EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0039

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/39 (2016. gada 3. novembris) par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu

C/2016/6849

OJ L 5, 10.1.2017, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/39/oj

10.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 5/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/39

(2016. gada 3. novembris)

par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 25. pantu un 223. panta 3. punktu.

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2), un jo īpaši tās 62. panta 2. punkta a)–d) apakšpunktu un 64. panta 7. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (3) un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II daļas I sadaļas II nodaļas I iedaļa paredz divas atbalsta shēmas, kuru nolūks ir uzlabot lauksaimniecības produktu izplatīšanu bērniem izglītības iestādēs. Pirmā shēma attiecas uz augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādi (programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem), un otrā attiecas uz piena un piena produktu piegādi (programma skolu apgādei ar pienu). Šīs divas programmas aizstāj ar vienotu programmu, kas tiek ieviesta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/791 (4) un stājas spēkā no 2017./2018. mācību gada. Šī vienotā programma paredz jaunu vienotu satvaru Savienības atbalstam attiecībā uz izglītības iestādēs izglītojamo bērnu apgādi (“skolu apgādes programma”) ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem augļu un dārzeņu produktiem, svaigiem banānu nozares produktiem (“skolām paredzēti augļi un dārzeņi”) un ar pienu un piena produktiem (“skolām paredzēts piens”). Ar Regulu (ES) 2016/791 grozītā Regula (ES) Nr. 1308/2013 arī dod Komisijai pilnvarojumu pieņemt deleģētos aktus un īstenošanas aktus. Lai nodrošinātu skolu programmas netraucētu darbību jaunajā tiesiskajā regulējumā, ar šādiem tiesību aktiem ir jāpieņem daži noteikumi. Šiem tiesību aktiem būtu jāaizstāj Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1047/2014 (5) un (ES) 2016/247 (6), Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/248 (7) un Komisijas Regula (EK) Nr. 657/2008 (8). Minētie tiesību akti ir atcelti ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/40 (9).

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 8. punktu dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties skolu apgādes programmā, izstrādā tās īstenošanas stratēģiju. Lai varētu novērtēt skolu apgādes programmas īstenošanu, būtu jānosaka stratēģijas elementi. Lai samazinātu administratīvo slogu, ir lietderīgi nošķirt tos elementus, kas būtu jāiekļauj stratēģijā, no tiem, kas būtu jādara pieejami Komisijai pēc pieprasījuma, revīzijas gadījumā, ja tie nav iekļauti stratēģijā.

(3)

Saprātīgas pārvaldības un budžeta vadības interesēs dalībvalstīm, kuras īsteno skolu apgādes programmu, uz Kopienas atbalstu būtu jāpiesakās ik gadu. Turklāt būtu jānosaka šāda pieteikuma saturs.

(4)

Būtu jāparedz arī tādu atbalsta pieteikumu saturs un biežums, ko iesniedz atbalsta pieteikuma iesniedzēji, kā arī jānosaka šo pieteikumu iesniegšanas noteikumi. Turklāt būtu jāprecizē, kādi apliecinošie dokumenti jāiesniedz, lai pamatotu atbalsta pieteikumus. Būtu jāparedz sankcijas, kas kompetentajai iestādei jāpiemēro novēlotas atbalsta pieteikuma iesniegšanas gadījumā.

(5)

Vajadzētu sīkāk precizēt atbalsta maksājuma nosacījumus, lai ņemtu vērā atšķirību starp atbalstu produktu piegādei un izplatīšanai un atbalstu papildu izglītojošo pasākumu veikšanai, uzraudzībai, novērtēšanai un publicitātei. Būtu arī jāprecizē, kādiem satura ziņā jābūt dokumentāriem pierādījumiem, kas jāiesniedz, lai pamatotu katru pieteikumu atbalsta maksājuma saņemšanai.

(6)

Būtu jānosaka termiņi attiecībā uz pārdalījumiem starp finanšu piešķīrumiem skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un skolu apgādei ar pienu, kā arī forma un saturs pārdalījumu paziņojumiem Komisijai un šādu paziņojumu iesniegšana.

(7)

Lai maksimāli izmantotu pieejamā finansējuma iespējas, Komisijai būtu jāpieņem pasākumi nepieprasītā Savienības atbalsta pārdalei starp dalībvalstīm, kas piedalās skolu apgādes programmā un kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1370/2013 5. panta 5. punktu paziņojušas savu vēlmi izmantot vairāk nekā tām atvēlēto piešķīrumu. Būtu jānosaka nosacījumi naudas līdzekļu pārdalījumiem starp dalībvalstīm.

(8)

Lai novērtētu skolu apgādes programmas efektivitāti un palīdzētu dalībvalstīm tālāk uzlabot valsts un reģionālās stratēģijas, dalībvalstīm būtu jāpaziņo Komisijai savi programmas uzraudzības un novērtējuma rezultāti un konstatējumi. Skaidrības labad ir lietderīgi noteikt datumu, līdz kuram jānosūta Komisijai attiecīgā gadā veiktās uzraudzības rezultāti un novērtējuma ziņojums. Komisijai šādi dokumenti būtu jāpublicē.

(9)

Lai aizsargātu Savienības finansiālās intereses, būtu jāpieņem efektīvi pasākumi cīņai pret pārkāpumiem un krāpšanu. Šajos kontroles pasākumos būtu jāiekļauj visu atbalsta pieteikumu sistemātiska administratīvā pārbaude, ko papildina pārbaudes uz vietas. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu un vienveidīgu pieeju dalībvalstīs, ņemot vērā atšķirības, kādas tajās pastāv skolu apgādes programmas īstenošanā, būtu jāprecizē šādu kontroles pasākumu apjoms, saturs un grafiks, kā arī jāparedz ziņošana par tiem.

(10)

Nepamatoti izmaksātās summas būtu jāatgūst saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 809/2014 (10).

(11)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 10. punktu sabiedrībai ir jābūt pietiekami informētai par Savienības finansiālo ieguldījumu skolu apgādes programmā. Papildus Deleģētajā regulā (ES) 2017/40 paredzētajiem noteikumiem par plakātu ir lietderīgi paredzēt noteikumus par skolu apgādes programmas publicitāti un Savienības emblēmas izmantošanu.

(12)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piemērošanas joma un definīcija

1.   Ar šo regulu tiek noteikti noteikumi Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un Regulas (ES) Nr. 1370/2013 piemērošanai attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestādēs izglītojamo bērnu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem augļu un dārzeņu produktiem un svaigiem banānu nozares produktiem (“skolām paredzēti augļi un dārzeņi”) un to izplatīšanai, kā arī apgādei ar pienu un piena produktiem (“skolām paredzēts piens”) un to izplatīšanai, papildu izglītojošiem pasākumiem un noteiktām saistītajām izmaksām Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. pantā minētajā programmā (“skolu apgādes programma”).

2.   Skolu apgādes programmas nolūkā “mācību gads” nozīmē laikposmu no 1. augusta līdz nākamā gada 31. jūlijam.

2. pants

Dalībvalstu stratēģija

1.   Dalībvalsts stratēģijā, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 8. punktā un Deleģētās regulas (ES) 2017/40 2. pantā, tiek ietverti vismaz šādi elementi:

a)

administratīvais līmenis, kādā skolu apgādes programmu īstenos;

b)

vajadzības, kas jārisina ar skolu apgādes programmas īstenošanu, un to sarindošana prioritārā secībā;

c)

rezultāti, ko paredzēts sasniegt ar skolu apgādes programmas īstenošanu, un to sasniegšanas rādītāji;

d)

sākotnējā situācija, attiecībā uz kuru progress rezultātu sasniegšanā tiks vērtēts, pamatojoties uz pieejamajiem datiem;

e)

skolu apgādes programmas galveno elementu provizoriskais budžets attiecībā uz skolu apgādi ar augļiem un dārzeņiem un skolu apgādi ar pienu, kā arī budžeta aspekti saistībā ar skolu apgādes programmu kopumā;

f)

mērķgrupa;

g)

produktu saraksts pa Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 3., 4., 5. un, ja vajadzīgs, 7. punktā minētajām to produktu grupām, kuri tiks piegādāti saskaņā ar skolu apgādes programmu;

h)

ja produkti nav pieejami bez maksas saskaņā ar skolu apgādes programmu – pasākumi, kas ieviesti, lai nodrošinātu to, ka Savienības atbalsts tiek pienācīgi atspoguļots šo produktu cenā;

i)

ja ir atļautas vienību izmaksu standarta shēmas, vienotas likmes finansējums un/vai vienreizēji maksājumi, – taisnīga, godīga un pārbaudāma aprēķina metode, kas izmantota to noteikšanai; ja izmanto uz izmaksām balstītu sistēmu, – pasākumi to izmaksu pamatotības novērtēšanai, kuras iesnieguši atbalsta pieteikuma iesniedzēji;

j)

papildu izglītojošo pasākumu mērķi un saturs;

k)

procedūras attiecīgo iestāžu un ieinteresēto personu iesaistei;

l)

atlases procedūras produktu un materiālu piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar skolu apgādes programmu;

m)

pasākumi, kas ieviesti, lai publiskotu informāciju par Savienības piešķirto atbalstu saskaņā ar skolu apgādes programmu.

2.   Dalībvalstis Komisijai pēc tās pieprasījuma dara pieejamu šādu informāciju, ja tā nav iekļauta stratēģijā:

a)

to produktu izvēles kritērijus, kurus piegādās saskaņā ar skolu apgādes programmu, un prioritāte vai prioritātes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 11. punktu;

b)

noteikumus par produktu piegādi un/vai izplatīšanu, tostarp par attiecināmajām izmaksām, plānoto izplatīšanas biežumu un grafiku un – ja izplatīšana ir atļauta parastajās skolas ēdienreizēs – pasākumus, kas veikti saskaņā ar Deleģētas regulas (ES) 2017/40 11. pantu;

c)

ja ir noteiktas maksimālās cenas, ko saņēmēji maksā par produktiem, materiāliem un pakalpojumiem, kas pieejami saskaņā ar skolu apgādes programmu, – taisnīgu, objektīvu un pārbaudāmu aprēķina metodi, kas izmantota to noteikšanai;

d)

valsts atbalsta summu, ja šādu atbalstu piešķir papildus Savienības atbalstam skolu apgādes programmai;

e)

ja spēkā esošās valsts programmas skolām tiek pagarinātas vai tiek padarītas efektīvākas ar Savienības finansējumu skolu apgādes programmai, – pasākumus, kas ieviesti, lai nodrošinātu skolu apgādes programmas pievienoto vērtību;

f)

ja tiek izplatīti produkti, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 5. punktā, – pasākumus, lai nodrošinātu, ka Savienības atbalstu izmaksā tikai par šo produktu piena komponentu un ka netiek pārsniegta summa, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1370/2013 5. panta 3. punktā;

g)

struktūras, pasākumus un kārtību, kas ieviesta, lai uzraudzītu un novērtētu skolu apgādes programmas izpildi saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/40 9. pantu un veiktu šīs regulas 9. un 10. pantā paredzētās pārbaudes.

3.   Komisija publicē dalībvalstu stratēģijas.

3. pants

Dalībvalstu pieteikumi Savienības atbalstam

Dalībvalstis katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz savu pieteikumu Savienības atbalstam attiecībā uz nākamo mācību gadu un, ja vajadzīgs, atjaunina pieteikumu Savienības atbalstam attiecībā uz kārtējo mācību gadu. Pieteikumā norāda šādas ziņas:

a)

informāciju attiecībā uz nākamo mācību gadu:

i)

atbalsta indikatīvo piešķīrumu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un skolu apgādei ar pienu, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1370/2013 1. pielikumā;

ii)

vēlmi daļu indikatīvā piešķīruma programmai skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem vai skolu apgādei ar pienu pārcelt uz citu indikatīvo piešķīrumu, nepārsniedzot maksimālo procentuālo daļu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 4. punktā, kā arī pārcēluma procentuālo apmēru un summu;

iii)

vēlmi izmantot lielāku kvotu, nekā minēts indikatīvajā piešķīrumā programmai skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un/vai skolu apgādei ar pienu, un prasīto maksimālo papildu summu, ja būs pieejams papildu piešķīrums;

iv)

nepieprasīto indikatīvā piešķīruma summu, ja nav vēlmes izmantot visu indikatīvā piešķīruma summu programmai skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un/vai skolu apgādei ar pienu;

v)

kopējo pieprasīto summu attiecībā uz skolām paredzētiem augļiem un dārzeņiem un skolām paredzētu pienu;

b)

informāciju attiecībā uz kārtējo mācību gadu:

i)

pārdalījumu starp galīgajiem piešķīrumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 4. punkta b) apakšpunktā;

ii)

ja nav vēlmes izmantot visu tā atbalsta galīgā piešķīruma summu, kas kārtējam mācību gadam paredzēts programmā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un/vai skolu apgādei ar pienu, – summu, kas netiks pieprasīta skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un/vai skolu apgādei ar pienu;

iii)

vēlmi izmantot vairāk nekā pilnu tā atbalsta galīgā piešķīruma summu, kurš paredzēts programmā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un/vai skolu apgādei ar pienu un kurš tām ir pieejams kārtējā mācību gadā, ja būs pieejams papildu piešķīrums.

Šajā pantā minētās summas tiek izteiktas euro.

4. pants

Pieteikuma iesniedzēju pieteikšanās uz atbalstu

1.   Dalībvalstis nosaka atbalsta pieteikumu formu, saturu un biežumu saskaņā ar savām stratēģijām un 2.–6. punktā izklāstītajiem noteikumiem.

2.   Atbalsta pieteikumos attiecībā uz produktu piegādi un izplatīšanu ietver vismaz šādu informāciju:

a)

produktu daudzumus, kas sadalīti pa produktu grupām, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 3., 4., 5. un, ja piemērojams, 7. punktā;

b)

pieteikuma iesniedzēja identifikācijas datus, vārdu un uzvārdu un adresi vai tādas izglītības iestādes vai izglītības pārvaldes iestādes unikālo identifikācijas numuru, kurā minētie daudzumi ir tikuši izplatīti;

c)

mācību gada sākumā skolu reģistrā ierakstīto to bērnu skaitu izglītības iestādē(s), kuriem ir tiesības saņemt skolu atbalsta programmā paredzētos produktus laikposmā, uz ko attiecas atbalsta pieteikums.

3.   Atbalsta pieteikumi attiecībā uz produktu piegādi un izplatīšanu un papildu izglītojošiem pasākumiem var attiekties uz laikposmiem no divām nedēļām līdz visam mācību gadam.

4.   Atbalsta pieteikumus iesniedz trīs mēnešu laikā no tā laikposma beigām, uz kuru tie attiecas, vai, ja atbalsta pieteikumi attiecas uz uzraudzību, novērtēšanu, publicitāti, – no materiāla piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datuma.

5.   Ja 4. punktā minētais termiņš ir pārsniegts par mazāk nekā 60 kalendārajām dienām, atbalstu tomēr izmaksā, bet samazina šādi:

a)

ja termiņš pārsniegts par 1–30 kalendārajām dienām, – par 5 %.

b)

ja termiņš pārsniegts par 31–60 kalendārajām dienām, – par 10 %.

Ja termiņš pārsniegts par vairāk nekā 60 kalendārajām dienām, atbalstu samazina par 1 % par katru papildu dienu, aprēķinu veicot no atlikuma.

6.   Atbalsta pieteikumos pieprasītās summas jāpamato ar dokumentāriem pierādījumiem, kuros norādīta piegādāto produktu, materiālu vai sniegto pakalpojumu cena un kuriem pievienota maksājuma kvīts vai maksājuma apliecinājums, vai līdzvērtīgs dokuments. Dalībvalstis precizē, kādi dokumenti jāiesniedz, lai pamatotu atbalsta pieteikumus.

Attiecībā uz atbalsta pieteikumiem, kas saistīti ar papildu izglītojošiem pasākumiem, uzraudzību, novērtēšanu un publicitāti, dokumentāros pierādījumos iekļauj finansiālo sadalījumu pa darbībām un precīzu informāciju par saistītajām izmaksām.

5. pants

Atbalsta maksājums

1.   Atbalstu attiecībā uz produktu piegādi un izplatīšanu izmaksā tikai tad:

a)

ja ir iesniegta kvīts par faktiski piegādāto un/vai izplatīto daudzumu saņemšanu; vai

b)

ja dalībvalsts atļauj izmantot vienības izmaksu standarta shēmas, vienotas likmes finansējumu un/vai vienreizēju maksājumu, uzrādot alternatīvu pierādījumu, ka daudzumi ir piegādāti un/vai sadalīti skolu apgādes programmas mērķiem un ka par tiem ir samaksāts.

2.   Atbalstu saistībā ar papildu izglītojošiem pasākumiem, uzraudzību, novērtēšanu un publicitāti izmaksā tikai tad, kad ir piegādāti attiecīgie materiāli vai sniegti attiecīgie pakalpojumi, un tikai tad, ja iesniegti dokumentāri pierādījumi, kā prasījusi kompetentā iestāde, vai, ja dalībvalsts atļauj izmantot vienības izmaksu standarta shēmas, vienotas likmes finansējumu un/vai vienreizēju maksājumu, – uzrādot alternatīvu pierādījumu, ka materiāli ir piegādāti vai pakalpojumi ir sniegti un ka par tiem ir samaksāts.

3.   Atbalstu kompetentā iestāde izmaksā trīs mēnešu laikā no dienas, kad iesniegts atbalsta pieteikums, ja vien nav uzsākta administratīva izmeklēšana.

4.   Nekādu atbalstu attiecībā uz 2017./2018. mācību gadu kompetentā iestāde nemaksā pirms šā mācību gada sākuma.

6. pants

Pārdalījumi starp piešķīrumiem

1.   Pārdalījumus starp indikatīvajiem piešķīrumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 4. punkta a) apakšpunktu veic pieteikumā Savienības atbalstam, kas minēts šīs regulas 3. pantā.

2.   Pārdalījumus starp galīgajiem piešķīrumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 4. punkta b) apakšpunktu, ja nav veikti pārdalījumi starp indikatīvajiem piešķīrumiem, var veikt pieteikumā Savienības atbalstam, kas minēts šīs regulas 3. pantā.

Katra šāda pārdalījuma summu dalībvalstis paziņo Komisijai līdz tā mācību gada 31. janvārim, kurā tie izdarīti.

7. pants

Savienības atbalsta pārdale

1.   Pamatojoties uz tā Savienības atbalsta summām, kurš pieprasīts saskaņā ar šīs regulas 3. pantu, Komisija pārdala nepieprasītos indikatīvos piešķīrumus vai to nepieprasītās daļas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1370/2013 5. panta 5. punktu.

Nekādu papildu summu nepiešķir dalībvalstij attiecībā uz produktu grupu, no kuras attiecīgā dalībvalsts ir veikusi pārdalījumu uz citu produktu grupu saskaņā ar 6. panta 1. punktu.

Ja dalībvalsts neiesniedz pieteikumu saskaņā ar 3. pantu, šīs dalībvalsts indikatīvos piešķīrumus uzskata par nepieprasītiem.

2.   Jebkurus nepieprasītus galīgos piešķīrumus vai to nepieprasītās daļas par kārtējo mācību gadu, kā paziņots saskaņā ar 3. panta b) punktu, Komisija var pārdalīt starp tām dalībvalstīm, kuras ir paziņojušas par savu vēlmi izmantot vairāk par to galīgajiem piešķīrumiem.

Nekādu papildu summu nepiešķir dalībvalstij attiecībā uz produktu grupu, no kuras attiecīgā dalībvalsts ir veikusi pārdalījumu uz citu produktu grupu saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

Šo pārdali veic no piešķīruma programmai skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem vai skolu apgādei ar pienu, pamatojoties uz pieprasītāju dalībvalstu indikatīvajiem piešķīrumiem. Ja vajadzīgs, summas, ko dalībvalsts nepieprasa no viena un tā paša piešķīruma, var pārdalīt dalībvalstīm, kuras pieprasa papildu summas citam piešķīrumam.

3.   Galīgā piešķīruma summu, kuru var pārdalīt citai dalībvalstij saskaņā ar šā panta 1. punktu, pamato uz Savienības atbalsta galīgā piešķīruma apjomu, ko attiecīgā dalībvalsts skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un skolu apgādei ar pienu izmantojusi iepriekšējā mācību gadā. Ņemot vērā izdevumu deklarācijas, kas nosūtītas Komisijai līdz tā gada 31. decembrim, kas ir pirms atbalsta pieteikuma saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 (11) 10. pantu, galīgā sadalījuma summu aprēķina šādi:

a)

ja galīgā piešķīruma izmantojums ir 50 % vai mazāks, papildu piešķīrums netiek piešķirts;

b)

ja galīgā piešķīruma izmantojums pārsniedz 50 %, bet ir 75 % vai mazāk, maksimālais papildu piešķīrums nedrīkst pārsniegt 50 % no indikatīvā piešķīruma;

c)

ja galīgā piešķīruma izmantojums pārsniedz 75 %, maksimālo papildu piešķīrumu neierobežo.

Pirmajā daļā aprakstīto aprēķinu nepiemēro, aprēķinot galīgos piešķīrumus 2017./2018. un 2018./2019. mācību gadam, kā arī dalībvalstīm, kas skolu apgādes programmu vai kādu tās sastāvdaļu pirmajos divos īstenošanas gados piemēro pirmoreiz.

8. pants

Uzraudzība un izvērtēšana

1.   Deleģētās regulas (ES) 2017/40 9. pantā minētajā uzraudzībā izmanto datus, ko iegūst, izpildot pārvaldības un kontroles pienākumus, tostarp šīs regulas 4. un 5. pantā minētos pienākumus.

Veiktās uzraudzības rezultātus dalībvalstis paziņo Komisijai līdz 31. janvārim pēc attiecīgā mācību gada beigām.

2.   Par katru sešu gadu laikposmu, uz kuru attiecas stratēģija, kas sagatavota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 8. punktu, dalībvalstis novērtējuma ziņojumu ar Deleģētās regulas (ES) 2017/40 9. pantā paredzētā novērtējuma rezultātiem par īstenošanas periodu attiecībā uz pirmo piecu mācību gadu laikposmu Komisijai iesniedz līdz tā gada 1. martam, kas seko pēc minētā laikposma beigām.

Pirmo novērtējuma ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā 2023. gada 1. martā.

3.   Komisija publicē dalībvalstu veiktās uzraudzības un novērtējuma ziņojumu rezultātus.

9. pants

Administratīvās pārbaudes

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ievērotu šīs regulas noteikumus. Šie pasākumi ietver visu skolu apgādes programmas atbalsta pieteikumu sistemātisku administratīvo pārbaudi.

2.   Dalībvalstis nosaka apliecinošos dokumentus, kas attiecas uz produktu piegādi un izplatīšanu un kas jāiesniedz kopā ar atbalsta pieteikumu saskaņā ar 5. pantu. Dalībvalstis veic pārbaudes attiecībā uz visiem atbalsta pieteikumiem, tostarp to pavadošo dokumentu reprezentatīvas izlases pārbaudi, kuri iesniegti kopā ar atbalsta pieteikumu.

3.   Administratīvās pārbaudes attiecībā uz atbalstu, kas piešķirts uzraudzībai, novērtēšanai, publicitātei un papildu izglītojošajiem pasākumiem, ietver materiālu piegādes un pakalpojumu sniegšanas pārbaudi, kā arī paziņoto izdevumu patiesuma pārbaudi.

4.   Ja pieprasītais atbalsts attiecas uz produktu piegādi un izplatīšanu un papildu izglītojošajiem pasākumiem, administratīvās pārbaudes papildina ar pārbaudēm uz vietas saskaņā ar 10. pantu.

10. pants

Pārbaudes uz vietas

1.   Ja atbalsts attiecas uz produktu piegādi un izplatīšanu, veicot pārbaudes uz vietas, jo īpaši pārbauda:

a)

Deleģētās regulas (ES) 2017/40 6. pantā minētos reģistrus, tostarp finanšu dokumentus, piemēram, pirkšanas un pārdošanas rēķinus, piegādes pavadzīmes vai bankas kontu izrakstus;

b)

produktu izmantojumu saskaņā ar šo regulu.

2.   Pārbaudes uz vietas veic mācību gadā (no 1. augusta līdz 31. jūlijam), uz ko tās attiecas (N periods), un/vai turpmāko astoņu mēnešu laikā (N+1 periods).

Pārbaudes uz vietas var notikt papildu izglītojošo pasākumu īstenošanas laikā.

Pārbaudi uz vietas uzskata par pabeigtu, kad ir pieejams attiecīgais 6. punktā minētais kontroles ziņojums.

3.   Uz vietas veikto pārbaužu kopskaits aptver vismaz 5 % no valsts līmenī pieprasītā atbalsta un vismaz 5 % no visiem atbalsta pieteikuma iesniedzējiem, kuri atbildīgi par produktu piegādi un izplatīšanu un papildu izglītojošajiem pasākumiem attiecībā uz katru mācību gadu.

Ja atbalsta pieteikuma iesniedzēju skaits dalībvalstī ir mazāks par simtu, pārbaudes uz vietas tiek veiktas vismaz piecu atbalsta pieteikuma iesniedzēju telpās.

Ja atbalsta pieteikuma iesniedzēju skaits dalībvalstī ir mazāks par pieciem, pārbaudes uz vietas tiek veiktas visu atbalsta pieteikuma iesniedzēju telpās.

Ja pieteikuma iesniedzējs, kas nav izglītības iestāde, iesniedz atbalsta pieteikumu attiecībā uz produktu piegādi un izplatīšanu, šā pieteikuma iesniedzēja telpās veiktās pārbaudes uz vietas tiek papildinātas ar pārbaudēm uz vietas vismaz divu tādu izglītības iestāžu telpās vai vismaz 1 % tādu izglītības iestāžu telpās, kuras pieteikuma iesniedzējs ir reģistrējis (izvēloties to daudzumu, kas ir lielāks) saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/40 6. pantu.

Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbalsta pieteikumu attiecībā uz papildu pasākumiem, pieteikuma iesniedzēja telpās veicamās pārbaudes uz vietas var, pamatojoties uz riska analīzi, tikt aizstātas ar pārbaudēm uz vietas, kas tiek veiktas papildu pasākumu īstenošanas vietās. Dalībvalstis, pamatojoties uz riska analīzi, nosaka šādu uz vietas veicamo pārbaužu līmeni.

4.   Kompetentā iestāde, pamatojoties uz riska analīzi, atlasa pieteikuma iesniedzējus, kuriem tiks veiktas pārbaudes uz vietas.

Šajā nolūkā kompetentā iestāde jo īpaši ņem vērā:

a)

dažādus ģeogrāfiskos apgabalus;

b)

kļūdas, kas atkārtojas, un iepriekšējos gados veikto pārbaužu konstatējumus;

c)

attiecīgā atbalsta summu;

d)

pieteikuma iesniedzēju kategoriju;

e)

papildu izglītojošā pasākuma veidu (attiecīgā gadījumā).

5.   Ar nosacījumu, ka netiek apdraudēts pārbaužu mērķis, par šādām pārbaudēm var informēt iepriekš, stingri ierobežojot attiecīgo termiņu līdz minimālajam laikposmam.

6.   Kompetentā kontroles iestāde sagatavo kontrolziņojumu par katru pārbaudi uz vietas. Ziņojumā precīzi apraksta dažādus kontrolētos elementus.

Kontroles ziņojumu iedala šādās daļās:

a)

vispārīgā daļa, kurā jo īpaši ietverta šāda informācija:

i)

attiecīgais periods, pārbaudītais(-ie) atbalsta pieteikums(-i), produktu daudzumi, par kuriem ir iesniegts atbalsta pieteikums, kas saistīts ar produktu piegādi un izplatīšanu, izglītības iestādes, kuras piedalās, aplēse, kuras pamatā ir pieejamie dati par bērnu skaitu, par kādu atbalsts ir ticis izmaksāts, un iesaistītā finansējuma apjoms;

ii)

klātesošās atbildīgās personas;

b)

daļa, kurā atsevišķi aprakstītas veiktās pārbaudes un kurā jo īpaši sniegta šāda informācija:

i)

pārbaudītie dokumenti;

ii)

veikto pārbaužu veids un apjoms;

iii)

piezīmes un konstatējumi.

Visus kontroles ziņojumus pabeidz ne vēlāk kā 8 mēnešu laikā pēc mācību gada beigām.

7.   Dalībvalstis informē Komisiju par veiktajām pārbaudēm uz vietas un ar tām saistītajiem konstatējumiem līdz tā kalendārā gada 31. oktobrim, kurš ir nākamais pēc attiecīgā mācību gada.

11. pants

Nepamatotu maksājumu atgūšana

Nepamatoti samaksāto summu atgūšanai mutatis mutandis piemēro Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014 7. pantu.

12. pants

Publicitāte

1.   Ja dalībvalstis nolemj neizmantot Deleģētās regulas (ES) 2017/40 12. pantā minēto plakātu, tām savās stratēģijās nepārprotami jāpaskaidro, kā tās iecerējušas informēt sabiedrību par Savienības finansiālo ieguldījumu skolu apgādes programmā.

2.   Saziņas līdzekļos un publicitātes pasākumos, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2017/40 12. pantā, kā arī mācību materiālos un rīkos, kas jāizmanto saistībā ar papildu izglītojošajiem pasākumiem, atveido Eiropas karoga attēlu un norādi “Skolu apgādes programma” un, ja vien to pieļauj materiālu un rīku izmēri, norāda Savienības finansiālo ieguldījumu.

3.   Norādēm uz Savienības finansiālo ieguldījumu jābūt vismaz tikpat redzamām kā norādēm par citu privātu vai valsts iestāžu ieguldījumu dalībvalsts programmā skolai.

4.   Dalībvalstis var turpināt izmantot esošos plakātu krājumus un citus izdrukātus publicitātes līdzekļus saskaņā ar Regulu (ES) 2016/248 un Regulu (EK) Nr. 657/2008.

13. pants

Paziņojumi

1.   Dalībvalstu paziņojumus Komisijai nosūta elektroniski, izmantojot Komisijas nodrošinātās tehniskās specifikācijas par datu nosūtīšanu.

2.   Minēto paziņojumu formu un saturu nosaka, pamatojoties uz paraugiem, kurus Komisija darījusi pieejamus dalībvalstīm, iepriekš informējot Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteju.

14. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro atbalstam, kas paredzēts 2017./2018. mācību gadam un turpmākiem mācību gadiem.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 3. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/791, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (OV L 135, 24.5.2016., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 29. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 1047/2014, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz valsts vai reģiona stratēģiju, kas dalībvalstīm jāizstrādā saistībā ar programmām skolu apgādei ar pienu (OV L 291, 7.10.2014., 4. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/247, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (OV L 46, 23.2.2016., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/248, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, un ar ko nosaka orientējošo šā atbalsta sadalījumu (OV L 46, 23.2.2016., 8. lpp.).

(8)  Komisijas 2008. gada 10. jūlija Regula (EK) Nr. 657/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz Kopienas atbalstu piena un dažu piena produktu piegādē izglītības iestāžu skolēniem (OV L 183, 11.7.2008., 17. lpp.).

(9)  Komisijas 2016. gada 3. novembra Deleģētā regula (ES) 2017/40, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 11. lpp.).

(10)  Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69. lpp.).

(11)  Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību (OV L 255, 28.8.2014., 59. lpp.).


Top