Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0341-20161106

Komisijas Regula (EK) Nr. 341/2007 ( 2007. gada 29. marts ), ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/341/2016-11-06

2007R0341 — LV — 06.11.2016 — 009.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 341/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm

(OV L 090, 30.3.2007., 12. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 514/2008 (2008. gada 9. jūnijas),

  L 150

7

10.6.2008

►M2

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 972/2008 (2008. gada 3. oktobris),

  L 265

6

4.10.2008

 M3

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 74/2010 (2010. gada 26. janvāris),

  L 23

28

27.1.2010

►M4

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 328/2010 (2010. gada 21. aprīlis),

  L 100

5

22.4.2010

►M5

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 519/2013 (2013. gada 21. februāris),

  L 158

74

10.6.2013

►M6

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 531/2013 (2013. gada 10. jūnijs),

  L 159

5

11.6.2013

►M7

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1333/2013 (2013. gada 13. decembris),

  L 335

8

14.12.2013

►M8

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 628/2014 (2014. gada 12. jūnijs),

  L 174

31

13.6.2014

►M9

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1237 (2016. gada 18. maijs),

  L 206

1

30.7.2016


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 163, 30.6.2010, lpp 43 (341/2007)
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 341/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīmI

NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Tarifu kvotu atvēršana un piemērojamās nodevas

1.  Saskaņā ar vienošanos, kas apstiprināta ar Lēmumu 2001/404/EK un 2006/398/EK, ar šo atver tarifu kvotas tādu svaigu vai dzesinātu ķiploku ievešanai Kopienā, kuru KN kods ir 0703 20 00 (turpmāk tekstā – “ķiploki”), ievērojot šajā regulā paredzētos nosacījumus. Šīs regulas I pielikumā ir norādīts katras tarifu kvotas apjoms, importa tarifu kvotas periods un apakšperiodi, uz kuriem tā attiecas, kā arī kvotas kārtas numurs.

2.  Procentuālais (ad valorem) nodoklis ķiplokiem, kas ievesti atbilstīgi 1. punktā minētajām kvotām, ir 9,6 %.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un (EK) Nr. 1301/2006 piemērošana

Piemēro Regulu (EK) Nr. 1291/2000 un Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) “importa tarifu kvotas periods” ir laikposms no 1. jūnija līdz nākamā gada 31. maijam;

2) “kompetentā iestāde” ir iestāde vai iestādes, kuras šīs regulas īstenošanai izraudzījusi dalībvalsts.

4. pants

Importētāju kategorijas

1.  Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta, pretendentiem uz “A” atļaujām 5. panta 2. punkta nozīmē ir jāatbilst attiecīgajām prasībām, kas noteiktas šā panta 2., 3. un 4. punktā.

2.  “Tradicionālie importētāji” ir importētāji, kuri var pierādīt, ka tie:

a) ir ieguvuši un izmantojuši ievešanas atļaujas ķiplokiem atbilstoši Komisijas Regulai (EK) Nr. 565/2002 vai “A” atļaujas atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1870/2005 vai šai regulai visos trīs iepriekšējos pabeigtos importa tarifu kvotas periodos un

▼M4

b) ir importējuši Savienībā vismaz 50 tonnu augļu un dārzeņu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 ( 1 ) 1. panta 1. punkta i) apakšpunktā, vai ir eksportējuši uz trešām valstīm vismaz 50 tonnu ķiploku pēdējā pabeigtajā importa tarifa kvotas periodā pirms sava pieteikuma iesniegšanas.

▼B

Attiecībā uz 2007./2008. gada importa tarifu kvotas periodu Čehijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai jāievēro šādi nosacījumi:

a) pirmā punkta a) apakšpunktu nepiemēro un

b) “ievešana Kopienā” nozīmē importu no tādām produkta izcelsmes valstīm, kuras nav Kopienas dalībvalstis 2006. gada 31. decembrī.

Attiecībā uz 2007./2008., 2008./2009., 2009./2010. un 2010./2011. importa tarifu kvotas periodu Bulgārijai un Rumānijai jāievēro šādi nosacījumi:

a) pirmā punkta a) apakšpunktu nepiemēro un

b) “ievešana Kopienā” nozīmē ievešanu no tādām produkta izcelsmes valstīm, kas nav Kopienas dalībvalstis 2007. gada 1. janvārī.

▼M6

Attiecībā uz Horvātiju 2013./2014., 2014./2015. un 2015./2016. gada importa tarifu kvotas periodā:

a) pirmās daļas a) apakšpunktu nepiemēro; un

b) “importēšana Savienībā” nozīmē importu no tādām izcelsmes valstīm, kas nav Savienības dalībvalstis 2013. gada 1. jūlijā.

▼B

3.   ►M4  “Jaunie importētāji” ir tirgotāji, kuri nav 2. punktā minētie importētāji un kuri ir importējuši Savienībā vismaz 50 tonnu augļu un dārzeņu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 1. panta 1. punkta i) apakšpunktā, vai ir eksportējuši uz trešām valstīm vismaz 50 tonnu ķiploku katrā no diviem iepriekšējiem pabeigtajiem importa tarifa kvotas periodiem vai katrā no diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem pirms sava pieteikuma iesniegšanas. ◄

►C1  Dalībvalstis ◄ izvēlas un piemēro vienu no divām pirmajā apakšpunktā minētajām metodēm attiecībā uz visiem jaunajiem importētājiem, ievērojot objektīvus kritērijus un tā, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uzņēmējiem.

4.  Tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem jāiesniedz pierādījums, ka laikā, kad tie iesnieguši pirmo ievešanas atļaujas pieteikumu attiecībā uz jebkuru importa tarifu kvotas periodu kompetentajām iestādēm tajā dalībvalstī, kurā tie ir dibināti un reģistrēti PVN maksātāju reģistrā, viņi ir bijuši atbilstīgi 2. un 3. punktā noteiktajiem kritērijiem.

▼M4

Tirdzniecību ar trešām valstīm pierāda tikai šādi: vai nu iesniedzot muitas dokumentus par laišanu brīvā apgrozībā, kurus pienācīgi vizējuši muitas dienesti un kuros attiecīgais pieteikuma iesniedzējs ir norādīts kā saņēmējs, vai iesniedzot muitas dienestu pienācīgi vizētu muitas dokumentu par eksportu.

▼M4

Muitas aģenti vai viņu tirdzniecības pārstāvji nevar pieteikties uz importa licencēm to kvotu ietvaros, uz kurām attiecas šī regula.

▼B

5. pants

Ievešanas atļauju uzrādīšana

▼M9 —————

▼B

2.  Ievešanas atļaujas ķiplokiem, kas laisti brīvā apgrozībā atbilstoši I pielikumā minētajām kvotām, turpmāk tekstā sauc par “A” atļaujām.

▼M9 —————

▼BII

NODAĻA

“A” ATĻAUJAS

6. pants

Vispārīgi noteikumi par “A” atļauju pieteikumiem un atļaujām

▼M4

1.  A licence ir derīga tikai tam apakšperiodam, par kuru tā ir izdota. Tās 24. ailē jābūt vienam no III pielikumā minētajiem ierakstiem.

▼M1 —————

▼M4

2.  Regulas (EK) Nr. 376/2008 14. panta 2. punkta otrajā daļā minētā nodrošinājuma summa ir EUR 60 par tonnu.

▼B

3.  Izcelsmes valsti norāda “A” atļauju pieteikumu un atļauju 8. ailē, un vārdu “jā” atzīmē ar krustiņu. Ievešanas atļauja ir derīga tikai ievedumiem, kuru izcelsme ir norādītajā valstī.

4.  Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punkta, tiesības, ko dod “A” atļaujas, nav nododamas citām personām.

7. pants

Kopējā daudzuma iedalījums tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem

Kopējo daudzumu, kas piešķirts Argentīnai, Ķīnai un citām trešām valstīm, ievērojot I pielikumu, sadala šādi:

a) 70 % tradicionālajiem importētājiem;

b) 30 % jaunajiem importētājiem.

▼M4

8. pants

Atskaites daudzums tradicionālajiem importētājiem

Šajā nodaļā “atskaites daudzums” ir tradicionālā importētāja 4. panta nozīmē trijos kalendāra gados pirms attiecīgā importa tarifa kvotas perioda faktiski importētais vidējais ķiploku daudzums.

▼B

9. pants

“A” atļauju pieteikumiem piemērojamie ierobežojumi

1.  Tradicionālā importētāja iesniegtajos “A” atļaujas pieteikumos pieprasītais kopējais daudzums jebkurā importa tarifu kvotas periodā nedrīkst pārsniegt attiecīgajam importētājam noteikto atskaites daudzumu. Kompetentās iestādes noraida pieteikumus, kas neatbilst šim noteikumam.

2.  Jaunā importētāja iesniegtajos “A” atļaujas pieteikumos pieprasītais kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 10 % no I pielikumā minētā daudzuma, kas norādīts attiecīgajam apakšperiodam un izcelsmes valstij. Kompetentās iestādes noraida pieteikumus, kas neatbilst šim noteikumam.

10. pants

“A” atļauju pieteikumu iesniegšana

▼M4

1.  Importētāji iesniedz A atļauju pieteikumus aprīļa pirmajās septiņās kalendāra dienās par pirmo apakšperiodu, jūlija pirmajās septiņās kalendāra dienās par otro apakšperiodu, oktobra pirmajās septiņās kalendāra dienās par trešo apakšperiodu un janvāra pirmajās septiņās kalendāra dienās par ceturto apakšperiodu.

▼M4

Pirmoreiz iesniedzot importa licences pieteikumu attiecībā uz kādu no importa tarifa kvotas periodiem atbilstīgi šai regulai, importētāji iesniedz pierādījumu par 8. pantā norādītajos gados faktiski importētajiem ķiploku daudzumiem.

▼B

2.  “A” atļauju pieteikumu 20. ailē norāda attiecīgi “tradicionālais importētājs” vai “jaunais importētājs”.

3.  “A” atļauju pieteikumus nevar iesniegt attiecībā uz konkrētu apakšperiodu un konkrētu izcelsmes valsti, ja I pielikumā attiecībā uz šo ceturksni un šo izcelsmes valsti nav norādīts nekāds daudzums.

4.  Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, tad neviens no tiem netiek izskatīts, un pieteikuma iesniegšanas laikā iemaksātā drošības nauda paliek attiecīgās dalībvalsts rīcībā.

5.  “B” atļauju nedrīkst izdot “A” atļaujas pieteikumam.

▼M4

11. pants

A licenču izdošana

A atļaujas kompetentās iestādes izdod no pieteikumu iesniegšanas mēneša 23. datuma līdz mēneša beigām.

▼B

12. pants

▼M7

Komisijai sniedzamie paziņojumi un informācija

▼M4

1.  Līdz katra 10. panta 1. punktā norādītā mēneša 14. datumam dalībvalstis paziņo Komisijai par kopējiem daudzumiem kilogramos, ieskaitot nulles paziņojumus, par kuriem iesniegti A licences pieteikumi attiecībā uz attiecīgo apakšperiodu.

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis paziņo Komisijai par minētās regulas 11. panta 1. punkta pirmās daļas b) punktā norādītajiem daudzumiem ne vēlāk kā 10. maijā par pirmo apakšperiodu, 10. augustā par otro apakšperiodu, 10. novembrī par trešo apakšperiodu un 10. februārī par ceturto apakšperiodu.

▼B

Paziņojumus sadala atbilstīgi to izcelsmei. Paziņojumos attiecīgi nodala tradicionālo importētāju un jauno importētāju pieprasītos ķiploku daudzumus.

2.  Dalībvalstis Komisijai dara zināmu to tradicionālo un jauno importētāju sarakstu, kuri piesakās “A” atļauju saņemšanai attiecībā uz atbilstīgajiem apakšperiodiem līdz 10. panta 1. punktā minētā mēneša pēdējai dienai. Ja ir uzņēmēju grupas, kas izveidotas atbilstīgi valsts likumiem, uzskaita arī grupas dalībniekus. ►M7  ————— ◄

▼M7

3.  Paziņojumus un informāciju sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 ( 2 ).

▼BIII

NODAĻA

“B” ATĻAUJAS

▼M9 —————

▼BIV

NODAĻA

IZCELSMES SERTIFIKĀTI UN TIEŠĀ TRANSPORTĒŠANA

15. pants

Izcelsmes sertifikāti

Ķiplokus, kuru izcelsme ir kādā no IV pielikumā uzskaitītajām trešām valstīm, var laist brīvā apgrozībā Kopienā tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

▼M4

a) tiek uzrādīts izcelsmes sertifikāts, ko minētās valsts kompetentās iestādes izdevušas saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 55.–65. pantu;

▼B

b) produkts no attiecīgās valsts atbilstīgi 16. pantam ir tieši transportēts uz Kopienu.

16. pants

Tiešā transportēšana

1.  Šādi transportētus produktus uzskata par tieši transportētiem uz Kopienu no IV pielikumā uzskaitītajām trešām valstīm:

a) produktus, ko transportē, nešķērsojot kādas citas trešās valsts teritoriju;

b) produktus, kurus transportē caur vienu vai vairākām trešām valstīm, kas nav izcelsmes valsts, ar pārkraušanu vai īslaicīgu uzglabāšanu šajās valstīs vai bez tās, ja vien šo pārvešanu attaisno ģeogrāfiski iemesli vai transporta prasības un ja vien šie produkti atbilst šādiem nosacījumiem:

i) tie ir palikuši muitas iestāžu pārraudzībā tranzīta valstī vai valstīs, vai valstīs, kurās veic uzglabāšanu;

ii) tie šajās valstīs nav laisti tirgū vai nodoti patēriņam;

iii) ar tiem šajās valstīs nav veiktas citas darbības, izņemot vienīgi izkraušanu un pārkraušanu vai darbības, kas saistītas ar to uzturēšanu labā stāvoklī.

2.  Apliecinājumu tam, ka 1. punkta b) apakšpunktā minētie nosacījumi ir izpildīti, iesniedz dalībvalsts kompetentajām iestādēm kopā ar:

a) izcelsmes valstī izdotu vienotu transporta dokumentu par transportēšanu caur vienu vai vairākām tranzītvalstīm vai

b) vienas vai vairāku tranzītvalstu muitas iestāžu izdotu apliecību, kurā ir:

i) precīzs preču apraksts;

ii) to izkraušanas un pārkraušanas datumi, norādot izmantotos transporta līdzekļus;

iii) apstiprinājums par apstākļiem, kādos preces ir turētas, vai

c) ja nevar sagādāt a) un b) apakšpunktā minētos pierādījumus, tad jāiesniedz jebkuri citi pamatojoši dokumenti.

17. pants

Administratīvā sadarbība ar konkrētām trešām valstīm

1.  Tiklīdz visas IV pielikumā uzskaitītās trešās valstis būs nosūtījušas informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu administratīvās sadarbības procedūru atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 2454/93 63., 64. un 65. pantam, paziņojumu par šīs informācijas nosūtīšanu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

2.  “A” atļaujas ķiploku ievešanai, kuru izcelsme ir IV pielikumā uzskaitītajās valstīs, var izdot tikai tad, ja attiecīgā valsts Komisijai ir iesniegusi 1. punktā minēto informāciju. Minēto informāciju uzskata par nosūtītu dienā, kad to publicē, kā paredzēts 1. punktā.V

NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 1870/2005.

Tomēr Regulu (EK) Nr. 1870/2005 atstāj spēkā attiecībā uz ievešanas atļaujām, kas izdotas saskaņā ar minēto regulu attiecībā uz importa tarifu kvotas periodu, kurš beidzas 2007. gada 31. maijā.

19. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M8
I PIELIKUMSTarifa kvotas, kas atvērtas saskaņā ar Lēmumiem 2001/404/EK, 2006/398/EK un 2014/116/ES tādu ķiploku importam, uz kuriem attiecas KN kods 0703 20 00

Izcelsme

Kārtas numurs

Kvota (tonnās)

Pirmais apakšperiods (jūnijs–augusts)

Otrais apakšperiods (septembris–novembris)

Trešais apakšperiods (decembris–februāris)

Ceturtais apakšperiods (marts–maijs)

Kopā

Argentīna

 

 

 

 

 

19 147

Tradicionālie importētāji

09.4104

9 590

3 813

 

Jaunie importētāji

09.4099

4 110

1 634

 

Kopā

 

13 700

5 447

 

Ķīna

 

 

 

 

 

46 075

Tradicionālie importētāji

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Jaunie importētāji

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Kopā

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Citas trešās valstis

 

 

 

 

 

6 023

Tradicionālie importētāji

09.4106

941

1 960

929

386

 

Jaunie importētāji

09.4102

403

840

398

166

 

Kopā

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Kopā

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245

▼M1 —————

▼B
III PIELIKUMS

Regulas 5. panta 2. punktā minētie ieraksti

bulgāru valodā

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

spāņu valodā

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

čehu valodā

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

dāņu valodā

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

vācu valodā

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

igauņu valodā

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

grieķu valodā

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

angļu valodā

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

franču valodā

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

▼M5

horvātu valodā

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina]

▼B

īru valodā

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

itāliešu valodā

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

latviešu valodā

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

lietuviešu valodā

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

ungāru valodā

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

maltiešu valodā

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

holandiešu valodā

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

poļu valodā

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

portugāļu valodā

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

rumāņu valodā

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

slovāku valodā

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

slovēņu valodā

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

somu valodā

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

zviedru valodā

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]

▼M2
IV PIELIKUMS

Regulas 15., 16. un 17. pantā minēto trešo valstu saraksts

Apvienotie Arābu Emirāti

Irāna

Libāna

Malaizija

Taivāna

Vjetnama.( 1 ) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

( 2 ) OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.

Top