neoderēts (Bag, woven plastic, without inner coat/liner)

XA

Ķīpa, presēta (Bale, compressed)

BL

Ķīpa, nepresēta (Bale, non-compressed)

BN

Sfērisks trauks (Ball)

AL

Balons, bez apvalka (Balloon, non-protected)

BF

Balons, apvalkā (Balloon, protected)

BP

Stienis (Bar)

BR

Muca (Barrel)

BA

Muca, koka (Barrel, wooden)

2C

Muca, koka, ar spundi (Barrel, wooden, bung type)

QH

Stieņi, saiņos/saišķos (Bars, in bundle/bunch/truss)

BZ

Tvertne (Basin)

BM

Grozs (Basket)

BK

Grozs ar rokturi, kartona (Basket, with handle, cardboard)

HC

Grozs ar rokturi, koka (Basket, with handle, wooden)HA

HA

Grozs ar rokturi, koka (Basket, with handle, wooden)

HB

Saite (Belt)

B4

Kanna (Bin)

BI

Bloks (Block)

OK

Dēļi, saiņos/saišķos (Board, in bundle/bunch/truss)

BY

Spole (Bobbin)

BB

Baķis (Bolt)

BT

Pudele, gāzes (Bottle, gas)

GB

Pudele bez apvalka, apaļa (Bottle, non-protected, bulbous)

BS

Pudele bez apvalka, cilindriska (Bottle, non-protected, cylindrical)

BO

Pudele apvalkā, apaļa (Bottle, protected bulbous)

BV

Pudele apvalkā, cilindriska (Bottle, protected cylindrical)

BQ

Pudeļu ieliktnis (Bottlecrate/bottlerack)

BC

Kaste (Box)

BX

Kaste, alumīnija (Box, aluminium)

4B

Kaste, CHEP, Eurobox (Box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox)

DH

Kaste, kartona (Box, fibreboard)

4G

Kaste šķidrumiem (Box, for liquids)

BW

Kaste, dabīga koka (Box, natural wood)

4C

Kaste, plastmasas (Box, plastic)

4H

Kaste, plastmasas, palielināma (Box, plastic, expanded)

QR

Kaste, plastmasas, cieta (Box, plastic, solid)

QS

Kaste, saplākšņa (Box, plywood)

4D

Kaste, reģenerēta koka (Box, reconstituted wood)

4F

Kaste, tērauda (Box, steel)

4 A

Kaste, koka, dabīga koka, parasta (Box, wooden, natural wood, ordinary)

QP

Spainis (Bucket)

BJ

Nefasēta gāze (1 031 mbar un 15 °C) (Bulk, gas (1 031 mbar and 15 °C))

VG

Nefasēta sašķidrināta gāze (ar anormālu temperatūru/spiedienu) (Bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure))

VQ

Nefasēts šķidrums (Bulk, liquid)

VL

Nefasētas, cietas, sīkas daļiņas (pulveri) (Bulk, solid, fine particles (“powders”))

VY

Nefasētas, cietas, granulētas daļiņas (granulas) (Bulk, solid, granular particles (“grains”))

VR

Nefasētas, cietas, lielas daļiņas (gabali) (Bulk, solid, large particles (“nodules”))

VO

Sainis

BH

Saišķis (Bundle)

BE

Saišķis, koku (Bundle, wooden)

8C

Cisterna (Butt)

BU

Sieta kaste (Cage)

CG

Sieta kaste, CHEP (Cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP))

DG

Sprosts (Cage, roll)

CW

Kanna, cilindriska (Can, cylindrical)

CX

Kanna, taisnstūra (Can, rectangular)

CA

Skārda kārba (Canister)

CI

Audekls (Canvas)

CZ

Stikla balons bez pinuma (Carboy, non-protected)

CO

Stikla balons, pinumā (Carboy, protected)

CP

Ieliktnis (Card)

CM

Ratiņi, plakanvirsmas (Cart, flatbed)

FW

Kārba, kartona (Carton)

CT

Kasetne (Cartridge)

CQ

Kaste (Case)

CS

Kaste, automobiļa (Case, car)

7 A

Kaste, izotermiska (Case, isothermic)

EI

Kaste, režģu (Case, skeleton)

SK

Kaste, tērauda (Case, steel)

SS

Kaste ar paliktņa pamatu (Case, with pallet base)

ED

Kaste ar paliktņa pamatu, kartona (Case, with pallet base, cardboard)

EF

Kaste ar paliktņa pamatu, metāla (Case, with pallet base, metal)

EH

Kaste ar paliktņa pamatu, plastmasas (Case, with pallet base, plastic)

EG

Kaste ar paliktņa pamatu, koka (Case, with pallet base, wooden)

EE

Kaste, koka (Case, wooden)

7 B

Koka kanna (Cask)

CK

Lāde (Chest)

CH

Piena kanna (Churn)

CC

Tvērējceltnis (Clamshell)

AI

Slēdzama lādīte (Coffer)

CF

Zārks (Coffin)

CJ

Ritulis (Coil)

CL

Iepakojums no kompozītmateriāliem, stikla trauks (Composite packaging, glass receptacle)

6P

Iepakojums no kompozītmateriāliem, stikla trauks alumīnija režģu kastē (Composite packaging, glass receptacle in aluminium crate)

YR

Iepakojums no kompozītmateriāliem, stikla trauks alumīnija mucā (Composite packaging, glass receptacle in aluminium drum)

YQ

Iepakojums no kompozītmateriāliem, stikla trauks palielināmā plastmasas iepakojumā (Composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack)

YY

Iepakojums no kompozītmateriāliem, stikla trauks kokšķiedru mucā (Composite packaging, glass receptacle in fibre drum)

YW

Iepakojums no kompozītmateriāliem, stikla trauks kartona kastē (Composite packaging, glass receptacle in fibreboard box)

YX

Iepakojums no kompozītmateriāliem, stikla trauks saplākšņa mucā (Composite packaging, glass receptacle in plywood drum)

YT

Iepakojums no kompozītmateriāliem, stikla trauks cietā plastmasas iepakojumā (Composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack)

YZ

Iepakojums no kompozītmateriāliem, stikla trauks tērauda režģa kastē (Composite packaging, glass receptacle in steel crate box)

YP

Iepakojums no kompozītmateriāliem, stikla trauks tērauda mucā (Composite packaging, glass receptacle in steel drum)

YN

Iepakojums no kompozītmateriāliem, stikla trauks pītā grozā ar vāku (Composite packaging, glass receptacle in wickerwork hamper)

YV

Iepakojums no kompozītmateriāliem, stikla trauks koka kastē (Composite packaging, glass receptacle in wooden box)

YS

Iepakojums no kompozītmateriāliem, plastmasas trauks (Composite packaging, plastic receptacle)

6H

Iepakojums no kompozītmateriāliem, plastmasas trauks alumīnija režģa kastē (Composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate)

YD

Iepakojums no kompozītmateriāliem, plastmasas trauks alumīnija mucā (Composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum)

YC

Iepakojums no kompozītmateriāliem, plastmasas trauks kokšķiedru mucā (Composite packaging, plastic receptacle in fibre drum)

YJ

Iepakojums no kompozītmateriāliem, plastmasas trauks kartona kastē (Composite packaging, plastic receptacle in fibreboard box)

YK

Iepakojums no kompozītmateriāliem, plastmasas trauks plastmasas mucā (Composite packaging, plastic receptacle in plastic drum)

YL

Iepakojums no kompozītmateriāliem, plastmasas trauks saplākšņa kastē (Composite packaging, plastic receptacle in plywood box)

YH

Iepakojums no kompozītmateriāliem, plastmasas trauks saplākšņa mucā (Composite packaging, plastic receptacle in plywood drum)

YG

Iepakojums no kompozītmateriāliem, plastmasas trauks cietas plastmasas kastē (Composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box)

YM

Iepakojums no kompozītmateriāliem, plastmasas trauks tērauda režģa kastē (Composite packaging, plastic receptacle in steel crate box)

YB

Iepakojums no kompozītmateriāliem, plastmasas trauks tērauda mucā (Composite packaging, plastic receptacle in steel drum)

YA

Iepakojums no kompozītmateriāliem, plastmasas trauks koka kastē (Composite packaging, plastic receptacle in wooden box)

YF

Konuss (Cone)

AJ

Konteiners, elastīgs (Container, flexible)

IF

Konteiners, ar viena galona ietilpību (Container, gallon)

GL

Konteiners, metāla (Container, metal)

ME

Konteiners, nav uzrādīts kā transporta aprīkojums (Container, not otherwise specified as transport equipment)

CN

Konteiners, ārējs (Container, outer)

OU

Pārsegs, pārvalks, vāks (Cover)

CV

Redeļu kaste (Crate)

CR

Redeļu kaste, alus (Crate, beer)

CB

Redeļu kaste ar paliktni, kartona (Crate, bulk, cardboard)

DK

Redeļu kaste ar paliktni, plastmasas (Crate, bulk, plastic)

DL

Redeļu kaste ar paliktni, koka (Crate, bulk, wooden)

DM

Redeļu kaste, rāmī (Crate, framed)

FD

Redeļu kaste, augļu (Crate, fruit)

FC

Redeļu kaste, metāla (Crate, metal)

MA

Redeļu kaste, piena (Crate, milk)

MC

Redeļu kaste, vairākslāņu, kartona (Crate, multiple layer, cardboard)

DC

Redeļu kaste, vairākslāņu, plastmasas (Crate, multiple layer, plastic)

DA

Redeļu kaste, vairākslāņu, koka (Crate, multiple layer, wooden)

DB

Redeļu kaste, sekla (Crate, shallow)

SC

Redeļu kaste, koka (Crate, wooden)

8 B

Klūgu grozs (Creel)

CE

Trauciņš (Cup)

CU

Cilindrs (Cylinder)

CY

Stikla pudele, bez apvalka (Demijohn, non-protected)

DJ

Stikla pudele, apvalkā (Demijohn, protected)

DP

Dozators (Dispenser)

DN

Tvertne (Drum)

DR

Tvertne, alumīnija (Drum, aluminium)

1 B

Tvertne, alumīnija, ar nenoņemamu virsu (Drum, aluminium, non-removable head)

GC

Tvertne, alumīnija, ar noņemamu virsu (Drum, aluminium, removable head)

QD

Tvertne, šķiedru (Drum, fibre)

IG

Tvertne, dzelzs (Drum, iron)

DI

Tvertne, plastmasas (Drum, plastic)

IH

Tvertne, plastmasas, ar nenoņemamu virsu (Drum, plastic, non-removable head)

QF

Tvertne, plastmasas, ar noņemamu virsu (Drum, plastic, removable head)

QG

Tvertne, saplākšņa (Drum, plywood)

1D

Tvertne, tērauda (Drum, steel)

1 A

Tvertne, tērauda, ar nenoņemamu virsu (Drum, steel, non-removable head)

QA

Tvertne, tērauda, ar noņemamu virsu (Drum, steel, removable head)

QB

Tvertne, koka (Drum, wooden)

1 W

Aploksne (Envelope)

EN

Aploksne, tērauda (Envelope, steel)

SV

Plēves iepakojums (Filmpack)

FP

Muca (Firkin)

FI

Stikla kolba (Flask)

FL

Elastīgs plastmasas maiss (Flexibag)

FB

Elastīga plastmasas cisterna (Flexitank)

FE

Pārtikas produktu tvertne (Foodtainer)

FT

Lādīte, slēdzama (Footlocker)

FO

Rāmis (Frame)

FR

Brusa/baļķis (Girder)

GI

Brusas/baļķi, saiņos/saišķos (Girders, in bundle/bunch/truss)

GZ

Grozs ar vāku (Hamper)

HR

Muca (Hogshead)

HG

Lietnis (Ingot)

IN

Lietņi, saiņos/saišķos (Ingots, in bundle/bunch/truss)

IZ

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem (Intermediate bulk container)

WA

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, alumīnija (Intermediate bulk container, aluminium)

WD

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, alumīnija, šķidrumiem (Intermediate bulk container, aluminium, liquid)

WL

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, alumīnija, zem spiediena > 10 kPa (Intermediate bulk container, aluminium, pressurised > 10 kpa)

WH

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, kompozītiepakojums (Intermediate bulk container, composite)

ZS

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, kompozītiepakojums, elastīgas plastmasas, šķidrumiem (Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids)

ZR

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, kompozītiepakojums, elastīgas plastmasas, zem spiediena (Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised)

ZP

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, kompozītiepakojums, elastīgas plastmasas, cietām vielām (Intermediate bulk container, composite, flexible plastics, solids)

ZM

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, kompozītiepakojums, cietas plastmasas, šķidrumiem (Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, liquids)

ZQ

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, kompozītiepakojums, cietas plastmasas, zem spiediena (Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised)

ZN

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, kompozītiepakojums, cietas plastmasas, cietām vielām (Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, solids)

PLN

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, kartona (Intermediate bulk container, fibreboard)

 

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, elastīgs (Intermediate bulk container, flexible)

ZU

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, metāla (Intermediate bulk container, metal)

WF

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, metāla, šķidrumiem (Intermediate bulk container, metal, liquid)

WM

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, metāla, bet ne tērauda (Intermediate bulk container, metal, other than steel)

ZV

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, metāla, spiediens 10 kPa (Intermediate bulk container, metal, pressure 10 kpa)

WJ

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, dabīga koka (Intermediate bulk container, natural wood)

ZW

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, dabīga koka, ar iekšēju pamatni (Intermediate bulk container, natural wood, with inner liner)

WU

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, papīra, vairākkārtu (Intermediate bulk container, paper, multi-wall)

ZA

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, papīra, vairākkārtu, ūdensnecaurlaidīgs (Intermediate bulk container, paper, multi-wall, water resistant)

ZC

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, polimēru plēves (Intermediate bulk container, plastic film)

WS

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, saplākšņa (Intermediate bulk container, plywood)

ZX

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, saplākšņa, ar iekšēju pamatni (Intermediate bulk container, plywood, with inner liner)

WY

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, reģenerēta koka (Intermediate bulk container, reconstituted wood)

ZY

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, reģenerēta koka, ar iekšēju pamatni (Intermediate bulk container, reconstituted wood, with inner liner)

WZ

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, cietas plastmasas (Intermediate bulk container, rigid plastic)

AA

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, cietas plastmasas, savrups, šķidrumiem (Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids)

ZK

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, cietas plastmasas, savrups, zem spiediena (Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, pressurised)

ZH

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, cietas plastmasas, savrups, cietām vielām (Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids)

ZF

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, cietas plastmasas, ar struktūras aprīkojumu, šķidrumiem (Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids)

ZJ

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, cietas plastmasas, ar struktūras aprīkojumu, zem spiediena (Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pressurised)

ZG

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, cietas plastmasas, ar struktūras aprīkojumu, cietām vielām (Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids)

ZD

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, tērauda (Intermediate bulk container, steel)

WC

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, tērauda, šķidrumiem (Intermediate bulk container, steel, liquid)

WK

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, tērauda, zem spiediena > 10 kPa (Intermediate bulk container, steel, pressurised > 10 kPa)

WG

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, auduma, bez pārvalka/oderes (Intermediate bulk container, textile with out coat/liner)

WT

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, auduma, ar pārvalku (Intermediate bulk container, textile, coated)

WV

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, auduma, ar pārvalku un oderi (Intermediate bulk container, textile, coated and liner)

WX

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, auduma, ar oderi (Intermediate bulk container, textile, with liner)

WW

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, plastmasas auduma, ar pārvalku (Intermediate bulk container, woven plastic, coated)

WP

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, plastmasas auduma, ar pārvalku un oderi (Intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner)

WR

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, plastmasas auduma, ar pārvalku un oderi (Intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner)

WQ

Vidējs konteiners nefasētiem produktiem, plastmasas auduma, bez pārvalka/oderes (Intermediate bulk container, woven plastic, without coat/liner)

WN

Burka (Jar)

JR

Transportkanna, cilindriska (Jerrican, cylindrical)

JY

Transportkanna, plastmasas (Jerrican, plastic)

3H

Transportkanna, plastmasas, ar nenoņemamu virsu (Jerrican, plastic, non-removable head)

QM

Transportkanna, plastmasas, ar noņemamu virsu (Jerrican, plastic, removable head)

QN

Transportkanna, taisnstūraina (Jerrican, rectangular)

JC

Transportkanna, tērauda (Jerrican, steel)

3 A

Transportkanna, tērauda, ar nenoņemamu virsu (Jerrican, steel, non-removable head)

QK

Transportkanna, tērauda, ar noņemamu virsu (Jerrican, steel, removable head)

QL

Krūze (Jug)

JG

Džutas maiss (Jutebag)

JT

Muca (Keg)

KG

Piederumi (Kit)

KI

Koka kaste (Liftvan)

LV

Baļķis (Log)

LG

Baļķi, saiņos/saišķos (Logs, in bundle/bunch/truss)

LZ

Partija (Lot)

LT

Koka kaste augļiem un dārzeņiem (Lug)

LU

Bagāža (Luggage)

LE

Maša, pītenis (Mat)

MT

Sērkociņu kastīte (Matchbox)

MX

Savstarpēji noteikts (Mutually defined)

ZZ

Kārba (Nest)

NS

Tīkls (Net)

NT

Tīkls, caurules formas, plastmasas (Net, tube, plastic)

NU

Tīkls, caurules formas, auduma (Net, tube, textile)

NV

Nav pieejams (Not available)

NA

Kartona konteiners (Octabin)

OT

Paka (Package)

PK

Paka, kartona, ar pudeļu satveršanas caurumiem (Package, cardboard, with bottle grip-holes)

IK

Paka ar lodziņu, metāla (Package, display, metal)

IB

Paka ar lodziņu, plastmasas (Package, display, plastic)

ID

Paka ar lodziņu, koka (Package, display, wooden)

IC

Paka (Package, flow)

IA

Paka, papīra ietinumā (Package, paper wrapped)

IF

Paka (Package, show)

IE

Paciņa (Packet)

PA

Kubls (Pail)

PL

Palete (Pallet)

PX

Palete, 100 cm × 110 cm (Pallet, 100 cm x 110 cm)

AH

Palete, AS 4068-1993 (Pallet, AS 4068-1993)

OD

Palete, kaste Kombinēta atvērta kaste un palete (Pallet, box Combined open-ended box and pallet)

PB

Palete,CHEP 100 cm × 120 cm (Pallet, CHEP 100 cm x 120 cm)

OC

Palete,CHEP 40 cm × 60 cm (Pallet, CHEP 40 cm x 60 cm)

OA

Palete,CHEP 80 cm × 120 cm (Pallet, CHEP 80 cm x 120 cm)

OB

Palete, ISO T11 (Pallet, ISO T11)

OE

Palete, modulis, siksnas 80 cm × 100 cm (Pallet, modular, collars 80 cm x 100 cm)

PD

Palete, modulis, siksnas 80 cm × 120 cm (Pallet, modular, collars 80 cm x 120 cm)

PE

Palete, modulis, siksnas 80 cm × 60 cm (Pallet, modular, collars 80 cm x 60 cm)

AF

Palete, ar pašsarūkošo plēvi (Pallet, shrinkwrapped)

AG

Palete, trīskārtu gofrēts (Pallet, triwall)

TW

Palete, koka (Pallet, wooden)

8 A

Paplātes veida konteiners (Pan)

P2

Pasta paka (Parcel)

PC

Sprosts dzīvnieku pārvadāšanai (Pen)

PF

Gabals (Piece)

PP

Caurule (Pipe)

PI

Caurules, saiņos/saišķos (Pipes, in bundle/bunch/truss)

PV

Krūze ar osu (Pitcher)

PH

Planka (Plank)

PN

Plankas, saiņos/saišķos (Planks, in bundle/bunch/truss)

PZ

Platforma, neprecizēta svara vai izmēra (Platform, unspecified weight or dimension)

OF

Pods (Pot)

PT

Maisiņš (Pouch)

PO

Groziņš, augļu (Punnet)

PJ

Statīvs (Rack)

RK

Statīvs, drēbju pakaramais (Rack, clothing hanger)

RJ

Trauks, šķiedru (Receptacle, fibre)

AB

Trauks, stikla (Receptacle, glass)

GR

Trauks, metāla (Receptacle, metal)

MR

Trauks, papīra (Receptacle, paper)

AC

Trauks, plastmasas (Receptacle, plastic)

PR

Trauks, plastmasā ietverts (Receptacle, plastic wrapped)

MW

Trauks, koka (Receptacle, wooden)

AD

Plastmasas tīkls (Rednet)

RT

Spole (Reel)

RL

Gredzens (Ring)

RG

Stienis (Rod)

RD

Stieņi, saiņos/saišķos (Rods, in bundle/bunch/truss)

RZ

Rullis (Roll)

RO

Maisiņš (Sachet)

SH

Maiss (Sack)

SA

Maiss, daudzkārtu (Sack, multi-wall)

MS

Jūrnieka lāde (Sea-chest)

SE

Loksne (Sheet)

ST

Loksne, plastmasas ietinamais materiāls (Sheet, plastic wrapping)

SP

Metāla loksnes (Sheetmetal)

SM

Loksnes, saiņos/saišķos (Sheets, in bundle/bunch/truss)

SZ

Plēves apvalkā (Shrinkwrapped)

SW

Vadošā sliede (Skid)

SI

Plātne (Slab)

SB

Apvāks (Sleeve)

SY

Pārvietojamā plāksne (Slipsheet)

SL

Vārpsta (Spindle)

SD

Spole (Spool)

SO

Soma (Suitcase)

SU

Priekšmets stieņa, bloka vai gabala veidā (Tablet)

T1

Cisternas veida konteiners, vispārējai lietošanai (Tank container, generic)

TG

Cisterna, cilindriska (Tank, cylindrical)

TY

Cisterna, taisnstūra (Tank, rectangular)

TK

Tējas lāde (Tea-chest)

TC

Muca (Tierce)

ST

Skārda kārba (Tin)

T1

Paplāte (Tray)

PU

Paplāte, uz kuras horizontāli sakrauti plakani elementi (Tray, containing horizontally stacked flat items)

GU

Paplāte, vienkārtaina, bez pārvalka, kartona (Tray, one layer no cover, cardboard)

DV

Paplāte, vienkārtaina, bez pārvalka, plastmasas (Tray, one layer no cover, plastic)

DS

Paplāte, vienkārtaina, bez pārvalka, polistirola (Tray, one layer no cover, polystyrene)

DU

Paplāte, vienkārtaina, bez pārvalka, koka (Tray, one layer no cover, wooden)

DT

Paplāte, cieta, ar vāku, sakraujama kaudzē (CEN TS 14482:2002) (Tray, rigid, lidded stackable (CEN TS 14482:2002))

IL

Paplāte, divkārtaina, bez pārvalka, kartona (Tray, two layers no cover, cardboard)

DY

Paplāte, divkārtaina, bez pārvalka, plastmasas (Tray, two layers no cover, plastic tray)

DW

Paplāte, divkārtaina, bez pārvalka, koka (Tray, two layers no cover, wooden)

DX

Čemodāns (Trunk)

TR

Sainis, saišķis (Truss)

TS

Toveris (Tub)

TB

Toveris ar vāku (Tub, with lid)

TL

Tūba (Tube)

TU

Tūba, izjaucama (Tube, collapsible)

TD

Tūba, ar uzgali (Tube, with nozzle)

TV

Tūbas, saiņos/saišķos (Tubes, in bundle/bunch/truss)

TZ

Muca pārtikai (Tun)

TE

Riepa (Tyre)

TU

Nenostiprināts (Uncaged)

UC

Vienība (Unit)

UN

Neiepakots vai nefasēts (Unpacked or unpackaged)

NE

Neiepakots vai neiesaiņots, vairākas vienības (Unpacked or unpackaged, multiple units)

NG

Neiepakots vai neiesaiņots, viena vienība (Unpacked or unpackaged, single unit)

NF

Vakuumiepakojumā (Vacuum-packed)

VP

Bagāžas iepakojums (Vanpack)

VK

Tvertne/vāts (Vat)

VA

Neiepakots vai nefasēts (Unpacked or unpackaged)

NE

Transportlīdzeklis (Vehicle)

VN

Pudele pinumā (Wickerbottle)

WB

33. aile: Preču kods

Pirmais apakšiedalījums (8 cipari)

Jāaizpilda, izmantojot kombinētās nomenklatūras pozīcijas.

Ja veidlapu izmanto Savienības tranzīta procedūrai, šajā apakšiedalījumā ieraksta preces kodu, ko veido vismaz seši preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas cipari. Tomēr, ja to prasa Savienības tiesību akti, izmanto kombinētās nomenklatūras pozīciju.

Otrais apakšiedalījums (divas rakstzīmes)

Jāaizpilda saskaņā ar Taric kodu (divas rakstzīmes īpašo Savienības pasākumu piemērošanai attiecībā uz galamērķī veicamajām formalitātēm).

Trešais apakšiedalījums (četras rakstzīmes)

Jāaizpilda saskaņā ar Taric kodu (pirmais papildu kods).

Ceturtais apakšiedalījums (četras rakstzīmes)

Jāaizpilda saskaņā ar Taric kodu (otrais papildu kods).

Piektais apakšiedalījums (četras rakstzīmes)

Kodi, kas ir jāpieņem attiecīgajām dalībvalstīm.

34.a aile: Izcelsmes valsts kods

Izmanto 2. ailē ierakstītos valsts kodus.

34.b aile: Izcelsmes/ražošanas reģiona kods

Kodi, kas ir jāpieņem dalībvalstīm.

36. aile: Preference

Šajā ailē ir trīsciparu kodi, kas sastāv no viencipara komponenta no 1) un divciparu komponenta no 2).

Attiecīgie kodi ir šādi:

1. Koda pirmais cipars

1

Tarifu režīms “erga omnes”

2

Vispārējo preferenču sistēma (VPS)

3

Tarifu preferences, kas nav minētas kodā 2

4

Muitas nodokļi saskaņā ar noteikumiem Eiropas Savienības noslēgtajos nolīgumos par muitas savienību

2. Divi nākamie cipari

00

Nekas no turpmāk minētā

10

Tarifu apturēšana

15

Tarifu apturēšana ar norādītu galapatēriņu

18

Tarifu apturēšana ar sertifikātu, kas apstiprina produkta īpašo veidu

19

Apturēšana uz laiku attiecībā uz produktiem, ko ieved ar lidojumderīguma sertifikātu

20

Tarifu kvota ( *2 )

23

Tarifu kvota ar norādītu galapatēriņu (*2) 

25

Tarifu kvota ar sertifikātu, kas apstiprina produkta īpašo veidu (*2) 

28

Tarifu kvota pēc izvešanas pārstrādei (*2) 

40

Preču īpašs galapatēriņš, ko paredz Kopējais muitas tarifs

50

Sertifikāts, kas apstiprina produkta īpašo veidu

37. aile: Procedūra

A.    Pirmais apakšiedalījums

Šajā apakšiedalījumā ievadāmie kodi ir četrciparu kodi, kas sastāv no divciparu koda, kurš apzīmē pieprasīto procedūru, kam seko otrs divciparu kods, kas apzīmē iepriekšējo procedūru. Divciparu kodu saraksts ir dots tālāk.

“Iepriekšējā procedūra” ir procedūra, kura bija piemērota precēm pirms pieprasītās procedūras piemērošanas.

Jānorāda, ka gadījumos, ja iepriekšējā procedūra ir uzglabāšanas procedūra vai pagaidu ievešana, vai ja preces ir nākušas no brīvās zonas, attiecīgais kods būtu jāizmanto vienīgi tad, ja precēm nav piemērota īpaša procedūra (ievešana pārstrādei, izvešana pārstrādei).

Piemēram: preču, kas ievestas, piemērojot muitas procedūru “ievešana pārstrādei”, un kam pēc tam piemērota uzglabāšanas muitas noliktavā procedūra, reeksports = 3151 (nevis 3171). (Pirmā operācija = 5100; otrā operācija = 7151: reeksports = 3151).

Līdzīgā veidā preču, kam iepriekš piemērota pagaidu izvešana, atpakaļievešana, tām piemērojot kādu no iepriekš minētajām neuzlikšanas procedūrām, minētajā procedūrā uzskatāma par vienkāršu ievešanu. “Atpakaļievešanas” aspekta norādīšana ir vajadzīga tikai tad, ja preces laiž brīvā apgrozībā.

Piemēram: preču nodošana patēriņam ar vienlaicīgu nodošanu brīvā apgrozībā pēc tam, kad precēm piemērota muitas procedūra “izvešana pārstrādei” un kad tām pēc atpakaļievešanas piemērota procedūra “uzglabāšana muitas noliktavā” = 6121 (nevis 6171). (Pirmā operācija: pagaidu izvešana, piemērojot izvešanu pārstrādei = 2100; otrā operācija: uzglabāšana muitas noliktavā = 7121; trešā operācija: nodošana patēriņam + nodošana brīvā apgrozībā = 6121).

Kodus, kas atzīmēti tālāk sarakstā ar burtu (a), nevar izmantot par pirmajiem diviem procedūras koda cipariem, bet tikai iepriekšējās procedūras norādīšanai.

Piemēram: 4054 = preču, kam iepriekš piemērota ievešana pārstrādei citā dalībvalstī, nodošana brīvā apgrozībā un nodošana patēriņam.

Procedūru saraksts kodu norādīšanai.

Lai izveidotu četrzīmju kodu, ir jāsavieno divi no šiem pamatelementiem.

00.

Šo kodu izmanto, lai parādītu, ka nav iepriekšējas procedūras (a)

01.

Tādu preču brīva apgrozība, kuras vienlaicīgi tiek pārsūtītas saistībā ar tirdzniecību starp tādām Savienības muitas teritorijas daļām, kurās piemēro Direktīvas 2006/112/EK noteikumus, un minētās teritorijas daļām, kurās minētos noteikumus nepiemēro, vai saistībā ar tirdzniecību starp tām minētās teritorijas daļām, kurās minētos noteikumus nepiemēro

Tādu preču brīva apgrozība, kuras vienlaicīgi tiek pārsūtītas saistībā ar tirdzniecību starp Savienību un valstīm, ar kurām tā izveidojusi muitas savienību.

Piemērs: Preces, kas ienāk no trešās valsts, tiek laistas brīvā apgrozībā Francijā un nosūtītas tālāk uz Normandijas salām.

02.

Preču brīva apgrozība ar nolūku piemērot procedūru “ievešana pārstrādei” (atmaksas sistēma) (a)

Paskaidrojums: Ievešana pārstrādei (atmaksas sistēma) saskaņā ar Kodeksa 256. pantu.

07.

Brīva apgrozība ar vienlaicīgu tādas uzglabāšanas procedūras piemērošanu, kas nav uzglabāšanas muitas noliktavā procedūra

Paskaidrojums: Šis kods izmantojams, ja preces laiž brīvā apgrozībā, bet PVN un, iespējams, akcīzes nodokļi nav samaksāti.

Piemēri: Ievestas iekārtas tiek laistas brīvā apgrozībā, bet PVN nav samaksāts. Kamēr preces ir novietotas nodokļu preču noliktavā vai atzītā zonā, kas nav muitas noliktava, PVN maksāšana tiek atlikta.

Ievestas cigaretes tiek laistas brīvā apgrozībā, bet PVN un akcīzes nodokļi nav samaksāti. Kamēr preces tiek uzglabātas nodokļu preču noliktavā vai atzītā zonā, PVN un akcīzes nodokļu maksāšana tiek atlikta.

10.

Neatgriezeniska izvešana

Piemērs: Parasts Savienības preču eksports uz trešu valsti, kā arī Savienības preču eksports uz Savienības muitas teritorijas daļām, kurās nepiemēro Padomes Direktīvas 2006/112/EK noteikumus (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

11.

No līdzvērtīgām precēm iegūtu kompensācijas produktu izvešana procedūrā “ievešana pārstrādei” pirms procedūras piemērošanas ievedamām precēm

Paskaidrojums: Iepriekšēja izvešana (EX-IM) saskaņā ar Kodeksa 223. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

Piemērs: Cigarešu, kas izgatavotas no Savienības tabakas lapām, izvešana pirms tam, kad trešās valsts tabakas lapām piemērota ievešanas pārstrādei procedūra.

21.

Pagaidu izvešana izvešanas pārstrādei procedūrā

Piemērs: Paskaidrojums: Izvešanas pārstrādei procedūra saskaņā ar Kodeksa 259.–262. pantu. Sk. arī kodu 22.

22.

Pagaidu izvešana, izņemot tos gadījumus, uz kuriem attiecas kods 21

Piemērs: Izvešanas pārstrādei procedūras un ekonomiskās izvešanas pārstrādei procedūras vienlaicīga piemērošana tekstilizstrādājumiem (Padomes Regula (EK) Nr. 3036/94).

23.

Pagaidu izvešana, kas paredz atpakaļnosūtīšanu nepārveidotā stāvoklī

Piemērs: Tādu priekšmetu kā paraugi, profesionālās darbības piederumi u. c. pagaidu izvešana novietošanai izstādēs.

31.

Reeksports

Paskaidrojums: Ārpussavienības preču reeksports pēc atliktās nodokļa maksāšanas.

Piemērs: Precēm ir piemērota uzglabāšanas muitas noliktavā procedūra, un pēc tam tās deklarētas reeksportam.

40.

Preču, uz kurām neattiecas piegāde ar atbrīvojumu no PVN, vienlaicīga laišana brīvā apgrozībā un nodošana patēriņam

Piemērs: Preces, kas nāk no trešās valsts, ar muitas nodokļu un PVN samaksu.

41.

Preču, kurām piemērota ievešanas pārstrādei procedūra (atmaksas sistēma), vienlaicīga laišana brīvā apgrozībā un nodošana patēriņam (a)

Piemērs: Ievešanas pārstrādei procedūra ar ievedmuitas nodokļu un valsts uzlikto importa maksājumu samaksu.

42.

Preču, uz kurām attiecas piegāde citā dalībvalstī ar atbrīvojumu no PVN, vienlaicīga laišana brīvā apgrozībā un izlaišana patēriņam un, ja piemērojama, akcīzes nodokļa atlikšana

Paskaidrojums: Atbrīvojums no PVN samaksas un, ja piemērojama, akcīzes nodokļa atlikšana ir piešķirti tāpēc, ka pēc importa sekojusi preču piegāde Savienībā un preču pārvietošana uz citu dalībvalsti. Šādā gadījumā PVN un, ja piemērojams, akcīzes nodoklis būs maksājams galamērķa dalībvalstī. Lai izmantotu šo procedūru, personām jāievēro nosacījumi, kas minēti Direktīvas 2006/112/EK 143. panta 2. punktā, un, ja piemērojami, nosacījumi, kas minēti Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

1. piemērs: Preču imports ar atbrīvojumu no PVN ar nodokļu pārstāvja palīdzību.

2. piemērs: No trešās valsts ievestās akcīzes preces, kuras tiek laistas brīvā apgrozībā un uz kurām attiecas piegāde citā dalībvalstī ar atbrīvojumu no PVN. Laišanai brīvā apgrozībā uzreiz seko preču pārvietošana akcīzes nodokļa atliktās maksāšanas režīmā no importa vietas, ko uzsāk reģistrēts nosūtītājs saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

43.

Preču, uz kurām attiecas konkrēti pasākumi, kas saistīti ar kādas summas iekasēšanu pārejas posmā pēc jaunu dalībvalstu pievienošanās, vienlaicīga laišana brīvā apgrozībā un izlaišana patēriņam

Piemērs: Tādu lauksaimniecības produktu laišana brīvā apgrozībā, uz kuriem pārejas posmā pēc jaunu dalībvalstu pievienošanās attiecas īpaša muitas procedūra vai īpaši pasākumi starp jaunajām dalībvalstīm un pārējo Savienību – tādi, kādi savulaik attiecās uz ES un PT.

45.

Preču laišana brīvā apgrozībā un izlaišana patēriņam, iekasējot PVN vai akcīzes nodokļus, un nodokļu preču noliktavas procedūras piemērošana tām

Paskaidrojums: Atbrīvojums no PVN vai akcīzes nodokļa, piemērojot precēm nodokļu preču noliktavas procedūru.

Piemēri: No trešās valsts ievestas cigaretes ir laistas brīvā apgrozībā, un PVN ir samaksāts. Kamēr preces ir nodokļu preču noliktavā vai atzītā zonā, akcīzes nodokļu maksāšana tiek atlikta.

No trešās valsts ievestas cigaretes ir laistas brīvā apgrozībā, un akcīzes nodokļi ir samaksāti. Kamēr preces ir nodokļu preču noliktavā vai atzītā zonā, PVN maksāšana tiek atlikta.

48.

Aizstājējpreču nodošana patēriņam ar vienlaicīgu laišanu brīvā apgrozībā izvešanas pārstrādei muitas procedūrā pirms pagaidu kārtā izvedamo preču izvešanas

Paskaidrojums: Standarta apmaiņas sistēma (IM-EX), iepriekšēja ievešana saskaņā ar Kodeksa 262. panta 1. punktu.

49.

Savienības preču nodošana patēriņam tirdzniecībā starp tādām Savienības muitas teritorijas daļām, kurās piemēro Direktīvas 2006/112/EK noteikumus, un minētās teritorijas daļām, kurās minētos noteikumus nepiemēro, vai saistībā ar tirdzniecību starp tām minētās teritorijas daļām, kurās minētos noteikumus nepiemēro

Preču nodošana patēriņam saistībā ar tirdzniecību starp Savienību un valstīm, ar kurām tā izveidojusi muitas savienību.

Paskaidrojums: Tādu preču, kas nāk no Savienības daļām, kurām nepiemēro Direktīvu 2006/112/EK, imports un nodošana patēriņam. Muitas deklarācijas izmantošana ir paredzēta 134. pantā Deleģētajai Regulai (ES) 2015/2446.

Piemēri: Preces, kas ienāk no Martinikas un tiek nodotas patēriņam Beļģijā.

Preces, kas ienāk no Andoras un tiek nodotas patēriņam Vācijā.

51.

Ievešanas pārstrādei procedūra

Paskaidrojums: Ievešana pārstrādei saskaņā ar Kodeksa 256. pantu.

53.

Ievešana pagaidu ievešanas procedūrā

Piemērs: Pagaidu ievešana, piemēram, novietošanai izstādēs

54.

Ievešanas pārstrādei procedūra citā dalībvalstī (bez laišanas brīvā apgrozībā minētajā dalībvalstī) (a)

Paskaidrojums: Šo kodu izmanto, lai reģistrētu darbību Savienības iekšējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.

Piemērs: Precēm no trešās valsts Beļģijā tiek piemērota ievešana pārstrādei (5100). Pēc ievešanas pārstrādei procedūras piemērošanas tās tiek nosūtītas uz Vāciju laišanai brīvā apgrozībā (4054) vai tālākai pārstrādei (5154).

61.

Preču, uz kurām neattiecas piegāde ar atbrīvojumu no PVN, atpakaļievešana un vienlaicīga laišana brīvā apgrozībā un nodošana patēriņam

63.

Preču, ko piegādā citā dalībvalstī ar atbrīvojumu no PVN, atpakaļievešana un vienlaicīga laišana brīvā apgrozībā un nodošana patēriņam un, ja piemērojama, akcīzes nodokļa atlikšana

Paskaidrojums: Atbrīvojums no PVN samaksas un, ja piemērojama, akcīzes nodokļa atlikšana ir piešķirti tāpēc, ka pēc atpakaļievešanas sekojusi preču piegāde Savienībā un preču pārvietošana uz citu dalībvalsti. Šādā gadījumā PVN un, ja piemērojams, akcīzes nodoklis būs maksājams galamērķa dalībvalstī. Lai izmantotu šo procedūru, personām jāievēro nosacījumi, kas minēti Direktīvas 2006/112/EK 143. panta 2. punktā, un, ja piemērojami, nosacījumi, kas minēti Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

1. piemērs: Atpakaļievešana pēc izvešanas pārstrādei vai pēc pagaidu izvešanas, radušos PVN parādu uzliekot nodokļu pārstāvim.

2. piemērs: Pēc izvešanas pārstrādei atpakaļievestās akcīzes preces, kuras tiek laistas brīvā apgrozībā un kuras piegādā citā dalībvalstī ar atbrīvojumu no PVN. Laišanai brīvā apgrozībā uzreiz seko preču pārvietošana akcīzes nodokļa atliktās maksāšanas režīmā no atpakaļievešanas vietas, ko uzsāk reģistrēts nosūtītājs saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

68.

Atpakaļievešana ar daļēju nodošanu patēriņam un vienlaicīgu laišanu brīvā apgrozībā un tādas uzglabāšanas procedūras piemērošanu precēm, kas nav uzglabāšana muitas noliktavā

Piemērs: Pārstrādāti alkoholiskie dzērieni tiek atpakaļievesti un novietoti akcīzes preču noliktavā.

71.

Uzglabāšanas muitas noliktavā procedūras piemērošana precēm

Paskaidrojums: Uzglabāšanas muitas noliktavā procedūras piemērošana precēm Tas nekādā ziņā neliedz preces vienlaicīgi novietot, piemēram, akcīzes vai PVN preču noliktavā.

76.

Uzglabāšanas muitas noliktavā procedūras piemērošana precēm, lai pirms eksporta saņemtu īpašās eksporta kompensācijas maksājumu

Piemērs: Atkaulota vērša gaļa, kam pirms eksporta piemērota uzglabāšanas muitas noliktavā procedūra (4. pantā Komisijas 2006. gada 24. novembra Regulā (EK) Nr. 1741/2006, ar ko nosaka īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanas noteikumus par atkaulotu vērša gaļu, kas pirms eksportēšanas ir nodota ievešanai muitas noliktavā ( 16 )).

77.

Preču ražošana muitas dienestu uzraudzībā un muitas kontrolē (Kodeksa 5. panta 27. punkta nozīmē) pirms eksporta un eksporta kompensāciju samaksas

Piemērs: Konservēta liellopu un teļa gaļa, kas ražota muitas dienestu uzraudzībā un muitas kontrolē pirms eksportēšanas (2. un 3. pants Komisijas 2006. gada 23. novembra Regulā (EK) Nr. 1731/2006 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem eksporta kompensāciju piemērošanai konkrētiem konservētas liellopu un teļa gaļas produktiem ( 17 )).

78.

Preču ievešana brīvajā zonā (a)

91.

Preču nodošana pārstrādei muitas kontrolē (a)

92.

Pārstrāde muitas kontrolē citā dalībvalstī (bez laišanas brīvā apgrozībā minētajā dalībvalstī).(a)

Paskaidrojums: Šo kodu izmanto, lai reģistrētu darbību Savienības iekšējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.

Piemērs: Preces no trešās valsts Beļģijā tika pārstrādātas muitas kontrolē (9100). Pēc pārstrādei procedūras piemērošanas tās tiek nosūtītas uz Vāciju laišanai brīvā apgrozībā (4092).

B.    Otrais apakšiedalījums

1. Ja Savienības procedūras norādīšanai tiek izmantota šī aile, tad ir jāizmanto kods, kas sastāv no burta, kam seko divas burtciparu rakstzīmes, no kurām pirmā rakstzīme norāda pasākumu kategoriju šādi:Ievešana pārstrādei

Axx

Izvešana pārstrādei

Bxx

Atbrīvojums

Cxx

Pagaidu ievešana

Dxx

Lauksaimniecības produkti

Exx

Cits

FxxIevešana pārstrādei (IP)

Kodeksa 256. pants

Procedūra

Kodekss

Imports

Preces, kam piemērota ievešanas pārstrādei (IP) procedūra pēc tam, kad iepriekš izvesti pārstrādes produkti, kas iegūti no piena un piena produktiem

A01

Preces, kam piemērota ievešanas pārstrādei (IP) procedūra un kas domātas militārām vajadzībām ārzemēs

A02

Preces, kam piemērota ievešanas pārstrādei (IP) procedūra un kas domātas reeksportam uz kontinentālo šelfu

A03

Preces, kam piemērota ievešanas pārstrādei (IP) procedūra (vienīgi PVN)

A04

Preces, kam piemērota ievešanas pārstrādei (IP) procedūra (vienīgi PVN) un kas domātas reeksportam uz kontinentālo šelfu

A05

 

 

 

 

Preces, kam piemērota ievešanas pārstrādei (IP) procedūra bez akcīzes nodokļu atlikšanas

A08

Eksports

Pārstrādes produkti, kas iegūti no piena un piena produktiem

A51

Pārstrādes produkti, kam piemērota ievešanas pārstrādei (IP) procedūra (vienīgi PVN)

A52

Pārstrādes produkti, kam piemērota ievešanas pārstrādei (IP) procedūra un kas domāti militārām vajadzībām ārzemēs

A53Izvešana pārstrādei (OP)

Kodeksa 259. pants

Procedūra

Kodekss

Imports

Pārstrādes produkti, ko nosūta atpakaļ uz dalībvalsti, kurā samaksāti nodokļi

B01

Pārstrādes produkti, ko nosūta atpakaļ pēc garantijas remonta

B02

Pārstrādes produkti, ko nosūta atpakaļ pēc nomaiņas saskaņā ar garantiju

B03

Pārstrādes produkti, ko nosūta atpakaļ pēc izvešanas pārstrādei un PVN atlikšanas galapatēriņa gadījumā

B04

Pārstrādes produktu iepriekšēja ievešana izvešanas pārstrādei ietvaros.

B07

 

 

Eksports

Preces, kas ievestas pārstrādei (IP), tiek izvestas labošanai (OP)

B51

Preces, kas ievestas pārstrādei (IP), tiek izvestas aizstāšanai, atbilstoši garantijai

B52

Izvešana pārstrādei (OP) saskaņā ar nolīgumiem ar trešām valstīm,iespējams, saistībā ar PVN OP

B53

PVN vienīgi izvešanā pārstrādei (OP)

B54Atbrīvojums

(Regula (EK) Nr. 1186/2009)

 

Pants Nr.

Kodekss

Atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem

Fizisku personu kuras pārceļ savu pastāvīgo dzīvesvietu uz Savienību, personiskais īpašums

3

C01

Pūrs un mājsaimniecības priekšmeti, ko ieved laulību gadījumā

12. panta 1. punkts

C02

Dāvanas, ko parasti pasniedz laulības noslēgšanas gadījumā

12. panta 2. punkts

C03

Personiskais īpašums, kas iegūts mantojumā

17

C04

Skolas apģērbs, mācību materiāli un ar tiem saistīti sadzīves priekšmeti

21

C06

Niecīgas vērtības sūtījumi

23

C07

Sūtījumi, ko viena privātpersona sūta citai

25

C08

Ražošanas līdzekļi un cits aprīkojums, ko ieved, pārvietojot darbības vietu no trešās valsts uz Savienību

28

C09

Ražošanas līdzekļi un cits aprīkojums, kas pieder personām, kuras darbojas brīvā profesijā, un juridiskām personām, kas nodarbojas ar bezpeļņas darbību

34

C10

Materiāli, kas saistīti ar izglītību, zinātni vai kultūru; zinātniski instrumenti un aparāti, kas uzskaitīti I pielikumā

42

C11

Materiāli, kas saistīti ar izglītību, zinātni vai kultūru; zinātniski instrumenti un aparāti, kas uzskaitīti II pielikumā

43

C12

Materiāli, kas saistīti ar izglītību, zinātni vai kultūru; zinātniski instrumenti un aparāti, ko ieved vienīgi nekomerciāliem mērķiem (tostarp rezerves daļas, sastāvdaļas, papildierīces un darbarīki)

44-45

C13

Iekārtas, ko nekomerciāliem nolūkiem ieved zinātniskas pētniecības iestādes vai organizācijas, kas atrodas ārpus Savienības, vai to vārdā

51

C14

Laboratorijas dzīvnieki un bioloģiskas vai ķīmiskas vielas, kas paredzētas pētniecībai

53

C15

Cilvēku izcelsmes ārstnieciskas vielas, reaģenti asins grupu un audu grupu noteikšanai

54

C16

Instrumenti un aparāti, ko izmanto medicīniskos pētījumos, diagnostikā vai ārstēšanā

57

C17

Standartvielas medikamentu kvalitātes kontrolei

59

C18

Farmācijas līdzekļi, ko izmanto starptautiskās sporta sacīkstēs

60

C19

Preces labdarības vai filantropiskām organizācijām

61

C20

III pielikumā minētie neredzīgajiem paredzētie priekšmeti

66

C21

IV pielikumā minētie neredzīgajiem paredzētie priekšmeti, ko ieved paši neredzīgie savām vajadzībām (tostarp rezerves daļas, sastāvdaļas, papildierīces un darbarīki)

67. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 67. panta 2. punkts

C22

IV pielikumā minētie neredzīgajiem paredzētie priekšmeti, ko ieved noteiktas institūcijas vai organizācijas (tostarp rezerves daļas, sastāvdaļas, papildierīces un darbarīki)

67. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 67. panta 2. punkts

C23

IV pielikumā minētie citiem invalīdiem (kas nav neredzīgi) paredzētie priekšmeti, ko ieved paši invalīdi savām vajadzībām (tostarp rezerves daļas, sastāvdaļas, papildierīces un darbarīki)

68. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 68. panta 2. punkts

C24

IV pielikumā minētie citiem invalīdiem (kas nav neredzīgi) paredzētie priekšmeti, ko ieved noteiktas institūcijas un organizācijas (tostarp rezerves daļas, sastāvdaļas, papildierīces un darbarīki)

68. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 68. panta 2. punkts

C25

Preces, ko ieved nelaimē cietušo vajadzībām

74

C26

Goda zīmes vai apbalvojumi

81

C27

Dāvanas, kas saņemtas starptautisko attiecību kontekstā

82

C28

Preces, kas paredzētas monarhu vai valstu vadītāju lietošanai

85

C29

Preču paraugi, kuru vērtība ir niecīga un ko ieved tirdzniecības veicināšanai

86

C30

Iespieddarbi un reklāmas materiāli, ko ieved tirdzniecības veicināšanai

87-89

C31

Preces, ko izmanto vai patērē gadatirgū vai līdzīgā pasākumā

90

C32

Preces, kuras ieved pārbaudei, analīzēm vai izmēģinājumiem

95

C33

Sūtījumi, ko piegādā organizācijām, kuras aizsargā autortiesības vai rūpniecības un komerciālās patentu tiesības

102

C34

Uzziņu publikācijas tūristiem

103

C35

Dažādi dokumenti un priekšmeti

104

C36

Palīgmateriāli preču novietošanai un aizsardzībai to transportēšanas laikā

105

C37

Pakaiši, lopbarība un barība dzīvniekiem transportēšanas laikā

106

C38

Degviela un smērvielas, kas atrodas sauszemes mehāniskajos transportlīdzekļos un īpašos konteineros

107

C39

Materiāli, ko paredzēts izmantot kara upuru kapsētām un memoriāliem

112

C40

Zārki, urnas un bēru rotājumi

113

C41

Atbrīvojums no izvedmuitas nodokļiem

Mājdzīvnieki, ko izved, pārvietojot lauksaimniecības darbību no Savienības uz trešo valsti

115

C51

Rupjā barība un lopbarība, kas ir līdzi dzīvniekiem, tos eksportējot

121

C52Pagaidu ievešana

Procedūra

Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446, ... pants

Kodekss

Paletes

208. un 209. pants

D01

Konteineri

210. un 211. pants

D02

Transportlīdzeklis

212

D03

Ceļotāju personiskās lietošanas priekšmeti un preces, ko ceļotāji ieved sportam

219

D04

Jūrnieku iedzīves priekšmeti

220

D05

Materiāli glābšanas darbiem

221

D06

Medicīnas, ķirurģijas un laboratorijas iekārtas

222

D07

Dzīvnieki

223

D08

Preces, kuras paredzētas darbībām konkrēti pierobežas zonā

224

D09

Skaņas, attēla vai datu nesēji

225

D10

Reklāmas materiāli

225

D11

Profesionālās darbības piederumi

226

D12

Mācību materiāli un zinātniskais aprīkojums

227

D13

Iepakojumi, ar kravu

228

D14

Iepakojumi, bez kravas

228

D15

Matrices, veidnes, sagataves, rasējumi, skices, mērīšanas, pārbaužu, testēšanas rīki un tamlīdzīgi priekšmeti

229

D16

Īpaši darbarīki un instrumenti

230

D17

Izmēģināmās preces

231. panta a) apakšpunkts

D18

Ievestas preces, uz kurām attiecina pieņemšanas pārbaudes saskaņā ar pirkuma līgumu

231. panta b) apakšpunkts

D19

Preces izmēģinājumu veikšanai

231. panta c) apakšpunkts

D20

Paraugi

232

D21

Ražošanas līdzekļu aizvietotāji

233

D22

Preces izstādīšanai vai izmantošanai publiskā pasākumā

234. panta 1. punkts

D23

Preces pārbaudīšanai (seši mēneši) 234. panta 2. punkts

234. panta 2. punkts

D24

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

234. 3. punkta a) apakšpunkts

D25

Preces pārdošanai izsolē

234. panta 3. punkta b) apakšpunkts

D26

Rezerves daļas, palīgierīces un aprīkojums

235

D27

Preces, ko ieved konkrētās situācijās, kurām nav ekonomiskas ietekmes

236. panta b) apakšpunkts

D28

Preces, ko ieved neregulāri un uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus

236. panta a) apakšpunkts

D29

Pagaidu ievešana ar daļēju atbrīvojumu no nodokļiem

206

D51Lauksaimniecības produkti

Procedūra

Kodekss

Imports

Vienības cenas izmantošana, nosakot muitas vērtību atsevišķām ātrbojīgām precēm (Kodeksa 74. panta 2. punkta c) apakšpunkts un [Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 panta 6. punkts.

E01

Standarta importa vērtības (piemēram: Regula (EK) Nr. 543/2011)

E02

Eksports

Lauksaimniecības produkti, par kuriem tiek prasīta kompensācija un kuriem ir nepieciešams eksporta sertifikāts (I pielikuma preces).

E51

Lauksaimniecības produkti, par kuriem tiek prasīta kompensācija un kuriem nav nepieciešams eksporta sertifikāts (I pielikuma preces).

E52

Lauksaimniecības produkti, par kuriem tiek prasīta kompensācija, kurus eksportē mazos daudzumos, un kuriem nav nepieciešams eksporta sertifikāts (I pielikuma preces).

E53

Lauksaimniecības produkti, par kuriem tiek prasīta kompensācija un kuriem ir nepieciešams eksporta sertifikāts (nav I pielikuma preces).

E61

Lauksaimniecības produkti, par kuriem tiek prasīta kompensācija un kuriem nav nepieciešams eksporta sertifikāts (nav I pielikuma preces).

E62

Lauksaimniecības produkti, par kuriem tiek prasīta kompensācija, kurus eksportē mazos daudzumos, un kuriem nav nepieciešams eksporta sertifikāts (nav I pielikuma preces).

E63

Lauksaimniecības produkti, kurus eksportē mazos daudzumos, ko neņem vērā, aprēķinot pārbaudes minimālās likmes, un par kuriem tiek prasīta kompensācija.

E71

Cits

Procedūra

Kodekss

Imports

Atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem atpakaļnosūtītām precēm (Kodeksa 203. pants)

F01

Atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem atpakaļnosūtītām precēm (Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446, 159. pantā minētie īpašie apstākļi: lauksaimniecības preces)

F02

Atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem atpakaļnosūtītām precēm (Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446, 158. panta 3. punktā minētie īpašie apstākļi: labošana vai atjaunošana)

F03

Pārstrādes produkti, kuri tiek atpakaļnosūtīti uz Savienību pēc iepriekšēja eksporta vai reeksporta (Kodeksa 205. panta 1. punkts)

F04

Akcīzes preču pārvietošana atliktās nodokļa maksāšanas režīmā no importa vietas saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

F06

 

 

Atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem jūras zvejas produktiem un citiem produktiem, ko no trešās valsts teritoriālajiem ūdeņiem izcēluši kādā dalībvalstī reģistrēti vai uzskaitē esoši un ar tās karogu kuģojoši kuģi

F21

Atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem produktiem, kas iegūti no jūras zvejas produktiem un citiem produktiem, ko no trešās valsts teritoriālajiem ūdeņiem uz sava klāja izcēluši kādā dalībvalstī reģistrēti vai uzskaitē esoši un ar tās karogu kuģojoši apstrādes kuģi

F22

Preces, kurām pēc izvešanas pārstrādei procedūras tiek piemērota uzglabāšanas procedūra bez akcīzes nodokļu atlikšanas

F31

Preces, kurām pēc ievešanas pārstrādei procedūras tiek piemērota uzglabāšanas procedūra bez akcīzes nodokļu atlikšanas

F32

Preces, kurām pēc atrašanās brīvajā zonā, tiek piemērota uzglabāšanas procedūra bez akcīzes nodokļu atlikšanas

F33

Preces, kurām pēc galapatēriņa tiek piemērota uzglabāšanas procedūra bez akcīzes nodokļu atlikšanas

F34

Preču, kurām piemērota pagaidu ievešana, laišana brīvā apgrozībā pasākumiem vai pārdošanai, piemērojot aprēķinu elementus, kas ir spēkā brīdī, kad pieņemta deklarācija par laišanu brīvā apgrozībā

F41

Pārstrādes produktu laišana brīvā apgrozībā, ievedmuitas nodokļu summu aprēķinot saskaņā ar Kodeksa 86. panta 3. punktu.

F44

 

 

Eksports

Izvešana militārām vajadzībām

F51

Preces krājumiem

F61

Preces krājumiem, kam pienākas kompensācija

F62

Ievešana pārtikas krājumu noliktavā (Komisijas Regulas (EK) Nr. 612/2009 37. līdz 40. pants (1))

F63

Pārtikas krājumiem domātu preču izņemšana no pārtikas krājumu noliktavas

F64

(1)   OV L 186, 17.7.2009., 1. lpp.

2. Kodiem, kas paredzēti vienīgi lietošanai iekšzemē, ir jāsastāv no cipariem, kam seko divas burtciparu rakstzīmes, atbilstīgi attiecīgās dalībvalsts nomenklatūrai.

40. aile: Kopsavilkuma deklarācija/iepriekšējais dokuments

Šajā ailē ir burtciparu (an..26) kodi.

Katram kodam ir trīs komponenti, ko atdala ar defisēm (-). Pirmais komponents (a1) ir trīs dažādi burti, un to izmanto, lai atšķirtu trīs tālāk minētās kategorijas. Otrais komponents (an..3), kas sastāv no ciparu un/vai burtu kombinācijas, palīdz identificēt dokumenta veidu. Trešais komponents (an..20) apzīmē ziņas, kas vajadzīgas, lai atpazītu dokumentu – tā identifikācijas numurs vai cita atpazīstama atsauce.

1.    Pirmais komponents (a1):

kopsavilkuma deklarācija, ko apzīmē “X”,

sākotnējā deklarācija, ko apzīmē “Y”,

iepriekšējais dokuments, ko apzīmē “Z”,

2.    Otrais komponents (an..3):

Izraugās dokumentam saīsinājumu no “dokumentu saīsinājumu saraksta”.

Šajā sarakstā ir iekļauts kods “CLE”, kas nozīmē: “preču iereģistrēšanas uzskaitē datums un atsauce”. (Kodeksa 182. pants) Datumu norāda ar kodu šādi: ggggmmdd.

3.    Trešais komponents (an..20):

Te ieraksta dokumenta identifikācijas numuru vai citu atpazīstamu norādi.

Piemēri:

 Iepriekšējais dokuments ir T1 tranzīta dokuments, kam galamērķa iestāde ir piešķīrusi numuru “238544”. Tādējādi kods būs “Z-821-238544”. (“Z” apzīmē iepriekšējo dokumentu, “821” – tranzīta procedūru, savukārt “238544” – dokumenta reģistrācijas numuru (vai NCTS operācijās – MRN).

 Kravas manifestu ar numuru “2222” izmanto par kopsavilkuma deklarāciju. Kods ir “X-785-2222”. (“X” attiecas uz kopsavilkuma deklarāciju, “785” – uz kravas manifestu, bet “2222” – uz manifesta identifikācijas numuru).

 Preces ir iereģistrētas uzskaitē 2002. gada 14. februārī. Tādēļ kods ir “Y-CLE-20020214-5” (“Y” rāda, ka ir bijusi sākotnējā deklarācija, “CLE” – “iereģistrēšanu uzskaitē”, “20020214” – ieraksta datumu, kur “2002” ir gads, “02” – mēnesis, “14” – datums, bet “5” – preču iereģistrēšanas uzskaitē atsauce).Dokumentu saīsinājumu saraksts

Taras saraksts

235

Kravas saraksts (pavadzīme)

270

Iepakojumu saraksts

271

Faktūrrēķins

325

Komercrēķins

380

Ekspeditora pavadzīme

703

Galvenais konosaments

704

Konosaments

705

CIM preču pavadzīme (dzelzceļa)

720

SMGS pavadzīme (dzelzceļš)

722

Autopārvadājumu pavadzīme

730

Gaisa kravas pavadzīme

740

Gaisa kravas galvenā pavadzīme

741

Pavadadrese (pasta sūtījumiem)

750

Multimodālā/kombinētā pārvadājuma dokuments

760

Kravas manifests

785

Detalizēts uzskaitījums

787

Savienības tranzīta deklarācija – Jaukti sūtījumi (T)

820

Savienības ārējā tranzīta deklarācija (T1)

821

Savienības iekšējā tranzīta deklarācija (T2)

822

 

 

TIR karnete

952

ATA karnete

955

Preču iereģistrēšanas uzskaitē atsauce/datums

CLE

Informācijas lapa INF 3

IF3

Informācijas lapa INF8

IF8

Kravas manifests – vienkāršota procedūra

MNS

Savienības iekšējā tranzīta deklarācija – Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446 188. pants

T2F

T2M

T2M

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija

355

Kopsavilkuma deklarācija par pagaidu uzglabāšanu

337

Cits

ZZZ

Ja iepriekš minēto dokumentu noformē, izmantojot VAD, tad saīsinājumā iekļauj kodus, kas norādīti 1. ailes pirmajā apakšiedalījumā. (IM, EX, CO un EU)

43. aile: Vērtības noteikšanas metode

Noteikumus, ko izmanto, lai noteiktu ievesto preču muitas vērtību, norāda ar kodu šādi:Kods

Attiecīgie Kodeksa noteikumi

Metode

1

Kodeksa 70. pants

Ievesto preču darījuma vērtība

2

Kodeksa 74. panta 2. punkta a) apakšpunkts

Identisku preču darījuma vērtība

3

Kodeksa 74. panta 2. punkta b) apakšpunkts

Līdzīgu preču darījuma vērtība

4

Kodeksa 74. panta 2. punkta c) apakšpunkts

Deduktīvā vērtības metode

5

Kodeksa 74. panta 2. punkta d) apakšpunkts

Aprēķinātās vērtības metode

6

Kodeksa 74. panta 3. punkts

Vērtība, kuru nosaka pēc pieejamo datu metodes

44. aile: Papildu informācija, uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas

1.    Papildu informācija

Piecciparu kodu izmanto, ar kodu norādot muitas papildu informāciju Šis kods seko papildu informācijai, ja vien Savienības tiesību aktos nav paredzēts kodu izmantot teksta vietā.

Piemērs.

Deklarētājs 2. ailē ievada kodu 00300 , lai norādītu, ka deklarētājs un sūtītājs un viena un tā pati persona.

Savienības tiesību aktos paredzēts, ka konkrētā papildu informācija ir ievadāma nevis 44., bet citā ailē. Taču šāda papildu informācija ir norādāma ar kodu atbilstoši tiem pašiem noteikumiem, ar kuriem informācija, kas konkrēti ierakstāma 44. ailē. Bez tam gadījumos, kad Savienības tiesību aktos nav konkrēti norādīts, kurā ailē informācija ierakstāma, to ieraksta 44. ailē.

Visi papildu informācijas veidi ir norādīti šīs sadaļas beigās.

Dalībvalstis var paredzēt, ka jāizmanto valsts papildu informācija, ja to kodējuma struktūra atšķiras no Savienības papildu informācijas kodiem.

2.    Sagatavotie dokumenti, sertifikāti un atļaujas

a) Dokumenti, sertifikāti un Savienības vai starptautiskas atļaujas vai citi atsauces dokumenti, ko uzrāda, apliecinot deklar