Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0382-20130101

Komisijas Regula (EK) Nr. 382/2008 ( 2008. gada 21. aprīlis ) par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu [un teļa] gaļas nozarē (Pārstrādāta redakcija)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/382/2013-01-01

2008R0382 — LV — 01.01.2013 — 004.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 382/2008

(2008. gada 21. aprīlis)

par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu [un teļa] gaļas nozarē

(Pārstrādāta redakcija)

(OV L 115, 29.4.2008, p.10)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 514/2008 (2008. gada 9. jūnijas),

  L 150

7

10.6.2008

►M2

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 173/2011 (2011. gada 23. februāris),

  L 49

16

24.2.2011

►M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1379/2011 (2011. gada 20. decembris),

  L 343

20

23.12.2011

►M4

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1212/2012 (2012. gada 17. decembris),

  L 348

7

18.12.2012
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 382/2008

(2008. gada 21. aprīlis)

par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu [un teļa] gaļas nozarē

(Pārstrādāta redakcija)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopējo organizāciju ( 1 ) un jo īpaši tās 29. panta 2. punktu, 33. panta 12. punktu un 41. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1995. gada 26. jūnija Regula (EK) Nr. 1445/95 par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu gaļas nozarē un par Regulas (EEK) Nr. 2377/80 ( 2 ) atcelšanu ir vairākas reizes būtiski grozīta ( 3 ). Tā kā tajā ir jāizdara turpmāki grozījumi, skaidrības labad būtu lietderīgi to pārstrādāt.

(2)

Regula (EK) Nr. 1254/1999 nosaka, ka, importējot Kopienā visus šīs regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitītos produktus, jāuzrāda importa licence. Pieredze rāda, ka vajadzīga stingra kontrole visu liellopu gaļas nozares produktu tirdzniecības tendencēm, kas ir īpaši svarīgi līdzsvara saglabāšanai šajā sevišķi jutīgajā tirgū. Attiecīgi, lai uzlabotu tirgus vadību, būtu jāpieprasa importa licences arī produktiem ar KN kodiem no 1602 50 31 līdz 1602 50 80, kā arī 1602 90 69.

(3)

Jākontrolē jaunu vīriešu kārtas dzīvnieku, jo īpaši teļu, imports Kopienā. Importa licences attiecībā uz minētajiem dzīvniekiem jāizsniedz ar nosacījumu, ka norādīta to izcelsmes valsts.

(4)

Saskaņā ar 6. panta 4. punktu Padomes 1976. gada 21. decembra Lēmumā 79/542/EEK, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj liellopu, cūkas un svaigas gaļas ievedumus ( 4 ), liellopiem jāpievieno veterinārā sertifikāta oriģināls, līdz tie sasniedz robežkontroles posteni.

(5)

Eiropas Kopienu integrēto muitas tarifu (Taric) kārtas numuri ļauj identificēt importa tarifu kvotas, attiecīgos produktus un dažos gadījumos to izcelsmi. Būtu jāuzdod dalībvalstīm par pienākumu ierakstīt minētos numurus importa licencē vai tās (to) izrakstā(-os) un izmantot tos savos paziņojumos Komisijai.

(6)

Kompetentā valsts iestāde, kas izsniedz importa licences, ne vienmēr zina izcelsmes valsti daudzumiem, ko importē atbilstīgi tarifu kvotām, kas atvērtas vairākām valstīm, vai daudzumiem, kurus importē, piemērojot KMT nodokļus. Būtu jāparedz, ka tarifu kvotu vai nepreferenciālu ievedumu gadījumā norāde uz izcelsmes valsti ir galvenā prasība atbilstīgi Komisijas 1985. gada 22. jūlija Regulai (EEK) Nr. 2220/85, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem ( 5 ), un tāpēc būtu jāprasa, lai attiecībā uz konkrētajām kvotām un nepreferenciālajiem ievedumiem importa licences vai tās izraksta 31. ailē tiktu ierakstīta izcelsmes valsts.

(7)

Regulā (EK) Nr. 1254/1999 noteikts obligāti uzrādīt eksporta licenci ar iepriekš noteiktu kompensāciju attiecībā uz jebkuru eksporta operāciju, par ko tiek pieprasīta eksporta kompensācija. Būtu jānosaka īpaši šīs kārtības piemērošanas noteikumi, aptverot jo īpaši pieteikumu iesniegšanu un par pieteikumiem un licencēm sniedzamo informāciju. Attiecīgi būtu jāpapildina noteikumi Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulā (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču sistēmas un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem ( 6 ).

(8)

Regulas (EK) Nr. 1254/1999 33. panta 11. punkts paredz, ka eksporta apjoma saistības, kas izriet no noslēgtajiem līgumiem saskaņā ar Līguma 300. pantu, jāievēro uz eksporta licenču pamata. Tādēļ būtu jānosaka precīzi noteikumi par pieteikumu iesniegšanu, licenču izsniegšanu un licenču derīguma termiņu.

(9)

Paziņojums par lēmumiem attiecībā uz eksporta licencēm turklāt būtu jāizdara tikai pēc pārdomu laika, kas ļautu Komisijai novērtēt pieteiktos daudzumus un saistītos izdevumus un vajadzības gadījumā veikt īpašus pasākumus saistībā ar attiecīgajiem pieteikumiem. Pieteikumu iesniedzēju interesēs būtu tas, ka tie varētu atsaukt pieteikumus, ja tiek noteikts tiem piemērojams faktiskais pieņemšanas procents.

(10)

Būtu jāatļauj tūlītēja licences izsniegšana attiecībā uz pieteikumiem, kuru daudzums nepārsniedz 25 tonnas, ja operators to lūdz. Lai novērstu standarta noteikumu apiešanu, būtu jāierobežo šo licenču derīguma termiņš.

(11)

Lai panāktu ļoti precīzu eksportēto daudzumu pārvaldību, nepiemēro Regulā (EK) Nr. 1291/2000 paredzētos noteikumus par pielaidi.

(12)

Šajā regulā jāiekļauj īpašie eksporta noteikumi, kas paredzēti Komisijas 2006. gada 7. novembra Regulā (EK) Nr. 1643/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par palīdzības piešķiršanu tādu liellopu un teļa gaļas produktu eksportam, uz kuriem trešās valstīs var attiecināt īpašu importa režīmu ( 7 ), un Komisijas 1996. gada 25. oktobra Regulā (EK) Nr. 2051/96, ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz palīdzības piešķiršanu tās liellopu un teļa gaļas eksportam, uz kuru Kanādā var attiecināt īpašu importa režīmu, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1445/95 ( 8 ).

(13)

Lai šie importa un eksporta licenču režīmi darbotos pareizi, Komisijai ir vajadzīga precīza informācija par licenču pieteikumiem un par izsniegto licenču izmantošanu. Administratīvā efektivitāte prasa, lai dalībvalstu ziņojumi Komisijai būtu vienādā noteiktā formā.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.I

NODAĻA

DARBĪBAS JOMA

1. pants

Šī regula nosaka importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumus liellopu gaļas nozarē.II

NODAĻA

IMPORTA LICENCES

2. pants

▼M1

1.  Produkti, par kuriem uzrāda importa licenci, ir minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 ( 9 ) 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Importa licences derīguma termiņš un iesniedzamās drošības naudas apjoms ir noteikts minētās regulas II pielikuma I daļā.

▼B

2.  To produktu importam, kas atbilst ►M3  KN kodiem 0102 29 10 līdz 0102 29 49, ex010239 10 svaram, kas nepārsniedz 300 kg, un ex010290 91 svaram, kas nepārsniedz 300 kg ◄ , izņemot importa kvotas liellopiem, uz kurām attiecas attiecīgie noteikumi, kas ietver piemērošanas noteikumus, importa licences pieprasījumā un licencē jānorāda:

a) 7. ailē – cilmes vietas valsts;

b) 8. ailē – izcelsmes valsts, kas atbilst eksportētājvalstij Lēmuma 79/542/EEK I pielikuma 2. daļas (“Veterināro sertifikātu paraugi”) nozīmē. Licence uzliek par pienākumu importēt no šīs valsts;

c) 20. ailē – šāds ieraksts: “8. ailē minētā izcelsmes valsts sakrīt ar eksportētāju valsti, kas norādīta veterinārā sertifikāta oriģinālā vai kopijā.”

3.  2. punktā minētā dzīvnieku laišana brīvā apgrozībā notiek pēc veterinārā sertifikāta oriģināla vai Kopienas robežkontroles posteņa pareizi apliecinātas kopijas uzrādīšanas ar noteikumu, ka izdevēja valsts ir tā pati valsts, kas norādīta importa licences 8. ailē.

▼M1 —————

▼B

5. pants

1.  Neierobežojot īpašos noteikumus, licences pieteikumus iesniedz par produktiem, uz ko attiecas kāds KN kods vai viena no KN kodu grupām, kas uzskaitītas tajā pašā ievilkumā I pielikumā.

2.  Pieteikumā norādīto informāciju pārraksta licencē.

▼M1

3.  Veicot importu saskaņā ar tarifa kvotām, piemēro šādus noteikumus:

a) nevienu licences vai sertifikāta pieteikumu nepieņem, ja ne vēlāk kā līdz pulksten 13.00 pieteikuma iesniegšanas dienā kompetentajai iestādei nav iesniegta drošības nauda 5 euro apmērā par katru dzīvnieku un 12 euro – par 100 kilogramiem tīrsvara citiem produktiem;

b) licences ir derīgas no to faktiskās izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta 2. punkta nozīmē līdz trešā mēneša beigām pēc minētās dienas.

c) iestāde, kas izsniedz importa licenci, norāda licences vai tās izrakstu 20. ailē kvotas kārtas numuru Eiropas Kopienu integrētajā muitas tarifā (TARIC).

▼M4

6. pants

1.  Katru mēnesi vēlākais līdz 10. datumam dalībvalstis Komisijai par katru izcelsmes valsti paziņo produktu daudzumus, produkta svaru kilogramos vai dzīvnieku skaitu, par kuriem iepriekšējā mēnesī ir izsniegtas licences importa kvotu ietvaros.

2.  Katru gadu vēlākais līdz 31. oktobrim dalībvalstis Komisijai par katru izcelsmes valsti paziņo produktu daudzumus, produkta svaru kilogramos vai dzīvnieku skaitu, par kuriem ir izsniegtas importa licences laika posmā no iepriekšējā gada 1. jūlija līdz attiecīgā gada 30. jūnijam un kuras nav tikušas izmantotas importa kvotu ietvaros.

3.  Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 ( 10 ) 4. pantu dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju par produktu daudzumiem, kas laisti brīvā apgrozībā.

7. pants

Paziņojumus, kas minēti 6. panta 1. un 2. punktā, sniedz, izmantojot produktu kategorijas, kas norādītas V pielikumā.

▼B

8. pants

1.  Ja uz licenci vai izrakstu tiek attiecināts faktiski importētais daudzums, importa licences vai tās izraksta 31. ailē ir jābūt norādei uz izcelsmes valsti papildus informācijai, kura jau paredzēta Regulā (EK) Nr. 1291/2000.

2.  Šā panta 1. punktā paredzētā prasība ir pamatprasība Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta nozīmē.III

NODAĻA

EKSPORTA LICENCES

9. pants

Neskarot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 5. panta 1. punktu, attiecībā uz visiem liellopu gaļas eksporta darījumiem, par kuriem tiek pieprasīta eksporta kompensācija, ir jāuzrāda eksporta licence ar iepriekš noteiktu kompensāciju atbilstoši šīs regulas 10. līdz 16. pantam.

10. pants

1.  Licenču derīguma termiņš tādu produktu eksportam, par kuriem ir pieprasīta kompensācija, kas aprēķināta, sākot no to iesniegšanas datuma, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punktā, un uz kuriem attiecas eksporta licences ar iepriekš noteiktu kompensāciju izsniegšana, ir šāds:

a) produktiem, kas atbilst ►M3  KN kodiem 0102 21, 0102 31 00 un 0102 90 20 ◄ , pieci mēneši, kam pieskaitīts kārtējais mēnesis, bet produktiem, kas atbilst ►M3  KN kodiem 0102 29, 0102 39 10, 0102 90 91 un ex16 02 ◄ , 75 dienas;

b) citiem produktiem – 60 dienu.

2.  To licenču derīguma termiņš liellopu un teļa gaļas eksportam, kas izsniegtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 49. pantā izklāstīto kārtību, ir šāds:

a) produktiem, kas atbilst ►M3  KN kodiem 0102 21, 0102 31 00 un 0102 90 20 ◄ , pieci mēneši, sākot no izsniegšanas mēneša regulas 23. panta 2. punkta nozīmē;

b) pārējiem produktiem četri mēneši, sākot no izsniegšanas mēneša regulas 23. panta 2. punkta nozīmē.

3.  Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 49. panta 5. punkta, termiņu 21 diena produktiem, kas atbilst ►M3  KN kodiem 0102 21, 0102 31 00 un 0102 90 20 ◄ , aizstāj ar 90 dienām.

4.  Licenču pieteikumu un licenču 15. ailē iekļauj produktu aprakstu, 16. ailē ieraksta lauksaimniecības produkta eksporta kompensācijas nomenklatūras 12 ciparu kodu, un 7. ailē ieraksta galamērķa valsti.

5.  Regulas (EK) Nr. 1291/2000 14. panta otrajā daļā minētās produktu kategorijas ir uzskaitītas šīs regulas VI pielikumā.

11. pants

Nodrošinājums par licencēm ar iepriekš noteiktu kompensāciju ir:

a) EUR 26 par katru dzīvu dzīvnieku;

b) EUR 15 par 100 kg produktu, uz kuriem attiecas lauksaimniecības produktu eksporta kompensācijas nomenklatūras kods 0201 30 00 9100;

c) EUR 9 par 100 kg neto svara pārējiem produktiem.

12. pants

1.  Eksporta licenču pieteikumus ar iepriekš noteiktu kompensāciju, kas norādīti 10. panta 1., 2. un 3. punktā, var iesniegt kompetentajām iestādēm katru nedēļu no pirmdienas līdz piektdienai.

Eksporta licences izsniedz trešdienā, nākamajā nedēļā pēc pieprasījuma iesniegšanas, ar nosacījumu, ka Komisija šajā laika posmā nav īstenojusi nevienu no šā panta 2. vai 3. punktā norādītajiem pasākumiem.

Tomēr licences, kas tiek pieprasītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 16. pantu, izsniedz tūlīt.

Atkāpjoties no šā punkta otrās daļas, Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 43. panta 2. punktā minēto procedūru var trešdienas vietā noteikt citu dienu eksporta licenču izsniegšanai, ja šo dienu nav iespējams ievērot.

2.  Ja eksporta atļauju izdošana izraisītu vai varētu izraisīt pieejamo budžeta līdzekļu pārsniegšanu vai maksimālo daudzumu, ko var eksportēt, saņemot kompensāciju, izbeigšanos attiecīgajā laika posmā, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1254/1999 33. panta 11. punktā norādītos ierobežojumus, vai neļautu turpināt eksportu atlikušajā laika posmā, Komisija var:

a) noteikt pieprasīto daudzumu akceptējamo procentuālo daļu;

b) noraidīt pieteikumus, attiecībā uz kuriem vēl nav izdota atļauja;

c) pārtraukt atļaujas pieteikumu iesniegšanu uz laika posmu, kas nepārsniedz piecas darbdienas un kuru var pagarināt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 43. panta 2. punktā minēto procedūru.

Pirmās daļas c) apakšpunktā norādītajos apstākļos atļaujas pieteikumi, kas iesniegti pārtraukuma periodā, nav derīgi.

Pirmajā daļā paredzētos pasākumus var īstenot vai pielāgot pa produkta kategorijām vai pa galamērķiem vai galamērķu grupām.

3.  Šā panta 2. punktā paredzētos pasākumus var noteikt arī tad, ja eksporta atļauju pieteikumi attiecas uz daudzumiem, kas pārsniedz vai var pārsniegt parastos apgrozībā laižamos daudzumus vienam galamērķim vai galamērķu grupai, un pieprasīto atļauju izdošana radītu spekulācijas risku, uzņēmēju konkurences izkropļojumus, attiecīgās tirdzniecības traucējumus vai nekārtības Kopienas tirgū.

4.  Ja pieteiktie daudzumi tiek noraidīti vai samazināti, tūlīt atdod drošības naudu par tiem daudzumiem, par kuriem pieteikums nav akceptēts.

5.  Atkāpjoties no 1. punkta, ja nosaka pieņemšanas procentu, kas mazāks par 90 %, licences izsniedz ne vēlāk kā vienpadsmitajā darba dienā pēc šā procenta publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Pieteikuma iesniedzēji desmit darba dienās pēc publicēšanas var:

a) vai nu atsaukt pieteikumu, un tad tūlīt tiek atdota drošības nauda, vai

b) lūgt tūlīt izsniegt licenci, un tad kompetentā iestāde to tūlīt izsniedz, taču ne agrāk kā piektajā darba dienā pēc pieteikuma iesniegšanas.

6.  Neskarot 1. punktu, licences attiecībā uz pieteikumiem par KN kodiem 0201 un 0202 atbilstošas produkcijas daudzumu, kas mazāks par 25 tonnām, izsniedz tūlīt. Šādos gadījumos neatkarīgi no šī regulas 10. panta licenču derīguma termiņš nepārsniedz piecas darba dienas no faktiskās izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta nozīmē, un licences pieteikumu un licenču 20. ailē ir jābūt iekļautam vienam no šīs regulas VII pielikuma A daļā minētajiem ierakstiem.

13. pants

1.  Par daudzumiem, ko eksportē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 8. panta 4. punktā norādīto pielaidi, nepiešķir tiesības uz kompensācijas maksājumu, ja produktus eksportē, izmantojot šīs regulas 10. panta 1., 2. un 3. punktā minēto licenci un licences 22. ailē ir šāds ieraksts:

“Kompensācijas maksājums attiecas uz … tonnām (daudzums, par kādu izdota licence).”

2.  Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 ( 11 ) 18. panta 3. punkta b) apakšpunkta otrā ievilkuma pasākumi nav piemērojami attiecībā uz īpašām eksporta kompensācijām, kas piešķirtas produktiem ar KN kodiem 0201 30 00 9100 un 0201 30 00 9120 un kas ietilpst lauksaimniecības produktu nomenklatūrā eksporta kompensācijām, kas noteiktas ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 3846/87 ( 12 ), ja šiem produktiem saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1741/2006 ( 13 ) 4. pantu tiek piemērots muitas noliktavas režīms.

14. pants

1.  Šo pantu piemēro eksportam, kas veikts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1643/2006.

2.  Licenču pieteikumus attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1643/2006 1. pantā norādītajiem produktiem var iesniegt tikai dalībvalstīs, kuras atbilst importētājas valsts noteiktajām higiēnas prasībām.

3.  Licenču pieteikumu un licenču 7. ailē ir ierakstīts “ASV”. Licencēs ir saistība eksportēt no izsniedzējas dalībvalsts uz šo galamērķi.

4.  Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 8. panta 4. punkta eksportētie daudzumi nedrīkst pārsniegt tos daudzumus, kas norādīti licencē. Licenču 19. ailē ieraksta “0”.

5.  Licenču 22. ailē ir viens no šādiem VII pielikuma B daļā minētajiem ierakstiem.

▼M2

6.  Dalībvalstis paziņo Komisijai:

a) katru darba dienu līdz plkst. 18.00 pēc Briseles laika produktu kopējo daudzumu, par kuriem ir iesniegti pieteikumi;

b) pieteikuma iesniedzēju sarakstu – ne vēlāk kā līdz mēneša beigām pēc mēneša, kura laikā pieteikumi tika iesniegti.

▼B

7.  Ja pieteikumos pieprasītie daudzumi pārsniedz pieejamos daudzumus, Komisija nosaka pieprasīto daudzumu vienotu piešķiršanas procentuālo daļu.

8.  Licences izdod desmitajā darba dienā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja pieteikumi nav nosūtīti Komisijai, attiecīgās licences neizsniedz.

9.  Neskarot šīs regulas 10. panta 1., 2. un 3. punktu, licences ir derīgas 90 dienas no to izsniegšanas brīža, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punktu, taču ne ilgāk kā līdz izsniegšanas gada 31. decembrim.

10.  Ja pieteiktos daudzumus samazina atbilstoši 7. punktam, tūlīt atdod drošības naudu par tiem daudzumiem, par kuriem pieteikums nav akceptēts.

11.  Papildus Regulas (EK) Nr. 1291/2000 32. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētajām prasībām drošības naudu par eksporta licenču izsniegšanu atdod pēc tam, kad uzrādīts pierādījums par ierašanos galamērķī, piemērojot minētās regulas 35. panta 5. punktu.

15. pants

1.  Šis pants attiecas uz eksportu uz Kanādu, ko veic saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2051/96.

2.  Licenču pieteikumus attiecībā uz produktiem, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 2051/96 1. pantā, var iesniegt tikai dalībvalstīs, kurās ir ievērotas veselības aizsardzības prasības, ko noteikušas Kanādas iestādes.

3.  Licenču pieteikumu un licenču 7. ailē ir ierakstīts “Kanāda”. Licencēs ir saistība eksportēt no izsniedzējas dalībvalsts uz šo galamērķi.

4.  Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 8. panta 4. punkta eksportētie daudzumi nedrīkst pārsniegt tos daudzumus, kas norādīti licencē. Licenču 19. ailē ieraksta “0”.

5.  Licenču 22. ailē ir viens no šādiem VII pielikuma C daļā minētajiem ierakstiem.

▼M2

6.  Dalībvalstis paziņo Komisijai:

a) katru darba dienu līdz plkst. 18.00 pēc Briseles laika produktu kopējo daudzumu, par kuriem ir iesniegti pieteikumi;

b) pieteikuma iesniedzēju sarakstu – ne vēlāk kā līdz mēneša beigām pēc mēneša, kura laikā pieteikumi tika iesniegti.

▼B

7.  Ja daudzumi, par kuriem pieprasītas licences, pārsniedz pieejamos daudzumus, Komisija nosaka vienotu piešķiršanas procentu likmi, ko piemēro attiecībā uz pieprasītajiem daudzumiem.

8.  Licences izsniedz desmitajā darba dienā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja pieteikumi nav nosūtīti Komisijai, attiecīgās licences neizsniedz.

9.  Neskarot šīs regulas 10. panta 1., 2. un 3. punktu, licences ir derīgas 90 dienas no to izsniegšanas brīža, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punktu, taču ne ilgāk kā līdz izsniegšanas gada 31. decembrim.

10.  Ja pieteiktos daudzumus samazina atbilstoši 7. punktam, tūlīt atdod drošības naudu par tiem daudzumiem, par kuriem pieteikums nav akceptēts.

11.  Papildus Regulas (EK) Nr. 1291/2000 32. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētajām prasībām drošības naudu par eksporta licenču izsniegšanu atdod pēc tam, kad uzrādīts pierādījums par ierašanos galamērķī, piemērojot minētās regulas 35. panta 5. punktu.

▼M2

16. pants

1.  Dalībvalstis paziņo Komisijai:

a) līdz piektdienai ik nedēļu:

i) par pieteikumiem licencēm ar iepriekš noteiktu kompensāciju, kas iesniegti atbilstīgi 10. panta 1. punktam, vai arī par to, ka attiecīgajā nedēļā (no pirmdienas līdz piektdienai) nav iesniegts neviens pieteikums;

ii) par pieteikumiem licencēm, kas iesniegti atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 376/2008 47. pantam, vai arī par to, ka attiecīgajā nedēļā (no pirmdienas līdz piektdienai) nav iesniegts neviens pieteikums;

iii) par daudzumiem, par kādiem ir izdotas licences atbilstoši šīs regulas 12. panta 6. punktam, vai arī par to, ka attiecīgajā nedēļā (no pirmdienas līdz piektdienai) nav izdota neviena licence;

iv) par daudzumiem, par kādiem izdotas licences attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti attiecīgajā nedēļā (no pirmdienas līdz piektdienai) atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 376/2008 47. pantā noteiktajai procedūrai, norādot datumu, kurā tika iesniegts pieteikums, un galamērķa valsti;

v) par daudzumiem, par kādiem attiecīgajā nedēļā atsaukti pieteikumi eksporta licencēm atbilstoši šīs regulas 12. panta 5. punktam, norādot datumu, kurā tika iesniegts pieteikums;

b) līdz katra mēneša 14. datumam attiecībā uz iepriekšējo mēnesi:

i) par pieteikumiem licencēm atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 376/2008 15. pantam;

ii) par daudzumiem, par kādiem ir izdotas un nav izmantotas licences atbilstīgi šīs regulas 10. panta 1. punktam un Regulas (EK) Nr. 376/2008 47. pantam.

2.  Šā panta 1. punktā minētajos paziņojumos īpaši jānorāda:

a) daudzums, norādot produkta svaru vai skaitu, par katru 10. panta 5. punktā minēto kategoriju;

b) katras kategorijas daudzuma sadalījums pēc galamērķa.

▼M4

16.a pants

Šajā regulā minētos paziņojumus, izņemot 6. panta 3. punktā minētos paziņojumus, sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 ( 14 ).

▼BIV

NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

17. pants

Regulu (EK) Nr. 1445/95 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas X pielikumā.

18. pants

Šī regula stājas spēkā desmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M3
I PIELIKUMS

Saraksts, kas minēts 5. panta 1. punktā

 0102 29 10, ex010239 10 svaram, kas nepārsniedz 80 kg, un ex010290 91 svaram, kas nepārsniedz 80 kg

 0102 29 21, 0102 29 29, ex010239 10 svaram, kas pārsniedz 80 kg, bet nepārsniedz 160 kg, un 0102 90 91 svaram, kas pārsniedz 80 kg, bet nepārsniedz 160 kg

 0102 29 41 līdz 0102 29 49, ex010239 10 svaram, kas pārsniedz 160 kg, bet nepārsniedz 300 kg, un ex010290 91 svaram, kas pārsniedz 160 kg, bet nepārsniedz 300 kg

 0102 29 51 līdz 0102 29 99, ex010239 10 svaram, kas pārsniedz 300 kg, un ex010290 91 svaram, kas pārsniedz 300 kg

 0201 10 00, 0201 20 20,

 0201 20 30,

 0201 20 50,

 0201 20 90,

 0201 30 00, 0206 10 95,

 0202 10 00, 0202 20 10,

 0202 20 30,

 0202 20 50,

 0202 20 90,

 0202 30 10,

 0202 30 50,

 0202 30 90,

 0206 29 91,

 0210 20 10,

 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90,

 1602 50 10, 1602 90 61,

 1602 50 31,

 1602 50 95,

 1602 90 69

▼M4 —————

▼B
V PIELIKUMSProduktu kategorijas, kas minētas 7. pantā

Produkta kategorija

KN kods

▼M3

110

0102 29 10, ex010239 10 svaram, kas nepārsniedz 80 kg, un ex010290 91 svaram, kas nepārsniedz 80 kg

120

0102 29 21, un 0102 29 29, ex010239 10 svaram, kas pārsniedz 80 kg, bet nepārsniedz 160 kg, un ex010290 91 svaram, kas pārsniedz 80 kg, bet nepārsniedz 160 kg

130

0102 29 41, un 0102 29 49, ex010239 10 svaram, kas pārsniedz 160 kg, bet nepārsniedz 300 kg, un ex010290 91 svaram, kas pārsniedz 160 kg, bet nepārsniedz 300 kg

140

0102 29 51 līdz 0102 29 99, ex010239 10 svaram, kas pārsniedz 300 kg, un ex010290 91 svaram, kas pārsniedz 300 kg

▼B

210

0201 10 00 un 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 un 0206 10 95

310

0202 10 un 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 un 0210 99 90

510

1602 50 10 un 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69
VI PIELIKUMS

Saraksts, kas norādīts 10. panta 5. punktāKategorija

Produkta kods

▼M3

011

0102 21 10 9140, 0102 21 30 9140, 0102 31 00 9100, 0102 90 20 9100, 0102 31 00 9200 un 0102 90 20 9200

021

0102 21 10 9150, 0102 21 30 9150, 0102 21 90 9120, 0102 31 00 9150, 0102 31 00 9250, 0102 31 00 9300, 0102 90 20 9150, 0102 90 20 9250 un 0102 90 20 9300

031

0102 29 91 9000, 0102 39 10 9350 un 0102 90 91 9350

041

0102 29 41 9100, 0102 29 51 9000, 0102 29 59 9000, 0102 29 61 9000, 0102 29 69 9000, 0102 29 99 9000, 0102 39 10 9100, 0102 39 10 9150, 0102 39 10 9200, 0102 39 10 9250, 0102 39 10 9400, 0102 90 91 9100, 0102 90 91 9150, 0102 90 91 9200, 0102 90 91 9250, 0102 90 91 9300 un 0102 90 91 9400

▼B

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 un 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 un 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 un 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 un 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 un 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 un 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 un 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 un 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 un 1602 50 95 9325
VII PIELIKUMS

A   DAĻA

Regulas 12. panta 6. punktā minētie ieraksti

Bulgāru valodā

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

Spāņu valodā

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

Čehu valodā

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

Dāņu valodā

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

Vācu valodā

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

Igauņu valodā

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

Grieķu valodā

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

Angļu valodā

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

Franču valodā

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

Itāļu valodā

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

Latviešu valodā

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

Lietuviešu valodā

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

Ungāru valodā

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

Maltiešu valodā

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

Holandiešu valodā

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

Poļu valodā

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

Portugāļu valodā

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

Rumāņu valodā

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

Slovāku valodā

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

Slovēņu valodā

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

Somu valodā

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

Zviedru valodā

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

B   DAĻA

Regulas 14. panta 5. punktā minētie ieraksti

Bulgāru valodā

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

Spāņu valodā

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

Čehu valodā

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

Dāņu valodā

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

Vācu valodā

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

Igauņu valodā

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

Grieķu valodā

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

Angļu valodā

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

Franču valodā

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

Itāļu valodā

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

Latviešu valodā

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

Lietuviešu valodā

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

Ungāru valodā

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

Maltiešu valodā

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

Holandiešu valodā

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

Poļu valodā

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

Portugāļu valodā

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

Rumāņu valodā

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

Slovāku valodā

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

Slovēņu valodā

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

Somu valodā

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

Zviedru valodā

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

C   DAĻA

Regulas 15. panta 5. punktā minētie ieraksti

Bulgāru valodā

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

Spāņu valodā

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

Čehu valodā

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

Dāņu valodā

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

Vācu valodā

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

Igauņu valodā

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

Grieķu valodā

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

Angļu valodā

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

Franču valodā

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

Itāļu valodā

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

Latviešu valodā

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

Lietuviešu valodā

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

Ungāru valodā

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

Maltiešu valodā

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

Holandiešu valodā

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

Poļu valodā

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

Portugāļu valodā

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

Rumāņu valodā

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

Slovāku valodā

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

Slovēņu valodā

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

Somu valodā

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

Zviedru valodā

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

▼M2 —————

▼B
IX PIELIKUMSAtceltā regula ar secīgiem grozījumiem

Komisijas Regula (EK) Nr. 1445/95

(OV L 143, 27.6.1995., 35. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2351/95

(OV L 239, 7.10.1995., 3. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2856/95

(OV L 299, 12.12.1995., 10. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2051/96

(OV L 274, 26.10.1996., 18. lpp.).

Tikai 6. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 2333/96

(OV L 317, 6.12.1996., 13. lpp.).

Tikai 2. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 135/97

(OV L 24, 25.1.1997., 14. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 266/97

(OV L 45, 15.2.1997., 1. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1496/97

(OV L 202, 30.7.1997., 36. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1572/97

(OV L 211, 5.8.1997., 39. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2284/97

(OV L 314, 18.11.1997., 17. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2469/97

(OV L 341, 12.12.1997., 8. lpp.).

Tikai 3. pants un IV pielikums

Komisijas Regula (EK) Nr. 2616/97

(OV L 353, 24.12.1997., 8. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 260/98

(OV L 25, 31.1.1998., 42. lpp.).

Tikai 1. pants un I, II A un II B pielikums

Komisijas Regula (EK) Nr. 759/98

(OV L 105, 4.4.1998., 7. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2365/98

(OV L 293, 31.10.1998., 49. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2648/98

(OV L 335, 10.12.1998., 39. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1000/2000

(OV L 114, 13.5.2000., 10. lpp.).

Tikai 3. panta 2. punkts un IV pielikums

Komisijas Regula (EK) Nr. 1659/2000

(OV L 192, 28.7.2000., 19. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 24/2001

(OV L 3, 6.1.2001., 9. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2492/2001

(OV L 337, 20.12.2001., 18. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 118/2003

(OV L 20, 24.1.2003., 3. lpp.).

Tikai 4. panta 2. punkts un III pielikums

Komisijas Regula (EK) Nr. 852/2003

(OV L 123, 17.5.2003., 9. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 360/2004

(OV L 63, 28.2.2004., 13. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1118/2004

(OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).

Tikai 1. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 1713/2006

(OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).

Tikai 6. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 1749/2006

(OV L 330, 28.11.2006., 5. lpp.).

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1965/2006

(OV L 408, 30.12.2006., 27. lpp.).

Tikai 1. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 586/2007

(OV L 139, 31.5.2007., 5. lpp.).

 
X PIELIKUMSAtbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1445/95

Šī regula

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkta pirmā daļa

2. panta 2. punkts

2. panta 2. punkta otrā daļa

2. panta 3. punkts

3. pants

3. pants

4. panta ievadteikums

4. panta ievadteikums

4. panta pirmais ievilkums

4. pants a) punkts

4. panta otrais ievilkums

4. panta b) punkts

5. panta 1. punkta pirmā daļa

5. panta 1. punkts

5. panta 1. punkta otrā daļa

5. panta 2. punkts

5. panta 2. punkts

5. panta 3. punkts

6. pants

6. pants (jauns)

6.a pants

7. pants (jauns)

6.b panta pirmā daļa

8. panta 1. punkts

6.b panta otrā daļa

8. panta 2. punkts

6.c pants

6.d pants

7. pants

9. pants

8. panta 1. punkta pirmās daļas ievadteikums

10. panta 1. punkta ievadteikums

8. panta 1. punkta pirmā daļas pirmais ievilkums

10. panta 1. punkta a) apakšpunkts

8. panta 1. punkta pirmās daļas otrais ievilkums

10. panta 1. punkta b) apakšpunkts

8. panta 1. punkta otrās daļas ievadteikums

10. panta 2. punkta ievadteikums

8. panta 1. punkta otrās daļas pirmais ievilkums

10. panta 2. punkta a) apakšpunkts

8. panta 1. punkta otrās daļas otrais ievilkums

10. panta 2. punkta b) apakšpunkts

8. panta 1. punkta trešā daļa

10. panta 3. punkts

8. panta 3. punkts

10. panta 4. punkts

8. panta 4. punkts

10. panta 5. punkts

9. panta 1. punkts

11. pants

10. panta 1. punkts

12. panta 1. punkts

10. panta 2. punkts

12. panta 2. punkts

10. panta 2.a punkts

12. panta 3. punkts

10. panta 3. punkts

12. panta 4. punkts

10. panta 4. punkta ievadteikums

12. panta 5. punkta ievadteikums

10. panta 4. punkta pirmais ievilkums

12. panta 5. punkta a) apakšpunkts

10. panta 4. punkta otrais ievilkums

12. panta 5. punkta b) apakšpunkts

10. panta 5. punkts

12. panta 6. punkts

11. pants

13. pants

12. panta 1. līdz 5. punkts

14. panta 1. līdz 5. punkts

12. panta 7. punkta ievadteikums

14. panta 6. punkta ievadteikums

12. panta 7. punkta pirmais ievilkums

14. panta 6. punkta a) apakšpunkts

12. panta 7. punkta otrais ievilkums

14. panta 6. punkta b) apakšpunkts

12. panta 8. punkts

14. panta 7. punkts

12. panta 9. punkts

14. panta 8. punkts

12. panta 10. punkts

14. panta 9. punkts

12. panta 11. punkts

14. panta 10. punkts

12. panta 12. punkts

14. panta 11. punkts

12.a panta 1. līdz 5. punkts

15. panta 1. līdz 5. punkts

12.a panta 7. punkta ievadteikums

15. panta 6. punkta ievadteikums

12.a panta 7. punkta pirmais ievilkums

15. panta 6. punkta a) apakšpunkts

12.a panta 7. punkta otrais ievilkums

15. panta 6. punkta b) apakšpunkts

12.a panta 8. līdz 12. punkts

15. panta 7. līdz 12. punkts

13. pants

16. pants

14. pants

17. pants (jauns)

15. pants

18. pants

I pielikums

I pielikums

II A pielikums

II pielikums (jauns) un V pielikums (jauns)

III pielikums (jauns)

II B pielikums

IV pielikums (jauns)

III pielikums

VI pielikums

III A pielikums

VII pielikuma A daļa

III B pielikums

VII pielikuma B daļa

III C pielikums

VII pielikuma C daļa

IV pielikums

VIII pielikums

IX pielikums

X pielikums( 1 ) OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 98/2008 (OV L 29, 2.2.2008., 5. lpp.).

( 2 ) OV L 143, 27.6.1995., 35. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 586/2007 (OV L 139, 31.5.2007., 5. lpp.).

( 3 ) Sk. IX pielikumu.

( 4 ) OV L 146, 14.6.1979., 15. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2008/61/EK (OV L 15, 18.1.2008., 33. lpp.).

( 5 ) OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 12.12.2006., 52. lpp.).

( 6 ) OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1423/2007 (OV L 317, 5.12.2007., 36. lpp.).

( 7 ) OV L 308, 8.11.2006., 7. lpp.

( 8 ) OV L 274, 26.10.1996., 18. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2333/96 (OV L 317, 6.12.1996., 13. lpp.).

( 9 ) OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.

( 10 ) OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

( 11 ) OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.

( 12 ) OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.

( 13 ) OV L 329, 25.11.2006., 7. lpp.

( 14 ) OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.

Top