Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0097

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/97/ES ( 2014. gada 15. oktobris ), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/90/EK attiecībā uz piegādātāju un šķirņu reģistrāciju un kopējo šķirņu sarakstu

OJ L 298, 16.10.2014, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/97/oj

16.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 298/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2014/97/ES

(2014. gada 15. oktobris),

ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/90/EK attiecībā uz piegādātāju un šķirņu reģistrāciju un kopējo šķirņu sarakstu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 29. septembra Direktīvu 2008/90/EK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (1), un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu un 7. panta 5. un 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ir jānosaka noteikumi par piegādātāju reģistru, kas paredzēts Direktīvā 2008/90/EK, un piegādātājiem piemērojamiem paziņošanas pienākumiem.

(2)

Pārredzamības nolūkā dalībvalstīm attiecīgā gadījumā šis reģistrs būtu jādara pieejams. Lēmums par to, vai reģistrs vai tā daļas jāpublicē, jāpieņem dalībvalstīm.

(3)

Būtu jāparedz šķirņu reģistrs. Šajā reģistrā būtu jāietver ne vien šķirnes, kas reģistrētas saskaņā ar Direktīvu 2008/90/EK, bet arī tās, kas reģistrētas saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/34/EEK (2). Šajā reģistrā būtu jānorāda, vai šķirnēm ir oficiāls apraksts vai oficiāli atzīts apraksts.

(4)

Ģenētiski modificētas šķirnes būtu jāreģistrē tikai tad, ja ģenētiski modificēto organismu, kas ir tās sastāvā, ir atļauts audzēt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK (3) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 (4).

(5)

Būtu jāparedz nosacījumi, ar kuriem saskaņā šķirnes jāreģistrē kā šķirnes ar oficiālu aprakstu, un to reģistrācijas procedūra. Saskaņā ar Direktīvu 2008/90/EK dalībvalstis var paredzēt nosacījumus par šķirnes ar oficiāli atzītu aprakstu reģistrāciju.

(6)

Lai reģistrētu šķirni kā šķirni ar oficiālu aprakstu, atbildīgajai oficiālajai iestādei būtu jāizveido šāds apraksts.

(7)

Būtu jāparedz reģistrācijas derīguma periods, reģistrācijas atjaunošana un šķirnes dzēšana no šķirņu reģistra.

(8)

Dalībvalstīm būtu jāpaziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai noteikta informācija par reģistrētajām šķirnēm un šķirņu reģistrācijas pieteikumiem. Komisijai, pamatojoties uz šo informāciju, būtu jāpublicē kopējs šķirņu saraksts, lai varētu izveidot pārredzamu datubāzi, kurā viegli atrast informāciju, un lai tādējādi palielinātu uzticamību tirgum.

(9)

Ir lietderīgi atcelt Komisijas Direktīvu 93/79/EEK (5).

(10)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļaugu ģinšu un sugu pavairojamā materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Piegādātāju reģistrs

1.   Dalībvalstis uztur un atjaunina piegādātāju reģistru, kā paredzēts Direktīvas 2008/90/EK 5. panta 1. punktā. Šis reģistrs turpmāk šajā tekstā saukts “piegādātāju reģistrs”.

Reģistrā iekļauj ne vien piegādātājus, kas reģistrēti saskaņā ar šo direktīvu, bet arī tos piegādātājus, kas akreditēti saskaņā ar valstu noteikumiem, ar kuriem transponē Direktīvas 92/34/EEK 6. panta 1. punktu.

Attiecīgā gadījumā dalībvalstis piegādātāju reģistru dara pieejamu.

2.   Piegādātāju reģistrā ietver šādu informāciju:

a)

piegādātāja nosaukumu, adresi un kontaktinformāciju;

b)

norādi par Direktīvas 2008/90/EK 2. panta 9. punktā minētajām darbībām, ko piegādātājs veic attiecīgajā dalībvalstī, darbības norises telpu adresi un galvenajām iesaistītajām ģintīm vai sugām, un

c)

reģistrācijas numuru vai kodu.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgā oficiālā iestāde dzēš fizisku vai juridisku personu no piegādātāju reģistra, ja noskaidrots, ka šī persona vairs neveic nevienu no Direktīvas 2008/90/EK 2. panta 9. punktā minētajām darbībām.

2. pants

Piegādātāju pienākums paziņot informāciju

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāji paziņo 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minēto informāciju.

Tomēr piegādātājiem, kas akreditēti saskaņā ar Direktīvas 92/34/EEK 6. panta 1. punktu, nekāda informācija nav jāpaziņo.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāji paziņo par jebkādām izmaiņām viņu situācijā, kuras attiecas uz 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minēto informāciju.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāji tiek informēti par to reģistrāciju un visām izmaiņām to reģistrācijā termiņā, kas jānosaka valsts tiesību aktos.

3. pants

Šķirņu reģistrs

1.   Dalībvalstis uztur, atjaunina un publicē šķirņu reģistru (turpmāk “šķirņu reģistrs”).

Reģistrā iekļauj ne vien šķirnes, kas reģistrētas saskaņā ar šo direktīvu, bet arī šķirnes, kas reģistrētas pirms 2012. gada 30. septembra saskaņā ar Direktīvas 92/34/EK 9. panta 3. punktu, un šķirnes, kas reģistrētas saskaņā ar Direktīvas 2008/90/EK 7. panta 4. punkta pirmās daļas otro teikumu.

2.   Šķirņu reģistrā ietver šādu informāciju:

a)

šķirnes apzīmējumu un tā sinonīmus;

b)

sugu, pie kuras šķirne pieder;

c)

atkarībā no apstākļiem norādi “oficiāls apraksts” vai “oficiāli atzīts apraksts”;

d)

reģistrācijas datumu vai attiecīgā gadījumā reģistrācijas atjaunošanas datumu;

e)

reģistrācijas derīguma termiņu.

3.   Dalībvalstis uztur lietu par katru šķirni, ko tās reģistrē. Šajā lietā ietver šķirnes aprakstu un kopsavilkumu par visiem faktiem, kas attiecas uz šķirnes reģistrāciju.

4. pants

Šķirņu reģistrācijas nosacījumi

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka šķirni reģistrē kā šķirni ar oficiālu aprakstu, ja tā atbilst šādām prasībām:

a)

tā ir atšķirīga, viendabīga un stabila 2. punkta izpratnē;

b)

ir pieejams šķirnes paraugs;

c)

attiecībā uz ģenētiski modificētām šķirnēm – ģenētiski modificēto organismu, kas ir attiecīgās šķirnes sastāvā, ir atļauts audzēt saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK vai Regulu (EK) Nr. 1829/2003.

2.   Šķirni uzskata par:

a)

“atšķirīgu”, ja to pēc raksturīgajām pazīmēm, kuras iegūst no noteikta genotipa vai genotipu kombinācijas, var skaidri atšķirt no jebkuras citas šķirnes, kas ir vispārzināma 5. pantā minētā pieteikuma iesniegšanas dienā;

b)

“viendabīgu”, ja, ņemot vērā izmaiņas, kas varētu rasties tās pavairošanas īpatnību dēļ, tajā pietiekami viendabīgi izpaužas raksturīgās pazīmes, kas tiek aplūkotas atšķirīguma pārbaudē, kā arī jebkuras citas raksturīgas pazīmes, kas tiek izmantotas šķirnes raksturošanā;

c)

“stabilu”, ja pēc atkārtotas pavairošanas vai – mikropavairošanas gadījumā – pēc katra cikla raksturīgās pazīmes, ko aplūko atšķirīguma pārbaudē, kā arī jebkuras citas pazīmes, kas tiek izmantotas šķirnes raksturošanā, nav mainījušās.

5. pants

Šķirnes reģistrācijas pieteikums

1.   Dalībvalstis pieprasa iesniegt rakstisku pieteikumu attiecīgās dalībvalsts atbildīgajai oficiālajai iestādei, lai šķirni varētu reģistrēt kā šķirni ar oficiālu aprakstu.

2.   Pieteikumam pievieno:

a)

informāciju, kas prasīta pieteikuma dienā spēkā esošajās tehniskajās aptaujas lapās, kuras ietvertas:

i)

Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) administratīvās padomes sagatavoto “Atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaužu protokolu” II pielikumā, ja attiecīgajai sugai ir publicēts šāds protokols; ja šādi protokoli nav publicēti, tad

ii)

Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) “Pārbaužu pamatnostādņu par atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaužu izdarīšanu” X sadaļā un attiecīgās sugas pārbaužu pamatnostādņu pielikumā, ja šādai sugai ir publicētas šādas pamatnostādnes; ja šādas pamatnostādnes nav publicētas, tad

iii)

valstu noteikumos;

b)

informāciju par to, vai šķirne ir oficiāli reģistrēta citā dalībvalstī vai par to iesniegts reģistrācijas pieteikums citā dalībvalstī;

c)

ierosināto apzīmējumu;

d)

ja šķirne ir ģenētiski modificēta, – pierādījumu par to, ka ģenētiski modificēto organismu, kas ir attiecīgās šķirnes sastāvā, ir atļauts audzēt saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK vai Regulu (EK) Nr. 1829/2003.

3.   Pieteikuma iesniedzējs kopā ar pieteikumu var iesniegt jebkuras no šīm ziņām:

a)

oficiālu aprakstu, ko citas dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde izveidojusi saskaņā ar 6. panta 5. punktu;

b)

jebkādu citu atbilstīgu informāciju.

6. pants

Pieteikumu izskatīšana

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja atbildīgā oficiālā iestāde saņem pieteikumu šķirnes kā šķirnes ar oficiālu aprakstu reģistrēšanai, tiek veikta šīs šķirnes pārbaude saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu.

2.   Lai izveidotu oficiālu šķirnes aprakstu, tiek veikti audzēšanas pētījumi.

Tomēr, ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz informāciju, kas minēta 5. panta 3. punkta a) apakšpunktā un atbildīgā oficiālā iestāde uzskata, ka šī informācija apliecina, ka 4. pantā minētie reģistrācijas nosacījumi ir izpildīti, audzēšanas pētījumus neveic.

Ja jāveic audzēšanas pētījumi, atbildīgā oficiālā iestāde pieprasa šķirnes materiāla paraugu.

3.   Šā panta 2. punktā minētos audzēšanas pētījumus veic:

a)

atbildīgā oficiālā iestāde, kas saņēmusi pieteikumu, vai

b)

citas dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde, kas piekritusi veikt šos pētījumus, vai

c)

jebkura juridiska persona saskaņā ar Direktīvas 2008/90/EK 13. panta 2. punktu.

Ja tiek piemērots c) apakšpunkts un pētījumi tiek veikti privātu uzņēmumu telpās, atbildīgā oficiālā iestāde nodrošina, ka netiek piemēroti nekādi pasākumi, kas var traucēt oficiālajai pārbaudei.

4.   Audzēšanas pētījumus veic atbilstoši turpmāk minētajiem noteikumiem par pētījuma plānu, audzēšanas apstākļiem un ietveramo šķirnes raksturīgo pazīmju minimumu:

a)

Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) administratīvās padomes “Atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaužu protokoliem”, kas piemērojami tehniskās pārbaudes sākumā; ja attiecīgajai sugai šādi protokoli nav publicēti, tad

b)

Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) “Pārbaužu pamatnostādnēm par atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaužu izdarīšanu”, kas piemērojamas tehniskās pārbaudes sākumā; ja attiecīgajai sugai šādas vadlīnijas nav publicētas, tad

c)

valstu noteikumiem.

5.   Ja atbildīgā oficiālā iestāde pēc 1. punktā minētās pārbaudes secina, ka šķirne atbilst 5. pantā minētajiem nosacījumiem, tā izveido oficiālu aprakstu un iekļauj šo šķirni šķirņu reģistrā.

7. pants

Šķirnes reģistrācijas derīguma periods

Šķirnes reģistrācijas maksimālais derīguma periods ir 30 gadi.

Ģenētiski modificētu šķirņu reģistrācijas derīguma periods nav ilgāks par periodu, kurā ģenētiski modificēto organismu, kas ir šķirnes sastāvā, ir atļauts audzēt saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK vai Regulu (EK) Nr. 1829/2003.

8. pants

Šķirnes reģistrācijas atjaunošana

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka šķirnes reģistrāciju var atjaunot uz maksimālajiem 30 gadu derīguma periodiem, ja šīs šķirnes materiāls joprojām ir pieejams.

Ģenētiski modificētu šķirņu reģistrāciju var atjaunot ar papildu nosacījumu, ka attiecīgo ģenētiski modificēto organismu joprojām ir atļauts audzēt saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK vai Regulu (EK) Nr. 1829/2003. Atjaunošanas periods nav ilgāks par periodu, kurā ir atļauts attiecīgais ģenētiski modificētais organisms.

2.   Dalībvalstis pieprasa iesniegt rakstisku pieteikumu attiecīgās dalībvalsts atbildīgajai oficiālajai iestādei, lai varētu atjaunot šķirnes reģistrāciju. Pieteikumam jāpievieno pierādījumi, kas apliecina, ka ir izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi.

Tomēr dalībvalsts var atjaunot tādas šķirnes reģistrāciju, par kuru nav iesniegts rakstisks pieteikums, ja tā uzskata, ka atjaunošana ir vajadzīga, lai saglabātu ģenētisko daudzveidību un augkopības ilgtspējību vai lai ievērotu kādas citas vispārējās intereses.

9. pants

Šķirnes dzēšana no šķirņu reģistra

Dalībvalstis nodrošina, ka šķirni dzēš no šķirņu reģistra, ja:

a)

tā vairs neatbilst 4. pantā izklāstītajiem reģistrācijas nosacījumiem;

b)

reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas laikā vai pārbaudes laikā ir sniegtas kļūdainas vai nepatiesas ziņas par faktiem, uz kuriem pamatojoties šķirne tikusi reģistrēta.

10. pants

Paziņojumi

1.   Katra dalībvalsts paziņo pārējo dalībvalstu atbildīgajām oficiālajām iestādēm un Komisijai informāciju, kas nepieciešama, lai varētu piekļūt attiecīgās dalībvalsts šķirņu reģistram.

Katra dalībvalsts pēc iespējas ātrāk paziņo Komisijai par šķirnes iekļaušanu tās šķirņu reģistrā un par jebkurām citām izmaiņām tās šķirņu reģistrā.

2.   Katra dalībvalsts pēc pieprasījuma dara citai dalībvalstij vai Komisijai pieejamu(-us):

a)

attiecīgās dalībvalsts šķirņu reģistrā reģistrēto šķirņu oficiālo vai oficiāli atzīto aprakstu;

b)

šķirņu reģistrācijas pieteikumu izskatīšanas rezultātus, ko attiecīgā dalībvalsts veikusi saskaņā ar 6. pantu;

c)

jebkuru citu pieejamo informāciju par attiecīgās dalībvalsts šķirņu reģistrā iekļautajām šķirnēm vai no šā reģistra dzēstajām šķirnēm;

d)

to šķirņu sarakstu, kuru reģistrācijas pieteikumus attiecīgā dalībvalsts vēl nav izskatījusi.

11. pants

Kopējais saraksts

Komisija, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta saskaņā ar 10. panta 1. punkta otro daļu, izveido, regulāri atjaunina un elektroniski publicē dalībvalstu šķirņu reģistros iekļauto šķirņu kopējo sarakstu.

12. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2017. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

13. pants

Atcelšana

Direktīva 93/79/EEK tiek atcelta no 2017. gada 1. janvāra.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

15. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 267, 8.10.2008., 8. lpp.

(2)  Padomes 1992. gada 28. aprīļa Direktīva 92/34/EEK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (OV L 157, 10.6.1992., 10. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 1993. gada 21. septembra Direktīva 93/79/EEK, kas nosaka izpildes papildu noteikumus augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu stādu šķirņu sarakstiem, kurus piegādātāji veido saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/34/EEK (OV L 256, 14.10.1993., 25. lpp.).


Top