Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3821

Padomes Regula (EEK) Nr. 3821/85 (1985. gada 20. decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā

OJ L 370, 31.12.1985, p. 8–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 28 - 41
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 28 - 41
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 120 - 134
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 120 - 134
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 234 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 234 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 4 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; Atcelts ar 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3821/oj

31985R3821Oficiālais Vēstnesis L 370 , 31/12/1985 Lpp. 0008 - 0021
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 3 Lpp. 0120
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 4 Lpp. 0028
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 3 Lpp. 0120
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 07 Sējums 4 Lpp. 0028


Padomes Regula (EEK) Nr. 3821/85

(1985. gada 20. decembris)

par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 75. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā ar Regulu (EEK) Nr. 1463/70 [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EKK) Nr. 2828/77 [5], autotransportā ieviestas reģistrācijas kontrolierīces;

tā kā, ņemot vērā turpmāk noteiktos grozījumus, skaidrības labad visus attiecīgos noteikumus vajadzētu apkopot vienā konsolidētā tekstā, un tāpēc Padomes Regula Nr. 1463/70 būtu jāatceļ; tā kā tomēr uz konkrētu laiku dažiem pasažieru autopārvadājumu pakalpojumiem vajadzētu atstāt spēkā tā 3. panta 1. daļā noteiktos atbrīvojumus;

tā kā reģistrācijas kontrolierīces, kas var uzrādīt laikposmus, kuri minēti Regulā Nr. 3820/85 [6] par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu, nodrošina šo sociālās tiesību aktu ievērošanas pārbaužu efektivitāti;

tā kā pienākumu obligāti izmantot šādas reģistrācijas kontrolierīces var uzlikt tikai dalībvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem; tā kā turklāt, neradot nekādas papildu grūtības, dažus transportlīdzekļu veidus var izslēgt no šīs regulas darbības jomas;

tā kā ar Komisijas atļauju dalībvalstīm izņēmuma apstākļos vajadzētu dot tiesības dažiem transportlīdzekļiem piešķirt atbrīvojumus no šīs regulas noteikumiem; tā kā uz ierobežotu laiku vajadzētu dot iespējas steidzamos gadījumos piešķirt šos atbrīvojumus, iepriekš nesaņemot Komisijas atļauju;

tā kā izmantojamajām reģistrācijas kontrolierīcēm, lai nodrošinātu pārbaužu efektivitāti, jābūt ekspluatācijā drošām, vienkārši lietojamām un to konstrukcijai jābūt tādai, lai tiktu iespējami samazinātas to negodīgas izmantošanas iespējas; tā kā tāpēc jo īpaši svarīgi, lai reģistrācijas kontrolierīces katra autovadītāja individuālā diagrammā dažādos laikposmos viegli saprotamā veidā varētu reģistrēt pietiekami precīzus datus;

tā kā citu brauciena datu, piemēram, ātruma un nobrauktā attāluma automātiska reģistrēšana ievērojami uzlabos ceļu satiksmes drošību un veicinās racionālu transportlīdzekļa ekspluatāciju; tā kā tāpēc būtu jānodrošina arī šo datu reģistrāciju;

tā kā, lai dalībvalstīs neradītu šķēršļus tādu autotransporta līdzekļu reģistrācijai, nodošanai ekspluatācijā vai izmantošanai, kuros uzstādītas šādas reģistrācijas kontrolierīces, kā arī šādu ierīču lietošanai, jānosaka to konstrukcijas un uzstādīšanas Kopienas standarti un EEK tipa apstiprināšanas noteikumi;

tā kā gadījumos, kad dalībvalstīm ir atšķirīgi viedokļi par EEK tipa apstiprināšanu un tās nevar panākt izlīgumu, Komisijai vajadzētu būt pilnvarām sešu mēnešu laikā pieņemt lēmumu strīdīgajā jautājumā;

tā kā datu reģistrācijas diagrammas eksemplāra izsniegšana pēc autovadītāju pieprasījuma varētu veicināt šīs regulas ieviešanu un pārkāpumu novēršanu;

tā kā, lai sasniegtu iepriekšminētos mērķus saistībā ar darba un atpūtas periodu kontroli, darba devējiem un autovadītājiem jābūt atbildīgiem par ierīču pareizu darbību un pienācīgi jāveic noteiktās operācijas;

tā kā noteikumi par to, cik reģistrācijas diagrammu jābūt līdzi autovadītājam, ir jāgroza sakarā ar pāreju no brīvu darba režīma uz noteiktu darba stundu skaitu nedēļā;

tā kā tehnikas attīstība nosaka vajadzību pielāgot šīs regulas pielikumos noteiktās tehniskās specifikācijas; tā kā, lai veicinātu šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ieviešanu, būtu jāparedz procedūra dalībvalstu un Komisijas ciešas sadarbības izveidošanai padomdevējā komitejā;

tā kā dalībvalstīm vajadzētu apmainīties ar tām zināmo informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem;

tā kā, lai nodrošinātu, ka reģistrācijas kontrolierīces darbojas droši un pareizi, ir vēlams noteikt vienotas prasības attiecībā uz periodiskajām pārbaudēm un inspekcijām, ko attiecībā uz šīm ierīcēm veic pēc uzstādīšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Principi un darbības joma

1. pants

Šī regula nozīmē reģistrācijas kontrolierīces ir ierīces, kuru konstrukcija, uzstādīšana, izmantošana un testēšana atbilst šīs regulas, kā arī I un II pielikuma, kas ir šīs regulas būtiskas sastāvdaļas, prasībām.

2. pants

Šajā regulā izmanto Regulas (EEK) Nr. 3820/85 1. pantā noteiktās definīcijas.

3. pants

1. Reģistrācijas kontrolierīces uzstāda un izmanto dalībvalstīs reģistrētajos transportlīdzekļos, ko izmanto pasažieru vai kravu autopārvadājumiem, izņemot transportlīdzekļus, kas minēti 4. pantā un 14. panta 1. punktā Regulā (EEK) Nr. 3820/85.

2. Dalībvalstis var noteikt, ka šī regula neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas minēti 13. panta 1. punktā Regulā (EEK) Nr. 3820/85. Dalībvalstis informē Komisiju par atbrīvojumiem, kas piešķirti saskaņā ar šo punktu.

3. Dalībvalstis, saņemot Komisijas atļauju, var atbrīvot no šīs regulas piemērošanas transportlīdzekļus, ko izmanto transporta operācijām, kuras minētas 13. panta 2. punktā Regulā (EEK) Nr. 3820/85. Steidzamos gadījumos tās uz laiku, kas nepārsniedz 30 dienas, var piešķirt pagaidu atbrīvojumu; to tūlīt dara zināmu Komisijai. Komisija paziņo pārējām dalībvalstīm par atbrīvojumiem, kas piešķirti saskaņā ar šo punktu.

4. Attiecībā uz iekšzemes transporta operācijām dalībvalstis var noteikt, ka jāuzstāda un jālieto reģistrācijas kontrolierīces atbilstīgi šīs regulas prasībām visos transportlīdzekļos, kam tās nav obligātas saskaņā ar 1. punktu.

II NODAĻA

Tipa apstiprinājums

4. pants

Ražotājs vai tā pārstāvis dalībvalstī, iesniedzot pieteikumu EEK apstiprinājumam attiecībā uz reģistrācijas kontrolierīces tipu vai reģistrācijas diagrammas tipu, tam pievieno attiecīgās specifikācijas. Pieteikumu reģistrācijas kontrolierīces vai reģistrācijas diagrammas tipa apstiprināšanai var iesniegt tikai vienā dalībvalstī.

5. pants

Dalībvalstis piešķir EEK apstiprinājumu visiem reģistrācijas kontrolierīču un reģistrācijas diagrammu tipiem, kas atbilst šīs regulas I pielikumā noteiktajām prasībām ar noteikumu, ka dalībvalsts pārbauda, vai ražošanas paraugi atbilst apstiprinātajam paraugam.

Par visiem apstiprinātā parauga pārveidojumiem vai papildinājumiem jāsaņem papildu EEK tipa apstiprinājums no dalībvalsts, kas izdevusi sākotnējo EEK apstiprinājumu.

6. pants

Par katru saskaņā ar 5. pantu apstiprināto reģistrācijas kontrolierīču vai reģistrācijas diagrammu tipu dalībvalstis pieteicējam izdod II pielikumā dotajam paraugam atbilstīgu EEK apstiprinājuma zīmi.

7. pants

Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kas saņēmušas tipa apstiprinājuma pieteikumu, par katru reģistrācijas kontrolierīces vai reģistrācijas diagrammas tipu, ko tās apstiprina, vai arī apstiprinājumu atsaka, mēneša laikā pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm nosūta apstiprinājuma sertifikāta kopijas kopā ar attiecīgām specifikācijām, vai gadījumos, kad tas nepieciešams, šīm iestādēm paziņo par apstiprinājuma atteikumu; atteikuma gadījumos tās paziņo par sava lēmuma pamatojumu.

8. pants

1. Ja dalībvalstis, kas saskaņā ar 5. pantu piešķīrušas EEK tipa apstiprinājumu, konstatē, ka reģistrācijas kontrolierīces vai reģistrācijas diagrammas, kam ir to izdotā EEK tipa apstiprinājuma zīme, neatbilst apstiprinātajam paraugam, tās veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražošanas paraugi atbilst apstiprinātajam paraugam. Nepieciešamības gadījumos kā šādi pasākumi ietver piešķirtā EEK tipa apstiprinājuma anulēšanu.

2. Dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK tipa apstiprinājumu, to anulē gadījumos, kad apstiprinātās reģistrācijas kontrolierīces vai reģistrācijas diagrammas neatbilst šai regulai un tās pielikumu prasībām, vai arī tiek konstatēti tādi būtiski trūkumi to ekspluatācijā, kuru dēļ tās nav piemērotas paredzētajam mērķim.

3. Ja dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK tipa apstiprinājumu, no kādas citas dalībvalsts saņem informāciju par kādu no 1. vai 2. punktā minētajiem gadījumiem, tā, konsultējoties ar šo dalībvalsti un ievērojot 5. pantu, veic šajos punktos minētos pasākumus.

4. Dalībvalsts, kas konstatējusi kādu no 2. punktā minētajiem gadījumiem, līdz turpmākiem paziņojumiem var aizliegt reģistrācijas kontrolierīču un reģistrācijas diagrammu laišanu tirgū un to izmantošanu. Tas pats attiecas arī uz 1. punktā minētajiem gadījumiem, ja no sākotnējas EEK pārbaudes atbrīvotu reģistrācijas kontrolierīču vai reģistrācijas diagrammu ražotājs pēc tam, kad pienācīgā

veidā saņēmis brīdinājumu, nenovērš to neatbilstību apstiprinātajam paraugam vai šīs regulas prasībām. Visos šādos gadījumos dalībvalstu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju un ziņo Komisijai viena mēneša laikā par EEK tipa apstiprinājuma anulēšanu vai citiem pasākumiem, ko veic saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, norādot attiecīgās rīcības pamatojumu.

5. Ja dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK tipa apstiprinājumu, apstrīd 1. un 2. punktā minēto gadījumu iestāšanos, par ko tai ir paziņots, iesaistītās dalībvalstis cenšas strīdu atrisināt, pastāvīgi informējot par to Komisiju.

Ja četru mēnešu laikā pēc 3. punktā minētā paziņojuma dalībvalstis nepanāk vienošanos sarunās, Komisija, konsultējoties ar ekspertiem no visām dalībvalstīm un ņemot vērā visus būtiskus faktorus, piemēram, saimnieciskus vai tehniskus faktorus, sešos mēnešos pieņem lēmumu, ko vienlaikus paziņo gan ieinteresētajām dalībvalstīm, gan visām pārējām dalībvalstīm. Īstenošanas termiņus Komisija nosaka katram lēmumam atsevišķi.

9. pants

1. Pieteikuma iesniedzējs reģistrācijas diagrammas EEK tipa apstiprinājuma saņemšanai savā pieteikumā norāda reģistrācijas kontrolierīču tipu vai tipus, kuriem konkrētā diagramma paredzēta, un nodrošina ar diagrammas testēšanai piemērotajām attiecīgā tipa vai tipu reģistrācijas kontrolierīcēm.

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes kontrolierīces reģistrācijas diagrammas tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda reģistrācijas kontrolierīču tipus, kuros var izmantot šāda tipa diagrammas.

10. pants

Dalībvalstis nedrīkst atteikties reģistrēt transportlīdzekļus, kuros uzstādītas šādas reģistrācijas kontrolierīces, vai aizliegt to ekspluatācijas sākšanu vai izmantošanu jebkāda iemesla dēļ, kas saistīts ar faktu, ka transportlīdzeklī uzstādītas šādas ierīces, ja uz tām ir 6. pantā minētā EEK apstiprinājuma zīme, un 12. pantā minētā uzstādīšanas plāksne.

11. pants

Visos lēmumos, kas saskaņā ar šo regulu pieņemti par reģistrācijas kontrolierīču vai datu reģistrācijas diagrammu tipa apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu, jānorāda to sīks pamatojums. Lēmumu paziņo ieinteresētajai pusei, vienlaikus darot zināmus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas ir tās rīcībā saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, un par šo līdzekļu izmantošanas termiņiem.

III NODAĻA

Uzstādīšana un inspekcija

12. pants

1. Reģistrācijas kontrolierīces var uzstādīt vai remontēt tikai montieri vai darbnīcas, ko dalībvalstis īpaši šim nolūkam apstiprinājušas pēc tam, kad varētu būt konsultējušās ar šo ierīču ražotājiem.

2. Apstiprinātie montieri vai darbnīcas uz piestiprinātajām plombām liek īpašu zīmi. Dalībvalstu kompetentās iestādes uztur lietojamo zīmju reģistru.

3. Dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta pārējo dalībvalstu iestādēm apstiprināto montieru un darbnīcu sarakstus, kā arī lietojamo zīmju paraugus.

4. Lai apliecinātu, ka reģistrācijas kontrolierīces uzstādītas saskaņā ar šīs regulas prasībām, izmanto uzstādīšanas plāksni, ko piestiprina, kā noteikts I pielikumā.

IV NODAĻA

Ierīču izmantošana

13. pants

Darba devējs un autovadītāji atbild par ierīču pareizas darbības uzraudzību.

14. pants

1. Darba devējs autovadītājiem izdod pietiekamu skaitu datu reģistrācijas diagrammu, ko nosaka, ņemot vērā to, ka tās domātas vienai personai, diagrammas darba ilgumu, iespējamo nepieciešamību nomainīt bojātās diagrammas vai diagrammas, ko atsavinājusi pilnvarots kontroles darbinieks. Darba devējs izdod autovadītājiem tikai apstiprināta tipa datu reģistrācijas diagrammas, kas ir piemērotas izmantošanai transportlīdzeklī uzstādītajās reģistrācijas kontrolierīcēs.

2. Datu reģistrācijas diagrammas pēc to izmantošanas uzņēmumā glabā vismaz vienu gadu, un izsniedz pēc attiecīgo autovadītāju pieprasījuma. Diagrammas uzrāda vai izsniedz pēc pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma.

15. pants

1. Autovadītāji nelieto netīras vai bojātas datu reģistrācijas diagrammas. Diagrammas pienācīgi aizsargā.

Sabojājot ierakstītu diagrammu, autovadītāji bojātajai diagrammai pievieno jaunu diagrammu, ko izmanto tās nomaiņai.

2. Autovadītāji izmanto datu reģistrācijas diagrammas katru darba dienu, sākot no dienas, kad tie saņem transportlīdzekli. Reģistrēšanas diagrammu neizņem pirms dienas darba laika beigām, izņemot gadījumus, kad to atļauts darīt kāda cita iemesla dēļ. Datu reģistrācijas diagrammu drīkst lietot, nepārsniedzot laiku, kam tā paredzēta.

Ja autovadītājs bijis prom no transportlīdzekļa un tāpēc nav varējis lietot tajā uzstādītās reģistrācijas kontrolierīces, 3. punkta otrās ievilkuma b), c) un d) apakšpunktā norādītos laikposmus datu diagrammā salasāmi un diagrammu nenosmērējot ieraksta ar roku, automātiski, vai kā citādi.

Ja transportlīdzeklī ir vairāki autovadītāji, datu reģistrācijas diagrammas pēc vajadzības nomaina tā, lai I pielikuma II nodaļas 1. līdz 3. punktā noteiktā informācija tiktu reģistrēta tā vadītāja diagrammā, kas faktiski vada transportlīdzekli.

3. Autovadītāji:

- nodrošina, lai reģistrētais laiks sakristu ar tās valsts pulksteņa laiku, kurā transportlīdzeklis reģistrēts,

- darbina palaišanas mehānismus, ar kuru palīdzību atsevišķi un precīzi var reģistrēt šādus laikposmus:

a) zem atzīmes

+++++ TIFF +++++

: vadīšanas ilgumu;

b) zem atzīmes

+++++ TIFF +++++

: visus pārējos darba laikposmus;

c) zem atzīmes

+++++ TIFF +++++

: pārējos ar darbu saistītos laikposmus, konkrēti:

- stāvēšanas laiku, t.i., laikposmu, kurā jāatrodas savās darba vietās tikai braukšanas sākšanai vai pabeigšanai, vai kāda cita darba veikšanai,

- vadītājam blakus nosēdēto laiku transportlīdzekļa kustības laikā,

- transportlīdzekļa kustības laikā guļamvietā pavadīto laiku;

d) zem atzīmes

+++++ TIFF +++++

: darba pārtraukumus un dienas atpūtas periodus.

4. Dalībvalstis savā teritorijā reģistrētajos transportlīdzekļos var atļaut visus 3. punkta otrās ievilkuma b) un c) apakšpunktā minētos laikposmus datu reģistrācijas diagrammā reģistrēt zem vienas atzīmes

+++++ TIFF +++++

.

5. Apkalpes locekļi savās datu reģistrācijas diagrammās ieraksta šādu informāciju:

a) sākot jaunu diagrammu - uzvārdu un vārdu;

b) diagrammas izmantošanas sākuma datumu un vietu, izmantošanas beigu datumu un vietu;

c) izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru - pirmajam uz diagrammas reģistrētajam braucienam izmantojamā transportlīdzekļa numuru, kā arī diagrammas izmantošanas laikā nomainītā transportlīdzekļa numuru;

d) odometra rādījumus:

- pirmā diagrammā reģistrētā brauciena sākumā,

- pēdējā diagrammā reģistrētā brauciena beigās,

- nomainot transportlīdzekli darba dienas laikā (nolasījums no transportlīdzekļa, uz kuru norīkots darbā, un no transportlīdzekļa, uz kuru pāriet);

e) transportlīdzekļu nomaiņas laiku.

6. Ierīces konstrukcijai jābūt tādai, lai pilnvarots kontroles darbinieks vajadzības gadījumā varētu to atvērt un nolasīt iepriekšējo deviņu stundu laikā reģistrētos datus, diagrammu nesaburzot, nesabojājot vai nenosmērējot.

Ierīces konstrukcijai turklāt jābūt tādai, lai neatverot apvalku, varētu pārbaudīt, vai tiek veikta datu reģistrācija.

7. Pēc pilnvarota kontroles darbinieka pieprasījuma autovadītājam jāuzrāda kārtējās darba nedēļas datu reģistrācijas diagrammas, un noteikti arī iepriekšējās nedēļas pēdējās darba dienas reģistrācijas diagrammas.

16. pants

1. Reģistrācijas kontrolierīču bojājumu vai nepareizas darbības gadījumos darba devējam iespējami drīz tās jānodod remontā apstiprinātajam montierim vai licencētā darbnīcā.

Ja transportlīdzeklis nevar atgriezties garāžā vienas nedēļas laikā pēc bojājuma vai nepareizas darbības konstatēšanas, remontu veic pa ceļam.

Ar pasākumiem, ko dalībvalstis pieņem 19. pantā noteiktajā kārtībā, kompetentajām iestādēm var piešķirt pilnvaras aizliegt izmantot transportlīdzekļus, ja reģistrācijas kontrolierīču bojājumu vai nepareizas darbības gadījumos netiek ievērota šā punkta iepriekšējās daļās noteiktā kārtība.

2. Laikā, kad reģistrācijas kontrolierīces nedarbojas vai darbojas nepareizi, autovadītāji reģistrācijas diagrammās vai pagaidu diagrammā, ko pievieno reģistrācijas diagrammai, ieraksta visu vajadzīgo informāciju par laiku, kurā reģistrācijas kontrolierīces nav darbojušās, vai darbojušās nepareizi.

V NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

17. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi pielikumu pielāgošanai tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

18. pants

1. Ar šo tiek izveidota komiteja šīs regulas pielāgošanai tehnikas attīstībai (turpmāk saukta "Komiteja"); to izveido no dalībvalstu pārstāvjiem un tās priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.

3. Gadījumos, kad jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, jautājumu izskatīšanai Komitejā iesniedz tās priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc kādas dalībvalsts pārstāvja pieprasījuma.

4. Komisijas pārstāvis Komitejai iesniedz veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par projektu termiņā, kuru atkarībā no jautājuma steidzamības var noteikt priekšsēdētājs. Atzinumu sniedz ar kvalificētu balsu vairākumu, ko nosaka saskaņā ar Līguma 148. panta 2. punktu. Priekšsēdētājs nebalso.

5. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar Komitejas atzinumu.

b) Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai atzinums nav sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

c) Ja trijos mēnešos no dienas, kad jautājums iesniegts Padomē, tā nav pieņēmusi lēmumu, paredzētos pasākumus pieņem Komisija.

19. pants

1. Dalībvalstis laikus, konsultējoties ar Komisiju, pieņem šīs regulas īstenošanai vajadzīgos normatīvos un administratīvos aktus.

Šādi pasākumi inter alia ietver ievērošanas pārbaužu organizāciju, procedūras un līdzekļus, kā arī sankcijas, ko nosaka pārkāpumu gadījumos.

2. Dalībvalstis sniedz savstarpēju palīdzību šīs regulas piemērošanā un tās ievērošanas pārbaužu veikšanā.

3. Sniedzot savstarpēju palīdzību, dalībvalstu kompetentās iestādes regulāri apmainās ar to rīcībā esošo informāciju par:

- šīs regulas pārkāpumiem, ko izdarījušas personas, kuras nav dalībvalstu iedzīvotāji, kā arī par sankcijām, kas noteiktas par šiem pārkāpumiem,

- sankcijām, ko dalībvalsts noteikusi saviem iedzīvotājiem par citās dalībvalstīs izdarītajiem pārkāpumiem.

20. pants

Regulu (EEK) Nr. 1463/70 atceļ.

Minētās regulas 3. panta 1. punktu līdz 1989. gada 31. decembrim tomēr piemēro transportlīdzekļiem un to vadītājiem regulāros starptautiskos pasažieru pārvadājumos, ja šādiem pārvadājumu pakalpojumiem izmantojamais autotransports nav aprīkots ar reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto šajā regulā noteiktajā kārtībā.

21. pants

Šī regula stājas spēkā 1986. gada 29. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1985. gada 20. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. Krieps

[1] OV C 100, 12.4.1984., 3. lpp. un OV C 223, 3.9.1985., 5. lpp.

[2] OV C 122, 20.5.1985., 168 lpp.

[3] OV C 104, 25.4.1985., 4. lpp. un OV C 303, 25.11.1985., 29. lpp.

[4] OV L 164, 27.7.1970., 1 lpp.

[5] OV L 334, 24.12.1977., 11 lpp.

[6] OV L 370, 31.12.85., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

KONSTRUKCIJAI, TESTĒŠANAI, UZSTĀDĪŠANAI UN INSPEKCIJAI NOTEIKTĀS PRASĪBAS

I. DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā:

a) Reģistrācijas kontrolierīces ir:

ierīces, kas paredzētas uzstādīšanai autotransporta līdzekļos, un kas automātiski vai pusautomātiski rāda vai reģistrē datus par šo transportlīdzekļu kustību un noteiktiem to vadītāju darba laikposmiem;

b) Reģistrācijas diagramma ir:

diagramma, kas paredzēta reģistrēto datu atzīmēšanai un saglabāšanai un ko ievieto reģistrācijas kontrolierīcē, kuras marķēšanas ierīces nepārtraukti pieraksta reģistrējamo informāciju diagrammā;

c) Reģistrācijas kontrolierīces konstante nozīmē:

skaitliski izteiktu raksturlielumu, ar ko uzdod ieejas signālu, kāds vajadzīgs brauciena viena kilometra parādīšanai un reģistrēšanai; šī konstante jāizsaka kā apgriezienu skaits uz kilometru (k =… apgr./km), vai impulsu skaits uz kilometru (k =… impulsi/km);

d) Raksturojuma koeficients nozīmē:

skaitliski izteiktu raksturlielumu, ar ko uzdod izejas signālu laikā, kamēr transportlīdzeklis testēšanas standartapstākļos (sk. šā pielikuma IV nodaļas 4. punktu) nobrauc vienu kilometru lielu attālumu, un ko dod transportlīdzekļa detaļa (pārnesumkārbas dzenamā vārpsta vai ass), kas to savieno ar reģistrācijas kontrolierīci. Šo raksturojuma koeficientu izsaka ar apgriezienu skaitu uz kilometru (w=… apgr./km), vai impulsu skaitu uz kilometru (w =… imp./km);

e) Riteņu riepu faktiskais apkārtmērs nozīmē:

vidējo attālumu, ko, pārvietojot transportlīdzekli, viena pilna apgrieziena laikā nobrauc dzenošie riteņi. Šis attālums jāmēra testēšanas standartapstākļos (sk. šā pielikuma IV nodaļas 4. punktu), un to izsaka formā: 1 =… mm.

II. REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪČU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS UN FUNKCIJAS

Ierīcēm jānodrošina iespējas reģistrēt:

1) transportlīdzekļa nobraukto attālumu;

2) transportlīdzekļa ātrumu;

3) vadīšanas ilgumu;

4) citus darba vai ar darbu saistītus laikposmus;

5) darba pārtraukumus un ikdienas atpūtas laiku;

6) apvalka atvēršanu, kurā ir reģistrācijas diagramma.

Transportlīdzekļos, kuriem ir divi autovadītāji, jābūt iespējām vienlaikus atsevišķi divās reģistrācijas diagrammās reģistrēt 3., 4. un 5. punktā uzskaitītos datus.

III. REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪČU KONSTRUKCIJAI NOTEIKTĀS PRASĪBAS

a) Vispārīgas prasības

1. Reģistrācijas kontrolierīcē ietilpst šādas ierīces:

1.1 Vizuāli mēraparāti, kas parāda:

- nobraukto attālumu (attāluma skaitītājs),

- ātrumu (spidometrs),

- laiku (pulkstenis).

1.2 Reģistrējoši pašrakstītāji instrumenti, pie kuriem pieder:

- nobrauktā attāluma reģistrēšanas ierīce,

- ātruma reģistrēšanas ierīce,

- viena vai vairākas laika reģistrēšanas ierīces, kas atbilst III nodaļas c) punkta 4. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

1.3 Marķēšanas ierīce, kas uz reģistrācijas diagrammas izdara atzīmi, atverot ierīces apvalku, kurā ievietota reģistrācijas diagramma.

2. Papildus uzskaitītajām ierīcēm uzstādot kādas citas, tās nedrīkst traucēt obligāto ierīču normālu darbību, vai to rādījumu nolasīšanu.

Ierīces jānodod apstiprināšanai komplektā ar šādām papildus ierīcēm.

3. Materiāli

3.1 Visas reģistrēšanas ierīču sastāvdaļas jāizgatavo no pietiekami stabiliem un mehāniski izturīgiem materiāliem ar pastāvīgām elektriskām un magnētiskām īpašībām.

3.2 Visi ierīču komponentu konstrukcijas pārveidojumi vai to izgatavošanai izmantojamo materiālu nomaiņa pirms ieviešanas ražošanā jāapstiprina iestādē, kas izdevusi ierīces tipa apstiprinājumu.

4. Nobrauktā attāluma mērīšana

Nobraukto attālumu var mērīt vai reģistrēt tā, lai mērījumā:

- ietvertu transportlīdzekļa kustību uz priekšu un atpakaļgaitā, vai

- ietvertu tikai kustību uz priekšu.

Atpakaļgaitas kustības reģistrācija nedrīkst ietekmēt pārējo reģistrēto datu skaidrību vai precizitāti.

5. Ātruma mērīšana

5.1 Mērāmā ātruma diapazonam jāatbilst tipa apstiprinājuma sertifikātā norādītajam.

5.2 Mēraparātu pašsvārstību frekvencei un svārstību slāpēšanai jābūt tādai, lai instrumenti, kas rāda un reģistrē ātrumu, mērīšanas diapazonā pieļaujamās kļūdas robežās varētu sekot paātrinājumam līdz 2 m/s2.

6. Laika skaitīšana (pulkstenis)

6.1 Mehānismam pulksteņa rādījumu atgriešanai sākuma stāvoklī jāatrodas apvalkā, kurā ievieto reģistrēšanas diagrammu; katra reize, kad atver apvalku, ir automātiski jāreģistrē diagrammā.

6.2 Ja reģistrācijas diagrammas pārvietošanas mehānismu regulē pulkstenis, laikam, kamēr tas iet pareizi pēc pilnīgas uzvilkšanas, jābūt vismaz par 10 % ilgākam par reģistrēšanas laiku, kas atbilst ierīcē izmantojamo diagrammu maksimālajam garumam.

7. Apgaismojums un aizsardzība

7.1 Ierīces vizuālajiem mēraparātiem jābūt pietiekami apgaismotiem ar neapžilbinošu apgaismojumu.

7.2 Normālos ekspluatācijas apstākļos ierīču iekšējām daļām jābūt aizsargātām pret mitrumu un putekļiem. Turklāt tām jābūt drošām pret viltojumiem, ievietojot noslēgtā un noplombējamā apvalkā.

b) Vizuālie mēraparāti

1. Nobrauktā attāluma rādītājs (attāluma reģistrēšanas ierīce)

1.1 Nobrauktā attāluma rādītāja iedaļas vērtībai jābūt 0,1 km. Cipariem, kas rāda 100 metru, jābūt viegli atšķiramiem no cipariem, kas rāda attālumu veselos kilometros.

1.2 Attāluma rādītāja cipariem jābūt skaidri salasāmiem, un to redzamajam augstumam jābūt vismaz 4 mm.

1.3 Attāluma rādītāja konstrukcijai jānodrošina iespēja uzrādīt vismaz 99999,9 kilometru attālumu.

2. Ātruma rādītājs (spidometrs)

2.1 Mērījumu diapazonā ātruma skalai jābūt vienmērīgi graduētai ik pa 1, 2, 5 vai 10 kilometriem stundā. Ātruma skalas iedaļas vērtība (divu blakus iedaļu vērtības starpība) nedrīkst pārsniegt 10 % no maksimālā uz skalas norādītā ātruma.

2.2 Ātrumu diapazonu, kas pārsniedz faktiski mērāmās vērtības, nav obligāti apzīmēt ar cipariem.

2.3 Attālumam starp skalas iedaļām, kas atbilst ātruma starpībai 10 kilometru stundā, jābūt ne mazākam par 10 milimetriem.

2.4 Instrumentiem ar rādītāja bultiņu tās attālums no instrumenta skalas nedrīkst pārsniegt trīs milimetrus.

3. Laika rādītājs (pulkstenis)

Laika rādījumiem jābūt redzamiem ierīces ārpusē, un tiem jābūt skaidriem, saprotamiem un nepārprotamiem.

c) Reģistrējošie pašrakstītāji instrumenti

1. Vispārīgas prasības

1.1 Visām ierīcēm neatkarīgi no reģistrācijas diagrammas veida (lentes vai apļa), jābūt zīmei, kas norāda, kā reģistrācijas diagrammu pareizi ievietot tā, lai pulksteņa rādītais laiks atbilstu laika apzīmējumiem diagrammā.

1.2 Kontrolierīces diagrammas pārvietošanas mehānismam jānodrošina, lai diagrammas kustībā nebūtu brīvgājiena un tā būtu viegli ieliekama un izņemama.

1.3 Apļa veida reģistrācijas diagrammas pārvietošanas ierīcēm jābūt darbināmām ar pulksteņa mehānismu. Šādā gadījumā diagrammas rotācijas kustībai jābūt nepārtrauktai un vienmērīgai, ar minimālo ātrumu septiņi milimetri stundā, ko mēra pa iekšējo apli, ar ko apzīmēta ātruma reģistrēšanas josla.

Lentes veida reģistrācijas diagrammas pārvietošanas ierīcē, ja to darbina ar pulksteņa mehānisma palīdzību, lentes taisnvirziena kustības ātrumam jābūt ne mazākam par 10 milimetriem stundā.

1.4. Jābūt automātiskai nobrauktā attāluma, transportlīdzekļa kustības ātruma, kā arī diagrammas apvalka vāka atvēršanas reģistrācijai.

2. Nobrauktā attāluma reģistrēšana

2.1 Nobrauktā attāluma kilometrs reģistrējot jāparāda ar attiecīgās koordinātes izmaiņām vismaz par vienu milimetru.

2.2 Braucot ar ātrumu, kas ir tuvs mērīšanas diapazona augšējai robežai, reģistrētajiem datiem par nobraukto attālumu jābūt labi nolasāmiem.

3. Ātruma reģistrācija

3.1 Neatkarīgi no reģistrācijas diagrammas ātruma, ātruma pašrakstītāja spalvai jāpārvietojas, veidojot taisnu līniju taisnā leņķī attiecībā pret reģistrācijas diagrammas pārvietošanās virzienu.

Spalvas kustība var veidot līkni ar nosacījumu, ka tiek ievēroti šādi noteikumi:

- spalvai jāpārvietojas perpendikulāri tās joslas vidējai aplocei apļa veida diagrammā, kurā reģistrē ātrumu, vai, izmantojot lentes veida reģistrācijas diagrammas, perpendikulāri tās joslas asij, kurā reģistrē ātrumu,

- attiecībai starp spalvas zīmētās līknes rādiusu un joslas platumu, kurā reģistrē ātrumu, neatkarīgi no izmantojamās reģistrācijas diagrammas veida jābūt vismaz no 2,4 līdz 1,

- laika mēroga līnijām, kas šķērso joslu ātruma reģistrēšanai, jābūt tādam pašam rādiusam kā līnijai, ko zīmē spalva. Laika mēroga līnijām jāattēlo laikposms, kas nepārsniedz vienu stundu.

3.2 Ātruma maiņām par 10 kilometriem stundā reģistrācijas diagrammā jābūt attēlotām ar attiecīgās koordinātes izmaiņām vismaz par 1,5 milimetriem.

4. Laika reģistrēšana

4.1 Reģistrēšanas ierīču konstrukcijai jābūt tādai, lai, vajadzības gadījumos iedarbinot ieslēgšanas mehānismu, varētu atsevišķi automātiskā režīmā reģistrēt šā regula 15. pantā minētos četrus laikposmus.

4.2 Jābūt iespējām pēc līniju rakstura, to savstarpējā novietojuma un vajadzības gadījumos arī šā regula 15. pantā noteiktajām zīmēm precīzi noteikt dažādus laikposmus.

Dažādos laikposmus vajadzētu reģistrācijas diagrammā atzīmēt atšķirīgi ar dažāda biezuma līnijām, vai pēc kādas citas, pierakstu saprotamības un interpretācijas ziņā vismaz līdzvērtīgas sistēmas.

4.3 Transportlīdzekļiem, kuru apkalpē ir vairāki autovadītāji, 4.1 punktā noteiktie pieraksti jāizdara divās reģistrācijas diagrammās katram vadītājam atsevišķi. Šādā gadījumā abu reģistrācijas diagrammu pārvietošanu veic vai nu ar vienu mehānismu, vai diviem atsevišķiem sinhronas darbības mehānismiem.

d) Slēgšanas ierīce

1. Apvalkam, zem kura ievietotas reģistrācijas diagrammas un mehānisms pulksteņa atgriešanai sākuma stāvoklī, jābūt aizslēdzamam.

2. Diagrammā automātiski jāreģistrē apvalka atvēršana, kurā atrodas reģistrācijas diagrammas un mehānisms pulksteņa atgriešanai sākuma stāvoklī.

e) Apzīmējumi

1. Uz ierīces instrumentu paneļa jābūt šādiem apzīmējumiem:

- blakus skaitlim, ko rāda nobrauktā attāluma skaitītājs, attāluma mērvienība, kas apzīmēta ar saīsinājumu "km",

- pie ātruma skalas apzīmējums "km/h",

- spidometra ātruma mērīšanas diapazons formā "Vmin … km/h, Vmax … km/h". Šis apzīmējums nav vajadzīgs, ja diapazons norādīts uz ierīces apraksta plāksnītes.

Šīs prasības neattiecas uz reģistrācijas kontrolierīcēm, kas apstiprinātas līdz 1970. gada 10. augustam.

2. Ierīcei jābūt piestiprinātai apraksta plāksnītei, uz tās jābūt šādiem apzīmējumiem, kam jābūt redzamiem, kad ierīce ir uzstādīta:

- ierīces ražotāja nosaukums un adrese,

- izstrādājuma numurs un izgatavošanas gads,

- ierīces tipa apstiprinājuma zīme,

- ierīces konstante formā "k = … rev/km" vai "k = … imp/km",

- av obligāti, bet var norādīt ātruma mērīšanas diapazonu 1. punktā noteiktajā veidā,

- pieļaujamais instrumenta slīpuma leņķis gadījumā, ja tas ietekmē instrumenta jutību, un tāpēc tā rādījumu precizitāte ir zemāka par pieļaujamo; to apzīmē šādi:

+++++ TIFF +++++

kur α ir vertikāli uzstādītas ierīces priekšējā paneļa leņķis pret horizontāli, kādā instruments kalibrēts; β un γ attiecīgi šā leņķa augšējā un apakšējā pieļaujamā robeža.

f) Pielaides (vizuālie mēraparāti un reģistrējošie pašrakstītāji instrumenti)

1. Uz pārbaudes stenda pirms uzstādīšanas:

a) nobrauktais attālums:

vismaz viena kilometra attālumam ± 1 % faktiskā;

b) ātrums:

± 3 km/h no faktiskā ātruma;

c) laiks:

± divas minūtes dienā vai ne vairāk par 10 minūtēm septiņās dienās, ja pulkstenis pēc uzvilkšanas iet vismaz šādu laiku.

2. Uzstādot:

a) nobrauktais attālums:

vismaz viena kilometra attālumam ± 2 % faktiskā;

b) ātrums:

± 4 km/h no faktiskā ātruma;

c) laiks:

± divas minūtes dienā, vai

± 10 minūtes septiņās dienās.

3. Ekspluatācijā:

a) nobrauktais attālums:

vismaz viena kilometra attālumam ± 4 % faktiskā;

b) ātrums:

± 6 km/h no faktiskā ātruma;

c) laiks:

± divas minūtes dienā, vai

± 10 minūtes septiņās dienās.

4. Pielaides, kas norādītas 1., 2. un 3. punktā, attiecas uz temperatūru no 0 °C līdz 40 °C, temperatūru mēra pie ierīces.

5. Pielaides, kas norādītas 2. un 3. punktā, nosaka saskaņā ar IV nodaļas noteikumiem.

IV. REĢISTRĀCIJAS DIAGRAMMAS

a) Vispārīgas prasības

1. Reģistrācijas diagrammas nedrīkst traucēt instrumenta normālu darbību, un tajās reģistrētajai informācijai jābūt neizdzēšamai, viegli salasāmai un izvērtējamai.

Normālā temperatūrā un mitrumā kontrolierīces datu reģistrācijas diagrammām jāsaglabā izmēri un tajās jāsaglabājas reģistrētajai informācijai.

Turklāt jābūt iespējām, reģistrācijas diagrammas nebojājot un neskarot tajās reģistrēto informāciju, ierakstīt šīs regulas 15. panta 5. punktā minētos datus.

Normālos glabāšanas apstākļos ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem vismaz vienu gadu.

2. Vienā diagrammā, neatkarīgi no tās veida, jābūt iespējām reģistrēt datus vismaz 24 stundas.

Gadījumos, kad reģistrācijas laika pagarināšanai bez personāla iejaukšanās izmanto vairākas savstarpēji saistītas apļa veida diagrammas, šī sasaiste jāizveido tā, lai pārejot uz nākamo diagrammu, datu reģistrācijā nebūtu pārtraukumu vai datu pārklāšanās.

b) Reģistrācijas joslas un to iedalījums

1. Diagrammās jābūt šādām reģistrācijas joslām:

- joslai, kurā reģistrē tikai braukšanas ātrumu,

- joslai, kurā reģistrē tikai nobraukto attālumu,

- vienai vai vairākām joslām, kurās reģistrē braukšanas laiku, citus darba vai ar darbu saistītus laikposmus, darba pārtraukumus un laiku, kurā autovadītāji atpūšas.

2. Joslai ātruma reģistrēšanai jābūt ar iedalījumu, kura iedaļas vērtība ir ne vairāk par 20 kilometriem stundā. Ātrums, kas atbilst katrai marķējuma līnijai, tai pretī jānorāda ar cipariem. Šajā joslā vismaz vienā vietā jābūt apzīmējumam "km/h". Marķējuma pēdējai iedaļai jāsakrīt ar mērīšanas diapazona augšējo robežu.

3. Joslai nobrauktā attāluma reģistrēšanai jābūt izveidotai tā, lai bez grūtībām varētu nolasīt nobraukto attālumu kilometros.

4. Joslai vai joslām 1. punktā minēto laikposmu reģistrēšanai jābūt marķētām tā, lai šie laikposmi būtu skaidri izšķirami.

c) Diagrammās drukājamā informācija

Visās diagrammās drukātā veidā jābūt šādai informācijai:

- ražotāja nosaukumam un adresei vai komercnosaukumam,

- diagrammas tipa apstiprinājuma zīmei,

- to reģistrēšanas ierīces tipa apstiprinājuma zīmei, kurās diagrammu var izmantot,

- ātruma mērījumu diapazona augšējai robežai kilometros stundā.

Kā minimālā papildu prasība noteikts, ka katrā diagrammā jābūt drukātam laika mērogam, pēc kura var tieši nolasīt piecpadsmit minūšu laika intervālus un var bez grūtībām noteikt piecu minūšu laika intervālus.

d) Brīva vieta ierakstiem ar roku

Reģistrācijas diagrammās jābūt brīvai vietai, kurā autovadītāji var ierakstīt vismaz šādu informāciju:

- autovadītāja uzvārds un vārds,

- diagrammas izmantošanas sākuma un beigu vieta un datums,

- transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu reģistrācijas numuri, uz kuriem autovadītājs norīkots darbā diagrammas izmantošanas laikā,

- odometra rādījumi transportlīdzekļos, uz kuriem autovadītājs norīkots darbā diagrammas izmantošanas laikā,

- transportlīdzekļu nomaiņas laiks.

V. REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪCES UZSTĀDĪŠANA

1. Reģistrācijas kontrolierīces izvietojumam transportlīdzeklī jābūt tādam, lai no vadītāja vietas būtu labi redzami spidometra, nobrauktā attāluma skaitītāja un pulksteņa rādījumi, turklāt visām šo instrumentu daļām, arī kustīgajām daļām, jābūt aizsargātām pret to nejaušiem bojājumiem.

2. Jābūt iespējām pieskaņot reģistrācijas kontrolierīces konstanti atbilstīgi transportlīdzekļa raksturojuma koeficientam, izmantojot īpašu ierīci - adapteri.

Transportlīdzekļos ar diviem vai vairākiem dzenošā tilta pārnesumskaitļiem jābūt uzstādītai pārslēdzējai ierīcei, ar ko dažādos pārnesumus var automātiski koriģēt pēc rādītājiem, ar kādiem ierīce pielāgota izmantošanai transportlīdzeklī.

3. Pēc ierīces uzstādīšanas laikā veiktās pārbaudes labi redzamā vietā transportlīdzeklim reģistrācijas kontrolierīces tuvumā vai tieši uz tās piestiprina uzstādīšanas plāksni. Uzstādīšanas plāksni nomaina katru reizi pēc tam, kad pēc apstiprinātā montiera vai darbnīcā veiktas inspekcijas tiek nomainītas arī pašas ierīces.

Uz plāksnes jābūt vismaz šādai informācijai:

- apstiprinātā montiera vai darbnīcas adresei, uzvārdam vai nosaukumam, vai arī komercnosaukumam,

- transportlīdzekļa raksturojuma koeficientam formā: "w = … rev/km" vai "w = … imp/km",

- riteņu riepu faktiskajam apkārtmēram formā: "1 = … mm",

- datumam, kurā noteikts transportlīdzekļa raksturojuma koeficients un izmērīts riteņa riepu faktiskais apkārtmērs.

4. Plombas

Jābūt noplombētām šādām detaļām:

a) uzstādīšanas plāksnei, ja tā nav piestiprināta tā, ka to nevar noņemt, nebojājot uz tās esošās atzīmes;

b) abiem transportlīdzekļa un reģistrācijas kontrolierīces savienojuma galiem;

c) adapterim un tā pievienojuma vietai;

d) pārslēgšanas mehānismam transportlīdzekļos ar diviem vai vairākiem dzenošā tilta pārnesumskaitļiem;

e) savienojumiem, ar ko adapteris un pārslēgšanas mehānisms pieslēgts ierīces pārējai daļai;

f) III nodaļas a) punkta 7.2 apakšpunktā noteiktajiem apvalkiem;

Konkrētos gadījumos var būt vajadzīgas papildu plombas ierīces tipa apstiprinājumam, un tipa apstiprinājuma sertifikātā jābūt piezīmei par to atrašanās vietu.

Avāriju gadījumos drīkst noņemt tikai b), c) un e) apakšpunktā minētās plombas; par katru tādu gadījumu, norādot šādas rīcības iemeslus, jāsastāda rakstveida paziņojums, ko iesniedz kompetentām iestādēm.

VI. PĀRBAUDES UN INSPEKCIJAS

Dalībvalstis izraugās iestādes, kas veic pārbaudes un inspekcijas.

1. Jaunu un izremontētu instrumentu sertificēšana

Visas ierīces, gan jaunās, gan izremontētās, sertificē attiecībā uz to pareizu darbību, kā arī rādījumu un reģistrēto datu precizitāti, kas noteikta III nodaļas f) punkta 1. apakšpunktā, un tās plombē saskaņā ar V nodaļas 4. punkta f) apakšpunktu.

Šim nolūkam dalībvalstis var noteikt veikt sākotnēju verificēšanu, kurā ietilpst jaunās vai izremontētās ierīces pārbaude un atbilstības apliecināšana apstiprinātajām tipam, kā arī šīs regulas un tā pielikumu prasībām; sertificēšanas pilnvaras var nodot arī ierīču ražotājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem.

2. Uzstādīšana

Pēc uzstādīšanas transportlīdzekļos kontrolierīcei un visām ierīcēm kopumā jāatbilst noteikumiem par pielaidēm, kas noteiktas III nodaļas f) punkta 2. apakšpunktā.

Inspekcijas pārbaudes veic apstiprināti montieri vai darbnīcas, kas par tām ir atbildīgas.

3. Periodiskās inspekcijas

a) transportlīdzekļos uzstādīto ierīču periodiskās inspekcijas veic ne retāk kā reizi divos gados, un tās var izdarīt reizē ar transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm.

Šajās inspekcijās veic šādas pārbaudes:

- vai ierīce darbojas pareizi,

- vai uz ierīces ir tipa apstiprinājuma zīme,

- un vai ir piestiprināta uzstādīšanas plāksne,

- vai uz ierīces un tās daļām nav bojātas plombas,

- nosaka, kāds ir riepu faktiskais apkārtmērs.

b) inspekciju par atbilstību III nodaļas f) punkta 3. apakšpunkta noteikumiem par pielaidēm ekspluatācijas apstākļos veic ne retāk kā reizi sešos gados, tomēr dalībvalstis savā teritorijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem var noteikt šīs inspekcijas izdarīt biežāk. Šajās inspekcijās jānomaina arī uzstādīšanas plāksne.

4. Kļūdu noteikšana

Ierīces kļūdas uzstādīšanas un ekspluatācijas laikā nosaka, ievērojot šādus noteikumus, kas jāuzskata par testēšanas standartapstākļiem:

- transportlīdzeklis ir bez kravas un tehniskā kārtībā,

- gaisa spiediens riepās atbilst ražotāja instrukcijām,

- riepu nodilums nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto lielumu,

- transportlīdzekļa kustība: transportlīdzeklis ar tajā iebūvētā motora radīto vilci veic taisnvirziena kustību pa līdzenu horizontālu virsmu ar ātrumu 50 km/h ± 5 km/h; ar nosacījumu, ka precizitāte ir salīdzināma, pārbaudi var veikt arī piemērotā testēšanas stendā.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

APSTIPRINĀJUMA ZĪME UN SERTIFIKĀTS

I. APSTIPRINĀJUMA ZĪME

1. Apstiprinājuma zīme ir:

- taisnstūra veidā, uz kura pēc burta "e" seko apstiprinājuma izdevējas valsts apzīmējums cipariem vai burtiem:

Beļģija | 6 |

Dānija | 18 |

Vācija | 1 |

Grieķija | GR |

Spānija | 9 |

Francija | 2 |

Īrija | IRL |

Itālija | 3 |

Luksemburga | 13 |

Nīderlande | 4 |

Portugāle | 21 |

Apvienotā Karaliste | 11 |

un

- jebkurā vietā tūlīt aiz taisnstūra ir apstiprinājuma numurs, kas atbilst par reģistrācijas kontrolierīces vai datu reģistrācijas diagrammas tipa apstiprinājumu izdotā sertifikāta numuram.

2. Apstiprinājuma zīmei ir jābūt uz ierīces komplekta apraksta plāksnes, un uz visām datu reģistrēšanas diagrammām. Tai jābūt neizdzēšamai un viegli salasāmai.

3. Apstiprinājuma zīmes minimālie izmēri milimetros doti attēlā. Zīmi palielinot, jāsaglabā izmēru attiecības.

+++++ TIFF +++++

II. APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Dalībvalsts, kas izdevusi apstiprinājumu, pieteicējam izsniedz apstiprinājuma sertifikātu pēc turpmāk dotā parauga. Pārējo dalībvalstu informēšanai par izdotajiem apstiprinājumiem vai to atcelšanas gadījumā dalībvalsts izmanto šāda sertifikāta kopijas.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top