Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0449

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/449 (2019. gada 18. marts), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/715, ar ko attiecībā uz noteiktiem augļiem, kuru izcelsme ir konkrētās trešās valstīs, nosaka pasākumus, kas veicami, lai nepieļautu kaitīgā organisma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ievešanu un izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2024)

C/2019/2024

OJ L 77, 20.3.2019, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/449/oj

20.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/76


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/449

(2019. gada 18. marts),

ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/715, ar ko attiecībā uz noteiktiem augļiem, kuru izcelsme ir konkrētās trešās valstīs, nosaka pasākumus, kas veicami, lai nepieļautu kaitīgā organisma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ievešanu un izplatīšanos Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2024)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta ceturto teikumu,

tā kā:

(1)

Lai nepieļautu Phyllosticta citricarpa (“norādītais organisms”) ievešanu un izplatīšanos Savienībā, ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/715 (2) nosaka pasākumus, kas veicami attiecībā uz Argentīnas, Brazīlijas, Dienvidāfrikas un Urugvajas izcelsmes augļiem, kuri pieder Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., un to hibrīdiem, izņemot Citrus aurantium L. un Citrus latifolia Tanaka augļus (“norādītie augļi”).

(2)

Pēdējos trijos gados vērojamais importa aizturēšanas gadījumu pieaugums liecina, ka ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/715 paredzētie pasākumi joprojām ir vajadzīgi, lai Savienības teritoriju aizsargātu no norādītā organisma.

(3)

Turklāt par vērā ņemamu skaitu norādīto organismu saturošu sūtījumu aizturēšanas gadījumu 2018. gadā dalībvalstis ziņoja pēc dalībvalstu veiktajām importa pārbaudēm, kurās tika pārbaudīti norādītie augļi, kuru izcelsme ir Brazīlijā. Tāpēc prasības pret Brazīlijas izcelsmes augļu ievešanu Savienībā būtu jāpadara stingrākas.

(4)

Lai nodrošinātu, ka norādītie augļi, kuru izcelsme ir Brazīlijā, ir brīvi no norādītā organisma, tiem jāpiemēro tādas pašas importa pārbaudes prasības kā augļiem, kuru izcelsme ir Argentīnā, Dienvidāfrikā un Urugvajā.

(5)

Norādītos augļus, kuru izcelsme ir Brazīlijā, būs jāapstrādā pret norādīto organismu, tāpēc prasība sniegt sīku informāciju par apstrādi, kas veikta pirms un pēc ražas novākšanas, būtu minētajiem augļiem jāpiemēro arī izsekojamības nodrošināšanas dēļ.

(6)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2016/715 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas lēmumā (ES) 2016/715

Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/715 groza šādi:

1)

īstenošanas lēmuma 4. pantu svītro;

2)

īstenošanas lēmuma 5.a pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Argentīnas un Brazīlijas izcelsmes norādīto augļu ievešana Savienībā”;

b)

ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Norādītajiem augļiem, kuru izcelsme ir Argentīnā un Brazīlijā, pievieno fitosanitāro sertifikātu, kā minēts Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta pirmajā daļā, ailē “Papildu deklarācija” iekļaujot šādus elementus:”;

3)

īstenošanas lēmuma 6. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Prasības Argentīnas, Brazīlijas, Dienvidāfrikas un Urugvajas izcelsmes norādīto augļu pārbaudei Savienībā”;

b)

1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Norādītos augļus, kuru izcelsme ir Argentīnā, Brazīlijā, Dienvidāfrikā un Urugvajā, vizuāli pārbauda ievešanas punktā vai galamērķī, kas noteikts saskaņā ar Komisijas Direktīvu 2004/103/EK (*1). Šādas pārbaudes veic, no katras 30 tonnu partijas vai tās daļas ņemot vismaz 200 augļu lielus paraugus no katras norādīto augļu šķirnes, turklāt paraugu atlasa, ņemot vērā jebkādus iespējamos Phyllosticta citricarpa simptomus.

(*1)  Komisijas 2004. gada 7. oktobra Direktīva 2004/103/EK par Padomes Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļā minēto augu, augu produktu un citu priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaudēm, ko var veikt vietā, kas nav punkts ievešanai Kopienā, vai vietā tā tuvumā, un ar kuru paredz ar šīm pārbaudēm saistītos nosacījumus (OV L 313, 12.10.2004., 16. lpp.).”;"

4)

īstenošanas lēmuma 7. panta c) punktu aizstāj ar šādu:

“c)

tiek saglabāta sīka informācija par pirms un pēc ražas novākšanas veikto apstrādi.”;

5)

īstenošanas lēmuma 22. pantu aizstāj ar šādu:

“22. pants

Piemērošanas termiņš

Šis lēmums zaudē spēku 2022. gada 31. martā.”

2. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 18. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 11. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/715, ar ko attiecībā uz noteiktiem augļiem, kuru izcelsme ir konkrētās trešās valstīs, nosaka pasākumus, kas veicami, lai nepieļautu kaitīgā organisma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ievešanu un izplatīšanos Savienībā (OV L 125, 13.5.2016., 16. lpp.).


Top