EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D1003

Komisijas Lēmums (2002. gada 18. decembris), ar ko nosaka prasību minimumu aitu šķirņu prionu proteīnu genotipu apsekojumam (izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 5102)Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 349, 24.12.2002, p. 105–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 541 - 543
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 290 - 293
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 290 - 293
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 146 - 148

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/1003/oj

32002D1003Oficiālais Vēstnesis L 349 , 24/12/2002 Lpp. 0105 - 0107


Komisijas Lēmums

(2002. gada 18. decembris),

ar ko nosaka prasību minimumu aitu šķirņu prionu proteīnu genotipu apsekojumam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 5102)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2002/1003/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilakses, kontroles un apkarošanas noteikumus [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1494/2002 [2], un jo īpaši tās 23. pantu,

tā kā:

(1) Skrepi slimība ir ievērojama dzīvnieku veselības problēma Kopienas aitu un kazu populācijās.

(2) Nav apstiprinātas regulāras diagnostikas metodes, lai atšķirtu aitu un kazu inficēšanos ar govju sūkļveida encefalopātiju (GSE) no inficēšanās ar skrepi slimību. Nav pierādīta aitu un kazu inficēšanās ar GSE dabiskos apstākļos. Tomēr ir zināma neskaidrība attiecībā uz to, vai aitu un kazu populācija var būt inficēta ar GSE un vai izraisītājs var joprojām pastāvēt šajā populācijā. Tādēļ transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE) infekcija aitām un kazām ir arī potenciāls risks sabiedrības veselībai.

(3) Izpēte ir parādījusi, ka daži prionu proteīnu genotipi aitās rada pretestību skrepi slimībai. Līdz šim iegūtie pierādījumi norāda, ka aitām, eksperimentālos apstākļos tās orāli inficējot ar GSE, ir līdzīga ģenētiski noteikta pretestība pret GSE.

(4) Zinātniskās vadības komitejas (ZVK) 2002. gada 4. un 5. aprīļa atzinumā par drošu mazo atgremotāju audu izcelsmes noteikšanu ir izklāstītas pamatnostādnes galvenajiem punktiem audzēšanas programmā, lai veicinātu TSE pretestību aitām. Viena prasība ir ARR/ARR genotipa aitu aptuvena skaita noteikšana attiecībā uz katru nozīmīgu šķirni. Dalībvalstīs būtu lietderīgi veikt aitu šķirņu apsekojumu, lai iegūtu šo informāciju.

(5) Komisija ierosinās Padomei un Parlamentam grozījumus Regulā (EK) Nr. 999/2001, lai šajā regulā nodrošinātu juridisku pamatu pasākumiem, kas ietverti šajā lēmumā. Pagaidām būtu lietderīgi pieņemt šo lēmumu kā pārejas posma pasākumu.

(6) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Uz šo lēmumu attiecas definīcijas, kas izklāstītas I pielikumā.

2. pants

Aitu šķirņu prionu proteīnu genotipu apsekojums

Katra dalībvalsts līdz 2003. gada 1. jūlijam pabeidz visu to aitu šķirņu prionu proteīnu genotipu apsekojumu, kuras ir vietējās vai kuras veido būtisku populāciju tās teritorijā.

Apsekojumu veic, izmantojot II pielikumā noteiktos parametrus.

3. pants

Ziņojumi, ko dalībvalstis sniedz Komisijai

Dalībvalstis līdz 2003. gada 1. oktobrim Komisijai sniedz ziņojumu par apsekojumu, kas noteikts 2. pantā.

4. pants

Komisijas ziņojumu kopsavilkums dalībvalstīm

Komisija trīs mēnešu laikā pēc ziņojumu saņemšanas termiņa iepazīstina dalībvalstis ar to ziņojumu kopsavilkumu, ko tā ir saņēmusi saskaņā ar 3. pantu.

5. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.

[2] OV L 225, 22.8.2002., 3. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Definīcijas

1. Alēli definē ar atsauci uz aminoskābēm, kas kodētas ar 136., 154. un 171. prionu proteīnu gēna kodonu.

Katru alēli apzīmē ar trīs burtu kodu, kā norādīts šajā tabulā:

Alēle | Aminoskābe, kas kodēta 136. pozīcijā | Aminoskābe, kas kodēta 154. pozīcijā | Aminoskābe, kas kodēta 171. pozīcijā |

ARR | Alanīns | Arginīns | Arginīns |

AHQ | Alanīns | Histidīns | Glutamīns |

ARH | Alanīns | Arginīns | Histidīns |

ARQ | Alanīns | Arginīns | Glutamīns |

VRQ | Valīns | Arginīns | Glutamīns |

2. Genotipu definē ar divu alēļu kombināciju. Ja nav iespējams nošķirt ARQ un ARH alēles, var izmantot kopēju terminu, lai raksturotu šīs divas alēles.

3. Augstas ģenētiskās vērtības ganāmpulku definē kā:

a) tādu tīršķirnes vaislu aitu ganāmpulku, kā noteikts Padomes Direktīvā 89/361/EEK par tīršķirnes vaislām aitām un kazām, vai

b) jebkuru citu aitu ganāmpulku, kuru dalībvalsts kompetentā iestāde atzinusi par nozīmīgu vaislas aitu tirdzniecībā vai audzēšanā un kuru dalībvalsts kompetentā iestāde vēlas iekļaut apsekojumā,

kas ir vienas šķirnes, ko tur vienā saimniecībā un/vai kas ir viena saimnieka pārziņā. Definīcija ietver aunus, ko izmanto mākslīgai apsēklošanai, bet neietver aunus, ko tur vienīgi pārošanai ar aitām, kas paredzētas tirdzniecībai.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Parametri to aitu prionu proteīnu genotipu apsekojumam, kuras ir no ganāmpulkiem ar augstu ģenētisko vērtību

1. Paraugus ņem no to augstas ģenētiskas vērtības ganāmpulku aitām, kas definēti I pielikumā.

2. No katras šķirnes ņem vismaz 50 paraugus.

3. Paraugus izvēlas tā, lai tie ir reprezentatīvi attiecībā uz visu šķirni attiecīgajā dalībvalstī.

4. Ja ar paraugu ņemšanas režīmu, kas izklāstīts 2. un 3. punktā, atklāj, ka nav neviena attiecīgās šķirnes dzīvnieka ar ARR alēli, uz šo šķirni attiecina intensīvāku paraugu ievākšanu.

--------------------------------------------------

Top