Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1370-20161208

Padomes Regula (ES) Nr. 1370/2013 ( 2013. gada 16. decembris ) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/2016-12-08

02013R1370 — LV — 08.12.2016 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1370/2013

(2013. gada 16. decembris)

par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju

(OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

PADOMES REGULA (ES) 2016/591 (2016. gada 15. aprīlis),

  L 103

3

19.4.2016

►M2

PADOMES REGULA (ES) 2016/1042 (2016. gada 24. jūnijs),

  L 170

1

29.6.2016

►M3

PADOMES REGULA (ES) 2016/2145 (2016. gada 1. decembris),

  L 333

1

8.12.2016


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 130, 19.5.2016, lpp 12 (1370/2013)
▼B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1370/2013

(2013. gada 16. decembris)

par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju1. pants

Darbības joma

Šī regula paredz pasākumus cenu, nodevu, atbalsta un kvantitatīvu ierobežojumu noteikšanai saistībā ar vienotu lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju, kas noteikta Regulā (ES) Nr. 1308/2013.

▼M3

1.a pants

Salīdzināmie robežlielumi

1.  Nosaka šādus salīdzināmos robežlielumus:

a) labības nozarē EUR 101,31 par tonnu attiecībā uz vairumtirdzniecības posmā noliktavā piegādātām precēm pirms izkraušanas;

b) nelobītiem rīsiem EUR 150 par tonnu standarta kvalitātes produktu, kā definēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 III pielikuma A punktā, attiecībā uz vairumtirdzniecības posmā noliktavā piegādātām precēm pirms izkraušanas;

c) standarta kvalitātes cukuram, kā definēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 III pielikuma B punktā, attiecībā uz neiepakotu cukuru, kas izvests no rūpnīcas:

i) baltajam cukuram – EUR 404,4 par tonnu;

ii) jēlcukuram – EUR 335,2 par tonnu;

d) liellopu un teļa gaļas nozarē EUR 2 224 par tonnu R3 uzbūves/tauku slāņa klases vīriešu kārtas liellopu liemeņu saskaņā ar Savienības skalu tādu liellopu liemeņu klasifikācijai, kuru vecums ir astoņi mēneši vai vairāk, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A punktā;

e) piena un piena produktu nozarē:

i) EUR 246,39 par 100 kg sviesta;

ii) EUR 169,80 par 100 kg vājpiena pulvera;

f) cūkgaļas nozarē EUR 1 509,39 par tonnu tādas standarta kvalitātes cūku liemeņu, kas noteikta pēc svara un liesās gaļas satura saskaņā ar Savienības skalu cūku liemeņu klasifikācijai, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B punktā, proti:

i) liemeņi, kuri sver no 60 kg līdz 120 kg – E klase;

ii) liemeņi, kuri sver no 120 kg līdz 180 kg – R klase;

g) olīveļļas nozarē:

i) EUR 1 779 par tonnu neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas;

ii) EUR 1 710 par tonnu neapstrādātas olīveļļas;

iii) EUR 1 524 par tonnu spīdīgās olīveļļas, kurā brīvo skābju saturs atbilst diviem grādiem, par katru papildu skābuma grādu samazinot minēto summu par EUR 36,70 tonnā.

2.  Komisija turpina pārskatīt salīdzināmos robežlielumus, kas paredzēti 1. punktā, ņemot vērā objektīvus kritērijus, jo īpaši izmaiņas ražošanā, ražošanas izmaksas (īpaši ieguldījumu izmaksas) un tirgus tendences. Salīdzināmos robežlielumus vajadzības gadījumā atjaunina saskaņā ar LESD 43. panta 3. punktā paredzēto procedūru, ņemot vērā izmaiņas ražošanā un tirgos.

3.  Atsauces uz salīdzināmiem robežlielumiem Regulā (ES) Nr. 1308/2013 uzskata par atsaucēm uz robežlielumiem šā panta 1. punktā.

▼M3

2. pants

Valsts intervences cenas

1.  Valsts intervences cenu līmenis:

a) parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, miežiem, kukurūzai, nelobītajiem rīsiem un vājpiena pulverim iepirkumos par fiksētu cenu ir vienāds ar attiecīgo salīdzināmo robežlielumu, kas noteikts 1.a pantā, un iepirkumos konkursa kārtībā nepārsniedz attiecīgo salīdzināmo robežlielumu;

b) sviestam iepirkumos par fiksētu cenu ir vienāds ar 90 % no salīdzināmā robežlieluma, kas noteikts 1.a pantā, un iepirkumos konkursa kārtībā nepārsniedz 90 % no minētā salīdzināmā robežlieluma;

c) liellopu un teļa gaļai nepārsniedz 85 % no salīdzināmā robežlieluma, kas noteikts 1. panta a) apakšpunktā.

2.  Valsts intervences cenas 1. punktā minētajiem parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, miežiem, kukurūzai un nelobītajiem rīsiem pielāgo, ņemot vērā cenu palielinājumus vai samazinājumus, balstoties uz produktu galvenajiem kvalitātes kritērijiem.

3.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, nosakot šā panta 2. punktā minēto produktu valsts intervences cenu palielinājumus vai samazinājumus, saskaņā ar minētajā punktā izklāstītajiem nosacījumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

3. pants

Iepirkuma cenas un piemērojamie kvantitatīvie ierobežojumi

1.  Ja valsts intervence ir uzsākta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 13. panta 1. punkta a) apakšpunktu, iepirkšanu veic par fiksētu cenu, kas minēta šīs regulas 2. pantā, un tā nepārsniedz šādus attiecīgus kvantitatīvus ierobežojumus katram Regulas (ES) Nr. 1308/2013 12. pantā minētajam laikposmam:

a) parastajiem kviešiem - 3 miljoni tonnu;

b) sviestam - 50 000 tonnu;

c) vājpiena pulverim - 109 000 tonnu.

▼M2

Atkāpjoties no pirmās daļas, kvantitatīvie ierobežojumi, kas noteikti sviesta un vājpiena pulvera iepirkšanai par fiksētu cenu, 2016. gadā ir šādi: 100 000  tonnu sviesta un 350 000  tonnu vājpiena pulvera. Jebkurus daudzumus, kas iepirkti saskaņā ar konkursa procedūru, kura norisinās 2016. gada 29. jūnijā, neatskaita no minētajiem kvantitatīvajiem ierobežojumiem.

▼B

2.  Ja valsts intervence ir uzsākta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 13. panta 1. punktu:

a) parastajiem kviešiem, sviestam un vājpiena pulverim, kas pārsniedz šā panta 1. punktā minētos kvantitatīvos ierobežojumus; un

b) cietajiem kviešiem, miežiem, kukurūzai, nelobītajiem rīsiem un liellopu un teļa gaļai

iepirkšanu veic konkursa procedūrā, lai noteiktu maksimālo iepirkšanas cenu.

Maksimālā iepirkšanas cena nepārsniedz šīs regulas 2. panta 1. punktā minēto atbilstīgo līmeni, un to nosaka ar īstenošanas aktiem.

3.  Īpašos un pienācīgi pamatotos apstākļos Komisija var pieņemt īstenošanas aktus:

a) ar ko ierobežo konkursa procedūras, ietverot tikai vienu dalībvalsti vai dalībvalsts reģionu, vai

b) ar ko, ievērojot 2. panta 1. punktu, nosaka iepirkšanas cenas valsts intervencei katrai dalībvalstij vai dalībvalsts reģionam, pamatojoties uz reģistrētajām vidējām tirgus cenām.

4.  Šā panta 2. un 3. punktā minētās iepirkšanas cenas parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, miežiem, kukurūzai un nelobītajiem rīsiem tiek pielāgota, ņemot vērā minēto cenu palielinājumus vai samazinājumus, balstoties uz minēto produktu kvalitātes kritērijiem.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka šādus palielinājumus un samazinājumus.

5.  Šā panta 2., 3. un 4. punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

6.  Komisija, nepiemērojot 15. panta 2. punktā minēto procedūru, pieņem īstenošanas aktus, kas vajadzīgi, lai:

a) ievērotu intervences ierobežojumus, kuri noteikti šā panta 1. punktā, un

b) parastajiem kviešiem, sviestam un vājpiena pulverim, kuri pārsniedz 1. punktā noteiktos kvantitatīvos ierobežojumus, piemērotu šā panta 2. punktā minēto konkursa procedūru.

4. pants

Atbalsts privātai uzglabāšanai

1.  Lai noteiktu apjomu atbalstam par privātu uzglabāšanu Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. pantā minētajiem produktiem, ja atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar minētās regulas 18. panta 2. punktu, vai nu uz ierobežotu laikposmu tiek uzsākta konkursa procedūra, vai arī atbalsta apjoms tiek noteikts iepriekš. Atbalsta apjomu var noteikt atsevišķi katrai dalībvalstij vai dalībvalsts reģionam.

2.  Komisija pieņem īstenošanas aktus:

a) ja piemēro konkursa procedūru, – nosakot maksimālo apjomu atbalstam privātai uzglabāšanai;

b) ja atbalsta apjoms tiek noteikts iepriekš, – nosakot atbalsta apjomu, pamatojoties uz uzglabāšanas izmaksām un/vai citiem attiecīgiem tirgus elementiem.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5. pants

Atbalsts bērnu apgādei ar augļiem un dārzeņiem

1.  Regulas (ES) Nr. 1308/2013 21. pantā minētais Savienības atbalsts bērnu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem augļiem un dārzeņiem un banānu produktiem:

a) nepārsniedz nevienu no turpmākajiem apjomiem:

i) EUR 150 miljonus vienā mācību gadā;

ii) 75 % no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 1. punktā minētajām apgādes un ar to saistītajām izmaksām vai 90 % no šādām izmaksām mazāk attīstītajos reģionos un Līguma 349. pantā minētajos tālākajos reģionos; vai

b) nesedz izmaksas, kuras nav Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 1. punktā minētās apgādes un ar to saistītās izmaksas.

Piemērojot pirmās daļas a) apakšpunkta ii) punktu, “mazāk attīstīti reģioni” nozīmē tos reģionus, kas šādi definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1303/2013 ( 1 ) 90. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā.

2.  Programmā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem iesaistītās dalībvalstis katra saņem Savienības atbalstu vismaz EUR 290 000 apmērā.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka šā panta 1. punktā minētā atbalsta orientējošo sadalījumu katrai dalībvalstij, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 5. punktā minētajiem kritērijiem.

Komisija vismaz reizi trijos gados izvērtē, vai orientējošais sadalījums vēl arvien atbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 5. punktā minētajiem kritērijiem. Vajadzības gadījumā Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka jaunu orientējošo sadalījumu.

Pēc dalībvalstu pieprasījumu saņemšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 5. punkta otro daļu, Komisija katru gadu pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka šā panta 1. punktā minētā atbalsta galīgo sadalījumu starp iesaistītajām dalībvalstīm saskaņā ar minētajā punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Šajā punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

6. pants

Atbalsts bērnu apgādei ar pienu un piena produktiem

1.  Regulas (ES) Nr. 1308/2013 26. pantā paredzēto Savienības atbalstu bērnu apgādei ar pienu un piena produktiem piešķir par maksimālo daudzumu 0,25 litri piena ekvivalenta vienam bērnam vienā skolas dienā.

2.  Attiecībā uz visu pienu Savienības atbalsts ir EUR 18,15 par 100 kg.

3.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka atbalsta summu piena produktiem, par kuriem pienākas atbalsts un kuri nav piens, jo īpaši pamatojoties uz piena saturu attiecīgajos produktos. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

7. pants

Ražošanas nodeva cukura nozarē

1.  Regulas (ES) Nr. 1308/2013 128. pantā paredzēto ražošanas nodevu par cukura kvotu, izoglikozes kvotu un inulīna sīrupa kvotu nosaka EUR 12,00 apmērā par tonnu kvotas cukura un tonnu kvotas inulīna sīrupa. Ražošanas nodeva izoglikozei ir 50 % no cukuram piemērojamās nodevas.

2.  Ražošanas nodevu, ko maksā saskaņā ar 1. punktu, kopumā dalībvalsts piemēro uzņēmumiem, kuri atrodas tās teritorijā, pamatojoties uz attiecīgajā tirdzniecības gadā piešķirto kvotu.

Minētie uzņēmumi maksājumus veic vēlākais līdz attiecīgā tirdzniecības gada februāra beigām.

3.  Savienības cukura un inulīna sīrupa ražošanas uzņēmumi var pieprasīt, lai cukurbiešu vai cukurniedru audzētāji vai cigoriņu piegādātāji sedz līdz 50 % no attiecīgās ražošanas nodevas.

8. pants

Ražošanas kompensācija cukura nozarē

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 129. pantā paredzēto ražošanas kompensāciju attiecībā uz cukura nozares produktiem nosaka Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, un tā pamatojas uz:

a) izmaksām, kas rodas no importētā cukura izmantošanas un kas nozarei būtu jāsedz gadījumā, ja tiktu veiktas piegādes no pasaules tirgus, un

▼M3

b) Savienības tirgū pieejamo cukura pārpalikuma cenu vai 1.a panta c) apakšpunktā noteiktajiem cukura salīdzināmajiem robežlielumiem, ja attiecīgajā tirgū nav cukura pārpalikuma.

▼B

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

9. pants

Minimālā cukurbiešu cena

1.  Minimālā kvotas cukurbiešu cena, kas paredzēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 135. pantā, ir EUR 26,29 par tonnu līdz 2016./2017. cukura tirdzniecības gada beigām 2017. gada 30. septembrī.

2.  Minimālo cenu, kas minēta 1. punktā, piemēro cukurbietēm, kuru standarta kvalitāte atbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 III pielikuma B daļā definētajai kvalitātei.

3.  Cukura ražošanas uzņēmumi, kuri iepērk kvotas cukurbietes, kas ir piemērotas pārstrādei cukurā un paredzētas pārstrādei kvotas cukurā, maksā vismaz minimālo cenu, ko pielāgo, šo cenu paaugstinot vai pazeminot, lai ņemtu vērā atkāpes no standarta kvalitātes. Šādus palielinājumus vai samazinājumus nosaka Komisija, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4.  Attiecībā uz cukurbiešu daudzumiem, kas atbilst rūpnieciskā cukura vai pārpalikuma cukura daudzumiem, kam piemēro 11. pantā paredzēto pārpalikuma nodevu, attiecīgais cukura ražošanas uzņēmums pielāgo pirkuma cenu tā, lai šī cena būtu vismaz vienāda ar kvotas cukurbiešu minimālo cenu.

10. pants

Valsts cukura kvotu pielāgošana

Padome atbilstīgi Līguma 43. panta 3. punktam pēc Komisijas priekšlikuma var pielāgot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 XII pielikumā noteiktās kvotas, kas izriet no jebkādiem lēmumiem, ko dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar minētās regulas 138. pantu.

11. pants

Pārpalikuma nodeva cukura nozarē

1.  Pārpalikuma nodevu, tostarp kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 142. pantā, nosaka tādā apjomā, kas būtu pietiekami augsts, lai novērstu minētajā pantā minēto daudzumu uzkrāšanos. Minēto nodevu nosaka Komisija, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.  Pārpalikuma nodevu, kas minēta 1. punktā, dalībvalsts tās teritorijā esošiem uzņēmumiem uzliek, pamatojoties uz minētajā punktā minētajiem produkcijas daudzumiem, kas attiecīgajā tirdzniecības gadā noteikti minētajiem uzņēmumiem.

12. pants

Tirgus pārvaldības pagaidu mehānisms cukura nozarē

Lai nodrošinātu pienācīgu un līdzsvarotu cukura piegādi Savienības tirgū līdz 2016./2017. cukura tirdzniecības gada beigām 2017. gada 30. septembrī, Komisija neatkarīgi no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 142. panta, izmantojot īstenošanas aktus, attiecībā uz vajadzīgo daudzumu un laiku pagaidu kārtā var piemērot pārpalikuma nodevu ārpuskvotas produkcijai, kas minēta minētās regulas 139. panta 1. punkta e) apakšpunktā.

Komisija šādas nodevas apjomu nosaka, izmantojot īstenošanas aktus.

Īstenošanas aktus, kas minēti šajā pantā, pieņem saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

13. pants

Eksporta kompensāciju noteikšana

1.  Komisija, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 196. pantā paredzētajiem nosacījumiem un kā paredzēts minētās regulas 198. pantā, var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka eksporta kompensācijas:

a) ar regulāriem intervāliem- produktiem sarakstā, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 196. panta 1. punktu;

b) konkursa kārtībā labībai, rīsiem, cukuram, pienam un piena produktiem.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.  Nosakot produktu eksporta kompensācijas, ņem vērā vienu vai vairākus šādus aspektus:

a) esošā situācija un nākotnes tendences attiecībā uz:

i) attiecīgā produkta cenām un tā pieejamību Savienības tirgū,

ii) attiecīgā produkta cenām pasaules tirgū;

b) kopīgās tirgus organizācijas mērķi, kuriem jānodrošina līdzsvars un dabīga cenu un tirdzniecības attīstība minētajā tirgū;

c) vajadzība nepieļaut traucējumus, kas uz ilgu laiku varētu izjaukt līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu Savienības tirgū;

d) paredzētā eksporta ekonomiskie aspekti;

e) ierobežojumi, kas izriet no starptautiskiem nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līgumu;

f) vajadzība panākt līdzsvaru starp Savienības pamatproduktu izmantošanu gatavu preču ražošanai eksportam uz trešām valstīm un to trešo valstu produktu izmantošanu, kas ievesti saskaņā ar pārstrādes nolīgumiem;

g) vislabvēlīgākās tirdzniecības izmaksas un izmaksas par transportu no Savienības tirgiem līdz Savienības ostām vai citām eksporta vietām kopā ar izmaksām par nosūtīšanu līdz galamērķa valstīm;

h) pieprasījums Savienības tirgū;

i) attiecībā uz cūkgaļas, olu un mājputnu gaļas nozari — atšķirība starp cenām Savienībā un cenām pasaules tirgū lopbarības graudu daudzumam, kas Savienībā vajadzīgs produktu ražošanai šajās nozarēs.

3.  Ja nepieciešams nodrošināt ātru reakciju uz strauji mainīgajām tirgus situācijām, Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai pēc savas iniciatīvas var pielāgot kompensācijas summu, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem, nepiemērojot 15. panta 2. punktā minēto procedūru.

14. pants

Īpaši pasākumi attiecībā uz eksporta kompensācijām par labību un rīsiem

1.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka korektīvās summas, ko piemēro eksporta kompensācijām, kuras noteiktas labības un rīsu nozarē. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt ātru reakciju uz strauji mainīgajām tirgus situācijām, Komisija, nepiemērojot 15. panta 2. punktā minēto procedūru, var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem groza šādas korektīvās summas.

Komisija var piemērot šo punktu labības un rīsu nozares produktiem, ko eksportē kā pārstrādātas preces saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1216/2009 ( 2 ).

2.  Tirdzniecības gada pirmajos trīs mēnešos kompensācija, ko piemēro attiecībā uz tāda iesala eksportu, kas atradās uzglabāšanā iepriekšējā tirdzniecības gada beigās vai kas izgatavots no tajā laikā uzglabāšanā esošajiem miežiem, ir tā, kuru piemērotu attiecīgajai eksporta licencei attiecībā uz eksportu iepriekšējā tirdzniecības gada pēdējā mēnesī.

3.  Atbilstīgi jebkādām intervences cenas izmaiņām Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, var pielāgot kompensāciju produktiem, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 I pielikuma I daļas a) un b) punktā un noteikti saskaņā ar minētās regulas 199. panta 2. punktu.

Pirmo daļu pilnībā vai daļēji var piemērot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 I pielikuma I daļas c) un d) punktā minētajiem produktiem, kā arī šā pielikuma I daļā minētajiem produktiem, ko eksportē kā pārstrādātas preces saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1216/2009. Tādā gadījumā Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, koriģē šā punkta pirmajā daļā minēto korekciju, piemērojot koeficientu, ko nosaka kā attiecību starp pamatprodukta daudzumu un tā daudzumu eksportētajā pārstrādes produktā vai izmantoto daudzumu eksportētajās precēs.

Īstenošanas aktus, kas minēti šajā punktā, pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta šīs regulas 15. panta 2. punktā.

15. pants

Komiteju procedūra

1.  Komisijai palīdz Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja, kas izveidota ar 229. pantu Regulā (ES) Nr. 1308/2013. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

16. pants

Atbilstības tabula

Atsauces, kas izdarītas uz attiecīgiem noteikumiem Regulā (EK) Nr. 1234/2007, pēc tam, kad tā ir atcelta ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasāmas saskaņā ar šīs regulas pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

17. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Regulas 7. līdz 12. pantu piemēro līdz 2016./2017. cukura tirdzniecības gada beigām 2017. gada 30. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

minēta 16. pantā

▼C1Regula (EK) Nr. 1234/2007

Šī regula

18. panta 1. un 3. punkts

2. pants

18. panta 2. punkta a) apakšpunkts

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

13. panta 1. punkta c) apakšpunkts

3. panta 1. punkta b) apakšpunkts

13. panta 1. punkta d) apakšpunkts

3. panta 1. punkta c) apakšpunkts

18. panta 2. punkta pirmā daļa

3. panta 2. punkts

18. panta 2. punkta otrā daļa

3. panta 3. punkts

18. panta 4. punkts

3. panta 4. punkts

43. panta aa) punkts

3. panta 6. punkts

31. panta 2. punkts

4. pants

103.ga panta 4. punkts

5. panta 1. punkts

103.ga panta 5. punkts

5. panta 2. punkts

102. panta 4. punkts

6. panta 1. punkts

102. panta 3. punkts

6. panta 2. un 3. punkts

51. panta 2. punkts

7. panta 1. punkts

51. panta 3. punkts

7. panta 2. punkts

51. panta 4. punkts

7. panta 3. punkts

97. pants

8. pants

49. pants

9. pants

64. panta 2. punkts

11. panta 1. punkts

64. panta 3. punkts

11. panta 2. punkts

164. panta 2. punkts

13. panta 1. un 3. punkts

164. panta 3. punkts

13. panta 2. punkts

164. panta 4. punkts

14. panta 1. punkts

165. pants

14. panta 2. punkts

166. pants

14. panta 3. punkts( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris),ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

( 2 ) Padomes Regula (EK) Nr. 1216/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (OV L 328, 15.12.2009., 10. lpp.).

Top