EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1235-20150708

Consolidated text: Komisijas Regula (EK) Nr. 1235/2008 ( 2008. gada 8. decembris ), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/2015-07-08

2008R1235 — LV — 08.07.2015 — 016.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1235/2008

(2008. gada 8. decembris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

(OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 537/2009 (2009. gada 19. jūnijs),

  L 159

6

20.6.2009

 M2

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 471/2010 (2010. gada 31. maijs),

  L 134

1

1.6.2010

 M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 590/2011 (2011. gada 20. jūnijs),

  L 161

9

21.6.2011

 M4

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1084/2011 (2011. gada 27. oktobris),

  L 281

3

28.10.2011

►M5

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1267/2011 (2011. gada 6. decembris)

  L 324

9

7.12.2011

 M6

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 126/2012 (2012. gada 14. februāris),

  L 41

5

15.2.2012

►M7

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 508/2012 (2012. gada 20. jūnijs)

  L 162

1

21.6.2012

 M8

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 751/2012 (2012. gada 16. augusts),

  L 222

5

18.8.2012

►M9

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 125/2013 (2013. gada 13. februāris)

  L 43

1

14.2.2013

 M10

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 519/2013 (2013. gada 21. februāris),

  L 158

74

10.6.2013

►M11

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 567/2013 (2013. gada 18. jūnijs),

  L 167

30

19.6.2013

►M12

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 586/2013 (2013. gada 20. jūnijs)

  L 169

51

21.6.2013

►M13

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 355/2014 (2014. gada 8. aprīlis),

  L 106

15

9.4.2014

►M14

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 442/2014 (2014. gada 30. aprīlis),

  L 130

39

1.5.2014

►M15

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 644/2014 (2014. gada 16. jūnijs),

  L 177

42

17.6.2014

►M16

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 829/2014 (2014. gada 30. jūlijs),

  L 228

9

31.7.2014

►M17

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1287/2014 (2014. gada 28. novembris),

  L 348

1

4.12.2014

►M18

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/131 (2015. gada 23. janvāris)

  L 23

1

29.1.2015

►M19

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/931 (2015. gada 17. jūnijs),

  L 151

1

18.6.2015


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 324, 7.12.2011, lpp 38 (590/2011)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 028, 4.2.2015, lpp 48 (1287/2014,)
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1235/2008

(2008. gada 8. decembris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīmEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu ( 1 ) un jo īpaši tās 33. panta 2. punktu, 38. panta d) punktu un 40. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. un 33. pantā ir noteikti vispārīgi noteikumi bioloģisko produktu importēšanai. Lai garantētu, ka minētos noteikumus piemēros pareizi un viendabīgi, jānosaka sīki izstrādāti noteikumi un procedūras minēto noteikumu piemērošanai.

(2)

Tā kā kopš 1992. gada ir uzkrāta būtiska pieredze tādu produktu importēšanā, kam ir līdzvērtīgas garantijas, kontroles organizācijām būtu jāpiešķir samērā īss laika periods, lai pieprasītu tos iekļaut sarakstā līdzvērtības nolūkos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. pantu. Tomēr, tā kā nav pieredzes, lai tieši piemērotu Kopienas noteikumus par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu ārpus Kopienas teritorijas, tad jāpiešķir vairāk laika tām kontroles organizācijām, kuras vēlas pieprasīt to iekļaušanu sarakstā atbilstības nolūkā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. pantu. Tādēļ jāparedz ilgāks laika periods, kurā var iesūtīt pieprasījumus un tos izskatīt.

(3)

Par produktiem, kas importēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. pantu, attiecīgajiem uzņēmējiem jāspēj uzrādīt dokumentārus pierādījumus. Jānosaka tādu dokumentāro pierādījumu paraugs. Par produktiem, kas importēti atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. pantam, jābūt izdotam inspekcijas sertifikātam. Jāizstrādā detalizēti noteikumi attiecībā uz tāda sertifikāta izdošanu. Turklāt jānosaka procedūra, lai Kopienas līmenī saskaņotu dažas tādu no trešām valstīm importētu produktu kontroles, ko paredzēts tirgot Kopienā kā bioloģiskus produktus.

(4)

Argentīna, Austrālija, Indija, Izraēla, Jaunzēlande, Kostarika un Šveice iepriekš bija sarakstā kā trešās valstis, no kurām importētos produktus var tirgot Kopienā kā bioloģiskus produktus, ievērojot Komisijas 2008. gada 17. aprīļa Regulu (EK) Nr. 345/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātas normas režīma noteikšanai importam no trešām valstīm, kuras noteiktas Padomes Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem ( 2 ). Komisija atkārtoti izskatīja stāvokli minētajās valstīs atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 834/2007 izklāstītajiem kritērijiem, ņemot vērā piemērotos ražošanas noteikumus un pieredzi, kas gūta, importējot bioloģiskos produktus no minētajām trešām valstīm, kas iepriekš uzskaitītas saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2092/91 11. panta 1. punktu. Pamatojoties uz iepriekš minēto tiek secināts, ka ir izpildīti nosacījumi, lai Argentīnu, Austrāliju, Indiju, Izraēlu, Jaunzēlandi un Kostariku iekļautu trešo valstu sarakstā līdzvērtības nolūkos atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. punktam.

(5)

Eiropas Kopiena un Šveices Konfederācija ir noslēgušas nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību ( 3 ), kas apstiprināts ar Padomes un Komisijas Lēmumu 2002/309/EK ( 4 ). Minētā nolīguma 9. pielikums attiecas uz bioloģiski ražotiem lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem un nosaka, ka pusēm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai bioloģiskos produktus, kuri atbilst savstarpējiem tiesību aktiem, varētu importēt un laist tirgū. Skaidrības labad arī Šveice jāiekļauj trešo valstu sarakstā līdzvērtības nolūkos atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. punktam.

(6)

Dalībvalstu iestādes ir guvušas būtisku pieredzi un kompetenci jomā, kas attiecas uz pieejas piešķiršanu bioloģiskajām precēm, kuras importētas Kopienas teritorijā. Lai izveidotu un uzturētu trešo valstu, kontroles organizāciju un kontroles iestāžu sarakstus, minētā pieredze jāizmanto, un Komisijai jāspēj ņemt vērā dalībvalstu un citu ekspertu ziņojumi. Veicamie uzdevumi jāsadala taisnīgi un proporcionāli.

(7)

Jāparedz arī pārejas pasākumi, kas piemērojami trešo valstu pieteikumiem, ko Komisija saņēmusi līdz 2009. gada 1. janvārim – dienai, no kuras piemēro Regulu (EK) Nr. 834/2007.

(8)

Lai nepārtrauktu starptautisko tirdzniecību un atvieglotu pāreju no noteikumiem, kas paredzēti ar Regulu (EEK) Nr. 2092/91, uz tiem, kuri noteikti ar Regulu (EK) Nr. 834/2007, jāpaplašina dalībvalstu iespēja turpināt piešķirt importētājiem atļaujas katrā konkrētā gadījumā, lai viņi laistu Kopienas tirgū produktus, līdz ir ieviesti pasākumi, kas vajadzīgi, lai darbotos jaunie importēšanas noteikumi, jo īpaši attiecībā uz kontroles organizāciju un kontroles iestāžu atzīšanu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktā. Tāda iespēja pakāpeniski jāizslēdz līdz ar minētajā pantā minēto kontroles organizāciju saraksta izveidi.

(9)

Lai uzlabotu pārskatāmību un garantētu šīs regulas piemērošanu, jāparedz elektroniska informācijas apmaiņas sistēma starp Komisiju, dalībvalstīm, trešām valstīm, kontroles organizācijām un kontroles iestādēm.

(10)

Šajā regulā paredzētie sīki izstrādātie noteikumi aizstāj tos, kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 345/2008 un Komisijas 2008. gada 20. jūnija Regulā (EK) Nr. 605/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu noteikumus par pārbaudes sertifikātu importam no trešām valstīm saskaņā ar 11. pantu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem ( 5 ). Tāpēc minētās regulas jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.I

SADAĻA

IEVADA NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka sīki izstrādātus noteikumus atbilstīgu produktu importēšanai un tādu produktu importēšanai, kam ir līdzvērtīgas garantijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. un 33. pantā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1) “inspekcijas sertifikāts” ir inspekcijas sertifikāts, kas minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. punkta d) apakšpunktā un attiecas uz vienu sūtījumu;

2) “dokumentārs pierādījums” ir dokuments, kas minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 889/2008 ( 6 ) 68. pantā un šīs regulas 6. pantā, un kura paraugs ir izklāstīts šīs regulas II pielikumā;

3) “sūtījums” ir produktu daudzums, uz ko attiecas viens vai vairāki kombinētās nomenklatūras kodi, uz ko attiecas viens inspekcijas sertifikāts, kas nosūtīts ar vienu un to pašu transportlīdzekli un importēts no vienas un tās pašas trešās valsts;

4) “pirmais saņēmējs” ir fiziska vai juridiska persona, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 889/2008 2. panta d) apakšpunktā;

5) “sūtījuma pārbaude” ir inspekcijas sertifikāta pārbaude, ko veic attiecīgās dalībvalstu iestādes, lai izpildītu šīs regulas 13. panta prasības, un, ja minētās iestādes to uzskata par piemērotu, tad arī produktu pārbaude saistībā ar prasībām, kas iekļautas Regulā (EK) Nr. 834/2007, Regulā (EK) Nr. 889/2008 un šajā regulā;

6) “attiecīgās dalībvalstu iestādes” ir muitas iestādes vai citas iestādes, ko norīkojušas dalībvalstis;

7) “izvērtējuma ziņojums” ir izvērtējuma ziņojums, kas minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 2. punktā un 33. panta 3. punktā un ko sastādījusi neatkarīga trešā persona, izpildot ISO standarta 17011 prasības, vai attiecīga kompetentā iestāde, un kas ietver informāciju par dokumentu pārskatiem, tostarp aprakstiem, kas minēti šīs regulas 4. panta 3. punkta b) apakšpunktā un 11. panta 3. punkta b) apakšpunktā, par administratīvajām revīzijām, tostarp kritiskajām atrašanās vietām, un par liecinieku revīzijām, kas orientētas uz risku un veiktas reprezentatīvās trešās valstīs.II

SADAĻA

ATBILSTĪGO PRODUKTU IMPORTĒŠANA1.

NODAĻA

Atbilstības pārbaudes nolūkos atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksts

3. pants

Atbilstības pārbaudes nolūkos atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksta sastādīšana un saturs

1.  Komisija sastāda kontroles organizācijas un kontroles iestāžu sarakstu, kas atzītas atbilstības nolūkos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 2. punktu. Minētais saraksts ir izklāstīts šīs regulas I pielikumā. Saraksta sastādīšanas un grozīšanas procedūras ir noteiktas šīs regulas 4., 16. un 17. pantā. Sarakstu publisko internetā saskaņā ar šīs regulas 16. panta 4. punktu un 17. pantu.

2.  Sarakstā ir visa vajadzīgā informācija par katru kontroles organizāciju vai kontroles iestādi, lai varētu pārbaudīt, vai Kopienas tirgū laistos produktus ir pārbaudījusi kontroles organizācija vai iestāde, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 2. punktu, un jo īpaši:

a) kontroles organizācijas vai kontroles iestādes nosaukums un adrese, tostarp e-pasta un interneta adrese, un tās koda numurs;

b) attiecīgās trešās valstis, kuras ir produktu izcelsmes valstis;

c) attiecīgo produktu kategorijas par katru trešo valsti;

d) termiņš, līdz kuram iekļauta sarakstā;

e) interneta adrese, kur ievietots uzņēmēju saraksts, uz kuriem attiecas kontroles sistēma, tostarp viņu sertifikācijas statuss un attiecīgās produktu kategorijas, kā arī to uzņēmēju un produktu saraksts, kas apturēti vai kam atņemts sertifikāts.

4. pants

Procedūra, lai lūgtu iekļaut atbilstības pārbaudes nolūkos atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu sarakstā

▼M19

1.  Komisija apsver, vai atzīt un iekļaut kontroles organizāciju vai kontroles iestādi 3. pantā minētajā sarakstā, pēc tam kad tā no attiecīgās kontroles organizācijas vai kontroles iestādes pārstāvja saņēmusi par to pieprasījumu, kas sagatavots, pamatojoties uz pieteikuma paraugu, kuru Komisija darījusi pieejamu saskaņā ar 17. panta 2. punktu. Pirmā saraksta izveidē ņem vērā tikai pilnībā noformētus pieprasījumus, kas saņemti līdz 2016. gada 31. oktobrim.

▼B

2.  Lūgumu var iesniegt kontroles organizācijas vai kontroles iestādes, kas reģistrētas Kopienā vai trešā valstī.

3.  Lūgumā ir tehniskā dokumentācija, kurā ir visa vajadzīgā informācija, lai Komisija pārliecinātos, ka attiecībā uz visiem bioloģiskajiem produktiem, kuri paredzēti eksportēšanai uz Kopienu, ir ievēroti visi Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 1. un 2. punktā izklāstītie nosacījumi, proti:

a) pārskats par kontroles organizācijas vai kontroles iestādes darbību attiecīgajā trešā valstī vai trešās valstīs, tostarp aplēse par iesaistīto uzņēmēju skaitu un norāde uz to lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu sagaidāmajām īpašībām un daudzumiem, kuru izcelsme ir attiecīgajā trešā valstī vai trešās valstīs un kas paredzēti eksportēšanai uz Kopienu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 1. un 2. punktā izklāstītajiem noteikumiem;

b) sīks apraksts par to, kā attiecīgajā trešā valstī vai katrā no trešām valstīm ir izpildīta Regulas (EK) Nr. 834/2007 II, III un IV sadaļa, kā arī Regulas (EK) Nr. 889/2008 noteikumi;

c) izvērtējuma ziņojuma kopija, kā izklāstīts Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 2. punkta ceturtajā daļā, un kas:

i) apliecina, ka ir pienācīgi novērtēta kontroles organizācijas vai kontroles iestādes spēja ievērot Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 1. un 2. punktā izklāstītos nosacījumus,

ii) sniedz garantijas par elementiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 834/2007 27. panta 2., 3., 5., 6. un 12. punktā,

iii) nodrošina, ka kontroles organizācija vai kontroles iestāde atbilst kontroles prasībām un piesardzības pasākumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 889/2008 IV sadaļā, un

iv) apstiprina, ka tā ir faktiski izpildījusi savas kontroles darbības atbilstīgi minētajiem nosacījumiem un prasībām;

d) pierādījums par to, ka kontroles organizācija vai kontroles iestāde ir paziņojusi par savām darbībām attiecīgās trešās valsts iestādēm, kā arī par savām saistībām ievērot tiesiskās prasības, ko tai uzlikušas attiecīgās trešās valsts iestādes;

e) tīmekļa vietnes adrese, kur ievietots uzņēmēju saraksts, uz kuriem attiecas kontroles sistēma, kā arī kontaktpunkts, kur var saņemt informāciju par viņu sertifikācijas statusu, attiecīgajām produktu kategorijām, kā arī par tiem uzņēmējiem un produktiem, kas apturēti vai kam atņemts sertifikāts;

f) apņemšanās ievērot šīs regulas 5. panta noteikumus;

g) jebkura cita informācija, ko kontroles organizācija, kontroles iestāde vai Komisija uzskata par būtisku.

4.  Izskatot lūgumu iekļaut kontroles organizāciju vai kontroles iestādi sarakstā, kā arī jebkurā laikā pēc tās iekļaušanas Komisija var pieprasīt jebkuru papildu informāciju, tostarp pieprasīt uzrādīt vienu vai vairākus ziņojumus par pārbaudi uz vietas, ko sastādījuši neatkarīgi eksperti. Turklāt Komisija, pamatojoties uz riska novērtējumu un, ja ir aizdomas par pārkāpumiem, var organizēt pārbaudi uz vietas, ko veic tās iecelti eksperti.

5.  Komisija novērtē, vai 3. punktā minētā tehniskā dokumentācija un 4. punktā minētā informācija ir pietiekama, un var turpmāk nolemt atzīt un iekļaut kontroles organizāciju vai kontroles iestādi sarakstā. Lēmumu pieņem saskaņā ar procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā.

5. pants

Atbilstības pārbaudes nolūkos atzītu kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksta pārvaldība un pārskatīšana

1.  Kontroles organizāciju vai kontroles iestādi var iekļaut 3. pantā minētajā sarakstā tikai tad, ja tā izpilda šādus pienākumus:

a) ja pēc tam, kad kontroles organizācija vai kontroles iestāde iekļauta sarakstā, kontroles organizācijas vai kontroles iestādes veiktajos pasākumos tiek ieviesti jebkādi grozījumi, tad minētā kontroles organizācija vai kontroles iestāde paziņo par to Komisijai; Komisijai arī paziņo lūgumus grozīt 3. panta 2. punktā minēto informāciju attiecībā uz kontroles organizāciju vai kontroles iestādi;

b) kontroles organizācija vai kontroles iestāde, kas iekļauta sarakstā, dara pieejamu un pēc pirmā pieprasījuma paziņo visu informāciju, kas saistīta ar tās kontroles darbībām trešā valstī; tā ļauj Komisijas ieceltiem ekspertiem piekļūt tās birojiem un iekārtām;

c) līdz katra gada 31. martam kontroles organizācija vai kontroles iestāde nosūta Komisijai konspektīvu gada pārskatu; gada pārskatā atjaunina informāciju par tehnisko dokumentāciju, kā minēts 4. panta 3. punktā; tajā jo īpaši apraksta kontroles darbības, ko kontroles organizācija vai kontroles iestāde veikusi trešās valstīs iepriekšējā gadā, iegūtos rezultātus, novērotās nelikumības un pārkāpumus, kā arī veiktos pasākumus stāvokļa uzlabošanai; vēl pārskatā var būt iekļauts jaunākais izvērtējuma ziņojums vai tāda ziņojuma atjauninājums, kurā norādīti rezultāti, kas iegūti regulārā izvērtējumā uz vietas, uzraudzībā un tās darbības atkārtotā daudzgadu izvērtēšanā kā minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 2. punktā; Komisija var pieprasīt jebkuru citu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu;

d) ņemot vērā saņemto informāciju, Komisija jebkurā laikā var grozīt specifikācijas attiecībā uz kontroles organizāciju vai kontroles iestādi un var apturēt minētās organizācijas vai iestādes iekļaušanu 3. pantā minētajā sarakstā; līdzīgu lēmumu var pieņemt, ja kontroles organizācija vai iestāde nav iesniegusi prasīto informāciju vai ja tā nav piekritusi pārbaudei uz vietas;

e) kontroles organizācija vai kontroles iestāde ieinteresētajām personām interneta tīmekļa vietnē dara pieejamu regulāri atjauninātu sarakstu, kurā iekļauj uzņēmējus un tos produktus, kas sertificēti kā bioloģiski.

2.  Ja kontroles organizācija vai kontroles iestāde nenosūta 1. punkta c) apakšpunktā minēto gada ziņojumu, nedara pieejamu vai nepaziņo visu informāciju, kas saistīta ar tās tehnisko dokumentāciju, kontroles sistēmu vai atjaunināto uzņēmēju sarakstu un to produktu sarakstu, kas sertificēti kā bioloģiski, vai nepiekrīt pārbaudei uz vietas, tad pēc Komisijas pieprasījuma periodā, ko Komisija nosaka atbilstīgi problēmas nopietnībai un kas parasti nedrīkst būt mazāks par 30 dienām, minēto kontroles organizāciju vai kontroles iestādi var izņemt no kontroles organizāciju vai kontroles iestāžu saraksta, ievērojot Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā minēto procedūru.

Ja kāda kontroles organizācija vai kontroles iestāde neveic pienācīgus un savlaicīgus pasākumus stāvokļa uzlabošanai, tad Komisija to nekavējoties svītro no saraksta.2.

NODAĻA

Atbilstīgu produktu importam vajadzīgie dokumentārie pierādījumi

6. pants

Dokumentāri pierādījumi

1.  Atbilstīgu produktu importam vajadzīgos dokumentāros pierādījumus, kā minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. panta 1. punkta c) apakšpunktā, saskaņā ar šīs regulas 17. panta 2. punktu noformē, ņemot vērā regulas II pielikumā norādīto paraugu, un tajos iekļauti visi paraugā minētie elementi.

2.  Dokumentāro pierādījumu oriģinālu izsniedz kontroles organizācija vai kontroles iestāde, kas atzīta tāda dokumenta izdošanai ar lēmumu, kā minēts 4. pantā.

3.  Iestāde vai organizācija, kas izdod dokumentāru pierādījumu dokumentu, ievēro noteikumus, kas paredzēti saskaņā ar 17. panta 2. punktu, kā arī paraugā, piezīmēs un pamatnostādnēs, ko Komisija darījusi pieejamas ar datorsistēmas starpniecību, dodot iespēju veikt elektronisku dokumentu apmaiņu, kā minēts 17. panta 1. punktā.III

SADAĻA

TĀDU PRODUKTU IMPORTS, KAM IR LĪDZVĒRTĪGAS GARANTIJAS1.

NODAĻA

Atzītu trešo valstu saraksts

7. pants

Trešo valstu saraksta sastādīšana un saturs

1.  Komisija izveido atzītu trešo valstu sarakstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu. Atzīto valstu saraksts ir norādīts šīs regulas III pielikumā. Saraksta sastādīšanas un grozīšanas procedūra ir noteikta šīs regulas 8. un 16. pantā. Saraksta grozījumus publisko internetā saskaņā ar šīs regulas 16. panta 4. punktu un 17. pantu.

2.  Sarakstā ir visa vajadzīgā informācija par katru trešo valsti, lai varētu pārbaudīt, vai uz Kopienas tirgū laistajiem produktiem ir attiecināta kontroles sistēma attiecīgajā trešā valstī, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, un jo īpaši:

a) attiecīgās produktu kategorijas;

b) produktu izcelsme;

c) norāde uz ražošanas standartiem, ko piemēro trešā valstī;

d) kompetentā iestāde trešā valstī, kas atbild par kontroles sistēmu, tās adrese, tostarp e-pasta un interneta adrese;

▼M7

e) tās/to kontroles iestādes(-u) vai kontroles organizācijas(-u) nosaukumi un interneta adreses, ko kontroles veikšanai atzinusi kompetentā iestāde, kas minēta d) apakšpunktā;

f) tās(to) iestādes(-u) vai kontroles organizācijas(-u) nosaukumi, interneta adreses un kodi, kura(-as) trešā valstī atbild par sertifikātu izdošanu importēšanai Savienībā;

▼B

g) termiņš, līdz kuram iekļauta sarakstā.

8. pants

Procedūra, lai lūgtu iekļaut trešo valstu sarakstā

▼M14

1.  Komisija apsver, vai iekļaut trešo valsti 7. pantā paredzētajā sarakstā pēc tam, kad no attiecīgās trešās valsts pārstāvja ir saņēmusi lūgumu par attiecīgās trešās valsts iekļaušanu, ar nosacījumu, ka šādu pieprasījumu iesniedz līdz 2014. gada 1. jūlijam.

▼B

2.  Komisija izskata tikai tādu lūgumu par iekļaušanu, kas atbilst šādiem priekšnoteikumiem.

Lūgumu par iekļaušanu papildina ar tehnisko dokumentāciju, kurā ir visa vajadzīgā informācija, lai Komisija pārliecinātos, ka attiecībā uz produktiem, kuri paredzēti eksportam uz Kopienu, ir ievēroti visi Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. punktā izklāstītie nosacījumi, proti:

a) vispārīga informācija par bioloģiskās ražošanas attīstību trešā valstī, ražotajiem produktiem, apstrādāto platību, ražošanas reģioniem, ražotāju skaitu, veikto pārtikas pārstrādi;

b) norāde par bioloģisko lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu, kas paredzēti eksportam uz Kopienu, sagaidāmajām īpašībām un daudzumiem;

c) ražošanas standarti, ko piemēro trešā valstī, kā arī to līdzvērtības novērtējums attiecībā pret standartiem, ko piemēro Kopienā;

d) trešā valstī piemērotā kontroles sistēma, tostarp uzraudzības un pārraudzības darbības, ko trešā valstī veic kompetentās iestādes, kā arī to līdzvērtīgas efektivitātes novērtējums, salīdzinot ar Kopienā piemēroto kontroles sistēmu;

e) interneta vai cita adrese, kurā ir to uzņēmēju saraksts, uz kuriem attiecina kontroles sistēmu, kā arī kontaktpunkts, kur ir pieejama informācija par viņu sertifikācijas statusu un attiecīgajām produktu kategorijām;

f) informācija, ko trešā valsts ierosina iekļaut sarakstā, kā minēts 7. pantā;

g) apņemšanās ievērot 9. panta noteikumus;

h) jebkura cita informācija, ko trešā valsts vai Komisija uzskata par būtisku.

3.  Izskatot lūgumu iekļaut atzīto trešo valstu sarakstā, kā arī jebkurā laikā pēc iekļaušanas Komisija var pieprasīt jebkuru papildu informāciju, tostarp pieprasīt uzrādīt vienu vai vairākus ziņojumus par pārbaudi uz vietas, ko sastādījuši neatkarīgi eksperti. Turklāt Komisija, pamatojoties uz riska novērtējumu un aizdomām par pārkāpumiem, var organizēt pārbaudi uz vietas, ko veic tās iecelti eksperti.

▼M9

Komisija var uzaicināt piedalīties pārbaudēs uz vietas kā novērotājus ekspertus no citām trešām valstīm, kas atzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu.

▼M7

4.  Komisija novērtē, vai 2. punktā minētā tehniskā dokumentācija un 3. punktā minētā informācija ir pietiekama, un pēc tam var nolemt trešo valsti atzīt un iekļaut sarakstā uz trim gadiem. Ja Komisija uzskata, ka Regulā (EK) Nr. 834/2007 un šajā regulā izklāstītie nosacījumi joprojām tiek izpildīti, tā var nolemt pagarināt trešās valsts iekļaušanu pēc šiem trim gadiem.

Šā punkta pirmajā daļā minētos lēmumus pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā norādīto procedūru.

▼B

9. pants

Trešo valstu saraksta pārvaldība un pārskatīšana

1.  Komisija izskata lūgumu par iekļaušanu tikai tad, ja trešā valsts apņemas ievērot šādus nosacījumus:

a) ja pēc tam, kad trešā valsts ir iekļauta sarakstā, tiek izdarīti jebkādi grozījumi trešā valstī spēkā esošajos pasākumos, to īstenošanā vai jo īpaši tās kontroles sistēmā, tad minētā trešā valsts paziņo par to Komisijai; Komisijai arī paziņo lūgumus grozīt 7. panta 2. punktā minēto informāciju par trešo valsti;

b) gada ziņojumā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktā, atjaunina tehniskās dokumentācijas informāciju, kas minēta šīs regulas 8. panta 2. punktā; tajā jo īpaši apraksta uzraudzības un pārraudzības darbības, ko veikusi trešās valsts kompetentā iestāde, iegūtos rezultātus un veiktos pasākumus stāvokļa uzlabošanai;

c) ņemot vērā jebkuru saņemto informāciju, Komisija jebkurā laikā var grozīt specifikācijas attiecībā uz trešo valsti un var apturēt minētās valsts iekļaušanu 7. pantā minētajā sarakstā; līdzīgu lēmumu var pieņemt arī tad, ja trešā valsts nav sniegusi prasīto informāciju vai ja tā nav piekritusi pārbaudei uz vietas.

2.  Ja trešā valsts nenosūta Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktā minēto gada ziņojumu, nedara pieejamu vai nepaziņo visu informāciju, kas saistīta ar tās tehnisko dokumentāciju vai kontroles sistēmu vai nepiekrīt pārbaudei uz vietas, tad pēc Komisijas pieprasījuma periodā, ko Komisija nosaka atbilstīgi problēmas nopietnībai un kas parasti nedrīkst būt mazāks par 30 dienām, minēto trešo valsti var svītrot no saraksta, ievērojot Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā minēto procedūru.2.

NODAĻA

Līdzvērtības pārbaudes nolūkos atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksts

10. pants

Līdzvērtības pārbaudes nolūkos atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksta sastādīšana un saturs

1.  Komisija sastāda kontroles organizāciju un kontroles iestāžu sarakstu, kas atzītas līdzvērtības pārbaudes nolūkos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktu. Minēto sarakstu publicē šīs regulas IV pielikumā. Procedūras, kas jāievēro, sastādot un grozot sarakstu, ir noteiktas šīs regulas 11., 16. un 17. pantā. Sarakstu publisko internetā saskaņā ar šīs regulas 16. panta 4. punktu un 17. pantu.

2.  Sarakstā ir visa vajadzīgā informācija par katru kontroles organizāciju vai iestādi, lai varētu pārbaudīt, vai Kopienas tirgū laistos produktus ir kontrolējusi kontroles organizācija vai iestāde, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktu, un jo īpaši:

a) kontroles organizācijas vai iestādes nosaukums un koda numurs un vajadzības gadījumā tās e-pasta un interneta adrese;

b) trešās valstis, kas nav iekļautas 7. pantā paredzētajā sarakstā un kuras ir produktu izcelsmes valstis;

c) attiecīgo produktu kategorijas par katru trešo valsti;

d) termiņš, līdz kuram iekļauta sarakstā; un

▼M12

e) interneta vietne, kur ievietots to uzņēmēju atjaunināts saraksts, uz kuriem attiecas kontroles sistēma, kur norādīts viņu sertifikācijas statuss, attiecīgās produktu kategorijas, kā arī kontaktpunkts, kur pieejama informācija par tiem uzņēmējiem un produktiem, kas apturēti vai kam atņemts sertifikāts; un

▼M12

f) interneta vietne, kurā atrodama pilnīga informācija par ražošanas standartu un kontroles pasākumiem, kurus piemēro kontroles organizācija vai kontroles iestāde trešā valstī.

▼B

3.  Atkāpjoties no 2. punkta b) apakšpunkta, produktus, kuru izcelsme ir trešās valstīs, kuras uzskaitītas 7. pantā minēto atzīto trešo valstu sarakstā un kuras ietilpst kategorijās, kas nav minētas tajā sarakstā, drīkst uzskaitīt šajā pantā paredzētajā sarakstā.

11. pants

Procedūra, lai lūgtu iekļaut līdzvērtības pārbaudes nolūkos atzītu kontroles organizāciju un kontroles iestāžu sarakstā

▼M19

1.  Komisija apsver, vai iekļaut kontroles organizāciju vai kontroles iestādi 10. pantā minētajā sarakstā, pēc tam kad tā no attiecīgās kontroles organizācijas vai kontroles iestādes pārstāvja saņēmusi par to pieprasījumu, kas sagatavots, pamatojoties uz pieteikuma paraugu, kuru Komisija darījusi pieejamu saskaņā ar 17. panta 2. punktu. Saraksta atjaunināšanā ņem vērā tikai pilnībā noformētus pieprasījumus.

▼B

2.  Lūgumu var iesniegt kontroles organizācijas vai kontroles iestādes, kas reģistrētas Kopienā vai trešā valstī.

3.  Lūgumā par iekļaušanu ir tehniskā dokumentācija, kurā ir visa vajadzīgā informācija, lai Komisija pārliecinātos, ka attiecībā uz produktiem, kuri paredzēti eksportam uz Kopienu, ir ievēroti visi Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktā izklāstītie nosacījumi, proti:

a) pārskats par kontroles organizācijas vai kontroles iestādes darbību attiecīgajā trešā valstī vai trešās valstīs, tostarp aplēse par iesaistīto uzņēmēju skaitu un informācija par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu, kas paredzēti eksportam uz Kopienu, sagaidāmajām īpašībām un daudzumiem, ievērojot Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. un 3. punktā izklāstītos noteikumus;

b) trešās valstīs piemēroto ražošanas standartu un kontroles pasākumu apraksts, tostarp novērtējums par šo standartu un pasākumu līdzvērtību Regulas (EK) Nr. 834/2007 III, IV un V sadaļai, kā arī Regulā (EK) Nr. 889/2008 paredzētajiem saistītajiem īstenošanas noteikumiem;

c) izvērtējuma ziņojuma kopija, kā izklāstīts Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punkta ceturtajā daļā, un kas:

i) apliecina, ka ir pienācīgi novērtēta kontroles organizācijas vai kontroles iestādes spēja ievērot Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. un 3. punktā izklāstītos nosacījumus;

ii) apstiprina, ka tā ir faktiski izpildījusi savas darbības atbilstīgi minētajiem nosacījumiem; un

iii) pierāda un apstiprina to ražošanas standartu un kontroles pasākumu līdzvērtību, kas minēti šā punkta b) apakšpunktā;

d) pierādījums par to, ka kontroles organizācija vai kontroles iestāde ir paziņojusi par savām darbībām katras attiecīgās trešās valsts iestādēm, kā arī par savām saistībām ievērot tiesiskās prasības, ko tai uzlikušas katras attiecīgās trešās valsts iestādes;

e) interneta tīmekļa vietne, kur ievietots uzņēmēju saraksts, uz kuriem attiecas kontroles sistēma, kā arī kontaktpunkts, kur var saņemt informāciju par viņu sertifikācijas statusu, attiecīgajām produktu kategorijām, kā arī par tiem uzņēmējiem un produktiem, kas apturēti vai kam atņemts sertifikāts;

f) apņemšanās ievērot 12. panta noteikumus;

g) jebkura cita informācija, ko kontroles organizācija, kontroles iestāde vai Komisija uzskata par būtisku.

4.  Izskatot lūgumu iekļaut kontroles organizāciju vai kontroles iestādi sarakstā, kā arī jebkurā laikā pēc iekļaušanas Komisija var pieprasīt jebkuru papildu informāciju, tostarp pieprasīt uzrādīt vienu vai vairākus ziņojumus par pārbaudi uz vietas, ko sastādījuši neatkarīgi eksperti. Turklāt Komisija, pamatojoties uz riska novērtējumu un, ja ir aizdomas par pārkāpumiem, var organizēt pārbaudi uz vietas, ko veic tās iecelti eksperti.

5.  Komisija novērtē, vai 2. punktā minētā tehniskā dokumentācija un 3. punktā minētā informācija ir pietiekama, un var pēc tam nolemt atzīt un iekļaut kontroles organizāciju vai kontroles iestādi sarakstā. Lēmumu pieņem saskaņā ar procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā.

12. pants

Līdzvērtības pārbaudes nolūkos atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksta pārvaldība un pārskatīšana

1.  Kontroles organizāciju vai kontroles iestādi var iekļaut 10. pantā minētajā sarakstā tikai tad, ja tā izpilda šādus pienākumus:

a) ja pēc tam, kad kontroles organizācija vai kontroles iestāde ir iekļauta sarakstā, kontroles organizācijas vai kontroles iestādes veiktajos pasākumos tiek izdarīti jebkādi grozījumi, tad minētā kontroles organizācija vai kontroles iestāde paziņo par to Komisijai; Komisijai arī paziņo lūgumus grozīt informāciju attiecībā uz kontroles organizāciju vai kontroles iestādi, kas minēta 10. panta 2. punktā;

b)  ►M12  līdz katra gada 28. februārim ◄ kontroles organizācija vai kontroles iestāde nosūta Komisijai konspektīvu gada ziņojumu. Gada ziņojumā atjaunina informāciju par tehnisko dokumentāciju, kā minēts 11. panta 3. punktā; tajā jo īpaši apraksta kontroles darbības, ko kontroles organizācija vai kontroles iestāde veikusi trešās valstīs iepriekšējā gadā, iegūtos rezultātus, novērotās nelikumības un pārkāpumus, kā arī veiktos pasākumus stāvokļa uzlabošanai; vēl ziņojumā iekļauj jaunāko izvērtējuma ziņojumu vai tāda ziņojuma atjauninājumu, kurā norādīti rezultāti, kas iegūti regulārā novērtējumā uz vietas, uzraudzībā un tās darbības atkārtotā daudzgadu izvērtēšanā, kā minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktā; Komisija var pieprasīt jebkuru citu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu;

c) ņemot vērā jebkuru saņemto informāciju, Komisija jebkurā laikā var grozīt specifikācijas attiecībā uz kontroles organizāciju vai kontroles iestādi un var apturēt minētās organizācijas vai iestādes iekļaušanu 10. pantā minētajā sarakstā; līdzīgu lēmumu var pieņemt arī tad, ja kontroles organizācija vai kontroles iestāde nav sniegusi prasīto informāciju vai ja tā nav piekritusi pārbaudei uz vietas;

d) kontroles organizācija vai kontroles iestāde, izmantojot elektroniskus līdzekļus, ieinteresētajām personām dara pieejamu pastāvīgi atjauninātu uzņēmēju sarakstu, kā arī to produktu sarakstu, kas sertificēti kā bioloģiski.

▼M5

2.  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā minēto procedūru kontroles organizāciju vai kontroles iestādi vai norādi uz konkrētu produktu kategoriju vai konkrētu trešo valsti, kas saistīta ar minēto kontroles organizāciju vai kontroles iestādi, var svītrot no šās regulas 10. pantā minētā saraksta šādos gadījumos:

a) ja ►M12  līdz 28. februārim ◄ Komisija nav saņēmusi tās gada ziņojumu, uz kuru norādīts 1. punkta b) apakšpunktā;

b) ja tā laikus nepaziņo Komisijai par izmaiņām tās tehniskajā dokumentācijā;

c) ja tā nesniedz Komisijai informāciju neatbilstības izmeklēšanas laikā;

d) ja tā neveic adekvātas korektīvās darbības, reaģējot uz konstatētajām neatbilstībām un pārkāpumiem;

e) ja tā nepiekrīt Komisijas pieprasītai pārbaudei uz vietas vai ja pārbaude uz vietas uzrāda negatīvus rezultātus kontroles pasākumu sistemātisku darbības traucējumu dēļ;

f) jebkurā citā situācijā, kad pastāv risks, ka patērētājs tiks maldināts par kontroles organizācijas vai kontroles iestādes sertificēto produktu patieso dabu.

Ja kontroles organizācija vai kontroles iestāde pēc Komisijas pieprasījuma neveic piemērotas un laicīgas korektīvās darbības laika posmā, ko Komisija nosaka atbilstīgi problēmas nopietnībai un kas vispārīgi nevar būt īsāks par 30 dienām, Komisija to nevilcinoties svītro no saraksta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā norādīto procedūru. Lēmumu svītrot publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Komisija iespējami drīz publisko grozīto sarakstu, izmantojot jebkurus piemērotus tehniskos līdzekļus, tostarp publikāciju internetā.

▼B3.

NODAĻA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. pantu importēto produktu laišana brīvā apgrozībā

13. pants

Inspekcijas sertifikāts

1.  Produktu sūtījumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 1. panta 2. punktā un ko importē saskaņā ar minētās regulas 33. pantu, laiž brīvā apgrozībā Kopienā, ja ievēro šādus nosacījumus:

a) attiecīgajai dalībvalsts iestādei iesniedz inspekcijas sertifikāta oriģinālu, un

b) attiecīgā dalībvalsts iestāde pārbauda sūtījumu un vizē inspekcijas sertifikātu saskaņā ar šā panta 8. punktu.

2.  Inspekcijas sertifikāta oriģinālu noformē saskaņā ar 17. panta 2. punktu un šā panta 3. līdz 7. punktu, pamatojoties uz paraugu un piezīmēm, kas izklāstītas V pielikumā. Parauga piezīmes, kā arī pamatnostādnes, kas minētas 17. panta 2. punktā, Komisija dara pieejamas ar datorsistēmas starpniecību, dodot iespēju veikt elektronisku dokumentu apmaiņu, kā minēts 17. pantā.

3.  Lai inspekcijas sertifikātu pieņemtu, tā izdevējam jābūt:

a) kontroles organizācijai vai kontroles iestādei, kam atļauts izdot inspekcijas sertifikātu, kā minēts 7. panta 2. punktā, no trešās valsts, kas atzīta saskaņā ar 8. panta 4. punktu; vai

b) kontroles organizācijai vai kontroles iestādei trešā valstī, kas iekļauta attiecīgās trešās valsts sarakstos un atzīta saskaņā ar 11. panta 5. punktu.

4.  Inspekcijas sertifikātu izdevēja iestāde vai organizācija izdod inspekcijas sertifikātu un vizē deklarāciju sertifikāta 15. ailē tikai pēc tam, kad:

a) tā ir veikusi dokumentāru pārbaudi, pamatojoties uz visiem attiecīgajiem pārbaudes dokumentiem, tostarp attiecīgo produktu ražošanas plānu, transporta dokumentus un tirdzniecības dokumentus;

b) tā ir vai nu fiziski pārbaudījusi sūtījumu vai ir saņēmusi skaidri izteiktu eksportētāja deklarāciju, kurā tas deklarē, ka attiecīgais sūtījums ir ražots un/vai sagatavots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. pantu; tā veic minētās deklarācijas ticamības riskorientētu pārbaudi; un

▼M9

c) kontroles organizācijas, kas atzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktu, ir apstiprinājušas, ka produktu, kam ir piešķirts sertifikāts, un pārtikas un barības nolūkos lietotu lauksaimniecības pārstrādes produktu gadījumā visas šādu produktu bioloģiskās sastāvdaļas ir sertificējusi trešās valsts kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas atzīta saskaņā ar šīs regulas 33. panta 2. punktu, vai kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas atzīta saskaņā ar šīs regulas 33. panta 3. punktu, vai tie ražoti un sertificēti Savienībā saskaņā ar minēto regulu. Pēc Komisijas vai dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma tās nekavējoties iesniedz visu bioloģiskās ražošanas ķēdē ietilpstošo uzņēmēju sarakstu un to kompetento iestāžu vai kontroles organizāciju sarakstu, kuras kontrolē šo uzņēmēju darbību.

▼B

Tā turklāt piešķir katram izdotajam sertifikātam kārtas numuru un uztur reģistru, kurā hronoloģiskā kārtībā ieraksta izdotos sertifikātus.

5.  Inspekcijas sertifikātu sastāda vienā no Kopienas oficiālajām valodām un, izņemot zīmogus un parakstus, pilnībā aizpilda, izmantojot lielos burtus vai pilnībā mašīnrakstā.

Inspekcijas sertifikāts ir vienā no galamērķa dalībvalsts oficiālajām valodām. Vajadzības gadījumā attiecīgās dalībvalsts iestādes var pieprasīt inspekcijas sertifikāta tulkojumu vienā no to oficiālajām valodām.

Neapliecināti grozījumi vai dzēsumi padara sertifikātu nederīgu.

6.  Inspekcijas sertifikātu sastāda vienā oriģināleksemplārā.

Pirmais saņēmējs vai attiecīgā gadījumā importētājs drīkst sagatavot kopiju nolūkā informēt kontroles iestādes un kontroles organizācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 83. pantu. Uz jebkuras tādas kopijas ir uzdrukāta vai ar zīmogu uzspiesta norāde “KOPIJA” vai “DUBLIKĀTS”.

7.  Uz produktiem, kas importēti saskaņā ar šīs regulas 19. pantā noteiktajiem pārejas noteikumiem, attiecas šādi noteikumi:

a) inspekcijas sertifikātā, kas minēts 3. punkta b) apakšpunktā, tā iesniegšanas laikā atbilstīgi 1. punktam 16. ailē ir iekļauta tās dalībvalsts kompetentās iestādes deklarācija, kas piešķīrusi atļauju atbilstīgi 19. pantā paredzētajai procedūrai;

b) tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas piešķīrusi atļauju, drīkst deleģēt pilnvaras sniegt deklarāciju 16. ailē tai kontroles organizācijai vai kontroles iestādei, kura pārbauda importētāju, atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 834/2007 V sadaļā izklāstītajiem kontroles pasākumiem, vai iestādēm, kas definētas kā dalībvalsts attiecīgās iestādes;

c) deklarācija 16. ailē netiek pieprasīta:

i) ja importētājs uzrāda dokumenta oriģinālu, ko izdevusi kompetentā iestāde tajā dalībvalstī, kas piešķīrusi atļauju saskaņā ar šīs regulas 19. pantu, un kas pierāda, ka minētā atļauja attiecas uz konkrēto sūtījumu; vai

ii) ja dalībvalsts iestāde, kas piešķīrusi 19. pantā minēto atļauju, iestādei, kura atbild par sūtījuma pārbaudi, tieši sniegusi pietiekamus pierādījumus, ka minētā atļauja attiecas uz konkrēto sūtījumu; šāda tiešās informācijas procedūra nav obligāta dalībvalstij, kas piešķīrusi atļauju;

d) dokuments, kurā ir c) apakšpunkta i) un ii) daļā prasītie pierādījumi, ietver šādu informāciju:

i) importa atļaujas atsauces numurs un atļaujas derīguma termiņš;

ii) importētāja nosaukums un adrese;

iii) izcelsmes trešā valsts;

iv) sīka informācija par izdevēju organizāciju vai iestādi un, ja tā atšķiras, tad sīka informācija par pārbaudes organizāciju vai iestādi trešā valstī;

v) attiecīgo produktu nosaukumi.

8.  Pārbaudot sūtījumu, attiecīgās dalībvalsts iestādes vizē inspekcijas sertifikāta oriģinālu 17. ailē un atdod to personai, kura iesniegusi sertifikātu.

9.  Pirmais saņēmējs, saņemot sūtījumu, aizpilda 18. aili inspekcijas sertifikāta oriģinālā, lai apliecinātu, ka sūtījuma saņemšana ir veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 34. pantu.

Pirmais saņēmējs tad nosūta sertifikāta oriģinālu sertifikāta 11. ailē minētajam importētājam, lai ievērotu prasību, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. punkta otrajā daļā, ja vien sertifikāts nav turpmāk jāpievieno šā panta 1. punktā minētajam sūtījumam.

10.  Inspekcijas sertifikātu var noformēt ar elektroniskiem līdzekļiem, izmantojot metodi, ko attiecīgā dalībvalsts darījusi pieejamu kontroles iestādēm vai kontroles organizācijām. Dalībvalstu kompetentās iestādes var pieprasīt, lai elektroniskajam inspekcijas sertifikātam būtu pievienots iepriekšējs elektronisks paraksts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/93/EK 2. panta 2. punkta nozīmē ( 7 ). Visos citos gadījumos kompetentās iestādes pieprasa elektronisku parakstu, kas piedāvā līdzvērtīgas garantijas attiecībā uz parakstam piedēvētajām funkcionalitātēm, piemērojot tos pašus noteikumus un nosacījumus, kas definēti Komisijas noteikumos par elektroniskajiem un digitālajiem dokumentiem, kā izklāstīts Komisijas Lēmumā 2004/563/EK, Euratom ( 8 ).

14. pants

Īpašas muitas procedūras

1.  Ja sūtījumu no trešās valsts nodod uzglabāšanai muitas noliktavā vai ievešanai pārstrādei, izmantojot neuzlikšanas sistēmu, kā paredzēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 ( 9 ) un attiecina uz to vienu vai vairākas sagatavošanas darbības, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 834/2007 2. panta i) apakšpunktā, sūtījumam līdz pirmās sagatavošanas darbības veikšanai jāpiemēro šīs regulas 13. panta 1. punktā minētie pasākumi.

Sagatavošana var iekļaut šādas darbības:

a) iesaiņošana vai pārsaiņošana; vai

b) marķēšana saistībā ar norādi par bioloģiskās ražošanas metodi.

Pēc tādas sagatavošanas vizēto inspekcijas sertifikāta oriģinālu pievieno sūtījumam un iesniedz attiecīgās dalībvalsts iestādei, kas pārbauda sūtījumu, lai laistu to brīvā apgrozībā.

Pēc minētās procedūras inspekcijas sertifikāta oriģinālu vajadzības gadījumā atdod sūtījuma importētājam, kas minēts sertifikāta 11. ailē, lai izpildītu prasību, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. punkta otrajā daļā.

2.  Ja saskaņā ar muitas atlikšanas režīmu, ievērojot Regulu (EEK) Nr. 2913/92, sūtījumu no trešās valsts ir paredzēts dalībvalstī pirms laišanas brīvā apgrozībā sadalīt dažādās partijās, pirms šīs sadalīšanas uz sūtījumu attiecina šīs regulas 13. panta 1. punktā minētos pasākumus.

Par katru no partijām, kas rodas sadalīšanas rezultātā, attiecīgajai dalībvalsts iestādei iesniedz inspekcijas sertifikāta izrakstu saskaņā ar paraugu un piezīmēm šīs regulas VI pielikumā. Inspekcijas sertifikāta izrakstu 14. ailē vizē attiecīgās dalībvalsts iestādes.

Katra vizētā inspekcijas sertifikāta izraksta kopiju kopā ar inspekcijas sertifikāta oriģinālu uzglabā persona, kuru identificē kā sūtījuma sākotnējo importētāju un kura minēta inspekcijas sertifikāta 11. ailē. Uz tādas kopijas ir uzdrukāta vai ar zīmogu uzspiesta norāde “KOPIJA” vai “DUBLIKĀTS”.

Pēc sadalīšanas katru vizēto inspekcijas sertifikāta izraksta oriģinālu pievieno attiecīgajai partijai un iesniedz attiecīgajai dalībvalsts iestādei, kas pārbauda attiecīgo partiju, lai laistu to brīvā apgrozībā.

Partijas saņēmējs, saņemot sūtījumu, aizpilda inspekcijas sertifikāta izraksta oriģināla 15. aili, lai apliecinātu to, ka partija saņemta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 34. pantu.

Partijas saņēmējs glabā inspekcijas sertifikāta izrakstu, lai tas būtu pieejams kontroles iestādei un/vai kontroles organizācijai ne mazāk kā divus gadus.

3.  Sagatavošanas un sadalīšanas darbības, kas minētas 1. un 2. punktā, veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 V sadaļā un Regulas (EK) Nr. 889/2008 IV sadaļā izklāstītajiem noteikumiem.

▼M5

15. pants

Neatbilstīgi produkti

1.  Neskarot nekādus pasākumus vai darbības, kas veicami saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 30. pantu un/vai Regulu (EK) Nr. 889/2008, produktus, kas neatbilst Regulas (EK) Nr. 834/2007 prasībām, drīkst laist brīvā apgrozībā Savienībā ar nosacījumu, ka marķējumā, reklāmā un pavaddokumentos nav norādes par bioloģisko ražošanu.

2.   ►M9  Neskarot nekādus pasākumus vai darbības, kas jāveic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 30. pantu, gadījumā, ja rodas aizdomas par neatbilstību prasībām attiecībā uz bioloģiskiem produktiem, kas importēti no trešām valstīm, kas atzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, vai importētiem bioloģiskiem produktiem, ko kontrolē kontroles iestādes vai kontroles organizācijas, kas atzītas saskaņā ar minētās regulas 33. panta 3. punktā noteiktajām prasībām, un minēto prasību pārkāpumiem, importētājs veic visus vajadzīgos pasākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 91. panta 1. punktu. ◄

Importētājs un kontroles organizācija vai kontroles iestāde, kura izdevusi šīs regulas 13. pantā norādīto inspekcijas sertifikātu, nekavējoties informē tās kontroles organizācijas, kontroles iestādes un kompetentās iestādes attiecīgajās dalībvalstīs un trešajās valstīs, kuras ir iesaistītas konkrēto produktu bioloģiskajā ražošanā, un attiecīgā gadījumā Komisiju. Kontroles organizācija vai kontroles iestāde var noteikt, ka nedrīkst laist tirgū produktus ar norādēm par bioloģiskās ražošanas metodēm, kamēr vien, pamatojoties uz uzņēmēja sniegto informāciju vai informāciju no citiem avotiem, tā nav pārliecinājusies, ka jebkuras šaubas ir kliedētas.

▼M9

3.  Neskarot nekādus pasākumus vai darbības, kas jāveic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 30. pantu, gadījumā, ja dalībvalsts vai trešās valsts kontroles iestādei vai kontroles organizācijai ir pamatotas aizdomas par pārkāpumu vai neatbilstību attiecībā uz prasībām par importētiem bioloģiskiem produktiem no trešām valstīm, kas atzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, vai importētiem bioloģiskiem produktiem, ko kontrolē kontroles iestādes vai kontroles organizācijas, kas atzītas saskaņā ar minētās regulas 33. panta 3. punktā noteiktajām prasībām, tā veic visus vajadzīgos pasākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 91. panta 2. punktu un nekavējoties informē attiecīgo dalībvalstu un attiecīgo bioloģisko produktu ražošanā iesaistīto trešo valstu kontroles organizācijas, kontroles iestādes un kompetentās iestādes, un Komisiju.

▼M9

4.  Ja tās trešās valsts kompetentā iestāde, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, vai kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas atzīta saskaņā ar minētās regulas 33. panta 3. punktu, ir saņēmusi Komisijas paziņojumu pēc tam, kad tā saņēmusi paziņojumu no dalībvalsts ar informāciju par pamatotām aizdomām par neatbilstību prasībām attiecībā uz importētiem bioloģiskiem produktiem, kas noteiktas minētajā regulā vai šai regulā, vai to pārkāpumu, tā veic aizdomu par neatbilstību vai pārkāpumu izcelsmes izmeklēšanu un paziņo Komisijai un tai dalībvalstij, kura nosūtīja sākotnējo paziņojumu, par izmeklēšanas iznākumu un par veikto rīcību. Šo informāciju nosūta 30 kalendāro dienu laikā pēc datuma, kad Komisija nosūtījusi pirmo paziņojumu.

Dalībvalsts, kura nosūtījusi sākotnējo paziņojumu, var, ja nepieciešams, lūgt Komisiju pieprasīt papildu informāciju, kuru nosūta Komisijai un attiecīgajai dalībvalstij. Jebkurā gadījumā pēc atbildes vai papildu informācijas saņemšanas dalībvalsts, kura nosūtīja sākotnējo paziņojumu, veic vajadzīgos ierakstus un atjauninājumus Regulas (EK) Nr. 889/2008. 94. panta 1. punktā minētajā datorsistēmā.

▼BIV

SADAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI

16. pants

Lūgumu novērtēšana un sarakstu publicēšana

1.  Komisija izskata lūgumus, kas saņemti saskaņā ar 4., 8. un 11. pantu, izmantojot Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 1. punktā minētās Bioloģiskās ražošanas komitejas (turpmāk tekstā “komiteja”) palīdzību. Šajā nolūkā komiteja pieņem specifisku iekšējo reglamentu.

Lai palīdzētu Komisijai izskatīt lūgumus, kā arī pārvaldīt un pārskatīt sarakstus, Komisija izveido ekspertu grupu, kurā ir valsts un privāti eksperti.

2.  Par katru saņemto lūgumu un pēc attiecīgas apspriešanās ar dalībvalstīm saskaņā ar iekšējo reglamentu Komisija ieceļ divas dalībvalstis, kuras darbojas kā līdzziņotājas. Komisija sadala lūgumus starp dalībvalstīm proporcionāli katras dalībvalsts balsu skaitam Bioloģiskās ražošanas komitejā. Līdzziņotājas dalībvalstis izskata ar lūgumu saistīto dokumentāciju un informāciju, kā izklāstīts 4., 8. un 11. pantā, un sastāda ziņojumu. Lai pārvaldītu un pārskatītu sarakstus, tās arī izskata gada ziņojumus un jebkuru citu informāciju, kas minēta 5., 9. un 12. pantā un ir saistīta ar ierakstiem sarakstos.

3.  Ņemot vērā līdzziņotāju dalībvalstu veiktās pārbaudes rezultātus, Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 37. panta 2. punktā minēto procedūru lemj par trešo valstu, kontroles organizāciju vai kontroles iestāžu atzīšanu, par to iekļaušanu sarakstos vai jebkuriem grozījumiem sarakstos, tostarp koda numura piešķiršanu minētajām organizācijām un iestādēm. Lēmumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4.  Komisija publisko sarakstus, izmantojot jebkurus piemērotus tehniskos līdzekļus, tostarp publikāciju internetā.

17. pants

Paziņošana

1.  Nosūtot Komisijai vai dalībvalstīm dokumentus vai citu informāciju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. un 33. pantā un šajā regulā, trešo valstu kompetentās iestādes, kontroles iestādes vai kontroles organizācijas izmanto elektroniskās nosūtīšanas sistēmu. Kad Komisija vai dalībvalstis dara pieejamas specifiskas elektroniskās nosūtīšanas sistēmas, tad tās izmanto tādas sistēmas. Komisija un dalībvalstis minētās sistēmas izmanto arī, lai nosūtītu cita citai attiecīgos dokumentus.

2.  Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. un 33. pantā un šajā regulā minēto dokumentu un informācijas veidu un saturu Komisija izstrādā pamatnostādnes, paraugus un attiecīgā gadījumā aptaujas anketas, un dara tos pieejamus datorsistēmā, kas minēta šā panta 1. punktā. Komisija koriģē un atjaunina minētās pamatnostādnes, paraugus un aptaujas anketas pēc tam, kad ir informējusi dalībvalstis un trešo valstu kompetentās iestādes, kā arī kontroles iestādes un kontroles organizācijas, kas atzītas saskaņā ar šo regulu.

3.  Datorsistēmai, kas minēta 1. punktā, jāspēj sakopot šajā regulā minētie lūgumi, dokumenti un informācija, tostarp attiecīgā gadījumā atļaujas, kas piešķirtas atbilstīgi 19. pantam.

4.  Apliecinošos dokumentus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. un 33. pantā un šajā regulā, jo īpaši 4., 8. un 11. pantā, trešo valstu kompetentās iestādes, kontroles iestādes vai kontroles organizācijas saglabā Komisijas un dalībvalstu rīcībā vismaz trīs gadus pēc tā gada, kad tika veiktas kontroles vai tika sniegti inspekcijas sertifikāti un dokumentāri pierādījumi.

5.  Ja dokumentam vai procedūrai, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. un 33. pantā vai sīki izstrādātajos tās piemērošanas noteikumos, vienā vai vairākos minētās procedūras posmos ir vajadzīgs pilnvarotas personas paraksts vai personas apstiprinājums, tad datorsistēmām, kas izveidotas paziņošanai par tādiem dokumentiem, jāļauj viennozīmīgi identificēt katru personu un sniegt pamatotu pārliecību, ka dokumentu saturu, tostarp attiecībā uz procedūras posmiem, nevar grozīt saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, un jo īpaši ar Komisijas Lēmumu 2004/563/EK, Euratom.V

SADAĻA

NOBEIGUMA UN PĀREJAS NOTEIKUMI

18. pants

Pārejas noteikumi par trešo valstu sarakstu

Lūgumus par iekļaušanu, ko iesniegušas trešās valstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 345/2008 2. pantu līdz 2009. gada 1. janvārim, apstrādā kā pieteikumus saskaņā ar šīs regulas 8. pantu.

Atzīto valstu pirmajā sarakstā ir Argentīna, Austrālija, Indija, Izraēla, Jaunzēlande, Kostarika un Šveice. Tajā nav kodu numuru, kas minēti šīs regulas 7. panta 2. punkta f) apakšpunktā. Minētos kodu numurus pievieno līdz 2010. gada 1. jūlijam, atjauninot sarakstu saskaņā ar 17. panta 2. punktu.

19. pants

Pārejas noteikumi par tādu produktu līdzvērtīgu importu, kuru izcelsme nav uzskaitītajās trešās valstīs

1.  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 40. pantu dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut importētājiem tajā dalībvalstī (ja importētājs ir paziņojis par savu darbību saskaņā ar minētās regulas 28. pantu) laist tirgū produktus, kas importēti no trešām valstīm, kas nav iekļautas minētās regulas 33. panta 2. punktā norādītajā sarakstā, ja importētājs sniedz pietiekamus pierādījumus, ka ir izpildīti minētās regulas 33. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie nosacījumi. ►M7  Dalībvalsts kompetentā iestāde var arī šādu atļauju ar tādiem pašiem nosacījumiem piešķirt attiecībā uz produktiem, kurus importē no trešas valsts, kura iekļauta Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktā minētajā sarakstā, ja attiecīgie importētie produkti ir preces, uz kurām neattiecas kategorijas un/vai izcelsme, kas attiecībā uz šo valsti uzrādītas sarakstā. ◄

Ja dalībvalsts pēc tam, kad vispirms devusi importētājam vai jebkurai citai attiecīgai personai iespēju iesniegt piezīmes, uzskata, ka minētie nosacījumi vairs netiek pildīti, tad tā atsauc atļauju.

▼M5

Atļauju derīgums beidzas ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc piešķiršanas, izņemot atļaujas, kas uz ilgāku laiku jau piešķirtas pirms 2012. gada 1. jūlija. ►M7  Pirms 2012. gada 1. jūlija piešķirto atļauju derīguma termiņš beidzas ne vēlāk kā 2014. gada 1. jūlijā. ◄

▼B

Uz importēto produktu attiecas inspekcijas sertifikāts, kā izklāstīts 13. pantā, un ko izdevusi kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kam atļaujas devējas dalībvalsts kompetentā iestāde atļāvusi izdot inspekcijas sertifikātu. Sertifikāta oriģinālam jābūt pievienotam precēm līdz pirmā saņēmēja telpām. Pēc tam importētājam jāglabā sertifikāts kontroles organizācijas un attiecīgā gadījumā kontroles iestādes rīcībā ne mazāk kā divus gadus.

▼M9

2.  Par katru atbilstīgi šim pantam piešķirto atļauju, ietverot informāciju par ražošanas standartiem un attiecīgajiem kontroles pasākumiem, katra dalībvalsts 15 dienu laikā no atļaujas izdošanas dienas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.

▼B

3.  Saskaņā ar dalībvalsts lūgumu vai pēc Komisijas ierosmes atļauju, kas piešķirta, ievērojot šo pantu, pārbauda Bioloģiskās ražošanas komiteja. Ja pārbaudē tiek konstatēts, ka Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie nosacījumi nav izpildīti, Komisija pieprasa dalībvalstij, kura piešķīra atļauju, atsaukt to.

▼M5

4.  No 2013. gada 1. jūlija dalībvalstis vairs nepiešķir šā panta 1. punktā norādītās atļaujas, ja vien nav šādi apstākļi:

 attiecīgie importējamie produkti ir preces, kuru bioloģisko ražošanu trešā valstī ir kontrolējusi kontroles organizācija vai kontroles iestāde, kuras nav saskaņā ar 10. pantu izveidotajā sarakstā, vai

 attiecīgie importējamie produkti ir preces, kuru bioloģisko ražošanu trešā valstī ir kontrolējusi kontroles organizācija vai kontroles iestāde, kas ir saskaņā ar 10. pantu izveidotajā sarakstā, bet preces neietilpst nevienā no produktu kategorijām, kas uzskaitītas IV pielikumā attiecībā uz minētās trešās valsts kontroles organizāciju vai kontroles iestādi.

▼B

5.  Dalībvalstis vairs nepiešķir 1. punktā minētās atļaujas no ►M5  2014. gada 1. jūlija ◄ .

▼M7 —————

▼B

20. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 345/2008 un Regulu (EK) Nr. 605/2008 atceļ.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VII pielikumā.

21. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

KONTROLES ORGANIZĀCIJU UN KONTROLES IESTĀŽU SARAKSTS ATBILSTĪBAS NOLŪKOS UN ATTIECĪGĀS SPECIFIKĀCIJAS, KĀ MINĒTS 3. PANTĀ
II PIELIKUMS

image

▼M7
III PIELIKUMS

TREŠO VALSTU SARAKSTS UN ATTIECĪGĀS SPECIFIKĀCIJAS, KĀ MINĒTS 7. PANTĀ

ARGENTĪNA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti (1)

A

 

Dzīvi dzīvnieki vai nepārstrādāti dzīvnieku produkti

B

Izņemot lauksaimniecības dzīvniekus un lauksaimniecības dzīvnieku produktus, uz kuriem ir norādes vai kuriem ir paredzēts pievienot norādes, kas attiecas uz pārejas periodu

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (2)

D

Izņemot lauksaimniecības dzīvnieku produktus, uz kuriem ir norādes vai kuriem ir paredzēts pievienot norādes, kas attiecas uz pārejas periodu

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Jūras aļģes nav iekļautas.

(2)   Vīns, raugs nav iekļauti.

2.

Izcelsme : A, B un F kategorijas produkti un bioloģiski audzētas D kategorijas produktu sastāvdaļas, kas ražotas Argentīnā.

3.

Ražošanas standarts : Ley 25 127 sobre “Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Kompetentā iestāde : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

AUSTRĀLIJA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti (1)

A

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (2)

D

kas sastāv galvenokārt no vienas vai vairākām augu izcelsmes sastāvdaļām

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Jūras aļģes nav iekļautas.

(2)   Vīns, raugs nav iekļauti.

2.

Izcelsme : A un F kategorijas produkti un bioloģiski audzētas D kategorijas produktu sastāvdaļas, kas audzētas Austrālijā.

3.

Ražošanas standarts : National standard for organic and bio-dynamic producē.

▼M19

4.

Kompetentā iestāde : Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic

▼M7

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

KANĀDA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti

A

 

Dzīvi dzīvnieki vai nepārstrādāti dzīvnieku produkti

B

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (1)

D

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai lopbarībā

E

 

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Vīns nav iekļauts.

2.

Izcelsme : A, B un F kategorijas produkti un bioloģiski audzētas D un E kategorijas produktu sastāvdaļas, kas audzētas Kanādā.

3.

Ražošanas standarts : Organic Products Regulation.

4.

Kompetentā iestāde : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

▼M15

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

▼M7

KOSTARIKA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti (1)

A

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (2)

D

Tikai pārstrādāti augkopības produkti

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Jūras aļģes nav iekļautas.

(2)   Vīns, raugs nav iekļauti.

2.

Izcelsme : A un F kategorijas produkti un bioloģiski audzētas D kategorijas produktu sastāvdaļas, kas ražotas Kostarikā.

3.

Ražošanas standarts : Reglamento sobre la AGRIcultura orgánica.

▼M11

4.

Kompetentā iestāde : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

▼M7

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

▼M9

INDIJA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti (1)

A

 

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Jūras aļģes nav iekļautas.

2.

Izcelsme : A un F kategorijas produkti, kas audzēti Indijā.

▼M7

3.

Ražošanas standarts : National Programme for Organic Production.

▼M11

4.

Kompetentā iestāde : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

▼M7

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M11

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M7

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M7

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

IZRAĒLA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti (1)

A

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (2)

D

kas sastāv galvenokārt no vienas vai vairākām augu izcelsmes sastāvdaļām

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Jūras aļģes nav iekļautas.

(2)   Vīns, raugs nav iekļauti.

2.

Izcelsme :

A un F kategorijas produkti un bioloģiski audzētas D kategorijas produktu sastāvdaļas, kas ražotas Izraēlā vai importētas Izraēlā:

 vai nu no Savienības,

 vai no trešās valsts tādā režīmā, kas atzīts par līdzvērtīgu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punkta noteikumiem.

▼M17

3.

Ražošanas standarts : Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regulations.

▼M7

4.

Kompetentā iestāde : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

JAPĀNA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti (1)

A

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (2)

D

kas sastāv galvenokārt no vienas vai vairākām augu izcelsmes sastāvdaļām

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Jūras aļģes nav iekļautas.

(2)   Vīns nav iekļauts.

▼M9

2.

Izcelsme :

A un F kategorijas produkti un bioloģiski audzētas D kategorijas produktu sastāvdaļas, kas ražotas Japānā vai importētas Japānā:

 vai nu no Savienības,

 vai no trešās valsts, attiecībā uz kuru Japāna ir atzinusi, ka produkti ir ražoti un kontrolēti šajā trešajā valstī atbilstīgi noteikumiem, kuri ir līdzvērtīgi noteikumiem, kas izklāstīti Japānas tiesību aktos.

▼M7

3.

Ražošanas standarti : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.

Kompetentās iestādes : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html, un Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

▼M12

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

▼M7

ŠVEICE

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti (1)

A

Izņemot produktus, kas ražoti pārejas periodā

Dzīvi dzīvnieki un nepārstrādāti dzīvnieku produkti

B

Izņemot produktus, kas ražoti pārejas periodā

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā

D

Izņemot produktus, kuru sastāvā ir kāda lauksaimniecības izcelsmes sastāvdaļa, kas ražota pārejas periodā

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai lopbarībā

E

Izņemot produktus, kuru sastāvā ir kāda lauksaimniecības izcelsmes sastāvdaļa, kas ražota pārejas periodā

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Jūras aļģes nav iekļautas.

2.

Izcelsme :

A un F kategorijas produkti un bioloģiski ražotas D un E kategorijas produktu sastāvdaļas, kas ražotas Šveicē vai importētas Šveicē:

 vai nu no Savienības,

 vai no trešās valsts, attiecībā uz kuru Šveice ir atzinusi, ka produkti ir ražoti un kontrolēti tajā trešā valstī atbilstīgi noteikumiem, kas ir līdzvērtīgi Šveices tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

3.

Ražošanas standarts : Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs.

4.

Kompetentā iestāde : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

TUNISIJA

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti (1)

A

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (2)

D

kas sastāv galvenokārt no vienas vai vairākām augu izcelsmes sastāvdaļām

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Jūras aļģes nav iekļautas.

(2)   Vīns, raugs nav iekļauti.

2.

Izcelsme : A un F kategorijas produkti un bioloģiski audzētas D kategorijas produktu sastāvdaļas, kas audzētas Tunisijā.

3.

Ražošanas standarti : Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

4.

Kompetentā iestāde : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), www.agriportail.tn.

▼M17

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TG-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TG-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TG-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TG-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

▼M19

7.

Iekļaušanas ilgums : uz nenoteiktu laiku.

▼M7

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti

A

Attiecībā uz āboliem un bumbieriem importējot ir jāuzrāda īpašs attiecīgās kontroles organizācijas vai kontroles iestādes apstiprinājums, ka ražošanas procesā nav notikusi apstrāde ar antibiotikām (piemēram, tetraciklīnu un streptomicīnu) pret bakteriālo iedegu

Dzīvi dzīvnieki vai nepārstrādāti dzīvnieku produkti

B

 

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (1)

D

Attiecībā uz pārstrādātiem āboliem un bumbieriem importējot ir jāuzrāda īpašs attiecīgās kontroles organizācijas vai kontroles iestādes apstiprinājums, ka ražošanas procesā nav notikusi apstrāde ar antibiotikām (piemēram, tetraciklīnu un streptomicīnu) pret bakteriālo iedegu.

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai lopbarībā

E

 

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Vīns iekļauts no 2012. gada 1. augusta.

▼M12

2.

Izcelsme :

A, B un F kategorijas produktus un bioloģiski audzētas D un E kategorijas produktu sastāvdaļas, kas:

 ir audzētas Amerikas Savienotajās Valstīs vai

 importētas Amerikas Savienotajās Valstīs un pārstrādātas vai iesaiņotas Amerikas Savienotajās Valstīs atbilstīgi to tiesību aktiem.

▼M7

3.

Ražošanas standarti : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Kompetentā iestāde : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

▼M11

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA – New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M7

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas : kā 5. punktā.

▼M19

7.

Iekļaušanas ilgums : uz nenoteiktu laiku.

▼M7

JAUNZĒLANDE

1.

Produktu kategorijas :Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti (1)

A

 

Dzīvi dzīvnieki vai nepārstrādāti dzīvnieku produkti

B

Izņemot lauksaimniecības dzīvniekus un lauksaimniecības dzīvnieku produktus, uz kuriem ir norādes vai kuriem ir paredzēts pievienot norādes, kas attiecas uz pārejas periodu

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā (2)

D

Izņemot lauksaimniecības dzīvnieku produktus, uz kuriem ir norādes vai kuriem ir paredzēts pievienot norādes, kas attiecas uz pārejas periodu

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

(1)   Jūras aļģes nav iekļautas.

(2)   Raugs nav iekļauts.

2.

Izcelsme :

A, B un F kategorijas produkti un bioloģiski audzētas D kategorijas produktu sastāvdaļas, kas ražotas Jaunzēlandē vai importētas Jaunzēlandē:

 vai nu no Savienības,

 vai no trešās valsts saskaņā ar režīmu, kas ir atzīts par līdzvērtīgu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu,

 vai no tādas trešās valsts, kuras ražošanas un inspekcijas noteikumi ir atzīti par līdzvērtīgiem MAF Oficiālajai bioloģiskā nodrošinājuma pārtikas programmai, pamatojoties uz nodrošinājumiem un informāciju, ko iesniedz šās valsts kompetentā iestāde saskaņā ar MAF paredzētajiem noteikumiem, un ar noteikumu, ka importē tikai bioloģiski ražotās sastāvdaļas, kas paredzētas pievienošanai pārtikā maksimāli līdz 5 % D kategorijas lauksaimnieciskas izcelsmes produktos, ko pārstrādā Jaunzēlandē.

3.

Ražošanas standarts : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M16

4.

Kompetentā iestāde :

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Kontroles organizācijas :Kods

Nosaukums

Interneta adrese

▼M16

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Sertifikāta izdevējas organizācijas : Ministry for Primary Industries (MPI) ◄

7.

Iekļaušanas ilgums : nav noteikts.

▼M18

KOREJAS REPUBLIKA

1.

Produktu kategorijas

:Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā

D

 

2.

Izcelsme

:

bioloģiski audzētas D kategorijas produktu sastāvdaļas, kas izaudzētas Korejas Republikā vai kas Korejas Republikā importētas:

 no Savienības vai

 no trešās valsts, attiecībā uz kuru Korejas Republika ir atzinusi, ka produkti šajā trešā valstī ir ražoti un kontrolēti atbilstīgi noteikumiem, kas ir līdzvērtīgi Korejas Republikas tiesību aktu noteikumiem.

3.

Ražošanas standarts : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

▼M19

4.

Kompetentā iestāde : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Kontroles organizācijas

:Kods

Nosaukums

Interneta adrese

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS (BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.

Sertifikāta izdevējas organizācijas un iestādes : kā 5. punktā.

7.

Iekļaušanas ilgums : 2018. gada 31. janvāris.

▼M7
IV PIELIKUMS

LĪDZVĒRTĪBAS PĀRBAUDES NOLŪKOS ATZĪTO KONTROLES ORGANIZĀCIJU UN KONTROLES IESTĀŽU SARAKSTS UN ATTIECĪGĀS SPECIFIKĀCIJAS, KĀ MINĒTS 10. PANTĀ

Šā pielikuma izpildes vajadzībām produktu kategorijām tiek piešķirti šādi kodi:

A – Nepārstrādāti augu produkti

B – Dzīvi dzīvnieki vai nepārstrādāti dzīvnieku produkti

C – Akvakultūras produkti un jūras aļģes

D – Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā ( 10 )

E – Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai lopbarībā (10) 

F – Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

Interneta vietne saskaņā ar 10. panta 2. punkta e) apakšpunktu, kur atrodams to uzņēmēju saraksts, uz kuriem attiecas kontroles sistēma, kā arī kontaktpunkts, kurā ir viegli pieejamas ziņas par to sertifikācijas statusu, attiecīgajām produktu kategorijām, kā arī par uzņēmējiem un produktiem, kuru sertifikācija atlikta vai atsaukta, ir uzrādīti interneta adresē, kas minēta 2. punktā pie katras kontroles organizācijas vai kontroles iestādes, ja vien nav noteikts citādi.

▼M9

Abcert AG

1. Adrese: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Germany.

2. Interneta adrese: http://www.abcert.de

▼M13

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Albānija

AL-BIO-137

x

x

Armēnija

AM-BIO-137

x

x

▼M13

Azerbaidžāna

AZ-BIO-137

x

x

Baltkrievija

BY-BIO-137

x

x

▼M19

Bosnija un Hercegovina

BY-BIO-137

x

x

▼M13

Gruzija

GE-BIO-137

x

x

Irāna

IR-BIO-137

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-137

x

▼M19

Kosova (1)

XK-BIO-137

x

x

Kirgizstāna

KG -BIO-137

x

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-137

x

x

▼M16

Moldova

MD-BIO-137

x

►M19  x ◄

▼M19

Melnkalne

ME-BIO-137

x

x

▼M13

Krievija

RU-BIO-137

x

x

x

▼M19

Serbija

RS-BIO-137

x

x

Tadžikistāna

TJ-BIO-137

x

x

Turkmenistāna

TM-BIO-137

x

x

▼M13

Ukraina

UA-BIO-137

x

x

▼M19

Uzbekistāna

UZ-BIO-137

x

x

(1)   This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

▼M9

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M9

Afrisco Certified Organic, CC

▼M13

1. Adrese: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, South Africa

▼M9

2. Interneta adrese: http://www.afrisco.net

▼M13

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botsvāna

BW-BIO-155

x

Lesoto

LS-BIO-155

x

 

Malāvija

MW-BIO-155

x

 

Mozambika

MZ-BIO-155

x

x

Namībija

NA-BIO-155

x

►M19  x ◄

Dienvidāfrika

ZA-BIO-155

x

►M19  x ◄

x

Svazilenda

SZ-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

x

 

 

Zambija

ZM-BIO-155

x

►M19  x ◄

Zimbabve

ZW-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

 

 

 

▼M15

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti.

▼M9

5. Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2016. gada 30. jūnijam.

▼M7

“Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Adrese: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen.

2. Interneta adrese: http://agrecogmbh.de

▼M13

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžāna

AZ-BIO-151

x

x

▼M19

Bolīvija

BO-BIO-151

x

Bosnija un Hercegovina

BA-BIO-151

x

Burkinafaso

BF-BIO-151

x

x

Kambodža

KH-BIO-151

x

▼M13

Kamerūna

CM-BIO-151

x

x

▼M19

Kaboverde

CV-BIO-151

x

Kolumbija

CO-BIO-151

x

x

Kuba

CU-BIO-151

x

x

Dominikānas Republika

DO-BIO-151

x

Ekvadora

EC-BIO-151

x

Ēģipte

EG-BIO-151

x

Etiopija

ET-BIO-151

x

x

Fidži

FJ-BIO-151

x

Gruzija

GE-BIO-151

x

▼M13

Gana

GH-BIO-151

x

x

▼M19

Gvatemala

GT-BIO-151

x

x

Hondurasa

HN-BIO-151

x

x

Indonēzija

ID-BIO-151

x

Irāna

IR-BIO-151

x

Kazahstāna

KZ-BIO-151

x

Kenija

KE-BIO-151

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-151

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-151

x

Madagaskara

MG-BIO-151

x

Mali

ML-BIO-151

x

x

Meksika

MX-BIO-151

x

▼M13

Moldova

MD-BIO-151

x

x

▼M19

Melnkalne

ME-BIO-151

x

▼M13

Maroka

MA-BIO-151

x

x

▼M19

Nepāla

NP-BIO-151

x

x

Nikaragva

NI-BIO-151

x

x

Nigērija

NG-BIO-151

x

x

Papua-Jaungvineja

PG-BIO-151

x

x

Paragvaja

PY-BIO-151

x

x

Peru

PE-BIO-151

x

Filipīnas

PH-BIO-151

x

x

Salvadora

SV-BIO-151

x

Samoa

WS-BIO-151

x

Senegāla

SN-BIO-151

x

x

Serbija

RS-BIO-151

x

Zālamana Salas

SB-BIO-151

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-151

x

x

Šrilanka

LK-BIO-151

x

x

Surinama

SR-BIO-151

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-151

x

Taizeme

TH-BIO-151

x

Togo

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

Turkmenistāna

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

Uganda

UG-BIO-151

x

x

▼M13

Ukraina

UA-BIO-151

x

x

▼M19

Urugvaja

UY-BIO-151

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-151

x

Venecuēla

VE-BIO-151

x

Vjetnama

VN-BIO-151

x

x

▼M7

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns.

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M12

Albinspekt

1. Adrese: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap. 8, 1000 Tirana, Albania.

2. Interneta adrese: http://www.albinspekt.com

3. Attiecīgās trešās valstis, koda numuri un produktu kategorijas:Trešā valsts

Koda numurs

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albānija

AL-BIO-139

x

x

x

Kosova (1)

XK-BIO-139

x

x

x

(1)   Šis nosaukums neskar nostāju par Kosovas statusu un atbilst ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

4. Izņēmumi: pārejas periodā ražoti produkti, vīns.

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M12

ARGENCERT SA

1. Adrese: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso “B”, C1072AAT Buenos Aires, Argentina.

2. Interneta adrese: www.argencert.com.ar

▼M15

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentīna

AR-BIO-138

x

Čīle

CL-BIO-138

x

x

Paragvaja

PY-BIO-138

x

x

Urugvaja

UY-BIO-138

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti, produkti, uz kuriem attiecas III pielikums.

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M12

AsureQuality Limited

1. Adrese: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, New Zealand.

2. Interneta adrese: http://www.organiccertification.co.nz

3. Attiecīgās trešās valstis, koda numuri un produktu kategorijas:Trešā valsts

Koda numurs

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Jaunzēlande

NZ-BIO-156

x

x

Kuka Salas

CK-BIO-156

x

4. Izņēmumi: pārejas periodā ražoti produkti, vīns; produkti, uz kuriem attiecas III pielikums.

5. Iekļaušanas sarakstā ilgums: līdz 2016. gada 30. jūnijam.

▼M9

Australian Certified Organic

▼M13

1. Adrese: PO Box 810 – 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia

2. Interneta adrese: http://www.aco.net.au

▼M17

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Austrālija

AU-BIO-107

x

x

x

Ķīna

CN-BIO-107

x

x

Kuka Salas

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Folklenda (Malvinu) Salas

FK-BIO-107

x

Honkonga

HK-BIO-107

x

x

Indonēzija

ID-BIO-107

x

x

▼M18 —————

▼M17

Madagaskara

MG-BIO-107

x

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-107

x

x

Malaizija

MY-BIO-107

x

x

Papua-Jaungvineja

PG-BIO-107

x

x

Singapūra

SG-BIO-107

x

x

Taivāna

TW-BIO-107

x

x

Taizeme

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

▼M9

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M19 —————

▼M9

Balkan Biocert Skopje

▼M13

1. Adrese: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia

▼M9

2. Interneta adrese: http://www.balkanbiocert.mk

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-157

x

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5. Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2016. gada 30. jūnijam.

▼M19 —————

▼M9

Bio Latina Certificadora

▼M17

1. Adrese: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima-Peru

▼M9

2. Interneta adrese: http://www.biolatina.com

▼M17

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolīvija

BO-BIO-118

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-118

x

x

Gvatemala

GT-BIO-118

x

x

Hondurasa

HN-BIO-118

x

x

Meksika

MX-BIO-118

x

x

Nikaragva

NI-BIO-118

►M19  x ◄

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Peru

PE-BIO-118

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

x

Salvadora

SV-BIO-118

x

x

Venecuēla

VE-BIO-118

x

x

▼M9

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M9

Bioagricert S.r.l.

1. Adrese: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italy

▼M12

2. Interneta adrese: http://www.bioagricert.org

▼M17

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazīlija

BR-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

x

Ķīna

CN-BIO-132

x

x

Ekvadora

EC-BIO-132

x

x

Francijas Polinēzija

PF-BIO-132

x

x

Indija

IN-BIO-132

x

▼M19

Irāna

IR-BIO-132

x

x

▼M17

Laosa

LA-BIO-132

x

x

Nepāla

NP-BIO-132

x

x

Meksika

MX-BIO-132

x

x

x

Maroka

MA-BIO-132

x

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-132

x

x

Sanmarīno

SM-BIO-132

x

Serbija

RS-BIO-132

x

x

►M18  Ko-rejas Republika ◄

KR-BIO-132

x

►M18  x ◄

Taizeme

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turcija

TR-BIO-132

x

x

Ukraina

UA-BIO-132

x

x

▼M19

Vjetnama

VN-BIO-132

x

x

▼M13

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M9

BioGro New Zealand Limited

1. Adrese: P. O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, New Zealand

2. Interneta adrese: http://www.biogro.co.nz

▼M13

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Fidži

FJ-BIO-130

x

x

Malaizija

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

▼M9

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M9

Bio.inspecta AG

1. Adrese: Ackerstrasse, 5070 Frick, Switzerland

2. Interneta adrese: http://www.bio-inspecta.ch

▼M13

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Armēnija

AM-BIO-161

x

x

Albānija

AL-BIO-161

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-161

x

x

Benina

BJ-BIO-161

x

Brazīlija

BR-BIO-161

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-161

x

Kuba

CU-BIO-161

x

x

Dominikāna

DO-BIO-161

x

x

Etiopija

ET-BIO-161

x

x

Gruzija

GE-BIO-161

x

x

Gana

GH-BIO-161

x

x

Indonēzija

ID-BIO-161

x

x

Irāna

IR-BIO-161

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-161

x

x

Kenija

KE-BIO-161

x

x

Kosova (1)

XK-BIO-161

x

x

Kirgizstāna

KZ-BIO-161

x

x

Libāna

LB-BIO-161

x

x

Moldova

MD-BIO-161

x

x

Filipīnas

PH-BIO-161

x

x

Krievija

RU-BIO-161

x

x

Senegāla

SN-BIO-161

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-161

x

x

►M18  Ko-rejas Republika ◄

KR-BIO-161

x

►M18  x ◄

Tanzānija

TZ-BIO-161

x

x

Tadžikistāna

TJ-BIO-161

x

x

Turcija

TR-BIO-161

x

x

Ukraina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-161

x

x

Vjetnama

VN-BIO-161

x

x

(1)   Šis nosaukums neskar nostāju par Kosovas statusu un atbilst ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

▼M9

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5. Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2016. gada 30. jūnijam.

▼M7

“Bolicert Ltd.”

1. Adrese: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia.

2. Interneta adrese: http://www.bolicert.org

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolīvija

BO-BIO-126

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns.

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M7

“Caucacert Ltd”

▼M15

1. Adrese: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia.

▼M7

2. Interneta adrese: http://www.caucascert.ge

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Gruzija

GE-BIO-117

x

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

▼M15

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti.

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M7

“CCOF Certification Services”

1. Adrese: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA.

2. Interneta adrese: http://www.ccof.org

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Kanāda

CA-BIO-105

x

x

Meksika

MX-BIO-105

x

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums.

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M7

“CCPB Srl”

▼M19

1. Adrese: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italy

▼M7

2. Interneta adrese: http://www.ccpb.it

▼M17

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Ķīna

CN-BIO-102

x

x

Ēģipte

EG-BIO-102

x

x

x

Irāka

IQ-BIO-102

x

x

Libāna

LB-BIO-102

x

x

x

▼M19

Mali

ML-BIO-102

x

x

▼M17

Maroka

MA-BIO-102

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-102

x

x

Sanmarīno

SM-BIO-102

x

x

x

Sīrija

SY-BIO-102

x

x

Tunisija

TN-BIO-102

x

Turcija

TR-BIO-102

x

x

x

▼M16

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M13 —————

▼M9

CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1. Adrese: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germany

2. Interneta adrese: http://www.ceres-cert.com

▼M17

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albānija

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-140

x

x

Benina

BJ-BIO-140

x

x

Bolīvija

BO-BIO-140

x

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-140

x

x

Butāna

BT-BIO-140

x

x

Brazīlija

BR-BIO-140

x

x

x

▼M19

Kambodža

KH-BIO-140

x

x

▼M17

Čīle

CL-BIO-140

x

x

x

Ķīna

CN-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Kolumbija

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikānas Republika

DO-BIO-140

x

x

x

Ekvadora

EC-BIO-140

x

x

x

Ēģipte

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-140

x

x

x

Gana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenāda

GD-BIO-140

x

x

x

▼M19

Gvatemala

GT-BIO-140

x

x

Hondurasa

HN-BIO-140

x

x

▼M17

Indonēzija

ID-BIO-140

x

x

x

Irāna

IR-BIO-140

x

x

Jamaika

JM-BIO-140

x

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-140

x

x

Kenija

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-140

x

x

▼M19

Laosa

LA-BIO-140

x

x

▼M17

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

▼M19

Madagaskara

MG-BIO-140

x

x

Malaizija

MY-BIO-140

x

x

▼M17

Mali

ML-BIO-140

x

x

Meksika

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Maroka

MA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Mozambika

MZ-BIO-140

x

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-140

x

x

x

Namībija

NA-BIO-140

x

x

Nikaragva

NI-BIO-140

x

x

Panama

PA-BIO-140

x

x

▼M17

Papua-Jaungvineja

PG-BIO-140

x

x

x

Paragvaja

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-140

x

x

x

Krievija

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

▼M19

Salvadora

SV-BIO-140

x

x

Samoa

WS-BIO-140

x

x

▼M17

Saūda Arābija

SA-BIO-140

x

x

x

Senegāla

SN-BIO-140

x

x

Serbija

RS-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Singapūra

SG-BIO-140

x

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Sentlūsija

LC-BIO-140

x

x

x

Taivāna

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-140

x

x

x

Taizeme

TH-BIO-140

x

x

x

▼M19

Austrumtimora

TL-BIO-140

x

x

▼M17

Turcija

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-BIO-140

x

Urugvaja

UY-BIO-140

x

x

x

▼M17

Uzbekistāna

UZ-BIO-140

x

x

x

▼M19

Venecuēla

VE-BIO-140

x

x

▼M17

Vjetnama

VN-BIO-140

x

x

x

▼M19

Zimbabve

ZW-BIO-140

x

x

▼M15

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti.

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M12

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1. Adrese: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026.

2. Interneta adrese: http://www.certimexsc.com

3. Attiecīgās trešās valstis, koda numuri un produktu kategorijas:Trešā valsts

Koda numurs

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Kolumbija

CO-BIO-104

x

▼M12

Dominikānas Republika

DO-BIO-104

x

Gvatemala

GT-BIO-104

x

Meksika

MX-BIO-104

x

x

x

Salvadora

SV-BIO-104

x

4. Izņēmumi: pārejas periodā ražoti produkti, vīns.

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M7

“Certisys”

1. Adrese: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgium.

2. Interneta adrese: http://www.certisys.eu.

▼M13

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Benina

BJ-BIO-128

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-128

x

x

Kotdivuāra

CI-BIO-128

x

x

Gana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegāla

SN-BIO-128

x

x

Vjetnama

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

▼M7

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns.

▼M19

5. Iekļaušanas ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam.

▼M13

“Company of Organic Agriculture in Palestine”

1. Adrese: Alsafa building – first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestine

2. Interneta adrese: http://coap.org.ps

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Okupētā palestīniešu teritorija

PS-BIO-163

x

x

4. Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5. Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam

▼M7

“Control Union Certifications”

1. Adrese: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, The Netherlands.

2. Interneta adrese: http://certification.controlunion.com.

▼M17

3. Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistāna

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albānija

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Alžīrija

DZ-BIO-149

x

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Bermudu Salas

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Bolīvija

BO-BIO-149

x

x

x

▼M17

Butāna

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Brazīlija

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kanāda

CA-BIO-149

x

▼M19

Čīle

CL-BIO-149

x

x

x

▼M17

Ķīna

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-149

x

x

x

Kotdivuāra

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dominikānas Republika

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ekvadora