EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1084-20130701

Consolidated text: Padomes Regula (EK) Nr. 1084/2006 ( 2006. gada 11. jūlijs ) par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanu

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1084/2013-07-01

2006R1084 — LV — 01.07.2013 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1084/2006

(2006. gada 11. jūlijs)

par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanu

(OV L 210, 31.7.2006, p.79)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date


Grozīta ar:

►A1

  L 112

10

24.4.2012
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1084/2006

(2006. gada 11. jūlijs)

par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanuEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 161. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu ( 1 ),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 2 ),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu ( 3 ),

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu ( 4 ), izveido jaunu struktūru struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbībai. Tajā jo īpaši izklāstīti mērķi, principi un noteikumi saistībā ar partnerību, plānošanu, izvērtēšanu un pārvaldību. Tādēļ ir jānosaka Kohēzijas fonda pamatuzdevums attiecībā uz šo jauno struktūru tā darbībai un saistībā ar mērķi, kādi tam noteikti Līgumā, kā arī skaidrības labad jāatceļ Padomes Regula (EK) Nr. 1164/94 (1994. gada 16. maijs) par Kohēzijas fonda izveidi ( 5 ).

(2)

Eiropas transporta tīklu projektiem, ko finansē no Kohēzijas fonda, jāatbilst Eiropas transporta tīkliem paredzētām pamatnostādnēm, ko pieņēmusi Padome un Eiropas Parlaments. Lai koncentrētu pūles, prioritāte būtu jāpiešķir kopējas ieinteresētības projektiem, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 1692/96/EK (1996. gada 23. jūlijs) par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai ( 6 ).

(3)

Ar Kohēzijas fonda palīdzību Kopiena var sekmēt darbību, lai sasniegtu Kopienas mērķus vides jomā, kas paredzēti Līguma 6. un 174. pantā.

(4)

Regulā (EK) Nr. 1083/2006 noteikts, ka noteikumus par izmaksu atbilstību paredz valsts līmenī ar dažiem izņēmumiem, attiecībā uz kuriem ir jāparedz īpaši noteikumi. Tāpēc būtu jāparedz īpaši noteikumi par izņēmumiem, kas saistīti ar Kohēzijas fondu.

(5)

Nosacījumus par finansiāla atbalsta piešķiršanu būtu jāturpina piemērot saistībā ar to ekonomikas konverģences nosacījumu izpildi, kas izklāstīti Līguma 99. pantā, un saistībā ar vajadzību nodrošināt stabilas valsts finanses. Šajā sakarā dalībvalstīm, kas pieņēmušas euro, ir jāīsteno stabilitātes programmas, un dalībvalstīm, kas nav pieņēmušas euro – konverģences programmas, kā definēts Padomes Regulā (EK) Nr. 1466/97 (1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu ( 7 ), lai izvairītos no pārmērīga valsts budžeta deficīta, kā minēts Līguma 104. pantā. Tomēr nosacījumi nebūtu jāpiemēro saistībām, kas jau pastāv apturēšanas brīdī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Kohēzijas fonda izveide un mērķis

1.  Ar šo tiek izveidots Kohēzijas fonds (turpmāk – “Fonds”), lai stiprinātu Kopienas ekonomisko un sociālo kohēziju nolūkā sekmēt ilgtspējīgu attīstību.

2.  Fonda darbību reglamentē Regula (EK) Nr. 1083/2006 un šī regula.

2. pants

Atbalsta jomas

1.  Nodrošinot attiecīgu līdzsvaru un ņemot vērā katras atbalsta saņēmējas dalībvalsts vajadzības investīciju un infrastruktūras jomā, atbalstu no Fonda sniedz darbībām šādās jomās:

a) Eiropas transporta tīkli, jo īpaši konkrēti prioritāri kopējas ieinteresētības projekti, kā noteikts Lēmumā Nr. 1692/96/EK;

b) vide – atbilstīgi Kopienas vides aizsardzības politikas prioritātēm saskaņā ar politikas un rīcības programmu vides jomā. Šajā sakarā Fonds var iesaistīties arī jomās, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību un viennozīmīgi dod ieguvumu videi, proti, energoefektivitātes un neizsīkstošās enerģijas jomā, un transporta nozarē ārpus Eiropas transporta tīkliem – dzelzceļa, upju un jūras transports, intermodālas transporta sistēmas un to savstarpējā savietojamība, sauszemes, jūras un gaisa satiksmes pārvaldība, tīrs pilsētu transports un sabiedriskais transports.

2.  Par piemērotu atbalsta līdzsvaru vienojas dalībvalstu un Komisijas partnerībā.

3. pants

Izdevumu atbilstība

Turpmāk norādītie izdevumi nav atbilstīgi atbalstam no Fonda:

a) parādu procenti;

b) zemes iegāde, ja summa pārsniedz 10 % no attiecīgās darbības kopējiem atbilstīgajiem izdevumiem;

c) mājokļi;

d) kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšana; un

e) atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis.

4. pants

Nosacījumi, lai piekļūtu Fonda atbalstam

1.  Fonda atbalsts ir atkarīgs no šādu nosacījumu izpildes:

a) ja Padome atbilstīgi Līguma 104. panta 6. punktam ir pieņēmusi lēmumu, ka saņēmējā dalībvalstī pastāv pārmērīgs valsts budžeta deficīts; un

b) saskaņā ar Līguma 104. panta 8. punktu konstatējusi, ka attiecīgā dalībvalsts nav veikusi efektīvu rīcību, reaģējot uz Padomes ieteikumu, kas sniegts atbilstīgi Līguma 104. panta 7. punktam,

tā var pieņemt lēmumu pilnīgi vai daļēji pārtraukt Fonda saistības attiecīgajā dalībvalstī no nākamā gada 1. janvāra pēc lēmuma pieņemšanas par pārtraukšanu.

2.  Ja Padome konstatē, ka attiecīgā dalībvalsts ir veikusi vajadzīgos korekcijas pasākumus, tā bez kavēšanās pieņem lēmumu atcelt attiecīgo saistību apturēšanu. Vienlaikus Padome pēc Komisijas priekšlikuma pieņem lēmumu par apturēto saistību atkārtotu iekļaušanu budžetā saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumā (2006. gada 17. maijs) par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību ( 8 ).

3.  Šā panta 1. un 2. punktā minētos lēmumus Padome pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma.

5. pants

Pārejas noteikumi

1.  Šī regula neliedz turpināt vai grozīt – tostarp pilnīgi vai daļēji atcelt – projektus vai cita veida atbalstu, ko Komisija apstiprinājusi, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1164/94, kuru tādēļ pēc šā termiņa turpina piemērot minētajam atbalstam vai attiecīgajiem projektiem līdz to noslēgumam.

2.  Pieteikumi lieliem projektiem Regulas (EK) Nr. 1083/2006 39., 40. un 41. panta nozīmē, kas Komisijai iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1164/94, paliek spēkā, ja šādus pieteikumus – ne ilgāk kā divos mēnešos pēc 2007. gada 1. janvāra – vajadzības gadījumā papildina, lai tie atbilstu šai regulai un iepriekšminētajiem Regulas (EK) Nr. 1083/2006 pantiem.

▼A1

5.a pants

Īpaši noteikumi pēc Horvātijas pievienošanās

1.  Pasākumus, uz kuriem Horvātijas pievienošanās dienā attiecas Komisijas lēmumi par palīdzību atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 1267/1999 (1999. gada 21. jūnijs), ar ko paredz Pirmspievienošanās struktūrpolitikas programmu ( 9 ), un kuru īstenošana līdz minētajai dienai vēl nav pabeigta, uzskata par pasākumiem, ko Komisija apstiprinājusi atbilstīgi šai regulai.

Neskarot 2. līdz 5. punktu, uz šā punkta pirmajā daļā minētajiem pasākumiem attiecas noteikumi, kas reglamentē atbilstīgi šai regulai un Regulai (EK) Nr. 1083/2006 apstiprinātu darbību īstenošanu.

2.  Jebkādas iepirkuma procedūras, kuras attiecas uz 1. punktā minētajiem pasākumiem un saistībā ar kurām pievienošanās dienā jau izsludināts uzaicinājums uz konkursu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, īsteno atbilstīgi noteikumiem, kas paredzēti šādā uzaicinājumā uz konkursu. Nepiemēro 165. pantu Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam ( 10 )

Jebkādas iepirkuma procedūras, kuras attiecas uz 1. punktā minētajiem pasākumiem un saistībā ar kurām pievienošanās dienā vēl nav izsludināts uzaicinājums uz konkursu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, īsteno saskaņā ar Līgumiem vai aktiem, kas pieņemti atbilstīgi Līgumiem, kā arī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 9. pantu.

3.  Komisijas veiktus maksājumus saistībā ar 1. punktā minētajiem pasākumiem uzskata par fonda ieguldījumu saskaņā ar šo regulu.

Komisijas veiktus maksājumus saistībā ar 1. punktā minētajiem pasākumiem attiecina uz visagrākajām pastāvošajām saistībām, kas radušās, pirmkārt, atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1267/1999 un, otrkārt, atbilstīgi šai regulai un Regulai (EK) Nr. 1083/2006.

Noteikumi par starpposma maksājumiem un noslēguma maksājumu ir izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma D panta 2. punkta b) līdz d) apakšpunktā un 3. līdz 5. punktā.

4.  Šā panta 1. punktā minētajiem pasākumiem turpina piemērot noteikumus par izdevumu atbilstību, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1267/1999 vai īpaši noteikti attiecīgos finansēšanas nolīgumos, izņemot pienācīgi pamatotos gadījumos, par kuriem pēc Horvātijas pieprasījuma lemj Komisija.

5.  Ja ir vajadzīgi kādi pasākumi, lai sekmētu Horvātijas pāreju no pirmspievienošanās režīma uz režīmu, kas izriet no šā panta piemērošanas, Komisija pieņem vajadzīgos pasākumus.

▼B

6. pants

Atcelšana

1.  Neskarot Regulas (EK) Nr. 1083/200 6 105. panta 1. punktu un šīs regulas 5. pantu, ar šo Regula (EK) Nr. 1164/94 tiek atcelta no 2007. gada 1. janvāra.

2.  Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

7. pants

Pārskatīšana

Saskaņā ar Līguma 161. pantu Padome līdz 2013. gada 31. decembrim pārskata šo regulu.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) 2006. gada 4. jūlija Piekrišana (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

( 2 ) OV C 255, 14.10.2005., 88. lpp.

( 3 ) OV C 231, 20.9.2005., 35. lpp.

( 4 ) Sk. šā Oficiālā Vēstneša 25. lpp.

( 5 ) OV L 130, 25.5.1994., 1. lpp., Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

( 6 ) OV L 228, 9.9.1996., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 884/2004/EK (OV L 167, 30.4.2004., 1. lpp.).

( 7 ) OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1055/2005 (OV L 174, 7.7.2005., 1. lpp.).

( 8 ) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

( 9 ) OV L 161, 26.6.1999., 73. lpp.

( 10 ) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

Top