Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R1418-20140718

Consolidated text: Komisijas Regula (EK) Nr. 1418/2007 ( 2007. gada 29. novembris ) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1418/2014-07-18

2007R1418 — LV — 18.07.2014 — 008.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1418/2007

(2007. gada 29. novembris)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 316, 4.12.2007, p.6)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 740/2008 (2008. gada 29. jūlijs),

  L 201

36

30.7.2008

►M2

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 967/2009 (2009. gada 15. oktobris),

  L 271

12

16.10.2009

►M3

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 837/2010 (2010. gada 23. septembris),

  L 250

1

24.9.2010

►M4

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 661/2011 (2011. gada 8. jūlijs),

  L 181

22

9.7.2011

►M5

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 674/2012 (2012. gada 23. jūlijs),

  L 196

12

24.7.2012

 M6

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 57/2013 (2013. gada 23. janvāris),

  L 21

17

24.1.2013

►M7

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 519/2013 (2013. gada 21. februāris),

  L 158

74

10.6.2013

►M8

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 733/2014 (2014. gada 24. jūnijs),

  L 197

10

4.7.2014
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1418/2007

(2007. gada 29. novembris)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem ( 1 ) un jo īpaši tās 37. panta 2. punkta trešo daļu,

apspriedusies ar attiecīgajām valstīm,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 1. punktam Komisija nosūtīja rakstisku pieprasījumu katrai valstij, uz kuru neattiecas ESAO Padomes Lēmuma C(2001) 107 galīgā redakcija, ar ko pārskata Lēmuma C(92) 39 galīgo redakciju, par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli, prasot rakstisku apstiprinājumu, ka minētās regulas III vai IIIA pielikumā uzskaitītos atkritumus, kuru eksports nav aizliegts saskaņā ar tās 36. pantu, var no Kopienas eksportēt reģenerācijai šajā valstī, un prasot norādes par galamērķa valstī veicamo kontroles procedūru, ja tāda paredzēta.

(2)

Šajos pieprasījumos katrai valstij lūdza norādīt, vai tā ir izvēlējusies aizliegumu vai iepriekšēja rakstiska paziņojuma un piekrišanas procedūru vai arī tā neveiks minēto atkritumu kontroli.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 2. punktu un pirms minētās regulas piemērošanas Komisijai bija jāpieņem regula, ievērojot visas saņemtās atbildes. Komisija attiecīgi pieņēma Regulu (EK) Nr. 801/2007 ( 2 ). Tomēr pēc minētās dienas saņemtās turpmākās atbildes un paskaidrojumi ļauj labāk izprast, kā jāievēro galamērķa valstu atbildes.

(4)

Komisija uz saviem rakstiskajiem pieprasījumiem tagad ir saņēmusi atbildes no Alžīras, Andoras, Argentīnas, Baltkrievijas, Bangladešas, Beninas, Botsvānas, Brazīlijas, Čīles, Dienvidāfrikas, Ēģiptes, Filipīnām, Gajānas, Gruzijas, Horvātijas, Indijas, Indonēzijas, Izraēlas, Kenijas, Kirgīzijas, Kostarikas, Kotdivuāras, Krievijas Federācijas, Kubas, Ķīnas, Ķīnas (Honkongas), Ķīnas Taipejas, Libānas, Lihtenšteinas, Makao Ķīnā, Malaizijas, Malāvijas, Mali, Marokas, Moldovas, Omānas, Pakistānas, Paragvajas, Peru, Seišelu salām, Šrilankas, Taizemes, Tunisijas, Vjetnamas.

(5)

Dažas valstis nav sniegušas rakstisku apstiprinājumu, ka uz tām no Kopienas var eksportēt atkritumus reģenerācijai. Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 2. punkta otro daļu uzskata, ka šīs valstis ir izvēlējušās iepriekšēja rakstiska paziņojuma un piekrišanas procedūru.

(6)

Dažas valstis savās atbildēs paziņo, ka tās plāno ievērot kontroles procedūras saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas atšķiras no Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 1. punktā minētās procedūras. Turklāt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 3. punktu minētās regulas 18. pants šādām kravām jāpiemēro mutatis mutandis, ja vien atkritumi nav pakļauti arī iepriekšēja rakstiska paziņojuma un piekrišanas procedūrai.

(7)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 801/2007. Skaidrības labad, ņemot vērā vajadzīgo izmaiņu skaitu, ir lietderīgi atcelt minēto regulu un to aizstāt ar šo regulu. Tomēr atkritumus, kas Regulā (EK) Nr. 801/2007 klasificēti kā galamērķa valstī nekontrolēti, bet kuriem šī regula pieprasa iepriekšēju rakstisku paziņošanu un piekrišanu, 60 dienu pārejas periodā pēc stāšanās spēkā jāturpina klasificēt kā galamērķa valstī nekontrolētus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Reģenerācijai paredzēto atkritumu, kuri uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā, kuri nav aizliegti ar minētās regulas 36. pantu, eksportā uz dažām valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Padomes Lēmuma C(2001) 107 galīgā redakcija, ar ko pārskata Lēmuma C(92) 39 galīgo redakciju par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli, ievēro procedūru, ko nosaka pielikums.

▼M2

1.a pants

Atbildes, kas saņemtas uz Komisijas rakstisko pieprasījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 1. punkta pirmo daļu, ir minētas pielikumā.

Ja pielikumā norādīts, ka kāda valsts neaizliedz dažus atkritumu sūtījumus vai nepiemēro iepriekšēja rakstiska paziņojama un piekrišanas procedūru, kā aprakstīts minētās regulas 35. pantā, šādiem sūtījumiem mutatis mutandis piemēro minētās regulas 18. pantu.

▼B

2. pants

Regulu (EK) Nr. 801/2007 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no spēkā stāšanās dienas.

Tomēr Regula (EK) Nr. 801/2007 paliek spēkā 60 dienas pēc dienas, kas norādīta minētās regulas pielikuma b) ailē pret c) ailē minētajiem atkritumiem vai šīs regulas pielikuma b) un d) ailē.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMS

Šajā pielikumā aiļu nosaukumi attiecas uz sekojošo:

a)

aizliegums;

b)

iepriekšējs rakstisks paziņojums un piekrišana, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1013/2006 35. pantā;

c)

bez kontroles galamērķa valstī;

▼M1

d)

galamērķa valstī ievēros citas kontroles procedūras saskaņā ar spēkā esošiem valsts tiesību aktiem.

▼B

Ja divus kodus atdala ar domuzīmi, jāsaprot, ka tas attiecas uz abiem kodiem un visiem kodiem starp tiem.

Ja divus kodus atdala ar semikolu, jāsaprot, ka tas attiecas uz abiem attiecīgajiem kodiem.

▼M8

Ja uz vienu un to pašu ierakstu attiecas gan “b”, gan “d” aile, tas nozīmē, ka papildus Regulas (EK) Nr. 1013/2006 35. pantā noteiktajām kontroles procedūrām piemēro galamērķa valsts kontroles procedūras.

▼M5

Ja konkrēti atkritumi vai atkritumu maisījums kādai valstij nav norādīts, tas nozīmē, ka šī valsts nav sniegusi pietiekami skaidru apstiprinājumu, ka šie atkritumi vai atkritumu maisījumi var tikt eksportēti, lai tos šajā valstī reģenerētu, un norādi par to, kura kontroles procedūra (ja tā vispār būtu piemērojama) šajā valstī būtu piemērojama. Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 2. punktam šādos gadījumos piemēro iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūru, kā aprakstīts minētās regulas 35. pantā.Albānija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

no B1010:

— dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, bet ne dzīvsudrabs)

— volframa lūžņi

— molibdēna lūžņi

— tantala lūžņi

— kobalta lūžņi

— titāna lūžņi

— cirkonija lūžņi

— germānija lūžņi

— vanādija lūžņi

— hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

— torija lūžņi

— retzemju metālu lūžņi

— hroma lūžņi

no B1010:

— dzelzs un tērauda lūžņi

— vara lūžņi

— niķeļa lūžņi

— alumīnija lūžņi

— cinka lūžņi

— alvas lūžņi

— magnija lūžņi

— bismuta lūžņi

— mangāna lūžņi

 

no B1010:

— dzelzs un tērauda lūžņi

— vara lūžņi

— niķeļa lūžņi

— alumīnija lūžņi

— cinka lūžņi

— alvas lūžņi

— magnija lūžņi

— bismuta lūžņi

— mangāna lūžņi

B1020 – B2010

 
 
 
 

B2020 – B2030

 

B2020 – B2030

no B2040:

— daļēji attīrīts kalcija sulfāts, kas radies dūmvadu gāzes desulfurizēšanā (FGD)

— ģipša sienu plākšņu un sausā apmetuma plātņu atkritumi, kas rodas, nojaucot ēkas

— ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piemēram, DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

— sērs cietā veidā

— nātrija, kālija un kalcija hlorīdi

— betona atlūzas

— litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

no B2040:

— kalcija karbonāts (ar pH, kas ir zemāks nekā 9), kas radies kalcija cianamīda ražošanā

— karborunds (silīcija karbīds)

 

no B2040:

— kalcija karbonāts (ar pH, kas ir zemāks nekā 9), kas radies kalcija cianamīda ražošanā

— karborunds (silīcija karbīds)

B2060 – B2130

 
 
 

B3010

visi pārējie atkritumi

B3010

— etilēns

— stirols

— polipropilēns

 

B3010

— etilēns

— stirols

— polipropilēns

no B3020:

— citi, tostarp arī, bet ne tikai:

— 

1)  laminēts kartons

2)  nesašķiroti atgriezumi

no B3020:

Šādi materiāli, ja tie nav sajaukti ar bīstamiem atkritumiem:

Papīra vai kartona atkritumi un atgriezumi:

— nebalināts papīrs vai kartons vai gofrēts papīrs vai kartons

— citāds papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no balinātas masā nekrāsotas celulozes

— papīrs vai kartons, kas izgatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un tamlīdzīgiem iespieddarbiem)

 

no B3020:

Šādi materiāli, ja tie nav sajaukti ar bīstamiem atkritumiem:

Papīra vai kartona atkritumi un atgriezumi:

— nebalināts papīrs vai kartons vai gofrēts papīrs vai kartons

— citāds papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no balinātas masā nekrāsotas celulozes

— papīrs vai kartons, kas izgatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un tamlīdzīgiem iespieddarbiem)

 

B3030 – B3035

 

B3030 – B3035

B3040

 
 
 
 

B3050

 

B3050

B3060 – B3065

 
 
 

no B3070:

— salmu atkritumi

— dzīvnieku barībai paredzēts deaktivēts sēņu micēlijs, kas radies penicilīna ražošanā

no B3070:

— cilvēka matu atkritumi

 

no B3070:

— cilvēka matu atkritumi

B3080 – B4030

 
 
 
 

GB040 – GC010

 

GB040 – GC010

GC020

 
 
 
 

GC030

 

GC030

GC050

 
 
 
 

GE020 – GG030

 

GE020 – GG030

GG040

 
 
 
 

GH013

 

GH013

GN010 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Alžīrija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 
 
 

B1010 – B1020

B1030

 
 
 
 
 
 

B1031

B1040

 
 
 
 
 
 

B1050

B1070 – B1220

 
 
 
 
 
 

B1230 – B1240

B1250– B2020

 
 
 

no B2030:

— citur nenorādītas vai neiekļautas šķiedras uz keramikas materiālu bāzes

 
 

no B2030:

— metālkeramikas atkritumi un lūžņi (metālkeramikas kompozīti)

B2040 – B2130

 
 
 

no B3010:

— plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem, tostarp šādas vielas, bet ne tikai tās:

— 

— etilēns

— stirēns

— polipropilēns

— polietilēntereftalāts

— akrilnitrils

— butadiēns

— poliacetāli

— poliamīdi

— polibutilēntereftalāts

— polikarbonāti

— poliēteri

— polifenilēnsulfīdi

— akrilpolimēri

— alkāni C10 –C13 (plastifikatori)

— polisiloksāni

— polimetilmetakrilāts

— termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

— šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi:

— 

— perfluoretilēns/propilēns (FEP)

— perfluoroalkoksilalkāns

— tetrafluoretilēns/perfluorvinilēteris (PFA)

— tetrafluoretilēns/perfluormetilvinilēteris (MFA)

— polivinilfluorīds (PVF)

— polivinilidēnfluorīds (PVDF)

 
 

no B3010:

— plastmasu atkritumi no poliuretāna (nesatur CFC)

B3020

 
 
 
 
 
 

B3030 – B3035

B3040 – B3065

 
 
 

B3080

 
 
 

B3100 – B4030

 
 
 

GB040 – GC050

 
 
 
 
 
 

GF010

GG030

 
 
 
 
 
 

GG040

GH013 – GN010

 
 
 

GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 
 
 Andora

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 

▼M8Angilja

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M5Apvienotie Arābu Emirāti

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Argentīna

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 
 
 

B1010

B1020

 
 
 
 
 
 

B1030 – B1050

B1060

 
 
 
 
 
 

B1070 – B1090

no B1100:

— tehniskais cinks

— cinku saturoši izdedži:

— 

— cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

— cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

— izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

— izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

— cinka apdedži

 
 

no B1100:

— alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

— ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

— sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

— tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 
 
 

B1115 – B1130

B1140

 
 
 
 
 
 

B1150 – B1230

B1240

 
 
 
 
 
 

B1250 – B2110

B2120 – B2130

 
 
 

no B3010:

— termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

— šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi:

— 

— perfluoretilēns/propilēns (FEP)

— perfluoroalkoksilalkāns

— tetrafluoretilēns/perfluorvinilēteris (PFA)

— tetrafluoretilēns/perfluormetilvinilēteris (MFA)

— polivinilfluorīds (PVF)

— polivinilidēnfluorīds (PVDF)

 
 

no B3010:

— plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

no B3020:

— nesašķiroti atgriezumi

 
 

no B3020:

— visi pārējie atkritumi

 
 
 

B3030 – B3120

B3130 – B4030

 
 
 
 
 
 

GB040 – GC010

GC020

 
 
 
 
 
 

GC030 – GF010

GG030 – GH013

 
 
 
 
 
 

GN010 – GN030

Atkritumu maisījumi

 
 
 

B1010 un B1050 maisījums

 
 
 

B1010 un B1070 maisījums

 
 
 

B3040 un B3080 maisījums

 
 
 

B1010 maisījums

 
 
 

B2010 maisījums

 
 
 

B2030 maisījums

 
 
 

B3010 maisījums Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

B3010 maisījums Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

 
 
 

B3010 maisījums Perfluoroalkoksilalkāns

 
 
 

no B3020 maisījuma:

— nesašķiroti atgriezumi

 
 

no B3020 maisījuma:

— visi pārējie atkritumu maisījumi

 
 
 

B3030 maisījums

 
 
 

B3040 maisījums

 
 
 

B3050 maisījums

▼M8Armēnija

Atsevišķi atkritumi

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 
 

Atkritumu maisījumi

B3040 maisījums

 
 
 
 

Visi pārējie atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 
 

▼M8Azerbaidžāna

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

no B1010:

— visi pārējie atkritumi

 

no B1010:

— alvas lūžņi

— retzemju metālu lūžņi

 

B1020 – B1120

 
 
 
 
 

B1130

 

B1140 – B1250

 
 
 

no B2010:

— atkritumi, kas radušies, aplīdzinot vai izgriežot slānekli, vai citādi

— vizlas atkritumi

— leicīta, nefelīna un nefelīna sienīta atkritumi

— fluoršpata atkritumi

 

no B2010:

— dabīgā grafīta atkritumi

— laukšpata atkritumi

— cietie silīcija oksīda atkritumi, izņemot liešanai izmantotos silīcija oksīda atkritumus

 
 
 

B2020 – B2030

 

no B2040:

— daļēji attīrīts kalcija sulfāts, kas radies dūmvadu gāzes desulfurizēšanā (FGD)

— ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

— sērs cietā veidā

— nātrija, kālija un kalcija hlorīdi

— litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

 

no B2040:

— ģipša sienu plākšņu un sausā apmetuma plātņu atkritumi, kas rodas, nojaucot ēkas

— kalcija karbonāts (ar pH, kas ir zemāks nekā 9), kas radies kalcija cianamīda ražošanā

— karborunds (silīcija karbīds)

— betona atlūzas

 

B2060 – B2070

 
 
 
 
 

B2080

 

B2090 – B2100

 
 
 
 
 

B2110

 

B2120

 
 
 
 
 

B2130

 

B3010

 
 
 
 
 

B3020 – B3035

 

B3040

 
 
 
 
 

B3050

 

no B3060:

— vīna nogulsnes

 

no B3060:

— visi pārējie atkritumi

 
 
 

B3065 – B3120

 

B3130 – B4030

 
 
 

GB040 – GC050

 
 
 
 
 

GE020 – GG040

 

GH013

 
 
 
 
 

GN010 – GN030

▼M8Bahreina

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 

▼M8Baltkrievija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 
 

B1010 – B1160

 
 

B1170 – B1210

 
 
 
 

B1220

 
 

B1230 – B1240

 
 
 
 

B1250 – B3035

 

no B3040:

— cietgumijas (piemēram, ebonīta) atkritumi un lūžņi

no B3040:

— visi pārējie atkritumi

 
 
 
 

B3050

 
 

no B3060:

— vīna nogulsnes

no B3060:

— visi pārējie atkritumi

 
 
 

B3065 – B3070

 
 

B3080

 
 
 
 

B3090 – B3130

 
 

B3140

 
 
 
 

B4010 – B4030

 
 
 

GB040 – GG030

 
 

GG040

 
 
 
 

GH013 – GN030

 

Atkritumu maisījumi

 
 

B1010 un B1050 maisījums

 
 
 

B1010 un B1070 maisījums

 
 

B3040 un B3080 maisījums

 
 
 
 

B1010 maisījums

 
 
 

B2010 maisījums

 
 
 

B2030 maisījums

 
 
 

B3010 maisījums Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

 
 
 

B3010 maisījums Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas prod ukti

 
 
 

B3010 maisījums Perfluoroalkoksilalkāns

 
 
 

B3020 maisījums

 
 
 

B3030 maisījums

 
 

B3040 maisījums

 
 
 
 

B3050 maisījums

 Bangladeša

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

no B1010:

— visi pārējie atkritumi

 
 

no B1010:

— dzelzs un tērauda lūžņi

— alumīnija lūžņi

B1020 – B1115

 
 
 

no B1120:

— visi pārējie atkritumi

 
 

no B1120:

— izmantoti katalizatori, izņemot par katalizatoriem izmantotus šķidrumus, kas satur hromu

B1130 – B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

B2030 – B3010

 
 
 

no B3020:

— visi pārējie atkritumi

 
 

no B3020:

— atkritumi un atgriezumi no nebalināta papīra vai kartona, vai gofrēta papīra vai kartona

no B3030:

— visi pārējie atkritumi

 
 

no B3030:

— valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

B3035 – B4030

 
 
 

GB040 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

B1010 un B1050 maisījums

 
 
 

B1010 un B1070 maisījums

 
 
 

B3040 un B3080 maisījums

 
 
 

B1010 maisījums

 
 
 

B2010 maisījums

 
 
 

B2030 maisījums

 
 
 
 
 
 

B3010 maisījums Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

B3010 maisījums Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

 
 
 

B3010 maisījums Perfluoroalkoksilalkāns

 
 
 

no B3020 maisījuma:

— visi pārējie atkritumu maisījumi

 
 

no B3020 maisījuma:

— maisījumi, kas ietver papīru un kartonu

B3030 maisījums

 
 
 

B3040 maisījums

 
 
 

B3050 maisījums

 
 
 

▼BBenina

a)

b)

c)

d)

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 
 
 

▼M8Benina

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 

▼M8Bermudu Salas

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 

▼M8Bolīvija

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

▼M4Bosnija un Hercegovina

a)

b)

c)

d)

 
 
 

no B1010:

— dzelzs un tērauda lūžņi

— vara lūžņi

— alumīnija lūžņi

— cinka lūžņi

— alvas lūžņi

 
 
 

no B1020:

— svina lūžņi (izņemot svina skābes akumulatorus)

 
 
 

B1050

 
 
 

B1090

 
 
 

B1100:

— tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 
 
 

no B1120:

— pārejas metāli, izņemot katalizatoru atkritumus (izlietoti katalizatori, izlietoti katalizatori šķidrā veidā vai citi katalizatori), kas norādīti A sarakstā

— 

Skandijs

Vanādijs

Mangāns

Kobalts

Varš

Itrijs

Niobijs

Hafnijs

Volframs

Titāns

Hroms

Dzelzs

Niķelis

Cinks

Cirkonijs

Molibdēns

Tantals

Rēnijs

 
 
 

B1130

 
 
 

B2020

 
 
 

B3010

 
 
 

B3020

 
 
 

B3050

 
 
 

B3065

 
 
 

B3140

 
 
 

GC 020

▼BBotsvāna

a)

b)

c)

d)

 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 
 

▼M8Brazīlija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 
 

no B1010:

— dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

— dzelzs un tērauda lūžņi

— vara lūžņi

— alumīnija lūžņi

— alvas lūžņi

— titāna lūžņi

no B1010:

— niķeļa lūžņi

— cinka lūžņi

— volframa lūžņi

— molibdēna lūžņi

— tantala lūžņi

— magnija lūžņi

— kobalta lūžņi

— bismuta lūžņi

— cirkonija lūžņi

— mangāna lūžņi

— germānija lūžņi

— vanādija lūžņi

— hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

— torija lūžņi

— retzemju metālu lūžņi

— hroma lūžņi

 

B1020

 
 
 
 

B1030

 
 

B1031 – B1040

 

B1031 – B1040

 
 

B1050

 
 

B1060

 
 
 
 

B1070

 
 

B1080 – B1090

 

B1080 – B1090

 

no B1100:

— cinku saturoši izdedži

— 

— cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

— cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

— izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

— izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

— cinka apdedži

— ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

— sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

— tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

no B1100:

— tehniskais cinks

— alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

no B1100:

— cinku saturoši izdedži:

— 

— cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

— cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

— izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

— izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

— cinka apdedži

— ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

— sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

— tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 
 

B1115

 
 

B1120

 

B1120

 
 

B1130

 
 

B1140

 

B1140

 
 

B1150

 
 

B1160 – B1220

 

B1160 – B1220

 
 

B1230 – B2020

 
 

B2030

 

B2030

 
 

B2040 – B3050

 

B3060 – B3070

 
 
 
 
 

B3080 – B3130

 

B3140

 
 
 
 
 

B4010 – B4030

 
 
 
 

GB040 – GC020

 

GC030 – GC050

 

GC030 – GC050

 
 

GE020 – GF010

 
 

GG030 – GG040

 

GG030 – GG040

 
 

GH013

 

GN010 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

 
 
 

B1010 un B1050 maisījums

 
 
 

B1010 un B1070 maisījums

 
 

B3040 un B3080 maisījums

 
 
 
 

B1010 maisījums

 
 

B2010 maisījums

 
 
 

B2030 maisījums

 
 
 

B3010 maisījums Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

 
 
 

B3010 maisījums Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

 
 
 

B3010 maisījums Perfluoroalkoksilalkāns

 
 
 

B3020 maisījums

 
 
 

B3030 maisījums

 
 
 

B3040 maisījums

 
 
 

B3050 maisījums

 Burkinafaso

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 

▼M5Burundija

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 Čada

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 

▼M8Čīle

a

b

c

d

 
 
 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

▼BDienvidāfrika

a)

b)

c)

d)

 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 
 

▼M8Dominikānas Republika

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Ēģipte

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

B1010 – B1070

 
 

B1080 – B4030

 
 
 

GB040 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Ekvadora

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 Etiopija

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Filipīnas

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

no B1010:

— kobalta lūžņi

— hroma lūžņi

 
 

no B1010:

— visi pārējie atkritumi

B1020 – B1030

 
 
 
 

B1031 – B1050

 
 

B1060

 
 
 
 

B1070 – B1080

 
 

B1090

 
 
 
 

B1100 – B1120

 
 

B1130 – B1140

 
 
 
 

B1150 – B1240

 
 
 
 

B1250

 

B2010

 
 
 
 
 

B2020 – B2030

 

no B2040:

— visi pārējie atkritumi

no B2040:

— ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 
 

B2060 – B2130

 
 
 
 
 
 

B3010

 
 

B3020

 

B3030

 
 
 
 
 

B3035

 

B3040

 
 
 
 
 

B3050

 

B3060 – B4030

 
 
 
 

GB040 – GC030

 
 

GC050

 
 
 
 
 

GE020 – GF010

 

GG030

 
 
 
 

GG040

 
 
 
 
 

GH013

GN010 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

no B1010 un B1050 maisījuma:

— maisījumi, kas ietver kobalta lūžņus

 
 

no B1010 un B1050 maisījuma:

— visi pārējie atkritumu maisījumi

no B1010 un B1070 maisījuma:

— maisījumi, kas ietver kobalta lūžņus

 
 

no B1010 un B1070 maisījuma:

— visi pārējie atkritumu maisījumi

B3040 un B3080 maisījums

 
 
 

no B1010 maisījuma:

— maisījumi, kas ietver kobalta lūžņus

 
 

no B1010 maisījuma:

— visi pārējie atkritumu maisījumi

B2010 maisījums

 
 
 

B2030 maisījums

 
 
 
 
 
 

B3010 maisījums Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem un kopolimēriem

 
 
 

B3010 maisījums Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensā cijas produkti

 
 
 

B3010 maisījums Perfluoroalkoksilalkāns

 
 

B3020 maisījums

 
 
 

B2030 maisījums

 

B3040 maisījums

 
 
 
 
 

B3050 maisījums

 

▼M8Francijas Polinēzija

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M5Gabona

a

b

c

d

Atkritumu maisījumi

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Gambija

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumāGana

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Gajāna

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M5Gruzija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 
 
 

B1010 – B1030

B1031 – B1040

 
 
 
 
 
 

B1050 – B1070

B1080 – B1190

 
 
 
 
 
 

B1200

B1210 – B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

B2030 – B2130

 
 
 
 
 
 

B3010 – B3035

B3040

 
 
 
 
 
 

B3050

B3060 – B4030

 
 
 

GB040 – GE020

 
 
 
 
 
 

GF010

GG030 – GG040

 
 
 
 
 
 

GH013 – GN010

GN020 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

 
 
 

B1010 un B1050 maisījums

 
 
 

B1010 un B1070 maisījums

B3040 un B3080 maisījums

 
 
 
 
 
 

B1010 maisījums

B2010 maisījums

 
 
 

B2030 maisījums

 
 
 
 
 
 

B3010 maisījums

Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

 
 
 

B3010 maisījums

Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

 
 
 

B3010 maisījums

Perfluoralkoksilalkāns

 
 
 

B3020 maisījums

 
 
 

B3030 maisījums

B3040 maisījums

 
 
 
 
 
 

B3050 maisījums

▼M8Gvatemala

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 

▼M8Gvineja (Gvinejas Republika)

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Hondurasa

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M7 —————

▼M3Indija

a)

b)

c)

d)

 
 
 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

▼M2Indonēzija

a)

b)

c)

d)

 
 
 

B3010

 
 
 

B3030

 
 
 

B3035

 
 
 

B3130

 
 
 

Cietie plastmasas atkritumi

GH013 391530 Vinilhlorīda polimēri

ex39 04 10–40

▼M1Irāna (Irānas Islāma Republika)

a)

b)

c)

d)

 

B1010–B1090

 
 

no B1100:

— šādi cinku saturoši izdedži:

— 

— izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

— cinka apdedži

— alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

— ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

— sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē turpmākai attīrīšanai

— tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

no B1100:

— tehniskais cinks

— šādi cinku saturoši izdedži:

— 

— cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

— cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

— izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

 
 

B1115

 
 
 
 

B1120–B1150

 
 

B1160–B1210

 
 
 
 

B1220–B2010

 
 

B2020–B2130

 
 
 
 

B3010–B3020

 
 

B3030–B3040

 
 
 

no B3050:

— korķa atkritumi sasmalcināts, granulēts vai malts korķis

no B3050:

— koksnes atkritumi un atgriezumi, kas ir vai nav aglomerēti, apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi

 
 

B3060–B3070

 
 
 
 

B3080

 
 

B3090–B3130

 
 
 
 

B3140

 
 

B4010–B4030

 
 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10–40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 
 

▼M8 —————

▼M5Kaboverde

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Kambodža

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

no B1010:

— vara lūžņi

— niķeļa lūžņi

— cinka lūžņi

— alvas lūžņi

— kobalta lūžņi

— titāna lūžņi

— vanādija lūžņi

— hroma lūžņi

no B1010:

— dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

— dzelzs un tērauda lūžņi

— alumīnija lūžņi

— volframa lūžņi

— molibdēna lūžņi

— tantala lūžņi

— magnija lūžņi

— bismuta lūžņi

— cirkonija lūžņi

— mangāna lūžņi

— germānija lūžņi

— hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

— torija lūžņi

— retzemju metālu lūžņi

 

no B1010:

— dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

— dzelzs un tērauda lūžņi

— alumīnija lūžņi

— volframa lūžņi

— molibdēna lūžņi

— tantala lūžņi

— magnija lūžņi

— bismuta lūžņi

— cirkonija lūžņi

— mangāna lūžņi

— germānija lūžņi

— hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

— torija lūžņi

— retzemju metālu lūžņi

no B1020:

— antimona lūžņi

— berilija lūžņi

— selēna lūžņi

— telūra lūžņi

no B1020:

— kadmija lūžņi

— svina lūžņi (bet izņemot svina skābes akumulatorus)

 

no B1020:

— kadmija lūžņi

— svina lūžņi (bet izņemot svina skābes akumulatorus)

 

B1030 – B1080

 

B1030 – B1080

B1090

 
 
 
 

B1100 – B1140

 

B1100 – B1140

B1150

 
 
 
 

B1160 – B2100

 

B1160 – B2100

B2110 – B2130

 
 
 
 

B3010

 

B3010

B3020

 
 
 
 

B3030 – B3035

 

B3030 – B3035

B3040

 
 
 
 

B3050 – B3060

 

B3050 – B3060

B3065

 
 
 
 

B3070 – B4030

 

B3070 – B4030

 

GB040 – GF010

 

GB040 – GF010

GG030 – GG040

 
 
 
 

GH013 – GN030

 

GH013 – GN030

Atkritumu maisījumi

B1010 un B1050 maisījums

 
 
 

B1010 un B1070 maisījums

 
 
 

B3040 un B3080 maisījums

 
 
 

B1010 maisījums

 
 
 
 

B2010 maisījums

 

B2010 maisījums

 

B2030 maisījums

 

B2030 maisījums

B3010 maisījums Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

 
 
 

B3010 maisījums Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkt i

 
 
 

B3010 maisījums Perfluoroalkoksilalkāns

 
 
 

B3020 maisījums

 
 
 

B3030 maisījums

 
 
 

B3040 maisījums

 
 
 
 

B3050 maisījums

 

B3050 maisījums

▼M5Katara

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 Kazahstāna

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

B1010 – B1160

 
 
 

B1170 – B1240

 

B1170 – B1240

 

B1250 – B3035

 
 
 

no B3040:

— cietgumijas (piemēram, ebonīta) atkritumi un lūžņi

 

no B3040:

— citi gumijas atkritumi (izņemot atkritumus, kas norādīti citur)

 

B3050

 
 
 

B3060

Lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi, kas nav infekciozi, izņemot vīna nogulsnes

 

B3060

tikai vīna nogulsnes

 

B3065 – B3070

 
 
 

B3080

 

B3080

 

B3090 – B3130

 
 
 

B3140

 

B3140

 

B4010 – B4030

 
 
 

GB040 – GG030

 
 
 

GG040

 

GG040

 

GH013 – GN030

 
 

Atkritumu maisījumi

 

B1010 un B1050 maisījums

 
 
 

B1010 un B1070 maisījums

 
 
 

B3040 un B3080 maisījums

 

B3040 un B3080 maisījums

 

B1010 maisījums

 
 
 

B2010 maisījums

 
 
 

B2030 maisījums

 
 
 

B3010 maisījums

Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

 
 
 

B3010 maisījums

Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

 
 
 

B3010 maisījums

Perfluoralkoksilalkāns

 
 
 

B3020 maisījums

 
 
 

B3030 maisījums

 
 

B3040 maisījums

 
 
 
 

B3050 maisījums

 
 

▼M5Kenija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 
 
 

▼M8Ķīnas Taibeja

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

no B1010:

— dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

— molibdēna lūžņi

— tantala lūžņi

— kobalta lūžņi

— bismuta lūžņi

— cirkonija lūžņi

— mangāna lūžņi

— vanādija lūžņi

— hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

— torija lūžņi

— retzemju metālu lūžņi

— hroma lūžņi

 

no B1010:

— dzelzs un tērauda lūžņi

— vara lūžņi

— niķeļa lūžņi

— alumīnija lūžņi

— cinka lūžņi

— alvas lūžņi

— volframa lūžņi

— magnija lūžņi

— titāna lūžņi

— germānija lūžņi

no B1020:

— kadmija lūžņi

— svina lūžņi (bet izņemot svina skābes akumulatorus)

— selēna lūžņi

no B1020:

— antimona lūžņi

— berilija lūžņi

— telūra lūžņi

 
 
 

B1030 – B1031

 
 

B1040

 
 
 
 

B1050

 
 

B1060

 
 
 
 

B1070 – B1090

 
 
 

no B1100:

— alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

— ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

— sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

— tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 

no B1100:

— tehniskais cinks

— cinku saturoši izdedži

— 

— cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

— cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

— izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

— izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

— cinka apdedži

 

B1115 – B1150

 
 

B1160

 
 
 
 

B1170 – B1240

 
 

B1250

 
 
 
 

B2010 – B2030

 
 
 

no B2040:

— visi pārējie atkritumi

 

no B2040:

— ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 

B2060 – B2130

 
 
 

no B3010:

— plastmasu atkritumi no poliuretāna (nesatur CFC)

— termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

 

no B3010:

— plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem, izņemot poliuretānu (kas nesatur CFC)

— šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi:

— 

— perfluoretilēns/propilēns (FEP)

— perfluoroalkoksilalkāns

— tetrafluoretilēns/perfluorvinilēteris (PFA)

— tetrafluoretilēns/perfluormetilvinilēteris (MFA)

— polivinilfluorīds (PVF)

— polivinilidēnfluorīds (PVDF)

 
 
 

B3020

 

B3030 – B3035

 
 
 
 
 

B3040 – B3050

 

B3060 – B3070

 
 
 
 
 

B3080

B3090 – B3100

 
 
 
 

B3110 – B4030

 
 

GB040 – GC030

 
 
 
 

GC050

 
 
 
 
 

GEO20

 

GF010 – GG040

 
 
 
 
 

GH013

GN010

 
 
 
 

GN020 – GN030

 
 

Atkritumu maisījumi

 

B1010 un B1050 maisījums

 
 
 

B1010 un B1070 maisījums

 
 
 

B3040 un B3080 maisījums

 
 
 

B1010 maisījums

 
 
 

B2010 maisījums

 
 
 

B2030 maisījums

 
 
 
 
 

B3010 maisījums Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

 

B3010 maisījums Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensā cijas produkti

 
 
 

B3010 maisījums Perfluoroalkoksilalkāns

 
 
 
 
 

B3020 maisījums

 

B3030 maisījums

 
 
 
 
 

B3040 maisījums

 
 
 

B3050 maisījums

▼M5Kirasao

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

B1010 – B3020

 
 

no B3030:

— valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

— lietotas lupatas, auklu driskas, virves, troses un tauvas, un nolietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, virvēm, trosēm vai tauvām

no B3030:

visi pārējie atkritumi

 
 

B3035

 
 
 
 

B3040 – B3065

 
 

B3070

 
 
 
 

B3080 – B4030

 
 
 

GB040 – GF010

 
 

GG030 – GG040

 
 
 
 

GH013

 
 

GN010 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

 

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 
 

▼M8Kirgizstāna

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

no B1010:

— torija lūžņi

 
 

no B1010:

visi pārējie atkritumi

B1020 – B1115

 
 
 

no B1120:

— visi lantanīdi (retzemju metāli)

 
 

no B1120:

— visi pārejas metāli, izņemot katalizatoru atkritumus (izlietoti katalizatori, izlietoti katalizatori šķidrā veidā vai citi katalizatori), kas norādīti A sarakstā

 
 
 

B1130

B1140

 
 
 
 
 
 

B1150

B1160 – B1240

 
 
 
 
 
 

B1250

B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

no B2030:

— citur nenorādītas vai neiekļautas šķiedras uz keramikas materiālu bāzes

 
 

no B2030:

— metālkeramikas atkritumi un lūžņi (metālkeramikas kompozīti)

B2040 – B2130

 
 
 

no B3010:

— termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

— šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi:

— 

— perfluoretilēns/propilēns (FEP)

— perfluoroalkoksilalkāns

— tetrafluoretilēns/perfluorvinilēteris (PFA)

— tetrafluoretilēns/perfluormetilvinilēteris (MFA)

— polivinilfluorīds (PVF)

— polivinilidēnfluorīds (PVDF)

 
 

no B3010:

— plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

 
 
 

B3020

no B3030:

— linu pakulas un atkritumi

— kaņepāju šķiedru (Cannabis sativa L.) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

 
 

no B3030:

— visi pārējie atkritumi

B3035 – B3040

 
 
 
 
 
 

B3050

no B3060:

— visi pārējie atkritumi

 
 

no B3060:

— citur nenorādīti vai neiekļauti granulēti vai negranulēti dzīvnieku barībai izmantojami izžāvēti un sterilizēti dārzeņu atkritumi, atlikumi un blakusprodukti

 
 
 

B3065

B3070 – B4030

 
 
 

GB040 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

 
 
 

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumāKolumbija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 
 

B1010 – B1070

 
 
 
 

B1080

 
 

B1090

 
 
 

no B1100:

— ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

— tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

no B1100:

— tehniskais cinks

— cinku saturoši izdedži:

— 

— cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

— cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

— izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

— izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

— cinka apdedži

— alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

— sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

 
 

B1115 – B1150

 
 
 
 

B1160

 
 

B1170 – B1190

 
 
 
 

B1200

 
 

B1210

 
 
 
 

B1220

 
 

B1230 – B1250

 
 
 

no B2010:

— visi pārējie atkritumi

no B2010:

— vizlas atkritumi

 
 

B2020 – B2030

 
 
 

no B2040:

— visi pārējie atkritumi

no B2040:

— ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 
 

B2060 – B3020

 
 
 

no B3030:

— zīda atkritumi (tostarp attīšanai nederīgi kokoni, pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras):

— 

— nekārsti vai neķemmēti

— citādi

— vilnas vai smalku vai rupju dzīvnieku matu atkritumi, tostarp pavedienu atkritumi, izņemot irdinātas šķiedras:

— 

— vilnas vai smalku dzīvnieku matu atsukas

— citi vilnas vai smalku dzīvnieku matu atkritumi

— rupju dzīvnieku matu atkritumi

— kokvilnas atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras):

— 

— pavedienu atkritumi (tostarp diegu atkritumi)

— irdinātas šķiedras

— citādi

— linu pakulas un atkritumi

— džutas un citu lūku tekstilšķiedru (izņemot linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmijas šķiedru) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— ķīmisko šķiedru atkritumi (tostarp izsukas, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras):

— 

— no sintētiskām šķiedrām

— no mākslīgām šķiedrām

— valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

— lietotas lupatas, auklas, takelāžas, virves un tauvas un lietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, tauvām vai virvēm:

— 

— šķiroti

— citādi

no B3030:

— kaņepāju šķiedru (Cannabis sativa L.) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— sizala un citu Agave dzimtas augu tekstilšķiedru pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— kokosa šķiedru pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— abakas (Manilas kaņepju vai Musa textilis Nee) pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— rāmijas un citādu augu tekstilšķiedru, kas citur nav minētas vai iekļautas, pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

 
 

B3035 – B3040

 
 
 

no B3050:

— korķa atkritumi: sasmalcināts, granulēts vai malts korķis

no B3050:

— koksnes atkritumi un atgriezumi, aglomerēti vai neaglomerēti, briketēs, granulās vai tamlīdzīgos veidos

 
 

no B3060:

— vīna nogulsnes

— citi lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi (izņemot blakusproduktus), kuri atbilst valsts un starptautiskajām prasībām un standartiem izmantošanai pārtikā un barībā

no B3060:

— visi pārējie atkritumi

 
 
 

B3065

 
 

no B3070:

cilvēka matu atkritumi

salmu atkritumi

no B3070:

dzīvnieku barībai paredzēts dezaktivēts sēņu micēlijs, kas radies penicilīna ražošanā

 
 

B3080

 
 
 
 

B3090 – B3100

 
 

B3110 – B3130

 
 
 
 

B3140 – B4010

 
 

B4020 – B4030

 
 
 

GB040 – GC010

 
 
 
 

GC020

 
 

GC030 – GF010

 
 
 
 

GG030 – GG040

 
 

GH013

 
 
 
 

GN010 – GN030

Atkritumu maisījumi

 
 
 

B1010 un B1070 maisījums

 
 

Visi pārējie atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 Kongo Demokrātiskā Republika

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 Kostarika

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

B1010 – B3050

 

B1010 – B3050

B3060 – B3070

 
 
 
 

B3080

 

B3080

B3090 – B3110

 
 
 
 

B3120 – B4030

 

B3120 – B4030

 

GB040 – GH013

 

GB040 – GH013

GN010 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

 

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumāKotdivuāra

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 

▼M1 —————

▼M8Krievija (Krievijas Federācija)

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 
 
 

B1010 – B1031

 
 
 

B1050 – B1160

 

B1170 – B1200

 
 
 

B1220

 
 
 
 
 

B1230

 

B1240

 
 
 
 
 

B1250 – B3010

 
 
 

B3030 – B3035

B3040

 
 
 
 
 
 

B3050

 

B3060

 
 
 
 
 

B3065 – B3110

B3140

 
 
 
 
 
 

B4010 – B4030

 
 
 

GB040 – GC050

GE020

 
 
 
 

GG030 – GG040

 
 
 
 
 

GH013 – GN030Kuveita

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼BKuba

a)

b)

c)

d)

 
 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

▼M5Ķīna

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

no B1010:

— dārgmetāli (sudrabs, bet ne dzīvsudrabs)

— molibdēna lūžņi

— kobalta lūžņi

— mangāna lūžņi

— indija lūžņi

— torija lūžņi

— retzemju metālu lūžņi

— hroma lūžņi

 
 

no B1010:

— dārgmetāli (tikai zelts un platīna grupas metāli, bet ne dzīvsudrabs)

— dzelzs un tērauda lūžņi

— vara lūžņi

— niķeļa lūžņi

— alumīnija lūžņi

— cinka lūžņi

— alvas lūžņi

— volframa lūžņi

— tantala lūžņi

— magnija lūžņi

— bismuta lūžņi

— titāna lūžņi

— cirkonija lūžņi

— germānija lūžņi

— vanādija lūžņi

— hafnija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

B1020 – B1040

 
 
 
 
 
 

B1050

B1060

 
 
 
 
 
 

B1070

B1080 – B1100

 
 
 
 
 
 

B1115

no B1120:

— pārejas metāli (izņemot tos, kas satur >10 % V2O5), izņemot katalizatoru atkritumus (izlietoti katalizatori, izlietoti katalizatori šķidrā veidā vai citi katalizatori), kuri norādīti A sarakstā

— lantanīdi (retzemju metāli)

 
 

no B1120:

— pārejas metāli (tikai tie, kas satur >10 % V2O5), izņemot katalizatoru atkritumus (izlietoti katalizatori, izlietoti katalizatori šķidrā veidā vai citi katalizatori), kuri norādīti A sarakstā

B1130 – B1200

 
 
 
 
 
 

B1210

B1220

 
 
 
 
 
 

B1230

B1240

 
 
 
 
 
 

B1250

B2010

izņemot vizlas atkritumus

 
 

B2010

tikai vizlas atkritumi

B2020

 
 
 

no B2030:

— metālkeramikas atkritumi un lūžņi (izņemot volframa karbīda lūžņus)

— citur nenorādītas vai neiekļautas šķiedras uz keramikas materiālu bāzes

 
 

no B2030:

— metālkeramikas atkritumi un lūžņi (tikai volframa karbīda lūžņi)

B2040 – B2130

 
 
 

no B3010:

— termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti (izņemot fenola-formaldehīdsveķus un poliamīdus)

 
 

no B3010:

— plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem (visi)

— termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti (tikai fenola-formaldehīdsveķi un poliamīdi)

— šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi:

— 

— perfluoretilēns/propilēns (FEP)

— perfluoralkoksilalkāns

— tetrafluoretilēns/perfluorvinilēteris (PFA)

— tetrafluoretilēns/perfluormetilvinilēteris (MFA)

— polivinilfluorīds (PVF)

— polivinilidēnfluorīds (PVDF)

 
 
 

B3020

no B3030:

Šādi materiāli, ja tie nav sajaukti ar citiem atkritumiem un ir sagatavoti atbilstīgi specifikācijai:

— zīda atgājas (ieskaitot tīšanai nederīgus kokonus, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

— nekārstas vai neķemmētas

— citādi

— linu pakulas un atkritumi

— kaņepāju šķiedru (Cannabis sativa L.) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— džutas un citu lūku tekstilšķiedru (izņemot linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmijas šķiedru) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— sizala un citu Agave dzimtas augu tekstilšķiedru pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— kokosa šķiedru pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— abakas (Manilas kaņepju vai Musa textilis Nee) pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— citur nenorādītas vai neiekļautas rāmijas un citādas augu tekstilšķiedru pakulas, atsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

— lietotas lupatas, auklu driskas, virves, troses un tauvas, un nolietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, virvēm, trosēm vai tauvām

— šķiroti

— citādi

 
 

no B3030:

Šādi materiāli, ja tie nav sajaukti ar citiem atkritumiem un ir sagatavoti atbilstīgi specifikācijai:

— vilnas vai smalku vai rupju dzīvnieku matu atkritumi, tostarp pavedienu atkritumi, izņemot irdinātas šķiedras

— vilnas vai smalku dzīvnieku matu atsukas

— citi vilnas vai smalku dzīvnieku matu atkritumi

— rupju dzīvnieku matu atkritumi

— kokvilnas atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— pavedienu atkritumi (tostarp diegu atkritumi)

— irdinātas šķiedras

— citādi

— ķīmisko šķiedru atlikas (arī atsukas, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

— no sintētiskām šķiedrām

— no mākslīgām šķiedrām

B3035

 
 
 

B3040

izņemot jēlgumiju

 
 

B3040

tikai jēlgumija

 
 
 

B3050

B3060 – B3070

 
 
 

B3080

izņemot jēlgumiju

 
 

B3080

tikai jēlgumija

B3090 – B4030

 
 
 

GB040

izņemot konvertervara izdedžus no vara sakausējumiem, kuros ir > 10 % vara

 
 

GB040

tikai konvertervara izdedži no vara sakausējumiem, kuros ir > 10 % vara

 
 
 

GC010

GC020

izņemot kabeļu un stiepļu atkritumus, elektromotoru lūžņus

 
 

GC020

tikai kabeļu un stiepļu atkritumi, elektromotoru lūžņi

 
 
 

GC030

GC050 – GG040

 
 
 
 
 
 

GH013

GN010 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

B1010 un B1050 maisījums

ja kādus no iekļautajiem nebīstamajiem atkritumiem netiek atļauts importēt

 
 

B1010 un B1050 maisījums

ja visus iekļautos nebīstamos atkritumus tiek atļauts importēt

B1010 un B1070 maisījums

ja kādus no iekļautajiem nebīstamajiem atkritumiem netiek atļauts importēt

 
 

B1010 un B1070 maisījums

ja visus iekļautos nebīstamos atkritumus tiek atļauts importēt

B3040 un B3080 maisījums

ja kādus no iekļautajiem nebīstamajiem atkritumiem netiek atļauts importēt

 
 

B3040 un B3080 maisījums

ja visus iekļautos nebīstamos atkritumus tiek atļauts importēt

B1010 maisījums

ja kādus no iekļautajiem nebīstamajiem atkritumiem netiek atļauts importēt

 
 

B1010 maisījums

ja visus iekļautos nebīstamos atkritumus tiek atļauts importēt

B2010 maisījums

 
 
 

B2030 maisījums

 
 
 

B3010 maisījums

Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

ja kādus no iekļautajiem nebīstamajiem atkritumiem netiek atļauts importēt

 
 

B3010 maisījums

Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

ja visus iekļautos nebīstamos atkritumus tiek atļauts importēt

B3010 maisījums

Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

 
 
 

B3010 maisījums Perfluoralkoksilalkāns

ja kādus no iekļautajiem nebīstamajiem atkritumiem netiek atļauts importēt

 
 

B3010 maisījums Perfluoralkoksilalkāns

ja visus iekļautos nebīstamos atkritumus tiek atļauts importēt

 
 
 

B3020 maisījums

B3030 maisījums

ja kādus no iekļautajiem nebīstamajiem atkritumiem netiek atļauts importēt

 
 

B3030 maisījums

ja visus iekļautos nebīstamos atkritumus tiek atļauts importēt

B3040 maisījums

 
 
 
 
 
 

B3050 maisījums

▼M8Honkonga (Ķīna)

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 
 
 

B1010 – B1020

B1030 – B1031

 
 
 
 
 
 

B1040 – B1050

B1060 – B1090

 
 
 

no B1100:

— ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

 
 

no B1100:

— tehniskais cinks

— cinku saturoši izdedži

— 

— cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

— cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

— izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

— izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

— cinka apdedži

— alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

— sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

— tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 
 
 

B1115 – B1130

B1140 – B1190

 
 
 
 
 
 

B1200

B1210 – B1240

 
 
 
 
 
 

B1250 – B2060

B2070 – B2080

 
 
 
 
 
 

B2090

B2100 – B2130

 
 
 
 
 
 

B3010 – B3030

B3035

 
 
 
 
 
 

B3040 – B3060

B3065

 
 
 
 
 
 

B3070 – B3090

B3100 – B3130

 
 
 
 
 
 

B3140

B4010 – B4030

 
 
 
 
 
 

GB040 – GN030

Atkritumu maisījumi

B1010 un B1070 maisījums

 
 
 
 
 
 

Visi pārējie atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

▼BĶīnas Taipeja

a)

b)

c)

d)

 

no B1010:

— dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

— molibdēna lūžņi

— tantala lūžņi

— kobalta lūžņi

— bismuta lūžņi

— cirkonija lūžņi

— mangāna lūžņi

— vanādija lūžņi

— hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

— torija lūžņi

— retzemju metālu lūžņi

— hroma lūžņi

 

no B1010:

— dzelzs un tērauda lūžņi

— vara lūžņi

— niķeļa lūžņi

— alumīnija lūžņi

— cinka lūžņi

— alvas lūžņi

— volframa lūžņi

— magnija lūžņi

— titāna lūžņi

— germānija lūžņi

 

B1020-B1031

 
 

B1040

 
 
 
 

B1050-B1090

 
 
 

no B1100:

— alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

— ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

— sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē turpmākai attīrīšanai

— tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 

no B1100:

— tehniskais cinks

— cinku saturoši izdedži

— cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

— cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

— izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

— izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

— cinka apdedži

 

B1115; B1120

 
 
 
 
 

B1130

 

B1140-B1220

 
 
 
 
 

B1230

 

B1240

 
 

B1250

 
 
 
 

B2010-B2030

 
 
 

no B2040:

visi pārējie atkritumi

 

no B2040:

— ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 

B2060-B2130

 
 
 

no B3010:

— plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem:

— 

— poliuretāns (nesatur CFC)

— termoreaktīvo sveķu atkritumi vai polikondensācijas produkti

 

no B3010:

visi pārējie atkritumi

 
 
 

B3020

 

B3030; B3035

 
 
 
 
 

B3040; B3050

 

B3060-B4030

 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 
 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 

GF010

 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 
 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10-40

GN010

 
 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 Libāna

a)

b)

c)

d)

no B1010:

— hroma lūžņi

no B1010:

visi pārējie atkritumi

 

B1010

B1020-B1090

 
 

B1020-B1090

no B1100:

— cinka apdedži

— alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

no B1100:

— tehniskais cinks

— cinku saturoši izdedži

— cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

— cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

— izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

— izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

— ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

— sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē turpmākai attīrīšanai

— tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120-B1140

 
 

B1120-B1140

 

B1150-B2030

 

B1150-B2030

no B2040:

visi pārējie atkritumi

no B2040:

— ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 

B2040

B2060-B2130

 
 

B2060-B2130

no B3010:

— plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem:

— 

— polivinilspirts

— polivinilbutirāls

— polivinilacetāts

— termoreaktīvo sveķu atkritumi vai polikondensācijas produkti

— šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi (1):

— 

— perfluoroetilēns/propilēns (FEP)

— perfluoroalkoksilalkāns

— tetrafluoroetilēns/perfluorovinilēteris (PFA)

— tetrafluoroetilēns/perfluorometilvinilēteris (MFA)

— polivinilfluorīds (PVF)

— polivinilidēnfluorīds (PVDF)

no B3010:

— plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem:

— 

— etilēns

— stirols

— polipropilēns

— polietilēntereftalāts

— akrilnitrils

— butadiēns

— poliacetāli

— poliamīdi

— polibutilēntereftalāts

— polikarbonāti

— poliēteri

— polifenilēnsulfīdi

— akrilpolimēri

— alkāni C10–C13 (plastifikatori)

— poliuretāns (kas nesatur CFCs)

— polisiloksāni

— polimetilmetakrilāts

 

B3010:

 

B3020-B3130

 

B3020-B3130

B3140

 
 

B3140

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040 7112

2620 302620 90
 

GB040 7112

2620 302620 90
 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

 
 

GC030

GC050

 
 

GC050

 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 

GF010

 

GF010

 

GG030

 

GG030

 

GG040

 

GG040

 

GH013 3915 30

ex39 04 10-40
 

GH013 3915 30

ex39 04 10-40
 

GN010

 

GN010

 

GN020

 

GN020

 

GN030

 

GN030

(1)   Sk. zemsvītras piezīmi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 (OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.) 64. lappusē.

▼M8Libērija

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 

▼M1 —————

▼M8Madagaskara

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 Makao (Ķīna)

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 Malaizija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 
 
 

B1010 – B1070

 

B1080

 
 
 
 
 

B1090

 

no B1100:

— cinku saturoši izdedži

— 

— cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

— cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

— izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

— izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

— sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

— tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 

no B1100:

— tehniskais cinks

— cinku saturoši izdedži

— 

— cinka apdedži

— alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

— ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

 
 
 

B1115

 

B1120 – B1190

 
 
 
 
 

B1200 – B2030

no B2040:

— ģipša sienu plākšņu un sausā apmetuma plātņu atkritumi, kas rodas, nojaucot ēkas

— betona atlūzas

no B2040:

— ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 

no B2040:

— daļēji attīrīts kalcija sulfāts, kas radies dūmvadu gāzes desulfurizēšanā (FGD)

— sērs cietā veidā

— kalcija karbonāts (ar pH, kas ir zemāks nekā 9), kas radies kalcija cianamīda ražošanā

— nātrija, kālija un kalcija hlorīdi

— karborunds (silīcija karbīds)

— litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

B2060 – B2130

 
 
 
 
 
 

B3010 – B3020

no B3030:

— kaņepāju šķiedru (Cannabis sativa L.) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

no B3030:

— vilnas vai smalku vai rupju dzīvnieku matu atkritumi, tostarp pavedienu atkritumi, izņemot irdinātas šķiedras:

— 

— vilnas vai smalku dzīvnieku matu atsukas

— citādi vilnas vai smalko dzīvnieku matu atkritumi

— rupju dzīvnieku matu atkritumi

 

no B3030:

— visi pārējie atkritumi

 
 
 

B3035 – B3050

 

no B3060:

— citur nenorādīti vai neiekļauti granulēti vai negranulēti dzīvnieku barībai izmantojami izžāvēti un sterilizēti dārzeņu atkritumi, atlikumi un blakusprodukti

— trāns: taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas

— neapstrādāti, attaukoti, vienkārši apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti kaulu un ragu atkritumi

— citi lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi (izņemot blakusproduktus), kuri atbilst valsts un starptautiskajām prasībām un standartiem izmantošanai pārtikā un barībā

 

no B3060:

— vīna nogulsnes

— zivju atkritumi

— kakao pupiņu čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao atlikumi

 

B3065

 
 

no B3070:

— dzīvnieku barībai paredzēts dezaktivēts sēņu micēlijs, kas radies penicilīna ražošanā

 
 

no B3070:

— cilvēka matu atkritumi

— salmu atkritumi

 
 
 

B3080 – B3140

 

B4010 – B4020

 
 

B4030

 
 
 

GB040 – GG040

 
 
 
 
 
 

GH013

 

GN010 – GN030

 
 

Atkritumu maisījumi

 
 
 

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumāMalāvija

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Maldīvija

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Mali

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 Maroka

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

no B1010:

— dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

 

no B1010:

— visi pārējie atkritumi

 

no B1020:

— selēna lūžņi

— telūra lūžņi

 

no B1020:

— visi pārējie atkritumi

 

B1030 – B1240

 
 
 

B1250

 

B1250

 
 

B2010 – B2020

 
 

B2030

 
 
 

no B2040:

— daļēji attīrīts kalcija sulfāts, kas radies dūmvadu gāzes desulfurizēšanā (FGD)

— ģipša sienu plākšņu un sausā apmetuma plātņu atkritumi, kas rodas, nojaucot ēkas

— ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

— betona atlūzas

— litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

no B2040:

— sērs cietā veidā

— kalcija karbonāts (ar pH, kas ir zemāks nekā 9), kas radies kalcija cianamīda ražošanā

— nātrija, kālija un kalcija hlorīdi

— karborunds (silīcija karbīds)

 
 

B2060 – B2130

 
 
 

no B3010:

— termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

— šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi:

— 

— perfluoroalkoksilalkāns

— tetrafluoretilēns/perfluorvinilēteris (PFA)

— tetrafluoretilēns/perfluormetilvinilēteris (MFA)

— polivinilfluorīds (PVF)

— polivinilidēnfluorīds (PVDF)

no B3010:

— plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

— šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi:

— 

— perfluoretilēns/propilēns (FEP)

 
 
 

B3020

 
 
 

no B3030:

— visi pārējie atkritumi

no B3030:

— valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

 
 

B3035

 
 

B3040

 
 
 
 

B3050

 
 

B3060 – B3130

 
 
 

B3140

 

B3140

 

B4010 – B4030

 
 
 

GB040 – GN030

 
 

Atkritumu maisījumi

 

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 
 Maurīcija (Maurīcijas Republika)

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 Melnkalne

a

b

c

d

 
 
 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumāMoldova (Moldovas Republika)

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

no B1010:

— visi pārējie atkritumi

 
 

no B1010:

— dzelzs un tērauda lūžņi

B1020 – B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

B2030 – B3010

 
 
 
 
 
 

B3020

B3030 – B4030

 
 
 

GB040 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

 
 
 

B3020 maisījums

Visi pārējie atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Montserrata

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 Namībija

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Nepāla

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

no B1010:

— cinka lūžņi

— magnija lūžņi

— bismuta lūžņi

— titāna lūžņi

— cirkonija lūžņi

— mangāna lūžņi

— germānija lūžņi

— vanādija lūžņi

— hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

— torija lūžņi

— retzemju metālu lūžņi

no B1010:

— niķeļa lūžņi

— volframa lūžņi

— molibdēna lūžņi

— tantala lūžņi

— kobalta lūžņi

— hroma lūžņi

no B1010:

— dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

— dzelzs un tērauda lūžņi

— alumīnija lūžņi

— alvas lūžņi

no B1010:

— vara lūžņi

B1020 – B1190

 
 
 
 

B1200

 
 

B1210 – B2040

 
 
 
 

B2060

 
 

B2070 – B3010

 
 
 

no B3020:

Papīra vai kartona atkritumi un atgriezumi:

— citi, tostarp arī, bet ne tikai:

— 

1.  laminēts kartons

2.  nesašķiroti atgriezumi

no B3020:

Papīra vai kartona atkritumi un atgriezumi:

— nebalināts papīrs vai kartons vai gofrēts papīrs vai kartons

— citāds papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no balinātas masā nekrāsotas celulozes

— papīrs vai kartons, kas izgatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un tamlīdzīgiem iespieddarbiem)

 
 

B3030 – B4030

 
 
 

GB040 – GF010

 
 
 
 

GG030 – GG040

 
 

GH013 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

 

B3020 maisījums

 
 

Visi pārējie atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Nigēra

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

B1010 – B1240

 
 
 
 

B1250

 

B1250

B2010 – B3010

 
 
 
 

B3020 – B3030

 

B3020 – B3030

B3035

 
 
 

no B3040:

— citi gumijas atkritumi (izņemot šādus atkritumus, kas norādīti citur)

no B3040:

— cietgumijas (piemēram, ebonīta) atkritumi un lūžņi

 

no B3040:

— cietgumijas (piemēram, ebonīta) atkritumi un lūžņi

 

B3050

 

B3050

B3060 – B3130

 
 
 
 

B3140

 

B3140

B4010 – B4030

 
 
 

GB040 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

 

B1010 un B1050 maisījums

 

B1010 un B1050 maisījums

 

B1010 un B1070 maisījums

 

B1010 un B1070 maisījums

B3040 un B3080 maisījums

 
 
 
 

B1010 maisījums

 

B1010 maisījums

B2010 maisījums

 
 
 
 

B2030 maisījums

 

B2030 maisījums

B3010 maisījums Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

 
 
 

B3010 maisījums Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

 
 
 
 

B3010 maisījums Perfluoroalkoksilalkāns

 

B3010 maisījums Perfluoroalkoksilalkāns

 

B3020 maisījums

 

B3020 maisījums

 

B3030 maisījums

 

B3030 maisījums

 

B3040 maisījums

 

B3040 maisījums

 

B3050 maisījums

 

B3050 maisījums

▼BOmāna

a)

b)

c)

d)

no B1010:

visi pārējie

no B1010:

— dzelzs un tērauda lūžņi

 
 

visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 
 
 

▼M8Pakistāna

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 
 

B1010 – B1080

 
 
 
 

B1090

 
 

B1100

 
 
 
 

B1115

 
 

B1120 – B2130

 
 
 
 

B3010

 
 

B3020 – B3035

 
 
 
 

B3040

 
 

B3050

 

no B3060:

— vīna nogulsnes

— trāns: taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas

— neapstrādāti, attaukoti, vienkārši apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti kaulu un ragu atkritumi

— kakao pupiņu čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao atlikumi

 

no B3060:

— citur nenorādīti vai neiekļauti granulēti vai negranulēti dzīvnieku barībai izmantojami izžāvēti un sterilizēti dārzeņu atkritumi, atlikumi un blakusprodukti

no B3060:

— zivju atkritumi

— citi lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi (izņemot blakusproduktus), kuri atbilst valsts un starptautiskajām prasībām un standartiem izmantošanai pārtikā un barībā

B3065

 
 
 
 
 

B3070

 
 
 
 

B3080

 
 

B3090 – B3130

 
 
 
 

B3140

 
 

B4010 – B4020

 

B4030

 
 
 
 
 

GB040 – GC010

 

GC020 – GC030

 
 
 
 
 

GC050 – GG040

 
 
 
 

GH013

GN010

 
 
 
 
 
 

GN020 – GN030

Atkritumu maisījumi

 
 

B1010 un B1050 maisījums

 
 
 

B1010 un B1070 maisījums

 
 

B3040 un B3080 maisījums

 

B3040 un B3080 maisījums

 
 

B1010 maisījums

 
 
 

B2010 maisījums

 
 
 

B2030 maisījums

 
 
 
 

B3010 maisījums Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

 
 
 

B3010 maisījums Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

 
 
 

B3010 maisījums Perfluoroalkoksilalkāns

 
 

B3020 maisījums

 
 
 

B3030 maisījums

 
 
 
 

B3040 maisījums

 
 

B3050 maisījums

 

▼M8Papua-Jaungvineja

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Paragvaja

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 Peru

a

b

c

d

 
 
 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumāRuanda

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Salvadora

a

b

c

d

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

▼M8Seišelas

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

B1010 – B3040

 
 
 

no B3050:

— koksnes atkritumi un atgriezumi, aglomerēti vai neaglomerēti, briketēs, granulās vai tamlīdzīgos veidos

 
 

no B3050:

— korķa atkritumi: sasmalcināts, granulēts vai malts korķis

no B3060:

— visi pārējie atkritumi

 
 

no B3060:

— citur nenorādīti vai neiekļauti granulēti vai negranulēti dzīvnieku barībai izmantojami izžāvēti un sterilizēti dārzeņu atkritumi, atlikumi un blakusprodukti

B3065 – B4030

 
 
 

GB040 – GE020

 
 
 
 
 
 

GF010

GG030 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 
 
 Senegāla

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

B1010 – B3020

 
 
 

no B3030:

— visi pārējie atkritumi

no B3030:

— valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

 
 

B3035 – B3130

 
 
 
 

B3140

 
 

B4010 – B4030

 
 
 

GB040 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Sentlūsija

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 Sentvinsenta un Grenadīnas

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Serbija

a

b

c

d

 
 
 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumāSingapūra

a

b

c

d

 
 
 

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

▼BŠrilanka

a)

b)

c)

d)

 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 
 

▼M8Tadžikistāna

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

B1010 – B1150

 
 

B1160 – B1200

 
 
 
 

B1210 – B1240

 
 

B1250

 
 
 
 

B2010 – B2030

 
 

no B2040:

— betona atlūzas

no B2040:

— visi pārējie atkritumi

 
 
 

B2060 – B2110

 
 

B2120 – B2130

 
 
 
 

B3010 – B3020

 
 

no B3030:

— zīda atkritumi (tostarp attīšanai nederīgi kokoni, pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras):

— 

— nekārsti vai neķemmēti

— citādi

— vilnas vai smalku vai rupju dzīvnieku matu atkritumi, tostarp pavedienu atkritumi, izņemot irdinātas šķiedras:

— 

— vilnas vai smalku dzīvnieku matu atsukas

— citādi vilnas vai smalko dzīvnieku matu atkritumi

— rupju dzīvnieku matu atkritumi

— linu pakulas un atkritumi

— kaņepāju šķiedru (Cannabis sativa L.) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— džutas un citu lūku tekstilšķiedru (izņemot linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmijas šķiedru) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— sizala un citu Agave dzimtas augu tekstilšķiedru pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— kokosa šķiedru pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— abakas (Manilas kaņepju vai Musa textilis Nee) pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

— rāmijas un citādu augu tekstilšķiedru, kas citur nav minētas vai iekļautas, pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

no B3030:

— kokvilnas atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras):

— 

— pavedienu atkritumi (tostarp diegu atkritumi)

— irdinātas šķiedras

— citādi

— ķīmisko šķiedru atkritumi (tostarp izsukas, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras):

— 

— no sintētiskām šķiedrām

— no mākslīgām šķiedrām

— valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

— lietotas lupatas, auklas, takelāžas, virves un tauvas un lietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, tauvām vai virvēm:

— 

— šķiroti

— citādi

 
 
 

B3035 – B3040

 
 

B3050

 
 
 

no B3060:

— vīna nogulsnes

— citur nenorādīti vai neiekļauti granulēti vai negranulēti dzīvnieku barībai izmantojami izžāvēti un sterilizēti dārzeņu atkritumi, atlikumi un blakusprodukti

— trāns: taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas

no B3060:

— neapstrādāti, attaukoti, vienkārši apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti kaulu un ragu atkritumi

— zivju atkritumi

— kakao pupiņu čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao atlikumi

— citi lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi (izņemot blakusproduktus), kuri atbilst valsts un starptautiskajām prasībām un standartiem izmantošanai pārtikā un barībā

 
 
 

B3065

 
 

B3070

 
 
 
 

B3080

 
 

B3090 – B3120

 
 
 
 

B3130 – B3140

 
 

B4010 – B4020

 
 
 
 

B4030

 
 
 

GB040 – GC020

 
 

GC030

 
 
 
 

GC050 – GF010

 
 

GG030 – GG040

 
 
 
 

GH013

 
 

GN010 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

 

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 
 Taizeme

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 
 

B1010 – B1100

 
 

B1115

 
 
 
 

B1120 – B1150

 
 

B1160

 
 
 
 

B1170 – B2040

 
 

B2060

 
 
 
 

B2070

 
 

B2080

 
 
 
 

B2090 – B2110

 
 

B2120 – B2130

 
 
 

B3010

 

B3010

 
 

B3020 – B3035

 

no B3040:

— nolietotas riepas

 

no B3040:

— visi pārējie atkritumi

 
 
 

B3050 – B3070

 

no B3080:

— nolietotas riepas

 

no B3080:

— visi pārējie atkritumi

 
 
 

B3090 – B3130

 

no B3140:

— nolietotas riepas

 

no B3140:

— visi pārējie atkritumi

 
 
 

B4010 – B4020

 
 
 
 

B4030

 
 

GB040

 
 

GC010 – GC020

 
 

GC030

 
 
 
 
 

GC050 – GF010

 
 

GG030 – GG040

 
 
 

GH013

 

GH013

 
 
 

GN010 – GN030

Atkritumu maisījumi

 
 

B1010 un B1050 maisījums

 
 
 

B1010 un B1070 maisījums

 

no B3040 un B3080 maisījuma:

— maisījumi, kas ietver nolietotas riepas

 

no B3040 un B3080 maisījuma:

— visi pārējie atkritumu maisījumi

 
 
 

B1010 maisījums

 
 
 

B2010 maisījums

 
 
 

B2030 maisījums

 
 

B3010 maisījums Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem un kopolimēriem

 
 
 

B3010 maisījums Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

 
 
 

B3010 maisījums Perfluoroalkoksilalkāns

 
 
 
 

B3020 maisījums

 
 
 

B3030 maisījums

 

no B3040 maisījuma:

— maisījumi, kas ietver nolietotas riepas

 

no B3040 maisījuma:

— visi pārējie atkritumu maisījumi

 
 
 

B3050 maisījums

 

▼M5Tanzānija

a

b

c

d

Atkritumu maisījumi

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Togo

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Trinidāda un Tobāgo

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Tunisija

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 

B1010

 

B1010

B1020 – B1220

 
 
 
 

B1230 – B1240

 

B1230 – B1240

B1250 – B3010

 
 
 

no B3020:

Papīra vai kartona atkritumi un atgriezumi:

— citi, tostarp arī, bet ne tikai:

— 

1.  laminēts kartons

2.  nesašķiroti atgriezumi

no B3020:

Papīra vai kartona atkritumi un atgriezumi:

— nebalināts papīrs vai kartons vai gofrēts papīrs vai kartons

— citāds papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no balinātas masā nekrāsotas celulozes

— papīrs vai kartons, kas izgatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un tamlīdzīgiem iespieddarbiem)

 

no B3020:

Papīra vai kartona atkritumi un atgriezumi:

— nebalināts papīrs vai kartons vai gofrēts papīrs vai kartons

— citāds papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no balinātas masā nekrāsotas celulozes

— papīrs vai kartons, kas izgatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un tamlīdzīgiem iespieddarbiem)

 

no B3030:

— visi pārējie atkritumi

no B3030:

— valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

no B3030:

— visi pārējie atkritumi

 

B3035 – B3065

 

B3035 – B3065

no B3070:

— dzīvnieku barībai paredzēts dezaktivēts sēņu micēlijs, kas radies penicilīna ražošanā

no B3070:

— cilvēka matu atkritumi

— salmu atkritumi

 

no B3070:

— cilvēka matu atkritumi

— salmu atkritumi

 

B3080

 

B3080

B3090 – B4030

 
 
 

GB040 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

B1010 un B1050 maisījums

 
 
 

B1010 un B1070 maisījums

 
 
 
 

B3040 un B3080 maisījums

 

B3040 un B3080 maisījums

 

B1010 maisījums

 

B1010 maisījums

B2010 maisījums

 
 
 

B2030 maisījums

 
 
 
 

B3010 maisījums Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem un kopolimēriem

 

B3010 maisījums Plastmasu atgriezumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem un kopolimēriem

B3010 maisījums Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai kondensācijas produkti

 
 
 

B3010 maisījums Perfluoroalkoksilalkāns

 
 
 
 

B3020 maisījums

 

B3020 maisījums

 

B3030 maisījums

 

B3030 maisījums

 

B3040 maisījums

 

B3040 maisījums

 

B3050 maisījums

 

B3050 maisījums

▼M2Ukraina

a)

b)

c)

d)

 
 

B1010, izņemot:

hroma lūžņi

 
 
 

B1020–B1030

 
 
 

B1040–B1090

 
 
 

B1100, izņemot:

sārņi, kas radušies vara pārstrādē turpmākai pārstrādei vai attīrīšanā un kas nesatur arsēnu, svinu vai kadmiju daudzumā, kura dēļ tiem piemistu III pielikumā norādītās bīstamības īpašības

 
 
 

B1120–B1130

 
 
 

B1150–B1240

 
 
 

B2010–B2040

 
 
 

B2060–B2120

 
 
 

B3010, izņemot:

— tetrafluoroetilēns/perfluorovinilēteris (PFA)

— tetrafluoroetilēns/perfluorometilvinilēteris (MFA)

 
 
 

B3020–B3030

 
 
 

B3040–B3060

 
 
 

B3070–B3130

 
 

B3140

 
 
 
 

B4010–B4030

 

▼M8Uzbekistāna

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

 
 
 

no B1010:

— visi atkritumi, izņemot dārgmetālus (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, bet ne dzīvsudrabs)

 
 
 

B1020

 
 
 

B1031

 
 
 

B1050 – B1090

 
 
 

no B1100:

— visi atkritumi, izņemot sārņus, kas radušies dārgmetālu apstrādē, turpmākai attīrīšanai

 
 
 

B1115 – B1120

 
 
 

B1140

 
 
 

B1200 – B2030

 
 
 

no B2040:

— visi atkritumi, izņemot daļēji attīrītu kalcija sulfātu, kas radies dūmvadu gāzes desulfurizēšanā (FGD)

 
 
 

B2060 – B3060

 
 
 

B3070 – B3090

 
 
 

B3120 – B4030

 
 
 

GB040 – GC030

 
 
 

GE020

 
 
 

GG030 – GN030

Atkritumu maisījumi

 
 
 

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

▼M8Vjetnama

a

b

c

d

Atsevišķi atkritumi

no B1010:

— dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

— tantala lūžņi

— kobalta lūžņi

— bismuta lūžņi

— germānija lūžņi

— vanādija lūžņi

— hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

— torija lūžņi

— retzemju metālu lūžņi

 
 

no B1010:

— dzelzs un tērauda lūžņi

— vara lūžņi

— niķeļa lūžņi

— alumīnija lūžņi

— cinka lūžņi

— alvas lūžņi

— volframa lūžņi

— molibdēna lūžņi

— magnija lūžņi

— titāna lūžņi

— cirkonija lūžņi

— mangāna lūžņi

— hroma lūžņi

no B1020:

— visi pārējie atkritumi

 
 

no B1020:

— antimona lūžņi

B1030 – B1060

 
 
 
 
 
 

B1070

B1080 – B1180

 
 
 
 
 
 

B1190 – B1220

B1230 – B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

B2030 – B2070

 
 
 
 
 
 

B2080

B2090 – B2130

 
 
 
 
 
 

B3010 – B3020

no B3030:

— visi pārējie atkritumi

 
 

no B3030:

— zīda atkritumi (tostarp attīšanai nederīgi kokoni, pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras):

— 

— nekārsti vai neķemmēti

— citādi

B3035

 
 
 
 
 
 

B3040

B3050 – B3070

 
 
 
 
 
 

B3080

B3090 – B3130

 
 
 
 
 
 

B3140

B4010 – B4030

 
 
 

GB040

 
 
 
 
 
 

GC010 – GC020

GC030 – GC050

 
 
 
 
 
 

GE020

GF010 – GG040

 
 
 
 
 
 

GH013

GN010 – GN030

 
 
 

Atkritumu maisījumi

Visi atkritumu maisījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Volisa un Futunas Salas

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M5Zambija

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 

▼M8Zimbabve

a

b

c

d

Visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā, un atkritumu maisījumi, kas minēti tās IIIA pielikumā

 
 
 ( 1 ) OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

( 2 ) OV L 179, 7.7.2007., 6. lpp.

Top