EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R1190-20130102

Consolidated text: Komisijas Regula (ES) Nr. 1190/2012 ( 2012. gada 12. decembris ) par Savienības uzdevumu samazināt Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium tītaru saimēs, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2160/2003 (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1190/2013-01-02

2012R1190 — LV — 02.01.2013 — 000.002


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1190/2012

(2012. gada 12. decembris)

par Savienības uzdevumu samazināt Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium tītaru saimēs, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2160/2003

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 340, 13.12.2012., 29. lpp)


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 068, 13.3.2015, lpp 91 (Nr. 1190/2012)
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1190/2012

(2012. gada 12. decembris)

par Savienības uzdevumu samazināt Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium tītaru saimēs, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2160/2003

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli ( 1 ) un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2160/2003 mērķis ir nodrošināt, ka tiek veikti pienācīgi un iedarbīgi pasākumi salmonellas un citu zoonozes izraisītāju klātesamības noteikšanai un kontrolei visos atbilstošos ražošanas, pārstrādes un realizācijas posmos, jo īpaši primārās ražošanas līmenī, lai ierobežotu to izplatību un sabiedrības veselības apdraudējumu.

(2)

Regulā (EK) Nr. 2160/2003 paredzēts, ka ir nosakāms Savienības uzdevums primārās ražošanas līmenī samazināt visu sabiedrības veselībai bīstamo salmonellas serotipu izplatību tītaru vidū. Šis samazinājums ir būtisks, lai nodrošinātu to kritēriju izpildi, kas svaigai tītaru gaļai attiecībā uz salmonellu noteikti minētās regulas II pielikuma E daļā un Komisijas 2005. gada 15. novembra Regulas (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem ( 2 ) I pielikuma 1. nodaļā.

(3)

Regulā (EK) Nr. 2160/2003 noteikts, ka Savienības uzdevums paredz skaitliski izteikt to epidemioloģisko vienību maksimālo īpatsvaru procentos, kas joprojām ir pozitīvas, un/vai to epidemioloģisko vienību skaita minimālo procentuālo samazināšanos, kas joprojām ir pozitīvas, kā arī norādīt maksimālo termiņu, līdz kuram ir jāizpilda noteiktais uzdevums, un noteikt testu shēmas, kas vajadzīgas uzdevuma izpildes pārbaudei. Attiecīgos gadījumos tajā nosaka arī sabiedrības veselībai bīstamus serotipus.

(4)

Regulā (EK) Nr. 2160/2003 paredzēts, ka, izvirzot Savienības uzdevumu, ņem vērā valstu noteikto pasākumu īstenošanā gūto pieredzi un Komisijai vai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) saskaņā ar spēkā esošajām Savienības prasībām nosūtīto informāciju, kas jo īpaši attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīvā 2003/99/EK par zoonožu un zoonožu ierosinātāju uzraudzību, ar kuru groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 92/117/EEK ( 3 ), un jo īpaši tās 5. pantā, paredzēto informāciju.

(5)

Komisijas 2008. gada 20. jūnija Regulā (EK) Nr. 584/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Kopienas uzdevumu samazināt Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium izplatību tītariem ( 4 ), ir noteikts uzdevums līdz 2012. gada 31. decembrim samazināt gaļas tītaru un pieaugušu vaislas tītaru saimju, kuru analīzes joprojām ir pozitīvas attiecībā uz šiem diviem salmonellas serotipiem, maksimālo īpatsvaru līdz 1 % vai mazāk.

(6)

Eiropas Savienības kopsavilkuma ziņojumā par zoonožu, zoonožu ierosinātāju un pārtikas produktu izraisītu infekcijas uzliesmojumu tendencēm un avotiem 2010. gadā ( 5 ) norādīts, ka Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium ir ar cilvēku slimībām visbiežāk saistītie serotipi. Konkrēti Salmonella Enteritidis izraisītie cilvēku saslimšanas gadījumi 2010. gadā turpināja ievērojami samazināties.

(7)

EFSA 2012. gada martā pieņēma zinātnisku atzinumu attiecībā uz novērtējumu par to, kā jauna uzdevuma izvirzīšana salmonellas izplatības samazināšanai tītaru vidū ietekmē sabiedrības veselību ( 6 ). Tā secināja, ka Salmonella Enteritidis ir zoonotiskās salmonellas serotips, kas mājputnu vidū visbiežāk tiek pārnests no pieaugušiem putniem uz cāļiem. EFSA arī norādīja, ka Savienības kontroles pasākumi attiecībā uz tītariem ir panākuši to, ka salīdzinājumā ar 2007. gadu ir ievērojami samazinājušies gadījumi, kad cilvēki saslimst ar salmenolozi, kas iegūta no tītariem. Tāpēc uzdevums būtu jāapstiprina.

(8)

Kā norādīts Eiropas Savienības kopsavilkuma ziņojumā par zoonožu, zoonožu ierosinātāju un pārtikas produktu izraisītu infekcijas uzliesmojumu tendencēm un avotiem 2010. gadā, Salmonella Typhimurium monofāziskie celmi pēdējos gados ir kļuvuši par vienu no visbiežāk novērotajiem salmonellas serotipiem dažādu sugu dzīvniekos un klīniskos cilvēku izolātos. EFSA2010. gada 22. septembrī pieņemtajā 2010. gada zinātniskajā atzinumā par “Salmonella Typhimurium līdzīgu celmu” radītā sabiedrības veselības apdraudējuma uzraudzību un novērtējumu ( 7 ) arī norādīts, ka Salmonella Typhimurium monofāziskie celmi ar antigēnu formulu ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ , kas ietver celmus ar O5 antigēnu un bez tā, jāuzskata par Salmonella Typhimurium variantiem, kuru radītais sabiedrības veselības apdraudējums ir pielīdzināms citu Salmonella Typhimurium celmu radītajiem riskiem. Tāpēc uzdevums ir jāattiecina arī uz Salmonella Typhimurium celmiem ar antigēnu formulu ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ .

(9)

Lai pārbaudītu, vai Savienības uzdevums ir izpildīts, vajadzētu atkārtoti ņemt paraugus no tītaru saimēm. Lai izvērtētu un salīdzinātu rezultātus, vajadzētu noteikt vienotu testa shēmu.

(10)

Valsts kontroles programmas, kas izstrādātas, lai sasniegtu Savienības 2013. gada uzdevumu attiecībā uz tītaru saimēm, ir iesniegtas Savienības līdzfinansējuma saņemšanai saskaņā ar Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā ( 8 ). Tehniskie grozījumi, kas paredzēti šīs regulas pielikumā, ir tieši piemērojami. Tādēļ Komisijai nav atkārtoti jāapstiprina valsts kontroles programmas, ar kurām īsteno šo regulu. Līdz ar to nav nepieciešams noteikt pārejas periodu.

(11)

Skaidrības labad Regula (EK) Nr. 584/2008 būtu jāatceļ.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Savienības uzdevums

1.  Regulas (EK) Nr. 2160/2003 4. panta 1. punktā minētais Savienības uzdevums samazināt Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium tītaru vidū (“Savienības uzdevums”) ir šāds:

a) samazināt gaļas tītaru saimju, kuru analīzes joprojām ir pozitīvas attiecībā uz Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium, maksimālo gada īpatsvaru līdz 1 % vai mazāk; un

b) samazināt pieaugušu vaislas tītaru saimju, kuru analīzes joprojām ir pozitīvas attiecībā uz Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium, maksimālo gada īpatsvaru līdz 1 % vai mazāk.

Tomēr dalībvalstīs, kurās ir mazāk nekā 100 pieaugušu vaislas vai gaļas tītaru saimju, Savienības uzdevums paredz, ka ne vairāk kā vienas pieaugušu vaislas vai gaļas tītaru saimes analīzes var joprojām būt pozitīvas.

Tāpēc uzdevums ir jāattiecina arī uz Salmonella Typhimurium monofāzisku celmu serotipiem ar antigēnu formulu ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ .

2.  Testa shēma, kas vajadzīga Savienības uzdevuma izpildes gaitas pārbaudei, ir izklāstīta pielikumā (“testa shēma”).

2. pants

Savienības uzdevuma pārskatīšana

Komisija pārskata Savienības uzdevumu, ņemot vērā informāciju, kas apkopota saskaņā ar testa shēmu, un Regulas (EK) Nr. 2160/2003 4. panta 6. punkta c) apakšpunktā noteiktos kritērijus.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 584/2008 atcelšana

Regula (EK) Nr. 584/2008 ir atcelta.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMS

Testa shēma, kas vajadzīga Savienības uzdevuma izpildes pārbaudei, kā minēts 1. panta 2. punktā

1.   PARAUGU ŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Paraugu ņemšanas kārtība attiecas uz visām gaļas un vaislas tītaru saimēm, kuras iekļautas Regulas (EK) Nr. 2160/2003 5. pantā paredzētajās valsts kontroles programmās.

2.   TĪTARU MONITORINGS

2.1.    Paraugu ņemšanas biežums

a) Pārtikas apritē iesaistīti uzņēmēji ņem paraugus no visiem gaļas un vaislas tītariem šādi:

i) paraugus no gaļas un vaislas tītaru saimēm ņem trīs nedēļu laikā pirms kaušanas. Kompetentā iestāde var atļaut paraugu ņemšanu pēdējo sešu nedēļu laikā pirms kaušanas dienas, ja tītarus tur ilgāk nekā 100 dienas vai uz tiem attiecas tītaru bioloģiskā ražošana saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 889/2008 ( 9 );

ii) paraugus no vaislas tītaru saimēm ņem:

 audzējamajās saimēs: dienas vecumā, četru nedēļu vecumā un divas nedēļas pirms dēšanas fāzes vai pārvietošanas uz dēšanas sektoru,

 pieaugušās saimēs: vismaz katru trešo nedēļu dēšanas perioda laikā saimniecībā vai inkubatorā,

 saimniecībā gadījumā, ja vaislas tītaru saimes dēj inkubējamas olas, kas paredzētas pārdošanai Savienībā;

iii) kompetentā iestāde var nolemt visā testa shēmā īstenot vienu no ii) apakšpunkta otrajā ievilkumā minētajām iespējām attiecībā uz visām tītaru saimēm. Tomēr paraugu ņemšana no vaislas saimēm, kas dēj inkubējamas olas, kuras paredzētas pārdošanai Savienībā, ir jāveic tikai saimniecībā;

iv) atkāpjoties no ii) apakšpunkta otrā ievilkuma, ja visā dalībvalstī vismaz divus kalendāros gadus pēc kārtas ir izpildīts Savienības uzdevums, pēc kompetentās iestādes ieskata paraugu ņemšanas intervālu attiecīgajā saimniecībā var pagarināt, paredzot, ka paraugi jāņem katru ceturto nedēļu. Taču kompetentā iestāde var nolemt saglabāt trīs nedēļu testēšanas intervālu vai atgriezties pie tā, ja saimniecībā vaislas saimē ir noteikta attiecīgo salmonellas serotipu klātesamība un/vai jebkurā citā gadījumā, kad kompetentā iestāde uzskata to par lietderīgu.

b) Kompetentās iestādes veiktajai paraugu ņemšanai jāparedz vismaz:

i) paraugu ņemšana vaislas tītaru saimēs:

 reizi gadā visās saimēs, kurās ir vismaz 250 pieaugušu vaislas tītaru vecumā no 30 līdz 45 nedēļām, un visās saimniecībās, kurās ir elites, ceturtās paaudzes un trešās paaudzes vaislas tītari; kompetentā iestāde var nolemt, ka paraugi jāņem arī inkubatorā, kā arī

 visās saimniecības saimēs, ja pārtikas apritē iesaistīta uzņēmēja vai oficiālas pārbaudes ņemtajos paraugos ir noteikta Salmonella Enteritidis vai Salmonella Typhimurium klātesamība, lai izpētītu infekcijas cēloni;

ii) paraugu ņemšana gaļas tītaru saimēs notiek reizi gadā vismaz vienā saimē uz 10 % saimniecību, kurās ir vismaz 500 gaļas tītaru;

iii) paraugu ņemšanu veic, ņemot vērā pastāvošo risku, un papildus ikreiz, kad kompetentā iestāde to uzskata par vajadzīgu;

iv) kompetentās iestādes veiktā paraugu ņemšana var aizvietot a) apakšpunktā minēto paraugu ņemšanu, ko veic pārtikas apritē iesaistīts uzņēmējs.

2.2.    Paraugu ņemšanas protokols

2.2.1.    Vispārējās paraugu ņemšanas norādes

Kompetentā iestāde vai pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs nodrošina, ka paraugus ņem personas, kas īpaši apmācītas šim nolūkam.

Paraugu ņemšana vaislas tītaru saimēs notiek saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 200/2010 ( 10 ) pielikuma 2.2. punktu.

Ņemot paraugus gaļas tītaru saimēs, katrā saimē izmanto vismaz divus pārus bahilu. Bahilas uzvelk uz apaviem, un parauga ņemšanu veic, staigājot pa mājputnu novietni. Vienā tītaru saimē izmantotās bahilas var apvienot vienā paraugā.

Pirms bahilu uzvilkšanas to virsmu samitrina:

a) ar maksimālas reģenerācijas pakāpes atšķaidītāju (MRD: 0,8 % nātrija hlorīda, 0,1 % peptona sterilā, dejonizētā ūdenī); vai

b) ar sterilu ūdeni; vai

c) ar kādu citu atšķaidītāju, ko ir apstiprinājusi Regulas (EK) Nr. 2160/2003 11. panta 3. punktā minētā valsts references laboratorija; vai

d) autoklavējot konteinerā kopā ar atšķaidītājiem.

Bahilas samitrina, pirms uzvilkšanas ielejot tajās šķidrumu vai sakratot tās ar atšķaidītāju pildītā konteinerā.

Nodrošina, ka paraugus proporcionāli ņem no visām novietnes daļām. Ar katru bahilu pāri jānostaigā aptuveni 50 % novietnes teritorijas.

Pabeidzot paraugu ņemšanu, bahilas piesardzīgi noņem no apaviem, lai nenobirtu tām pielipušais materiāls. Lai saglabātu šo materiālu, bahilas var izgriezt uz otru pusi. Tās ieliek maisā vai traukā un marķē.

Kompetentā iestāde var nolemt palielināt minimālo paraugu skaitu, lai nodrošinātu reprezentatīvu paraugu noņemšanu epidemioloģisko parametru, piemēram, biodrošības apstākļu, izplatības vai saimes apjoma novērtēšanai katrā atsevišķā gadījumā.

Ar kompetentās iestādes atļauju vienu bahilu pāri drīkst aizvietot ar 100 g smagu putekļu paraugu, kas savākts vairākās vietās novietnē no virsmām, uz kurām ir redzami putekļi. Lai savāktu putekļus no vairākām virsmām visā novietnē, kā alternatīvu var izmantot vienu vai vairākus samitrinātus auduma tamponus, kuru kopējā virsma ir vismaz 900 cm2. Katru tamponu no abām pusēm labi pārklāj ar putekļiem.

2.2.2.    Īpašas norādes noteikta tipa saimniecībām

a) Tajās saimēs, kur broilerus tur brīvās turēšanas apstākļos, paraugus ņem tikai novietnē.

b) Ja nav iespējams iekļūt novietnēs sakarā ar to nelielajiem izmēriem saimēs, kurās ir mazāk nekā 100 tītaru, un tāpēc novietņu apstaigāšanai nav iespējams izmantot bahilas, tās var aizvietot ar tādiem pašiem rokā turamiem auduma tamponiem, kādus izmanto putekļu savākšanai, ar tiem paberzējot virsmas, ko sedz svaigi mēsli, vai, ja tas nav iespējams, izmanto citas šim nolūkam piemērotas mēslu paraugu ņemšanas metodes.

2.2.3.    Kompetentās iestādes veikta paraugu paņemšana

Kompetentā iestāde, izdarot papildu testus un/vai dokumentācijas pārbaudes, pārliecinās, ka pārbaužu rezultātus neietekmē antibakteriālu vielu klātesamība vai citi līdzekļi, kas kavē baktēriju vairošanos.

Ja Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium klātesamību nenosaka, bet konstatē antibakteriālu vielu klātesamību vai baktēriju vairošanos inhibējošu ietekmi, tītaru saime 1. panta 2. punktā minētā Savienības uzdevuma sasniegšanas nolūkā uzskatāma par inficētu.

2.2.4.    Transports

Paraugus bez liekas kavēšanās ar kurjerpastu vai kurjeru nosūta Regulas (EK) Nr. 2160/2003 11. un 12. pantā minētajām laboratorijām. Transportēšanas laikā tos pasargā no tiešiem saules stariem un temperatūras, kas augstāka par 25 °C.

Ja paraugus nav iespējams nosūtīt 24 stundu laikā no ņemšanas brīža, tos uzglabā ledusskapī.

3.   LABORATORIJAS ANALĪZES

3.1.    Paraugu sagatavošana

Laboratorijā paraugus uzglabā ledusskapī līdz izmeklēšanai, ko sāk 48 stundu laikā pēc paraugu saņemšanas un 96 stundu laikā pēc paraugu ņemšanas.

Bahilu/“zeķu” pāri(-us) rūpīgi izsaiņo, lai izvairītos no pielipušo kūtsmēslu zudumiem, apvieno un ievieto 225 ml buferēta peptona šķīduma (BPW), kas iepriekš uzsildīts līdz istabas temperatūrai. Bahilām/“zeķēm” ir jābūt pilnībā iegremdētām buferēta peptona šķīdumā, tāpēc vajadzības gadījumā var pievienot vēl BPW.

Putekļu paraugu vēlams analizēt atsevišķi. Tomēr attiecībā uz gaļas tītaru saimēm kompetentā iestāde var nolemt šo paraugu analīzei apvienot ar bahilu/“zeķu” pāri.

Paraugu saskalo, lai to pilnībā piesūcinātu, un turpina parauga kultivēšanu, izmantojot 3.2. punktā aprakstīto noteikšanas metodi.

Citus paraugus (piemēram, no vaislas saimēm vai inkubatoriem) sagatavo saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 200/2010 pielikuma 2.2.2. punktu.

Ja vienojas par Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) vai Starptautiskās Standartizācijas komitejas (ISO) standartiem par kūtsmēslu sagatavošanu salmonellas klātesamības noteikšanai, tad tos piemēro un ar tiem aizstāj šajā punktā minētos noteikumus par paraugu sagatavošanu.

3.2.    Noteikšanas metode

Izmanto metodi, ko ieteikusi ES salmonellas references laboratorija Bilthofenē Nīderlandē.

Minētā metode aprakstīta EN/ISO 6579 (2002) D pielikumā: “Salmonella spp. noteikšana dzīvnieku izkārnījumos un ražošanas sākumstadijas paraugos”.

Šajā noteikšanas metodē par vienīgo selektīvo barotni izmanto pusšķidru barotni (modificētu pusšķidru Rapaporta–Vasiliada barotni (MSRV)).

3.3.    Serotipa noteikšana

Vaislas tītaru saimēs vismaz vienam izolātam no katra parauga, kam konstatēta pozitīva reakcija, nosaka serotipu, izmantojot Vaita–Kaufmana–Leminora shēmu.

Gaļas tītaru saimēs vismaz vienam izolātam no katra kompetentās iestādes ņemta parauga, kam konstatēta pozitīva reakcija, nosaka serotipu, izmantojot Vaita-Kaufmana-Leminora shēmu.

Pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji nodrošina vismaz to, ka neviens no izolātiem nepieder pie Salmonella Enteritidis vai Salmonella Typhimurium serotipiem, tostarp monofāziskiem celmiem ar antigēnu formulu ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ .

3.4.    Alternatīvas metodes

Attiecībā uz paraugiem, kas ņemti pēc pārtikas apritē iesaistīta uzņēmēja iniciatīvas, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 ( 11 ) 11. pantā paredzētās analīzes metodes drīkst izmantot šā pielikuma 3.1., 3.2. un 3.3. punktā paredzēto paraugu sagatavošanas metodes, noteikšanas metodes un serotipa noteikšanas metodes vietā, ja tās ir apstiprinātas saskaņā ar EN/ISO 16140.

3.5.    Celmu uzglabāšana

Laboratorija nodrošina, ka kompetentā iestāde var ņemt vismaz vienu izolētu Salmonella spp. celmu no katras saimes gadā un uzglabāt to, lai turpmāk būtu iespējams veikt fāgu tipizēšanu vai antibakteriālās uzņēmības pārbaudes, izmantojot parastās kultūru savākšanas metodes, kam jānodrošina celmu saglabāšanās vismaz divus gadus no analīzes veikšanas dienas.

Kompetentā iestāde var nolemt, ka arī pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju ņemto Salmonella spp. paraugu izolātus uzglabā, lai turpmāk veiktu fāgu tipizēšanu vai antibakteriālās uzņēmības pārbaudes saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2007/407/EK ( 12 ) 2. pantu.

4.   REZULTĀTI UN ZIŅOŠANA

4.1.    Izplatības aprēķināšana, lai pārbaudītu Savienības uzdevuma izpildi

Lai pārbaudītu Savienības uzdevuma izpildi, tītaru saimes analīzes uzskata par pozitīvām, ja saimē nosaka Salmonella Enteritidis un/vai Salmonella Typhimurium klātesamību (izņemot vakcīnas celmus, bet ieskaitot monofāziskus celmus ar antigēnu formulu ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ ).

Tītaru saimes, kuru analīzes ir pozitīvas, uzskaita tikai vienreiz katrā ciklā neatkarīgi no veikto paraugu ņemšanas un testēšanas darbību skaita, un par tām ziņo tikai pirmo pozitīvo paraugu gadā. Izplatību aprēķina atsevišķi gaļas tītaru saimēm un pieaugušu vaislas tītaru saimēm.

4.2.    Ziņošana

4.2.1.

Ziņojumā norāda:

a) to gaļas un pieaugušu vaislas tītaru saimju kopējo skaitu, kas ziņošanas gada laikā testētas vismaz vienu reizi;

b) to gaļas un pieaugušu vaislas tītaru saimju kopējo skaitu attiecīgajā dalībvalstī, kuru analīzes ir bijušas pozitīvas attiecībā uz kādu salmonellas serotipu;

c) to gaļas un pieaugušu vaislas tītaru saimju skaitu, kuru analīzes vismaz vienu reizi bijušas pozitīvas attiecībā uz Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium, tostarp uz monofāziskiem celmiem ar antigēnu formulu ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ ;

d) to gaļas un pieaugušu vaislas tītaru saimju skaitu, kuru analīzes bijušas pozitīvas attiecībā uz katru salmonellas serotipu vai Salmonella spp. (izolāti, kas nav tipizējami vai kuru serotips nav noteikts).

4.2.2.

Informāciju, kas minēta 4.2.1. punkta a) līdz d) apakšpunktā, paraugu ņemšanai vispārējās valsts salmonellas kontroles programmas ietvaros sniedz atsevišķi:

a) pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju veiktās paraugu ņemšanas ietvaros, kā noteikts 2.1. punkta a) apakšpunktā; un

b) kompetento iestāžu veiktās paraugu ņemšanas ietvaros, kā noteikts 2.1. punkta b) apakšpunktā.

4.2.3.

Testu rezultātus uzskata par attiecīgo pārtikas aprites informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 ( 13 )II pielikuma III sadaļu.

Par katru testēto tītaru saimi kompetentajai iestādei dara zināmu vismaz šādu informāciju:

a) saimniecības atsauces numuru, kas laika gaitā netiek mainīts;

b) saimes atsauces numuru, kas laika gaitā netiek mainīts;

c) parauga ņemšanas mēnesi;

d) putnu skaitu saimēs.

Rezultātus un visu attiecīgo papildu informāciju iekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/99/EK ( 14 ) 9. panta 1. punktā paredzētajā ziņojumā par tendencēm un avotiem.

Pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs nekavējoties paziņo kompetentajai iestādei par Salmonella Enteritidis un Salmonella Typhimurium klātbūtnes noteikšanu, tostarp par monofāzisku celmu ar antigēnu formulu ►C1  1,4,[5],12:i:- ◄ konstatēšanu. Pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs dod norādījumus laboratorijai, kas veic analīzi, par attiecīgu darbību veikšanu.( 1 ) OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp.

( 2 ) OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.

( 3 ) OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp.

( 4 ) OV L 162, 21.6.2008., 3. lpp.

( 5 EFSA Journal 2012; 10(3):2597.

( 6 EFSA Journal 2012; 10(4):2616.

( 7 EFSA Journal 2010; 8(10):1826.

( 8 ) OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

( 9 ) OV L 250, 18.9.2008., 1. lpp.

( 10 ) OV L 61, 11.3.2010., 1. lpp.

( 11 ) OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

( 12 ) OV L 153, 14.6.2007., 26. lpp.

( 13 ) OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

( 14 ) OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp.

Top