EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0494

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/494 (2019. gada 25. marts) par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (Dokuments attiecas uz EEZ.)

PE/17/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/494/oj

27.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 85/11


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/494

(2019. gada 25. marts)

par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc tiesību akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. Līgumi vairs nebūs piemērojami Apvienotajai Karalistei no dienas, kad stāsies spēkā izstāšanās līgums, vai, ja tas nestājas spēkā, no dienas, kad no paziņošanas par izstāšanos pagājuši divi gadi, proti, no 2019. gada 30. marta, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolemj minēto laikposmu pagarināt.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1139 (3) galvenais mērķis ir izveidot un uzturēt augstu un vienādu aviācijas drošības līmeni Savienībā. Šim nolūkam ir izveidota sertifikātu sistēma dažādām aviācijas darbībām, lai sasniegtu vajadzīgo drošības līmeni un nodrošinātu vajadzīgās pārbaudes un izsniegto sertifikātu savstarpēju atzīšanu.

(3)

Aviācijas drošības jomā daudzas ieinteresētās personas var novērst Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ietekmi uz sertifikātiem un apstiprinājumiem, izmantojot dažādus pasākumus. Minētie pasākumi ietver pāreju uz vienu no palikušo 27 dalībvalstu civilās aviācijas iestādēm, vai arī to piemēro pirms izstāšanās datuma attiecībā uz Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (“Aģentūra”) izsniegtu sertifikātu, kas stājas spēkā tikai minētajā datumā, un līdz ar to ir atkarīgs no tā, vai Apvienotā Karaliste ir kļuvusi par trešo valsti.

(4)

Tomēr atšķirībā no citām Savienības tiesību aktu jomām ir daži īpaši gadījumi, kad nav iespējams iegūt sertifikātu no citas dalībvalsts vai no Aģentūras, jo no izstāšanās dienas Apvienotā Karaliste atsāks tās jurisdikciju kā projekta valsts saskaņā ar Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju. Savukārt Apvienotā Karaliste var izdot sertifikātus minētajā jaunajā lomā tikai tad, kad tā ir pieņēmusi to, proti, kad Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei pēc tās izstāšanās no Savienības.

(5)

Tādēļ ir nepieciešams izveidot pagaidu mehānismu, lai pagarinātu konkrētu aviācijas drošības sertifikātu derīguma termiņu, lai attiecīgajiem ekspluatantiem un Aģentūrai būtu pietiekami daudz laika izsniegt nepieciešamos sertifikātus saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 68. pantu, lai ņemtu vērā Apvienotās Karalistes kā trešās valsts statusu.

(6)

Šādu sertifikātu derīguma termiņa pagarinājumam būtu jāattiecas tikai uz to, kas ir absolūti nepieciešams, lai izskatītu jautājumu par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības aviācijas drošības sistēmas.

(7)

Lai vajadzības gadījumā dotu papildu laiku sertifikātiem, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 68. pantu jāizdod attiecīgajiem ekspluatantiem, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz šīs regulas pielikuma I iedaļā minēto sertifikātu derīguma termiņu turpmāku pagarināšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (4). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(8)

Turklāt atšķirībā no citām Savienības tiesību aktu par precēm jomām sertifikātu spēkā neesamība ietekmē nevis aviācijas ražojumu, daļu un ierīču laišanu tirgū Savienībā, bet gan to faktisko izmantošanu, piemēram, daļu un ierīču uzstādīšanu Savienības dalībvalstu gaisa kuģos, kurus ekspluatē Savienībā Apvienotās Karalistes izstāšanās nedrīkstētu ietekmēt šādu aviācijas ražojumu izmantošanu Savienībā.

(9)

Savienības aviācijas drošības sistēmas pilotu un mehāniķu apmācība ir stingri reglamentēta, un apmācības moduļi ir saskaņoti. Personas, kas piedalās mācību modulī vienā dalībvalstī, ne vienmēr minētās apmācības gaitā var mainīties uz citu dalībvalsti. Minētā īpašā situācija būtu jāņem vērā Savienības ārkārtas pasākumos.

(10)

Šīs regulas noteikumiem būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, un tie principā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei, ja vien līdz minētajam datumam nav stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti. Tomēr, lai būtu iespējams pēc iespējas ātrāk veikt nepieciešamās administratīvās procedūras, daži noteikumi būtu jāpiemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   Ar šo regulu paredz īpašus noteikumus, ņemot vērā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanos no Eiropas Savienības, attiecībā uz dažiem aviācijas drošības sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (5) vai Regulu (ES) 2018/1139, attiecībā uz fiziskām un juridiskām personām, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Apvienotajā Karalistē, un attiecībā uz dažām situācijām saistībā ar apmācību aviācijas nozarē.

2.   Šo regulu piemēro sertifikātiem, kas uzskaitīti šīs regulas pielikumā un ir derīgi dienā pirms šīs regulas piemērošanas dienas, un kurus ir izdevis:

a)

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (“Aģentūra”), fiziskām vai juridiskām personām, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Apvienotajā Karalistē, kā noteikts pielikuma 1. iedaļā; vai

b)

fiziskas vai juridiskas personas, ko sertificējušas Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes, kā izklāstīts pielikuma 2. iedaļā.

3.   Papildus 2. punktā minētajiem sertifikātiem šo regulu piemēro 5. pantā minētajiem apmācību moduļiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro attiecīgās Regulas (ES) 2018/1139 un to deleģēto un īstenošanas aktu definīcijas, kuri ir pieņemti saskaņā ar minēto regulu un Regulu (EK) Nr. 216/2008.

3. pants

Sertifikāti, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā

Sertifikāti, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, paliek spēkā deviņus mēnešus no dienas, kad sāk piemērot šo regulu.

Ja attiecīgajiem uzņēmējiem vajadzīgs papildu laiks Regulas (ES) 2018/1139 68. pantā minēto sertifikātu izsniegšanai, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pagarināt šā panta pirmajā daļā minēto derīguma termiņu.

Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā vienlaikus par to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

4. pants

Sertifikāti, kas minēti 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā

Sertifikāti, kas minēti 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā un attiecas uz ražojumu, daļu un ierīču izmantošanu, paliek spēkā.

5. pants

Apmācību moduļu pārnešana

Atkāpjoties no Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/2011 (6) un (ES) Nr. 1321/2014 (7), dalībvalstu vai attiecīgi Aģentūras kompetentās iestādes ņem vērā pārbaudes, ko Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes uzraudzībā esošas mācību organizācijas ir veikušas, taču to rezultātā vēl nav izsniegta licence, pirms šīs regulas 10. panta 2. punkta otrajā daļā minētās piemērošanas dienas, tā, it kā tās būtu veikusi mācību organizācija, kas ir dalībvalsts kompetentās iestādes uzraudzībā.

6. pants

Noteikumi un pienākumi attiecībā uz sertifikātiem, ko reglamentē 3. vai 4. pants

1.   Uz sertifikātiem, ko reglamentē šīs regulas 3. vai 4. pants, attiecas noteikumi, kas tiem piemērojami saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1139 un īstenošanas un deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo regulu vai Regulu (EK) Nr. 216/2008. Aģentūrai ir pilnvaras, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1139 un saskaņā ar minēto regulu un Regulu (EK) Nr. 216/2008 pieņemtajos īstenošanas un deleģētajos aktos attiecībā uz struktūrām, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir trešā valstī.

2.   Pēc Aģentūras pieprasījuma 3. pantā minēto sertifikātu turētāji un 4. pantā minēto sertifikātu izdevēji iesniedz kopijas no visiem revīzijas ziņojumiem, konstatējumiem un korektīvo darbību plāniem, kas attiecas uz sertifikātiem un kas izsniegti trīs gadu laikā pirms pieprasījuma. Ja šādi dokumenti nav iesniegti Aģentūras pieprasījumā noteiktajos termiņos, Aģentūra var atsaukt saskaņā ar 3. pantu vai attiecīgi 4. pantu iegūto labumu.

3.   Šīs regulas 3. pantā minēto sertifikātu turētāji un 4. pantā minēto sertifikātu izdevēji minēto sertifikātu turētāji nekavējoties informē Aģentūru par jebkuru Apvienotās Karalistes iestāžu rīcību, kas varētu būt pretrunā to pienākumiem saskaņā ar šo regulu vai Regulu (ES) 2018/1139.

7. pants

Kompetentā iestāde

Šīs regulas piemērošanas vajadzībām un šīs regulas 1. panta 2. punktā minēto sertifikātu turētāju un izdevēju uzraudzības vajadzībām Aģentūra rīkojas kā kompetentā iestāde, kas norādīta trešo valstu vienībām saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1139 un īstenošanas un deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar minēto regulu vai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008.

8. pants

Komisijas Regulas (ES) Nr. 319/2014 piemērošana

Komisijas Regulu (ES) Nr. 319/2014 (8) piemēro juridiskām un fiziskām personām, kurām ir vai kuras izdod šīs regulas 1. panta 2. punktā minētos sertifikātus, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgo sertifikātu turētājiem, kas izsniegti trešo valstu juridiskajām vai fiziskajām personām.

9. pants

Pieņemamie līdzekļi atbilstības panākšanai un norādījumi

Aģentūra šīs regulas piemērošanai saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 76. panta 3. punktu var izdot pieņemamus atbilstības nodrošināšanas līdzekļus un norādījumus.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei.

Tomēr 5. pantu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3.   Šo regulu nepiemēro, ja ar Apvienoto Karalisti noslēgtais izstāšanās līgums saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2. punktu ir stājies spēkā līdz 2. punkta pirmajā daļā minētajai dienai.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2019. gada 25. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  2019. gada 20. februāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 19. marta lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.).

(4)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2008 (2008. gada 20. februāris) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1178/2011 (2011. gada 3. novembris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Komisijas Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.).

(7)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1321/2014 (2014. gada 26. novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 362, 17.12.2014., 1. lpp.).

(8)  Komisijas Regula (ES) Nr. 319/2014 (2014. gada 27. marts) par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 593/2007 (OV L 93, 28.3.2014., 58. lpp.).


PIELIKUMS

REGULAS 1. PANTĀ MINĒTO SERTIFIKĀTU SARAKSTS

1. iedaļa.

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (“Aģentūra”) sertifikāti, kas izsniegti fiziskām un juridiskām personām, kuru kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Apvienotajā Karalistē, kas minēti:

1.1.

Komisijas Regulas (ES) Nr. 748/2012 (1) I pielikums, 21. daļa, A iedaļa, B apakšiedaļa (Tipa sertifikāti un ierobežotie tipa sertifikāti)

1.2.

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikums, 21. daļa, A iedaļa, D apakšiedaļa (Izmaiņas tipa sertifikātos un ierobežotos tipa sertifikātos)

1.3.

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikums, 21. daļa, A iedaļa, E apakšiedaļa (Papildu tipa sertifikāti)

1.4.

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikums, 21. daļa, A iedaļa, M apakšiedaļa (Remonti)

1.5.

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikums, 21. daļa, A iedaļa, O apakšiedaļa (Eiropas tehnisko standartu prasību atļaujas)

1.6.

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikums, 21. daļa, A iedaļa, J apakšiedaļa (Projektēšanas organizācijas apstiprinājums)

2. iedaļa.

Sertifikāti ražojumiem, daļām un ierīcēm, ko izsniegušas juridiskas vai fiziskas personas, kuras sertificējušas Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes, kas minēti:

2.1.

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikums, A iedaļa, G apakšiedaļa, 21.A.163. punkta c) apakšpunkts (ražojumu, daļu vai ierīču autorizēti izmantošanas sertifikāti)

2.2.

Regulas (ES) Nr. 1321/2014 II pielikums, 145. daļa, 145.A.75. punkta e) apakšpunkts (sertifikāti, kas izsniegti pēc tehniskās apkopes pabeigšanas)

2.3.

Regulas (ES) Nr. 1321/2014 II pielikums, 145. daļa, 145.A.75. punkta f) apakšpunkts (lidojumderīguma pārbaudes sertifikāti attiecībā uz ELA1 gaisa kuģiem)

2.4.

Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikums, M daļa, A iedaļa. F apakšiedaļa, M.A.615. punkta d) apakšpunkts (izmantošanas sertifikāti pēc tehniskās apkopes pabeigšanas)

2.5.

Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikums, M daļa, A iedaļa, F apakšiedaļa, M.A.615. punkta e) apakšpunkts (lidojumderīguma pārbaudes sertifikāti attiecībā uz ELA1 gaisa kuģiem)

2.6.

Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikums, M daļa, A iedaļa, G apakšiedaļa, M.A.711. punkta a) apakšpunkta 4. punkts vai b) apakšpunkta 1. punkts (lidojumderīguma pārbaudes sertifikāti un to pagarināšana)

2.7.

Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikums, M daļa, A iedaļa,, H apakšiedaļa, M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. un 3. punkts un M.A.801. punkta c) apakšpunkts (izmantošanas sertifikāti pēc tehniskās apkopes pabeigšanas).


(1)  Komisijas Regula (ES) Nr. 748/2012 (2012. gada 3. augusts), ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.).


Top