EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1235-20180104

Consolidated text: Komisijas Regula (EK) Nr. 1235/2008 ( 2008. gada 8. decembris ), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/2018-01-04

02008R1235 — LV — 04.01.2018 — 028.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1235/2008

(2008. gada 8. decembris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

(OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 537/2009 (2009. gada 19. jūnijs),

  L 159

6

20.6.2009

 M2

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 471/2010 (2010. gada 31. maijs),

  L 134

1

1.6.2010

 M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 590/2011 (2011. gada 20. jūnijs),

  L 161

9

21.6.2011

 M4

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1084/2011 (2011. gada 27. oktobris),

  L 281

3

28.10.2011

►M5

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1267/2011 (2011. gada 6. decembris)

  L 324

9

7.12.2011

 M6

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 126/2012 (2012. gada 14. februāris),

  L 41

5

15.2.2012

►M7

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 508/2012 (2012. gada 20. jūnijs)

  L 162

1

21.6.2012

 M8

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 751/2012 (2012. gada 16. augusts),

  L 222

5

18.8.2012

►M9

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 125/2013 (2013. gada 13. februāris)

  L 43

1

14.2.2013

 M10

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 519/2013 (2013. gada 21. februāris),

  L 158

74

10.6.2013

►M11

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 567/2013 (2013. gada 18. jūnijs),

  L 167

30

19.6.2013

►M12

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 586/2013 (2013. gada 20. jūnijs)

  L 169

51

21.6.2013

 M13

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 355/2014 (2014. gada 8. aprīlis),

  L 106

15

9.4.2014

►M14

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 442/2014 (2014. gada 30. aprīlis),

  L 130

39

1.5.2014

►M15

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 644/2014 (2014. gada 16. jūnijs),

  L 177

42

17.6.2014

►M16

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 829/2014 (2014. gada 30. jūlijs),

  L 228

9

31.7.2014

►M17

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1287/2014 (2014. gada 28. novembris),

  L 348

1

4.12.2014

►M18

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/131 (2015. gada 26. janvāris)

  L 23

1

29.1.2015

►M19

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/931 (2015. gada 17. jūnijs),

  L 151

1

18.6.2015

 M20

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1980 (2015. gada 4. novembris)

  L 289

6

5.11.2015

►M21

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2345 (2015. gada 15. decembris),

  L 330

29

16.12.2015

►M22

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/459 (2016. gada 18. marts),

  L 80

14

31.3.2016

 M23

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/910 (2016. gada 9. jūnijs),

  L 153

23

10.6.2016

►M24

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1330 (2016. gada 2. augusts),

  L 210

43

4.8.2016

►M25

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1842 (2016. gada 14. oktobris),

  L 282

19

19.10.2016

►M26

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2259 (2016. gada 15. decembris),

  L 342

4

16.12.2016

►M27

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/872 (2017. gada 22. maijs),

  L 134

6

23.5.2017

►M28

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1473 (2017. gada 14. augusts),

  L 210

4

15.8.2017

►M29

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1862 (2017. gada 16. oktobris),

  L 266

1

17.10.2017

►M30

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2329 (2017. gada 14. decembris),

  L 333

29

15.12.2017


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 324, 7.12.2011, lpp 38 (590/2011)

 C2

Kļūdu labojums, OV L 028, 4.2.2015, lpp 48 (1287/2014,)

 C3

Kļūdu labojums, OV L 241, 17.9.2015, lpp 51 (2015/131)
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1235/2008

(2008. gada 8. decembris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīmI

SADAĻA

IEVADA NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka sīki izstrādātus noteikumus atbilstīgu produktu importēšanai un tādu produktu importēšanai, kam ir līdzvērtīgas garantijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. un 33. pantā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1) “inspekcijas sertifikāts” ir inspekcijas sertifikāts, kas minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. punkta d) apakšpunktā un attiecas uz vienu sūtījumu;

2) “dokumentārs pierādījums” ir dokuments, kas minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 889/2008 ( 1 ) 68. pantā un šīs regulas 6. pantā, un kura paraugs ir izklāstīts šīs regulas II pielikumā;

3) “sūtījums” ir produktu daudzums, uz ko attiecas viens vai vairāki kombinētās nomenklatūras kodi, uz ko attiecas viens inspekcijas sertifikāts, kas nosūtīts ar vienu un to pašu transportlīdzekli un importēts no vienas un tās pašas trešās valsts;

4) “pirmais saņēmējs” ir fiziska vai juridiska persona, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 889/2008 2. panta d) apakšpunktā;

▼M25

5) “sūtījuma pārbaude” ir pārbaude, ko īsteno attiecīgā dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar oficiālo kontroli, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 882/2004 ( 2 ), attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 834/2007, Regulas (EK) Nr. 889/2008 un šīs regulas prasību izpildi, veicot sistemātiskas dokumentāras pārbaudes, izlases veida identitātes pārbaudes un, pēc vajadzības saskaņā ar šīs iestādes riska novērtējumu, fiziskas pārbaudes pirms sūtījuma laišanas brīvā apgrozībā Savienībā saskaņā ar šīs regulas 13. pantu;

6) “attiecīgā dalībvalsts kompetentā iestāde” ir muitas iestāde, pārtikas nekaitīguma iestāde vai cita iestāde, ko norīkojušas dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. panta 1. punktu un kas atbild par sūtījumu pārbaudi un inspekcijas sertifikātu vizēšanu;

▼B

7) “izvērtējuma ziņojums” ir izvērtējuma ziņojums, kas minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 2. punktā un 33. panta 3. punktā un ko sastādījusi neatkarīga trešā persona, izpildot ISO standarta 17011 prasības, vai attiecīga kompetentā iestāde, un kas ietver informāciju par dokumentu pārskatiem, tostarp aprakstiem, kas minēti šīs regulas 4. panta 3. punkta b) apakšpunktā un 11. panta 3. punkta b) apakšpunktā, par administratīvajām revīzijām, tostarp kritiskajām atrašanās vietām, un par liecinieku revīzijām, kas orientētas uz risku un veiktas reprezentatīvās trešās valstīs;

▼M25

8) “akvakultūras produkti” ir akvakultūras produkti, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 ( 3 ) 4. panta 1. punkta 34. apakšpunktā;

9) “nepārstrādāts” ir neapstrādāts tādā nozīmē, kādā tas ir lietots neapstrādātu produktu definīcijā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 852/2004 ( 4 ) 2. panta 1. punkta n) apakšpunktā neatkarīgi no iepakošanas vai marķēšanas darbībām;

10) “pārstrādāts” ir pārstrādāts tādā nozīmē, kādā tas ir lietots pārstrādes produktu definīcijā Regulas (EK) Nr. 852/2004 2. panta 1. punkta o) apakšpunktā neatkarīgi no iesaiņošanas vai marķēšanas darbībām;

11) “ievešanas vieta” ir vieta, kur produkti tiek laisti brīvā apgrozībā.

▼BII

SADAĻA

ATBILSTĪGO PRODUKTU IMPORTĒŠANA1.

NODAĻA

Atbilstības pārbaudes nolūkos atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksts

3. pants

Atbilstības pārbaudes nolūkos atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksta sastādīšana un saturs

1.  Komisija sastāda kontroles organizācijas un kontroles iestāžu sarakstu, kas atzītas atbilstības nolūkos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 2. punktu. Minētais saraksts ir izklāstīts šīs regulas I pielikumā. Saraksta sastādīšanas un grozīšanas procedūras ir noteiktas šīs regulas 4., 16. un 17. pantā. Sarakstu publisko internetā saskaņā ar šīs regulas 16. panta 4. punktu un 17. pantu.

2.  Sarakstā ir visa vajadzīgā informācija par katru kontroles organizāciju vai kontroles iestādi, lai varētu pārbaudīt, vai Kopienas tirgū laistos produktus ir pārbaudījusi kontroles organizācija vai iestāde, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 2. punktu, un jo īpaši:

a) kontroles organizācijas vai kontroles iestādes nosaukums un adrese, tostarp e-pasta un interneta adrese, un tās koda numurs;

b) attiecīgās trešās valstis, kuras ir produktu izcelsmes valstis;

c) attiecīgo produktu kategorijas par katru trešo valsti;

d) termiņš, līdz kuram iekļauta sarakstā;

e) interneta adrese, kur ievietots uzņēmēju saraksts, uz kuriem attiecas kontroles sistēma, tostarp viņu sertifikācijas statuss un attiecīgās produktu kategorijas, kā arī to uzņēmēju un produktu saraksts, kas apturēti vai kam atņemts sertifikāts.

4. pants

Procedūra, lai lūgtu iekļaut atbilstības pārbaudes nolūkos atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu sarakstā

▼M25

1.  Komisija apsver, vai iekļaut kontroles organizāciju vai kontroles iestādi 3. pantā minētajā sarakstā, pēc tam kad tā no attiecīgās kontroles organizācijas vai kontroles iestādes pārstāvja saņēmusi lūgumu par iekļaušanu, kas sagatavots, pamatojoties uz pieteikuma paraugu, kuru Komisija darījusi pieejamu saskaņā ar 17. panta 2. punktu. Pirmā saraksta sastādīšanai izskata tikai pilnībā noformētus lūgumus, kas saņemti ►M29  pirms 2018. gada 31. oktobra ◄ .

▼B

2.  Lūgumu var iesniegt kontroles organizācijas vai kontroles iestādes, kas reģistrētas Kopienā vai trešā valstī.

3.  Lūgumā ir tehniskā dokumentācija, kurā ir visa vajadzīgā informācija, lai Komisija pārliecinātos, ka attiecībā uz visiem bioloģiskajiem produktiem, kuri paredzēti eksportēšanai uz Kopienu, ir ievēroti visi Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 1. un 2. punktā izklāstītie nosacījumi, proti:

a) pārskats par kontroles organizācijas vai kontroles iestādes darbību attiecīgajā trešā valstī vai trešās valstīs, tostarp aplēse par iesaistīto uzņēmēju skaitu un norāde uz to lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu sagaidāmajām īpašībām un daudzumiem, kuru izcelsme ir attiecīgajā trešā valstī vai trešās valstīs un kas paredzēti eksportēšanai uz Kopienu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 1. un 2. punktā izklāstītajiem noteikumiem;

b) sīks apraksts par to, kā attiecīgajā trešā valstī vai katrā no trešām valstīm ir izpildīta Regulas (EK) Nr. 834/2007 II, III un IV sadaļa, kā arī Regulas (EK) Nr. 889/2008 noteikumi;

c) izvērtējuma ziņojuma kopija, kā izklāstīts Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 2. punkta ceturtajā daļā, un kas:

i) apliecina, ka ir pienācīgi novērtēta kontroles organizācijas vai kontroles iestādes spēja ievērot Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 1. un 2. punktā izklāstītos nosacījumus,

ii) sniedz garantijas par elementiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. panta 2., 3., 5., 6. un 12. punktā,

iii) nodrošina, ka kontroles organizācija vai kontroles iestāde atbilst kontroles prasībām un piesardzības pasākumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 889/2008 IV sadaļā, un

iv) apstiprina, ka tā ir faktiski izpildījusi savas kontroles darbības atbilstīgi minētajiem nosacījumiem un prasībām;

d) pierādījums par to, ka kontroles organizācija vai kontroles iestāde ir paziņojusi par savām darbībām attiecīgās trešās valsts iestādēm, kā arī par savām saistībām ievērot tiesiskās prasības, ko tai uzlikušas attiecīgās trešās valsts iestādes;

e) tīmekļa vietnes adrese, kur ievietots uzņēmēju saraksts, uz kuriem attiecas kontroles sistēma, kā arī kontaktpunkts, kur var saņemt informāciju par viņu sertifikācijas statusu, attiecīgajām produktu kategorijām, kā arī par tiem uzņēmējiem un produktiem, kas apturēti vai kam atņemts sertifikāts;

f) apņemšanās ievērot šīs regulas 5. panta noteikumus;

g) jebkura cita informācija, ko kontroles organizācija, kontroles iestāde vai Komisija uzskata par būtisku.

4.  Izskatot lūgumu iekļaut kontroles organizāciju vai kontroles iestādi sarakstā, kā arī jebkurā laikā pēc tās iekļaušanas Komisija var pieprasīt jebkuru papildu informāciju, tostarp pieprasīt uzrādīt vienu vai vairākus ziņojumus par pārbaudi uz vietas, ko sastādījuši neatkarīgi eksperti. Turklāt Komisija, pamatojoties uz riska novērtējumu un, ja ir aizdomas par pārkāpumiem, var organizēt pārbaudi uz vietas, ko veic tās iecelti eksperti.

5.  Komisija novērtē, vai 3. punktā minētā tehniskā dokumentācija un 4. punktā minētā informācija ir pietiekama, un var turpmāk nolemt atzīt un iekļaut kontroles organizāciju vai kontroles iestādi sarakstā. Lēmumu pieņem saskaņā ar procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā.

5. pants

Atbilstības pārbaudes nolūkos atzītu kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksta pārvaldība un pārskatīšana

1.  Kontroles organizāciju vai kontroles iestādi var iekļaut 3. pantā minētajā sarakstā tikai tad, ja tā izpilda šādus pienākumus:

a) ja pēc tam, kad kontroles organizācija vai kontroles iestāde iekļauta sarakstā, kontroles organizācijas vai kontroles iestādes veiktajos pasākumos tiek ieviesti jebkādi grozījumi, tad minētā kontroles organizācija vai kontroles iestāde paziņo par to Komisijai; Komisijai arī paziņo lūgumus grozīt 3. panta 2. punktā minēto informāciju attiecībā uz kontroles organizāciju vai kontroles iestādi;

b) kontroles organizācija vai kontroles iestāde, kas iekļauta sarakstā, dara pieejamu un pēc pirmā pieprasījuma paziņo visu informāciju, kas saistīta ar tās kontroles darbībām trešā valstī; tā ļauj Komisijas ieceltiem ekspertiem piekļūt tās birojiem un iekārtām;

c) līdz katra gada 31. martam kontroles organizācija vai kontroles iestāde nosūta Komisijai konspektīvu gada pārskatu; gada pārskatā atjaunina informāciju par tehnisko dokumentāciju, kā minēts 4. panta 3. punktā; tajā jo īpaši apraksta kontroles darbības, ko kontroles organizācija vai kontroles iestāde veikusi trešās valstīs iepriekšējā gadā, iegūtos rezultātus, novērotās nelikumības un pārkāpumus, kā arī veiktos pasākumus stāvokļa uzlabošanai; vēl pārskatā var būt iekļauts jaunākais izvērtējuma ziņojums vai tāda ziņojuma atjauninājums, kurā norādīti rezultāti, kas iegūti regulārā izvērtējumā uz vietas, uzraudzībā un tās darbības atkārtotā daudzgadu izvērtēšanā kā minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 2. punktā; Komisija var pieprasīt jebkuru citu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu;

d) ņemot vērā saņemto informāciju, Komisija jebkurā laikā var grozīt specifikācijas attiecībā uz kontroles organizāciju vai kontroles iestādi un var apturēt minētās organizācijas vai iestādes iekļaušanu 3. pantā minētajā sarakstā; līdzīgu lēmumu var pieņemt, ja kontroles organizācija vai iestāde nav iesniegusi prasīto informāciju vai ja tā nav piekritusi pārbaudei uz vietas;

e) kontroles organizācija vai kontroles iestāde ieinteresētajām personām interneta tīmekļa vietnē dara pieejamu regulāri atjauninātu sarakstu, kurā iekļauj uzņēmējus un tos produktus, kas sertificēti kā bioloģiski.

2.  Ja kontroles organizācija vai kontroles iestāde nenosūta 1. punkta c) apakšpunktā minēto gada ziņojumu, nedara pieejamu vai nepaziņo visu informāciju, kas saistīta ar tās tehnisko dokumentāciju, kontroles sistēmu vai atjaunināto uzņēmēju sarakstu un to produktu sarakstu, kas sertificēti kā bioloģiski, vai nepiekrīt pārbaudei uz vietas, tad pēc Komisijas pieprasījuma periodā, ko Komisija nosaka atbilstīgi problēmas nopietnībai un kas parasti nedrīkst būt mazāks par 30 dienām, minēto kontroles organizāciju vai kontroles iestādi var izņemt no kontroles organizāciju vai kontroles iestāžu saraksta, ievērojot Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā minēto procedūru.

Ja kāda kontroles organizācija vai kontroles iestāde neveic pienācīgus un savlaicīgus pasākumus stāvokļa uzlabošanai, tad Komisija to nekavējoties svītro no saraksta.2.

NODAĻA

Atbilstīgu produktu importam vajadzīgie dokumentārie pierādījumi

6. pants

Dokumentāri pierādījumi

1.  Atbilstīgu produktu importam vajadzīgos dokumentāros pierādījumus, kā minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 1. punkta c) apakšpunktā, saskaņā ar šīs regulas 17. panta 2. punktu noformē, ņemot vērā regulas II pielikumā norādīto paraugu, un tajos iekļauti visi paraugā minētie elementi.

2.  Dokumentāro pierādījumu oriģinālu izsniedz kontroles organizācija vai kontroles iestāde, kas atzīta tāda dokumenta izdošanai ar lēmumu, kā minēts 4. pantā.

3.  Iestāde vai organizācija, kas izdod dokumentāru pierādījumu dokumentu, ievēro noteikumus, kas paredzēti saskaņā ar 17. panta 2. punktu, kā arī paraugā, piezīmēs un pamatnostādnēs, ko Komisija darījusi pieejamas ar datorsistēmas starpniecību, dodot iespēju veikt elektronisku dokumentu apmaiņu, kā minēts 17. panta 1. punktā.III

SADAĻA

TĀDU PRODUKTU IMPORTS, KAM IR LĪDZVĒRTĪGAS GARANTIJAS1.

NODAĻA

Atzītu trešo valstu saraksts

7. pants

Trešo valstu saraksta sastādīšana un saturs

1.  Komisija izveido atzītu trešo valstu sarakstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu. Atzīto valstu saraksts ir norādīts šīs regulas III pielikumā. Saraksta sastādīšanas un grozīšanas procedūra ir noteikta šīs regulas 8. un 16. pantā. Saraksta grozījumus publisko internetā saskaņā ar šīs regulas 16. panta 4. punktu un 17. pantu.

2.  Sarakstā ir visa vajadzīgā informācija par katru trešo valsti, lai varētu pārbaudīt, vai uz Kopienas tirgū laistajiem produktiem ir attiecināta kontroles sistēma attiecīgajā trešā valstī, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, un jo īpaši:

a) attiecīgās produktu kategorijas;

b) produktu izcelsme;

c) norāde uz ražošanas standartiem, ko piemēro trešā valstī;

d) kompetentā iestāde trešā valstī, kas atbild par kontroles sistēmu, tās adrese, tostarp e-pasta un interneta adrese;

▼M25

e) tās/to kontroles iestādes(-u) vai kontroles organizācijas(-u) nosaukums, adrese, e-pasta adrese, interneta adrese un koda numurs, ko kontroles veikšanai atzinusi kompetentā iestāde, kas minēta d) apakšpunktā;

f) tās(to) iestādes(-u) vai kontroles organizācijas(-u) nosaukums, adrese, e-pasta adrese, interneta adrese un koda numurs, kura(-as) trešā valstī atbild par sertifikātu izdošanu importēšanai Savienībā;

▼B

g) termiņš, līdz kuram iekļauta sarakstā.

8. pants

Procedūra, lai lūgtu iekļaut trešo valstu sarakstā

▼M14

1.  Komisija apsver, vai iekļaut trešo valsti 7. pantā paredzētajā sarakstā pēc tam, kad no attiecīgās trešās valsts pārstāvja ir saņēmusi lūgumu par attiecīgās trešās valsts iekļaušanu, ar nosacījumu, ka šādu pieprasījumu iesniedz līdz 2014. gada 1. jūlijam.

▼B

2.  Komisija izskata tikai tādu lūgumu par iekļaušanu, kas atbilst šādiem priekšnoteikumiem.

Lūgumu par iekļaušanu papildina ar tehnisko dokumentāciju, kurā ir visa vajadzīgā informācija, lai Komisija pārliecinātos, ka attiecībā uz produktiem, kuri paredzēti eksportam uz Kopienu, ir ievēroti visi Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. punktā izklāstītie nosacījumi, proti:

a) vispārīga informācija par bioloģiskās ražošanas attīstību trešā valstī, ražotajiem produktiem, apstrādāto platību, ražošanas reģioniem, ražotāju skaitu, veikto pārtikas pārstrādi;

b) norāde par bioloģisko lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu, kas paredzēti eksportam uz Kopienu, sagaidāmajām īpašībām un daudzumiem;

c) ražošanas standarti, ko piemēro trešā valstī, kā arī to līdzvērtības novērtējums attiecībā pret standartiem, ko piemēro Kopienā;

d) trešā valstī piemērotā kontroles sistēma, tostarp uzraudzības un pārraudzības darbības, ko trešā valstī veic kompetentās iestādes, kā arī to līdzvērtīgas efektivitātes novērtējums, salīdzinot ar Kopienā piemēroto kontroles sistēmu;

e) interneta vai cita adrese, kurā ir to uzņēmēju saraksts, uz kuriem attiecina kontroles sistēmu, kā arī kontaktpunkts, kur ir pieejama informācija par viņu sertifikācijas statusu un attiecīgajām produktu kategorijām;

f) informācija, ko trešā valsts ierosina iekļaut sarakstā, kā minēts 7. pantā;

g) apņemšanās ievērot 9. panta noteikumus;

h) jebkura cita informācija, ko trešā valsts vai Komisija uzskata par būtisku.

3.  Izskatot lūgumu iekļaut atzīto trešo valstu sarakstā, kā arī jebkurā laikā pēc iekļaušanas Komisija var pieprasīt jebkuru papildu informāciju, tostarp pieprasīt uzrādīt vienu vai vairākus ziņojumus par pārbaudi uz vietas, ko sastādījuši neatkarīgi eksperti. Turklāt Komisija, pamatojoties uz riska novērtējumu un aizdomām par pārkāpumiem, var organizēt pārbaudi uz vietas, ko veic tās iecelti eksperti.

▼M9

Komisija var uzaicināt piedalīties pārbaudēs uz vietas kā novērotājus ekspertus no citām trešām valstīm, kas atzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu.

▼M7

4.  Komisija novērtē, vai 2. punktā minētā tehniskā dokumentācija un 3. punktā minētā informācija ir pietiekama, un pēc tam var nolemt trešo valsti atzīt un iekļaut sarakstā uz trim gadiem. Ja Komisija uzskata, ka Regulā (EK) Nr. 834/2007 un šajā regulā izklāstītie nosacījumi joprojām tiek izpildīti, tā var nolemt pagarināt trešās valsts iekļaušanu pēc šiem trim gadiem.

Šā punkta pirmajā daļā minētos lēmumus pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā norādīto procedūru.

▼B

9. pants

Trešo valstu saraksta pārvaldība un pārskatīšana

1.  Komisija izskata lūgumu par iekļaušanu tikai tad, ja trešā valsts apņemas ievērot šādus nosacījumus:

▼M25

a) ja pēc tam, kad trešā valsts ir iekļauta sarakstā, tiek izdarīti jebkādi grozījumi trešā valstī spēkā esošajos pasākumos, to īstenošanā vai jo īpaši tās kontroles sistēmā, tad minētā trešā valsts nekavējoties paziņo par to Komisijai; jebkādas izmaiņas, kas veiktas 7. panta 2. punkta d), e) un f) apakšpunktā minētajā informācijā, ir nekavējoties jāpaziņo Komisijai, izmantojot datorsistēmu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 889/2008 94. panta 1. punktā;

▼B

b) gada ziņojumā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktā, atjaunina tehniskās dokumentācijas informāciju, kas minēta šīs regulas 8. panta 2. punktā; tajā jo īpaši apraksta uzraudzības un pārraudzības darbības, ko veikusi trešās valsts kompetentā iestāde, iegūtos rezultātus un veiktos pasākumus stāvokļa uzlabošanai;

c) ņemot vērā jebkuru saņemto informāciju, Komisija jebkurā laikā var grozīt specifikācijas attiecībā uz trešo valsti un var apturēt minētās valsts iekļaušanu 7. pantā minētajā sarakstā; līdzīgu lēmumu var pieņemt arī tad, ja trešā valsts nav sniegusi prasīto informāciju vai ja tā nav piekritusi pārbaudei uz vietas.

2.  Ja trešā valsts nenosūta Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktā minēto gada ziņojumu, nedara pieejamu vai nepaziņo visu informāciju, kas saistīta ar tās tehnisko dokumentāciju vai kontroles sistēmu vai nepiekrīt pārbaudei uz vietas, tad pēc Komisijas pieprasījuma periodā, ko Komisija nosaka atbilstīgi problēmas nopietnībai un kas parasti nedrīkst būt mazāks par 30 dienām, minēto trešo valsti var svītrot no saraksta, ievērojot Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā minēto procedūru.2.

NODAĻA

Līdzvērtības pārbaudes nolūkos atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksts

10. pants

Līdzvērtības pārbaudes nolūkos atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksta sastādīšana un saturs

1.  Komisija sastāda kontroles organizāciju un kontroles iestāžu sarakstu, kas atzītas līdzvērtības pārbaudes nolūkos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktu. Minēto sarakstu publicē šīs regulas IV pielikumā. Procedūras, kas jāievēro, sastādot un grozot sarakstu, ir noteiktas šīs regulas 11., 16. un 17. pantā. Sarakstu publisko internetā saskaņā ar šīs regulas 16. panta 4. punktu un 17. pantu.

2.  Sarakstā ir visa vajadzīgā informācija par katru kontroles organizāciju vai iestādi, lai varētu pārbaudīt, vai Kopienas tirgū laistos produktus ir kontrolējusi kontroles organizācija vai iestāde, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktu, un jo īpaši:

a) kontroles organizācijas vai iestādes nosaukums un koda numurs un vajadzības gadījumā tās e-pasta un interneta adrese;

b) trešās valstis, kas nav iekļautas 7. pantā paredzētajā sarakstā un kuras ir produktu izcelsmes valstis;

c) attiecīgo produktu kategorijas par katru trešo valsti;

d) termiņš, līdz kuram iekļauta sarakstā; un

▼M12

e) interneta vietne, kur ievietots to uzņēmēju atjaunināts saraksts, uz kuriem attiecas kontroles sistēma, kur norādīts viņu sertifikācijas statuss, attiecīgās produktu kategorijas, kā arī kontaktpunkts, kur pieejama informācija par tiem uzņēmējiem un produktiem, kas apturēti vai kam atņemts sertifikāts; un

▼M12

f) interneta vietne, kurā atrodama pilnīga informācija par ražošanas standartu un kontroles pasākumiem, kurus piemēro kontroles organizācija vai kontroles iestāde trešā valstī.

▼M25

3.  Atkāpjoties no 2. punkta b) apakšpunkta, produktus, kuru izcelsme ir atzītā trešā valstī, kas iekļauta sarakstā saskaņā ar 7. pantu, un kuri nav ietverti atzīšanā, kas piešķirta attiecīgajai trešai valstij, drīkst uzskaitīt šajā pantā paredzētajā sarakstā.

▼B

11. pants

Procedūra, lai lūgtu iekļaut līdzvērtības pārbaudes nolūkos atzītu kontroles organizāciju un kontroles iestāžu sarakstā

▼M19

1.  Komisija apsver, vai iekļaut kontroles organizāciju vai kontroles iestādi 10. pantā minētajā sarakstā, pēc tam kad tā no attiecīgās kontroles organizācijas vai kontroles iestādes pārstāvja saņēmusi par to pieprasījumu, kas sagatavots, pamatojoties uz pieteikuma paraugu, kuru Komisija darījusi pieejamu saskaņā ar 17. panta 2. punktu. Saraksta atjaunināšanā ņem vērā tikai pilnībā noformētus pieprasījumus.

▼B

2.  Lūgumu var iesniegt kontroles organizācijas vai kontroles iestādes, kas reģistrētas Kopienā vai trešā valstī.

3.  Lūgumā par iekļaušanu ir tehniskā dokumentācija, kurā ir visa vajadzīgā informācija, lai Komisija pārliecinātos, ka attiecībā uz produktiem, kuri paredzēti eksportam uz Kopienu, ir ievēroti visi Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktā izklāstītie nosacījumi, proti:

a) pārskats par kontroles organizācijas vai kontroles iestādes darbību attiecīgajā trešā valstī vai trešās valstīs, tostarp aplēse par iesaistīto uzņēmēju skaitu un informācija par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu, kas paredzēti eksportam uz Kopienu, sagaidāmajām īpašībām un daudzumiem, ievērojot Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. un 3. punktā izklāstītos noteikumus;

b) trešās valstīs piemēroto ražošanas standartu un kontroles pasākumu apraksts, tostarp novērtējums par šo standartu un pasākumu līdzvērtību Regulas (EK) Nr. 834/2007 III, IV un V sadaļai, kā arī Regulā (EK) Nr. 889/2008 paredzētajiem saistītajiem īstenošanas noteikumiem;

c) izvērtējuma ziņojuma kopija, kā izklāstīts Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punkta ceturtajā daļā, un kas:

i) apliecina, ka ir pienācīgi novērtēta kontroles organizācijas vai kontroles iestādes spēja ievērot Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. un 3. punktā izklāstītos nosacījumus;

ii) apstiprina, ka tā ir faktiski izpildījusi savas darbības atbilstīgi minētajiem nosacījumiem; un

iii) pierāda un apstiprina to ražošanas standartu un kontroles pasākumu līdzvērtību, kas minēti šā punkta b) apakšpunktā;

d) pierādījums par to, ka kontroles organizācija vai kontroles iestāde ir paziņojusi par savām darbībām katras attiecīgās trešās valsts iestādēm, kā arī par savām saistībām ievērot tiesiskās prasības, ko tai uzlikušas katras attiecīgās trešās valsts iestādes;

e) interneta tīmekļa vietne, kur ievietots uzņēmēju saraksts, uz kuriem attiecas kontroles sistēma, kā arī kontaktpunkts, kur var saņemt informāciju par viņu sertifikācijas statusu, attiecīgajām produktu kategorijām, kā arī par tiem uzņēmējiem un produktiem, kas apturēti vai kam atņemts sertifikāts;

f) apņemšanās ievērot 12. panta noteikumus;

g) jebkura cita informācija, ko kontroles organizācija, kontroles iestāde vai Komisija uzskata par būtisku.

4.  Izskatot lūgumu iekļaut kontroles organizāciju vai kontroles iestādi sarakstā, kā arī jebkurā laikā pēc iekļaušanas Komisija var pieprasīt jebkuru papildu informāciju, tostarp pieprasīt uzrādīt vienu vai vairākus ziņojumus par pārbaudi uz vietas, ko sastādījuši neatkarīgi eksperti. Turklāt Komisija, pamatojoties uz riska novērtējumu un, ja ir aizdomas par pārkāpumiem, var organizēt pārbaudi uz vietas, ko veic tās iecelti eksperti.

5.  Komisija novērtē, vai 2. punktā minētā tehniskā dokumentācija un 3. punktā minētā informācija ir pietiekama, un var pēc tam nolemt atzīt un iekļaut kontroles organizāciju vai kontroles iestādi sarakstā. Lēmumu pieņem saskaņā ar procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā.

12. pants

Līdzvērtības pārbaudes nolūkos atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksta pārvaldība un pārskatīšana

1.  Kontroles organizāciju vai kontroles iestādi var iekļaut 10. pantā minētajā sarakstā tikai tad, ja tā izpilda šādus pienākumus:

a) ja pēc tam, kad kontroles organizācija vai kontroles iestāde ir iekļauta sarakstā, kontroles organizācijas vai kontroles iestādes veiktajos pasākumos tiek izdarīti jebkādi grozījumi, tad minētā kontroles organizācija vai kontroles iestāde paziņo par to Komisijai; Komisijai arī paziņo lūgumus grozīt informāciju attiecībā uz kontroles organizāciju vai kontroles iestādi, kas minēta 10. panta 2. punktā;

b)  ►M12  līdz katra gada 28. februārim ◄ kontroles organizācija vai kontroles iestāde nosūta Komisijai konspektīvu gada ziņojumu. Gada ziņojumā atjaunina informāciju par tehnisko dokumentāciju, kā minēts 11. panta 3. punktā; tajā jo īpaši apraksta kontroles darbības, ko kontroles organizācija vai kontroles iestāde veikusi trešās valstīs iepriekšējā gadā, iegūtos rezultātus, novērotās nelikumības un pārkāpumus, kā arī veiktos pasākumus stāvokļa uzlabošanai; vēl ziņojumā iekļauj jaunāko izvērtējuma ziņojumu vai tāda ziņojuma atjauninājumu, kurā norādīti rezultāti, kas iegūti regulārā novērtējumā uz vietas, uzraudzībā un tās darbības atkārtotā daudzgadu izvērtēšanā, kā minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktā; Komisija var pieprasīt jebkuru citu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu;

c) ņemot vērā jebkuru saņemto informāciju, Komisija jebkurā laikā var grozīt specifikācijas attiecībā uz kontroles organizāciju vai kontroles iestādi un var apturēt minētās organizācijas vai iestādes iekļaušanu 10. pantā minētajā sarakstā; līdzīgu lēmumu var pieņemt arī tad, ja kontroles organizācija vai kontroles iestāde nav sniegusi prasīto informāciju vai ja tā nav piekritusi pārbaudei uz vietas;

d) kontroles organizācija vai kontroles iestāde, izmantojot elektroniskus līdzekļus, ieinteresētajām personām dara pieejamu pastāvīgi atjauninātu uzņēmēju sarakstu, kā arī to produktu sarakstu, kas sertificēti kā bioloģiski.

▼M5

2.  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā minēto procedūru kontroles organizāciju vai kontroles iestādi vai norādi uz konkrētu produktu kategoriju vai konkrētu trešo valsti, kas saistīta ar minēto kontroles organizāciju vai kontroles iestādi, var svītrot no šās regulas 10. pantā minētā saraksta šādos gadījumos:

a) ja ►M12  līdz 28. februārim ◄ Komisija nav saņēmusi tās gada ziņojumu, uz kuru norādīts 1. punkta b) apakšpunktā;

b) ja tā laikus nepaziņo Komisijai par izmaiņām tās tehniskajā dokumentācijā;

c) ja tā nesniedz Komisijai informāciju neatbilstības izmeklēšanas laikā;

d) ja tā neveic adekvātas korektīvās darbības, reaģējot uz konstatētajām neatbilstībām un pārkāpumiem;

e) ja tā nepiekrīt Komisijas pieprasītai pārbaudei uz vietas vai ja pārbaude uz vietas uzrāda negatīvus rezultātus kontroles pasākumu sistemātisku darbības traucējumu dēļ;

f) jebkurā citā situācijā, kad pastāv risks, ka patērētājs tiks maldināts par kontroles organizācijas vai kontroles iestādes sertificēto produktu patieso dabu.

Ja kontroles organizācija vai kontroles iestāde pēc Komisijas pieprasījuma neveic piemērotas un laicīgas korektīvās darbības laika posmā, ko Komisija nosaka atbilstīgi problēmas nopietnībai un kas vispārīgi nevar būt īsāks par 30 dienām, Komisija to nevilcinoties svītro no saraksta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā norādīto procedūru. Lēmumu svītrot publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Komisija iespējami drīz publisko grozīto sarakstu, izmantojot jebkurus piemērotus tehniskos līdzekļus, tostarp publikāciju internetā.

▼B3.

NODAĻA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. pantu importēto produktu laišana brīvā apgrozībā

▼M25

13. pants

Inspekcijas sertifikāts

1.  Produktu sūtījumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 1. panta 2. punktā un ko importē saskaņā ar minētās regulas 33. pantu, laiž brīvā apgrozībā Savienībā, ja ievēro šādus nosacījumus:

a) attiecīgajai dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz inspekcijas sertifikāta oriģinālu; un

b) attiecīgā dalībvalsts kompetentā iestāde pārbauda sūtījumu un vizē inspekcijas sertifikātu; un

c) inspekcijas sertifikāta numuru norāda muitas deklarācijā par laišanu brīvā apgrozībā, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 ( 5 ) 158. panta 1. punktā.

Sūtījuma pārbaudi un inspekcijas sertifikāta vizēšanu veic attiecīgā dalībvalsts kompetentā iestāde tajā dalībvalstī, kur sūtījums tiek laists brīvā apgrozībā Savienībā.

Dalībvalstis izraugās ievešanas vietas savā teritorijā un par izraudzītajām ievešanas vietām informē Komisiju.

2.  Inspekcijas sertifikātu izdod attiecīgā kontroles iestāde vai kontroles organizācija, apstiprina attiecīgā dalībvalsts kompetentā iestāde un aizpilda pirmais saņēmējs, pamatojoties uz paraugu un piezīmēm, kas izklāstītas V pielikumā, un izmantojot elektronisko Tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmu (TRACES), kuras izveide paredzēta Komisijas Lēmumā 2003/24/EK ( 6 ).

Inspekcijas sertifikāta oriģināls ir izdrukāts un ar roku parakstīts TRACES sistēmā aizpildītā elektroniskā sertifikāta eksemplārs vai inspekcijas sertifikāts, kas parakstīts TRACES sistēmā ar uzlabotu elektronisko parakstu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 ( 7 ) 3. panta 11. punkta nozīmē vai ar elektronisku parakstu, kas piedāvā līdzvērtīgas garantijas attiecībā uz parakstam piedēvētajām funkcionalitātēm, piemērojot tos pašus noteikumus un nosacījumus, kuri definēti Komisijas noteikumos par elektroniskajiem un digitālajiem dokumentiem, kā izklāstīts Komisijas Lēmumā 2004/563/EK, Euratom ( 8 ).

Ja inspekcijas sertifikāta oriģināls ir izdrukāts un ar roku parakstīts TRACES sistēmā aizpildītā elektroniskā sertifikāta eksemplārs, kontroles iestādes, kontroles organizācijas, attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes un pirmais saņēmējs gan inspekcijas sertifikāta izdošanas, gan tā vizēšanas, gan arī saņemšanas posmā pārbauda, vai minētais eksemplārs atbilst informācijai, kas ir norādīta TRACES sistēmā.

3.  Lai inspekcijas sertifikāts tiktu pieņemts vizēšanai, tam ir jābūt izdotam attiecīgā produkta ražotāja vai pārstrādātāja kontroles iestādē vai kontroles organizācijā vai – ja uzņēmējs, kas veicis pēdējo darbību produkta sagatavošanā, nav produkta ražotājs vai pārstrādātājs – tā uzņēmēja kontroles iestādē vai kontroles organizācijā, kas veicis pēdējo darbību produkta sagatavošanā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 834/2007 2. panta i) punktā.

Šī kontroles iestāde vai kontroles organizācija ir:

a) kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas ir uzskaitīta šīs regulas III pielikumā attiecīgajiem produktiem un trešai valstij, kas ir produktu izcelsmes valsts, vai, vajadzības gadījumā, kas ir valsts, kurā ir veikta pēdējā sagatavošanas darbība; vai

b) kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas ir uzskaitīta šīs regulas IV pielikumā attiecīgajiem produktiem un trešai valstij, kas ir produktu izcelsmes valsts vai valsts, kurā ir veikta pēdējā sagatavošanas darbība.

4.  Kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas izdod inspekcijas sertifikātu, ir tiesīga izdot inspekcijas sertifikātu un parakstīt deklarāciju sertifikāta 18. ailē tikai pēc tam, kad ir veikusi dokumentāru pārbaudi, pamatojoties uz visiem attiecīgajiem pārbaudes dokumentiem, tostarp jo īpaši attiecīgā produkta ražošanas plānu, transporta dokumentiem un tirdzniecības dokumentiem, un – pēc vajadzības saskaņā ar tās riska novērtējumu – sūtījuma fizisku pārbaudi.

Tomēr pārstrādātu produktu gadījumā, ja kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas izdod inspekcijas sertifikātu, ir III pielikumā uzskaitītā kontroles iestāde vai kontroles organizācija, tā izdod inspekcijas sertifikātu un paraksta deklarāciju sertifikāta 18. ailē tikai pēc tam, kad ir pārbaudījusi, vai šā pielikuma uzskaitījumā iekļautas attiecīgās trešās valsts atzīta kontroles iestāde vai kontroles organizācija ir kontrolējusi un sertificējusi visas produkta bioloģiskās sastāvdaļas, vai – ja par izdošanu atbildīgā kontroles iestāde vai kontroles organizācija ir kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas ir uzskaitīta IV pielikumā, – tā izdod inspekcijas sertifikātu un paraksta deklarāciju sertifikāta 18. ailē tikai pēc tam, kad ir pārbaudījusi, vai visas bioloģiskās sastāvdaļas attiecīgajos produktos ir kontrolējusi un sertificējusi kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas ir iekļauta III vai IV pielikuma uzskaitījumā, vai arī tās ir ražotas un sertificētas Savienībā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 834/2007.

Ja uzņēmējs, kas veicis pēdējo darbību produkta sagatavošanā, nav produkta ražotājs vai pārstrādātājs, kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas izdod inspekcijas sertifikātu un ir iekļauta IV pielikuma uzskaitījumā, izdod inspekcijas sertifikātu un paraksta deklarāciju sertifikāta 18. ailē tikai pēc tam, kad ir veikusi dokumentāru pārbaudi, pamatojoties uz visiem attiecīgajiem pārbaudes dokumentiem, tostarp transporta dokumentiem un tirdzniecības dokumentiem, ir pārbaudījusi, vai attiecīgā produkta ražošanu vai pārstrādi ir kontrolējusi un sertificējusi kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktu atzīta attiecīgajiem produktiem un attiecīgajai valstij, un – pēc vajadzības saskaņā ar tās riska novērtējumu – ir veikusi sūtījuma fizisku pārbaudi.

Pēc Komisijas vai dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas ir izdevusi inspekcijas sertifikātu saskaņā ar otro un trešo daļu, nekavējoties dara pieejamu visu uzņēmēju sarakstu bioloģiskās ražošanas apritē un visu to kontroles iestāžu un kontroles organizāciju sarakstu, kuru kontrolē šie uzņēmēji ir veikuši savas darbības.

5.  Inspekcijas sertifikātu sastāda vienā oriģināleksemplārā.

Pirmais saņēmējs vai attiecīgā gadījumā importētājs drīkst sagatavot inspekcijas sertifikāta kopiju nolūkā informēt kontroles iestādes un kontroles organizācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 83. pantu. Uz jebkuras tādas kopijas ir uzdrukāta vai ar zīmogu uzspiesta norāde “KOPIJA”.

6.  Pārbaudot sūtījumu, attiecīgā dalībvalsts kompetentā iestāde vizē inspekcijas sertifikāta oriģināleksemplāru tā 20. ailē un izsniedz to atpakaļ personai, kas sertifikātu iesniegusi.

7.  Pirmais saņēmējs, saņemot sūtījumu, aizpilda inspekcijas sertifikāta 21. aili, lai apliecinātu, ka sūtījuma saņemšana ir veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 34. pantu.

Tad pirmais saņēmējs nosūta sertifikāta oriģināleksemplāru tā 11. ailē minētajam importētājam Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. punkta otrajā daļā paredzētajos nolūkos.

▼M25

13.a pants

Force majeure vai ārkārtas apstākļi

1.  Ja elektroniskā sistēma nedarbojas force majeure vai ārkārtas apstākļu dēļ un jo īpaši tad, ja sistēmas darbība ir traucēta vai nav stabila savienojuma, inspekcijas sertifikāti un to izraksti var tikt izdoti un vizēti atbilstīgi 13. panta 3. līdz 7. punktam, neizmantojot TRACES sistēmu, saskaņā ar šā panta 2., 3. un 4. punktu un pamatojoties uz paraugiem un piezīmēm, kas ietvertas V vai VI pielikumā. Kompetentās iestādes, kontroles iestādes, kontroles organizācijas un uzņēmēji nekavējoties informē Komisiju un ievada TRACES sistēmā visu nepieciešamo informāciju desmit kalendāro dienu laikā no sistēmas darbības atjaunošanas.

2.  Ja inspekcijas sertifikāts ir izdots, neizmantojot TRACES, to sagatavo vienā no Savienības oficiālajām valodām un, izņemot zīmogus un parakstus, pilnībā aizpilda, izmantojot lielos burtus vai pilnībā mašīnrakstā.

Inspekcijas sertifikāts ir muitošanas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām. Vajadzības gadījumā attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes var pieprasīt inspekcijas sertifikāta tulkojumu valsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām.

Neapliecināti grozījumi vai dzēsumi padara sertifikātu nederīgu.

3.  Kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas izdod inspekcijas sertifikātu, piešķir katram izdotajam sertifikātam kārtas numuru un kārto reģistru, kurā hronoloģiskā kārtībā ieraksta izdotos sertifikātus, kā arī vēlāk nodrošina atbilstību kārtas numuram, ko piešķīrusi TRACES sistēma.

4.  Ja inspekcijas sertifikāts ir izdots un vizēts, neizmantojot TRACES sistēmu, nepiemēro 15. panta 1. punkta otro un trešo daļu, kā arī 15. panta 5. punktu.

13.b pants

Importētājs

Importētājs norāda inspekcijas sertifikāta numuru muitas deklarācijā par laišanu brīvā apgrozībā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 952/2013 158. panta 1. punktā.

13.c pants

Piekļuves tiesības

Komisija ir atbildīga par to, lai piešķirtu un atjauninātu TRACES sistēmas piekļuves tiesības kompetentajām iestādēm, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 834/2007 2. panta n) punktā, tādu trešo valstu kompetentajām iestādēm, kas atzītas saskaņā ar tās pašas regulas 33. panta 2. punktu, un kontroles iestādēm un kontroles organizācijām, kas uzskaitītas šīs regulas III un IV pielikumā. Pirms TRACES sistēmas piekļuves tiesību piešķiršanas Komisija pārbauda attiecīgo kompetento iestāžu, kontroles iestāžu un kontroles organizāciju identitāti.

Kompetentās iestādes, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 834/2007 2. panta n) punktā, ir atbildīgas par to, lai piešķirtu un atjauninātu TRACES sistēmas piekļuves tiesības uzņēmējiem, kontroles iestādēm un kontroles organizācijām Savienībā. Pirms TRACES sistēmas piekļuves tiesību piešķiršanas kompetentās iestādes pārbauda attiecīgo uzņēmēju, kontroles iestāžu un kontroles organizāciju identitāti. Dalībvalstis ieceļ vienu iestādi, kas atbild par sadarbības un saziņas koordinēšanu ar Komisiju šajā jomā.

Kompetentās iestādes paziņo Komisijai par piešķirtajām piekļuves tiesībām. Komisija aktivizē šīs piekļuves tiesības TRACES sistēmā.

13.d pants

Informācijas integritāte un salasāmība

TRACES sistēma aizsargā tās informācijas integritāti, kas ir reģistrēta sistēmā saskaņā ar šo regulu.

Jo īpaši šī sistēma garantē turpmāko:

a) tā nodrošina katra atsevišķa lietotāja skaidru identifikāciju, un tajā ir iestrādāti efektīvi pasākumi piekļuves tiesību kontrolei, lai nodrošinātu aizsardzību pret nelegālu, ļaunprātīgu vai neatļautu piekļuvi, informācijas, datņu un metadatu dzēšanu, pārveidošanu vai pārvietošanu;

b) tā ir aprīkota ar fiziskās aizsardzības sistēmām pret traucējumiem un ar vidi saistītiem negadījumiem, kā arī programmatūras aizsardzību pret kiberuzbrukumiem;

c) tā glabā uzkrātos datus vidē, kas ir droša gan fiziskā, gan programmatūras ziņā;

d) tā ar dažādiem līdzekļiem izslēdz iespēju izdarīt neatļautas izmaiņas, un tajā ietilpst informācijas integritātes pārbaudes mehānismi, kas ļauj kontrolēt, vai informācijā laika gaitā nav izdarītas izmaiņas;

e) par katru būtisku procedūras posmu tā izdara atmiņā auditācijas pierakstu;

f) tā dara iespējamas drošas formāta pārvēršanas un migrācijas procedūras, lai garantētu, ka informācija ir salasāma un pieejama visā noteiktajā uzglabāšanas laikposmā;

g) tā ir apgādāta ar pietiekami sīku un atjauninātu funkcionālo un tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz sistēmas darbību un parametriem un kas ir jebkurā brīdī pieejama organizācijas vienībām, kuras atbild par funkcionālajām un/vai tehniskajām specifikācijām.

▼B

14. pants

Īpašas muitas procedūras

▼M25

1.  Ja sūtījumu no trešās valsts nodod uzglabāšanai muitas noliktavā vai ievešanai pārstrādei, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 952/2013, un attiecina uz to vienu vai vairākas sagatavošanas darbības, kā minēts otrajā daļā, attiecīgā dalībvalsts kompetentā iestāde veic sūtījuma pārbaudi, kā minēts šīs regulas 13. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā, pirms ir veikta pirmā sagatavošanas darbība. Atsauces numurs muitas deklarācijai, ar ko preces ir tikušas deklarētas ar nolūku piemērot uzglabāšanas muitas noliktavā vai ievešanas pārstrādei procedūru, ir jānorāda inspekcijas sertifikāta 19. ailē.

Par sagatavošanu ir uzskatāmas vienīgi šādu veidu darbības:

a) iesaiņošana vai pārsaiņošana; vai

b) marķēšana saistībā ar norādi par bioloģiskās ražošanas metodi.

Pēc šīm sagatavošanas darbībām un pirms laišanas brīvā apgrozībā sūtījumam ir jāpiemēro pasākumi, kas minēti šīs regulas 13. panta 1. punktā.

Pēc minētās procedūras inspekcijas sertifikāta oriģinālu vajadzības gadījumā atdod sūtījuma importētājam, kas minēts sertifikāta 11. ailē, lai izpildītu Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. punkta otrajā daļā paredzētos noteikumus.

▼B

2.  Ja saskaņā ar muitas atlikšanas režīmu, ievērojot Regulu (EEK) Nr. 2913/92, sūtījumu no trešās valsts ir paredzēts dalībvalstī pirms laišanas brīvā apgrozībā sadalīt dažādās partijās, pirms šīs sadalīšanas uz sūtījumu attiecina šīs regulas 13. panta 1. punktā minētos pasākumus.

▼M25

Par katru no partijām, kas rodas sadalīšanas rezultātā, inspekcijas sertifikāta 11. ailē norādītais importētājs attiecīgajai dalībvalsts kompetentajai iestādei TRACES sistēmā iesniedz inspekcijas sertifikāta izrakstu saskaņā ar paraugu un piezīmēm VI pielikumā. Pēc partijas pārbaudīšanas attiecīgā dalībvalsts kompetentā iestāde vizē inspekcijas sertifikāta izrakstu 13. ailē ar nolūku laist partiju brīvā apgrozībā. Partijas pārbaudi un inspekcijas sertifikāta izraksta vizēšanu veic attiecīgā dalībvalsts kompetentā iestāde tajā dalībvalstī, kur partija tiek laista brīvā apgrozībā Savienībā.

▼B

Katra vizētā inspekcijas sertifikāta izraksta kopiju kopā ar inspekcijas sertifikāta oriģinālu uzglabā persona, kuru identificē kā sūtījuma sākotnējo importētāju un kura minēta inspekcijas sertifikāta 11. ailē. Uz tādas kopijas ir uzdrukāta vai ar zīmogu uzspiesta norāde “KOPIJA” vai “DUBLIKĀTS”.

▼M25 —————

▼M27

Partijas saņēmējs, saņemot sūtījumu, aizpilda inspekcijas sertifikāta izraksta oriģināla 14. aili, lai apliecinātu to, ka partija saņemta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 34. pantu.

▼B

Partijas saņēmējs glabā inspekcijas sertifikāta izrakstu, lai tas būtu pieejams kontroles iestādei un/vai kontroles organizācijai ne mazāk kā divus gadus.

3.  Sagatavošanas un sadalīšanas darbības, kas minētas 1. un 2. punktā, veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 V sadaļā un Regulas (EK) Nr. 889/2008 IV sadaļā izklāstītajiem noteikumiem.

▼M5

15. pants

Neatbilstīgi produkti

1.  Neskarot nekādus pasākumus vai darbības, kas veicami saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 30. pantu un/vai Regulu (EK) Nr. 889/2008, produktus, kas neatbilst Regulas (EK) Nr. 834/2007 prasībām, drīkst laist brīvā apgrozībā Savienībā ar nosacījumu, ka marķējumā, reklāmā un pavaddokumentos nav norādes par bioloģisko ražošanu.

▼M25

Ja, veicot sūtījuma pārbaudi, attiecīgā dalībvalsts kompetentā iestāde konstatē nelikumību vai pārkāpumu, kā rezultātā tiek atteikta sertifikāta vizēšana un produktu laišana brīvā apgrozībā, šī iestāde nekavējoties paziņo par konstatēto nelikumību vai pārkāpumu Komisijai un citām dalībvalstīm, izmantojot TRACES sistēmu.

Dalībvalstis nodrošina efektīvu un iedarbīgu koordināciju starp kompetentajām iestādēm, kas veic oficiālo kontroli, lai bez kavēšanās apmainītos ar informāciju par konstatētiem Regulas (EK) Nr. 834/2007 1. panta 2. punktā minētu produktu sūtījumiem ar norādēm uz bioloģiskās ražošanas metodi, taču kas nav deklarēti tā, lai tos varētu importēt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 834/2007. Attiecīgā dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties paziņo par šiem konstatējumiem Komisijai un citām dalībvalstīm, izmantojot TRACES sistēmu.

▼M5

2.   ►M9  Neskarot nekādus pasākumus vai darbības, kas jāveic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 30. pantu, gadījumā, ja rodas aizdomas par neatbilstību prasībām attiecībā uz bioloģiskiem produktiem, kas importēti no trešām valstīm, kas atzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, vai importētiem bioloģiskiem produktiem, ko kontrolē kontroles iestādes vai kontroles organizācijas, kas atzītas saskaņā ar minētās regulas 33. panta 3. punktā noteiktajām prasībām, un minēto prasību pārkāpumiem, importētājs veic visus vajadzīgos pasākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 91. panta 1. punktu. ◄

Importētājs un kontroles organizācija vai kontroles iestāde, kura izdevusi šīs regulas 13. pantā norādīto inspekcijas sertifikātu, nekavējoties informē tās kontroles organizācijas, kontroles iestādes un kompetentās iestādes attiecīgajās dalībvalstīs un trešajās valstīs, kuras ir iesaistītas konkrēto produktu bioloģiskajā ražošanā, un attiecīgā gadījumā Komisiju. Kontroles organizācija vai kontroles iestāde var noteikt, ka nedrīkst laist tirgū produktus ar norādēm par bioloģiskās ražošanas metodēm, kamēr vien, pamatojoties uz uzņēmēja sniegto informāciju vai informāciju no citiem avotiem, tā nav pārliecinājusies, ka jebkuras šaubas ir kliedētas.

▼M9

3.  Neskarot nekādus pasākumus vai darbības, kas jāveic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 30. pantu, gadījumā, ja dalībvalsts vai trešās valsts kontroles iestādei vai kontroles organizācijai ir pamatotas aizdomas par pārkāpumu vai neatbilstību attiecībā uz prasībām par importētiem bioloģiskiem produktiem no trešām valstīm, kas atzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, vai importētiem bioloģiskiem produktiem, ko kontrolē kontroles iestādes vai kontroles organizācijas, kas atzītas saskaņā ar minētās regulas 33. panta 3. punktā noteiktajām prasībām, tā veic visus vajadzīgos pasākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 91. panta 2. punktu un nekavējoties informē attiecīgo dalībvalstu un attiecīgo bioloģisko produktu ražošanā iesaistīto trešo valstu kontroles organizācijas, kontroles iestādes un kompetentās iestādes, un Komisiju.

▼M9

4.  Ja tās trešās valsts kompetentā iestāde, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, vai kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas atzīta saskaņā ar minētās regulas 33. panta 3. punktu, ir saņēmusi Komisijas paziņojumu pēc tam, kad tā saņēmusi paziņojumu no dalībvalsts ar informāciju par pamatotām aizdomām par neatbilstību prasībām attiecībā uz importētiem bioloģiskiem produktiem, kas noteiktas minētajā regulā vai šai regulā, vai to pārkāpumu, tā veic aizdomu par neatbilstību vai pārkāpumu izcelsmes izmeklēšanu un paziņo Komisijai un tai dalībvalstij, kura nosūtīja sākotnējo paziņojumu, par izmeklēšanas iznākumu un par veikto rīcību. Šo informāciju nosūta 30 kalendāro dienu laikā pēc datuma, kad Komisija nosūtījusi pirmo paziņojumu.

Dalībvalsts, kura nosūtījusi sākotnējo paziņojumu, var, ja nepieciešams, lūgt Komisiju pieprasīt papildu informāciju, kuru nosūta Komisijai un attiecīgajai dalībvalstij. Jebkurā gadījumā pēc atbildes vai papildu informācijas saņemšanas dalībvalsts, kura nosūtīja sākotnējo paziņojumu, veic vajadzīgos ierakstus un atjauninājumus Regulas (EK) Nr. 889/2008. 94. panta 1. punktā minētajā datorsistēmā.

▼M25

5.  Importētājs, pirmais saņēmējs vai to kontroles iestāde vai kontroles organizācija nosūta informāciju par nelikumībām un pārkāpumiem attiecībā uz importētiem produktiem attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, izmantojot Regulas (EK) Nr. 889/2008 94. panta 1. punktā minēto datorsistēmu TRACES.

▼BIV

SADAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI

16. pants

Lūgumu novērtēšana un sarakstu publicēšana

1.  Komisija izskata lūgumus, kas saņemti saskaņā ar 4., 8. un 11. pantu, izmantojot Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 1. punktā minētās Bioloģiskās ražošanas komitejas (turpmāk tekstā “komiteja”) palīdzību. Šajā nolūkā komiteja pieņem specifisku iekšējo reglamentu.

Lai palīdzētu Komisijai izskatīt lūgumus, kā arī pārvaldīt un pārskatīt sarakstus, Komisija izveido ekspertu grupu, kurā ir valsts un privāti eksperti.

2.  Par katru saņemto lūgumu un pēc attiecīgas apspriešanās ar dalībvalstīm saskaņā ar iekšējo reglamentu Komisija ieceļ divas dalībvalstis, kuras darbojas kā līdzziņotājas. Komisija sadala lūgumus starp dalībvalstīm proporcionāli katras dalībvalsts balsu skaitam Bioloģiskās ražošanas komitejā. Līdzziņotājas dalībvalstis izskata ar lūgumu saistīto dokumentāciju un informāciju, kā izklāstīts 4., 8. un 11. pantā, un sastāda ziņojumu. Lai pārvaldītu un pārskatītu sarakstus, tās arī izskata gada ziņojumus un jebkuru citu informāciju, kas minēta 5., 9. un 12. pantā un ir saistīta ar ierakstiem sarakstos.

3.  Ņemot vērā līdzziņotāju dalībvalstu veiktās pārbaudes rezultātus, Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā minēto procedūru lemj par trešo valstu, kontroles organizāciju vai kontroles iestāžu atzīšanu, par to iekļaušanu sarakstos vai jebkuriem grozījumiem sarakstos, tostarp koda numura piešķiršanu minētajām organizācijām un iestādēm. Lēmumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4.  Komisija publisko sarakstus, izmantojot jebkurus piemērotus tehniskos līdzekļus, tostarp publikāciju internetā.

17. pants

Paziņošana

1.  Nosūtot Komisijai vai dalībvalstīm dokumentus vai citu informāciju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. un 33. pantā un šajā regulā, trešo valstu kompetentās iestādes, kontroles iestādes vai kontroles organizācijas izmanto elektroniskās nosūtīšanas sistēmu. Kad Komisija vai dalībvalstis dara pieejamas specifiskas elektroniskās nosūtīšanas sistēmas, tad tās izmanto tādas sistēmas. Komisija un dalībvalstis minētās sistēmas izmanto arī, lai nosūtītu cita citai attiecīgos dokumentus.

2.  Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. un 33. pantā un šajā regulā minēto dokumentu un informācijas veidu un saturu Komisija izstrādā pamatnostādnes, paraugus un attiecīgā gadījumā aptaujas anketas, un dara tos pieejamus datorsistēmā, kas minēta šā panta 1. punktā. Komisija koriģē un atjaunina minētās pamatnostādnes, paraugus un aptaujas anketas pēc tam, kad ir informējusi dalībvalstis un trešo valstu kompetentās iestādes, kā arī kontroles iestādes un kontroles organizācijas, kas atzītas saskaņā ar šo regulu.

▼M25

3.  Datorsistēmai, kas paredzēta 1. punktā, pēc vajadzības ir jāspēj apkopot šajā regulā minētos pieprasījumus, dokumentus un informāciju.

▼B

4.  Apliecinošos dokumentus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. un 33. pantā un šajā regulā, jo īpaši 4., 8. un 11. pantā, trešo valstu kompetentās iestādes, kontroles iestādes vai kontroles organizācijas saglabā Komisijas un dalībvalstu rīcībā vismaz trīs gadus pēc tā gada, kad tika veiktas kontroles vai tika sniegti inspekcijas sertifikāti un dokumentāri pierādījumi.

5.  Ja dokumentam vai procedūrai, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. un 33. pantā vai sīki izstrādātajos tās piemērošanas noteikumos, vienā vai vairākos minētās procedūras posmos ir vajadzīgs pilnvarotas personas paraksts vai personas apstiprinājums, tad datorsistēmām, kas izveidotas paziņošanai par tādiem dokumentiem, jāļauj viennozīmīgi identificēt katru personu un sniegt pamatotu pārliecību, ka dokumentu saturu, tostarp attiecībā uz procedūras posmiem, nevar grozīt saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, un jo īpaši ar Komisijas Lēmumu 2004/563/EK, Euratom.V

SADAĻA

NOBEIGUMA UN PĀREJAS NOTEIKUMI

18. pants

Pārejas noteikumi par trešo valstu sarakstu

Lūgumus par iekļaušanu, ko iesniegušas trešās valstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 345/2008 2. pantu līdz 2009. gada 1. janvārim, apstrādā kā pieteikumus saskaņā ar šīs regulas 8. pantu.

▼M25

Atzīto valstu pirmajā sarakstā ir Argentīna, Austrālija, Indija, Izraēla ( 9 ), Jaunzēlande, Kostarika un Šveice. Tajā nav kodu numuru, kas minēti šīs regulas 7. panta 2. punkta f) apakšpunktā. Minētos kodu numurus pievieno līdz 2010. gada 1. jūlijam, atjauninot sarakstu saskaņā ar 17. panta 2. punktu.

▼M25 —————

▼M25

19.a pants

Pārejas noteikumi par tādu inspekcijas sertifikātu izmantošanu, kas nav izdoti TRACES sistēmā

Līdz 2017. gada 19. oktobrim 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie inspekcijas sertifikāti un to 14. panta 2. punktā minētie izraksti var tikt izdoti un vizēti saskaņā ar 13. panta 3. līdz 7. punktu, neizmantojot TRACES sistēmu un ievērojot 13.a panta 1., 2. un 3. punktu, kā arī pamatojoties uz paraugiem un piezīmēm V vai VI pielikumā.

▼B

20. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 345/2008 un Regulu (EK) Nr. 605/2008 atceļ.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VII pielikumā.

21. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

KONTROLES ORGANIZĀCIJU UN KONTROLES IESTĀŽU SARAKSTS ATBILSTĪBAS NOLŪKOS UN ATTIECĪGĀS SPECIFIKĀCIJAS, KĀ MINĒTS 3. PANTĀ
II PIELIKUMS

image

▼M7
III PIELIKUMS

TREŠO VALSTU SARAKSTS UN ATTIECĪGĀS SPECIFIKĀCIJAS, KĀ MINĒTS 7. PANTĀ

►M25

 

Piezīme. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 17. panta 1. punkta f) apakšpunktu dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus, kas ražoti pārejas periodā, netirgo Savienībā ar tās pašas regulas 23. un 24. pantā minētajām norādēm produktu marķēšanai un reklāmai. Tāpēc šādi produkti ir arī izslēgti no atzīšanas attiecībā uz produktu B un D kategoriju visām šajā pielikumā uzskaitītajām trešajām valstīm.

 ◄

ARGENTĪNA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti

A

 

Dzīvi dzīvnieki vai nepārstrādāti dzīvnieku produkti

B

►M25  Izņemot lauksaimniecības dzīvniekus un lauksaimniecības dzīvnieku produktus, uz kuriem ir norādes vai kuriem ir paredzēts pievienot norādes, kas attiecas uz pārejas periodu ◄

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (1)

D

►M25  Izņemot lauksaimniecības dzīvnieku produktus, uz kuriem ir norādes vai kuriem ir paredzēts pievienot norādes, kas attiecas uz pārejas periodu ◄

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Vīns, raugs nav iekļauti.

▼M25

2.

Izcelsme : A, B un F kategorijas produkti, kas audzēti Argentīnā, un D kategorijas produkti, kas pārstrādāti Argentīnā ar bioloģiski audzētām sastāvdaļām, kuras ir audzētas Argentīnā.

▼M7

3.

Ražošanas standarts : Ley 25 127 sobre “Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Kompetentā iestāde : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

►M21  www.letis.org ◄

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

AUSTRĀLIJA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti

A

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (1)

D

kas sastāv galvenokārt no vienas vai vairākām augu izcelsmes sastāvdaļām

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Vīns, raugs nav iekļauti.

▼M25

2.

Izcelsme : A un F kategorijas produkti, kas audzēti Austrālijā, un D kategorijas produkti, kas pārstrādāti Austrālijā ar bioloģiski audzētām sastāvdaļām, kuras ir audzētas Austrālijā.

▼M7

3.

Ražošanas standarts : National standard for organic and bio-dynamic producē.

▼M19

4.

Kompetentā iestāde : Department of Agriculture, ►M21  www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic ◄

▼M7

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

►M24  www.aco.net.au ◄

▼M21 —————

▼M7

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

KANĀDA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti

A

 

Dzīvi dzīvnieki vai nepārstrādāti dzīvnieku produkti

B

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā ►M22   ◄

D

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai lopbarībā

E

 

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

▼M22

2.

Izcelsme : Kanādā audzēti A, B un F kategorijas produkti un Kanādā pārstrādāti D un E kategorijas produkti ar bioloģiski audzētām sastāvdaļām, kas audzētas Kanādā vai kas importētas Kanādā saskaņā ar Kanādas tiesību aktiem.

▼M7

3.

Ražošanas standarts : Organic Products Regulation.

4.

Kompetentā iestāde : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

▼M24 —————

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

▼M21 —————

▼M21

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

www.tcocert.ca

▼M7

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

▼M15

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

▼M7

KOSTARIKA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti

A

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (1)

D

►M25  Tikai pārstrādāti augu produkti ◄

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Vīns, raugs nav iekļauti.

▼M25

2.

Izcelsme : A un F kategorijas produkti, kas audzēti Kostarikā, un D kategorijas produkti, kas pārstrādāti Kostarikā ar bioloģiski audzētām sastāvdaļām, kuras ir audzētas Kostarikā.

▼M7

3.

Ražošanas standarts : Reglamento sobre la AGRIcultura orgánica.

▼M11

4.

Kompetentā iestāde : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

▼M7

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

▼M30 —————

▼M30

CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

▼M7

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

▼M30

CR-BIO-004

Control Union Perú

www.cuperu.com

CR-BIO-006

PrimusLabs.com CR S.A.

www.primusauditingops.com

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

▼M7

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

▼M9

INDIJA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti

A

 

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

2.

Izcelsme : A un F kategorijas produkti, kas audzēti Indijā.

▼M7

3.

Ražošanas standarts : National Programme for Organic Production.

▼M11

4.

Kompetentā iestāde : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

▼M7

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

▼M24

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imocontrol.in

▼M7

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M24

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M21 —————

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M21 —————

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M21

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency

www.ossopca.nic.in

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org

▼M7

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

IZRAĒLA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti

A

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (1)

D

kas sastāv galvenokārt no vienas vai vairākām augu izcelsmes sastāvdaļām

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Vīns, raugs nav iekļauti.

▼M25

2.

Izcelsme :

A un F kategorijas produkti, kas audzēti Izraēlā, un D kategorijas produkti, kas pārstrādāti Izraēlā ar bioloģiski audzētām sastāvdaļām, kuras ir audzētas Izraēlā vai importētas Izraēlā:

 vai nu no Savienības,

 vai no trešās valsts tādā režīmā, kas atzīts par līdzvērtīgu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu.

▼M17

3.

Ražošanas standarts : Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regulations.

▼M7

4.

Kompetentā iestāde : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

JAPĀNA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti

A

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (1)

D

kas sastāv galvenokārt no vienas vai vairākām augu izcelsmes sastāvdaļām

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Vīns nav iekļauts.

▼M25

2.

Izcelsme :

A un F kategorijas produkti, kas audzēti Japānā, un D kategorijas produkti, kas pārstrādāti Japānā ar bioloģiski audzētām sastāvdaļām, kuras ir audzētas Japānā vai importētas Japānā:

 vai nu no Savienības,

 vai no trešās valsts, attiecībā uz kuru Japāna ir atzinusi, ka produkti ir ražoti un kontrolēti šajā trešajā valstī atbilstīgi noteikumiem, kuri ir līdzvērtīgi noteikumiem, kas izklāstīti Japānas tiesību aktos.

▼M7

3.

Ražošanas standarti : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005).

▼M21

4.

Kompetentās iestādes : Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html un Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

▼M7

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

▼M30

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

▼M7

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp

▼M30

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M30

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M30

JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/

▼M7

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

▼M12

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

▼M7

ŠVEICE

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti

A

Izņemot produktus, kas ražoti pārejas periodā

Dzīvi dzīvnieki un nepārstrādāti dzīvnieku produkti

B

►M25  Izņemot produktus, kas ražoti pārejas periodā ◄

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā

D

Izņemot produktus, kuru sastāvā ir kāda lauksaimniecības izcelsmes sastāvdaļa, kas ražota pārejas periodā

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai lopbarībā

E

Izņemot produktus, kuru sastāvā ir kāda lauksaimniecības izcelsmes sastāvdaļa, kas ražota pārejas periodā

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

▼M25

2.

Izcelsme :

A un F kategorijas produkti, kas audzēti Šveicē, un D un E kategorijas produkti, kas pārstrādāti Šveicē ar bioloģiski audzētām sastāvdaļām, kuras ir audzētas Šveicē vai importētas Šveicē:

 vai nu no Savienības,

 vai no trešās valsts, attiecībā uz kuru Šveice ir atzinusi, ka produkti ir ražoti un kontrolēti šajā trešajā valstī atbilstīgi noteikumiem, kuri ir līdzvērtīgi noteikumiem, kas izklāstīti Šveices tiesību aktos.

▼M7

3.

Ražošanas standarts : Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs.

4.

Kompetentā iestāde : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

TUNISIJA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti

A

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (1)

D

kas sastāv galvenokārt no vienas vai vairākām augu izcelsmes sastāvdaļām

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Vīns, raugs nav iekļauti.

▼M25

2.

Izcelsme : A un F kategorijas produkti, kas audzēti Tunisijā, un D kategorijas produkti, kas pārstrādāti Tunisijā ar bioloģiski audzētām sastāvdaļām, kuras ir audzētas Tunisijā.

▼M7

3.

Ražošanas standarti : Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

4.

Kompetentā iestāde : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), ►M21  www.agriculture.tn un www.onagri.tn ◄ .

▼M17

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

▼M21

TG-BIO-003

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

▼M17

TG-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TG-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TG-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

▼M19

7.

Iekļaušanas ilgums : uz nenoteiktu laiku.

▼M7

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti

A

►M25  Attiecībā uz āboliem un bumbieriem importējot ir jāuzrāda īpašs attiecīgās kontroles organizācijas vai kontroles iestādes apstiprinājums, ka ražošanas procesā nav notikusi apstrāde ar antibiotikām (piemēram, tetraciklīnu un streptomicīnu) pret bakteriālo iedegu ◄

Dzīvi dzīvnieki vai nepārstrādāti dzīvnieku produkti

B

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (1)

D

►M25  Attiecībā uz pārstrādātiem āboliem un bumbieriem importējot ir jāuzrāda īpašs attiecīgās kontroles organizācijas vai kontroles iestādes apstiprinājums, ka ražošanas procesā nav notikusi apstrāde ar antibiotikām (piemēram, tetraciklīnu un streptomicīnu) pret bakteriālo iedegu. ◄

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai lopbarībā

E

 

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Vīns iekļauts no 2012. gada 1. augusta.

▼M12

2.

Izcelsme :

A, B un F kategorijas produktus un bioloģiski audzētas D un E kategorijas produktu sastāvdaļas, kas:

 ir audzētas Amerikas Savienotajās Valstīs vai

 importētas Amerikas Savienotajās Valstīs un pārstrādātas vai iesaiņotas Amerikas Savienotajās Valstīs atbilstīgi to tiesību aktiem.

▼M7

3.

Ražošanas standarti : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Kompetentā iestāde : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

▼M21

US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

▼M11

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

▼M21

US-ORG-009

Clemson University

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

▼M7

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

▼M21

US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com

▼M7

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

▼M21

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

www.marincounty.org/depts/ag/moca

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

▼M24 —————

▼M7

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA – New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

▼M21

US-ORG-038

Americert International (AI)

www.americertorganic.com

▼M7

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

▼M21 —————

▼M7

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M24

US-ORG-061

Basin and Range Organics (BARO)

www.basinandrangeorganics.org

▼M7

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

▼M19

7.

Iekļaušanas ilgums : uz nenoteiktu laiku.

▼M7

JAUNZĒLANDE

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti

A

 

Dzīvi dzīvnieki vai nepārstrādāti dzīvnieku produkti

B

►M25  Izņemot lauksaimniecības dzīvniekus un lauksaimniecības dzīvnieku produktus, uz kuriem ir norādes vai kuriem ir paredzēts pievienot norādes, kas attiecas uz pārejas periodu ◄

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (1)

D

►M25  Izņemot lauksaimniecības dzīvnieku produktus, uz kuriem ir norādes vai kuriem ir paredzēts pievienot norādes, kas attiecas uz pārejas periodu ◄

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Raugs nav iekļauts.

▼M25

2.

Izcelsme :

A, B un F kategorijas produkti, kas audzēti Jaunzēlandē, un D kategorijas produkti, kas pārstrādāti Jaunzēlandē ar bioloģiski audzētām sastāvdaļām, kuras ir audzētas Jaunzēlandē vai importētas Jaunzēlandē:

 vai nu no Savienības,

 vai no trešās valsts tādā režīmā, kas atzīts par līdzvērtīgu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu,

 vai no tādas trešās valsts, kuras ražošanas un inspekcijas noteikumi ir atzīti par līdzvērtīgiem MAF Oficiālajai bioloģiskā nodrošinājuma pārtikas programmai, pamatojoties uz nodrošinājumiem un informāciju, ko iesniedz šās valsts kompetentā iestāde saskaņā ar MAF paredzētajiem noteikumiem, un ar noteikumu, ka importē tikai bioloģiski ražotās sastāvdaļas, kas paredzētas pievienošanai pārtikā maksimāli līdz 5 % D kategorijas lauksaimnieciskas izcelsmes produktos, ko pārstrādā Jaunzēlandē.

▼M7

3.

Ražošanas standarts : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M30

4.

Kompetentā iestāde :

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

▼M7

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

▼M16

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

►M24  http://www.asurequality.com ◄

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Sertifikāta izdevējas organizācijas : Ministry for Primary Industries (MPI) ◄

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

▼M18

KOREJAS REPUBLIKA

1.

Produktu kategorijas

:Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā

D

 

▼M25

2.

Izcelsme

:

D kategorijas produkti, kas pārstrādāti Korejas Republikā ar bioloģiski audzētām sastāvdaļām, kuras ir audzētas Korejas Republikā vai importētas Korejas Republikā:

 vai nu no Savienības,

 vai no trešās valsts, attiecībā uz kuru Korejas Republika ir atzinusi, ka produkti šajā trešajā valstī ir ražoti un kontrolēti atbilstīgi noteikumiem, kas ir līdzvērtīgi Korejas Republikas tiesību aktu noteikumiem.

▼M18

3.

Ražošanas standarts : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

▼M19

4.

Kompetentā iestāde : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Kontroles organizācijas

:Kods

Nosaukums

Interneta adrese

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

▼M24

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

▼M21 —————

▼M26 —————

▼M18

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

▼M21

KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

▼M18

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

▼M26

KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

▼M18

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

▼M21

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

café.naver.com/neoefcc

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

www.greenorganic4us.co.kr

▼M26

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

image

▼M27

KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr

▼M30

KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home

▼M18

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas un iestādes : kā 5. punktā.

▼M30

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

▼M24
IV PIELIKUMS

LĪDZVĒRTĪBAS PĀRBAUDES NOLŪKOS ATZĪTO KONTROLES ORGANIZĀCIJU UN KONTROLES IESTĀŽU SARAKSTS UN ATTIECĪGĀS SPECIFIKĀCIJAS, KĀ MINĒTS 10. PANTĀ

Šā pielikuma izpildes vajadzībām produktu kategorijām tiek piešķirti šādi kodi:

A – Nepārstrādāti augu produkti

B – Dzīvi dzīvnieki vai nepārstrādāti dzīvnieku produkti

▼M25

C – Nepārstrādāti akvakultūras produkti un jūras aļģes

▼M24

D – Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā ( 10 )

E – Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai lopbarībā (10) 

F – Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

Interneta vietne saskaņā ar 10. panta 2. punkta e) apakšpunktu, kur atrodams to uzņēmēju saraksts, uz kuriem attiecas kontroles sistēma, kā arī kontaktpunkts, kurā ir viegli pieejamas ziņas par to sertifikācijas statusu, attiecīgajām produktu kategorijām, kā arī par uzņēmējiem un produktiem, kuru sertifikācija atlikta vai atsaukta, ir uzrādīti interneta adresē, kas minēta 2. punktā pie katras kontroles organizācijas vai kontroles iestādes, ja vien nav noteikts citādi.

▼M27 —————

▼M26

A CERT European Organization for Certification S.A

1. Adrese: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Greece

2. Interneta adrese: www.a-cert.org

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-171

Albānija

x

x

AZ-BIO-171

Azerbaidžāna

x

x

BT-BIO-171

Butāna

x

x

BY-BIO-171

Baltkrievija

x

x

CL-BIO-171

Čīle

x

x

CN-BIO-171

Ķīna

x

x

DO-BIO-171

Dominikānas Republika

x

x

EC-BIO-171

Ekvadora

x

x

EG-BIO-171

Ēģipte

x

x

ET-BIO-171

Etiopija

x

x

GD-BIO-171

Grenāda

x

x

GE-BIO-171

Gruzija

x

x

ID-BIO-171

Indonēzija

x

x

IR-BIO-171

Irāna

x

x

JM-BIO-171

Jamaika

x

x

JO-BIO-171

Jordānija

x

x

KE-BIO-171

Kenija

x

x

KZ-BIO-171

Kazahstāna

x

x

LB-BIO-171

Libāna

x

x

MA-BIO-171

Maroka

x

x

MD-BIO-171

Moldova

x

x

MK-BIO-171

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

x

x

PG-BIO-171

Papua-Jaungvineja

x

x

PH-BIO-171

Filipīnas

x

x

PK-BIO-171

Pakistāna

x

x

RS-BIO-171

Serbija

x

x

RU-BIO-171

Krievija

x

x

RW-BIO-171

Ruanda

x

x

SA-BIO-171

Saūda Arābija

x

x

TH-BIO-171

Taizeme

x

x

TR-BIO-171

Turcija

x

x

TW-BIO-171

Taivāna

x

x

TZ-BIO-171

Tanzānija

x

x

UA-BIO-171

Ukraina

x

x

UG-BIO-171

Uganda

x

x

ZA-BIO-171

Dienvidāfrika

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

▼M24

“Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Adrese: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Germany

2. Interneta adrese: http://agrecogmbh.de

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbaidžāna

x

x

BA-BIO-151

Bosnija un Hercegovina

x

x

BF-BIO-151

Burkinafaso

x

x

BO-BIO-151

Bolīvija

x

x

CM-BIO-151

Kamerūna

x

x

CO-BIO-151

Kolumbija

x

x

CU-BIO-151

Kuba

x

x

CV-BIO-151

Kaboverde

x

DO-BIO-151

Dominikāna

x

x

EC-BIO-151

Ekvadora

x

x

EG-BIO-151

Ēģipte

x

x

ET-BIO-151

Etiopija

x

x

FJ-BIO-151

Fidži

x

GE-BIO-151

Gruzija

x

x

GH-BIO-151

Gana

x

x

GT-BIO-151

Gvatemala

x

x

HN-BIO-151

Hondurasa

x

x

ID-BIO-151

Indonēzija

x

x

IR-BIO-151

Irāna

x

KE-BIO-151

Kenija

x

x

KG-BIO-151

Kirgizstāna

x

x

KH-BIO-151

Kambodža

x

KZ-BIO-151

Kazahstāna

x

x

LK-BIO-151

Šrilanka

x

x

MA-BIO-151

Maroka

x

x

MD-BIO-151

Moldova

x

x

ME-BIO-151

Melnkalne

x

x

MG-BIO-151

Madagaskara

x

x

MK-BIO-151

bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

MX-BIO-151

Meksika

x

NG-BIO-151

Nigērija

x

x

NI-BIO-151

Nikaragva

x

x

NP-BIO-151

Nepāla

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

PG-BIO-151

Papua-Jaungvineja

x

x

PH-BIO-151

Filipīnas

x

x

PY-BIO-151

Paragvaja

x

x

RS-BIO-151

Serbija

x

x

RU-BIO-151

Krievija

x

x

SB-BIO-151

Zālamana Salas

x

SN-BIO-151

Senegāla

x

x

SR-BIO-151

Surinama

x

x

SV-BIO-151

Salvadora

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

TH-BIO-151

Taizeme

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistāna

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

TZ-BIO-151

Tanzānija

x

x

UA-BIO-151

Ukraina

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

UY-BIO-151

Urugvaja

x

UZ-BIO-151

Uzbekistāna

x

x

VE-BIO-151

Venecuēla

x

x

VN-BIO-151

Vjetnama

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

ZA-BIO-151

Dienvidāfrika

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

▼M27

Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA

1. Adrese: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugal

2. Interneta adrese: www.agricert.pt

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

ST-BIO-172

Santome un Prinsipi

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

▼M24

“Albinspekt”

▼M30

1. Adrese: “Rr. Kavajes”, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albania

▼M24

2. Interneta adrese: http://www.albinspekt.com

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albānija

x

x

x

XK-BIO-139

Kosova (1)

x

x

x

(1)   Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

“ARGENCERT SA”

▼M27

1. Adrese: Bouchard 644 6o piso “A”, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina

▼M24

2. Interneta adrese: www.argencert.com.ar

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-138

Argentīna

x

CL-BIO-138

Čīle

x

x

PY-BIO-138

Paragvaja

x

x

UY-BIO-138

Urugvaja

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

“Australian Certified Organic”

1. Adrese: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia

2. Interneta adrese: http://www.aco.net.au

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Austrālija

x

x

CK-BIO-107

Kuka Salas

x

x

CN-BIO-107

Ķīna

x

x

x

FJ-BIO-107

Fidži

x

x

FK-BIO-107

Folklenda (Malvinu) Salas

x

HK-BIO-107

Honkonga

x

x

ID-BIO-107

Indonēzija

x

x

MG-BIO-107

Madagaskara

x

x

MM-BIO-107

Mjanma/Birma

x

x

MY-BIO-107

Malaizija

x

x

PG-BIO-107

Papua-Jaungvineja

x

x

SG-BIO-107

Singapūra

x

x

TH-BIO-107

Taizeme

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Taivāna

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

“Balkan Biocert Skopje”

1. Adrese: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia

2. Interneta adrese: http://www.balkanbiocert.mk

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

x

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

▼M30

“BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd”

1. Adrese: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk- ZMR, Turkey

2. Interneta adrese: http://basakekolojik.com.tr

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

TU-BIO-175

Turcija

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2021. gada 30. jūnijam.

▼M24

“Bioagricert S.r.l.”

1. Adrese: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italy

2. Interneta adrese: http://www.bioagricert.org

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

▼M26

AL-BIO-132

Albānija

x

x

x

BD-BIO-132

Bangladeša

x

x

▼M24

BR-BIO-132

Brazīlija

x

x

CN-BIO-132

Ķīna

x

►M27  x ◄

x

►M27  x ◄

EC-BIO-132

Ekvadora

x

x

▼M26

ID-BIO-132

Indonēzija

x

▼M24

IN-BIO-132

Indija

x

IR-BIO-132

Irāna

x

x

KH-BIO-132

Kambodža

x

x

KR-BIO-132

Korejas Republika

x

LA-BIO-132

Laosa

x

x

MA-BIO-132

Maroka

x

x

MM-BIO-132

Mjanma/Birma

x

x

MX-BIO-132

Meksika

x

x

x

▼M27

MY-BIO-132

Malaizija

X

X

x

▼M24

NP-BIO-132

Nepāla

x

x

PF-BIO-132

Francijas Polinēzija

x

x

RS-BIO-132

Serbija

x

x

▼M27

SG-BIO-132

Singapūra

x

x

x

▼M24

SM-BIO-132

Sanmarīno

x

▼M26

SN-BIO-132

Senegāla

x

▼M24

TG-BIO-132

Togo

x

x

TH-BIO-132

Taizeme

x

x

x

►M26  x ◄

TR-BIO-132

Turcija

x

x

UA-BIO-132

Ukraina

x

x

VN-BIO-132

Vjetnama

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

▼M30

“BIOCert Indonesia”

1. Adrese: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonesia

2. Interneta adrese: http://www.biocert.co.id

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonēzija

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2021. gada 30. jūnijam.

▼M24

“BioGro New Zealand Limited”

1. Adrese: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, New Zealand

2. Interneta adrese: http://www.biogro.co.nz

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fidži

x

x

MY-BIO-130

Malaizija

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

“Bio.inspecta AG”

1. Adrese: Ackerstrasse, 5070 Frick, Switzerland

2. Interneta adrese: http://www.bio-inspecta.ch

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Apvienotie Arābu Emirāti

x

x

▼M30

AF-BIO-161

Afganistāna

x

x

▼M24

AL-BIO-161

Albānija

x

x

AM-BIO-161

Armēnija

x

x

AZ-BIO-161

Azerbaidžāna

x

x

BA-BIO-161

Bosnija un Hercegovina

x

x

BF-BIO-161

Burkinafaso

x

BJ-BIO-161

Benina

x

BR-BIO-161

Brazīlija

x

x

CI-BIO-161

Kotdivuāra

x

x

▼M30

CN-BIO-161

Ķīna

x

x

▼M24

CU-BIO-161

Kuba

x

x

DO-BIO-161

Dominikāna

x

x

ET-BIO-161

Etiopija

x

x

GE-BIO-161

Gruzija

x

x

GH-BIO-161

Gana

x

x

ID-BIO-161

Indonēzija

x

x

IR-BIO-161

Irāna

x

x

KE-BIO-161

Kenija

x

x

KG-BIO-161

Kirgizstāna

x

x

KR-BIO-161

Korejas Republika

x

KZ-BIO-161

Kazahstāna

x

x

LB-BIO-161

Libāna

x

x

MA-BIO-161

Maroka

x

x

MD-BIO-161

Moldova

x

x

▼M30

NP-BIO-161

Nepāla

x

x

▼M24

PH-BIO-161

Filipīnas

x

x

RU-BIO-161

Krievija

x

x

SN-BIO-161

Senegāla

x

x

TJ-BIO-161

Tadžikistāna

x

x

TR-BIO-161

Turcija

x

x

TZ-BIO-161

Tanzānija

x

x

UA-BIO-161

Ukraina

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistāna

x

x

VN-BIO-161

Vjetnama

x

x

XK-BIO-161

Kosova (1)

x

x

ZA-BIO-161

Dienvidāfrika

x

x

(1)   Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

“Bio Latina Certificadora”

1. Adrese: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2. Interneta adrese: http://www.biolatina.com

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolīvija

x

x

x

CO-BIO-118

Kolumbija

x

x

GT-BIO-118

Gvatemala

x

x

HN-BIO-118

Hondurasa

x

x

MX-BIO-118

Meksika

x

x

NI-BIO-118

Nikaragva

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

Salvadora

x

x

VE-BIO-118

Venecuēla

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

▼M30

“Bolicert Ltd”

1. Adrese: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2. Interneta adrese: http://www.bolicert.org

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolīvija

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2021. gada 30. jūnijam.

▼M28 —————

▼M24

“Bureau Veritas Certification France SAS”

1. Adrese: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, France

2. Interneta adrese: http://www.qualite-france.com

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

MA-BIO-165

Maroka

x

x

MC-BIO-165

Monako

x

x

MG-BIO-165

Madagaskara

x

x

x

MU-BIO-165

Maurīcija

x

x

x

NI-BIO-165

Nikaragva

x

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

▼M26

“Caucascert Ltd”

▼M24

1. Adrese: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

2. Interneta adrese: http://www.caucascert.ge

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Gruzija

x

x

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

“CCOF Certification Services”

1. Adrese: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, United States

2. Interneta adrese: http://www.ccof.org

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Meksika

x

x

►M27  x ◄

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

“CCPB Srl”

1. Adrese: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italy

2. Interneta adrese: http://www.ccpb.it

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

▼M30

AE-BIO-102

Apvienotie Arābu Emirāti

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afganistāna

x

x

AL-BIO-102

Albānija

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Armēnija

x

x

AZ-BIO-102

Azerbaidžāna

x

x

x

x

BY-BIO-102

Baltkrievija

x

x

x

▼M24

CN-BIO-102

Ķīna

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

DZ-BIO-102

Alžīrija

x

x

x

x

x

▼M24

EG-BIO-102

Ēģipte

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

ET-BIO-102

Etiopija

x

x

▼M26

GE-BIO-102

Gruzija

x

x

x

x

x

▼M30

GH-BIO-102

Gana

x

x

▼M24

IQ-BIO-102

Irāka

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M26

IR-BIO-102

Irāna

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordānija

x

x

x

x

x

▼M30

KG-BIO-102

Kirgizstāna

x

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazahstāna

x

x

x

▼M24

LB-BIO-102

Libāna

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

MA-BIO-102

Maroka

x

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

MD-BIO-102

Moldova

x

x

x

▼M24

ML-BIO-102

Mali

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

NG-BIO-102

Nigērija

x

x

▼M24

PH-BIO-102

Filipīnas

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

QA-BIO-102

Katara

x

x

x

RS-BIO-102

Serbija

x

x

x

RU-BIO-102

Krievija

x

x

x

▼M26

SA-BIO-102

Saūda Arābija

x

x

x

x

x

▼M24

SM-BIO-102

Sanmarīno

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

SN-BIO-102

Senegāla

x

x

▼M24

SY-BIO-102

Sīrija

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

TH-BIO-102

Taizeme

x

x

x

TJ-BIO-102

Tadžikistāna

x

x

x

TM-BIO-102

Turkmenistāna

x

x

x

▼M24

TN-BIO-102

Tunisija

x

►M26  x ◄

►M30  x ◄

►M26  x ◄

TR-BIO-102

Turcija

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

UA-BIO-102

Ukraina

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Uzbekistāna

x

x

ZA-BIO-102

Dienvidāfrika

x

x

x

x

x

▼M30

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums.

▼M24

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

“CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1. Adrese: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germany

2. Interneta adrese: http://www.ceres-cert.com

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Apvienotie Arābu Emirāti

x

AL-BIO-140

Albānija

x

x

x

▼M26

AM-BIO-140

Armēnija

x

x

x

▼M24

AZ-BIO-140

Azerbaidžāna

x

x

BF-BIO-140

Burkinafaso

x

x

BJ-BIO-140

Benina

x

x

BO-BIO-140

Bolīvija

x

x

x

BR-BIO-140

Brazīlija

x

x

x

BT-BIO-140

Butāna

x

x

▼M26

BY-BIO-140

Baltkrievija

x

x

▼M24

CD-BIO-140

Kongo Demokrātiskā Republika

x

x

CL-BIO-140

Čīle

x

x

x

CM-BIO-140

Kamerūna

x

x

x

CN-BIO-140

Ķīna

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Kolumbija

x

x

x

DO-BIO-140

Dominikāna

x

x

x

EC-BIO-140

Ekvadora

x

x

x

EG-BIO-140

Ēģipte

x

x

x

ET-BIO-140

Etiopija

x

x

x

GD-BIO-140

Grenāda

x

x

x

GH-BIO-140

Gana

x

GT-BIO-140

Gvatemala

x

►M26  x ◄

x

HN-BIO-140

Hondurasa

x

►M26  x ◄

x

ID-BIO-140

Indonēzija

x

x

x

IR-BIO-140

Irāna

x

x

JM-BIO-140

Jamaika

x

x

x

KE-BIO-140

Kenija

x

x

x

KG-BIO-140

Kirgizstāna

x

x

KH-BIO-140

Kambodža

x

x

KZ-BIO-140

Kazahstāna

x

x

LA-BIO-140

Laosa

x

x

LC-BIO-140

Sentlūsija

x

x

x

MA-BIO-140

Maroka

x

x

x

MD-BIO-140

Moldova

x

x

x

ME-BIO-140

Melnkalne

x

x

MG-BIO-140

Madagaskara

x

x

MK-BIO-140

bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Mjanma/Birma

x

x

x

▼M26

MW-BIO-140

Malāvija

x

x

▼M24

MX-BIO-140

Meksika

x

x

x

MY-BIO-140

Malaizija

x

x

MZ-BIO-140

Mozambika

x

x

NA-BIO-140

Namībija

x

x

NG-BIO-140

Nigērija

x

x

x

NI-BIO-140

Nikaragva

x

►M26  x ◄

x

NP-BIO-140

Nepāla

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

PG-BIO-140

Papua-Jaungvineja

x

x

x

PH-BIO-140

Filipīnas

x

x

x

PK-BIO-140

Pakistāna

x

x

PS-BIO-140

okupētā palestīniešu teritorija

x

x

PY-BIO-140

Paragvaja

x

x

x

RS-BIO-140

Serbija

x

x

x

x

RU-BIO-140

Krievija

x

x

x

RW-BIO-140

Ruanda

x

x

x

SA-BIO-140

Saūda Arābija

x

x

x

SG-BIO-140

Singapūra

x

x

x

▼M26

SL-BIO-140

Sjerraleone

x

x

▼M24

SN-BIO-140

Senegāla

x

x

▼M26

SO-BIO-140

Somālija

x

x

▼M24

SV-BIO-140

Salvadora

x

►M26  x ◄

x

TG-BIO-140

Togo

x

x

TH-BIO-140

Taizeme

x

x

x

▼M26

TJ-BIO-140

Tadžikistāna

x

x

▼M24

TL-BIO-140

Austrumtimora

x

x

TR-BIO-140

Turcija

x

x

x

TW-BIO-140

Taivāna

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Tanzānija

x

x

x

UA-BIO-140

Ukraina

x

x

x

UG-BIO-140

Uganda

x

x

x

UY-BIO-140

Urugvaja

x

x

x

UZ-BIO-140

Uzbekistāna

x

x

x

VE-BIO-140

Venecuēla

x

x

VN-BIO-140

Vjetnama

x

x

x

WS- BIO-140

Samoa

x

x

ZA-BIO-140

Dienvidāfrika

x

x

x

ZW-BIO-140

Zimbabve

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

“Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1. Adrese: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026

2. Interneta adrese: http://www.certimexsc.com

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Kolumbija

x

x

DO-BIO-104

Dominikāna

x

GT-BIO-104

Gvatemala

x

MX-BIO-104

Meksika

x

x

x

SV-BIO-104

Salvadora

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

“Certisys”

▼M27

1. Adrese: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgium

▼M24

2. Interneta adrese: http://www.certisys.eu

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas:Kods

Trešā valsts

Produktu kategorija

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-128

Burkinafaso

x

x

BI-BIO-128

Burundi

x

x

BJ-BIO-128

Benina

x

x

▼M27

CD-BIO-128

Kongo Demokrātiskā Republika

x

x

▼M24

CI-BIO-128

Kotdivuāra

x

x

CM-BIO-128

Kamerūna

x

x

GH-BIO-128

Gana

x

x

ML-BIO-128

Mali

x

x

RW-BIO-128

Ruanda

x

x

SN-BIO-128

Senegāla

x

x

TG-BIO-128

Togo

x

x

TZ-BIO-128

Tanzānija

x

x

UG-BIO-128

Uganda

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un vīns.

5. Iekļaušanas ilgums: līdz ►M30  2021. gada 30. jūnijam ◄ .

Company of Organic Agriculture in Palestine (*)”

1. Adrese: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestine (*)

2. Interneta adrese: http://coap.org.ps

3. Attiecīgie kodi, trešās valstis un produktu kategorijas: