Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0798-20150509

Padomes Lēmums 2013/798/KĀDP ( 2013. gada 23. decembris ) par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/798/2015-05-09

2013D0798 — LV — 09.05.2015 — 005.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES LĒMUMS 2013/798/KĀDP

(2013. gada 23. decembris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

(OV L 352, 24.12.2013., 51. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES LĒMUMS 2014/125/KĀDP (2014. gada 10. marts),

  L 70

22

11.3.2014

 M2

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2014/382/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs),

  L 183

57

24.6.2014

►M3

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2014/863/KĀDP (2014. gada 1. decembris),

  L 346

52

2.12.2014

►M4

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2015/336 (2015. gada 2. marts),

  L 58

79

3.3.2015

►M5

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/739 (2015. gada 7. maijs),

  L 117

49

8.5.2015
▼B

PADOMES LĒMUMS 2013/798/KĀDP

(2013. gada 23. decembris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas RepublikuEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2013. gada 16. decembrī pauda lielas bažas par situāciju Centrālāfrikas Republikā.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2013. gada 5. decembrī pieņēma Rezolūciju 2127 (2013), ar kuru paredz ieroču embargo pret Centrālāfrikas Republiku.

(3)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pants

1.  Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām, vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu gaisa kuģus, ir aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt uz Centrālāfrikas Republiku bruņojumu un ar to saistītus visa veida materiālus, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un ekipējumu, paramilitāro ekipējumu un visa minētā rezerves daļas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir attiecīgo dalībvalstu teritorijās.

2.  Ir aizliegts:

a) tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Centrālāfrikas Republikā vai izmantošanai Centrālāfrikas Republikā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus un citus pakalpojumus, tostarp nodrošināt bruņotus algotņus, kas saistīti ar militārām darbībām un ar bruņojuma un ar to saistītu visa veida materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un ekipējuma, paramilitārā ekipējuma un visa minētā rezerves daļu, piegādi, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Centrālāfrikas Republikā vai izmantošanai Centrālāfrikas Republikā sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar militārām darbībām, jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu bruņojuma un saistītu materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, vai saistītas tehniskas palīdzības, starpniecības pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanai;

c) apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir apiet a) vai b) punktā minētos aizliegumus vai kuru rezultātā šie aizliegumi tiek apieti.

▼M5

1.a pants

Atklājot priekšmetus, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksports saskaņā ar 1. pantu ir aizliegts, dalībvalstis tos konfiscē, reģistrē un likvidē (piemēram, iznīcinot, padarot darboties nespējīgus, nododot glabāšanā vai nododot likvidēšanai valstij, kas nav izcelsmes vai galamērķa valsts).

▼B

2. pants

1.  Lēmuma 1. pantu nepiemēro:

▼M5

a) tāda bruņojuma un ar to saistītu materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam un tādas ar to saistītas tehniskas palīdzības vai finansējuma un finansiālas palīdzības sniegšanai, kas ir paredzēta vienīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Daudzdimensionālās integrētās stabilizācijas misijas Centrālāfrikas Republikā (MINUSCA), Āfrikas Savienības Reģionālās operatīvās grupas (AU-RTF) un Centrālāfrikas Republikā izvietoto Savienības misiju, un Francijas spēku atbalstam un lietošanai;

▼B

b) tāda aizsargapģērba, tostarp pretšķembu vestu un militāro ķiveru, pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kuru uz Centrālāfrikas Republiku uz laiku un tikai personiskai lietošanai eksportē Apvienoto Nāciju Organizācijas personāls, Savienības vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un humanitārie un attīstības atbalsta darbinieki un ar to saistītais personāls;

c) tādu kājnieku ieroču un ar to saistītu materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kurus ir paredzēts izmantot vienīgi starptautiskās patruļās, ar kurām Sangas upes trīs valstu aizsargājamajā teritorijā (Sangha River Tri-national Protected Area) nodrošina aizsardzību pret malumedniecību, ziloņkaula un ieroču kontrabandu un citām darbībām, kas nav pretrunā Centrālāfrikas tiesību aktiem vai Centrālāfrikas starptautiskajām juridiskajām saistībām.

2.  Lēmuma 1. pantu nepiemēro:

a) tāda militārā ekipējuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas nav nāvējošs un kas paredzēts vienīgi humāniem vai aizsardzības mērķiem, un ar to saistītai tehniskajai palīdzībai;

b) bruņojuma un cita saistīta nāvējoša militārā ekipējuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam Centrālāfrikas Republikas drošības spēkiem, ja tas paredzēts vienīgi tam, lai ar to atbalstītu vai to lietotu Centrālāfrikas Republikas drošības sektora reformas procesā;

c) bruņojuma un ar to saistītu materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kā arī ar to saistītas tehniskas vai finansiālas palīdzības, tostarp personāla, nodrošināšanai;

kā iepriekš apstiprinājusi Komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO DPR 2127 (2013) 57. punktu.

▼M1

2.a pants

▼M5

1.  Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nepieļautu, ka dalībvalstu teritorijā ieceļo vai to šķērso tranzītā personas, kuras saskaņā ar ANO DPR 2127 (2013) 57. punktu izveidotā komiteja (turpmāk “Komiteja”) norādījusi kā personas, kas iesaistās vai atbalsta darbības, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā, tostarp darbības, kas apdraud vai pārkāpj pārejas nolīgumus, vai kas apdraud vai kavē politisko pārejas procesu, tostarp pāreju uz brīvām un godīgām demokrātiskām vēlēšanām, vai kas uzkurina vardarbību; minētais tostarp attiecas uz personām, kuras:

a) rīkojas, pārkāpjot ieroču embargo, kas noteikts ANO DPR 2127 (2013) 54. punktā un šā lēmuma 1. pantā, vai ir tieši vai netieši piegādājušas, pārdevušas vai nodevušas bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem Centrālāfrikas Republikā, vai saņēmušas bruņojumu vai jebkādus ar to saistītus materiālus, vai tehniskas konsultācijas, mācības vai palīdzību, tostarp finansējumu un finansiālu palīdzību, saistībā ar bruņotu grupējumu vai noziedznieku tīklu vardarbīgām darbībām Centrālāfrikas Republikā;

b) ir iesaistītas tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, ar kurām attiecīgā gadījumā tiek pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras rada cilvēktiesību aizskārumus vai pārkāpumus Centrālāfrikas Republikā, tostarp ar seksuālo vardarbību saistītas darbības, vardarbības vēršana pret civiliedzīvotājiem, uzbrukumi, kas balstīti uz etniskiem vai reliģiskiem motīviem, uzbrukumi skolām un slimnīcām un nolaupīšana un piespiedu pārvietošana;

c) iesaista vai izmanto bērnus bruņotos konfliktos Centrālāfrikas Republikā, pārkāpjot piemērojamās starptautiskās tiesības;

d) sniedz atbalstu bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem, nelikumīgi izmantojot vai tirgojot dabas resursus, tostarp dimantus, zeltu, savvaļas dzīvniekus, kā arī savvaļas dzīvnieku izcelsmes produktus Centrālāfrikas Republikā vai no Centrālāfrikas Republikas;

e) kavē humānās palīdzības sniegšanu Centrālāfrikas Republikā vai piekļuvi humānajai palīdzībai, vai tās sadali Centrālāfrikas Republikā;

f) ir iesaistītas tādu uzbrukumu plānošanā, vadīšanā, finansēšanā vai veikšanā, kas vērsti pret ANO misijām vai starptautisko drošības spēku klātbūtni, tostarp pret MINUSCA, Savienības misijām un Francijas operācijām, ar ko tās atbalsta;

g) ir Komitejas norādītas vienības vadītāji vai ir to atbalstījuši, vai darbojušies tādas personas vai vienības interesēs, vārdā vai vadībā, kuru ir norādījusi Komiteja, vai tādas vienības interesēs, vārdā vai vadībā, kura ir Komitejas norādītas personas vai vienības īpašumā vai kontrolē,

saskaņā ar šā lēmuma pielikumā izklāstīto uzskaitījumu.

▼M1

2.  Ar 1. punktu dalībvalstij netiek uzlikts par pienākumu aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.  Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja ieceļošana vai teritorijas šķērsošana ir nepieciešama, lai īstenotu tiesvedību.

4.  Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja Komiteja katrā atsevišķā gadījumā konstatē, ka:

a) ceļojums ir pamatots ar humāno vajadzību apsvērumiem, tostarp reliģiska pienākuma apsvērumiem;

b) izņēmums sekmētu miera un valsts mēroga samierināšanas mērķus Centrālāfrikas Republikā, kā arī stabilitāti reģionā.

5.  Gadījumos, ja saskaņā ar 3. vai 4. punktu dalībvalsts atļauj ieceļot tās teritorijā vai šķērsot tranzītā tās teritoriju personām, kas minētas pielikumā, atļauja ir derīga tikai tam mērķim, kam tā ir izsniegta, un personām, kuras tajā norādītas.

2.b pants

▼M5

1.  Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas tieši vai netieši pieder vai ko tieši vai netieši kontrolē personas vai vienības, kuras Komiteja norādījusi kā tādas, kas iesaistās vai atbalsta darbības, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā, tostarp darbības, kas apdraud vai pārkāpj pārejas nolīgumus vai kas apdraud vai kavē politisko pārejas procesu, tostarp pāreju uz brīvām un godīgām demokrātiskām vēlēšanām, vai kas uzkurina vardarbību; minētais tostarp attiecas uz personām un vienībām, kuras:

a) rīkojas, pārkāpjot ieroču embargo, kas noteikts ANO DPR 2127 (2013) 54. punktā un šā lēmuma 1. pantā, vai ir tieši vai netieši piegādājušas, pārdevušas vai nodevušas bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem Centrālāfrikas Republikā, vai saņēmušas bruņojumu vai jebkādus ar to saistītus materiālus, vai tehniskas konsultācijas, mācības vai palīdzību, tostarp finansējumu un finansiālu palīdzību, saistībā ar bruņotu grupējumu vai noziedznieku tīklu vardarbīgām darbībām Centrālāfrikas Republikā;

b) ir iesaistītas tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, ar kurām attiecīgā gadījumā tiek pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras rada cilvēktiesību aizskārumus vai pārkāpumus Centrālāfrikas Republikā, tostarp ar seksuālo vardarbību saistītas darbības, vardarbības vēršana pret civiliedzīvotājiem, uzbrukumi, kas balstīti uz etniskiem vai reliģiskiem motīviem, uzbrukumi skolām un slimnīcām un nolaupīšana un piespiedu pārvietošana;

c) iesaista vai izmanto bērnus bruņotos konfliktos Centrālāfrikas Republikā, pārkāpjot piemērojamās starptautiskās tiesības;

d) sniedz atbalstu bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem, nelikumīgi izmantojot vai tirgojot dabas resursus, tostarp dimantus, zeltu, savvaļas dzīvniekus, kā arī savvaļas dzīvnieku izcelsmes produktus Centrālāfrikas Republikā vai no Centrālāfrikas Republikas;

e) kavē humānās palīdzības sniegšanu Centrālāfrikas Republikā vai piekļuvi humānajai palīdzībai, vai tās sadali Centrālāfrikas Republikā;

f) ir iesaistītas tādu uzbrukumu plānošanā, vadīšanā, finansēšanā vai veikšanā, kas vērsti pret ANO misijām vai starptautisko drošības spēku klātbūtni, tostarp pret MINUSCA, Savienības misijām un Francijas operācijām, ar ko tās atbalsta;

g) ir Komitejas norādītas vienības vadītāji vai ir to atbalstījuši, vai darbojušies tādas personas vai vienības interesēs, vārdā vai vadībā, kuru ir norādījusi Komiteja, vai tādas vienības interesēs, vārdā vai vadībā, kura ir Komitejas norādītas personas vai vienības īpašumā vai kontrolē.

Šajā punktā minētās personas un vienības ir uzskaitītas pielikumā.

▼M1

2.  Nekādus līdzekļus, finanšu aktīvus vai saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus 1. punktā minētajām personām un vienībām vai to interesēs.

3.  Dalībvalsts var pieļaut izņēmumus saistībā ar 1. un 2. punktā minētajiem pasākumiem attiecībā uz līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, ja:

a) tie nepieciešami, lai segtu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, medikamentiem un medicīnisko aprūpi, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) tie paredzēti vienīgi saprātīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) tie ir paredzēti vienīgi, lai segtu komisijas maksu vai apkalpošanas maksu par iesaldēto līdzekļu, citu finanšu aktīvu vai saimniecisko resursu pastāvīgu parastu turēšanu vai pārvaldību;

pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts nosūtījusi Komitejai paziņojumu par nodomu vajadzības gadījumā atļaut pieeju šādiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem un, ja Komiteja piecu darba dienu laikā pēc šāda paziņojuma nav pieņēmusi negatīvu lēmumu.

4.  Dalībvalstis var arī atļaut izņēmumus saistībā ar 1. un 2. punktā minētajiem pasākumiem attiecībā uz līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, ja:

a) tie ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts ir nosūtījusi paziņojumu Komitejai un Komiteja to ir apstiprinājusi;

b) uz tiem attiecas tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts apgrūtinājums vai spriedums; tādā gadījumā līdzekļus un saimnieciskos resursus var izmantot, lai apmierinātu šādu apgrūtinājumu vai spriedumu, ar nosacījumu, ka apgrūtinājums vai spriedums stājies spēkā pirms 2014. gada 28. janvāra un tas nav šajā punktā minētās personas vai vienības interesēs, un ka attiecīgā dalībvalsts par to ir informējusi Komiteju.

5.  Šā panta 1. punkts neliedz sarakstā iekļautai personai vai vienībai veikt maksājumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts pirms šādas personas vai vienības iekļaušanas sarakstā, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir konstatējusi, ka šo maksājumu tieši vai netieši nesaņems kāda no 1. punktā minētajām personām vai vienībām, un pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Komitejai savu nodomu veikt vai saņemt šādu maksājumu vai vajadzības gadījumā atļaut līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu šim nolūkam 10 darba dienas pirms šādas atļaujas došanas.

6.  Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildināšanai:

a) ar procentiem vai citiem ienākumiem no minētajiem kontiem, vai

b) ar maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem sāka piemērot šajā lēmumā noteiktos ierobežojošos pasākumus;

ar nosacījumu, ka visiem šādiem procentu ienākumiem, citiem ieņēmumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktu.

2.c pants

Padome izstrādā un groza pielikumā ietverto sarakstu saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomē vai Komitejā izlemto.

2.d pants

1.  Ja ANO Drošības padome vai Komiteja norāda personu vai vienību, Padome šādu personu vai vienību iekļauj pielikumā. Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu personas vai vienības iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai personai vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai personai vai vienībai iespēju paust savus apsvērumus.

2.  Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē šo personu vai vienību.

2.e pants

1.  Pielikumā iekļauj ANO Drošības padomes vai Komitejas sniegtu pamatojumu personu un vienību iekļaušanai sarakstā.

2.  Pielikumā arī iekļauj, ja iespējams, ANO Drošības padomes vai Komitejas sniegtu informāciju, kas nepieciešama, lai identificētu attiecīgās personas vai vienības. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdus, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu. Pielikumā norāda arī datumu, kad ANO Drošības padome vai Komiteja to ir iekļāvusi sarakstā.

▼B

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

▼M3
PIELIKUMS

TO PERSONU SARAKSTS, KAS MINĒTAS 2.a PANTĀ, UN TO PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS, KAS MINĒTAS 2.b PANTĀ

A.   Personas

1.    François Yangouvonda BOZIZÉ (jeb: a) Bozize Yangouvonda)

Dzimšanas datums: 1946. gada 14. oktobris.

Dzimšanas vieta: Mouila, Gabona.

Valstspiederība: Centrālāfrikas Republika.

Adrese: Uganda.

Cita informācija: mātes vārds ir Martine Kofio.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2014. gada 9. maijs.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Bozizé tika iekļauts sarakstā 2014. gada 9. maijā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 36. punktu, kā persona, kas “iesaistās darbībās, ar kurām apdraud Centrālāfrikas Republikas (CĀR) mieru, stabilitāti vai drošību, vai atbalsta tās”.

Papildu informācija

Bozizé sadarbībā ar saviem atbalstītājiem mudināja veikt 2013. gada 5. decembrī notikušo uzbrukumu Bangui. Kopš tā laika viņš turpina veikt destabilizēšanas operācijas, lai CĀR galvaspilsētā saglabātu spriedzi. Uzskata, ka Bozizé izveidoja anti-Balaka kaujinieku grupu, pirms viņš 2013. gada 24. martā aizbēga no CĀR. Paziņojumā Bozizé aicināja savus kaujiniekus veikt nežēlīgus noziegumus pret pašreizējo režīmu un islāmistiem. Uzskata, ka Bozizé ir sniedzis finansiālu un materiālu atbalstu kaujiniekiem, kuri cenšas destabilizēt notiekošo pāreju un panākt Bozizé atgriešanos pie varas. Lielākā daļa anti-Balaka kaujinieku ir no Centrālāfrikas bruņotajiem spēkiem, kuri pēc valsts apvērsuma bija izklīduši lauku rajonos un kurus Bozizé pēc tam reorganizēja.

Bozizé un viņa atbalstītāji kontrolē vairāk nekā pusi no anti-Balaka kaujinieku vienībām. Bozizé lojāli spēki bija apbruņoti ar triecienšautenēm, mīnmetējiem un reaktīvām prettanku šautenēm, un tie aizvien vairāk iesaistījās atriebības uzbrukumos CĀR musulmaņu iedzīvotājiem. Situācija CĀR strauji pasliktinājās pēc anti-Balaka spēku uzbrukuma 2013. gada 5. decembrīBangui, kur bojā gāja vairāk nekā 700 cilvēku.

2.    Nourredine ADAM (jeb: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Amats: a) ģenerālis; b) drošības ministrs; c) ģenerāldirektors Demokrātisko sasniegumu ārkārtas aizsardzības komitejā (Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements).

Dzimšanas datums: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1970. gada 1. janvāris.

Dzimšanas vieta: Ndele, Centrālāfrikas Republika.

Valstspiederība: Centrālāfrikas Republika. Pases Nr.: D00001184

Adrese: Birao, Centrālāfrikas Republika.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2014. gada 9. maijs.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Nourredine tika iekļauts sarakstā 2014. gada 9. maijā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 36. punktu, kā persona, kas ir “iesaistījusies darbībās, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību CĀR, vai atbalsta tās”.

Papildu informācija

Noureddine ir viens no sākotnējiem Séléka vadītājiem. Viņš ir identificēts gan kā ģenerālis, gan kā priekšsēdētājs vienā no Séléka bruņotajām nemiernieku grupām Central PJCC – oficiāli šī grupa ir zināma kā Patriotu konvents taisnīgumam un mieram (Convention of Patriots for Justice and Peace), un tās nosaukuma saīsinājums ir zināms arī kā CPJP. Kā bijušais Patriotu konventa taisnīgumam un mieram (CPJP/F) Fundamental šķelšanās grupas vadītājs viņš bija ex-Séléka militārais koordinators uzbrukumos iepriekšējos nemieros Centrālāfrikas Republikā laikposmā no 2012. gada decembra sākuma līdz 2013. gada martam. Bez Noureddine palīdzības un ciešajām attiecībām ar Čadas Īpašajiem spēkiem Séléka, visticamāk, nebūtu spējis izraut varu no iepriekšējā CĀR prezidenta François Bozizé rokām.

Kopš Catherine Samba-Panza iecelšanas pagaidu prezidentes amatā 2014. gada 20. janvārī viņš bija viens no galvenajiem ex-Séléka taktiskās atkāpšanās autoriem Sibut, lai īstenotu savu plānu nostiprināt musulmaņu pozīcijas valsts ziemeļos. Viņš skaidri aicināja savus spēkus pretoties Āfrikas valstu vadītās starptautiskās atbalsta misijas Centrālāfrikas Republikā (MISCA) pārejas posma valdības un militāro līderu rīkojumiem. Noureddine aktīvi virza ex-Séléka – bijušos Séléka spēkus, ko Djotodia (kā ziņots) 2013. gada septembrī bija izklīdinājis,– un vada operācijas pret kristiešu apkaimi, un turpina sniegt būtisku atbalstu un vadību ex-Séléka, kas darbojas CĀR.

Nourredine tika iekļauts sarakstā 2014. gada 9. maijā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 37. punkta b) apakšpunktu, kā persona, kas “iesaistīta tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, kas ir pretrunā starptautiskajām cilvēktiesībām vai starptautiskajām humanitārajām tiesībām”.

Papildu informācija

Pēc tam, kad Séléka2013. gada 24. martā pārņēma kontroli pār Bangui, Nourredine Adam tika iecelts par drošības ministru, toreiz – ģenerāldirektors Demokrātisko sasniegumu ārkārtas aizsardzības komitejā (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiquesCEDAD, pašreiz tas ir neaktīvs CĀR izlūkošanas dienests). Nourredine Adam izmantoja CEDAD kā personīgo politisko policiju, veicot daudzus patvaļīgus arestus, spīdzināšanu un nāvessodus bez tiesas sprieduma. Turklāt Noureddine bija viena no galvenajām atbildīgajām personām Boy Rabe notikušajās asiņainajās darbībās. 2013. gada augustā Séléka spēki uzbruka Boy Rabe, CĀR apkaimei, ko uzskata par François Bozizé atbalstītāju un viņa etniskās grupas bastionu. Kā ziņots, aizbildinoties ar ieroču krājumu meklēšanu, Séléka karaspēks ir nogalinājis daudzus civiliedzīvotājus un ir veicis postošas laupīšanas. Kad šie uzbrukumi izplatījās uz citiem rajoniem, tūkstošiem iedzīvotāju ieņēma starptautisko lidostu, ko Francijas karaspēka klātbūtnes dēļ uzskatīja par drošu vietu, un ieņēma tās skrejceļu.

Nourredine tika iekļauts sarakstā 2014. gada 9. maijā, ievērojot Rezolūcijas 2134 (2014) 37. punkta d) apakšpunktu, kā persona, kas “nelegāli izmantojot dabas resursus, sniedz atbalstu bruņotām grupām vai noziedzīgiem tīkliem:”.

Papildu informācija

2013. gada sākumā Nourredine Adam bija svarīga loma ex-Séléka finansēšanas tīklos. Viņš devās uz Saūda Arābiju, Kataru un Apvienotajiem Arābu Emirātiem, lai vāktu līdzekļus iepriekšējiem nemieriem. Viņš darbojās arī kā koordinators Čadas dimantu kontrabandas grupējumā, kas darbojas starp Centrālāfrikas Republiku un Čadu.

▼M4 —————

▼M3

B.   Vienības

Top