Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0040

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/40 (2016. gada 3. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014

C/2016/6853

OJ L 5, 10.1.2017, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/40/oj

10.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 5/11


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/40

(2016. gada 3. novembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 24. pantu un 223. panta 2. punktu.

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2), un jo īpaši tās 64. panta 6. punkta a) apakšpunktu un 106. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II daļas I sadaļas II nodaļas I iedaļa paredz divas atbalsta shēmas, kuru nolūks ir uzlabot lauksaimniecības produktu izplatīšanu bērniem izglītības iestādēs. Pirmā shēma attiecas uz augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādi (programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem), un otrā attiecas uz piena un piena produktu piegādi (programma skolu apgādei ar pienu). Šīs divas programmas aizstāj ar vienotu programmu, kas tiek ieviesta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/791 (3) un stājas spēkā no 2017./2018. mācību gada. Šī vienotā programma paredz jaunu vienotu satvaru Savienības palīdzībai attiecībā uz izglītības iestādēs izglītojamo bērnu apgādi ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem augļu un dārzeņu produktiem, svaigiem banānu nozares produktiem (“skolām paredzēti augļi un dārzeņi”) un ar pienu un piena produktiem (“skolām paredzēts piens”) (“skolu apgādes programma”). Ar Regulu (ES) 2016/791 grozītā Regula (ES) Nr. 1308/2013 arī dod Komisijai pilnvarojumu pieņemt deleģētos aktus un īstenošanas aktus. Lai nodrošinātu skolu programmas netraucētu darbību jaunajā tiesiskajā regulējumā, ar šādiem aktiem ir jāpieņem daži noteikumi. Šiem aktiem būtu jāaizstāj Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1047/2014 (4) un (ES) 2016/247 (5), Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/248 (6) un Komisijas Regula (EK) Nr. 657/2008 (7). Tāpēc šie akti būtu jāatceļ, tomēr to piemērošana būtu jāturpina līdz brīdim, kad spēkā esošā programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un programma skolu apgādei ar pienu beidzas.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 8. punktu nosacījums dalībvalstu dalībai skolu apgādes programmā ir, ka pirms dalības sākuma tām jāizstrādā valsts vai reģiona līmeņa stratēģija skolu apgādes programmas īstenošanai. Reizi sešos gados jāuzraksta jauna stratēģija. Ja dalībvalstis izlemj skolu programmu īstenot reģionālā līmenī, tām saskaņā ar saviem noteikumiem vai procedūrām stratēģija jāizstrādā katram reģionam un jāparedz koordinācijas satvars. Tām jāizveido viens kontaktpunkts, kurā apmainīties ar informāciju ar Komisiju, lai Komisija labāk varētu novērtēt attiecīgās dalībvalsts stratēģijas un uzraudzīt un novērtēt to īstenošanu. Lietderīgi ir arī pieņemt noteikumus par termiņiem, līdz kuriem stratēģija un jebkādi vēlāki grozījumi jāiesniedz Komisijai.

(3)

Īpaši nosacījumi būtu jānosaka par to, kā izstrādā un piemēro papildu izglītojošus pasākumus, jo īpaši attiecībā uz vajadzību atbalstīt produktu izplatīšanu. Lai pasākumus un visu skolu apgādes programmu padarītu rezultatīvāku, būtu jāpieļauj, ka šajos pasākumos var iesaistīties arī skolotāji un vecāki.

(4)

Juridiskās noteiktības interesēs ir lietderīgi konkretizēt skolu apgādes programmas īstenošanas vajadzībām radušās izmaksas, kas ir tiesīgas uz Savienības atbalstu.

(5)

Pienācīgas pārvaldības, budžeta pārvaldības un uzraudzības labad jānorāda atbalsta piešķiršanas nosacījumi un atbalsta pieteikuma iesniedzēju atlases un apstiprināšanas nosacījumi.

(6)

Būtu jānosaka īpaši nosacījumi, ar kādiem aptur un atsauc apstiprinājumu, un administratīvi sodi, kādi jānosaka atbalsta pieteikumu iesniedzējiem, kas neizpilda skolu apgādes programmas sakarā noteiktos pienākumus.

(7)

Lai būtu iespējams novērtēt skolu apgādes programmas rezultativitāti, veikt ekspertu līmeņa novērtēšanu un apmainīties ar labo praksi, dalībvalstīm būtu jāuzrauga un regulāri jāvērtē skolu programmas īstenošana, kā arī iegūtie rezultāti jāsūta Komisijai. Šajā nolūkā būtu precīzi jānosaka uzraudzības ziņojumu raksturs un tajos sniedzamās informācijas veids. Turklāt, ja dalībvalsts nav izpildījusi prasības attiecībā uz uzraudzību un novērtēšanu, tas var apdraudēt skolu apgādes programmas rezultativitātes novērtēšanu un garantiju, ka Savienības atbalsts tiek pareizi pārvaldīts. Tāpēc būtu jānosaka noteikumi, kas paredzētu, ka, dalībvalstij novērtējuma ziņojumu iesniedzot novēloti, Komisija piemēro atturošu atbalsta samazinājumu.

(8)

Lai skolu apgādes programma tiktu uzraudzīta un novērtēta rezultatīvi, būtu precīzi jānosaka, kāda rakstura un veida informācija dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai.

(9)

Lai būtu drošība, ka skolu apgādes programmā izplatītie produkti atbilst tādiem mērķiem kā veselīgu ēšanas paradumu veicināšana un bērnu pieradināšana pie šo produktu dabiskās garšas, ir lietderīgi precizēt, ka tādiem Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 4. punktā minētiem produktiem, kuru sagatavošanai vai ražošanai cukurs nav tehniski nepieciešams, maksimālajam pievienotā cukura līmenim vajadzētu būt nullei.

(10)

Lai būtu drošība, ka skolu apgādes programmā izplatītie produkti atbilst tādiem mērķiem kā veselīgu ēšanas paradumu veicināšana, ir lietderīgi precizēt, kādu maksimālo pievienotā cukura un/vai medus līmeni dalībvalstis var atļaut produktos, kas norādīti sarakstā Regulas (ES) Nr. 1308/2013 V pielikumā. Dalībvalstis var paredzēt zemākas robežvērtības.

(11)

Būtu jānosaka īpaši nosacījumi, kas nodrošinātu, ka, izglītības iestādēs parastajās skolu maltītēs izplatot produktus, kuri saņem Savienības atbalstu, Savienības skolu apgādes programmai tiek panākta pievienotā vērtība un papildu redzamība.

(12)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 8. punktu dalība skolu apgādes programmās un tas, ka Savienība tās subsidē, dalībvalstīm ir jāpublisko. Šajā nolūkā dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot plakātu, kuru var izvietot līdzdalīgajās izglītības iestādēs. Plakāts būtu jāizstrādā saskaņā ar noteiktām minimālajām prasībām.

(13)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 (8) V nodaļa nosaka noteikumus par Savienības atbalsta summām un maksājumiem piemērotā valūtas kursa noteicošajām dienām. Tāpēc jāiekļauj noteikumi, kas reglamentē ar skolu apgādes programmas īstenošanu saistīto atbalstu. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

SKOLU APGĀDES PROGRAMMAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma un definīcijas

1.   Ar šo regulu tiek noteikti noteikumi, kas papildina Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestādēs izglītojamo bērnu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem augļu un dārzeņu produktiem un svaigiem banānu nozares produktiem (“skolām paredzēti augļi un dārzeņi”) un to izplatīšanai, kā arī apgādei ar pienu un piena produktiem (“skolām paredzēts piens”) un to izplatīšanai un noteiktām saistītām izmaksām minētās regulas 23. pantā minētajā programmā (“skolu apgādes programma”).

2.   Šīs regulas nolūkiem piemēro Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/39 (9) 1. panta 2. punktā noteikto mācību gada definīciju.

2. pants

Dalībvalstu stratēģijas

1.   Izstrādājot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 8. punktā minēto stratēģiju, dalībvalstis var izvēlēties, kādā administratīvajā līmenī tās skolu apgādes programmu vēlas īstenot. Ja dalībvalstis izlemj skolu programmu īstenot reģionālā līmenī, tām saskaņā ar saviem noteikumiem vai procedūrām jāizstrādā stratēģija katram reģionam un paralēls koordinācijas satvars dalībvalsts līmenī. Dalībvalsts informācijas apmaiņai ar Komisiju izveido vienu kontaktpunktu.

2.   Ja dalībvalsts skolu apgādes programmā pieejamos produktus nedara pieejamus bez maksas, tā savā stratēģijā izskaidro kārtību, ko tā ieviesusi, lai būtu drošība, ka skolu apgādes programmā sniegtais Savienības atbalsts atspoguļojas cenā, par kādu šie produkti tiek piedāvāti.

3.   Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties skolu apgādes programmā, savu stratēģiju Komisijai paziņo līdz tam 30. aprīlim, kas ir pirms pirmā stratēģijas aptvertā mācību gada sākuma. Tomēr stratēģiju, kas aptver sešu gadu periodu, kura sākums ir 2017./2018. mācību gads, dalībvalstis Komisijai paziņo līdz 2017. gada 1. augustam.

4.   Dalībvalsts savu stratēģiju var grozīt. Grozīto stratēģiju dalībvalsts Komisijai paziņo divu mēnešu laikā no grozījuma izdarīšanas.

3. pants

Papildu izglītojošie pasākumi

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 10. punktā minētie papildu izglītojošie pasākumi atbalsta produktu izplatīšanu un ir tieši saistīti ar skolu apgādes programmas mērķiem.

2.   Papildu izglītojošie pasākumi atbalsta skolām paredzētu augļu un dārzeņu un skolām paredzēta piena izplatīšanu un, ja pie tiem pieder lauksaimniecības produkti, kas nav Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 3., 4. un 5. punktā minētie produkti, pasākumos jāparedz šo citu produktu degustācija.

3.   Papildu izglītojošajos pasākumos var iesaistīt arī vecākus un skolotājus.

4. pants

Atbilstīgās izmaksas

1.   Uz Savienības atbalstu ir tiesības pretendēt par šādām izmaksām:

a)

izmaksas par produktiem, kas piegādāti saskaņā ar skolu apgādes programmu un izplatīti bērniem Regulas (ES) Nr. 1308/2013 22. pantā minētajās izglītības iestādēs, tai skaitā apgādē ar produktiem un to izplatīšanā izmantoto iekārtu pirkšanas, nomas, īres un izpirkumnomas izmaksas, kā paredzēts dalībvalsts stratēģijā;

b)

papildu izglītojošo pasākumu izmaksas, ieskaitot:

i)

izmaksas par degustācijas stundu organizēšanu, skolu dārzu izveidi un uzturēšanu, lauku saimniecību apmeklējumiem un tiem līdzīgām darbībām, kuru mērķis ir atjaunot bērnu saikni ar lauksaimniecību;

ii)

tādu pasākumu izmaksas, kuru mērķis ir bērnus izglītot par lauksaimniecību, veselīgiem ēšanas paradumiem, vietējo pārtikas apriti, bioloģisko lauksaimniecību, ilgtspējīgu ražošanu un cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu;

c)

izmaksas par skolu apgādes programmas reklāmu, kas būs tieši orientēta uz plašākas auditorijas informēšanu par skolu apgādes programmu, ieskaitot:

i)

izmaksas par šīs regulas 12. pantā minēto plakātu;

ii)

izmaksas par informatīvām kampaņām, kurās izmanto apraidi, elektronisko saziņu, laikrakstus un tamlīdzīgus saziņas līdzekļus;

iii)

izmaksas par informatīvām sesijām, konferencēm, semināriem un darbsemināriem, kas veltīti sabiedrības informēšanai par programmu, un tamlīdzīgiem pasākumiem;

iv)

izmaksas par informācijas un popularizēšanas materiāliem, piemēram, vēstulēm, informatīvām lapām, brošūrām, reklāmas suvenīriem un tamlīdzīgiem materiāliem;

d)

izmaksas par tīklošanās pasākumiem, kuros notiek apmaiņa ar pieredzi un labo praksi attiecībā uz skolu apgādes programmas īstenošanu;

e)

izmaksas, kas saistītas ar dalībvalstu pienākumu uzraudzīt un novērtēt skolu apgādes programmas rezultativitāti;

f)

izmaksas par skolu apgādes programmā piegādāto produktu transportu un izplatīšanu, ja tās neaptver šā punkta a) apakšpunkts.

2.   Šā panta 1. punktā minētās izmaksas nefinansē ne no vienas citas Savienības atbalsta shēmas, programmas, pasākuma vai operācijas.

3.   Nav tiesību pretendēt uz atbalstu par pievienotās vērtības nodokli (PVN).

4.   Nav tiesību pretendēt uz Savienības atbalstu par izdevumiem, kas saistās ar personālizmaksām, ja minētās personālizmaksas finansē no dalībvalsts publiskajiem līdzekļiem.

5. pants

Atbalsta piešķiršanas un atbalsta pieteikuma iesniedzēju izraudzīšanās vispārīgie nosacījumi

1.   Dalībvalstij skolu apgādes programmā piešķirtais atbalsts tiek sadalīts atbalsta pieteikuma iesniedzējiem, kurus saskaņā ar 6. pantu ir apstiprinājusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde un kuru pieteikums attiecas uz vienas vai vairāku šādu darbību īstenošanu:

a)

saskaņā ar skolu apgādes programmu īstenota produktu piegāde vai izplatīšana bērniem izglītības iestādēs;

b)

papildu izglītojošie pasākumi;

c)

uzraudzības vai novērtēšanas darbības;

d)

reklāma.

2.   Dalībvalstis atbalsta pieteikuma iesniedzējus izraugās no šādām struktūrām:

a)

izglītības iestādes;

b)

izglītības pārvaldes iestādes;

c)

produktu piegādātāji vai izplatītāji;

d)

organizācijas, kas rīkojas vienas vai vairāku izglītības iestāžu vārdā, vai izglītības iestādes, kas īpaši izveidotas, lai pārvaldītu un nodrošinātu jebkuru 1. punktā minēto darbību;

e)

citas publiskas vai privātas struktūras, kas iesaistītas jebkuru 1. punktā minēto darbību pārvaldībā vai nodrošināšanā.

6. pants

Atbalsta pieteikuma iesniedzēju apstiprināšanas nosacījumi

1.   Atbalsta pieteikuma iesniedzējus apstiprina tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas izglītības iestāde, kam produktus piegādā un/vai izplata. Apstiprinājumu piešķir ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzēji rakstiski apņemas:

a)

nodrošināt, ka saskaņā ar programmu Savienības finansētie produkti tiek darīti pieejami bērniem patēriņam izglītības iestādēs vai iestādēs, par kurām pieteikuma iesniedzēji iesniegs atbalsta pieteikumu;

b)

papildu izglītojošiem pasākumiem, uzraudzībai, novērtēšanai un reklāmai piešķirto atbalstu izmantot saskaņā ar skolu apgādes programmas mērķiem;

c)

ja konstatēts, ka produkti nav izplatīti bērniem vai ka par produktiem nevar pretendēt uz Savienības atbalstu, atmaksāt nepamatoti samaksātu atbalstu par attiecīgajiem daudzumiem;

d)

atmaksāt nepamatoti samaksātu atbalstu par papildu izglītojošiem pasākumiem, uzraudzību, novērtēšanu un reklāmas pasākumiem, ja konstatēts, ka šādi pasākumi nav pienācīgi veikti;

e)

pēc kompetentās iestādes pieprasījuma darīt tai pieejamus apliecinošus dokumentus;

f)

ļaut kompetentajai iestādei veikt jebkādu vajadzīgu pārbaudi, jo īpaši padziļinātu grāmatvedības pārbaudi un preču fizisku pārbaudi.

Ja atbalsta pieteikumi attiecas uz darbībām, ko aptver publiskā iepirkuma procedūra, dalībvalstis apstiprinājumu var uzskatīt par piešķirtu, ja publiskā iepirkuma procedūras dalības nosacījumos ir iekļautas pirmajā punktā aprakstītās saistības.

2.   Ja atbalsta pieteikumi ir saistīti tikai ar produktu piegādi un/vai izplatīšanu, 1. punkta b) un d) apakšpunktu nepiemēro. Pieteikuma iesniedzēji papildus rakstiski apņemas glabāt uzskaiti par to izglītības iestāžu vai izglītības pārvaldības iestāžu nosaukumiem un adresēm, kas saņēmuši viņu produktus, un uzskaiti par konkrēto pārdoto vai piegādāto produktu daudzumiem.

3.   Ja atbalsta pieteikumi ir saistīti tikai ar papildu izglītojošiem pasākumiem, 1. punkta a) un c) apakšpunktu nepiemēro. Kompetentās iestādes pieteikuma iesniedzējiem var noteikt citas rakstiskas apņemšanās, jo īpaši attiecībā uz:

a)

papildu izglītojošiem pasākumiem, kas veikti skolās, kuras nav atbalsta pieteikuma iesniedzējas;

b)

papildu pasākumiem, kuros ietilpst produktu izplatīšana.

4.   Ja atbalsta pieteikumi ir saistīti tikai ar uzraudzību, novērtēšanu vai reklāmu, 1. punkta a) un c) apakšpunktu nepiemēro.

5.   Dalībvalstis par derīgiem var uzskatīt apstiprinājumus, kas saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2016/247 piešķirti programmā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un/vai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 657/2008 piešķirti programmā skolu apgādei ar pienu, ja vien kritēriji un nosacījumi nav mainījušies.

7. pants

Apstiprinājuma apturēšana un atsaukšana

1.   Ja apstiprinātais atbalsta pieteikuma iesniedzējs nepilda skolu apgādes programmā paredzētos pienākumus, kompetentā iestāde atkarībā no tā, cik nopietna ir neatbilstība, un saskaņā ar proporcionalitātes principu apstiprinājumu aptur uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem vai to atsauc.

2.   Apturēšanu un atsaukšanu nenosaka Regulas (ES) Nr. 1306/2013 64. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētajos gadījumos vai ja neatbilstība ir maznozīmīga.

3.   Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma un ja atļaujas atsaukšanas iemesli ir novērsti, kompetentā iestāde atbalsta pieteikuma iesniedzēja apstiprinājumu atjaunot var ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem no dienas, kad atsaukšanas iemesli ir novērsti.

8. pants

Administratīvie sodi

Ja skolu apgādes programmā noteiktie pienākumi, izņemot Regulas (ES) Nr. 1306/2013 64. panta 2. punkta a) līdz d) punktā minētos pienākumus, netiek pildīti, pieteikuma iesniedzējs papildus nepamatoti samaksāto summu atmaksāšanai maksā administratīvu sodu, kas vienāds ar starpību starp sākotnēji pieprasīto summu un summu, ko pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs saņemt.

9. pants

Uzraudzība un novērtēšana

1.   Dalībvalstis sagādā tādas piemērotas struktūras un veidlapas, lai skolu apgādes programmas īstenošanai nodrošinātu gada uzraudzību.

2.   Skolu apgādes programmas īstenošanu dalībvalstis izvērtē, lai novērtētu, cik rezultatīvi tā īstenojusi savus mērķus.

3.   Dalībvalstu gada uzraudzības ziņojumos iekļauj informāciju par līdzekļiem, kas izmantoti katras no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 3., 4. un 5. punkta sarakstā norādīto produktu grupu piegādei un izplatīšanai un papildu izglītojošiem pasākumiem, par skolu apgādes programmā līdzdalīgo izglītības iestāžu un bērnu skaitu, par vidējo porcijas lielumu un cenu, par produktu piegādes biežumu, par piegādāto produktu daudzumu sadalījumā pa produktu grupām un attiecīgā gadījumā par produktiem, kas nav Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 3., 4. un 5. punkta sarakstā norādītie produkti un kas programmā iekļauti saskaņā ar minētās regulas 23. panta 7. punktu atbilstoši papildu izglītojošiem pasākumiem, par to, kāda veida saziņa un papildu pasākumi īstenoti, un par skolu apgādes programmas izstrādē un īstenošanā iesaistītajām iestādēm un ieinteresētajām personām.

4.   Dalībvalstu gada kontroles ziņojumos par veiktajām pārbaudēm uz vietas un saistītajiem konstatējumiem iekļauj informāciju par tā atbalsta summu, kas pieprasīts, izmaksāts un kam veicamas pārbaudes uz vietas, par atbalsta samazināšanu pēc administratīvajām pārbaudēm, par atbalsta samazināšanu sakarā ar novēlotu iesniegumu iesniegšanu, par atbalsta summām, kas pēc pārbaudēm uz vietas jāatmaksā un par piemērotajiem administratīvajiem sodiem.

5.   Ja dalībvalsts līdz Īstenošanas regulas (ES) 2017/39 8. panta 2. punktā noteiktajam termiņam Komisijai neiesniedz novērtējuma ziņojumu ar šā panta 2. punktā minētā novērtējuma rezultātiem, nākamā galīgā sadalījuma summu samazina šādi:

a)

ja termiņš pārsniegts par 1 līdz 30 dienām, par 5 %;

b)

ja termiņš pārsniegts par 31 līdz 60 dienām, par 10 %.

Ja termiņš pārsniegts vairāk nekā par 60 dienām, par katru papildu dienu galīgo sadalījumu samazina par 1 %, to aprēķinot par atlikumu.

10. pants

Pievienoto sastāvdaļu maksimālie līmeņi

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 4. punktā minētajiem produktiem maksimālais pievienotā cukura līmenis, ko saskaņā ar regulas 23. panta 6. punkta otro daļu var atļaut dalībvalstis, ir nulle.

2.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 V pielikuma sarakstā norādītajiem produktiem maksimālais pievienotā cukura un/vai medus līmenis, ko saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 6. punkta otro daļu var atļaut dalībvalstis, ir 7 %. Šajā punktā cukurs nozīmē preces, kas norādītas sarakstā ar KN kodiem 1701 un 1702. Minētajā maksimālajā pievienotā cukura līmenī 7 % ierēķina augļiem pievienoto cukuru.

3.   Sierā drīkst būt ne vairāk kā 10 % bezlaktozes sastāvdaļu.

11. pants

Produktu izplatīšana kopā ar parastajām skolu maltītēm

Pienācīgi pamatotos gadījumos, ja dalībvalstis to uzskata par savas stratēģijas mērķu sasniegšanai lietderīgu, produktus, par kuriem skolu apgādes programmā tiek saņemts Savienības atbalsts, tās skolām var ļaut izplatīt kopā ar parastajām skolu maltītēm.

Šādos gadījumos dalībvalstis gādā, ka šos produktus:

a)

neizmanto parasto skolu maltīšu gatavošanā;

b)

neizmanto, lai aizstātu produktus, kas ar publisku un/vai privātu juridisku personu finansiālu ieguldījumu ietilpst parastajās skolu maltītēs;

c)

vienmēr var nepārprotami atpazīt kā piederīgus skolu apgādes programmai (tas tiek panākts ar piemērotiem komunikācijas un publicitātes pasākumiem).

Ja izglītības iestādes parastās skolu maltītes izplata bez maksas, b) apakšpunktu nepiemēro.

12. pants

Reklāma

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 8. punkta vajadzībām dalībvalstis var izmantot plakātu, kas atbilst šīs regulas pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām. Plakāts pastāvīgi atrodas labi redzamā vietā pie līdzdalīgo izglītības iestāžu galvenās ieejas.

II NODAĻA

GROZĪJUMI, ATCELŠANA UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13. pants

Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 grozījumi

Deleģētajā regulā (ES) Nr. 907/2014 iekļauj šādu pantu:

“32.a pants

Ar skolu apgādes programmas īstenošanu saistītā atbalsta summas un maksājumi

Kas attiecas uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II daļas I sadaļas II nodaļas I iedaļā minētās skolu apgādes programmas īstenošanai piešķirto atbalstu, valūtas kursa noteicošā diena ir 1. janvāris pirms attiecīgā mācību gada.”

14. pants

Atcelšana

Atcelta tiek Regula (EK) Nr. 657/2008, Deleģētās regulas (ES) Nr. 1047/2014 un (ES) 2016/247 un Īstenošanas regula (ES) 2016/248. Tomēr šīs regulas joprojām tiek piemērotas programmai skolu apgādei ar pienu un programmai skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem mācību gados pirms 2017./2018. mācību gada līdz šo programmu beigām.

15. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro atbalstam, kas paredzēts 2017./2018. mācību gadam un turpmākiem mācību gadiem.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 3. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maijs Regula (ES) 2016/791, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (OV L 135, 24.5.2016., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 29. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 1047/2014, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz valsts vai reģiona stratēģiju, kas dalībvalstīm jāizstrādā saistībā ar programmām skolu apgādei ar pienu (OV L 291, 7.10.2014., 4. lpp.).

(5)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/247, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (OV L 46, 23.2.2016., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/248, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, un ar ko nosaka orientējošo šā atbalsta sadalījumu (OV L 46, 23.2.2016., 8. lpp.).

(7)  Komisijas 2008. gada 10. jūlija Regula (EK) Nr. 657/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz Kopienas atbalstu piena un dažu piena produktu piegādē izglītības iestāžu skolēniem (OV L 183, 11.7.2008., 17. lpp.).

(8)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).

(9)  Komisijas 2016. gada 3. novembra Īstenošanas regula (ES) 2017/39 par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).


PIELIKUMS

Minimālās prasības 12. pantā minētajam plakātam

Plakāta izmērs:

A3 vai lielāks

Burti:

1 cm vai lielāki

Nosaukums:

Eiropas Savienības “Skolu apgādes programma”

Saturs:

vismaz šāds teksts:

“Ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu mūsu [precizēt izglītības iestādes veidu (piemēram, bērnudārzs/sākumskola/skola)] piedalās Eiropas Savienības programmā skolu apgādei.”

Uz plakāta jābūt Savienības simbolam.


Top