EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2287

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2287 (2017. gada 8. decembris), kurā norādīts, kādas veidlapas izmantojamas dzīvsudraba un atsevišķu dzīvsudraba maisījumu importam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/852 par dzīvsudrabu (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8190) (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/8190

OJ L 328, 12.12.2017, p. 118–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2287/oj

12.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/118


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/2287

(2017. gada 8. decembris),

kurā norādīts, kādas veidlapas izmantojamas dzīvsudraba un atsevišķu dzīvsudraba maisījumu importam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/852 par dzīvsudrabu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8190)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regulu (ES) 2017/852 par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1102/2008 (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Minamatas konvencijas par dzīvsudrabu (“Minamatas konvencija”) (2) 3. pantam Regulas (ES) 2017/852 4. panta 1. punktā noteikts, ka Savienības muitas teritorijā dzīvsudrabu un atsevišķus dzīvsudraba maisījumus kādiem citiem nolūkiem, nevis atkritumu apglabāšanas nolūkā, drīkst importēt tikai ar nosacījumu, ka importētāja dalībvalsts sniegusi rakstisku piekrišanu šādam importam. Ja eksportētājvalsts nav Minamatas konvencijas puse, piekrišanu var dot tikai tādos gadījumos, ja eksportētājvalsts ir iesniegusi apliecinājumu, ka dzīvsudrabs nenāk no dzīvsudraba primārās ieguves.

(2)

Veidlapām, ar kurām dod vai liedz šādu piekrišanu vai ar kurām apliecina, ka dzīvsudrabs nenāk no dzīvsudraba primārās ieguves, vajadzētu būt saskanīgām ar veidlapām Lēmumā UNEP/MC/COP.1/5 (3), ko savā pirmajā sanāksmē pieņēmusi Minamatas konvencijas Pušu konference, tomēr tās būtu pēc vajadzības jāpielāgo Regulas (ES) 2017/852 prasībām.

(3)

Lai sakristu šā lēmuma un Regulas (ES) 2017/852 piemērošanas sākuma diena, šā lēmuma piemērošana būtu jāatliek līdz 2018. gada 1. janvārim.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2017/852 22. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Veidlapa, kas dalībvalstīm jāizmanto rakstiskas piekrišanas došanai vai liegšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2017/852 4. panta 1. punkta otro daļu, ir iekļauta šā lēmuma I pielikumā. Tomēr šis pants neattiecas uz tāda dzīvsudraba vai dzīvsudraba maisījuma importu, kas kvalificējams vai uzskatāms par atkritumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK (4) nozīmē.

2. pants

Dalībvalstis rakstisku piekrišanu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/852 4. panta 1. punkta otro daļu var dot minētās daļas b) punktā izklāstītajos apstākļos un tikai ar nosacījumu, ka minētajā punktā prasītās sertifikācijas apliecinājums ir uz šā lēmuma II pielikumā iekļautās veidlapas. Tomēr šis pants neattiecas uz tāda dzīvsudraba vai dzīvsudraba maisījuma importu, kas kvalificējams vai uzskatāms par atkritumiem Direktīvas 2008/98/EK nozīmē.

3. pants

Šo lēmumu piemēro no 2018. gada 1. janvāra.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karmenu VELLA


(1)  OV L 137, 24.5.2017., 1. lpp.

(2)  Savienība Minamatas konvenciju ir ratificējusi ar Padomes 2017. gada 11. maija Lēmumu (ES) 2017/939 par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu (OV L 142, 2.6.2017., 4. lpp.).

(3)  Lēmums UNEP/MC/COP.1/5 Guidance in relation to mercury supply sources and trade (article 3), particularly in regard to identification of stocks and sources of supply (paragraph 5 (a)) and forms and guidance for obtaining consent to import mercury (paragraphs 6 and 8) (“Norādes par dzīvsudraba piegādes avotiem un tirdzniecību (3. pants), jo īpaši par krājumu un piegādes avotu identifikāciju (5. punkta a) apakšpunkts), un veidlapas un norādes, kā saņemt piekrišanu dzīvsudraba importam (6. un 8. punkts)”), kas pieņemts 2017. gada 24. septembrī.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).


I PIELIKUMS

VEIDLAPA, AR KURU ATBILSTĪGI 4. PANTA 1. PUNKTAM REGULĀ (ES) 2017/852 DOD VAI LIEDZ RAKSTISKU PIEKRIŠANU DZĪVSUDRABA VAI MINĒTĀS REGULAS I PIELIKUMĀ UZSKAITĪTO DZĪVSUDRABA MAISĪJUMU IMPORTAM

VEIDLAPA, AR KURU ATBILSTĪGI 4. PANTA 1. PUNKTAM EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ (ES) 2017/852 PAR DZĪVSUDRABU DOD VAI LIEDZ RAKSTISKU PIEKRIŠANU DZĪVSUDRABA VAI MINĒTĀS REGULAS I PIELIKUMĀ UZSKAITĪTO DZĪVSUDRABA MAISĪJUMU IMPORTAM

Piezīme: šī veidlapa attiecas uz dzīvsudraba un tādu dzīvsudraba un citu vielu maisījumu (tostarp dzīvsudraba sakausējumu) importu Eiropas Savienībā, kuros dzīvsudraba koncentrācija ir vismaz 95 masas procenti, kā norādīts I pielikumā Regulai (ES) 2017/852 par dzīvsudrabu (“dzīvsudraba maisījumi”). Šī veidlapa neattiecas uz tāda dzīvsudraba vai dzīvsudraba maisījumu importu, kas kvalificējami vai uzskatāmi par atkritumiem Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem nozīmē (1).

A iedaļa.   Importētājas dalībvalsts sniegtā kontaktinformācija

Valsts izraudzītā kontaktpunkta (2) nosaukums

Adrese:

Tālr.:

Fakss:

E-pasts:

B iedaļa.   Eksportētājvalsts sniegtā kontaktinformācija

Valsts izraudzītā kontaktpunkta nosaukums vai atbildīgās valsts amatpersonas vārds:

Adrese:

Tālr.:

Fakss:

E-pasts:

C iedaļa.   Eksportētājvalsts sniegtā informācija par sūtījumu

i)

Norādīt, kāds (tīrā veidā vai maisījumu sastāvā) ir nodomātais kopējais dzīvsudraba daudzums sūtījumā (kg)

ii)

Norādīt nodomāto(-os) sūtījuma(-u) datumu(-us)

iii)

Norādīt, vai dzīvsudrabs (tīrā veidā vai maisījumu sastāvā) nāk no dzīvsudraba primārās ieguves

Ja atbilde ir “JĀ”

un eksportētājvalsts ir Minamatas konvencijas puse: norādīt, vai dzīvsudrabs nāk no jaunas vai esošas primārās ieguves Minamatas konvencijas 3. panta 3. un 4. punkta nozīmē.

Ja eksportētājvalsts nav konvencijas puse, tā ir iesniegusi apliecinājumu, ka dzīvsudrabs nenāk no dzīvsudraba primārās ieguves.

iv)

Apstiprināt, ka dzīvsudrabs (tīrā veidā vai maisījuma sastāvā) nenāk ne no viena no šiem trim avotiem (3):

hlora un sārmu rūpniecība (piem., hlora-sārmu elektrolīzeru izņemšana no ekspluatācijas),

dabasgāzes attīrīšana,

krāsaino metālu ieguve un kausēšana.

D iedaļa.   Importētājas dalībvalsts sniegtā informācija

Ar kādu mērķi dzīvsudrabu (tīrā veidā vai maisījumu sastāvā) importē? Apvilkt vajadzīgo:

i)

Pagaidu glabāšana vidi saudzējošā veidā saskaņā ar Regulas (ES) 2017/852 7. panta 3. punktu

Ja jā, norādīt paredzēto lietojumu, ja tas ir zināms.

ii)

Lietojums, kas atļauts saskaņā ar Savienības un valsts tiesību aktiem (4):

Ja jā, norādīt papildu ziņas par dzīvsudrabam (tīrā veidā vai maisījumu sastāvā) paredzēto lietojumu.

E iedaļa.   Informācija par sūtījumu

Importētājs

Uzņēmuma nosaukums

Adrese:

Tālr.:

Fakss:

E-pasts:

Eksportētājs

Uzņēmuma nosaukums

Adrese:

Tālr.:

Fakss:

E-pasts:

F iedaļa.   Atzīme par importētājas dalībvalsts piekrišanu

Piekrišana ir (apvilkt):

DOTA

LIEGTA

Šeit jānorāda visi nosacījumi, papildu ziņas vai būtiska informācija.

Importētājas dalībvalsts izraudzīto kompetento iestāžu pārstāvja paraksts un datums

Vārds:

Amats:

Paraksts:

Datums:


(1)  Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/852 4. panta 2. punktu Savienībā ir aizliegts šīs veidlapas neaptverto dzīvsudraba maisījumu imports un dzīvsudraba savienojumu imports dzīvsudraba atgūšanas nolūkā.

(2)  “Valsts izraudzītais kontaktpunkts” ir valsts kontaktpunkts, kas saskaņā ar Minamatas konvencijas 17. panta 4. punktu izraudzīts konvencijā paredzētajai informācijas apmaiņai. Sagaidāms, ka šī būs tā pati struktūra, kas ir “kompetentā iestāde”, kuru importētāja dalībvalsts izraudzījusies saskaņā ar Regulas (ES) 2017/852 17. pantu un kurai iesniedzams importēšanas lūgums saskaņā ar 4. pantu.

(3)  Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/852 11. pantu dzīvsudrabu un dzīvsudraba savienojumus tīrā veidā vai maisījumos no jebkuriem veidlapā norādītājiem trim avotiem uzskata par atkritumiem Direktīvas 2008/98/EK nozīmē un, neapdraudot cilvēka veselību vai nekaitējot videi, apglabā saskaņā ar minēto direktīvu.

(4)  Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/852 4. panta 3. punktu ir aizliegts dzīvsudrabu Savienībā importēt nerūpnieciskas un mazapjoma zelta ieguves nolūkā.


II PIELIKUMS

VEIDLAPA, KAS VALSTĪM, KURAS NAV MINAMATAS KONVENCIJAS PAR DZĪVSUDRABU PUSES UN KURAS NODOMĀJUŠAS DZĪVSUDRABU (TĪRĀ VEIDĀ VAI MAISĪJUMU SASTĀVĀ) EKSPORTĒT UZ KĀDU DALĪBVALSTI, IR JĀIZMANTO KĀ APLIECINĀJUMS PAR DZĪVSUDRABA AVOTU

VEIDLAPA, KAS IR APLIECINĀJUMS PAR (TĪRĀ VEIDĀ VAI MAISĪJUMU SASTĀVĀ) EKSPORTĒJAMA DZĪVSUDRABA AVOTU

A iedaļa.   Eksportētājvalsts sniegtā informācija par sūtījumu

i)

Norādīt, kāds (tīrā veidā vai maisījumu sastāvā) ir nodomātais kopējais dzīvsudraba daudzums sūtījumā

ii)

Norādīt nodomāto(-os) sūtījuma(-u) datumu(-us)

B iedaļa.   Informācija par sūtījumu

Importētājs

Uzņēmuma nosaukums

Adrese:

Tālr.:

Fakss:

E-pasts:

Eksportētājs

Uzņēmuma nosaukums

Adrese:

Tālr.:

Fakss:

E-pasts:

C iedaļa.   Apliecinājums

Saskaņā ar Minamatas konvencijas par dzīvsudrabu 3. panta 8. punktu manas valsts valdība apliecina, ka šajā veidlapā aprakstītajā sūtījumā esošais dzīvsudrabs nav nācis no primārās dzīvsudraba ieguves.

Norādīt pamatojumu informācijai par eksportējamā dzīvsudraba avotu.

Atbildīgās valsts amatpersonas paraksts un datums:

Vārds:

Amats:

Paraksts:

Datums:


Top