EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1370

Padomes Regula (ES) Nr. 1370/2013 ( 2013. gada 16. decembris ) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju

OJ L 346, 20.12.2013, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/oj

20.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/12


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1370/2013

(2013. gada 16. decembris)

par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ar nosaukumu “KLP 2020. gada perspektīvā: Kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem saistītās problēmas” izklāstītas kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) iespējamās problēmas, mērķi un virzieni pēc 2013. gada. Ņemot vērā debates par šo paziņojumu, KLP reformai būtu jāstājas spēkā no 2014. gada 1. janvāra. Minētajai reformai būtu jāattiecas uz visiem galvenajiem KLP instrumentiem, tostarp Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (1). Saistībā ar reformēto tiesisko regulējumu būtu jāpieņem pasākumi par cenu, maksājumu, atbalsta un kvantitatīvo ierobežojumu noteikšanu.

(2)

Skaidrības un pārredzamības labad uz valsts intervences noteikumiem būtu jāattiecina kopējā struktūra, vienlaikus saglabājot katras nozares politiku. Tāpēc ir lietderīgi nošķirt salīdzināmos robežlielumus, kuri paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1308/2013 (2), no vienas puses, un intervences cenas,no otras puses, un noteikt pēdējās minētās. Tikai valsts intervencei paredzētās intervences cenas atbilst piemērotajām administrētajām cenām, kas minētas PTO Lauksaimniecības nolīguma 3. pielikuma 8. punkta pirmajā teikumā (t. i., tirgus cenu atbalsts). Šajā kontekstā būtu jānorāda, ka tirgus intervence var notikt kā valsts intervence, kā arī cita veida intervence, kurai neizmanto ex ante noteiktas cenu norādes.

(3)

Būtu jāparedz valsts intervences cenu līmenis, kādā iepirkšanu veic par fiksētu cenu vai konkursa procedūrā, ietverot gadījumus, kad var būt vajadzīga valsts intervences cenu koriģēšana. Tāpat ir jāveic pasākumi kvantitatīviem ierobežojumiem, veicot iepirkšanu par fiksētu cenu. Abos gadījumos cenām un kvantitatīvajiem ierobežojumiem vajadzētu atspoguļot praksi un iegūto pieredzi saistībā ar iepriekšējām kopīgajām tirgus organizācijām.

(4)

Regulā (ES) Nr. 1308/2013 kā tirgus intervences pasākums ir paredzēts piešķirt atbalstu par privātu uzglabāšanu. Ir jāparedz pasākumi par atbalsta summu noteikšanu. Ņemot vērā praksi un iegūto pieredzi saistībā ar iepriekšējām kopīgajām tirgus organizācijām, ir lietderīgi paredzēt atbalsta summu noteikšanu gan iepriekš, gan konkursa kārtībā, un to, lai ņemtu vērā konkrētus elementus, kad atbalsts tiek noteikts iepriekš.

(5)

Lai nodrošinātu programmas skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem budžeta pareizu pārvaldību, būtu jāparedz Savienības atbalsta maksimālais apjoms un līdzfinansējuma maksimālās likmes. Lai ļautu visām dalībvalstīm īstenot rentablu programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, būtu jānosaka konkrēta Savienības atbalsta minimālā summa.

(6)

Lai nodrošinātu to, ka pienācīgi funkcionē atbalsta programma piena un piena produktu piegādei bērniem izglītības iestādēs, un lai garantētu šādas programmas pārvaldības elastību, būtu jānosaka maksimālais atbalsttiesīgā piena apjoms, kā arī Savienības atbalsta apjoms.

(7)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 termiņš vairākiem pasākumiem cukura nozarē beigsies 2016/2017. cukura tirdzniecības gada beigās, kad tiks atcelta kvotu sistēma.

(8)

Pasākumus, ar ko nosaka ražošanas maksājumu, kas piemērojams par cukura kvotu, izoglikozes kvotu un inulīna sīrupa kvotu, kuras noteiktas cukura nozarē, vajadzētu paredzēt šajā regulā atbilstīgi kvotu režīma sistēmas pagarinājumam līdz 2017. gada 30. septembrim.

(9)

Lai nodrošinātu efektīvu ražošanas kompensāciju sistēmu dažiem cukura nozares produktiem, būtu jāparedz atbilstīgi nosacījumi, lai noteiktu ražošanas kompensāciju summu.

(10)

Lai nodrošinātu pietiekami augstu dzīves līmeni Savienības cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem, būtu jānosaka minimālā kvotas cukurbiešu cena atbilstīgi standarta kvalitātei, kas būtu jādefinē.

(11)

Lai izvairītos no cukura tirgus situācijas apdraudējuma, ko radītu tādu cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa daudzumu uzkrāšanās, kuri neatbilst piemērojamiem nosacījumiem, būtu jāizstrādā noteikums attiecībā uz pārpalikuma nodevu.

(12)

Regulā (ES) Nr. 1308/2013 ir izveidots mehānisms, lai nodrošinātu pienācīgu un līdzsvarotu cukura piegādi Savienības tirgiem, ļaujot Komisijai šajā sakarā pieņemt atbilstīgus pasākumus. Tā kā tirgus pārvaldības instrumenti šā mehānisma īstenošanai praksē ir par importēto jēlcukuru maksājamā muitas nodokļa pagaidu pielāgojumi, kā arī tādas nodevas pagaidu piemērošana, ko nosaka ārpuskvotas produkcijai, kura laista iekšējā tirgū ar nolūku piegādi pielāgot pieprasījumam, šajā regulā būtu jāiekļauj konkrēts noteikums, ar ko Komisijai dod iespēju piemērot tādu nodevu un noteikt tās apjomu.

(13)

Lai nodrošinātu to, ka pienācīgi funkcionē eksporta kompensāciju sistēma, būtu jāparedz atbilstīgi pasākumi, lai noteiktu kompensāciju summu. Bez tam būtu jāparedz atbilstīgi pasākumi labības un rīsu nozarē, lai noteiktu korektīvās summas un paredzētu kompensāciju summas koriģēšanu atbilstīgi jebkādām izmaiņām intervences cenās.

(14)

Lai nodrošinātu efektīvu KLP ikdienas pārvaldību, šajā regulā paredzētie pasākumi atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanai būtu jāattiecina tikai uz vispārīgajiem nosacījumiem, konkrētas summas ļaujot noteikt atbilstīgi katra gadījuma īpašajiem apstākļiem. Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas ieviešanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu noteikt attiecīgās summas. Minētās īstenošanas pilnvaras būtu jāīsteno ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas palīdzību un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (3). Turklāt, lai nodrošinātu ātru reakciju uz strauji mainīgajām tirgus situācijām, Komisija būtu jāpilnvaro noteikt jaunu kompensācijas līmeni un labības un rīsu nozarē pielāgot korektīvo summu, nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Šī regula paredz pasākumus cenu, nodevu, atbalsta un kvantitatīvu ierobežojumu noteikšanai saistībā ar vienotu lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju, kas noteikta Regulā (ES) Nr. 1308/2013.

2. pants

Valsts intervences cenas

1.   Valsts intervences cenu līmenis:

a)

parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, miežiem, kukurūzai, nelobītajiem rīsiem un vājpiena pulverim iepirkumos par fiksētu cenu ir vienāds ar attiecīgo salīdzināmo robežlielumu, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 7. pantā, un iepirkumos konkursa kārtībā nepārsniedz attiecīgo salīdzināmo robežlielumu;

b)

sviestam iepirkumos par fiksētu cenu ir vienāds ar 90 % no salīdzināmā robežlieluma, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 7. pantā, un iepirkumos konkursa kārtībā nepārsniedz 90 % no minētā salīdzināmā robežlieluma;

c)

liellopu un teļa gaļai nepārsniedz līmeni, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

2.   Valsts intervences cenas 1. punktā minētajiem parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, miežiem, kukurūzai un nelobītajiem rīsiem pielāgo, ņemot vērā cenu palielinājumus vai samazinājumus, balstoties uz produktu galvenajiem kvalitātes kritērijiem.

3.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, nosakot šā panta 2. punktā minēto produktu valsts intervences cenu palielinājumus vai samazinājumus, ievērojot minētajā punktā izklāstītos nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3. pants

Iepirkuma cenas un piemērojamie kvantitatīvie ierobežojumi

1.   Ja valsts intervence ir uzsākta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 13. panta 1. punkta a) apakšpunktu, iepirkšanu veic par fiksētu cenu, kas minēta šīs regulas 2. pantā, un tā nepārsniedz šādus attiecīgus kvantitatīvus ierobežojumus katram Regulas (ES) Nr. 1308/2013 12. pantā minētajam laikposmam:

a)

parastajiem kviešiem - 3 miljoni tonnu;

b)

sviestam - 50 000 tonnu;

c)

vājpiena pulverim - 109 000 tonnu.

2.   Ja valsts intervence ir uzsākta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 13. panta 1. punktu:

a)

parastajiem kviešiem, sviestam un vājpiena pulverim, kas pārsniedz šā panta 1. punktā minētos kvantitatīvos ierobežojumus; un

b)

cietajiem kviešiem, miežiem, kukurūzai, nelobītajiem rīsiem un liellopu un teļa gaļai

iepirkšanu veic konkursa procedūrā, lai noteiktu maksimālo iepirkšanas cenu.

Maksimālā iepirkšanas cena nepārsniedz šīs regulas 2. panta 1. punktā minēto atbilstīgo līmeni, un to nosaka ar īstenošanas aktiem.

3.   Īpašos un pienācīgi pamatotos apstākļos Komisija var pieņemt īstenošanas aktus:

a)

ar ko ierobežo konkursa procedūras, ietverot tikai vienu dalībvalsti vai dalībvalsts reģionu, vai

b)

ar ko, ievērojot 2. panta 1. punktu, nosaka iepirkšanas cenas valsts intervencei katrai dalībvalstij vai dalībvalsts reģionam, pamatojoties uz reģistrētajām vidējām tirgus cenām.

4.   Šā panta 2. un 3. punktā minētās iepirkšanas cenas parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, miežiem, kukurūzai un nelobītajiem rīsiem tiek pielāgota, ņemot vērā minēto cenu palielinājumus vai samazinājumus, balstoties uz minēto produktu kvalitātes kritērijiem.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka šādus palielinājumus un samazinājumus.

5.   Šā panta 2., 3. un 4. punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

6.   Komisija, nepiemērojot 15. panta 2. punktā minēto procedūru, pieņem īstenošanas aktus, kas vajadzīgi, lai:

a)

ievērotu intervences ierobežojumus, kuri noteikti šā panta 1. punktā, un

b)

parastajiem kviešiem, sviestam un vājpiena pulverim, kuri pārsniedz 1. punktā noteiktos kvantitatīvos ierobežojumus, piemērotu šā panta 2. punktā minēto konkursa procedūru.

4. pants

Atbalsts privātai uzglabāšanai

1.   Lai noteiktu apjomu atbalstam par privātu uzglabāšanu Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. pantā minētajiem produktiem, ja atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar minētās regulas 18. panta 2. punktu, vai nu uz ierobežotu laikposmu tiek uzsākta konkursa procedūra, vai arī atbalsta apjoms tiek noteikts iepriekš. Atbalsta apjomu var noteikt atsevišķi katrai dalībvalstij vai dalībvalsts reģionam.

2.   Komisija pieņem īstenošanas aktus:

a)

ja piemēro konkursa procedūru, – nosakot maksimālo apjomu atbalstam privātai uzglabāšanai;

b)

ja atbalsta apjoms tiek noteikts iepriekš, – nosakot atbalsta apjomu, pamatojoties uz uzglabāšanas izmaksām un/vai citiem attiecīgiem tirgus elementiem.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5. pants

Atbalsts bērnu apgādei ar augļiem un dārzeņiem

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 21. pantā minētais Savienības atbalsts bērnu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem augļiem un dārzeņiem un banānu produktiem:

a)

nepārsniedz nevienu no turpmākajiem apjomiem:

i)

EUR 150 miljonus vienā mācību gadā;

ii)

75 % no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 1. punktā minētajām apgādes un ar to saistītajām izmaksām vai 90 % no šādām izmaksām mazāk attīstītajos reģionos un Līguma 349. pantā minētajos tālākajos reģionos; vai

b)

nesedz izmaksas, kuras nav Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 1. punktā minētās apgādes un ar to saistītās izmaksas.

Piemērojot pirmās daļas a) apakšpunkta ii) punktu, “mazāk attīstīti reģioni” nozīmē tos reģionus, kas šādi definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1303/2013 (4) 90. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā.

2.   Programmā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem iesaistītās dalībvalstis katra saņem Savienības atbalstu vismaz EUR 290 000 apmērā.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka šā panta 1. punktā minētā atbalsta orientējošo sadalījumu katrai dalībvalstij, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 5. punktā minētajiem kritērijiem.

Komisija vismaz reizi trijos gados izvērtē, vai orientējošais sadalījums vēl arvien atbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 5. punktā minētajiem kritērijiem. Vajadzības gadījumā Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka jaunu orientējošo sadalījumu.

Pēc dalībvalstu pieprasījumu saņemšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 5. punkta otro daļu, Komisija katru gadu pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka šā panta 1. punktā minētā atbalsta galīgo sadalījumu starp iesaistītajām dalībvalstīm saskaņā ar minētajā punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Šajā punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

6. pants

Atbalsts bērnu apgādei ar pienu un piena produktiem

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 26. pantā paredzēto Savienības atbalstu bērnu apgādei ar pienu un piena produktiem piešķir par maksimālo daudzumu 0,25 litri piena ekvivalenta vienam bērnam vienā skolas dienā.

2.   Attiecībā uz visu pienu Savienības atbalsts ir EUR 18,15 par 100 kg.

3.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka atbalsta summu piena produktiem, par kuriem pienākas atbalsts un kuri nav piens, jo īpaši pamatojoties uz piena saturu attiecīgajos produktos. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

7. pants

Ražošanas nodeva cukura nozarē

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 128. pantā paredzēto ražošanas nodevu par cukura kvotu, izoglikozes kvotu un inulīna sīrupa kvotu nosaka EUR 12,00 apmērā par tonnu kvotas cukura un tonnu kvotas inulīna sīrupa. Ražošanas nodeva izoglikozei ir 50 % no cukuram piemērojamās nodevas.

2.   Ražošanas nodevu, ko maksā saskaņā ar 1. punktu, kopumā dalībvalsts piemēro uzņēmumiem, kuri atrodas tās teritorijā, pamatojoties uz attiecīgajā tirdzniecības gadā piešķirto kvotu.

Minētie uzņēmumi maksājumus veic vēlākais līdz attiecīgā tirdzniecības gada februāra beigām.

3.   Savienības cukura un inulīna sīrupa ražošanas uzņēmumi var pieprasīt, lai cukurbiešu vai cukurniedru audzētāji vai cigoriņu piegādātāji sedz līdz 50 % no attiecīgās ražošanas nodevas.

8. pants

Ražošanas kompensācija cukura nozarē

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 129. pantā paredzēto ražošanas kompensāciju attiecībā uz cukura nozares produktiem nosaka Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, un tā pamatojas uz:

a)

izmaksām, kas rodas no importētā cukura izmantošanas un kas nozarei būtu jāsedz gadījumā, ja tiktu veiktas piegādes no pasaules tirgus, un

b)

Savienības tirgū pieejamo cukura pārpalikuma cenu vai arī Regulas (ES) Nr. 1308/2013 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem cukura salīdzināmajiem robežlielumiem, ja attiecīgajā tirgū nav cukura pārpalikuma.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

9. pants

Minimālā cukurbiešu cena

1.   Minimālā kvotas cukurbiešu cena, kas paredzēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 135. pantā, ir EUR 26,29 par tonnu līdz 2016./2017. cukura tirdzniecības gada beigām 2017. gada 30. septembrī.

2.   Minimālo cenu, kas minēta 1. punktā, piemēro cukurbietēm, kuru standarta kvalitāte atbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 III pielikuma B daļā definētajai kvalitātei.

3.   Cukura ražošanas uzņēmumi, kuri iepērk kvotas cukurbietes, kas ir piemērotas pārstrādei cukurā un paredzētas pārstrādei kvotas cukurā, maksā vismaz minimālo cenu, ko pielāgo, šo cenu paaugstinot vai pazeminot, lai ņemtu vērā atkāpes no standarta kvalitātes. Šādus palielinājumus vai samazinājumus nosaka Komisija, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4.   Attiecībā uz cukurbiešu daudzumiem, kas atbilst rūpnieciskā cukura vai pārpalikuma cukura daudzumiem, kam piemēro 11. pantā paredzēto pārpalikuma nodevu, attiecīgais cukura ražošanas uzņēmums pielāgo pirkuma cenu tā, lai šī cena būtu vismaz vienāda ar kvotas cukurbiešu minimālo cenu.

10. pants

Valsts cukura kvotu pielāgošana

Padome atbilstīgi Līguma 43. panta 3. punktam pēc Komisijas priekšlikuma var pielāgot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 XII pielikumā noteiktās kvotas, kas izriet no jebkādiem lēmumiem, ko dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar minētās regulas 138. pantu.

11. pants

Pārpalikuma nodeva cukura nozarē

1.   Pārpalikuma nodevu, tostarp kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 142. pantā, nosaka tādā apjomā, kas būtu pietiekami augsts, lai novērstu minētajā pantā minēto daudzumu uzkrāšanos. Minēto nodevu nosaka Komisija, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.   Pārpalikuma nodevu, kas minēta 1. punktā, dalībvalsts tās teritorijā esošiem uzņēmumiem uzliek, pamatojoties uz minētajā punktā minētajiem produkcijas daudzumiem, kas attiecīgajā tirdzniecības gadā noteikti minētajiem uzņēmumiem.

12. pants

Tirgus pārvaldības pagaidu mehānisms cukura nozarē

Lai nodrošinātu pienācīgu un līdzsvarotu cukura piegādi Savienības tirgū līdz 2016./2017. cukura tirdzniecības gada beigām 2017. gada 30. septembrī, Komisija neatkarīgi no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 142. panta, izmantojot īstenošanas aktus, attiecībā uz vajadzīgo daudzumu un laiku pagaidu kārtā var piemērot pārpalikuma nodevu ārpuskvotas produkcijai, kas minēta minētās regulas 139. panta 1. punkta e) apakšpunktā.

Komisija šādas nodevas apjomu nosaka, izmantojot īstenošanas aktus.

Īstenošanas aktus, kas minēti šajā pantā, pieņem saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

13. pants

Eksporta kompensāciju noteikšana

1.   Komisija, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 196. pantā paredzētajiem nosacījumiem un kā paredzēts minētās regulas 198. pantā, var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka eksporta kompensācijas:

a)

ar regulāriem intervāliem- produktiem sarakstā, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 196. panta 1. punktu;

b)

konkursa kārtībā labībai, rīsiem, cukuram, pienam un piena produktiem.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.   Nosakot produktu eksporta kompensācijas, ņem vērā vienu vai vairākus šādus aspektus:

a)

esošā situācija un nākotnes tendences attiecībā uz:

i)

attiecīgā produkta cenām un tā pieejamību Savienības tirgū,

ii)

attiecīgā produkta cenām pasaules tirgū;

b)

kopīgās tirgus organizācijas mērķi, kuriem jānodrošina līdzsvars un dabīga cenu un tirdzniecības attīstība minētajā tirgū;

c)

vajadzība nepieļaut traucējumus, kas uz ilgu laiku varētu izjaukt līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu Savienības tirgū;

d)

paredzētā eksporta ekonomiskie aspekti;

e)

ierobežojumi, kas izriet no starptautiskiem nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līgumu;

f)

vajadzība panākt līdzsvaru starp Savienības pamatproduktu izmantošanu gatavu preču ražošanai eksportam uz trešām valstīm un to trešo valstu produktu izmantošanu, kas ievesti saskaņā ar pārstrādes nolīgumiem;

g)

vislabvēlīgākās tirdzniecības izmaksas un izmaksas par transportu no Savienības tirgiem līdz Savienības ostām vai citām eksporta vietām kopā ar izmaksām par nosūtīšanu līdz galamērķa valstīm;

h)

pieprasījums Savienības tirgū;

i)

attiecībā uz cūkgaļas, olu un mājputnu gaļas nozari — atšķirība starp cenām Savienībā un cenām pasaules tirgū lopbarības graudu daudzumam, kas Savienībā vajadzīgs produktu ražošanai šajās nozarēs.

3.   Ja nepieciešams nodrošināt ātru reakciju uz strauji mainīgajām tirgus situācijām, Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai pēc savas iniciatīvas var pielāgot kompensācijas summu, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem, nepiemērojot 15. panta 2. punktā minēto procedūru.

14. pants

Īpaši pasākumi attiecībā uz eksporta kompensācijām par labību un rīsiem

1.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka korektīvās summas, ko piemēro eksporta kompensācijām, kuras noteiktas labības un rīsu nozarē. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt ātru reakciju uz strauji mainīgajām tirgus situācijām, Komisija, nepiemērojot 15. panta 2. punktā minēto procedūru, var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem groza šādas korektīvās summas.

Komisija var piemērot šo punktu labības un rīsu nozares produktiem, ko eksportē kā pārstrādātas preces saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1216/2009 (5).

2.   Tirdzniecības gada pirmajos trīs mēnešos kompensācija, ko piemēro attiecībā uz tāda iesala eksportu, kas atradās uzglabāšanā iepriekšējā tirdzniecības gada beigās vai kas izgatavots no tajā laikā uzglabāšanā esošajiem miežiem, ir tā, kuru piemērotu attiecīgajai eksporta licencei attiecībā uz eksportu iepriekšējā tirdzniecības gada pēdējā mēnesī.

3.   Atbilstīgi jebkādām intervences cenas izmaiņām Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, var pielāgot kompensāciju produktiem, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 I pielikuma I daļas a) un b) punktā un noteikti saskaņā ar minētās regulas 199. panta 2. punktu.

Pirmo daļu pilnībā vai daļēji var piemērot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 I pielikuma I daļas c) un d) punktā minētajiem produktiem, kā arī šā pielikuma I daļā minētajiem produktiem, ko eksportē kā pārstrādātas preces saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1216/2009. Tādā gadījumā Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, koriģē šā punkta pirmajā daļā minēto korekciju, piemērojot koeficientu, ko nosaka kā attiecību starp pamatprodukta daudzumu un tā daudzumu eksportētajā pārstrādes produktā vai izmantoto daudzumu eksportētajās precēs.

Īstenošanas aktus, kas minēti šajā punktā, pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta šīs regulas 15. panta 2. punktā.

15. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja, kas izveidota ar 229. pantu Regulā (ES) Nr. 1308/2013. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

16. pants

Atbilstības tabula

Atsauces, kas izdarītas uz attiecīgiem noteikumiem Regulā (EK) Nr. 1234/2007, pēc tam, kad tā ir atcelta ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasāmas saskaņā ar šīs regulas pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

17. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Regulas 7. līdz 12. pantu piemēro līdz 2016./2017. cukura tirdzniecības gada beigām 2017. gada 30. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 16. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

V. JUKNA


(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/01 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.)

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris),ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(5)  Padomes Regula (EK) Nr. 1216/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (OV L 328, 15.12.2009., 10. lpp.).


PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

minēta 16. pantā

Regula (EK) Nr. 1234/2007

Šī regula

18. panta 1. un 3. punkts

2. pants

18. panta 2. punkta a) apakšpunkts

13. panta 1. punkta c) apakšpunkts

13. panta 1. punkta d) apakšpunkts

18. panta 2. punkta pirmā daļa

18. panta 2. punkta otrā daļa

18. panta 4. punkts

43. panta aa) punkts

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

3. panta 1. punkta b) apakšpunkts

.3 panta 1. punkta c) apakšpunkts

3. panta 2. punkts

3. panta 2.a punkts

3. panta 2.b punkts

3. panta 3. punkts

31. panta 2. punkts

4. pants

103.ga panta 4. punkts

103.ga panta 5. punkts

5. panta 1. punkts

5. panta 2. punkts

102. panta 4. punkts

102. panta 3. punkts

6. panta 1. punkts

6. panta 2. un 3. punkts

51. panta 2. punkts

51. panta 3. punkts

51. panta 4. punkts

7. panta 1. punkts

7. panta 2. punkts

7. panta 3. punkts

97. pants

8. pants

49. pants

9. pants

64. panta 2. punkts

64. panta 3. punkts

11. panta 1. punkts

11. panta 2. punkts

164. panta 2. punkts

164. panta 3. punkts

164. panta 4. punkts

165. pants

166. pants

13. panta 1. un 3. punkts

13. panta 2. punkts

14. panta 1. punkts

14. panta 2. punkts

14. panta 3. punkts


Top