Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1187-20150401

Komisijas Regula (EK) Nr. 1187/2009 ( 2009. gada 27. novembris ), ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām (pārstrādāta versija)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1187/2015-04-01

2009R1187 — LV — 01.04.2015 — 005.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1187/2009

(2009. gada 27. novembris),

ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām

(pārstrādāta versija)

(OV L 318, 4.12.2009, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 173/2011 (2011. gada 23. februāris),

  L 49

16

24.2.2011

►M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1313/2011 (2011. gada 13. decembris),

  L 334

10

16.12.2011

 M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 245/2012 (2012. gada 20. marts),

  L 81

37

21.3.2012

►M4

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 521/2012 (2012. gada 19. jūnijs),

  L 159

26

20.6.2012

►M5

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 519/2013 (2013. gada 21. februāris),

  L 158

74

10.6.2013

►M6

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 990/2013 (2013. gada 15. oktobris),

  L 275

3

16.10.2013
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1187/2009

(2009. gada 27. novembris),

ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām

(pārstrādāta versija)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) ( 1 ), un jo īpaši tās 161. panta 3. punktu, 170. pantu un 171. panta 1. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1234/2007 cita starpā paredzēti vispārēji noteikumi eksporta kompensāciju piešķiršanai piena un piena produktu nozarē, lai jo īpaši nodrošinātu kompensāciju vērtības un daudzuma ierobežojumu pārraudzību. Sīki izstrādāti noteikumi minēto vispārējo noteikumu piemērošanai izklāstīti Komisijas 2006. gada 17. augusta Regulā (EK) Nr. 1282/2006, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām ( 2 ).

(2)

Regulā (EK) Nr. 1282/2006 vairākas reizes ir izdarīti būtiski grozījumi ( 3 ). Ievērojot to, ka jāveic turpmāki grozījumi, skaidrības labad tā jāpārstrādā.

(3)

Saskaņā ar Lauksaimniecības nolīgumu ( 4 ), kas noslēgts VVTT tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 94/800/EK ( 5 ) (turpmāk “Lauksaimniecības nolīgums”), lauksaimniecības produktu, tai skaitā piena produktu, eksporta kompensācijas ir ierobežotas, nosakot maksimālo daudzumu un maksimālo vērtību katrā 12 mēnešu laikposmā no 1995. gada 1. jūlija. Lai nodrošinātu atbilstību šiem ierobežojumiem, eksporta licenču izsniegšana ir jāpārrauga un jāparedz procedūras to daudzumu piešķiršanai, kurus var eksportēt, saņemot kompensāciju.

(4)

Lai saņemtu kompensāciju, produktiem jāatbilst attiecīgajām prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu ( 6 ) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku ( 7 ), jo īpaši prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā un identifikācijas marķējuma prasībām, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļā.

(5)

Lai nodrošinātu ierobežojumu efektīvu kontroli, kompensācijas nav jāmaksā par daudzumiem, kas pārsniedz licencē norādītos daudzumus.

(6)

Ir jānosaka eksporta licenču derīguma termiņš.

(7)

Lai nodrošinātu pareizas eksportēto produktu pārbaudes un mazinātu spekulāciju risku, ir jāierobežo iespēja mainīt produktu, par kuru izdota licence.

(8)

Komisijas 2009. gada 7. jūlija Regulas (EK) Nr. 612/2009, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem ( 8 ), 4. panta 2. punktā paredzēti noteikumi, kā eksporta licences ar iepriekš noteiktu kompensāciju izmantojamas, eksportējot produktus ar 12 ciparu kodu, kas nav norādīts licences 16. iedaļā. Minētais noteikums piemērojams konkrētā nozarē tikai tad, ja ir definētas produktu kategorijas, kas minētas 13. pantā Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem ( 9 ), un produktu grupas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 612/2009 4. panta 2. punkta pirmās daļas otrajā ievilkumā.

(9)

Piena un piena produktu nozarē produktu kategorijas jau ir definētas, atsaucoties uz Lauksaimniecības nolīgumā noteiktajām kategorijām. Pareizas pārvaldības interesēs jāsaglabā šis kategoriju izmantojums. Vienkāršošanas un pilnīguma labad Regulas (EK) Nr. 612/2009 4. panta 2. punkta pirmās daļas otrajā ievilkumā minētās produktu grupas jāaizstāj, pamatojoties uz kombinētās nomenklatūras kodiem. Ja faktiski eksportētais produkts atšķiras no licences 16. iedaļā norādītā produkta, jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 612/2009 4. panta vispārējie noteikumi. Lai novērstu diskrimināciju starp tiem tirgus dalībniekiem, kuri eksportē saskaņā ar pašreiz spēkā esošo režīmu, un tiem, kuri eksportē saskaņā ar šo regulu, minēto noteikumu pēc licences turētāja pieprasījuma var piemērot ar atpakaļejošu spēku.

(10)

Lai tirgus dalībnieki varētu piedalīties trešo valstu izsludinātajos konkursos un lai tas neietekmētu apjoma ierobežojumus, ir jāievieš pagaidu licenču sistēma, dodot izraudzītajiem pretendentiem tiesības saņemt galīgo licenci. Lai nodrošinātu šādu licenču pareizu izmantojumu, konkrētiem eksporta veidiem, par kuriem piešķir kompensāciju, jānosaka obligāta galamērķa valsts.

(11)

Lai nodrošinātu izdoto licenču efektīvu pārraudzību, kas ir atkarīga no dalībvalstu paziņotās informācijas Komisijai, ir jānosaka nogaidīšanas laiks, pirms tiek izdotas licences. Lai nodrošinātu sistēmas vienmērīgu darbību un jo īpaši pieejamo daudzumu taisnīgu piešķiršanu saskaņā ar Lauksaimniecības nolīgumā noteiktajiem ierobežojumiem, ir jānosaka vairāki pārvaldības pasākumi un īpaši jāpieņem noteikums par iespēju pārtraukt licenču izdošanu, kā arī vajadzības gadījumā pieprasītajiem daudzumiem piemērot samazinājuma koeficientu.

(12)

Produktu eksports, ko veic saistībā ar pārtikas atbalsta pasākumiem, ir jāatbrīvo no konkrētiem nosacījumiem, kas piemērojami eksporta licenču izdošanai.

(13)

Metode kompensācijas noteikšanai piena produktiem ar cukura piedevu, kuru cenu aprēķina pēc sastāvdaļu cenas, ir jānosaka saskaņā ar to sastāvdaļu daudzumu procentos. Tomēr, lai atvieglotu šo produktu kompensāciju pārvaldību un jo īpaši pasākumus, kas nodrošina atbilstību eksporta saistībām saskaņā ar Lauksaimniecības nolīgumu, ir jānosaka pievienotās saharozes maksimālais daudzums, par kuru var piešķirt kompensāciju. Saharozes saturs 43 % apjomā no visa produkta svara ir uzskatāms par šādus produktus raksturojošu saturu.

(14)

Regulas (EK) Nr. 612/2009 12. panta 5. punkta c) apakšpunktā paredzēts, ka kompensācijas var piešķirt par Kopienas izcelsmes sastāvdaļām kausētajā sierā, kas ir ražots saskaņā ar ievešanas pārstrādei režīmu. Ir nepieciešami daži īpaši noteikumi, lai nodrošinātu, ka šis īpašais pasākums tiek pareizi īstenots un to var sekmīgi kontrolēt.

(15)

Saskaņā ar nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Kanādu ( 10 ) un kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 95/591/EK ( 11 ), Eiropas Kopienas izdotās eksporta licences ir jāuzrāda, importējot Kanādā sieru, kas atbilst preferenciāliem noteikumiem. Jānosaka sīki izstrādāti noteikumi šādu licenču izdošanai.

(16)

Kopienai ir iespēja noteikt, kuri importētāji var importēt Amerikas Savienotajās Valstīs Kopienā ražotu sieru saskaņā ar papildu kvotām, kas izriet no Lauksaimniecības nolīguma. Tādēļ, lai Kopiena varētu palielināt kvotas vērtību, ir jānosaka procedūra importētāju izraudzīšanai, pamatojoties uz eksporta licenču piešķiršanu par attiecīgajiem produktiem.

(17)

Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Cariforum valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses ( 12 ), kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK ( 13 ) paredz, ka Kopiena pārvalda savu tarifa kvotas daļu saskaņā ar eksporta licenču mehānismu. Tādēļ jānosaka licenču piešķiršanas kārtība. Lai nodrošinātu, ka produktus Dominikānas Republikā importē saskaņā ar kvotu, un lai izveidotu saikni starp importētajiem un eksporta licencē norādītajiem produktiem, eksportētājiem, veicot importu, jāuzrāda apstiprināta eksporta deklarācijas kopija, kurā ir jāietver konkrēta informācija.

(18)

Attiecībā uz minēto kvotu Regulas (EK) Nr. 1282/2006 30. pantā paredzēti atbilstības kritēriji, kas piemērojami, iesniedzot licenču pieteikumus saskaņā ar kvotas divām daļām. Pieteikumus saskaņā ar kvotas b) daļu var iesniegt par noteiktu daudzumu neatkarīgi no tirdzniecības rādītājiem. Pieteikumu iesniedzēju skaits atbilstīgi kvotas a) daļai pastāvīgi palielinās, un daudzums, par kuru var iesniegt pieteikumu, ir atkarīgs no iepriekšējo gadu eksporta rādītājiem. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pārmērīgo piena pulvera piedāvājumu pasaules tirgū, Kopienas izcelsmes produkta daudzums, ko importēja Dominikānas Republika, ir samazinājies, un tāpēc samazinājies apjoms, par kuru var iesniegt pieteikumus atbilstīgi a) daļai. Tādēļ ir lietderīgi ļaut a) daļai atbilstīgajiem pieteikumu iesniedzējiem izvēlēties b) daļu. Tomēr nav pieļaujami pieteikumi uz abām kvotas daļām.

(19)

Lai maksimāli palielinātu kvotas izmantojumu un mazinātu administratīvo slogu eksportētājiem, arī eksportam uz Dominikānas Republiku piemērojama atkāpe, ar kuru atļauts izmantot eksporta licenci arī par produktiem, uz kuriem attiecas 12 ciparu kods, kas nav norādīts licences 16. ailē, ja tādu pašu eksporta kompensāciju piešķir par abiem produktiem un ja abi produkti ir vienas kategorijas vai vienas grupas produkti.

(20)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.I

NODAĻA

IEVADA NOTEIKUMI

1. pants

Šajā regulā noteikti:

a) vispārīgi noteikumi Kopienas eksporta licenču un kompensāciju piešķiršanai par produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XVI daļā;

b) īpaši noteikumi a) punktā minēto produktu eksportam no Kopienas uz konkrētām trešām valstīm.

2. pants

Piemēro Regulu (EK) Nr. 376/2008 un Regulu (EK) Nr. 612/2009, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.II

NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

3. pants

Lai piešķirtu kompensāciju, Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XVI daļā minētajiem produktiem jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, jo īpaši prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā un identifikācijas marķējuma prasībām, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļā.

4. pants

1.  Izmaksājamā kompensācija ir vienāda ar likmi, kas ir spēkā dienā, kad tiek iesniegts eksporta licences vai attiecīgā gadījumā pagaidu licences pieteikums.

2.  Tos pieteikumus licencēm ar iepriekš noteiktu kompensāciju attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XVI daļā minētajiem produktiem, kas Regulas (EK) Nr. 376/2008 16. panta nozīmē ir iesniegti trešdienā un ceturtdienā pēc katra konkursa posma beigām, kā minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 619/2008 ( 14 ) 4. panta 2. punktā, uzskata par iesniegtiem nākamajā darbdienā pēc minētās ceturtdienas.

3.  Licences pieteikumu un licenču 7. iedaļā ir norāda galamērķa valsti un galamērķa valsts vai teritorijas kodu, kā norādīts valstu un teritoriju nomenklatūrā Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām, kā noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 ( 15 ).

5. pants

1.  Produktu kategorijas, kas minētas Lauksaimniecības nolīgumā, kurš noslēgts VVTT tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā (turpmāk “Lauksaimniecības nolīgums”), ir norādītas šīs regulas I pielikumā.

2.  Produktu grupas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 612/2009 4. panta 2. punkta pirmās daļas otrajā ievilkumā ir norādītas šīs regulas II pielikumā.

6. pants

1.  Licences pieteikumu un licenču 16. iedaļā ir jānorāda kompensāciju nomenklatūras produkta 12 ciparu kods, ja tiek pieprasīta kompensācija, vai kombinētās nomenklatūras produkta 8 ciparu kods, ja kompensācija netiek pieprasīta. Licences ir derīgas tikai attiecībā uz šo produktu, izņemot 2. un 3. punktā norādītos gadījumus.

2.  Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, eksporta licence ir derīga arī, lai eksportētu produktu, uz kuru attiecas produkta 12 ciparu kods, kas nav norādīts licences 16. ailē, ja eksporta kompensācijas apjoms abiem produktiem ir vienāds un ja abi produkti pieder pie tās pašas produktu kategorijas, kas minēta I pielikumā.

3.  Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, eksporta licence ir derīga arī, lai eksportētu produktu, uz kuru attiecas produkta 12 ciparu kods, kas nav norādīts licences 16. ailē, ja abi produkti pieder pie tās pašas produktu grupas, kas minēta II pielikumā.

Šādā gadījumā kompensācijas aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) 612/2009 4. panta 2. punkta otro daļu.

7. pants

Eksporta licences ir derīgas no izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta 1. punkta nozīmē līdz:

a) ceturtā mēneša beigām no izdošanas dienas — produktiem, kas atbilst KN kodam 0402 10 ;

b) ceturtā mēneša beigām no izdošanas dienas — produktiem, kas atbilst KN kodam 0405 ;

c) ceturtā mēneša beigām no izdošanas dienas — produktiem, kas atbilst KN kodam 0406 ;

d) ceturtā mēneša beigām no izdošanas dienas — citiem produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XVI daļā;

e) datumam, līdz kuram ir jāizpilda saistības, kas izriet no uzaicinājuma piedalīties konkursā, ievērojot šīs regulas 8. panta 1. punktu, un ne vēlāk kā līdz astotā mēneša beigām pēc galīgās eksporta licences izdošanas, kā minēts šīs regulas 8. panta 3. punktā.

8. pants

1.  Tirgus dalībnieki, iemaksājot drošības naudu, var iesniegt pieteikumu pagaidu eksporta licences saņemšanai attiecībā uz daudzumu, kas atbilst viņu piedāvājumam, ja konkursu izsludina valsts iestāde trešā valstī, kā minēts Regulas (EK) Nr. 376/2008 47. panta 1. punktā, izņemot konkursu attiecībā uz produktiem, kas atbilst KN kodam 0406 .

Drošības nauda par pagaidu licencēm ir 75 % no summas, kas tiek aprēķināta saskaņā ar šīs regulas 9. pantu, ne mazāk kā EUR 5 par 100 kilogramiem.

Tirgus dalībnieki iesniedz apliecinājumu, ka iestāde, kura publicējusi uzaicinājumu uz konkursu, ir valsts iestāde vai ka tās darbību reglamentē publiskās tiesības.

2.  Pagaidu licences izdod piektajā darbdienā pēc pieteikuma iesniegšanas, ja tajā laikā nav noteikti pasākumi, kas minēti 10. panta 2. punktā.

3.  Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 376/2008 47. panta 5. punkta, minētajā punktā paredzēto informāciju iesniedz 60 dienu laikā.

Pirms šā termiņa beigām tirgus dalībnieki pieprasa galīgo eksporta licenci, kas tiek izdota tad, ja tiek uzrādīts apliecinājums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Ja tiek uzrādīts apliecinājums, ka piedāvājums ir noraidīts vai daudzums, par kuru piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir mazāks nekā pagaidu licencē norādītais, atmaksā attiecīgi visu drošības naudu vai daļu no tās.

4.  Licences pieteikumus, kas minēti 2. un 3. punktā, iesniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 12. pantu.

5.  Šīs nodaļas noteikumus, izņemot 10. pantā paredzētos, piemēro galīgām eksporta licencēm.

6.  Licencēm, kas ir izdotas saskaņā ar šo pantu, 4. panta 3. punktā minētā galamērķa valsts ir jānorāda kā obligāts galamērķis Regulas (EK) Nr. 612/2009 26. panta 5. punkta nozīmē.

9. pants

Regulas (EK) Nr. 376/2008 14. panta 2. punktā minētā drošības nauda ir vienāda ar šādu kompensācijas procentuālo daļu, kura noteikta katram produktu kodam un kuru piemēro dienā, kad iesniegts eksporta licences pieteikums:

a) 15 % produktiem, uz kuriem attiecas KN kods 0405 ;

b) 15 % produktiem, uz kuriem attiecas KN kods 0402 10 ;

c) 15 % produktiem, uz kuriem attiecas KN kods 0406 ;

d) 15 % citiem produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XVI daļā.

Tomēr drošības nauda nedrīkst būt mazāka par EUR 5 par 100 kg.

Pirmajā daļā minēto kompensācijas apmēru aprēķina attiecīgā produkta kopapjomam, izņemot piena produktiem ar cukura piedevu.

Piena produktiem ar cukura piedevu pirmajā daļā minētais kompensācijas apmērs ir vienāds ar attiecīgo visa produkta kopējo daudzumu, kas reizināts ar vienam kilogramam piena produkta piemērojamo kompensācijas likmi.

10. pants

▼M1

1.  Eksporta licences ar iepriekš noteiktu kompensāciju izdod piektajā darbdienā pēc pieteikumu iesniegšanas dienas, ja daudzumi, par kādiem iesniegti licences pieteikumi, ir paziņoti saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 479/2010 ( 16 ) 6. panta 1. punktu un ja nav noteikti pasākumi, kas minēti šā panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā.

▼B

2.  Ja eksporta licenču izdošana izraisītu vai varētu izraisīt pieejamo budžeta līdzekļu pārsniegšanu vai maksimālo daudzumu, ko var eksportēt, saņemot kompensāciju, izlietošanu attiecīgajā 12 mēnešu laika posmā vai īsākā laika posmā, kas jānosaka, ievērojot šīs regulas 11. pantu, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1234/2007 169. pantu, vai neļautu turpināt eksportu atlikušajā laika posmā, Komisija bez minētās regulas 195. panta 1. punktā norādītās komitejas palīdzības var:

a) piemērot piešķīruma koeficientu attiecībā uz pieprasītajiem daudzumiem;

b) noraidīt visus neizskatītos pieteikumus, par kuriem eksporta licences vēl nav izdotas, vai daļu no tiem;

c) pārtraukt licenču pieteikumu iesniegšanu uz laiku, kas nepārsniedz piecas darbdienas; licenču pieteikumu iesniegšanas pārtraukumu var pagarināt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto procedūru.

Ja pirmās daļas a) apakšpunktā minētais koeficients ir mazāks nekā 0,4, tad pieteikuma iesniedzēji trīs darbdienu laikā pēc tā lēmuma publicēšanas, ar kuru nosaka koeficientu, var lūgt anulēt licences pieteikumu un lūgt atbrīvot savu drošības naudu.

Pirmās daļas c) apakšpunktā minētajā gadījumā licences pieteikumi, kas iesniegti licences pārtraukuma periodā, nav derīgi.

Pirmajā daļā minētos pasākumus var īstenot vai pielāgot pa produkta kategorijām vai pa galamērķiem vai galamērķu grupām.

Piemērojot pirmo daļu attiecībā uz minēto produktu, ņem vērā tirdzniecības sezonālo raksturu, tirgus situāciju un jo īpaši cenu tendenci tirgū, un eksporta apstākļus, kas no tā izriet.

3.  Šā panta 2. punktā paredzētos pasākumus var noteikt arī tad, ja eksporta licenču pieteikumi attiecas uz daudzumiem, kas pārsniedz vai var pārsniegt parasti pieejamos daudzumus vienam galamērķim vai galamērķu grupai, un pieprasīto licenču izdošana radītu spekulācijas risku, tirgus dalībnieku konkurences traucējumus vai attiecīgās tirdzniecības traucējumus Kopienas tirgū.

4.  Ja pieteikumi licencēm tiek noraidīti vai pieprasītie daudzumi tiek samazināti, nekavējoties jāatbrīvo drošības nauda par tiem daudzumiem, par kuriem pieteikumi nav pieņemti.

11. pants

Ja pastāv risks, ka kopējais daudzums, par kuru ir iesniegti licences pieteikumi, pārāk ātri sasniedz maksimālos daudzumus, ko var eksportēt attiecīgajā 12 mēnešu periodā, saņemot kompensāciju, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto kārtību var lemt par šo maksimālo daudzumu sadali pa periodiem, kas ir jānosaka.

12. pants

Ja eksportētais daudzums pārsniedz licencē norādīto daudzumu, kompensācija par pārsniegumu netiek maksāta.

Šajā nolūkā licences 22. iedaļā ir jābūt vārdiem: “Kompensācijas maksā tikai par 17. un 18. iedaļā norādītajiem daudzumiem”.

13. pants

Regulas 10. pantu nepiemēro attiecībā uz eksporta licenču izdošanu pārtikas atbalsta piegādēm, kā minēts Lauksaimniecības nolīguma 10. panta 4. punktā.

14. pants

1.  Kompensācija par piena produktiem ar cukura piedevu ir šādu komponentu summa:

a) komponents, kas atbilst piena daudzumam produktā;

b) komponents, kas atbilst pievienotās saharozes daudzumam līdz 43 % visa produkta svara.

2.  Komponentu, kas minēts 1. punkta a) apakšpunktā, aprēķina, kompensācijas fiksēto summu reizinot ar piena produkta saturu procentos visā produktā.

3.  Komponentu, kas minēts 1. punkta b) apakšpunktā, aprēķina, visa produkta saharozes saturu procentos (līdz 43 %) reizinot ar kompensācijas pamatapjomu, kas ir piemērojams dienā, kad tiek iesniegts licences pieteikums produktiem, kas minēti Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma III daļas c) punktā.

15. pants

1.  Eksporta licences pieteikumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem, ko eksportē kā produktus ar KN kodu 0406 30 saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 612/2009 12. panta 5. punkta c) apakšpunktu, pievieno attiecīgās muitas procedūras izmantošanas atļaujas kopiju.

2.  Licences pieteikumu un licenču 20. iedaļā attiecībā uz 1. punktā minētā piena un piena produktu eksportu iekļauj atsauci uz šo pantu.

3.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus saskaņā ar 1. punktā minēto muitas procedūru, lai noteiktu un pārbaudītu kvalitāti un kvantitāti minētajā punktā uzskaitītajiem produktiem, par kuriem ir pieprasīta kompensācija, un lai piemērotu noteikumus attiecībā uz tiesībām saņemt kompensāciju.III

NODAĻA

ĪPAŠIE NOTEIKUMI1.

IEDAĻA

Eksports uz Kanādu

16. pants

1.  Eksporta licence ir nepieciešama par siera eksportu uz Kanādu saskaņā ar kvotu, kas noteikta nolīgumā, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Kanādu un kas apstiprināts ar Lēmumu 95/591/EK.

2.  Licences pieteikumus pieņem tikai tad, ja pieteikumu iesniedzēji:

a) rakstiski deklarē, ka visas izejvielas, uz kurām attiecas kombinētās nomenklatūras 4. nodaļa un kuras izmantotas to produktu ražošanā, par kuriem ir iesniegts licences pieteikums, ir pilnībā iegūtas Kopienā;

b) rakstiski apņemas pēc kompetento iestāžu pieprasījuma nodrošināt jebkādu papildu pamatojumu, ko tās uzskata par nepieciešamu, lai varētu izdot licences, un vajadzības gadījumā atļaut šīm iestādēm veikt jebkādas attiecīgo produktu grāmatvedības un ražošanas apstākļu pārbaudes, ja vajadzīgs.

17. pants

Licences pieteikumos un licencēs norāda:

a) 7. iedaļā vārdus “KANĀDA – CA”;

b) 15. iedaļā kombinētās nomenklatūras sešu ciparu preču aprakstu produktiem, kas atbilst KN kodiem 0406 10 , 0406 20 , 0406 30 un 0406 40 , un astoņu ciparu preču aprakstu produktiem, kas atbilst KN kodam 0406 90 . Pieteikumu un licenču 15. iedaļā nedrīkst norādīt vairāk kā sešus produktus ar šādu aprakstu;

c) 16. iedaļā astoņu ciparu KN kodu un katra 15. iedaļā minētā produkta daudzumu kilogramos. Licence ir derīga tikai attiecībā uz produktiem un daudzumiem ar šādu aprakstu;

d) 17. un 18. iedaļā kopējo 16. iedaļā minēto produktu daudzumu;

e) 20. iedaļā — vienu no šādām norādēm:

 “Sieri tiešam eksportam uz Kanādu. Regulas (EK) Nr. 1187/2009 16. pants. … (gads) kvota”;

 “Sieri tiešam eksportam/eksportam caur Ņujorku uz Kanādu. Regulas (EK) Nr. 1187/2009 16. pants. … (gads) kvota”.

Ja siers tiek vests uz Kanādu caur trešām valstīm, šīs valstis ir jānorāda Ņujorkas vietā vai kopā ar Ņujorku;

f) 22. iedaļā vārdi “bez eksporta kompensācijas”.

18. pants

1.  Licences izdod nekavējoties pēc akceptējamu pieteikumu iesniegšanas. Pēc pieteikuma iesniedzēju lūguma izdod apstiprinātu licences kopiju.

2.  Licence ir derīga no tās izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta 1. punkta nozīmē līdz 31. decembrim pēc šīs dienas.

Tomēr licences, kas izdotas no 20. līdz 31. decembrim, ir spēkā no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Minētajā gadījumā saskaņā ar šīs regulas 17. panta e) punktu licences pieteikumu un licenču 20. iedaļā jānorāda minētais nākamais gads.

19. pants

1.  Eksporta licences, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 23. pantu iesniedz kompetentajai iestādei aprēķinam un vizēšanai, drīkst izmantot tikai vienai eksporta deklarācijai. Pēc eksporta deklarācijas iesniegšanas licences derīguma termiņš ir beidzies.

2.  Eksporta licenču turētāji, pieprasot importa licenci, nodrošina apstiprinātas eksporta licences kopijas iesniegšanu kompetentajai Kanādas iestādei.

3.  Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 376/2008 8. panta, licences nav nododamas citām personām.

20. pants

II nodaļu nepiemēro.

▼M42. IEDAĻA

Eksports uz Amerikas Savienotajām Valstīm

21. pants

Produktiem, uz kuriem attiecas KN kods 0406 , jāuzrāda eksporta licence saskaņā ar šo iedaļu, kad tie tiek eksportēti uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi šādām kvotām:

a) papildu kvota saskaņā ar Lauksaimniecības nolīgumu;

b) tarifu kvotas, kas sākotnēji noteiktas Tokijas kārtā un ko Urugvajas kārtas XX sarakstā Amerikas Savienotās Valstis piešķīrušas Austrijai, Somijai un Zviedrijai;

c) tarifu kvotas, kas sākotnēji noteiktas Urugvajas kārtā un ko Urugvajas kārtas XX sarakstā Amerikas Savienotās Valstis piešķīrušas Čehijai, Ungārijai, Polijai un Slovākijai.

22. pants

1.  Licenču pieteikumus kompetentajās iestādēs iesniedz no tā gada 1. līdz 10. septembrim, kas ir pirms kvotas gada, kurā piešķirtas eksporta licences. Visus pieteikumus vienas dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz vienlaikus.

21. pantā minētās tarifa kvotas atver ik gadu periodam no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Licences pieteikumu un licenču 16. iedaļā norāda Kombinētās nomenklatūras astoņu ciparu produkta kodu. Tomēr licences ir derīgas arī jebkuram citam produkta kodam, uz kuru attiecas KN kods 0406 .

Licences pieteikuma un licences 20. iedaļā iekļauj šādu norādi:

“Eksportam uz Amerikas Savienotajām Valstīm:

Kvota … (gadam) – Regulas (EK) Nr. 1187/2009 III nodaļas 2. iedaļa.

Kvotas identifikācija: …”.

2.  Katrai kvotai, kas identificēta IIa pielikuma 3. slejā, katrs pieteikuma iesniedzējs var iesniegt vienu vai vairākus licenču pieteikumus ar nosacījumu, ka kopējais kvotu daudzums, par ko ir iesniegts pieteikums, nepārsniedz maksimālos daudzumus, kas norādīti 22.a pantā.

Šajā nolūkā, ja vienai un tai pašai produktu grupai, kas minēta IIa pielikuma 2. slejā, paredzētais daudzums 4. slejā ir sadalīts Urugvajas sarunu kārtas kvotā un Tokijas sarunu kārtas kvotā, abas kvotas jāuzskata par divām atsevišķām kvotām.

▼M6

3.  Lai iesniegtu licences pieprasījumu, ir jāiemaksā drošības nauda EUR 3 par 100 kg.

▼M4

4.  Eksporta licenču pieteikumu iesniedzēji pierāda, ka viņi vismaz vienā no iepriekšējiem trim kalendārajiem gadiem ir eksportējuši attiecīgās kvotas produktus uz Amerikas Savienotajām Valstīm un ka viņu izraudzītais importētājs ir pieteikuma iesniedzēja meitasuzņēmums.

Pierādījumu par tirdzniecību, kā minēts pirmajā daļā, iesniedz saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 ( 17 ) 5. panta otro daļu.

5.  Eksporta licenču pieteikumos pieteikuma iesniedzēji norāda:

a) Amerikas Savienoto Valstu kvotas ietvertās preču grupas apzīmējumu atbilstīgi Amerikas Savienoto Valstu Saskaņotā tarifu plāna 4. nodaļas 16.–23. un 25. papildpiezīmei;

b) produktu nosaukumus atbilstīgi Amerikas Savienoto Valstu Saskaņotajam tarifu plānam;

c) nosaukumu un adresi pieteikuma iesniedzēja izraudzītajam importētājam Amerikas Savienotajās Valstīs.

6.  Eksporta licenču pieteikumiem pievieno izraudzītā importētāja deklarāciju, kurā apliecināts, ka saskaņā ar Amerikas Savienotajās Valstīs spēkā esošajiem noteikumiem viņš ir tiesīgs pretendēt uz importa licencēm 21. pantā minētajiem produktiem.

7.  Pieteikumus pieņem tikai tad, ja tiek ievēroti maksimālo daudzumu ierobežojumi, tajos ietverta attiecīgā informācija un ir pievienoti dokumenti, kas minēti šajā pantā.

8.  Šajā pantā minēto informāciju, iesniedz saskaņā ar paraugu, kas izklāstīts IIb pielikumā.

22.a pants

Attiecībā uz IIa pielikuma 3. slejā ar “Tokija-22”, “Urugvaja-22”, “Tokija-25” un “Urugvaja-25” apzīmētajām kvotām kopējais daudzums, par ko iesniegti pieteikumi, katram pieteikuma iesniedzējam uz vienu kvotu ir vismaz 10 tonnas un nepārsniedz attiecīgās kvotas pieejamo daudzumu, kas norādīts minētā pielikuma 4. slejā.

Attiecībā uz pārējām IIa pielikuma 3. slejā norādītajām kvotām kopējais daudzums, par ko iesniegti pieteikumi, katram pieteikuma iesniedzējam uz vienu kvotu ir vismaz 10 tonnas un nepārsniedz 40 % no attiecīgās kvotas pieejamā daudzuma, kas norādīts minētā pielikuma 4. slejā.

22.b pants

1.  Līdz 18. septembrim dalībvalstis Komisijai paziņo par iesniegtajiem pieteikumiem par katru kvotu, kas minēta IIa pielikumā, vai paziņo, ka pieteikumi nav iesniegti.

2.  Paziņojumā par katru kvotu ietverts:

a) pieteikuma iesniedzēju saraksts, to nosaukums, adrese un atsauces numurs;

b) daudzumi, uz ko pieteicies katrs pieteikuma iesniedzējs un kas sadalīti pēc kombinētās nomenklatūras kodiem un pēc to koda atbilstīgi Amerikas Savienoto Valstu Saskaņoto tarifu plānam;

c) pieteikuma iesniedzēja izraudzītā importētāja nosaukums, adrese un atsauces numurs.

23. pants

1.  Ja pieteikumi eksporta licencēm par kvotu, kas minēta 21. pantā, pārsniedz pieejamo daudzumu attiecīgajā gadā, Komisija līdz 31. oktobrim nosaka piešķīruma koeficientu.

Summu, ko iegūst, piemērojot piešķīruma koeficientu, noapaļo uz leju līdz veselam kilogramam.

Drošības naudu par noraidītajiem pieteikumiem vai daudzumiem, kas pārsniedz piešķirtos, atmaksā pilnā apmērā vai daļēji.

2.  Ja piešķīruma koeficienta piemērošanas rezultātā daudzumi katram pieteikumam uz vienu kvotu jāpiešķir par mazāk nekā 10 tonnām, atbilstošos pieejamos daudzumus attiecīgā dalībvalsts katrai kvotai piešķir, veicot lozēšanu. Dalībvalsts izlozē licences, katru par 10 tonnām, pretendentiem, kam, piemērojot piešķīruma koeficientu, būtu piešķirts mazāk par 10 tonnām.

Ja pēc partiju sastādīšanas paliek daudzumi, kas ir mazāki par 10 tonnām, tos pirms izlozes vienlīdzīgi sadala pa 10 tonnu partijām.

Ja pēc piešķīruma koeficienta piemērošanas paliktu daudzums, kas ir mazāks par 10 tonnām uz kvotu, šo daudzumu uzskata par vienu partiju.

Drošības naudu, kas iemaksāta par tiem pieprasījumiem, attiecībā uz kuriem lozējot nav iegūts piešķīrums, nekavējoties atmaksā.

3.  Izlozes kārtā noteiktās dalībvalstis piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir publicēti piešķīruma koeficienti, par katru kvotu Komisijai paziņo daudzumus, kas piešķirti katram pieteikuma iesniedzējam, produkta kodu, iesniedzēja atsauces numuru un izraudzītā importētāja atsauces numuru.

Izlozes kārtā piešķirtos daudzumus sadala starp atsevišķiem KN kodiem proporcionāli pieprasītajiem attiecīgā KN koda produkta daudzumiem.

4.  Ja pieteikumi eksporta licenču kvotām, kas minētas 21. pantā, nepārsniedz pieejamo daudzumu attiecīgajā gadā, Komisija atlikušos daudzumus piešķir pieteikumu iesniedzējiem proporcionāli pieprasītajiem daudzumiem, nosakot piešķīruma koeficientu. Summu, ko iegūst, piemērojot piešķīruma koeficientu, noapaļo uz leju līdz veselam kilogramam.

Tādā gadījumā tirgus dalībnieki nedēļas laikā no piešķīruma koeficienta publicēšanas dienas informē attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi par papildu daudzumu, ko viņi akceptē. Attiecīgi palielina iemaksātās drošības naudas summu.

24. pants

1.  Komisija paziņo kompetentajām Amerikas Savienoto Valstu iestādēm izraudzīto importētāju vārdus un piešķirtos daudzumus, kā minēts 22. panta 5. punkta c) apakšpunktā.

2.  Ja importa licence par attiecīgajiem daudzumiem nav piešķirta uzņēmēja norādītajam importētājam, apstākļos, kas nerada šaubas par 22. panta 6. punktā minētā apliecinājuma godprātību, dalībvalsts var pilnvarot tirgus dalībnieku norādīt citu importētāju ar noteikumu, ka tas ir iekļauts sarakstā, kas ir iesniegts Amerikas Savienoto Valstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar šā panta 1. punktu.

3.  Dalībvalsts iespējami drīz ziņo Komisijai par izraudzītā importētāja maiņu, un Komisija ziņo par maiņu Amerikas Savienoto Valstu kompetentajām iestādēm.

25. pants

1.  Eksporta licences attiecībā uz tiem daudzumiem, par kuriem piešķirtas licences, izdod līdz tā gada 15. decembrim, kas ir pirms kvotas gada.

Licences ir spēkā no kvotas gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Licences 20. iedaļā iekļauj šādu informāciju:

“derīga no … (gada) 1. janvāra līdz 31. decembrim.”

2.  Drošības naudu par eksporta licencēm atmaksā, ja pierādījumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 376/2008 32. panta 2. punktā, uzrāda kopā ar transporta dokumentu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 612/2009 17. panta 3. punktā un kurā kā galamērķis ir norādītas Amerikas Savienotās Valstis.

3.  Licences, ko izdod saskaņā ar šo pantu, ir derīgas tikai produktu eksportam saskaņā ar 21. pantā minētajām kvotām.

▼M6

26. pants

Piemēro II nodaļu, izņemot 7., 9. un 10. pantu.3.

IEDAĻA

Eksports uz Dominikānas Republiku

27. pants

1.  Dominikānas Republikas kompetentajām iestādēm uzrāda apliecinātu eksporta licences kopiju, kas izdota saskaņā ar šo iedaļu, un pienācīgi vizētu eksporta deklarācijas kopiju par katru sūtījumu, lai uz Dominikānas Republiku eksportētu piena pulveri saskaņā ar kvotu, kas paredzēta III pielikuma 2. papildinājumā Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā starp Cariforum valstīm un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm.

2.  Eksporta licences pieteikumus (“licences pieteikumi”) var iesniegt visiem produktiem, uz kuriem attiecas KN kodi 0402 10 , 0402 21 un 0402 29 .

Produktiem jābūt ražotiem tikai Savienībā. Pēc kompetento iestāžu lūguma pieteikumu iesniedzēji sniedz jebkādu papildu pamatojumu, ko minētās iestādes uzskata par vajadzīgu, lai izdotu licences, un vajadzības gadījumā atļauj šīm iestādēm veikt jebkādas grāmatvedības un attiecīgo produktu ražošanas apstākļu pārbaudes.

28. pants

1.  Regulas 27. panta 1. punktā minētā kvota ir 22 400 tonnas 12 mēnešu periodā, kas sākas 1. jūlijā. Kvotu sadala divās daļās:

a) pirmo daļu, kas ir 80 % jeb 17 920 tonnas, sadala starp Savienības eksportētājiem, kas var pierādīt, ka vismaz vienā no četriem kalendārajiem gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa tie ir eksportējuši uz Dominikānas Republiku 27. panta 2. punktā minētos produktus;

b) otro daļu, kas ir 20 % jeb 4 480 tonnas, rezervē pieteikumu iesniedzējiem, izņemot a) apakšpunktā minētos iesniedzējus, kas pieteikumu iesniegšanas brīdī var pierādīt, ka vismaz 12 mēnešus ir iesaistīti tirdzniecībā ar trešām valstīm ar kombinētās nomenklatūras 4. nodaļā minētajiem piena produktiem.

Pirmajā daļā minēto pierādījumu par tirdzniecību iesniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta otro daļu.

2.  Pieteikumi licenču saņemšanai attiecas vismaz uz 20 tonnām un attiecībā uz katru pieteicēju nevar pārsniegt:

a) attiecīgos 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minētos daudzumus licences pieprasījumu iesniegšanas periodā, kas minēts 29. panta pirmajā daļā;

b) abu kvotas daļu pārpalikušo kopējo daudzumu, kas minēts 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, attiecībā uz licences pieteikuma iesniegšanas periodu, kas minēts 29. panta otrajā daļā.

Licences pieteikumus visam atlikušajam daudzumam, kas minēts pirmās daļas b) apakšpunktā, var iesniegt eksportētāji, kuri minēti 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā, vai pieteikumu iesniedzēji, kas minēti 1. punkta pirmās daļas b) apakšunktā.

Licences pieteikumus, kas pārsniedz pirmās daļas a) un b) apakšpunktā noteikto maksimālo apjomu, noraida.

3.  Lai licences pieteikumus pieņemtu, pieteikumu iesniegšanas laikposmā, kas noteikts 29. pantā, var iesniegt tikai vienu pieteikumu vienam kombinētās nomenklatūras produktu kodam. Katrs pieteikuma iesniedzējs visus licences pieteikumus vienas dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz vienlaikus.

Eksporta licences pieteikumus var pieņemt, ja pieteikuma iesniedzēji iesniegšanas brīdī:

a) iemaksā drošības naudu EUR 3 par 100 kilogramiem;

b) šā panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētajai daļai norāda 27. panta 2. punktā minēto produktu daudzumu, ko tie eksportējuši uz Dominikānas Republiku vienā no četriem kalendārajiem gadiem pirms minētā licences pieteikumu iesniegšanas perioda, kā minēts 29. pantā, un var to apliecināt attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei. Šim nolūkam tirgus dalībnieku, kura vārds ir norādīts attiecīgajā eksporta deklarācijā, uzskata par eksportētāju;

c) saistībā ar 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minēto daļu var pierādīt attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei, ka viņi izpildījuši paredzētos nosacījumus.

29. pants

Licences pieteikumus par kvotu, kas attiecas uz periodu no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam, iesniedz katru gadu no 20. līdz 30. maijam.

Ja pēc licenču iesniegšanas perioda, kas minēts pirmajā daļā, pieejami jebkādi daudzumi, licenču pieteikumi eksportam kārtējā gada atlikušajā periodā jāiesniedz kvotas gadā no 1. līdz 10. novembrim.

30. pants

Licences pieteikumos un licencēs iekļauj:

a) 7. iedaļā – vārdus “Dominikānas Republika – DO”;

b) 17. un 18. iedaļā – daudzumus, uz kuriem attiecas licences pieteikums vai licence;

c) 20. iedaļā – vienu no III pielikumā minētajiem ierakstiem.

Saskaņā ar šo iedaļu izdotās licences uzliek pienākumu eksportēt uz Dominikānas Republiku.

31. pants

1.  Attiecībā uz licences pieteikumiem, kas minēti 29. panta pirmajā daļā, ne vēlāk kā katra gada 6. jūnijā pēc licences pieteikumu iesniegšanai paredzētā termiņa beigām dalībvalstis attiecībā uz katru no abām kvotas daļām un katru produkta kodu kombinētajā nomenklatūrā paziņo Komisijai par daudzumiem, par kuriem iesniegti licenču pieteikumi, vai arī – attiecīgā gadījumā –, ka pieteikumi nav iesniegti.

2.  Komisija pēc iespējas ātrāk izlemj, kādā apmērā attiecībā uz iesniegtajiem pieteikumiem piešķiramas licences, un nosaka piešķīruma koeficientu katrai kvotas daļai. Daudzumu, ko iegūst, piemērojot piešķīruma koeficientu, noapaļo uz leju līdz tuvākajam kilogramam.

3.  Ja vismaz attiecībā uz vienu no abām kvotas daļām licences pieprasījumi ir iesniegti par daudzumiem, kuri mazāki par tiem, kas minēti 28. panta 1. punktā, Komisija lēmumā, kas minēts 2. punktā, iekļauj kopējo pārpalikušo daudzumu, par kuru var iesniegt licences pieteikumu termiņā, kas minēts 29. panta otrajā daļā.

Attiecībā uz licences pieprasījumiem, kas minēti 29. panta otrajā daļā, līdz katra gada 17. novembrim dalībvalstis attiecībā uz katru produkta kodu kombinētajā nomenklatūrā paziņo Komisijai par daudzumiem, par kuriem iesniegti licenču pieteikumi, vai arī – attiecīgā gadījumā –, ka pieteikumi nav iesniegti.

Komisija pēc iespējas ātrāk izlemj, kādā apmērā attiecībā uz iesniegtajiem pieteikumiem piešķiramas licences, un nosaka piešķīruma koeficientu. Daudzumu, ko iegūst, piemērojot piešķīruma koeficientu, noapaļo uz leju līdz tuvākajam kilogramam.

Ja atbilstīgi pirmajai daļai pieprasītie daudzumi nesasniedz kopējo atlikušo daudzumu, Komisija saskaņā ar trešajā daļā minēto lēmumu piešķir atlikušo daudzumu proporcionāli daudzumiem, par kuriem ir iesniegti pieteikumi.

Pieteikuma iesniedzēji vienas nedēļas laikā no dienas, kad Komisija publicē trešajā daļā minēto lēmumu, informē kompetento iestādi par to, vai viņi piekrīt papildu daudzumam. Attiecīgi palielina iemaksātās drošības naudas summu. Kompetentā iestāde ne vēlāk kā līdz 31. decembrim paziņo Komisijai par akceptēto papildu daudzumu.

4.  Pirms 1. punktā un 3. punkta otrajā daļā minētajiem paziņojumiem dalībvalstis pārbauda, vai ir izpildīti noteikumi, kas minēti 27. panta 2. punktā un 28. pantā.

5.  Ja pēc piešķīruma koeficienta piemērošanas katrs pieteikuma iesniedzējs saņem daudzumu, kas mazāks par 20 tonnām, pieteikuma iesniedzēji drīkst atsaukt savus licenču pieteikumus. Šādos gadījumos trīs darbdienu laikā pēc 2. punktā un 3. punkta trešajā daļā minētā Komisijas lēmuma publicēšanas viņi par to informē kompetento iestādi. Drošības naudu atmaksā uzreiz. Kompetentā iestāde desmit darba dienās kopš lēmuma publicēšanas informē Komisiju par daudzumiem, kuri noteikti atbilstīgi kombinētajā nomenklatūrā noteiktajiem produktu kodiem un par kuriem tika atsaukti pieteikumi un atmaksātas drošības naudas summas.

32. pants

1.  Eksporta licences pēc 31. panta 2. punktā un 31. panta 3. punkta trešajā daļā minētā Komisijas lēmuma publicēšanas izdod attiecīgi līdz 30. jūnijam un – attiecīgā gadījumā – līdz 31. decembrim.

Tās izsniedz tikai tiem tirgus dalībniekiem, kuru licences pieteikumi ir ņemti vērā attiecībā uz dalībvalstu paziņotajiem daudzumiem atbilstīgi 31. panta 1. punktam un 31. panta 3. punkta otrajai daļai.

Ja atklājas, ka informācija, ko iesniedzis tirgus dalībnieks, kuram izdota licence, ir nepatiesa, licenci anulē un drošības naudu atsavina.

2.  Saskaņā ar šo iedaļu izdotās eksporta licences ir derīgas no to faktiskās izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta 2. punkta nozīmē līdz tā kvotas gada 30. jūnijam, par kuru iesniegts licences pieteikums.

Saskaņā ar 6. panta 2. punktu eksporta licences ir derīgas arī visiem tiem produktiem, kas atbilst 27. panta 2. punkta pirmajā daļā minētajiem kodiem.

3.  Dalībvalstis līdz 15. jūlijam un – attiecīgā gadījumā – līdz 15. janvārim paziņo Komisijai par daudzumiem, attiecībā uz kuriem ir izsniegtas licences, norādot tos atbilstīgi kombinētajā nomenklatūrā noteiktajiem produktu kodiem.

4.  Drošības naudu atmaksā tikai vienā no šādiem diviem gadījumiem:

a) iesniedzot Regulas (EK) Nr. 376/2008 32. panta 2. punktā minēto pierādījumu kopā ar Regulas (EK) Nr. 612/2009 17. panta 3. punktā minēto transporta dokumentu, kurā kā galamērķis norādīta Dominikānas Republika;

b) ņemot vērā pieteikumā norādītos daudzumus, par kuriem nevarēja izdot licenci.

Drošības naudu, kas attiecas uz daudzumu, kurš nav eksportēts, atsavina.

5.  Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 376/2008 8. panta, licences nav nododamas citām personām.

6.  Vēlākais līdz katra gada 31. augustam dalībvalstis paziņo Komisijai attiecībā uz abām kvotas daļām, kas minētas 28. panta 1. punktā, un attiecībā uz iepriekšējo 12 mēnešu periodu, kā minēts 28. panta 1. punktā, norādot atbilstīgi kombinētajā nomenklatūrā noteiktajiem produktu kodiem:

a) daudzumu, par kuru licences netika izdotas vai tika atceltas;

b) eksportēto daudzumu.

33. pants

1.  Piemēro II nodaļu, izņemot 7., 9. un 10. pantu.

2.  Šajā nodaļā minētos paziņojumus sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 ( 18 ).

▼BIV

NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

34. pants

1.  Regulu (EK) Nr. 1282/2006 atceļ.

Tomēr to joprojām piemēro eksporta licencēm, kas pieprasītas līdz 2010. gada 1. janvārim.

2.  Atsauces uz Regulu (EK) Nr. 1282/2006 uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasāmas saskaņā ar VIII pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

35. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro eksporta licencēm, par kurām pieteikumi iesniegti no 2010. gada 1. janvāra.

Pēc ieinteresētā tirgus dalībnieka lūguma, kas iesniegts no šīs regulas spēkā stāšanās dienas līdz 2010. gada 1. maijam, 6. pantu piemēro licencēm, kas izdotas kopš 2009. gada 30. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS5. panta 1. punktā minētās produktu kategorijas

Numurs

Apraksts

KN kods

I

Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas

0405 10

0405 20 90

0405 90

II

Vājpiena pulveris

0402 10

III

Siers un biezpiens

0406

IV

Citi piena produkti

0401

0402 21

0402 29

0402 91

0402 99

0403 10 11 līdz 0403 10 39

0403 90 11 līdz 0403 90 69

0404 90

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70
II PIELIKUMS5. panta 2. punktā minētās produktu grupas

Grupas Nr.

Kombinētās nomenklatūras kods

1

►M2   0401 40 0401 50  ◄

2

0402 21

0402 29

3

0402 91

0402 99

4

0403 90

5

0404 90

6

0405

7

0406 10

8

0406 20

9

0406 30

10

0406 40

11

0406 90

▼M4
IIa PIELIKUMSGrupas identifikācija atbilstīgi Amerikas Savienoto Valstu Saskaņoto tarifu plāna 4. nodaļas papildpiezīmēm

Kvotas identifikācija

Gada pieejamais daudzums,

kg

Grupas numurs

Grupas apraksts

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Bez konkrēta nosaukuma

16-Tokija

908 877

16-Urugvaja

3 446 000

17

Zilais siers (Blue Mould)

17-Urugvaja

350 000

18

Čedaras siers

18-Urugvaja

1 050 000

20

Edamas/Gaudas siers

20-Urugvaja

1 100 000

21

Itālijas tipa siers

21-Urugvaja

2 025 000

22

Šveices vai Ementāles siers bez acojuma

22-Tokija

393 006

22-Urugvaja

380 000

25

Šveices vai Ementāles siers ar acojumu

25-Tokija

4 003 172

25-Urugvaja

2 420 000
IIb PIELIKUMS

22. pantā prasītā informācija

Kvotas identifikācija, kas minēta IIa pielikuma 3. slejā …Grupas nosaukums, kas minēts IIa pielikuma 2. slejā

Kvotas izcelsme:

Urugvajas kārta 

Tokijas kārta Pieteikuma iesniedzēja nosaukums/adrese

Produkta kombinētās nomenklatūras kods

Pieprasītais daudzums kilogramos

ASV Saskaņoto

tarifu plāna kods

Izraudzītā importētāja nosaukums/adrese

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā:

 
 
 

▼B
III PIELIKUMS

30. panta c) punktā minētie ieraksti

bulgāru valodā :

Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1187/2009:

тарифна квота за периода 1.7… г. — 30.6… г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение 2008/805/ЕО на Съвета.]

spāņu valodā :

Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1187/2009:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.…, con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del Consejo.

čehu valodā :

kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1187/2009:

celní kvóta na období od 1. 7. … do 30. 6. … pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

dāņu valodā :

Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1187/2009:

toldkontingent for 1.7…-30.6… for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.

vācu valodā :

Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates genehmigt wurde.

igauņu valodā :

määruse (EÜ) nr 1187/2009 III peatüki 3. jagu:

ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7…–30.6….

grieķu valodā :

κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009:

δασμολογική ποσόστωση 1.7…-30.6…, για το γάλα σε σκόνη σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή εφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/ΕΚ του Συμβουλίου.

angļu valodā :

Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1187/2009:

tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision 2008/805/EC.

franču valodā :

Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1187/2009:

contingent tarifaire pour la période du 1.7… au 30.6…, pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.

▼M5

horvātu valodā :

Glava III, Odjeljak 3. Uredbe (EZ) br. 1187/2009:

carinska kvota za 1.7…- 30.6…., za mlijeko u prahu sukladno Dodatku 2. Priloga III. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, čije su potpisivanje i privremena primjena odobreni Odlukom Vijeća 2008/805/EZ.

▼B

itāļu valodā :

capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009:

contingente tariffario per l'anno 1.7…-30.6…, per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

latviešu valodā :

Regulas (EK) Nr. 1187/2009 III nodaļas 3. iedaļā –

Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomiskās partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.

lietuviešu valodā :

Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.

ungāru valodā :

Az 1187/2009/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza:

az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás – amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá – III. mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

maltiešu valodā :

Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1187/2009:

kwota tariffarja għal 1.7…-30.6…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.

holandiešu valodā :

hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1187/2009:

tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad.

poļu valodā :

rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009:

kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE.

portugāļu valodā :

Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1187/2009:

Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7.…-30.6.…, ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.

rumāņu valodā :

capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009:

contingent tarifar pentru anul 1.7…-30.6…, pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a Consiliului.

slovāku valodā :

kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1187/2009:

colná kvóta na obdobie od 1. júla … do 30. júna … na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

slovēņu valodā :

poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1187/2009:

Tarifna kvota za obdobje 1.7…–30.6… za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.

somu valodā :

asetuksen (EY) N:o 1187/2009 III luvun 3 jaksossa:

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7…–30.6… välisenä aikana.

zviedru valodā :

Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1187/2009:

tullkvot för 1.7…–30.6… för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars undertecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.

▼M1 —————

▼B
VII PIELIKUMSAtceltā regula un tās secīgie grozījumi

Komisijas Regula (EK) Nr. 1282/2006

(OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1919/2006

(OV L 380, 28.12.2006., 1. lpp.)

Tikai 7. pants un IX pielikums

Komisijas Regula (EK) Nr. 532/2007

(OV L 125, 15.5.2007., 7. lpp.)

Tikai 1. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 240/2009

(OV L 75, 21.3.2009., 3. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 433/2009

(OV L 128, 27.5.2009., 5. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 740/2009

(OV L 290, 13.8.2009., 3. lpp.)

 
VIII PIELIKUMSAtbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1282/2006

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. panta 2. punkts

3. pants

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts

4. panta 3. punkts

4. panta 4. punkts

6. pants

5. pants

7. pants

6. pants

8. pants

7. pants

9. panta 1. līdz 6. punkts

8. panta 1. līdz 6. punkts

9. panta 7. punkts

10. panta 1. punkts

9. pants

10. panta 2. punkts

11. pants

10. pants

12. pants

11. pants

13. panta 1. punkts

12. pants

13. panta 2. punkts

14. pants

13. pants

15. pants

16. pants

14. pants

17. pants

15. pants

18. pants

16. pants

19. pants

17. pants

20. pants

18. pants

21. panta 1. punkts

19. panta 1. punkts

21. panta 2. punkts

19. panta 2. punkts

21. panta 3. punkts

19. panta 3. punkts

21. panta 4. punkts

22. panta 1. punkts

20. pants

22. panta 2. punkts

23. pants

21. pants

24. pants

22. pants

25. panta 1. punkta pirmā daļa

23. panta 1. punkta pirmā daļa

23. panta 1. punkta otrā daļa

25. panta 1. punkta otrā daļa

23. panta 1. punkta trešā daļa

25. panta 2. punkts

23. panta 2. punkts

25. panta 3. punkts

23. panta 3. punkts

26. pants

24. pants

27. pants

25. pants

28. pants

26. pants

29. pants

27. pants

30. panta 1. punkts

28. panta 1. punkts

30. panta 2. punkta pirmā daļa

28. panta 2. punkta pirmā daļa

28. panta 2. punkta otrā daļa

30. panta 2. punkta otrā daļa

28. panta 2. punkta trešā daļa

30. panta 3. punkts

28. panta 3. punkts

31. pants

29. pants

32. pants

30. pants

33. panta 1. punkts

31. panta 1. punkts

33. panta 2. punkta pirmā daļa

31. panta 2. punkta pirmā daļa

33. panta 2. punkta otrās daļas pirmais teikums

31. panta 2. punkta otrās daļas pirmais teikums

31. panta 2. punkta otrās daļas otrais teikums

33. panta 2. punkta otrās daļas otrais līdz piektais teikums

31. panta 2. punkta trešā daļa

33. panta 2. punkta trešā daļa

31. panta 2. punkta ceturtā daļa

34. pants

32. pants

35. panta 1. punkts

33. panta 1. punkts

35. panta 2. punkts

35. panta 3. punkts

33. panta 2. punkts

36. pants

37. pants

34. pants

35. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums

III pielikums

V pielikums

IV pielikums

VI pielikums

V pielikums

VII pielikums

VI pielikums

VIII pielikums

VII pielikums

VIII pielikums( 1 ) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

( 2 ) OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp.

( 3 ) Sk. VII pielikumu.

( 4 ) OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.

( 5 ) OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.

( 6 ) OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

( 7 ) OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

( 8 ) OV L 186, 17.7.2009., 1. lpp.

( 9 ) OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.

( 10 ) OV L 334, 30.12.1995., 33. lpp.

( 11 ) OV L 334, 30.12.1995., 25. lpp.

( 12 ) OV L 289, 30.10.2008., 3. lpp.

( 13 ) OV L 289, 30.10.2008., 1. lpp.

( 14 ) OV L 168, 28.6.2008., 20. lpp.

( 15 ) OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.

( 16 ) OV L 135, 2.6.2010., 26. lpp.

( 17 ) OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

( 18 ) OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.

Top