EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2135

Padomes Regula (EK) Nr. 2135/98 (1998. gada 24. septembris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un Direktīvu88/599/EEK attiecībā uz Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Regulas (EEK) Nr. 3821/85 piemērošanu

OJ L 274, 9.10.1998, p. 1–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 156 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 156 - 176
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 10 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; Iesaist. atcelta ar 32014R0165 : This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2135/oj

31998R2135Oficiālais Vēstnesis L 274 , 09/10/1998 Lpp. 0001 - 0021


Padomes Regula (EK) Nr. 2135/98

(1998. gada 24. septembris),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un Direktīvu 88/599/EEK attiecībā uz Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Regulas (EEK) Nr. 3821/85 piemērošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 75. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 189.c pantā paredzēto procedūru [3],

(1) tā kā Padomes 1985. gada 20. decembra Regulā (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā [4] ir noteiktas prasības attiecībā uz autotransportā lietojamo reģistrācijas kontrolierīču konstrukciju, uzstādīšanu, lietošanu un testēšanu;

(2) tā kā pieredze liecina, ka ekonomiskais spiediens un konkurence autotransportā daļu pārvadājumu uzņēmumos nodarbināto autovadītāju spiež neievērot dažus noteikumus, jo īpaši noteikumus par vadītāju braukšanas un atpūtas laiku, kas noteikti Padomes 1985. gada 20. decembra Regulā (EEK) Nr. 3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu [5];

(3) tā kā acīmredzami tiesību aktu pārkāpumi un krāpšana apdraud ceļu satiksmes drošību un konkurences apsvērumu dēļ ir nepieņemami autovadītājiem, kas šos noteikumus ievēro;

(4) tā kā satiksmes drošība būtu jāuzlabo, uzņēmumiem un kompetentām iestādēm regulāri kontrolējot automātiski reģistrētos datus par autovadītāju darbu un rīcību reisu laikā, piemēram, datus par braukšanas ātrumu un nobraukto attālumu;

(5) tā kā Kopienas sociālās jomas noteikumos ir konkrētas prasības par dienā pieļaujamo transportlīdzekļu vadīšanas ilgumu un atpūtas laikposmiem, kā arī par divu nedēļu laikā pieļaujamo kopējo transportlīdzekļu vadīšanas un atpūtas laikposmu ilgumu; tā kā ir grūtības uzraudzīt šo noteikumu ievērošanu, ja šos datus katru dienu reģistrē atsevišķās diagrammās, no kurām vadītāja kabīnē jāglabā tikai kārtējās nedēļas un iepriekšējās darba nedēļas pēdējās darba dienas datu reģistrācijas diagrammas;

(6) tā kā, lai izbeigtu pašlaik noteiktās sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, ir vajadzīgas jaunas, pilnveidotas reģistrācijas kontrolierīces ar elektroniskām ierīcēm attiecīgo datu saglabāšanai un vadītāju personiskajām kartēm, nodrošinot reģistrēto datu apkopošanas iespējas, drošumu un saprotamību, kad tie tiek izdrukāti, kā arī neapstrīdamus pierakstus par vadītāja darbu vairāku iepriekšējo dienu laikā, bet par transportlīdzekli - vairāku iepriekšējo mēnešu laikā;

(7) tā kā būtisks priekšnoteikums reģistrācijas kontrolierīču efektīvas darbības nodrošināšanai ir visas sistēmas un tās daļu drošība;

(8) tā kā jāparedz noteikumi par IB pielikumā noteikto atmiņas karšu izdošanu un izmantošanu;

(9) tā kā datiem par autovadītāju darbībām jābūt pārbaudāmiem pašiem vadītājiem, uzņēmumiem, kuros tie strādā, kā arī dalībvalstu kompetentajām iestādēm; tā kā autovadītājiem un to uzņēmumiem vajadzētu būt pieejamiem tikai tādiem datiem, kas attiecas uz to darbībām;

(10) tā kā šajā regulā noteiktās reģistrācijas kontrolierīces jāuzstāda transportlīdzekļos, kas pirmoreiz nodoti ekspluatācijā pēc tam, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicētas ierīču tehniskās specifikācijas, no kurām daļu nosaka Komisija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3821/85 18. pantā noteikto komitejas procedūru; tā kā vajadzīgs pārejas laikposms jaunu, šīm tehniskajām specifikācijām atbilstīgu reģistrācijas kontrolierīču izgatavošanai un EK komponenta tipa apstiprinājuma piešķiršanai;

(11) tā kā būtu vēlams, lai reģistrācijas kontrolierīces, kas atbilst IB pielikumā noteiktajām prasībām, ar minimālām papildu izmaksām būtu iespējams papildināt ar autoparka vadībai vajadzīgajām funkcijām;

(12) tā kā saskaņā ar subsidiaritātes principu, Kopienai jāpieņem lēmums par Regulas (EEK) Nr. 3821/85 grozījumiem, lai nodrošinātu, ka reģistrācijas kontrolierīces, kas atbilst IB pielikumā noteiktajām prasībām, ir saderīgas ar vadītāja kartēm, un ka dati, kas iegūti ar I un IB pielikuma prasībām atbilstīgām reģistrācijas kontrolierīcēm, ir saderīgi;

(13) tā kā tehnikas attīstība nosaka nepieciešamību nekavējoties pieņemt šīs regulas pielikumos noteiktās prasības; tā kā šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ieviešanai būtu jāparedz, ka Komisijai jāpieņem noteikumi par šo pielikumu tehnisku pielāgošanu, ievērojot komitejas procedūru, kas noteikta Padomes 1987. gada 13. jūlija Lēmumā 87/373/EEK par procedūrām Komisijai noteikto īstenošanas pilnvaru izmantošanai [6];

(14) tā kā sakarā ar jaunu reģistrācijas kontrolierīču ieviešanu jāgroza daži Direktīvas 88/599/EEK [7] noteikumi par Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Regulas (EEK) Nr. 3821/85 piemērošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulā (EEK) Nr. 3821/85 izdara turpmāk minētos grozījumus.

1. Regulas 1. pantā vārdus "kā arī I un II pielikuma" aizstāj ar "kā arī I vai IB, un II pielikuma".

2. Regulas 4., 5., 6., 7., 8., un 11. pantu groza, tos papildinot ar vārdiem "vai atmiņas karte" visur, kur minēta "reģistrācijas diagramma" vai "reģistrācijas diagrammas".

3. Regulas 4. pantā pirms pirmās daļas pievieno šādu daļu:

"Šajā nodaļā vārdi "reģistrācijas kontrolierīce" nozīmē "reģistrācijas kontrolierīce vai tās daļas."."

4. Regulas 5. panta pirmo daļu aizstāj ar:

"Dalībvalsts piešķir EK komponenta tipa apstiprinājumu visiem reģistrācijas kontrolierīču tipiem, reģistrācijas diagrammu un atmiņas karšu tipiem, kas atbilst šīs regulas I vai IB pielikumā noteiktajām prasībām ar noteikumu, ka dalībvalsts pārbauda, vai ražošanas paraugi atbilst apstiprinātajam tipam.

Sistēmas drošībai jāatbilst IB pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām. Komisija, pieņemot lēmumu saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru, nodrošina, lai minētajā pielikumā būtu noteikts, ka reģistrācijas kontrolierīcei var nepiešķirt EK komponenta tipa apstiprinājumu tikmēr, kamēr nav pierādītas visas sistēmas (pašas reģistrācijas kontrolierīces, vadītāja kartes un pārnesumkārbas elektrisko pieslēgumu) iespējas nepieļaut viltot vai sagrozīt datus par transportlīdzekļa vadīšanas ilgumu. Šim nolūkam vajadzīgās pārbaudes veic speciālisti, kuri zina datu viltošanas paņēmienus."

5. Regulas 12. pantā:

a) šādu tekstu pievieno 1. punktam:

"Apstiprinātajiem montieriem un darbnīcām izsniegto karšu administratīvā derīguma termiņš nepārsniedz vienu gadu.

Ja apstiprinātajam montierim vai darbnīcai izsniegtās kartes derīguma termiņš ir jāpagarina, kā arī gadījumos, kad tā ir bojāta, nedarbojas pareizi, ir pazaudēta vai nozagta, kompetenta iestāde izsniedz kartes dublikātu piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmusi attiecīgu pieteikumu, kurā sniegti sīki paskaidrojumi.

Izsniedzot jaunu karti vecās vietā, jaunajai kartei ir tas pats darbnīcas"informācijas numurs un nākamais kārtas numurs. Iestāde, kas izsniedz karti, uztur pazaudēto, nozagto un bojāto karšu reģistru.";

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu apstiprinātajiem montieriem un darbnīcām izsniegto karšu viltošanu.";

b) ar šādu tekstu aizstāj 2. punktu:

"2. Apstiprinātie montieri un darbnīcas, reģistrācijas kontrolierīcēm piestiprinot plombas, uz tām liek īpašu zīmi, un saskaņā ar IB pielikumu autentiskuma pārbaužu vajadzībām tajās ievada elektroniskās aizsardzības datus. Dalībvalstu kompetentās iestādes uztur apstiprināto montieru un darbnīcu lietoto zīmju, elektroniskās aizsardzības datu un tām izsniegto karšu reģistru.;";

c) ar šādu punktu aizstāj 3. punktu:

"3. Dalībvalstu kompetentās iestādes nosūta Komisijai apstiprināto montieru un darbnīcu, kā arī tiem izsniegto karšu sarakstus, kā arī lietojamo zīmju paraugus un vajadzīgo informāciju par izmantojamajiem elektroniskās aizsardzības datiem";

d) atsauci uz I pielikumu 4. punktā aizstāj ar atsauci uz I un IB pielikumu;

e) pēc vārdiem "4. punktā" 5. punktā iekļauj vārdus "vai IB pielikuma VI iedaļas c) punktā".

6. Regulas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"13. pants

Darba devējs un autovadītāji nodrošina reģistrācijas kontrolierīces pareizu darbību un tās pienācīgu lietošanu, kā arī vadītāja kartes izmantošanu gadījumos, kad autovadītāji vada transportlīdzekļus, kuros uzstādītās reģistrācijas kontrolierīces atbilst IB pielikumā noteiktajām prasībām."

7. Regulas 14. pantā:

a) ar šādu punktu aizstāj 1. punktu:

"1. Darba devējs to transportlīdzekļu vadītājiem, kuros uzstādītās reģistrācijas kontrolierīces atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām, izsniedz pietiekamu skaitu datu reģistrācijas diagrammu, ņemot vērā to personisko raksturu, darba laikposma ilgumu, iespējamo vajadzību nomainīt bojātās vai pilnvarotu inspekcijas darbinieku atsavinātās diagrammas. Darba devēji autovadītājiem izsniedz tikai apstiprināta tipa reģistrācijas diagrammas, kas piemērotas izmantošanai transportlīdzeklī uzstādītajās reģistrācijas kontrolierīcēs.

Ja transporta līdzekļos uzstādītās reģistrācijas kontrolierīces atbilst IB pielikumā noteiktajām prasībām, darba devējiem un autovadītājiem jānodrošina, lai, ņemot vērā darba laikposma ilgumu, inspekciju gadījumos pēc IB pielikumā minētā pieprasījuma izdarītā izdruka būtu pareiza.";

b) pievieno šādus punktus:

"3. Pēc autovadītāja pieprasījuma IB pielikumā noteikto vadītāja karti izsniedz kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā ir vadītāja parasta dzīvesvieta.

Dalībvalsts var noteikt, ka visiem autovadītājiem, kuru parasta dzīvesvieta ir šajā dalībvalstī un uz kuriem attiecas Regulas (EEK) Nr. 3820/85 noteikumi, jābūt vadītāja kartei.

a) Šajā regulā "parasta dzīvesvieta"nozīmē vietu, kurā persona dzīvo parasti, t.i., vismaz 185 dienas kalendāra gadā, personisku un profesionālu saišu dēļ, bet persona, kurai nav profesionālo saišu - personisko saišu dēļ, turklāt šādas saites parāda ciešu šīs personas un tās dzīvesvietas saistību.

Par tādas personas parasto dzīvesvietu, kuras profesionālās saites un personiskās saites ir dažādās vietās, un tāpēc tā dzīvo dažādās vietās divās vai vairākās dalībvalstīs, uzskata vietu, ar kuru to saista personiskās saites, ar noteikumu, ka persona tur regulāri atgriežas. Šis pēdējais nosacījums nav nepieciešams, ja persona noteiktu laiku dzīvo dalībvalstī kāda uzdevuma veikšanai.

b) Autovadītāji apliecina savas parastas dzīvesvietas atrašanos ar jebkuru šīm nolūkam piemērotu līdzekli, piemēram, personas apliecību, vai kādu citu dokumentu, kam nav beidzies derīguma termiņš.

c) Ja kompetentās iestādes dalībvalstī, kas izdevusi vadītāja karti, saistībā ar kādām konkrētām pārbaudēm apšauba šā punkta b) apakšpunktā noteiktajā kārtībā apliecinātās parastas dzīvesvietas atbilstību, tās var pieprasīt iesniegt papildu informāciju vai pierādījumus.

d) Izdevējas dalībvalsts kompetentās iestādes, cik vien tas iespējams, nodrošina, lai vadītāja kartes pieprasītājs, ja tam jau ir vadītāja karte, kuras derīguma termiņš nav beidzies, nesaņemtu otru vadītāja karti.

4. a) Dalībvalstu kompetentās iestādes iekļauj vadītāja kartēs personas datus saskaņā ar IB pielikuma noteikumiem.

Administratīvu iemeslu dēļ vadītāja kartes derīguma termiņš nepārsniedz piecus gadus.

Autovadītājiem var būt tikai viena derīga vadītāja karte. Autovadītāji var lietot tikai savas personiskās vadītāja kartes. Autovadītāji nedrīkst izmantot bojātas vadītāja kartes vai kartes, kuru derīguma termiņš ir beidzies.

Kad izdod jaunu vadītāja karti vecās nomaiņai, jaunajai kartei ir tāds pats vadītāja kartes izdošanas numurs, bet kārtas numurs ir lielāks par vienu. Izdevēja iestāde uztur izdoto, nozagto, pazaudēto vai bojāto vadītāja karšu reģistru laikposmā, kas nav mazāks par to administratīvā derīguma termiņu.

Ja vadītāja karte ir bojāta, nedarbojas pareizi, ir pazaudēta vai nozagta, kompetenta iestāde izsniedz kartes dublikātu piecu darba dienu laikā pēc attiecīga pieteikuma, kurā sniegti sīki paskaidrojumi, saņemšanas.

Ja iesniegts pieteikums atjaunot karti gadījumos, kad tuvojas tās derīguma beigu termiņš, kompetenta iestāde izsniedz jaunu karti pirms vecās kartes derīguma termiņa beigām ar noteikumu, ka pieteikums iesniegts 15. panta 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laikā.

b) Vadītāja kartes izsniedz tikai pēc tādu personu pieprasījuma, kas atbilst Regulas (EEK) Nr. 3820/85 noteikumiem.

c) Vadītāja karti izsniedz konkrētai personai. Kartes oficiālā derīguma termiņa laikā to nevar anulēt vai uz laiku apturēt, izņemot gadījumus, kad dalībvalsts kompetentā iestāde konstatē, ka karte ir viltota, to izmanto cits autovadītājs, kas nav tās turētājs, vai arī karte saņemta, iesniedzot nepatiesas ziņas un/vai viltotus dokumentus. Ja šādus apturēšanas vai anulēšanas pasākumus veic dalībvalsts, kas to nav izsniegusi, tā nosūta karti izsniedzējas dalībvalsts iestādēm, norādot šādas rīcības iemeslus.

d) Dalībvalstis savstarpēji atzīst to izsniegtās vadītāja kartes.

Ja dalībvalstī izsniegtas derīgas vadītāja kartes turētājs pārnes savu parasto dzīvesvietu citā dalībvalstī, viņš savu vadītāja karti var lūgt nomainīt; tās dalībvalsts pienākums, kas veic apmaiņu, ir vajadzības gadījumos pārbaudīt, vai nav beidzies uzrādītās kartes derīguma termiņš.

Dalībvalstis, kas veic nomaiņu, vecās kartes nosūta izdevējas valsts kompetentajām iestādēm, norādot šādas rīcības iemeslus.

e) Ja dalībvalsts nomaina vai apmaina vadītāja karti, nomaiņas vai apmaiņas, kā arī visus turpmākos tās nomaiņas vai atjaunošanas gadījumus reģistrē šajā dalībvalstī.

f) Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu vadītāja karšu viltošanas iespējas.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka dati, kas vajadzīgi, lai uzraudzītu Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 92/6/EEK (1992. gada 10. februāris) par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā [8] ievērošanu, un kas ierakstīti ar reģistrācijas kontrolierīcēm, kuras atbilst IB pielikumā noteiktajām prasībām, ir saņemami vismaz 365 dienas pēc to reģistrācijas, un ka tos var saņemt ar nosacījumiem, kas garantē datu drošību un precizitāti.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, nodrošinot, lai reģistrācijas kontrolierīču tālākpārdošana vai norakstīšana nevarētu īpaši kavēt šā punkta apmierinošas piemērošanas iespējas."

8. Regulas 15. pantā:

a) groza 1. punktu un 2. punkta pirmo daļu vietās, kur minētas datu reģistrēšanas diagrammas vai diagramma, pievienojot vārdus "vai vadītāja kartes";

b) minētā panta 1. punktā:

- pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

"Ja autovadītājs vēlas vadītāja karti atjaunot, viņš ne vēlāk kā 15 dienas pirms kartes derīguma termiņa beigām iesniedz pieteikumu kompetentajām iestādēm dalībvalstī, kurā ir viņa parasta dzīvesvieta.;"

- pievieno šādu ceturto daļu:

"Ja vadītāja karte ir bojāta, nedarbojas pareizi, ir nozaudēta vai nozagta, autovadītājs septiņu darba dienu laikā iesniedz pieteikumu tās nomaiņai kompetentai iestādei dalībvalstī, kurā ir viņa parasta dzīvesvieta.;"

c) aiz 5. punkta iekļauj šādu punktu:

"5a. Autovadītājs saskaņā ar IB pielikumu reģistrācijas kontrolierīcē ievada to valstu apzīmējumus, kurās viņš sāk un beidz dienas darbu. Turklāt dalībvalstis var noteikt, ka autotransporta līdzekļu vadītāji, kas veic iekšzemes pārvadājumus dalībvalstī, papildus dalībvalsts apzīmējumam ievada sīkākus ģeogrāfiskos datus ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts par to līdz 1998. gada 1. aprīlim paziņojusi Komisijai, un to nav vairāk par 20.

Minētos datus ievada autovadītājs, un tos var ievadīt rokas režīmā vai automātiski — gadījumos, kad reģistrācijas kontrolierīce pieslēgta sekošanas satelītsistēmai.";

d) panta 6. punkta pirmās daļas sākumā vārdu "Ierīces" aizstāj ar vārdiem "I pielikumā noteiktās reģistrācijas kontrolierīces";

e) panta 7. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"7. Ja autovadītājs vada transportlīdzekli, kurā uzstādītā reģistrācijas kontrolierīce atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām, autovadītājam pēc pilnvarotas inspekcijas darbinieka pieprasījuma jāuzrāda:

- kārtējās darba nedēļas datu reģistrācijas diagrammas un noteikti arī tās dienas diagramma, kurā viņš pēdējoreiz braucis iepriekšējā nedēļā,

- vadītāja karte, ja viņam tā izsniegta, un

- izdrukas no IB pielikumā noteiktajām reģistrācijas kontrolierīcēm par laikposmiem, kas norādīti 3. punkta otrā ievilkuma a), b), c) un d) apakšpunktā, ja viņš vadījis transportlīdzekli, kurā uzstādītas šāda reģistrācijas kontrolierīce laikā, kas minēts šā punkta pirmajā ievilkumā.

Ja autovadītājs vada transportlīdzekli, kurā uzstādītā reģistrācijas kontrolierīce atbilst IB pielikumā noteiktajām prasībām, autovadītājam pēc pilnvarotas inspekcijas darbinieka pieprasījuma jāuzrāda:

- sava vadītāja karte,

- reģistrācijas diagrammas, kas atbilst punkta iepriekšējās daļas pirmajā ievilkumā minētiem laikposmiem, kuru laikā viņš vadījis transportlīdzekli, kurā uzstādītā reģistrācijas kontrolierīce atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām.

Pilnvarots inspekcijas darbinieks var pārbaudīt, kā tiek ievērota Regula (EEK) Nr. 3820/85, analizējot ierakstītās diagrammas, uz ekrāna izvadītos vai izdrukātos datus, kas ierakstīti reģistrācijas kontrolierīcē vai vadītāja kartē, vai gadījumos, kad to nav, analizējot citus dokumentus, kas pamato šā noteikuma neievērošanu, piemēram, 16. panta 2. un 3. punktā minētos dokumentus.";

f) pievieno šādu punktu:

"8. Aizliegts falsificēt, noklusēt vai iznīcināt datus, kas ierakstīti reģistrācijas diagrammā, saglabāti reģistrācijas kontrolierīcē vai vadītāja kartē vai izdrukās no IB pielikumā noteiktajām reģistrācijas kontrolierīcēm. Tas pats attiecas arī uz manipulācijām ar reģistrācijas kontrolierīci, reģistrācijas diagrammām vai vadītāja karti, kuras var radīt datu un/vai izdrukātās informācijas falsificējumus, noklusējumus vai iznīcināšanu. Transportlīdzeklī nedrīkst būt ierīces, kuras var izmantot šādā nolūkā."

9. Regulas 16. pantā:

a) ar šādu punktu aizstāj 2. punktu:

"2. Laikā, kamēr reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas nepareizi, autovadītāji ierasta visu informāciju par dažādiem laikposmiem, kuros reģistrācijas kontrolierīce datus pareizi neieraksta vai neizdrukā, reģistrācijas diagrammās vai pagaidu diagrammā, kas jāpievieno reģistrācijas diagrammai vai vadītāja kartei un uz kuras pieraksta savus identifikācijas datus (vadītāja kartes numuru un/vai vārdu un uzvārdu, un/vai autovadītāja apliecības numuru) un parakstās.

Ja vadītāja karte ir bojāta, darbojas nepareizi, ir pazaudēta vai nozagta, autovadītājs brauciena beigās izdrukā informāciju par laikposmiem, kas ierakstīta reģistrācijas kontrolierīcē, un uz šā dokumenta atzīmē savus identifikācijas datus (vadītāja kartes numuru un/vai vārdu un uzvārdu, un/vai autovadītāja apliecības numuru), kā arī parakstās";

b) pantu papildina ar šādu punktu:

"3. Ja vadītāja karte ir bojāta vai tā nedarbojas pareizi, autovadītājs to nosūta kompetentai iestādei dalībvalstī, kurā ir tā parasta dzīvesvieta. Par vadītāja kartes zādzību iesniedz formālu paziņojumu kompetentajām iestādēm dalībvalstī, kurā zādzība notikusi.

Par vadītāja kartes nozaudēšanu ar formālu paziņojumu informē kompetentās iestādes dalībvalstī, kas to izdevusi, un kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā ir parasta dzīvesvieta, ja tās ir dažādas valstis.

Autovadītājs var turpināt darbu bez vadītāja kartes ne ilgāk par 15 dienām vai ilgāk, ja līdz brauciena beigām vajadzīgs ilgāks laiks ar noteikumu, ka viņš var pierādīt, ka šajā laikā vadītāja karti uzrādīt vai lietot nav iespējams.

Gadījumos, kad autovadītāja parastas dzīvesvietas kompetentās iestādes un vadītāja karti izdevušās kompetentās iestādes ir divās dažādās dalībvalstīs, un kartes izdevējas dalībvalsts iestādēm iesniegts pieprasījums karti atjaunot, nomainīt vai apmainīt, tās par kartes atjaunošanas, nomaiņas vai apmaiņas iemesliem precīzi informē vecās kartes izdevējas iestādes."

10. Regulas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"17. pants

1. Grozījumus, kas vajadzīgi pielikumu pielāgošanai tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

2. Saskaņā ar šo pašu procedūru iespējami drīz, ja iespējams, līdz 1998. gada 1. jūlijam, pieņem tehniskās specifikācijas, kas attiecas uz šādām IB pielikuma daļām:

a) II nodaļas

- punkta 17. apakšpunktu:

reģistrācijas kontrolierīču darbības kļūdu paziņojumu izvadīšana uz displeja un izdrukāšana,

- d) punkta 18. apakšpunktu:

vadītāja karšu darbības kļūdu paziņojumu izvadīšana uz displeja un izdrukāšana,

- d) punkta 21. apakšpunktu:

kopsavilkuma pārskatu izvadīšana uz displeja un izdrukāšana;

b) III nodaļas

- a) punkta 6.3 apakšpunktu:

transportlīdzekļa elektronisko ierīču aizsardzības standarti pret elektriskā un magnētiskā lauka traucējumiem,

- a) punkta 6.5. apakšpunktu:

visas sistēmas aizsardzība (drošība),

- c) punkta 1. apakšpunktu:

brīdinājuma signāli par reģistrācijas kontrolierīces darbības iekšējiem traucējumiem,

- c) punkta 5. apakšpunktu:

brīdinājuma signālu formāts,

- f) punktu:

maksimālas pielaides;

c) IV nodaļas A daļā:

- 4. punktu:

standarti,

- 5. punktu:

drošība, ieskaitot datu aizsardzību,

- 6. punktu:

temperatūras diapazons,

- 8. punktu:

elektriskie raksturlielumi,

- 9. punktu:

vadītāja kartes loģiskā struktūra,

- 10. punktu:

funkcijas un komandas,

- 11. punktu:

pamatdatnes,

un IV nodaļas B daļā;

d) V nodaļu:

drukas ierīču un izdruku standarts."

11. Regulas 18. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"18. pants

1. Gadījumos, kad izdarīta atsauce uz šajā pantā noteikto procedūru, Komisijai palīdz komiteja, ko izveido no dalībvalstu pārstāvjiem, un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Komisijas pārstāvis komitejai iesniedz veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par projektu termiņā, kuru atkarībā no jautājuma steidzamības var noteikt priekšsēdētājs. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kas Līguma 148. panta 2. punktā paredzēts gadījumiem, kad Padomei jāpieņem lēmums pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsīm komitejā ir tāda vērtība, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar komitejas atzinumu.

b) Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu. Ja trīs mēnešu laikā pēc dienas, kad jautājums iesniegts Padomē, tā nav pieņēmusi lēmumu, paredzētos pasākumus pieņem Komisija."

12. Ar šo pievieno IB pielikumu, kas dots šīs regulas pielikumā.

2. pants

1. a) 24 mēnešos pēc dienas, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicēts tiesību akts, kas jāpieņem kārtībā, kura noteikta 17. panta 2. punktā Regulā (EEK) Nr. 3821/85, kurā izdarīti grozījumi ar šo regulu, transportlīdzekļos, ko pirmoreiz nodod ekspluatācijā, jābūt uzstādītām reģistrācijas kontrolierīcēm, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas Regulas (EEK) Nr. 3821/85 IB pielikumā.

b) No šā punkta a) apakšpunkta spēkā stāšanās dienas pasažieru pārvadājumiem izmantojamajiem transportlīdzekļos ar maksimālo svaru virs 10 tonnām, kuros ir vismaz astoņas sēdvietas pasažieriem, neieskaitot autovadītāja vietu, kā arī kravu pārvadājumiem izmantojamajos transportlīdzekļos ar maksimālo svaru virs 12 tonnām, kuri pirmoreiz reģistrēti no 1996. gada 1. janvāra, jā signālu pārraide uz tajos uzstādītajām reģistrācijas kontrolierīcēm ir elektriskā, jāatbilst Regulas (EEK) Nr. 3821/85 IB pielikumā noteiktajām prasībām gadījumos, kad šīs ierīces tiek nomainītas.

2. Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās var izsniegt vadītāja kartes 21 mēneša laikā pēc 1. punkta a) apakšpunktā minētā tiesību akta publicēšanas dienas.

3. Ja 12 mēnešos pēc 1. punktā minētā tiesību akta publicēšanas dienas kādam to reģistrācijas kontrolierīču komponentam, kuras atbilst Regulas (EEK) Nr. 3821/85 IB pielikumā noteiktajām prasībām, nav piešķirts EK tipa apstiprinājums, Komisija iesniedz Padomei priekšlikumu pagarināt 1. un 2. punktā noteiktos termiņus.

4. Līdz 2. punktā noteiktajam termiņam tādu autotransporta līdzekļu vadītāji, kuros uzstādītas reģistrācijas kontrolierīces, kas atbilst Regulas (EEK) Nr. 3821/85 IB pielikumā noteiktajām prasībām, un kuriem kompetentās iestādes vēl nav spējušas izdot vadītāja kartes, darba dienas beigās no reģistrācijas kontrolierīces izdrukā tajā reģistrētos datus par dažādiem laikposmiem, uz izdrukas norāda savus personas identifikācijas datus (vārdu, uzvārdu un autovadītāja apliecības numuru) un parakstās.

3. pants

Direktīvā 88/599/EEK ar šo izdara turpmāk minētos grozījumus.

1. Direktīvas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Brauciena laikā uz ceļa veicamo pārbaužu elementi ir šādi:

- autotransporta līdzekļa vadīšanas ilgums dienas laikā, dienas darba pārtraukumi un atpūtas laiks; konstatējot acīmredzamus pārkāpumus, arī iepriekšējās dienas reģistrācijas diagrammas, kurām jābūt transportlīdzeklī saskaņā ar 15. panta 7. punktu Regulā (EEK) Nr. 3821/85, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2135/98 [9], un/vai dati, kas par to pašu laikposmu saglabāti vadītāja kartē un/vai IB pielikumā noteiktajām prasībām atbilstīgas reģistrācijas kontrolierīces atmiņā,

- visi transportlīdzekļa pieļaujamā ātruma pārsniegšanas gadījumi Regulas (EEK) Nr. 3821/85 15. panta 7. punktā minētajos laikposmos, ko nosaka kā ātruma pārsniegšanu ilgāk nekā vienu minūti N3 kategorijas transportlīdzekļiem virs 90 km/h, bet M3 kategorijas transportlīdzekļiem - virs 105 km/h (transportlīdzekļu atbilstība N3 un M3 kategorijai noteikta I pielikumā Direktīvai 70/156/EEK) [10],

- vajadzības gadījumā - iepriekšējo 24 stundu laikā reģistrācijas kontrolierīces reģistrētais transportlīdzekļa momentānais ātrums,

- vajadzības gadījumā - pēdējais nedēļas atpūtas laikposms,

- reģistrācijas kontrolierīces darbības pareizība (iespējamie ierīces un/vai vadītāja kartes, un/vai reģistrācijas diagrammu izmantošanas pārkāpumi) vai - atbilstīgos gadījumos - pārbaude, vai transportlīdzeklī ir 14. panta 5. punktā Regulā Nr. 3820/85 minētie dokumenti."

2. Ar šādu punktu aizstāj 4. panta 3. punktu:

"3. Saskaņā ar šo pantu kompetentajās izstādēs veiktajām pārbaudēm, kurām izmanto atbilstīgus dokumentus un/vai informāciju, ko pēc šo iestāžu pieprasījuma iesniedz uzņēmumi, ir tāds pats statuss, kā pārbaudēm, ko veic uzņēmumos."

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1998. gada 24. septembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Farnleitner

[1] OV C 243, 31.8.1994., 8. lpp. un OV C 370, 31.12.1985., 1. lpp.

[2] OV C 110, 21.4.1995., 19. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1995. gada 13. jūlija atzinums (OV C 249, 25.9.1995., 128. lpp.), Padomes 1997. gada 11. decembra kopēja nostāja (OV C 43, 9.2.1998., 6. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1998. gada 31. marta lēmums (OV C 138, 4.5.1998., 26. lpp.).

[4] OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1056/97 (OV L 154, 12.6.1997., 21. lpp.).

[5] OV L 370, 31.12.1985., 1. lpp.

[6] OV L 197, 18.7.1987., 33. lpp.

[7] OV L 325, 29.11.1988., 55. lpp.

[8] OV L 57, 2.3.1992, 27. lpp.

[9] Padomes Regula (EK) Nr. 2135/98 (1998. gada 24. septembris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un Direktīvu 88/599/EEK attiecībā uz Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Regulas (EEK) Nr. 3821/85 piemērošanu (OV L 274, 9.10.1998., 1. lpp.).

[10] Padomes Direktīva 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu autotransporta līdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanas jautājumos (OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/27/EK (OV L 233, 25.8.1997., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

IB PIELIKUMS

KONSTRUKCIJAI, TESTĒŠANAI, UZSTĀDĪŠANAI UN INSPEKCIJAI NOTEIKTĀS PRASĪBAS

I DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā:

"reģistrācijas kontrolierīce" ir : ierīču kopums, kas paredzēts uzstādīšanai autotransporta līdzekļos datu parādīšanai un to automātiskai vai pusautomātiskai reģistrēšanai vai saglabāšanai par šo transportlīdzekļu kustību un dažiem to vadītāju darba laikposmiem. Šajā ierīcē ietilpst kabeļi, devēji, elektroniska vadītāja informācijas ierīce, viens vai divi karšu nolasītāji vienas vai divu vadītāja karšu nolasīšanai, iebūvēta vai atsevišķi uzstādīta drukas ierīce, ierīces datu izvadīšanai uz displeja, ierīces atmiņā ierakstīto datu lejupielādei, ierīces informācijas ivadīšanai uz displeja vai izdrukāšanai pēc pieprasījuma, un ierīces dienas darba laikposma sākuma un beigu vietas ievadīšanai;

"datu atmiņa" ir : reģistrācijas kontrolierīcē iebūvētā elektronisku datu glabāšanas sistēma, kurā var saglabāt reģistrācijas kontrolierīcē vismaz 365 dienu laikā ierakstītos datus. Atmiņas aizsardzībai jābūt tādai, kas novērš nesankcionētas piekļūšanas iespējas, datu viltošanu un uzrāda visus šāda veida mēģinājumus;

"vadītāja karte (ar atmiņu)" ir : maināma ierīce informācijas pārnešanai un glabāšanai, ko katram autovadītājam piešķir dalībvalstu kompetentās iestādes vadītāja identifikācijai un būtisku datu saglabāšanai. Vadītāja kartes (ar atmiņu) formāts un tehniskās specifikācijas atbilst šā pielikuma IV nodaļā noteiktajām prasībām;

"reģistrācijas kontrolierīces konstante" ir : skaitliski izteiktais raksturlielums, ar ko uzdod ieejas signālu, kas vajadzīgs brauciena viena kilometra parādīšanai un reģistrēšanai; šī konstante jāizsaka kā apgriezienu skaits uz vienu kilometru (k =… apgr./km) vai impulsu skaits uz vienu kilometru (k =… imp./km);

"transportlīdzekļa raksturojuma koeficients" ir : skaitliski izteiktais raksturlielums, ar ko uzdod izejas signālu laikā, kamēr transportlīdzeklis izmēģinājumu standartapstākļos (skatīt VII nodaļas e) punktu) nobrauc vienu kilometru lielu attālumu, un ko dod transportlīdzekļa detaļa (pārnesumkārbas dzenamā ass vai vārpsta), kas to savieno ar reģistrācijas kontrolierīci. Raksturojuma koeficientu izsaka ar apgriezienu skaitu uz vienu kilometru (w =… apgr./km) vai impulsu skaitu uz vienu kilometru (w =… imp./km);

"riteņu riepu faktiskais apkārtmērs" nozīmē : vidējo attālumu, ko, pārvietojot transportlīdzekli, nobrauc velkošie riteņi, veicot vienu pilnu apgriezienu. Šis attālums jāmēra izmēģinājumu standartapstākļos (skatīt VII nodaļas e) punktu), un to izsaka formā "l =… mm"; gadījumos, kad tas iespējams, šo attālumu var aprēķināt teorētiski, ņemot vērā maksimāli pieļaujamās slodzes sadalījumu uz asīm;

"izmēģinājumu stacijas karte" nozīmē : reģistrēšanas ierīces karšu nolasītājā izmantošanai paredzētu maināmu datu pārneses un glabāšanas ierīci, ko dalībvalstu kompetentās iestādes izdod iestādēm, ko tās pilnvarojušas. Izmēģinājumu stacijas kartē ir pilnvarotās iestādes identifikācijas dati, un ar tās palīdzību reģistrācijas kontrolierīces var izmēģināt, kalibrēt un ieprogrammēt;

"kontroles karte" nozīmē : reģistrācijas kontrolierīces karšu nolasītājā izmantošanai paredzētu maināmu datu pārneses un glabāšanas ierīci, ko dalībvalstu iestādes izdod kompetentām iestādēm piekļūšanai kontrolierīces atmiņā vai vadītāja kartē saglabātajiem datiem to nolasīšanai, izdrukāšanai un/vai lejupielādei;

"uzņēmuma datu karte" nozīmē :

maināmu datu pārneses un glabāšanas ierīci, ko dalībvalstu kompetentās iestādes izdod transportlīdzekļu īpašniekiem, kuros uzstādītas reģistrācijas kontrolierīces.

Ar uzņēmuma datu kartes palīdzību var datus izvadīt uz displeja, veikt datu lejupielādi un tos izdrukāt no uzņēmuma transportlīdzekļos uzstādīto reģistrācijas kontrolierīču atmiņas ierīcēm;

"kalendāra diena" nozīmē : dienu no pulksten 00.00 līdz 24.00. Visas kalendāra dienas saistītas ar koordinēto pasaules laiku (UTC);

"lejupielāde" nozīmē :

transportlīdzeklī uzstādītajā atmiņas ierīcē vai vadītāja kartes atmiņā saglabāto datu vai to daļas kopēšanu.

Lejupielādes laikā atmiņā saglabātie dati nedrīkst tikt pārveidoti vai dzēsti.

Lejupielādēti dati jāaizsargā tādā veidā, lai varētu konstatēt datu viltošanas mēģinājumus; jābūt nosakāmam, vai lejupielādēti dati ir autentiski.

Lejupielādētos datus saglabā pilnvarotām personām izmantojamā formā;

"transportlīdzekļa identifikācija" nozīmē :

numuru(us) transportlīdzekļa identifikācijai pēc sērijas numura (TAN) un/vai reģistrācijas numura (TRN).

II REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪCES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS UN FUNKCIJAS

Ar kontrolierīcēm jānodrošina iespējas reģistrēt, saglabāt atmiņā, izvadīt uz displeja un izdrukāt turpmāk minētos datus.

a) Reģistrēt un saglabāt datu atmiņā:

1. Transportlīdzekļa nobraukto attālumu ar precizitāti līdz 1 km;

2. Transportlīdzekļa ātrumu:

2.1. Transportlīdzekļa momentāno ātrumu ik pēc vienas sekundes vismaz pēdējas 24 stundas transportlīdzekļa izmantošanas laika,

2.2. Transportlīdzekļa atļautā maksimālā ātruma pārsniegšanu, ko nosaka kā ātruma pārsniegšanu ilgāk nekā vienu minūti N3 kategorijas transportlīdzekļiem virs 90 km/h, bet M3 kategorijas transportlīdzekļiem - virs 105 km/h (ar pulksteņa laiku, datumu, maksimālo braukšanas ātrumu atļautā ātruma pārsniegšanas laikā, vidējo braukšanas ātrumu attiecīgajā laikposmā);

3. Transportlīdzekļa vadīšanas ilgumu ar precizitāti līdz vienai minūtei (norādot pulksteņa laikus un datumus);

4. Citus darba vai ar darbu saistītus laikposmus ar precizitāti līdz vienai minūtei (norādot pulksteņa laikus un datumus);

5. Darba pārtraukumus un ikdienas atpūtas laiku ar precizitāti līdz vienai minūtei (norādot pulksteņa laikus un datumus);

6. Elektroniskajās reģistrācijas kontrolierīcēs, kas reģistrē attāluma un ātruma devēja signālus, ko uz to pārraida elektriska signāla veidā, visus elektriskās strāvas padeves pārtraukumus (izņemot apgaismojumam) reģistrācijas kontrolierīcēm, kā arī attāluma un ātruma devējam, kas ilgāki par 100 milisekundēm, un signāla padeves pārtraukumus uz attāluma un ātruma devēju, norādot datumu, pulksteņa laiku, pārtraukuma ilgumu un vadītāja kartes numuru;

7. Vadītāja kartes numuru, tās ievietošanas un izņemšanas laikus un datumus;

8. Par katru pirmoreiz ievietotu vadītāja karti, kas pirms tam izmantota citā reģistrācijas kontrolierīcē:

- pašreizējo transportlīdzekļa vadīšanas ilgumu pēc iepriekšējā pārtraukuma vai atpūtas laikposma,

- vadīšanas ilgumu dienas laikā pēc pēdējā vismaz astoņu stundu atpūtas laikposma,

- vadīšanas ilgumu dienas laikā starp diviem vismaz astoņu stundu atpūtas laikposmiem iepriekšējās 27 kalendāra dienās, norādot pulksteņa laiku, datumu un ilgumu,

- kopējo vadīšanas ilgumu kārtējās nedēļas un iepriekšējās nedēļas laikā, un kopējo vadīšanas ilgumu divu pilnu iepriekšējo nedēļu laikā,

- vismaz astoņu stundu ilgus kārtējās dienas un iepriekšējo 27 kalendāra dienu atpūtas laikposmus, visos gadījumos norādot pulksteņa laiku, datumu un ilgumu,

- vadīto transportlīdzekļu reģistrācijas numurus;

9. Datumu, pulksteņa laiku un laiku, cik ilgi transporta līdzeklis vadīts, neievietojot vadītāja karti vai tai nefunkcionējot;

10. Par darba dienas sākuma un beigu vietām reģistrētos datus;

11. Automātiski identificējamus reģistrācijas kontrolierīces sistēmas darbības defektus ar datumu, laiku un vadītāja kartes numuru;

12. Vadītāja kartes defektus, ar datumu, laiku un vadītāja kartes numuru;

13. Apstiprinātā montiera vai darbnīcas kartes numuru, norādot vismaz iepriekšējās reģistrācijas kontrolierīces uzstādīšanas pārbaudes un/vai periodiskās inspekcijas datumu, kas veikta saskaņā ar VII nodaļas c) un d) punkta noteikumiem;

14. Kontroles kartes numuru, norādot kontroles kartes ievietošanas datumu un kontroles veidu (uz displeja, izdrukas vai ar lejupielādi). Ja kontrole veikta, izmantojot lejupielādi, vajadzētu būt reģistrētam laikposmam, par kuru dati nokopēti;

15. Regulēšanas laiku, norādot datumu, pulksteņa laiku un kartes numuru;

16. Transportlīdzekļa vadīšanas režīmu (viens autovadītājs/apkalpe - autovadītājs/vadītāja palīgs).

b) Datu saglabāšana vadītāja kartē:

1. Būtiskie dati, kas attiecas uz a) punkta 3. 4. un 5. apakšpunktā minētajiem laikposmiem par vismaz iepriekšējām 28 kalendāra dienām, un izmantotā transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, kā arī a) punkta 10., 14. un 16. apakšpunktā minētie dati;

2. Notikumi un defekti, kas minēti a) punkta 6., 11. un 15. apakšpunktā, un izmantotā transportlīdzekļa reģistrācijas numurs,

2.1. Vadītāja kartes ievietošanas un izņemšanas laiks un datums, attiecīgajā laikposmā nobrauktais attālums,

2.2. Vadītāja palīga kartes ievietošanas un izņemšanas laiks un datums, kartes numurs;

3. Vadītāja kartē dati jāreģistrē un jāsaglabā tā, lai nebūtu nekādu to viltošanas iespēju.

c) Datu reģistrācija un saglabāšana, ja transportlīdzeklim ir divi autovadītāji:

transportlīdzekļos, kuriem ir divi autovadītāji, a) punkta 3. apakšpunktā minētais vadīšanas laiks jāreģistrē un jāsaglabā tā autovadītāja kartē, kas vada transportlīdzekli. Kontrolierīcei jāreģistrē un jāsaglabā datu atmiņā un vienlaikus arī abās vadītāju kartēs atšķirīga informācija par a) punkta 4. un 5. apakšpunktā minētajiem datiem.

d) Datu izvadīšana uz displeja vai izdrukāšana pēc pilnvarota lietotāja pieprasījuma:

1. Vadītāja kartes numurs un derīguma termiņš;

2. Kartes turētāja vārds un uzvārds;

3. Pašreizējais vadīšanas ilgums kopš pēdējā pārtraukuma vai atpūtas laikposma;

4. Vadīšanas ilgums dienas laikā pēc iepriekšējā vismaz astoņu stundu atpūtas laikposma;

5. Vadīšanas ilgums dienā pēc vismaz astoņu stundu atpūtas laikposmiem iepriekšējās 27 kalendāra dienās, kurās autovadītājs vadījis transportlīdzekli, norādot pulksteņa laiku, datumu un ilgumu;

6. Kopējas vadīšanas ilgums kārtējās nedēļas un iepriekšējās nedēļas laikā, un kopējais vadīšanas ilgums divu pilnu iepriekšējo nedēļu laikā;

7. Pārējie darba un ar darbu saistītie laikposmi;

8. Vismaz astoņu stundu dienas atpūtas laikposmi kārtējā dienā un iepriekšējās 27 dienās, norādot datumu, laiku un ilgumu;

9. Iepriekšējo 28 kalendāra dienu laikā vadīto transportlīdzekļu reģistrācijas numuri, norādot ar katru transportlīdzekli, kā arī dienā nobraukto attālumu, laiku, kad pirmoreiz ievietota un pēdējoreiz izņemta vadītāja karte, kā arī transportlīdzekļa nomaiņas laiks;

10. Laika korekcija, norādot datumu, laiku un kartes numuru;

11. Elektriskās strāvas padeves pārtraukumi reģistrācijas kontrolierīcei ar datumu, laiku un ilgumu (kā noteikts a) punkta 6. apakšpunktā);

12. Devēja darbības pārtraukumi ar datumu, laiku, ilgumu un vadītāja kartes numuru (kā noteikts a) punkta 6. apakšpunktā);

13. Vadītā transporta līdzekļa sērijas numurs (TAN) un/vai reģistrācijas numurs (TRN);

14. Transportlīdzekļa vadīšana pēdējo 28 kalendāra dienu laikā, nelietojot vadītāja karti saskaņā ar a) punkta 9. apakšpunktu;

15. Dati par saglabāto informāciju, kas attiecas uz autovadītāju (kas noteikti c) punktā);

16. Reģistrētie dati par dienas darba laikposma sākuma un beigu vietām;

17. Automātiski identificējamie reģistrācijas kontrolierīces sistēmas darbības defekti ar datumu, laiku un vadītāja kartes numuru;

18. Vadītāja kartes defekti ar datumu un laiku, kā arī vadītāja kartes numuru;

19. Kontroles kartes numurs, norādot kontroles kartes ievietošanas datumu un kontroles veidu (uz displeja, izdrukas vai izmantojot lejupielādi). Ja kontrole veikta, izmantojot lejupielādi, vajadzētu būt reģistrētam laikposmam, par kuru dati nokopēti;

20. Atļautā ātruma pārsniegšana saskaņā ar a) punkta 2.2 apakšpunktu kārtējās nedēļas laikā un noteikti arī iepriekšējās nedēļas pēdējā darba dienā, norādot datumu, laiku un vadītāja kartes numuru;

21. Kopsavilkuma pārskati, pēc kuriem var pārbaudīt Regulā (EEK) Nr. 3820/85 un Regulā (EEK) Nr. 3821/85, kā arī Direktīvā 88/599/EEK noteikto prasību ievērošanu.

III REĢĀCIJAS KONTROLIERĪCĒM NOTEIKTĀS KONSTRUKTĪVĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS

a) Vispārīgas prasības

1.1. Reģistrācijas kontrolierīcēs ietverot vai tām pieslēdzot jebkādu apstiprinātu vai neapstiprinātu papildu ierīci vai ierīces, tās nedrīkst traucēt vai radīt iespējas traucēt reģistrācijas kontrolierīču pareizu darbību. Reģistrācijas kontrolierīces jāiesniedz apstiprināšanai komplektā ar šādām papildu ierīcēm.

1.2. Reģistrācijas kontrolierīcēm pareizi jādarbojas visos Kopienas teritorijā parasti novērojamajos klimatiskajos apstākļos.

2. Materiāli

2.1. Visām reģistrācijas kontrolierīču sastāvdaļām jābūt izgatavotām no pietiekami stabiliem un mehāniski izturīgiem materiāliem ar pastāvīgām elektriskām un magnētiskām īpašībām.

2.2. Visas kontrolierīču daļu pārmaiņas vai to ražošanai izmantojamo materiālu nomaiņa pirms ieviešanas ražošanā jāapstiprina iestādē, kura reģistrācijas kontrolierīcei piešķīrusi tipa apstiprinājumu.

3. Nobrauktā attāluma mērīšana

Nobraukto attālumu var mērīt un reģistrēt:

- ietverot transportlīdzekļa kustību uz priekšu un atpakaļgaitā vai

- ietverot tikai kustību uz priekšu.

Atpakaļgaitas kustības reģistrācija nekādā veidā nedrīkst ietekmēt pārējo datu reģistrācijas skaidrību vai precizitāti.

4. Ātruma mērīšana

4.1. Mērāmo ātrumu diapazonam jāatbilst tipa apstiprinājuma sertifikātā norādītajam.

4.2. Mēraparātu pašsvārstību frekvencei un to rimšanai jābūt tādām, lai instrumenti, kas rāda un reģistrē ātrumu, mēraparāta pieļaujamās kļūdas robežās varētu sekot līdz 2 m/s2 lielām paātrinājuma pārmaiņām.

5. Laika skaitīšana (pulkstenis)

Laika skaitīšanai izmanto ciparu tehniku. Ja vajadzīgs, precīzu laiku iestāda pilnvarotās darbnīcās. Pulksteņa iekšējais laiks ir vienotās saskaņotās laika sistēmas UTC laiks. Autovadītājs var mainīt uz ekrāna redzamā laika rādījumus.

5.1. Laika skaitīšanu reģistrācijas kontrolierīcēs veic automātiski.

5.2. Pulksteņa laiku reģistrācijas kontrolierīču atmiņā var atgriezt sākuma stāvoklī, tikai ieliekot apstiprinātās darbnīcas karti.

6. Apgaismojums un aizsardzība

6.1. Ierīces vizuālajiem instrumentiem jābūt pietiekami apgaismotiem ar tādu apgaismojumu, kas neapžilbina.

6.2. Normālos ekspluatācijas apstākļos kontrolierīces iekšējām daļām jābūt aizsargātām pret mitrumu un putekļiem. Aizsardzībai pret datu viltošanu tām turklāt jābūt ievietotām plombējamā apvalkā.

6.3. Aizsardzība pret elektriskā un magnētiskā lauka traucējošo ietekmi jānodrošina atbilstīgi autotransporta līdzekļos izmantojamajām elektroniskajām ierīcēm noteiktajiem standartiem.

6.4. Kabeļiem reģistrācijas kontrolierīču savienošanai ar devēju jābūt aizsargātiem ar elektronisku uzraudzību, piemēram, signāla kodēšanu, ar kuru šajā sistēmas daļā var atklāt ierīces, kas nav vajadzīgas reģistrācijas kontrolierīces pareizas darbības nodrošināšanai un kas spēj radīt reģistrācijas kontrolierīču pareizas darbības traucējumus, radot īsslēgumus, pārtraucot elektronisko datu pārraidi no ātruma un attāluma devēja, vai arī tos pārveidojot, vai arī dublējot kādu citu apstiprinātu ierīču darbību gadījumos, kad tā tiek pieslēgta un izmantota.

6.5. Sistēmai kopumā, ieskaitot pieslēgumus ātruma un attāluma devējam, jābūt drošai pret datu viltošanu.

6.6. Reģistrācijas kontrolierīcēm pašām jāatklāj to darbības defekti.

b) Vizuālie instrumenti

Instrumentu rādījumiem jābūt redzamiem reģistrācijas kontrolierīču ārpusē, un tiem jābūt skaidri, viegli un nepārprotami nolasāmiem arī tad, ja transportlīdzeklī ir divi vadītāji.

Instrumentiem ar ekrānu jābūt iespējām II nodaļas d) punktā minēto informāciju pēc vajadzības izvadīt uz displeja. Jābūt iespējām informāciju izvadīt selektīvi vai noteiktā secībā.

c) Brīdinājuma signāli

1. Autovadītāju brīdina vismaz 30 sekundes, ja transportlīdzekli vada:

- kad nav ievietota vadītāja karte,

- kad karte nedarbojas pareizi,

- kad vadītāja karte ielikta nepareizā vietā,

- kad reģistrācijas kontrolierīce atklājusi vienu vai vairākus tās darbības iekšējo traucējumu gadījumus, jo īpaši II nodaļas d) punkta 17. un 18. apakšpunktā minētos traucējumus,

- pārsniedzot II nodaļas a) punkta 2.2 apakšpunktā noteiktos maksimālā ātruma ierobežojumus.

2. Autovadītāju brīdina 15 minūtes pirms četrarpus stundu ilga nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanas un deviņu stundu ilga vadīšanas laika pārsniegšanas dienā, kā arī tieši šo laiku pārsniegšanas brīdī.

3. Autovadītāju brīdina 15 minūtes, pirms netiek ievērots noteiktais astoņu stundu dienas atpūtas laikposms aizvadīto 24 stundu laikā, kā arī tieši šā laika neievērošanas sākumā.

4. Pēc transportlīdzekļa īpašnieka pieprasījuma var uzstādīt papildu brīdinājuma signālus.

5. Brīdinājuma signālu forma

Brīdinājuma signāli var būt dzirdami vai redzami, vai arī abu veidu signālu kombinācija, un tiem jābūt lietotājam viegli atpazīstamiem.

d) Atmiņa

1. Laikposmi, kas minēti II pielikuma a) punkta 3., 4. un 5. apakšpunktā, jāsaglabā atmiņā katru reizi, kad tiek veiktas darbības vai režīma izmaiņas.

2. Transportlīdzekļa kustības laikā atmiņā automātiski jāsaglabā vadīšanas laiks.

3. Pārējie šā regula 15. panta 3. punkta otrā ievilkuma b), c) un d) apakšpunktā norādītie laikposmi atmiņā jāsaglabā atsevišķi, vajadzības gadījumos izmantojot darbības selektora ierīci.

e) Apzīmējumi

1. Uz reģistrācijas kontrolierīces instrumentu paneļa jābūt šādiem apzīmējumiem:

- skaitļa tuvumā, kas rāda nobraukto attālumu, jābūt attāluma mērvienībai, kas apzīmēta ar saīsinājumu "km",

- blakus skaitlim, kas rāda kustības ātrumu, jābūt uzrakstam "km/h".

2. Uz reģistrācijas kontrolierīces jābūt redzamai apraksta plāksnītei, uz kuras norādīti šādi dati:

- ierīces ražotāja nosaukums un adrese,

- ierīces ražotāja sērijas numurs un izgatavošanas gads,

- reģistrācijas kontrolierīces tipa apstiprinājuma zīme,

- reģistrācijas kontrolierīces konstante formā "k =… apgr./km" vai "k =… imp./km",

- nav obligāti, bet var norādīt ātruma mērījumu diapazonu 1. apakšpunktā norādītajā formā.

Šo informāciju pēc pieprasījuma var parādīt arī reģistrācijas kontrolierīce.

f) Maksimāli pieļaujamās kļūdas (rādošie un reģistrējošie instrumenti)

1. Maksimāli pieļaujamās kļūdas attiecas uz nobraukto attālumu, braukšanas ātrumu un laiku, un tās nosaka dinamometrā pirms uzstādīšanas, kā arī - VII nodaļā minētajos apstākļos - uzstādīšanas laikā, veicot periodiskās inspekcijas, kā arī ekspluatācijas laikā.

2. Maksimāli pieļaujamās kļūdas, kas minētas 1. apakšpunktā, noteiktas galējās temperatūrās, kas atbilst Kopienas teritorijā parasti novērojamajiem klimatiskajiem apstākļiem.

IV KARTE AR ATMIŅU

A. VADĪTĀJA KARTE (AR ATMIŅU)

1. Ievietošana un izņemšana

Reģistrācijas kontrolierīču konstrukcijai jābūt tādai, lai, pareizi ievietojot vadītāja karti (ar atmiņu) karšu nolasītājā, tā tur tiktu bloķēta, un attiecīgi vadītāja kartes dati tiktu automātiski saglabāti reģistrācijas kontrolierīces atmiņā. Vadītāja kartei jābūt izņemamai tikai tad, kad transportlīdzeklis ir apstājies un vajadzīgie dati ir saglabāti vadītāja kartē.

2. Vadītāja kartes atmiņas ietilpība

Vadītāja kartes atmiņas ietilpībai jābūt tādai, lai tajā varētu saglabāt II nodaļas c) punktā minētos datus par 28 kalendāra dienām, kurās autovadītājs faktiski vadījis transportlīdzekli. Ja karte ir pilna, jaunākie dati aizstāj vecākos.

3. Redzamie dati

Kartes 1. lappusē ir:

a) vārdi "Vadītāja karte" lieliem drukātiem burtiem kartes izdevējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās,

"Vadītāja karte" pārējās Kopienas dalībvalstu oficiālajās valodās fonā drukātiem burtiem:

spāņu : TARJETA DEL CONDUCTOR,

dāņu : FØRERKORT

vācu : FAHRERKARTE

grieķu : ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

angļu : DRIVER CARD

franču : CARTE DE CONDUCTEUR

gēlu : CÁRTA TIOMÁNAÍ

itāliešu : CARTA DEL CONDUCENTE

holandiešu : BESTUURDERSKAART

portugāļu : CARTÃO DE CONDUTOR

somu : KULJETTAJAKORTTI

zviedru : FÖRARKORT;

b) kartes izdevēja dalībvalsts (nav obligāti);

c) kartes izdevējas dalībvalsts apzīmējums negatīvdrukā zilas krāsas taisnstūrī, kam apkārt ir 12 dzeltenas zvaigznes; dalībvalstu apzīmējumi ir šādi:

B — Beļģija,

DK — Dānija,

D — Vācija,

GR — Grieķija,

E — Spānija,

F — Francija,

IRL — Īrija,

I — Itālija,

L — Luksemburga,

NL — Nīderlande,

A — Austrija,

P — Portugāle,

FIN — Somija,

S — Zviedrija,

UK — Apvienotā Karaliste;

d) numurēta informācija par izdoto karti šādā secībā:

1. Kartes turētāja uzvārds,

2. Kartes turētāja vārds(i),

3. Dzimšanas datums un vieta,

4. a) kartes izdošanas datums,

b) kartes derīguma termiņš,

c) kartes izdevējas iestādes nosaukums (var būt arī 2. lappusē),

d) administratīviem nolūkiem - numurs, kas atšķiras no 5. punktā norādītā (nav obligāti),

5. a) autovadītāja apliecības numurs, arī nomainītās apliecības numurs,

b) vadītāja kartes numurs, arī nomainītās kartes indeksa numurs,

6. Turētāja fotogrāfija,

7. Īpašnieka paraksts,

8. Turētāja parasta dzīvesvieta vai pasta adrese (nav obligāti).

Datus, kas norādīti 1., 2., 3. punktā, 4. punkta b) apakšpunktā, 5. punkta a) un b) apakšpunktā, glabā arī vadītāja kartes atmiņā.

Kartes 2. lappusē ir:

a) kartes 1. un 2. lappusē norādīto numurēto pozīciju apraksts;

b) ar vadītāja kartes pārvaldību nesaistīta informācija, ko var pievienot ar kartes turētāja īpašu rakstisku piekrišanu, šādi papildinājumi nekādi neietekmē parauga izmantošanu kā vadītāja karti.

+++++ TIFF +++++

4. Standarti

Vadītāja kartēm un reģistrācijas kontrolierīcēm jāatbilst šādiem standartiem:

- ISO 7810,

- ISO 7816-1,

- ISO 7816-2,

- ISO 7816-3,

- prISO 7816-4,

- prISO 10373,

- sīkām funkcionālām specifikācijām, kas noteiktas transportā uz zemes lietojamo identifikācijas karšu sistēmām.

5. Drošība un datu aizsardzība

Dažādas vadītāja kartes daļas domātas krāpšanas un viltojumu novēršanai, kā arī šādu mēģinājumu atklāšanai.

6. Temperatūras diapazons

Vadītāja kartēm pareizi jādarbojas visos Kopienas teritorijā parasti novērojamajos klimatiskajos apstākļos.

7. Kalpošanas laiks

Kartēm pareizi jādarbojas piecus gadus, ja tās izmanto, ievērojot noteiktās vides un elektriskās specifikācijas.

8. Elektriskie raksturlielumi

Kartes elektriskajiem raksturlielumiem jāatbilst autotransporta līdzekļos izmantojamo elektronisko ierīču specifikācijām.

9. Vadītāja karšu loģiskā struktūra

Karšu loģiskajai struktūrai jābūt noteiktai tā, lai garantētu to pienācīgu darbību un saderību ar visām reģistrācijas kontrolierīcēm, kas atbilst šajā pielikumā noteiktajām prasībām.

10. Funkcijas un komandas

Kartes funkcijām un komandām jāatbilst visām I nodaļas c) punktā un II nodaļas b) punktā minētajām funkcijām.

11. Pamatdatnes

Pamatdatņu specifikācijām jāatbilst 4. punktā minētajiem standartiem.

12. Īpaši noteikumi

Pēc apspriešanas ar Komisiju dalībvalstis kartes var papildināt ar krāsām vai apzīmējumiem, piemēram, valstu simboliem un drošības pazīmēm, ciktāl tas nav pretrunā ar pārējiem šā pielikuma noteikumiem.

B. IZMĒĢINĀJUMU STACIJAS KARTE (AR ATMIŅU), KONTROLES KARTE (AR ATMIŅU) UN UZŅĒMUMA DATU KARTE (AR ATMIŅU)

Izmēģinājumu staciju karšu, kontroles karšu un uzņēmumu datu karšu (ar atmiņu) specifikācijām jābūt tādām, lai, kartes izmantojot saskaņā ar I nodaļas g), h) un i) punkta noteikumiem, tās darbotos pareizi un būtu saderīgas ar visām reģistrācijas kontrolierīcēm, kas atbilst šajā pielikumā noteiktajām prasībām. Karšu struktūra jāizveido tā, lai nodrošinātu pieeju tikai to pilnvarotiem lietotājiem un tikai to funkciju veikšanai, kurām karte ir paredzēta.

V DRUKAS IERĪCES UN STANDARTA IZDRUKAS

1. Drukas ierīču konstrukcijai jābūt tādai, lai varētu sagatavot II nodaļas d) punktā minētās izdrukas ar izšķiršanas spēju, kurai būtu jānovērš visas neskaidrības, tās lasot. Izdrukām normālos glabāšanas apstākļos jābūt skaidri salasāmām un identificējamām vismaz vienu gadu.

Normālā temperatūrā un mitrumā tām jāsaglabā izmēri un reģistrētie dati.

Jābūt iespējām ierakstīt piezīmes ar roku, piemēram, autovadītājam parakstīties šajos dokumentos.

2. Izdruku minimālajam lielumam neatkarīgi no to formas jābūt pietiekamam II nodaļas d) punktā minētās informācijas izdrukāšanai.

Gadījumos, kad izdrukājamo datu apjoma palielināšanai jāapvieno vairākas atsevišķas izdrukas, šie dokumenti jāapvieno tā, lai to savienojuma punktos netrūktu datu, kas var apdraudēt to pareizu interpretāciju.

VI REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪČU UZSTĀDĪŠANA

a) Uzstādīšana

1. Reģistrācijas kontrolierīcēm jābūt aizsargātām pret nejaušiem bojājumiem.

2. Pilnvarotiem darbiniekiem jābūt iespējām pielāgot reģistrācijas kontrolierīces konstanti transportlīdzekļa raksturojuma koeficientam, izmantojot šim nolūkam piemērotu ierīci, kas pazīstama kā adapters.

Transporta līdzekļiem ar diviem un vairākiem velkošā tilta pārnesumiem jābūt uzstādītai pārslēdzējai ierīcei, ar ko dažādos pārnesumus var automātiski koriģēt pēc rādītājiem, ar kādiem, izmantojot adapteru, ierīce pielāgota izmantošanai transportlīdzeklī.

b) Uzstādīšanas plāksnīte

Pēc ierīces uzstādīšanas laikā veiktās pārbaudes labi redzamā vietā transportlīdzeklī blakus ierīcei vai tieši uz tās piestiprina uzstādīšanas plāksnīti. Uzstādīšanas plāksnīti nomaina ar jaunu katru reizi pēc tam, kad pēc apstiprinātā montiera vai apstiprinātajā darbnīcā veiktas inspekcijas tiek izdarītas ierīces kalibrēšanas izmaiņas.

Uz plāksnītes jābūt vismaz šādai informācijai:

- apstiprinātā montiera vai darbnīcas uzvārdam vai nosaukumam, adresei vai komercnosaukumam,

- transportlīdzekļa raksturojuma koeficientam formā "w =… apgr./km" vai "w =… imp./km",

- riteņa riepu faktiskajam apkārtmēram formā "I =… mm",

- datumam, kurā noteikts transportlīdzekļa raksturojuma koeficients un izmērīts riteņa riepu faktiskais apkārtmērs,

- transportlīdzekļa šasijas numura pēdējiem astoņiem cipariem.

c) Plombas

1. Jābūt noplombētām šādām detaļām:

a) visiem savienojumiem, kuru atslēgšana varētu radīt neatklājamu datu sagrozīšanu vai to zaudēšanu,

b) visiem apvalkiem, zem kuriem piekļūst shēmām un ķēdēm vai mehānismiem, kuru sagrozīšana var ietekmēt reģistrācijas kontrolierīces pienācīgu darbību, vai ar kuriem iespējams izdarīt nesankcionētas kontrolierīces raksturlielumu izmaiņas,

c) uzstādīšanas plāksnītei, ja vien tā nav piestiprināta tā, ka to nevar noņemt, nesabojājot uz tās esošās atzīmes.

2. Plombu atrašanās vietas noteikti jānorāda tipa apstiprinājuma sertifikātos, un to efektivitātes pārbaude ietilpst tipa apstiprināšanas procedūrās.

3. Plombas, kas minētas 1.b apakšpunktā, drīkst noņemt:

- avāriju gadījumos,

- lai uzstādītu, noregulētu vai remontētu ātruma ierobežošanas ierīci vai kādu citu ierīci, kas veicina ceļu satiksmes drošības paaugstināšanos ar nosacījumu, ka reģistrācijas kontrolierīce turpina darboties droši un pareizi, un apstiprinātais montieris vai apstiprinātā darbnīcā (saskaņā ar VII nodaļas noteikumiem) to noplombē tūlīt pēc ātruma ierobežotāja vai citu ierīču uzstādīšanas, kuras veicina ceļu satiksmes drošības paaugstināšanos, bet visos pārējos gadījumos - septiņu dienu laikā.

Par visiem gadījumiem, kad tiek noņemtas plombas, jāsastāda rakstisks paziņojums, kurā jānorāda šādas rīcības iemesli, un tas jāiesniedz attiecīgajai kompetentajai iestādei.

VII PĀRBAUDES UN INSPEKCIJAS

a) Izmēģinājumu staciju (montieru un darbnīcu) apstiprināšana

Dalībvalstis izraugās iestādes pārbaužu un inspekciju veikšanai.

b) Jaunu un izremontētu instrumentu sertificēšana

Katra atsevišķa ierīce, gan jauna, gan izremontēta, jāsertificē attiecībā uz tās pareizu darbību, kā arī rādījumu un reģistrēto datu precizitāti atbilstīgi III nodaļas f) punkta 1. apakšpunktā noteiktajām maksimāli pieļaujamajām kļūdām, tās plombējot saskaņā ar VI nodaļas c) punkta 1. apakšpunktu, vai reģistrācijas kontrolierīču datu atmiņā ievadot ekvivalentu informāciju ciparu formā.

c) Uzstādīšanas inspekcija un programmēšana

1. Pēc uzstādīšanas transportlīdzeklī reģistrācijas kontrolierīcei un visu ar to saistīto ierīču kopumam jāatbilst III nodaļas f) punkta 2. apakšpunkta noteikumiem par maksimāli pieļaujamajām kļūdām.

2. Reģistrācijas kontrolierīcē jābūt ieprogrammētam:

- uzstādīšanas testa datumam,

- koordinētajam pasaules laikam UTC,

- transportlīdzekļa sērijas numuram (TAN) un reģistrācijas numuram (TRN),

- darbnīcas kartes numuram, kas izdota apstiprinātam montierim vai apstiprinātai darbnīcai.

d) Periodiskās inspekcijas

1. Transportlīdzekļos uzstādīto reģistrācijas kontrolierīču periodiskās inspekcijas jāveic pēc visiem šo kontrolierīču remontiem, transportlīdzekļa raksturojuma koeficienta izmaiņām, vai mainoties transportlīdzekļa riteņa riepu faktiskajam apkārtmēram, vai ne retāk kā reizi divos gados pēc pēdējās inspekcijas; tās var izdarīt kopā ar transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm.

Šajās inspekcijās jāpārbauda:

- vai reģistrācijas kontrolierīce darbojas pienācīgi, ieskaitot datu lejupielādi uz darbnīcas karti un no tās,

- vai ir nodrošināta atbilstība III nodaļas f) punkta 2. apakšpunkta noteikumiem par ierīces maksimāli pieļaujamajām kļūdām,

- vai u reģistrācijas kontrolierīces ir tipa apstiprinājuma zīme,

- vai ir piestiprināta uzstādīšanas plāksne,

- vai uz kontrolierīces un citām ierīcēm nav bojātas plombas,

- nosaka, kāds ir riteņu riepu faktiskais apkārtmērs.

2. Reģistrācijas kontrolierīcē jābūt ieprogrammētam:

- periodiskās inspekcijas datumam,

- koordinētajam pasaules laikam UTC,

- transportlīdzekļa sērijas numuram (TAN) un reģistrācijas numuram (TRN),

- apstiprinātās darbnīcas kartes numuram.

3. Šādās inspekcijās jānomaina arī uzstādīšanas plāksne vai tai ekvivalenta informācija reģistrācijas kontrolierīces datu atmiņā ciparu formā.

e) Kļūdu noteikšana

Kļūdas uzstādīšanas un ekspluatācijas laikā jānosaka, ievērojot šādus noteikumus, kas uzskatāmi par izmēģinājumu standartapstākļiem:

- transportlīdzeklis ir bez kravas un normālā tehniskā kārtībā,

- gaisa spiediens riepās atbilst ražotāja instrukcijās noteiktajam,

- riepu nodilums nepārsniedz valstī pieņemtajos normatīvajos aktos noteikto lielumu,

- transportlīdzekļa kustība: transportlīdzeklis ar tajā iebūvētā motora radīto vilci veic taisnvirziena kustību pa līdzenu horizontālu virsmu ar ātrumu 50 ± 5 km/h. Mērāmajam attālumam jābūt vismaz 1000 m,

- ar noteikumu, ka precizitāte ir salīdzināma, testēšanai var izmantot arī atbilstīgu dinamometru.

"

--------------------------------------------------

Top