Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0573-20141031

Padomes Lēmums 2010/573/KĀDP ( 2010. gada 27. septembris ) par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/573/2014-10-31

2010D0573 — LV — 31.10.2014 — 006.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES LĒMUMS 2010/573/KĀDP

(2010. gada 27. septembris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

(OV L 253, 28.9.2010, p.54)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

PADOMES LĒMUMS 2011/171/KĀDP (2011. gada 21. marts)

  L 76

62

22.3.2011

 M2

PADOMES LĒMUMS 2011/641/KĀDP (2011. gada 29. septembris),

  L 254

18

30.9.2011

 M3

PADOMES LĒMUMS 2012/170/KĀDP (2012. gada 23. marts),

  L 87

92

24.3.2012

►M4

PADOMES LĒMUMS 2012/527/KĀDP (2012. gada 27. septembris),

  L 263

44

28.9.2012

 M5

PADOMES LĒMUMS 2013/477/KĀDP (2013. gada 27. septembris),

  L 257

18

28.9.2013

 M6

PADOMES LĒMUMS 2013/381/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs),

  L 183

56

24.6.2014

►M7

PADOMES LĒMUMS 2014/751/KĀDP (2014. gada 30. oktobris),

  L 311

54

31.10.2014
▼B

PADOMES LĒMUMS 2010/573/KĀDP

(2010. gada 27. septembris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadībuEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2008. gada 25. februārī pieņēma Kopējo nostāju 2008/160/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras reģiona vadību ( 1 ). Minētos ierobežojošos pasākumus ar Padomes Lēmumu 2010/105/KĀDP ( 2 ) pagarināja līdz 2011. gada 27. februārim, bet to piemērošanu apturēja līdz 2010. gada 30. septembrim.

(2)

Pamatojoties uz Kopējās nostājas 2008/160/KĀDP atkārtotu izskatīšanu, ierobežojošie pasākumi būtu jāpagarina līdz 2011. gada 30. septembrim.

(3)

Tomēr nolūkā veicināt to, ka tiek panākts Piedņestras konflikta politisks noregulējums, risinātas vēl neatrisinātās problēmas attiecībā uz skolām, kurās rakstībā izmanto latīņu alfabētu, un atjaunotas personu brīvas pārvietošanās iespējas, ierobežojošie pasākumi būtu jāaptur līdz 2011. gada 31. martam. Minētajam laikposmam beidzoties, Padome pārskatīs ierobežojošos pasākumus, ņemot vērā notikumu attīstību, jo īpaši minētajās jomās. Padome var izlemt jebkurā laikā atsākt piemērot vai atcelt ceļošanas ierobežojumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pants

▼M4

1.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai liegtu ieceļot to teritorijā vai to šķērsot pielikumā uzskaitītajām personām, kas ir atbildīgas par iebiedēšanas un norobežošanās kampaņas izstrādi un īstenošanu, kas vērsta pret Moldovas Republikas Piedņestras reģiona moldāvu skolām, kurās rakstībā izmanto latīņu alfabētu.

▼B

2.  Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.  Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, ja starptautiskās tiesības uzliek saistības kādai dalībvalstij, jo īpaši:

i) kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

ii) kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās aizgādnībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij;

iii) saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti;

vai

iv) saskaņā ar 1929. gada Izlīguma līgumu (Laterāna paktu), ko noslēdzis Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.  Šā panta 3. punkts ir uzskatāms par piemērojamu arī gadījumos, kad dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.  Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts pieļauj izņēmumus saskaņā ar 3. un 4. punktu.

6.  Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus 1. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai tāpēc, lai piedalītos starpvaldību sanāksmēs, tostarp tādās, ko atbalsta Eiropas Savienība vai ko rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās notiek politisks dialogs, tieši atbalstot demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Moldovas Republikā.

7.  Dalībvalsts, kas vēlas pieļaut 6. punktā minētos izņēmumus, to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski neiebilst pret tādu rīcību divās darbadienās no laika, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Gadījumā, ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu atļaut ierosināto izņēmumu.

▼M4

8.  Gadījumos, kad saskaņā ar 3., 4., 6. un 7. punktu kāda dalībvalsts atļauj pielikumā minētajām personām ieceļot vai šķērsot tās teritoriju, atļauju piešķir tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā ir paredzēta, un tikai attiecīgajām personām.

2. pants

Padome pēc dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma izdara grozījumus pielikumā ietvertajā sarakstā atbilstīgi politiskās situācijas attīstībai Moldovas Republikā.

▼B

3. pants

Ar šo atceļ Padomes Lēmumu 2010/105/KĀDP.

▼M4

4. pants

1.  Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

▼M7

2.  Šo lēmumu piemēro līdz 2015. gada 31. oktobrim. To regulāri pārskata. Vajadzības gadījumā lēmumu atjaunina vai groza, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.

▼M4 —————

▼M4
PIELIKUMS

Personas, kas minētas lēmuma 1. panta 1. punktā( 1 ) OV L 51, 26.2.2008., 23. lpp.

( 2 ) OV L 46, 23.2.2010., 3. lpp.

Top