EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1366

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1366 (2015. gada 11. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz biškopības nozari

OJ L 211, 8.8.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1366/oj

8.8.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/3


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1366

(2015. gada 11. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz biškopības nozari

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 56. panta 1. punktu, 223. panta 2. punktu un 231. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2) un jo īpaši tās 106. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 ir aizstāta Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (3) un paredzēti jauni noteikumi par atbalstu biškopības nozarē. Turklāt tajā noteikts, ka Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus un īstenošanas aktus šajā sakarā. Lai nodrošinātu atbalsta shēmas netraucētu darbību jaunajā tiesiskajā regulējumā, ar šādiem aktiem ir jāpieņem daži noteikumi. Ar minētajiem aktiem būtu jāaizstāj Komisijas Regula (EK) Nr. 917/2004 (4).

(2)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 55. pantā noteikts, ka dalībvalstis var izstrādāt trīs gadu valsts programmas biškopības nozarē (“biškopības programmas”). Ir jānosaka bāze Savienības finansiālā ieguldījuma sadalīšanai visām iesaistītajām dalībvalstīm.

(3)

Stropu skaits katrā iesaistītajā dalībvalstī ir dalībvalsts biškopības nozares lieluma rādītājs. Katras iesaistītās dalībvalsts stropu skaita daļa no kopējā stropu skaita Savienībā ir vienkārša bāze, kas izmantojama, lai sadalītu Savienības ieguldījumu biškopības programmās.

(4)

Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu sadalījumu, iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāparedz droša metode, ar kuru nosaka to teritorijā esošo stropu skaitu.

(5)

Tā kā stropu skaits dažādos gadalaikos var mainīties, ir jānorāda periods, kurā nosaka stropu skaitu.

(6)

Komisijai ir jāzina stropu skaits dalībvalstīs ne tikai tādēļ, lai sadalītu Savienības ieguldījumu biškopības programmās, bet arī tādēļ, lai sekotu līdzi stropu skaita izmaiņām dalībvalstīs ar mērķi novērtēt atbalsta pasākumu ietekmi uz biškopības nozari un informēt Eiropas iedzīvotājus. Tāpēc iesaistītajām dalībvalstīm katru gadu būtu jāpaziņo Komisijai stropu skaits, kas noteikts saskaņā ar šo regulu.

(7)

Lai visas dalībvalstis varētu īstenot rentablu biškopības programmu, būtu jānosaka konkrēts Savienības atbalsta minimālais apjoms katrai programmai.

(8)

Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu rezultatīvu un efektīvu izlietojumu biškopībai, dalībvalstis nedrīkst pieļaut to, ka biškopības programmas saņem divkāršu finansējumu – kā atbalstu biškopības nozarei saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 55. pantu un kā lauku attīstības atbalstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 (5).

(9)

Attiecībā uz dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, ir jāparedz noteikumi par to, kā nosakāms maiņas kurss, kas piemērojams biškopības programmu finansējumam. Maiņas kursa noteicošajai dienai, kas jāizmanto, vajadzētu būt Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 (6) 34. panta 1. punktā minētajai dienai.

(10)

Lai nodrošinātu netraucētu pāreju no Regulā (EK) Nr. 1234/2007 paredzētajiem biškopības pasākumiem uz Regulā (ES) Nr. 1308/2013 noteiktajiem pasākumiem, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai biškopības programmās, kas apstiprinātas pirms 2014. gada 1. janvāra, iekļaut jaunus biškopības pasākumus, kuri nosaukti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 55. panta 4. punktā.

(11)

Ir jāparedz pārejas pasākumi par Savienības ieguldījuma sadalīšanu 2017.–2019. gada biškopības programmām. Lai nodrošinātu 2014.–2016. gada biškopības programmu turpināšanu un dotu visām dalībvalstīm pietiekamu laiku ieviest drošu metodi, ar kuru laikā no 1. septembra līdz 31. decembrim nosaka ieziemoto stropu skaitu, Savienības līdzekļu sadalījums 2017.–2019. gada biškopības programmām būtu jānosaka, pamatojoties uz stropu skaitu, ko dalībvalstis 2013. gadā paziņojušas attiecīgajās 2014.–2016. gada biškopības programmās.

(12)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad Regula (EK) Nr. 917/2004 būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Stropi

Šajā regulā “strops” ir vienība, kas aptver medus bišu saimi, kuru izmanto medus, citu biškopības produktu vai medus bišu pavairošanas materiāla ražošanai, un visus saimes izdzīvošanai vajadzīgos elementus.

2. pants

Stropu skaita noteikšanas metode

Dalībvalstīs, kas iesniedz valsts programmas biškopības nozarē, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 55. pantā (“biškopības programmas”), ir ieviesta droša metode, ar kuru katru gadu laikā no 1. septembra līdz 31. decembrim nosaka to ieziemoto stropu skaitu, kas atrodas attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

3. pants

Stropu skaita paziņošana

No 2017. gada dalībvalstis, kas iesniedz biškopības programmas, katru gadu paziņo Komisijai savā teritorijā esošo ieziemoto stropu skaitu, kas noteikts saskaņā ar 2. pantā minēto metodi.

4. pants

Savienības ieguldījums biškopības programmās

Savienības ieguldījumu biškopības programmās dalībvalstīm, kurām ir biškopības programma, sadala proporcionāli kopējam vidējam stropu skaitam, ko šādas dalībvalstis saskaņā ar 3. pantu ir paziņojušas divu kalendāro gadu laikā tieši pirms biškopības programmu paziņošanas Komisijai. Minimālais Savienības ieguldījums ir EUR 25 000 vienai biškopības programmai.

Ja Savienības finansējuma apjoms, ko dalībvalsts pieprasījusi savai biškopības programmai, ir mazāks par apjomu, kas iedalīts saskaņā ar šā panta pirmo daļu, Savienības ieguldījumu citu dalībvalstu biškopības programmās var palielināt proporcionāli stropu skaitam, ko tās attiecīgi paziņojušas.

5. pants

Divkārša finansējuma novēršana

Dalībvalstis nodrošina to, ka biškopības programmas nesaņem divkāršu finansējumu – kā atbalstu biškopības nozarei saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 55. pantu un kā lauku attīstības atbalstu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013.

6. pants

Maiņas kursa noteicošā diena

Attiecībā uz summām, kas izmaksātas kā atbalsts biškopības nozarei saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 55. pantu, maiņas kursa noteicošā diena ir Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 34. panta 1. punktā minētā diena.

7. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 917/2004 atceļ.

Tomēr Regulu (EK) Nr. 917/2004 turpina piemērot biškopības programmām, kas apstiprinātas pirms 2014. gada 1. janvāra, līdz minēto programmu darbības beigām.

8. pants

Pārejas pasākumi

1.   Dalībvalstis var grozīt biškopības programmas, kas apstiprinātas pirms 2014. gada 1. janvāra, lai iekļautu tajās jaunus biškopības pasākumus, kuri nosaukti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 55. panta 4. punktā.

2.   Savienības līdzekļus 2017.–2019. gada biškopības programmām sadala, pamatojoties uz stropu skaitu, ko dalībvalstis 2013. gadā paziņojušas attiecīgajās 2014.–2016. gada biškopības programmās.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 917/2004 par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 797/2004 par pasākumiem, lai uzlabotu biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības vispārējos nosacījumus (OV L 163, 30.4.2004., 83. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).

(6)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).


Top