Help Print this page 

Document 32011R0291

Title and reference
Komisijas Regula (ES) Nr. 291/2011 ( 2011. gada 24. marts ) par kontrolēto vielu, izņemot daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, būtiskiem laboratorijas un analītiskiem lietojumiem Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām
  • In force
OJ L 79, 25.3.2011, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 272 - 274

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/291/oj
Multilingual display
Text

25.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/4


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 291/2011

(2011. gada 24. marts)

par kontrolēto vielu, izņemot daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, būtiskiem laboratorijas un analītiskiem lietojumiem Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām


EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda ozona slāni (1), un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Savienība jau pakāpeniski ir pārtraukusi kontrolēto vielu ražošanu un patēriņu lielākajā daļā lietojumu. Komisijai ir jānosaka kontrolēto vielu, kas nav daļēji halogenētie hlorfluorogļūdeņraži, būtiskie laboratorijas un analītiskie lietojumi.

(2)

Monreālas protokola Pušu Lēmums XXI/6 konsolidē spēkā esošos lēmumus un pagarina atbrīvojumu no 2010. gada 31. decembra līdz 2014. gada 31. decembrim attiecībā uz visu kontrolēto vielu, izņemot daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, vispārīgo laboratorijas un analītisko lietojumu, tādējādi atļaujot ražošanu un patērēšanu, kas vajadzīga, lai apmierinātu būtiskas vajadzības pēc laboratorijas un analītiskiem lietojumiem paredzētajām kontrolētajām vielām, saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti saskaņā ar Monreālas protokolu.

(3)

Monreālas protokola Pušu Lēmumā VI/25 noteikts, ka lietojumu par būtisku var uzskatīt tikai tad, ja tam nav pieejamas tehniski un ekonomiski pamatotas alternatīvas vai no vides un veselības aizsardzības viedokļa pieņemami aizstājēji. Tehniskās un ekonomiskās vērtēšanas grupa (TEAP) savā 2010. gada progresa ziņojumā ir norādījusi ievērojamu skaitu procedūru, kurām tagad ir pieejamas kontrolēto vielu alternatīvas. Balstoties uz šo informāciju un Lēmumu XXI/6, jānosaka tādu lietojumu saraksts, kuriem ir tehniski un ekonomiski pamatotas alternatīvas, kas ir pieņemamas no vides un veselības aizsardzības viedokļa.

(4)

Jānosaka arī tādu metilbromīda atļauto būtisko lietojumu pozitīvais saraksts, par ko Puses vienojās Lēmumā XVIII/15, kā arī jānosaka tādu lietojumu saraksts, ko TEAP ir identificējusi kā tādus, kam nav alternatīvas.

(5)

Bez tam jāprecizē, ka kontrolēto vielu lietojumu pamatizglītības un vidējās izglītības mērķiem nevar uzskatīt par būtisku un lietojumam jāaprobežojas tikai ar augstāko izglītību vai profesionālo izglītību. Turklāt kontrolēto vielu lietojums eksperimentālos ķīmijas komplektos, kas pieejami plašai sabiedrībai, nav uzskatāms par būtisku.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās Komitejas atzinumu, kas izveidota atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1005/2009 25. panta 1. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kontrolēto vielu, izņemot daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, ražošanu, importu un lietojumu drīkst atļaut visiem šīs regulas pielikumā noteiktajiem būtiskajiem laboratorijas un analītiskiem lietojumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 24. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 286, 31.10.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Kontrolēto vielu, izņemot daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, būtiskie laboratorijas un analītiskie lietojumi

1.

Par kontrolēto vielu, izņemot daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, būtiskiem laboratorijas un analītiskiem lietojumiem uzskata šādus lietojumus:

a)

kontrolēto vielu lietojums par atsauci vai standartu, lai:

kalibrētu iekārtas, kurās izmanto kontrolētās vielas,

uzraudzītu kontrolēto vielu emisiju līmeni,

noteiktu kontrolēto vielu atlieku līmeņus izstrādājumos, augos vai precēs;

b)

kontrolēto vielu lietojums laboratorijas toksikoloģiskajiem pētījumiem;

c)

laboratorijas lietojums, kurā kontrolētās vielas transformē ķīmiskā reakcijā, piemēram, kontrolētās vielas izmanto kā izejvielas;

d)

metilbromīda izmantošana laboratorijā, lai salīdzinātu metilbromīda un alternatīvas vielas efektivitāti;

e)

tetrahloroglekļa izmantošana par šķīdinātāju bromēšanas reakcijai, iesaistot N-broma sucinimīdu;

f)

tetrahloroglekļa izmantošana par ķēdes pārneses aģentu brīvo radikāļu polimerizācijas reakcijās;

g)

visi citi laboratorijas un analītiskie lietojumi, kuriem nav pieejamas tehniski un ekonomiski pamatotas alternatīvas.

2.

Par visu kontrolēto vielu, izņemot daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, būtiskiem laboratorijas un analītiskiem lietojumiem neuzskata šādus lietojumus:

a)

laboratorijās izmantojamajās aukstumiekārtās un gaisa kondicionēšanas iekārtās, tostarp tādās laboratorijas iekārtās ar dzesināšanu kā ultracentrifūgas;

b)

elektronisko iekārtu komponentu vai mezglu tīrīšana, pārstrādāšana, remonts vai pārbūve;

c)

publikāciju un arhīvu saglabāšana;

d)

materiālu sterilizācija laboratorijā;

e)

visi lietojumi pamatizglītībai vai vidējai izglītībai;

f)

lietojums par sastāvdaļām eksperimentālos ķīmijas komplektos, kas pieejami plašai sabiedrībai un nav paredzēti lietojumam augstākajai izglītībai;

g)

tīrīšanas vai žāvēšanas nolūkiem, tostarp tauku notīrīšanai no stikla un citām iekārtām;

h)

lai noteiktu ogļūdeņražus, eļļas un taukus ūdenī, augsnē, gaisā vai atkritumos;

i)

darvas noteikšanai ceļu seguma materiālos;

j)

pirkstu nospiedumu ņemšanai tiesu medicīnas vajadzībām;

k)

organisko vielu satura noteikšanai akmeņoglēs;

l)

kā šķīdinātāju, nosakot ciānkobalamīnu (B12 vitamīns) un broma indeksu;

m)

metodēm, kas izmanto kontrolētās vielas selektīvo šķīdību, ietverot kaskarosīdu, vairogdziedzera ekstraktu, kā arī pikrātu veidošanās noteikšanu.

n)

analizējamā parauga iepriekšējai koncentrācijai hromatogrāfijas metodēm (piemēram, augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfija (HPLC), gāzu hromatogrāfija (GC), adsorbcijas hromatogrāfija), atomu absorbcijas spektroskopijai (AAS), induktīvi saistītās plazmas spektroskopijai (ICP), rentgenfluorescences analīzei;

o)

lai noteiktu joda skaitli taukos un eļļās;

p)

visi citi laboratorijas un analītiskie lietojumi, kuriem pieejamas tehniski un ekonomiski pamatotas alternatīvas.


Top