EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1828-20100625

Consolidated text: Komisijas Regula (EK) Nr. 1828/2006 (2006. gada 8. decembris), kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1828/2010-06-25

2006R1828 — LV — 25.06.2010 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

▼C1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1828/2006

(2006. gada 8. decembris),

kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu

▼B

(OV L 371, 27.12.2006, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 846/2009 (2009. gada 1. septembris),

  L 250

1

23.9.2009

►M2

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 832/2010 (2010. gada 17. septembris),

  L 248

1

22.9.2010


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 045, 15.2.2007, lpp 3  (1828/06)
▼B

▼C1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1828/2006

(2006. gada 8. decembris),

kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fonduEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu ( 1 ) un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, un jo īpaši tās 37. panta 1. punkta d) apakšpunktu, 44. panta trešo daļu, 59. panta 6. punktu, 60. panta b) punktu, 66. panta 3. punktu, 67. panta 2. punkta c) apakšpunktu, 69. panta 1. punktu, 70. panta 3. punktu, 71. panta 5. punktu, 72. panta 2. punktu, 74. panta 2. punktu un 76. panta 4. punktu un 99. panta 5. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu ( 2 ), un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta otro daļu un 13. panta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1083/2006 aizstāj Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem ( 3 ), un Regula (EK) Nr. 1080/2006 aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 12. jūlija Regulu (EK) Nr. 1783/1999 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu ( 4 ); abas regulas ņem vērā jaunās attīstības tendences struktūrfondu jomā. Tādēļ būtu jānosaka jauni Regulas (EK) Nr. 1080/2006 un Regulas (EK) Nr. 1083/2006 piemērošanas noteikumi.

(2)

Pieredze liecina, ka Eiropas Savienības pilsoņi nepietiekami apzinās Kopienas lomu tādu programmu finansēšanā, kas vērstas uz ekonomikas konkurētspējas pastiprināšanu, darba vietu radīšanu un iekšējās kohēzijas stiprināšanu. Tādēļ jāsagatavo komunikācijas plāns, kurš detalizēti noteiktu visus informācijas un publicitātes pasākumus un likvidētu komunikācijas un informācijas trūkumu. Tā paša iemesla dēļ arī jānosaka ikvienas iesaistītās puses atbildība un loma.

(3)

Lai garantētu, ka informācija par piedāvātajām finansēšanas iespējām tiek plaši izplatīta visām ieinteresētajām personām un būtu pārskatāma, jāizklāsta minimālais to informācijas pasākumu saturs, kas nepieciešami potenciālo atbalsta saņēmēju informēšanai par Kopienas un dalībvalstu kopīgi piedāvātajām finansēšanas iespējām ar fondu starpniecību, ietverot arī pienākumu publiskot soļus, kas būtu jāsper potenciālajam atbalsta saņēmējam, iesniedzot pieteikumu finansējuma saņemšanai, un izmantojamos atlases kritērijus.

(4)

Lai veicinātu pārskatāmību attiecībā uz fondu izmantošanu, vai nu elektroniski, vai citādā veidā jāpublicē atbalsta saņēmēju saraksts, darbību nosaukumi un darbībām piešķirtā valsts finansējuma apjoms.

(5)

Lai nodrošinātu informēšanas pasākumu labāku īstenošanu un labāku informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju par informācijas un publicitātes stratēģijām un rezultātiem, jāieceļ par informācijas un publicitātes pasākumiem atbildīgas kontaktpersonas, un tām jāpiedalās attiecīgajos Kopienas tīklos.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 37. un 67. panta mērķiem, jānosaka sīki izstrādāti noteikumi un kategorijas, lai dalībvalstis varētu iesniegt Komisijai vienotu informāciju par plānoto fondu izmantošanu un par fondu kumulatīvo piešķīrumu pa kategorijām visā programmas darbības laikā, un lai ļautu Komisijai atbilstošā veidā informēt citas iestādes un Eiropas Savienības pilsoņus par fondu izmantošanu, tostarp par Regulas (EK) Nr. 1083/2006 9. panta 3. punktā noteikto mērķu sasniegšanu.

(7)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. pantu un ņemot vērā iegūto pieredzi vajadzētu noteikt vadošo iestāžu pienākumus, kuri attiecas uz atbalsta saņēmējiem tajā posmā, kurā tiek atlasītas un apstiprinātas finansējamās darbības, attiecībā uz aspektiem, kuri attiecas uz atbalsta saņēmēju deklarēto izdevumu pārbaudi, tostarp izdevumu atmaksas pieteikumu administratīvo pārbaudi un atsevišķu darbību pārbaudi uz vietas, un attiecībā uz nosacījumiem, kuri jāievēro, veicot pārbaudes uz vietas, pamatojoties uz paraugu atlasi.

(8)

Tāpat būtu sīki jānosaka informācija, kas iekļaujama darbību grāmatvedības dokumentācijā un informācija, kas glabājama kā dati par īstenošanu, kuru vadošajām iestādēm būtu jāreģistrē, jāuzglabā un jānosūta Komisijai pēc tās pieprasījuma.

(9)

Lai nodrošinātu darbības programmu izdevumu atbilstošu revīziju, jānosaka kritēriji, kas ir obligāti revīzijas liecībām, lai tās uzskatītu par atbilstošām.

(10)

Darbību revīzijas veikšana ir revīzijas iestādes pienākums. Lai nodrošinātu atbilstošu šādu revīziju darbības jomu un efektivitāti un to veikšanu saskaņā ar vieniem un tiem pašiem standartiem visās dalībvalstīs, būtu jānosaka šādām revīzijām pildāmie nosacījumi.

(11)

Pieredze liecina, ka detalizēti jānosaka revīzijai pakļauto darbību atlases bāze, ko revīzijas iestāde ievēro, nosakot vai apstiprinot paraugu atlases metodi, tostarp noteiktus tehniskus kritērijus, ko izmanto, atlasot statistikas paraugus izlases veidā, un faktorus, ko ņem vērā, veicot papildatlasi.

(12)

Lai vienkāršotu un harmonizētu standartus revīzijas stratēģijas, gada kontroles ziņojuma un noslēguma deklarācijas sagatavošanai un iesniegšanai, kas ir revīzijas iestādes pienākums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. pantu, būtu jāizstrādā detalizēti noteikumi par to saturu un jāprecizē tajos izmantotās informācijas raksturs un kvalitāte.

(13)

Lai nodrošinātu, ka maksimāli efektīvi tiek piemērots Regulas (EK) Nr. 1083/2006 90. pants, kas attiecas uz dokumentu pieejamību un Revīzijas palātas un Komisijas tiesībām piekļūt visiem pamatojuma dokumentiem par izdevumiem un revīziju, vadošā iestāde nodrošina, ka informācija par to struktūru identitāti un atrašanās vietu, kas ir pamatojuma dokumentu glabātājas, ir viegli pieejama un šie dokumenti ir viegli nododami personām un struktūrām, kas iekļautas obligāto personu un struktūru sarakstā. Tam pašam nolūkam jānosaka, kurus datu nesējus var uzskatīt par vispārīgi pieņemamiem šādu dokumentu turēšanai. Šajā nolūkā valstu iestādes nosaka nepieciešamās procedūras, lai nodrošinātu šādu dokumentu glabāšanu atbilstoši oriģinālam, ja tas ir svarīgi, un lai uz tiem varētu paļauties revīzijas nolūkā.

(14)

Lai harmonizētu standartus izdevumu sertificēšanai un maksājumu pieteikumu sagatavošanai, būtu jānosaka šādu sertifikātu un pieteikumu saturs un jāprecizē to pamatā esošās informācijas raksturs un kvalitāte. Būtu jānosaka sīki izstrādāta kārtība par grāmatvedības uzskaiti, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. panta f) punktu, atgūstamajām un atsauktajām summām pēc visa darbības atbalsta vai tā daļas atcelšanas un par attiecīgās informācijas nosūtīšanu Komisijai.

(15)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. pantu, pirms pirmā starpposma maksājuma pieteikuma iesniegšanas vai vismaz 12 mēnešus pēc katras darbības programmas apstiprināšanas, dalībvalstīm ir jāiesniedz Komisijai vadības un kontroles sistēmu apraksts, ziņojumu, kurā izklāsta izveidoto sistēmu izvērtējuma rezultāti, un atzinums par to atbilstību regulas noteikumiem par vadības un kontroles sistēmām. Tā kā šie dokumenti ir svarīgāko elementu skaitā, uz kuriem Komisija balstās saistībā ar Kopienas budžeta dalīto vadību, lai pārliecinātos, vai dalībvalstis izmanto attiecīgo finanšu atbalstu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un principiem, kas nepieciešami Kopienas finanšu interešu aizsardzībai; detalizēti jānosaka šādos dokumentos iekļaujamā informācija un izvērtējuma un atzinuma pamatojums.

(16)

Darbības programmas, ko finansē saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 3. pantā, iesniedz divas vai vairākas dalībvalstis, un tām ir īpašās pazīmes, kas ir noteiktas Regulā (EK) Nr. 1080/2006. Tādēļ ir lietderīgi noteikt šo programmu vadības un kontroles sistēmu aprakstā ietveramo īpašo informāciju.

(17)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. pants paredz, ka attiecībā uz darbības programmām, kurās atbilstīgo valsts izdevumu kopapjoms nepārsniedz 750 miljonus euro un Kopienas līdzfinansējuma daļa nepārsniedz 40 % no valsts izdevumu kopapjoma, dalībvalsts var izvēlēties vairāk paļauties uz valsts struktūrām un noteikumiem, kad tā veic noteiktas ar kontroles un revīzijas prasībām saistītas funkcijas. Tādēļ būtu jānosaka, kuras pārbaudes, darbību revīzijas un pienākumus var veikt un izpildīt valsts struktūras saskaņā ar valsts noteikumiem.

(18)

Savu pārvaldības un kontroles pienākumu ietvaros dalībvalstīm ir jāziņo par un jāuzrauga neatbilstības. Sīki izstrādāti noteikumi šīs prasības īstenošanai tika paredzēti ar Komisijas 1994. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1681/94 par pārkāpumiem struktūrpolitikas finansēšanā, nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā ( 5 ), un Komisijas 1994. gada 26. jūlija Regulu (EK) Nr. 1831/94 par pārkāpumiem finansēšanā no Kohēzijas fonda, nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā ( 6 ). Skaidrības un vienkāršošanas mērķiem, šie noteikumi būtu jāietver šajā regulā.

(19)

Nepieciešams noteikums, ka Komisija kompensē tiesas izmaksas, ja tā pieprasa dalībvalstij aizsākt vai turpināt tiesas procedūru nepamatoti veiktu maksājumu atgūšanai pēc neatbilstības konstatēšanas, un saņem informāciju, kas tai ļauj pieņemt lēmumu par neatgūstamo summu radīto zaudējumu vienmērīgu sadalījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 70. panta 2. punktu. Būtu arī jāparedz regulāri kontakti starp Komisiju un dalībvalstīm jautājumos par neatbilstību, lai saņemto informāciju varētu izmantot riska analīžu veikšanai un ziņojumu sagatavošanai, un informācijas sniegšana attiecīgajām komitejām.

(20)

Lai ierobežotu administratīvo slogu, ko uzliek pārskatu sniegšanas procedūra nolūkā nodrošināt nepieciešamo informācijas līmeni, dalībvalstīm, neskarot pienākumus, kas tieši izriet no Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. panta f) punkta, nebūtu obligāti jāziņo par neatbilstībām, ja runa ir par summām līdz noteiktam līmenim, ja vien Komisija to nepārprotami nelūdz.

(21)

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti ( 7 ) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti ( 8 ), attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem un revīzijas darbu, kas paredzēts šajā direktīvā, būtu jāparedz, ka Komisija un dalībvalstis nepieļauj personas datu neatļautu izpaušanu vai piekļuvi šādiem datiem, un norāda nolūku, kādā Komisija un dalībvalstis var apstrādāt šādus datus.

(22)

Juridiskās noteiktības un vienlīdzīgas attieksmes pret visām dalībvalstīm nolūkā, jānosaka likme, kas piemērojama finanšu korekcijai, kuru Komisija var veikt, ja dalībvalsts nepilda pienākumu uzturēt noteiktu valsts vai ekvivalentu strukturālo izdevumu mērķa līmeni plānošanas perioda laikā visos attiecīgajos reģionos. Vienkāršošanas un proporcionalitātes apsvērumu dēļ finanšu korekcijas nepiemēro tad, ja starpība starp noteikto un panākto mērķa līmeni ir 3 % vai mazāk no noteiktā mērķa līmeņa (de minimis slieksnis). Tādu pašu apsvērumu dēļ gadījumos, ja starpība starp abiem līmeņiem ir lielāka par 3 % no noteiktā mērķa līmeņa, likmi būtu jāaprēķina, atskaitot šo de minimis slieksni.

(23)

Izmantojot elektroniskos līdzekļus informācijas un finanšu datu apmaiņai, procesu var vienkāršot, paaugstināt efektivitāti un pārskatāmību un ietaupīt laiku. Lai pilnībā izmantotu šādas priekšrocības, vienlaikus saglabājot datu apmaiņas drošību, jāparedz, ka tiek izveidota kopēja datorsistēma, kā arī tādu dokumentu saraksts, kuri ir Kopienas un dalībvalstu kopēju interešu objekti. Tādēļ ir svarīgi noteikt katra dokumenta formātu un nodrošināt detalizētu aprakstu par šajos dokumentos iekļaujamo informāciju. Tā paša iemesla dēļ jānosaka, kā šāda datorsistēma darbojas attiecībā uz tās personas identificēšanu, kas atbildēs par dokumentu un to papildinājumu augšupielādēšanu.

(24)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīvu 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu ( 9 ), ņemot vērā ar fondu izmantošanu saistītajai finanšu vadībai nepieciešamo drošības un konfidencialitātes līmeni, jaunākos sasniegumus un izmaksu un ieguvumu analīzi, jāpieprasa elektroniskā paraksta izmantošana.

(25)

Lai nodrošinātu kopējās datorsistēmas ātru attīstību un atbilstošu darbību, tās attīstības izmaksas finansēs no Eiropas Kopienu budžeta, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 45. pantu, un izmaksām par valstu, reģionālo un vietējo datorsistēmu saskarni būtu jākvalificējas finanšu atbalstam no fondiem, saskaņā ar tās pašas regulas 46. pantu.

(26)

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta plānošanas periodā no 2000.–2006. gadam, jāparedz detalizēti nosacījumi, kas jāpilda finansēšanas vadības instrumentiem, lai tiem piešķirtu finansējumu saskaņā ar darbības programmu, ar to jāsaprot, ka maksājumi finansēšanas vadības instrumentiem no darbības programmām un citiem publiskiem avotiem, kā arī finansēšanas vadības instrumentu veiktie ieguldījumi individuālos uzņēmumos, ir pakļauti noteikumiem par valsts atbalstu, ieskaitot Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu, lai veicinātu riska kapitāla ieguldījumus mazos un vidējos uzņēmumos ( 10 ).

(27)

Būtu jāpieņem to kritēriju saraksts, ko pielieto to apgabalu identificēšanai, kuros mājokļu izdevumi var būt atbilstīgi finansējuma saņemšanai no Eiropas Reģionālā attīstības fonda saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 2. punktu, un atbilstīgo intervences pasākumu saraksts. Ņemot vērā to, ka attiecīgajās dalībvalstīs pastāv dažādas situācijas, ir lietderīgi izveidot kritēriju sarakstu to apgabalu identificēšanai, kuros vērojama vai kurus apdraud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un sociālā atstumtība un kuros ieguldījumi mājokļos var būt atbilstīgi līdzfinansējuma saņemšanai. Būtu arī jānosaka, ka daudzģimeņu mājokļu vai mājokļu, kas paredzēti ģimenēm ar nelieliem ienākumiem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gadījumos, līdzfinansējuma saņemšanai atbilstīgo intervences pasākumu mērķis ir atjaunot daudzģimeņu dzīvojamo ēku koplietošanas daļas vai nodrošināt modernus, labas kvalitātes sociālos mājokļus, ieguldot atjaunošanā un mainot valsts iestādēm vai bezpeļņas organizācijām piederošu ēku izmantojumu.

(28)

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 56. panta 4. punkts paredz, ka noteikumus par izdevumu atbilstību jānosaka valsts līmenī, piemērojot izņēmumus, kas noteikti īpašās regulās par katru fondu. Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1080/2006 13. pantu, būtu jāpieņem kopēji noteikumi par izdevumu atbilstību, kurus piemēro darbības programmām saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi, lai nodrošinātu konsekventu noteikumu piemērošanu dažādās dalībvalstīs īstenotiem projektiem. Pamatojoties uz pieredzi ar līdzīgām programmām plānošanas periodā no 2000.–2006. gadam, ir lietderīgi noteikt kopējus noteikumus izdevumu kategorijām, attiecībā uz kurām valstu noteikumi visdrīzāk atšķirsies. Lai samazinātu administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem un programmas iestādēm, noteiktos apstākļos pieskaitāmajām izmaksām ir atbilstīgi piemērot vienotas likmes.

(29)

Regulu (EK) Nr. 1681/94 un Regulu (EK) Nr. 1831/94, kā arī Komisijas 2000. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm jāveic sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem ( 11 ), 2000. gada 28. jūlija Regulu (EK) Nr. 1685/2000, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu kompensējamību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās ( 12 ), 2001. gada 2. marta Regulu (EK) Nr. 438/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai ( 13 ), 2001. gada 2. marta Regulu (EK) NR. 448/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz procedūru finanšu korekciju izdarīšanai palīdzībā, kas piešķirta no struktūrfondiem ( 14 ), 2002. gada 29. jūlija Regulu (EK) Nr. 1386/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1164/94 attiecībā uz tādas palīdzības pārvaldības un kontroles sistēmām, kura piešķirta no Kohēzijas fonda, kā arī kārtību finansiālu labojumu veikšanai ( 15 ), 2003. gada 6. janvāra Regulu (EK) Nr. 16/2003, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1164/94 piemērošanai attiecībā uz izdevumu atbilstīgumu Kohēzijas fonda daļēji finansētu pasākumu kontekstā ( 16 ) un 2004. gada 1. aprīļa Regulu (EK) Nr. 621/2004, ar ko paredz noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1164/94 īstenošanai attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem sakarā ar Kohēzijas fonda darbību ( 17 ), būtu jāatceļ.

(30)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Fondu koordinācijas komitejas sniegto atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.SATURS

I NODAĻA

IEVADS

1. pants

Priekšmets

II NODAĻA

REGULAS (EK) NR. 1083/2006 ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI

1. IEDAĻA

INFORMĀCIJA UN PUBLICITĀTE

2. pants

Komunikācijas plāna sagatavošana

3. pants

Komunikācijas plāna samērojamības pārbaude

4. pants

Komunikācijas plāna īstenošana un uzraudzība

5. pants

Informācijas pasākumi potenciālajiem atbalsta saņēmējiem

6. pants

Informācijas pasākumi atbalsta saņēmējiem

7. pants

Vadošās iestādes atbildība attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem sabiedrībai

8. pants

Atbalsta saņēmēju atbildība attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem sabiedrībai

9. pants

Darbības informācijas un publicitātes pasākumu tehniskais raksturojums

10. pants

Tīmeklis un pieredzes apmaiņa

2. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR FONDU IZMANTOŠANU

11. pants

Fondu izmantošanas indikatīvs sadalījums

3. IEDAĻA

VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMAS

12. pants

Starpniekinstitūcijas

13. pants

Sadarbība ar dalībvalstīm

14. pants

Grāmatvedības dokumentācija

15. pants

Revīzijas liecības

16. pants

Darbību revīzijas

17. pants

Paraugu atlase

18. pants

Revīzijas iestādes iesniegtie dokumenti

19. pants

Dokumentu pieejamība

20. pants

Sertifikācijas iestādes iesniegtie dokumenti

21. pants

Vadības un kontroles sistēmu apraksts

22. pants

Informācija, kas attiecas uz vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un starpniekinstitūcijām

23. pants

Informācija, kas attiecas uz revīzijas iestādi un struktūrām, kas veic revīziju

24. pants

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa vadības un kontroles sistēmu apraksts

25. pants

Vadības un kontroles sistēmu novērtējums

26. pants

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. pantā minētie izņēmumi attiecībā uz darbības programmām

4. IEDAĻA

NEATBILSTĪBAS

27. pants

Definīcijas

28. pants

Sākotnējā ziņojuma sniegšana – izņēmuma gadījumi

29. pants

Steidzami gadījumi

30. pants

Ziņošana par pārraudzību

31. pants

Elektroniska nosūtīšana

32. pants

Tiesas izdevumu kompensēšana

33. pants

Sadarbība ar dalībvalstīm

34. pants

Informācijas izmantošana

36. pants

Neatbilstības, uz kurām neattiecas pienākums sniegt ziņojumu

5. IEDAĻA

PERSONAS DATI

37. pants

Personas datu aizsardzība

6. IEDAĻA

FINANŠU KOREKCIJAS PAPILDINĀMĪBAS NEIEVĒROŠANAS GADĪJUMĀ

38. pants

Finanšu korekciju intensitāte

7. IEDAĻA

DATU ELEKTRONISKA APMAIŅA

39. pants

Datu apmaiņas datorsistēma

40. pants

Datu apmaiņas datorsistēmas saturs

41. pants

Datu apmaiņas datorsistēmas funkcionēšana

42. pants

Datu pārraide datu apmaiņas datorsistēmā

8. IEDAĻA

FINANSĒŠANAS VADĪBAS INSTRUMENTI

43. pants

Vispārīgie noteikumi

44. pants

Līdzdalības fondi

45. pants

Papildnoteikumi, kurus piemēro finansēšanas vadības instrumentiem uzņēmumiem

46. pants

Pilsētu attīstības fondi

III NODAĻA

REGULAS (EK) Nr. 1080/2006 ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI

1. IEDAĻA

MĀJOKĻU IZDEVUMU ATBILSTĪBA

47. pants

Intervences mājokļu jomā

2. IEDAĻA

ATBILSTĪBAS NOTEIKUMI, KO PIEMĒRO DARBĪBAS PROGRAMMĀM SASKAŅĀ AR EIROPAS TERITORIĀLĀS SADARBĪBAS MĒRĶI

48. pants

Noteikumi par izdevumu atbilstību

49. pants

Finansiālas izmaksas un garantijas izmaksas

50. pants

Valsts iestāžu izdevumi, kas attiecas uz darbību īstenošanu

51. pants

Ieguldījumi natūrā

52. pants

Pieskaitāmās izmaksas

53. pants

Nolietojums

IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

54. pants

Atcelšana

55. pants

Stāšanās spēkā

PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums:

Norādījumi emblēmas izveidei un standartkrāsu definīcija

II pielikums:

Fondu atbalsts pa kategorijām 2007.–2013. gadam

A daļa:

Kodi pa dimensijām

B daļa:

Kopienas ieguldījuma indikatīvs sadalījums pa kategorijām darbības programmā

C daļa:

Kopienas piešķīrumu kumulatīvs sadalījums pa kategorijām gada un noslēguma īstenošanas ziņojumā

III pielikums:

Darbību datu saraksts, ko pēc Komisijas pieprasījuma tai nosūta, lai veiktu 14. pantā paredzētās dokumentu pārbaudes un pārbaudes uz vietas

IV pielikums:

Tehniskie parametri pēc nejaušās izlases principa veiktai statistikas paraugu atlasei saskaņā ar 17. pantu (“Paraugu atlase”)

V pielikums:

Paraugs revīzijas stratēģijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta c) apakšpunktu

VI pielikums:

Gada kontroles ziņojuma paraugs saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļu un šīs regulas 18. panta 2. punktu

VII pielikums:

Ikgadējā atzinuma paraugs saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) daļu un šīs regulas 18. panta 2. punktu

VIII pielikums:

Noslēguma kontroles ziņojuma un noslēguma deklarācijas paraugs darbības programmām saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta e) apakšpunktu un šīs regulas 18. panta 3. punktu

A daļa:

Finanšu kontroles ziņojuma paraugs

B daļa:

Noslēguma deklarācija

IX pielikums:

Deklarācijas paraugs darbības programmu daļējai slēgšanai saskaņā ar 18. panta 5. punktu

X pielikums:

Izdevumu apstiprinājums un deklarācija un starpposma maksājuma pieteikums

XI pielikums:

Gada ziņojums par atsauktām un atgūtām summām, summām, kas jāatgūst, un neatgūstamām summām (20. panta 2. punkts)

XII pielikums:

Vadības un kontroles sistēmu apraksts

XIII pielikums:

Paraugs atzinumam, ko sagatavo saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 2. punktu un šīs regulas 25. pantu par vadības un kontroles sistēmu atbilstību

XIV pielikums:

Izdevumu deklarācijas paraugs daļējai slēgšanai

XV pielikums:

Finanšu tabula valsts stratēģiskajam ietvardokumentam (SID) – indikatīvs gada piešķīrums par katru fondu un darbības programmu (DP)

XVI pielikums:

Darbības programmas finansēšanas plāni

XVII pielikums:

Prognoze par iespējamiem maksājuma pieteikumiem

XVIII pielikums:

Gada un nobeiguma ziņojums

XIX pielikums:

Papildināmības pārbaude attiecībā uz 2007.–2013. gada konverģences mērķi – sākotnējā pārbaude

XX pielikums

Lielo projektu strukturētie dati, kas jākodē

XXI pielikums:

Lielie projekti pieprasījums palīdzības apstiprināšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 39.–41. pantu – Eiropas Reģionālās attīstības fonds/Kohēzijas fonds – ieguldījumi infrastruktūrā

XXII pielikums

Lielie projekti pieprasījums palīdzības apstiprināšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 39.–41. pantu – Eiropas Reģionālās attīstības fonds/Kohēzijas fonds – ienesīgi ieguldījumi

XXIII pielikums

Informācija par dalībniekiem ESF darbībās pēc prioritātesI NODAĻA

IEVADS

1. pants

Priekšmets

Šī regula paredz noteikumus Regulas (EK) Nr. 1083/2006 un Regulas (EK) Nr. 1080/2006 īstenošanai attiecībā uz sekojošo:

a) informāciju un publicitāti;

b) informāciju par fondu izmantošanu;

c) vadības un kontroles sistēmām;

d) neatbilstībām;

e) personas datiem;

f) finanšu korekciju attiecībā uz papildināmības neievērošanu;

g) datu elektronisku apmaiņu;

h) finansēšanas vadības instrumentiem;

i) mājokļu izdevumu atbilstību;

j) darbības programmu atbilstību Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim, ka minēts Regulas (EK) Nr, 1083/2006 3. panta 2 punkta c) apakšpunktā.II NODAĻA

REGULAS (EK) NR. 1083/2006 ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI1. iedaļa

Informācija un publicitāte

2. pants

Komunikācijas plāna sagatavošana

1.  Vadošā iestāde, kas atbild par darbības programmu, vai dalībvalsts sagatavo par darbības programmu komunikācijas plānu, kā arī ikvienu nozīmīgu tā grozījumu, aptverot vairākas vai visas darbības programmas, kurām līdzfinansējumu nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) vai Kohēzijas fonds.

2.  Komunikācijas plānā jāietver vismaz šāda informācija:

a) mērķi un mērķgrupas;

b) to dalībvalsts vai vadošās iestādes veikto informācijas un publicitātes pasākumu stratēģija un saturs, kas paredzēti potenciālajiem atbalsta saņēmējiem, atbalsta saņēmējiem un sabiedrībai, ņemot vērā Kopienas atbalsta pievienoto vērtību valsts, reģionālā un vietējā līmenī;

c) indikatīvs budžets plāna īstenošanai;

d) administratīvie departamenti vai struktūras, kas ir atbildīgas par informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu;

e) norādes par to, kā informācijas un publicitātes pasākumus novērtēs darbības programmu redzamības un sniegto zināšanu ziņā, un par Kopienas nozīmi šajās programmās.

3. pants

Komunikācijas plāna atbilstības pārbaude

Dalībvalsts vai vadošā iestāde iesniedz komunikācijas plānu Komisijai četru mēnešu laikā pēc darbības programmas apstiprināšanas dienas vai, ja komunikācijas plāns aptver divas vai vairākas darbības programmas, pēc dienas, kad pieņemta pēdējā no šīm darbības programmām.

Ja divu mēnešu laikā pēc komunikācijas plāna saņemšanas Komisija nesniedz norādījumus, uzskata, ka plāns atbilst 2. panta 2. punktam.

Ja divu mēnešu laikā pēc komunikācijas plāna saņemšanas Komisija nosūta norādījumus, dalībvalsts vai vadošā iestāde divu mēnešu laikā nosūta Komisijai pārstrādātu komunikācijas plānu.

Ja divu mēnešu laikā pēc pārstrādātā komunikācijas plāna iesniegšanas Komisija nesniedz turpmākus norādījumus, uzskata, ka komunikācijas plānu var īstenot.

Vajadzības gadījumā dalībvalsts vai vadošā iestāde sāk 5., 6. un 7. pantā paredzētās informācijas un publicitātes darbības, pat ja nav komunikācijas plāna galīgā varianta.

4. pants

Komunikācijas plāna īstenošana un uzraudzība

1.  Vadošā iestāde informē katras darbības programmas uzraudzības komiteju par sekojošo:

a) komunikācijas plānu un tā īstenošanas gaitu;

b) veiktajiem informācijas un publicitātes pasākumiem;

c) izmantotajiem komunikācijas līdzekļiem.

Vadošā iestāde nodrošina uzraudzības komiteju ar piemēriem par šādiem pasākumiem.

2.  Darbības programmas ikgadējos ziņojumos un noslēguma īstenošanas ziņojumā, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1083/2006 67. pantā, ietver:

a) piemērus par darbības programmas informācijas un publicitātes pasākumiem, kas veikti, īstenojot komunikācijas plānu;

b) vienošanās par 7. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētajiem informācijas un publicitātes pasākumiem, ja nepieciešams, ietverot elektronisko adresi, kur var atrast šos datus;

c) jebkuru komunikācijas plāna nozīmīgu grozījumu saturu.

Gada īstenošanas ziņojumā par 2010. gadu un noslēguma īstenošanas ziņojumā ietver nodaļu, kurā novērtēti informācijas un publicitātes pasākumu rezultāti darbības programmas redzamības un sniegto zināšanu ziņā un Kopienas nozīme šajā darbības programmā, kā noteikts 2. panta 2. punkta e) apakšpunktā.

3.  Komunikācijas plāna īstenošanai, uzraudzībai un novērtēšanai izmantotie līdzekļi un komunikācijas plānā noteiktie informācijas un publicitātes pasākumi ir savstarpēji samērīgi.

5. pants

Informācijas pasākumi potenciālajiem atbalsta saņēmējiem

1.  Saskaņā ar komunikācijas plānu vadošā iestāde nodrošina, lai darbības programma tiktu plaši izplatīta, lai tajā būtu norādīti attiecīgo fondu finanšu ieguldījumi un lai tā būtu pieejama visām ieinteresētajām personām.

Papildus vadošā iestāde nodrošina, ka tiek pēc iespējas plaši izplatīta informācija par finansējuma iespējām, ko piedāvā ar kopīgu Kopienas un dalībvalstu atbalstu, izmantojot darbības programmu.

2.  Vadošā iestāde potenciālajiem atbalsta saņēmējiem sniedz skaidru un detalizētu informāciju par vismaz šādiem aspektiem:

a) atbilstības nosacījumiem, kas jāievēro, lai varētu saņemt finansējumu saskaņā ar darbības programmu;

b) aprakstu par procedūrām finansējuma pieteikuma pārbaudīšanai un attiecīgajiem laika periodiem;

c) to darbību atlases kritērijiem, kuras tiks finansētas;

d) kontaktpersonām valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, kas var sniegt informāciju par darbības programmām.

Turklāt vadošā iestāde informē potenciālos atbalsta saņēmējus par 7. panta 2. punkta d) apakšpunktā noteikto publiskošanu.

3.  Saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi vadošā iestāde informācijas un publicitātes pasākumos iesaista vismaz vienu no sekojošajām struktūrām, kas var plaši izplatīt 2. punktā uzskaitīto informāciju:

a) valsts, reģionālās un vietējās iestādes un attīstības aģentūras;

b) tirdzniecības un profesionālās asociācijas;

c) ekonomiskos un sociālos partnerus;

d) nevalstiskās organizācijas;

e) organizācijas, kas pārstāv uzņēmējus;

f) informācijas centrus par Eiropu, kā arī Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs;

g) izglītības iestādes.

6. pants

Informācijas pasākumi atbalsta saņēmējiem

Vadošā iestāde informē atbalsta saņēmējus par to, ka, piekrītot finansējuma saņemšanai, viņi piekrīt arī iekļaušanai atbalsta saņēmēju sarakstā, ko publicē saskaņā ar 7. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

7. pants

Vadošās iestādes pienākumi attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem sabiedrībai

1.  Vadošā iestāde nodrošina, lai informācijas un publicitātes pasākumi tiktu īstenoti saskaņā ar komunikācijas plānu un, ka to mērķis ir pēc iespējas plaši aptvert medijus, izmantojot dažādas komunikācijas formas un metodes attiecīgā teritoriālā līmenī.

2.  Vadošā iestāde ir atbildīga par vismaz šādu informācijas un publicitātes pasākumu organizēšanu:

a) lielu informatīvu pasākumu, publiskojot darbības programmas sākšanu, pat ja nav komunikācijas plāna galīgās versijas;

b) vismaz vienu lielu informatīvu pasākumu gadā, kā noteikts komunikācijas plānā, lai informētu par darbības programmas (programmu) sasniegumiem, tostarp, ja nepieciešams, lielākajiem projektiem;

c) Eiropas Savienības karoga uzvilkšanu pie katras vadošās iestādes ēkas uz vienu nedēļu, sākot no 9. maija;

d) atbalsta saņēmēju saraksta, darbību nosaukumu un darbībām piešķirtā valsts finansējuma apjoma publicēšanu elektroniskā vai citā veidā.

ESF darbībās iesaistījušos dalībnieku vārdi nav jāuzrāda.

8. pants

Atbalsta saņēmēju atbildība attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumiem sabiedrībai

1.  Izmantojot 2., 3 un 4. punktā minētos pasākumus, atbalsta saņēmējs ir atbildīgs par sabiedrības informēšanu par atbalstu, ko tas guvis no fondiem.

2.  Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc darbības pabeigšanas atbalsta saņēmējs uzstāda stacionāru informatīvo plāksni, kas ir labi redzama un ir pietiekami liela, ja darbība atbilst šādiem nosacījumiem:

a) kopējais valsts ieguldījums darbībā pārsniedz EUR 500 000;

b) darbību veido fiziska objekta iegādes, infrastruktūras finansēšanas vai būvniecības darbība.

Papildus 9. pantā minētajai informācijai uz šīs plāksnes vēl tiek minēts darbības veids un nosaukums. ►M1  Informācija, kas minēta 9. pantā, aizņem vismaz 25 % no plāksnes. ◄

▼M1

Ja nav iespējams uzstādīt stacionāru informatīvo plāksni uz fiziska objekta, kā noteikts pirmās daļas b) punktā, veic citus piemērotus pasākumus, lai informētu par Kopienas ieguldījumu.

▼C1

3.  Darbības īstenošanas laikā atbalsta saņēmējs uzstāda informatīvu stendu katrā darbības veikšanas vietā, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) kopējais valsts ieguldījums darbībā pārsniedz EUR 500 000;

b) darbību veido infrastruktūras finansēšanas vai būvniecības darbības.

Informācija, kas minēta 9. pantā, aizņem vismaz 25 % no stenda laukuma.

Pēc darbības beigām stendu nomaina ar 2. punktā minēto stacionāro informatīvo plāksni.

4.  Ja darbība saņem finansējumu tādas darbības programmas ietvaros, kurai līdzfinansējumu nodrošina ESF, un attiecīgi tajos gadījumos, kad darbība saņem finansējumu no ERAF vai Kohēzijas fonda, atbalsta saņēmējs nodrošina, ka darbības dalībnieki ir informēti par šo finansējumu.

Atbalsta saņēmējs nodrošina skaidru norādi par to, ka īstenotā darbība izvēlēta tādas darbības programmas ietvaros, ko līdzfinansē ESF, ERAF vai Kohēzijas fonds.

Ikviens dokuments, tostarp apmeklējuma apliecība vai cits apliecinošs dokuments, kas attiecas uz darbību, ietver paziņojumu par to, ka darbības programmai līdzfinansējumu nodrošināja ESF vai, ja nepieciešams, ERAF vai Kohēzijas fonds.

9. pants

Darbības informācijas un publicitātes pasākumu tehniskais raksturojums

▼M1

Visos vadības iestāžu vai atbalsta saņēmēju īstenotajos informācijas un publicitātes pasākumos, kuru mērķauditorija ir atbalsta saņēmēji, potenciālie atbalsta saņēmēji un sabiedrība, iekļauj:

▼C1

a) Eiropas Savienības emblēmu saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem grafiskajiem standartiem un atsauci un Eiropas Savienību;

b) atsauci uz attiecīgo fondu:

i) “Eiropas Reģionālās attīstības fonds” – runājot par ERAF;

ii) “Kohēzijas fonds” – runājot par Kohēzijas fondu;

iii) “Eiropas Sociālais fonds” – runājot par ESF;

c) vadošās iestādes izvēlētu paziņojumu, kurā uzsvērta Kopienas intervences pievienotā vērtība un, ieteicams, ir teksts: “Ieguldījums jūsu nākotnē”.

Nelieliem reklāmas objektiem b) un c) punktu nepiemēro.

▼M1

Ja informācijas vai publicitātes pasākumos tiek popularizētas vairākas darbības, kuras līdzfinansējis vairāk nekā viens fonds, tad pirmās daļas b) punktā minētā atsauce nav nepieciešama.

▼C1

10. pants

Tīkls un pieredzes apmaiņa

1.  Katra vadošā iestāde norīko kontaktpersonas, kas atbild par informāciju un publicitāti, un attiecīgi informē Komisiju. Turklāt dalībvalstis var norīkot vienu kontaktpersonu visām darbības programmām.

2.  Var izveidot Kopienas tīklus, kuros apvienotas saskaņā ar 1. punktu norīkotās personas, lai nodrošinātu apmaiņu ar labu praksi, tostarp komunikācijas plāna īstenošanas rezultātiem, un pieredzes apmaiņu par informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu saskaņā ar šo iedaļu.

3.  Pieredzes apmaiņu informācijas un publicitātes jomā var sekmēt, izmantojot tehnisko palīdzību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 45. pantu.2. iedaļa

Informācija par fondu izmantošanu

11. pants

Fondu izmantošanas indikatīvs sadalījums

1.  Dalībvalstis iesniedz Komisijai indikatīvu sadalījumu kategorijās par fondu izmantošanu darbības programmu līmenī, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 37. panta 1. punkta d) apakšpunktā un Regulas (EK) Nr. 1080/2006 12. panta 5. punktā, saskaņā ar šīs regulas II pielikuma A un B daļu.

2.  Regulas (EK) Nr. 1083/2006 67. pantā minētajā gada un noslēguma īstenošanas ziņojumā ietver papildinātu informāciju darbības programmu līmenī par fondu kumulatīvo piešķīrumu pa kategorijām no darbības programmas sākuma darbības programmā izvēlētajām darbībām, sniedzot šo informāciju par katru kodu kombināciju saskaņā ar šīs regulas II pielikuma A un C daļu.

3.  Datus, ko dalībvalsts sniedz saskaņā ar 1. un 2. punktu, Komisija izmanto tikai informācijas nolūkiem.3. iedaļa

Vadības un kontroles sistēmas

12. pants

Starpniekinstitūcijas

Ja vienu vai vairākus vadošās iestādes vai sertifikācijas iestādes uzdevumus veic starpniekinstitūcija, attiecīgo kārtību oficiāli dokumentē rakstiski.

Šīs regulas noteikumus, kas attiecas uz vadošo iestādi un sertifikācijas iestādi, piemēro arī attiecībā uz starpniekinstitūciju.

13. pants

►M1  Vadošā iestāde un kontrolieri ◄

1.  Lai atlasītu un apstiprinātu darbības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta a) punktu, vadošā iestāde nodrošina, lai atbalsta saņēmēji būtu informēti par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz produktiem vai pakalpojumiem, ko nodrošina saskaņā ar darbību, finansēšanas plānu, izpildes laika ierobežojumu, finanšu un citu informāciju, kas tiem jāglabā un jāziņo.

Pirms apstiprinoša lēmuma pieņemšanas vadošā iestāde pārliecinās, vai atbalsta saņēmējs var izpildīt šos nosacījumus.

 

Pārbaudes, ko veic vadošā iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta b) punktu vai attiecīgie kontrolieri, kurus Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa programmas gadījumā iecēlušas dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1080/2006 16. pantu, pēc vajadzības aptver darbības administratīvos, finanšu, tehniskos un fiziskos aspektus.

 ◄

Pārbaudes nodrošina, ka deklarētie izdevumi ir reāli, produkti vai pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar apstiprinājuma lēmumu, atbalsta saņēmēja iesniegtais pieteikums par izdevumu atmaksu ir pareizs un darbības un izdevumi atbilst Kopienas un konkrētās valsts likumiem. Pārbaudēs ietver procedūras, lai nepieļautu izdevumu dubultfinansēšanu Kopienas vai valstu shēmu un citu plānošanas periodu ietvaros.

Pārbaudēs ietver šādas procedūras:

a) administratīvas pārbaudes attiecībā uz katru pieteikumu par izdevumu atmaksu, ko iesniedz atbalsta saņēmēji;

b) atsevišķu darbību pārbaudes uz vietas.

▼M1

3.  Ja saskaņā ar 2. punkta trešās daļas b) punktu pārbaudes uz vietas veic, pamatojoties uz darbības programmu atlasi, vadošā iestāde vai attiecīgie kontrolieri Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa programmu gadījumā glabā dokumentus, kuros aprakstīta un pamatota atlases metode un identificētas pārbaudei atlasītās darbības vai darījumi.

Vadošā iestāde vai attiecīgie kontrolieri Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa programmu gadījumā nosaka parauga lielumu, lai nodrošinātu pietiekamas garantijas par attiecīgo darījumu likumību un atbilstību, ņemot vērā vadošās iestādes vai attiecīgo kontrolieru, kā tas attiecīgajā gadījumā pienākas, konstatēto riska līmeni attiecīgajam atbalsta saņēmēju un darbību veidam. Vadošās iestādes vai attiecīgie kontrolieri katru gadu pārskata atlases metodi.

4.  Vadošā iestāde vai attiecīgie kontrolieri Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa programmu gadījumā izveido rakstiskus standartus un procedūras pārbaudes veikšanai saskaņā ar 2. punktu un glabā dokumentus par katru pārbaudi, norādot veiktās darbības, pārbaudes datumu un rezultātus un attiecībā uz konstatētajām neatbilstībām veiktos pasākumus.

▼C1

5.  Ja vadošā iestāde, ir arī atbalsta saņēmējs darbības programmā, tad 2., 3. un 4. punktā minētā pārbaudes kārtība nodrošina atbilstošu funkciju nodalīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58. panta b) punktu.

14. pants

Grāmatvedības dokumentācija

1.  Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta c) punktā noteiktajā darbību grāmatvedības dokumentācijā un datos par īstenošanu ietver šīs regulas III pielikumā izklāstīto informāciju.

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 3. punktā minētajai vadošajai, sertifikācijas un revīzijas iestādei ir piekļuve šai informācijai.

2.  Pēc Komisijas rakstiska pieprasījuma dalībvalsts piecpadsmit darbadienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas vai citā saskaņotā laikā sniedz Komisijai 1. punktā minēto informāciju, lai Komisija varētu veikt dokumentu pārbaudes vai pārbaudes uz vietas.

▼M1

3.  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. panta f) punktu veiktajā grāmatvedības uzskaitē jebkuru summu, kas saistīta ar Komisijai paziņotu neatbilstību saskaņā ar šīs regulas 28. pantu, apzīmē ar šai neatbilstībai piešķirto atsauces numuru vai arī izmanto jebkādu citu piemērotu identifikācijas metodi.

▼C1

15. pants

Revīzijas liecības

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta f) punktam revīzijas liecības uzskata par atbilstīgām, ja attiecīgajai darbības programmai tās atbilst šādiem kritērijiem:

a) tās ļauj Komisijas sertificētās kopsummas saskaņot ar detalizētu grāmatvedības dokumentāciju un pamatojuma dokumentiem, kas ir sertifikācijas iestādes, vadošās iestādes, starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju rīcībā un attiecas uz darbībām, kurām līdzfinansējumu nodrošina darbības programmas;

b) tās ļauj pārbaudīt valsts ieguldījuma maksājumu atbalsta saņēmējam;

c) tās ļauj pārbaudīt to atlases kritēriju piemērošanu, kurus uzraudzības komiteja noteikusi darbības programmai;

d) attiecībā uz katru darbību tajās pēc vajadzības ietvertas tehniskās specifikācijas un finansēšanas plāns, dokumenti attiecībā uz dotācijas apstiprināšanu, dokumenti attiecībā uz publiskā iepirkuma procedūrām, progresa ziņojumi un ziņojumi par veiktajām pārbaudēm un revīzijām.

16. pants

Darbību revīzijas

1.  Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās revīzijas veic reizi divpadsmit mēnešos laikā no 2008. gada 1. jūlija, pamatojoties uz tādu darbību atlases metodi, kuru revīzijas iestāde nosaka vai apstiprina saskaņā ar šis regulas 17. pantu.

Revīzijas veic uz vietas, pamatojoties uz atbalsta saņēmēja rīcībā esošajiem dokumentiem un dokumentāciju.

2.  Revīzijās pārbauda, vai ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) darbība atbilst darbības programmas atlases kritērijiem, tā īstenota saskaņā ar apstiprinošu lēmumu un izpilda ikvienu piemērojamo nosacījumu attiecībā uz tās funkcionalitāti un izmantošanu vai sasniedzamajiem mērķiem;

b) deklarētie izdevumi atbilst atbalsta saņēmēja rīcībā esošajai grāmatvedības dokumentācijai un pamatojuma dokumentiem;

c) atbalsta saņēmēja deklarētie izdevumi atbilst Kopienas un konkrētās valsts likumiem;

d) valsts ieguldījums samaksāts atbalsta saņēmējam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 80. pantu.

3.  Ja konstatētās problēmas izrādās sistemātiskas un tādējādi var radīt risku citām darbības programmas darbībām, revīzijas iestāde nodrošina turpmāku pārbaudi, tostarp, ja nepieciešams, papildrevīzijas, lai noteiktu šādu problēmu mērogu. Attiecīgās iestādes veic nepieciešamos preventīvos un koriģējošos pasākumus.

4.  Pārskatu sniegšanas vajadzībām VI 9. punkta un VIII pielikuma 9. punkta tabulās revīzijai pakļauto izdevumu summā ieskaita tikai tos izdevumus, uz kuriem attiecas revīzijas, kas vietas saskaņā ar 1. punktu.

17. pants

Paraugu atlase

1.  To darbību atlasi, kuras pakļautas revīzijai katru gadu, vispirms pamato 2., 3. un 4. punktā izklāstītā nejaušas izlases metode statistikas paraugu atlasei. Papilddarbības var atlasīt kā papildparaugus saskaņā ar 5. un 6. punktu.

2.  Metodē, ko izmanto, atlasot paraugus un izdarot uz rezultātiem balstītus secinājumus, ņem vērā starptautiski pieņemtos revīzijas standartus, un to dokumentē. Ņemot vērā izdevumu apjomu, darbību skaitu un veidu un citus svarīgus faktorus, revīzijas iestāde nosaka un piemēro atbilstošāko statistikas paraugu atlases metodi. Paraugu atlases tehniskos parametrus nosaka saskaņā ar IV pielikumu.

3.  Paraugus, kuru revīzija tiek veikta reizi divpadsmit mēnešos, atlasa no tām darbībām, kuru izdevumi deklarēti Komisijai attiecībā uz darbības programmu vai, ja nepieciešams, tām darbības programmām, uz kurām attiecas kopēja vadības un kontroles sistēma tā gada laikā, kas ir pirms gada, kurā 18. panta 2. punktā paredzēto gada kontroles ziņojumu nosūta Komisijai. Attiecībā uz pirmo divpadsmit mēnešu periodu revīzijas iestāde var pieņemt lēmumu grupēt darbības, kuru izdevumi deklarēti Komisijai 2007. un 2008. gadā, un izmantot to par pamatu revīzijai pakļaujamo darbību atlasīšanai.

4.  Pamatojoties uz revīzijas rezultātiem, revīzijas iestāde izdara secinājumus par izdevumiem, kas deklarēti Komisijai 3. punktā noteiktajā gadā, un informē par tiem Komisiju gada kontroles ziņojumā.

Ja darbības programmā prognozētā kļūdu intensitāte pārsniedz būtiskuma līmeni, revīzijas iestāde analizē tās nozīmi un veic nepieciešamos pasākumus, tostarp sagatavo nepieciešamos ieteikumus, kurus paziņo gada kontroles ziņojumā.

5.  Revīzijas iestāde regulāri pārskata pēc nejaušās izlases principa atlasīto paraugu aptverto spektru, īpaši ņemot vērā nepieciešamību saņemt pietiekamu revīzijas garantiju deklarācijām, ko jāiesniedz, kad katra darbības programma tiek daļēji vai pilnībā slēgta.

Pamatojoties uz profesionālu spriedumu, tā pieņem lēmumu par to, vai ir jāveic revīzija papilddarbību papildparaugam, lai ņemtu vērā īpašos identificētos riska faktorus un garantētu, ka ikviena programma pietiekami aptver dažādus darbību, atbalsta saņēmēju, starpniekinstitūciju tipus un prioritāros virzienus.

6.  Revīzijas iestāde izdara secinājumus, pamatojoties uz papildparauga revīzijas rezultātiem, un paziņo tos Komisijai gada kontroles ziņojumā.

Ja konstatēto neatbilstību skaits ir liels vai tiek konstatētas sistemātiskas neatbilstības, revīzijas iestāde analizē to nozīmīgumu un veic nepieciešamos pasākumus, tostarp sagatavo atbilstošus ieteikumus, ko paziņo gada kontroles ziņojumā.

Papildatlases revīzijas rezultātus un pēc nejaušās izlases principa veiktās paraugu atlases rezultātus analizē atsevišķi. Papildatlasē konstatētās neatbilstības jo īpaši neņem vērā, aprēķinot pēc nejaušās izlases principa veiktās paraugu atlases kļūdu intensitāti.

18. pants

Revīzijas iestādes iesniegtie dokumenti

1.  Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto revīzijas stratēģiju nosaka saskaņā ar šīs regulas V pielikumā sniegto paraugu. To atjauno un pārskata reizi gadā, un, ja nepieciešams, arī gada laikā.

2.  Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētā gada kontroles ziņojuma un atzinuma pamatā ir sistēmu revīzija un darbību revīzija, ko veic saskaņā ar minētās regulas 62. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu atbilstoši revīzijas stratēģijai un sagatavo saskaņā ar šīs regulas VI un VII pielikumā norādītajiem paraugiem.

▼M1

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa programmās gada kontroles ziņojums un atzinums attiecas uz visu programmu un visiem programmas izdevumiem, kuri ir atbilstīgi, lai saņemtu ERAF finansiālo ieguldījumu.

▼C1

3.  Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētās noslēguma deklarācijas pamatā ir revīzijas darbs, ko veic revīzijas iestāde vai cita struktūra tās atbildībā atbilstoši revīzijas stratēģijai. Noslēguma deklarāciju un noslēguma kontroles ziņojumu sagatavo saskaņā ar šīs regulas VIII pielikumā norādīto paraugu.

▼M1

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa programmās noslēguma deklarācija un noslēguma kontroles ziņojums attiecas uz visu programmu un visiem programmas izdevumiem, kuri ir atbilstīgi, lai saņemtu ERAF finansiālo ieguldījumu.

▼C1

4.  Ja pārbaudes darbības apjoms ir ierobežots vai konstatēto neatbilstīgo izdevumu līmenis neļauj sagatavot atzinumu bez iebildumiem attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto gada atzinumu vai tā paša panta e) apakšpunktā minētajā noslēguma deklarācijā, revīzijas iestāde norāda iemeslus un norāda problēmu mērogu un to finanšu ietekmi.

5.  Ja darbības programma tiek daļēji slēgta, deklarāciju attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1083/2006 88. pantā minētās izdevumu deklarācijas aptverto darījumu likumību un atbilstību sagatavo revīzijas iestāde saskaņā ar šīs regulas IX pielikumā minēto paraugu un iesniedz kopā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) daļā minēto atzinumu.

19. pants

Dokumentu pieejamība

1.  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 90. pantu vadošā iestāde nodrošina, ka ir pieejama dokumentācija par tādu struktūru identitāti un atrašanās vietu, kuru rīcībā ir pamatojuma dokumenti par izdevumiem un revīzijām, tostarp atbilstīgai revīzijas liecībai nepieciešamie dokumenti.

2.  Vadošā iestāde nodrošina, ka pilnvarotām personām un struktūrām, tostarp vismaz vadošās iestādes, sertifikācijas iestādes, starpniekinstitūcijas un revīzijas iestādes pilnvarotajiem darbiniekiem un Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 3. punktā minētajām struktūrām, kā arī Kopienas pilnvarotajām amatpersonām un to pilnvarotajiem pārstāvjiem ir pieejami 1. punktā minētie dokumenti pārbaužu veikšanai un šo dokumentu izvilkumi vai kopijas tiek nosūtītas minētajām personām.

3.  Novērtēšanai un ziņojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju, tostarp 14. pantā minēto informāciju, kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1083/2006 90. panta 2. punktā minētajām darbībām, vadošā iestāde glabā visu minētā panta 1. punkta a) apakšpunktā nosaukto laika posmu.

4.  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 90. pantu par vispārīgi pieņemamiem datu nesējiem uzskata:

a) oriģinālo dokumentu fotokopijas;

b) oriģinālo dokumentu mikrokartes;

c) oriģinālo dokumentu elektroniskās versijas;

d) dokumentus, kas pastāv tikai elektroniskā formā.

5.  Valsts iestādes nosaka procedūru, kādā sertificējama tādu dokumentu atbilstība oriģinālam, kas atrodas vispārīgi pieņemtos datu nesējos, un nodrošina, ka turētās versijas atbilst valsts juridiskajām prasībām un uz šādiem dokumentiem var paļauties revīzijas nolūkā.

6.  Ja dokumenti pastāv tikai elektroniskā formā, izmantotajām datorsistēmām jāatbilst pieņemtajiem drošības standartiem, kas nodrošina, ka turētais dokuments atbilst valsts juridiskajām prasībām un uz to var paļauties revīzijas nolūkā.

20. pants

Sertifikācijas iestādes iesniegtie dokumenti

1.  Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. panta a) punktā minētās apstiprinātās izdevumu deklarācijas un maksājumu pieteikumus sagatavo atbilstoši šīs regulas X pielikumā norādītajam formātam un nosūta Komisijai.

 

Līdz 2010. gada 31. martam un turpmāk katru gadu līdz 31. martam sertifikācijas iestāde nosūta Komisijai paziņojumu, kas sagatavots XI pielikumā norādītajā formātā, kurā katram darbības programmas prioritārajam virzienam norāda:

 ◄

a) summas, kas atsauktas no izdevumu deklarācijas, ko iesniedz iepriekšējā gadā pēc tam, kad pilnībā vai daļēji anulēta valsts iemaksa darbībā;

▼M1

b) atgūtās summas, kas tika atskaitītas no iepriekšējā gada laikā iesniegtajām izdevumu deklarācijām;

▼C1

c) deklarāciju par summām, kas jāatgūst līdz iepriekšējā gada 31. decembrim, un kas klasificētas pēc gada, kurā izdoti atgūšanas orderi;

▼M1

d) to summu sarakstu, par kurām iepriekšēja gadā tika konstatēts, ka tās nav atgūstamas, vai kuru atgūšana nav gaidāma, klasificē pēc gada, kurā izdoti atgūšanas orderi.

▼M1

Pirmās daļas a), b) un c) punkta nolūkā kopsummas saistībā ar neatbilstībām, par kurām Komisijai paziņots saskaņā ar 28. pantu, norāda katram prioritārajam virzienam.

Pirmās daļas d) punkta nolūkā jebkuru summu saistībā ar kādu neatbilstību, par kuru Komisijai paziņots saskaņā ar 28. pantu, apzīmē ar šīs neatbilstības atsauces numuru vai izmanto jebkādu citu piemērotu identifikācijas metodi.

▼M1

2.a  Attiecībā uz katru 2. punkta pirmās daļas d) punktā minēto summu sertifikācijas iestāde norāda, vai tā prasa, lai Kopienas daļu segtu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

Ja viena gada laikā kopš deklarācijas iesniegšanas Komisija neprasa sniegt informāciju Regulas (EK) Nr. 1083/2006 70. panta 2. punkta nolūkā, rakstiski neinformē dalībvalsti par tās nodomu sākt izmeklēšanu saistībā ar šo summu vai nepieprasa dalībvalstij turpināt atgūšanas procedūru, tad Kopienas daļu sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta līdzekļiem.

Viena gada termiņu nepiemēro aizdomu par krāpšanu gadījumā un konstatētas krāpšanas gadījumos.

2.b  Saistībā ar 2. punktā paredzēto deklarāciju dalībvalstis, kuras nav ieviesušas euro kā valsts valūtu līdz deklarācijas iesniegšanas datumam, summas valsts valūtā konvertē euro, izmantojot Regulas (EK) Nr. 1083/2006 81. panta 3. punktā minēto maiņas kursu. Ja summas attiecas uz izdevumiem, kas reģistrēti sertifikācijas iestādes grāmatvedības uzskaitē ilgāk kā vienu mēnesi, var izmantot tā mēneša maiņas kursu, kurā tika reģistrēti pēdējie izdevumi.

▼C1

3.  Lai pārietu uz darbības programmas daļēju slēgšanu, sertifikācijas iestāde nosūta Komisijai Regulas (EK) Nr. 1083/2006 88. pantā minēto izdevumu deklarāciju, kas sagatavota šīs regulas XIV pielikumā norādītajā formātā.

21. pants

Vadības un kontroles sistēmu apraksts

1.  Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 1. punktā minētajā darbības programmas vadības un kontroles sistēmu aprakstā ietver informāciju par minētās regulas 58. pantā nosauktajiem elementiem attiecībā uz katru darbības programmu un informāciju, kas minēta šīs regulas 22., 23. un, ja nepieciešams, 24. pantā.

Šo informāciju iesniedz saskaņā ar XII pielikumā norādīto paraugu.

2.  Attiecībā uz darbības programmām saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi vadības un kontroles sistēmu aprakstu sniedz tā dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas vadošā iestāde.

22. pants

Informācija, kas attiecas uz vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un starpniekinstitūcijām

Dalībvalsts sniedz Komisijai šādu informāciju attiecībā uz vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un katru starpniekinstitūciju:

a) tām uzticēto uzdevumu aprakstu;

b) katras iestādes organizatorisko struktūru, uzdevumu sadalījuma starp departamentiem aprakstu un departamentu ietvaros un piešķirto posteņu indikatīvo skaitu;

c) procedūras darbību atlasei un apstiprināšanai;

d) procedūras, saskaņā ar kurām atbalsta saņēmēju pieteikumi izdevumu atmaksai tiek saņemti, pārbaudīti un apstiprināti, jo īpaši noteikumus un procedūras, kas noteikti pārbaudes nolūkiem 13. pantā, un procedūras, saskaņā ar kurām maksājumi atbalsta saņēmējiem tiek pilnvaroti, veikti un ievadīti kontos;

e) procedūras, saskaņā ar kurām izdevumu deklarācijas tiek sagatavotas, apstiprinātas un iesniegtas Komisijai;

f) atsauci uz rakstiskām procedūrām, kas noteiktas c), d) un e) apakšpunkta nolūkā;

g) dalībvalsts noteiktos atbilstības noteikumus, ko piemēro darbības programmai;

h) sistēmu, kādā tiek glabāta detalizēta grāmatvedības dokumentācija par darbībām un 14. panta 1. punktā minētie īstenošanas dati darbības programmas ietvaros.

23. pants

Informācija, kas attiecas uz revīzijas iestādi un struktūrām, kas veic revīziju

Dalībvalsts sniedz Komisijai šādu informāciju attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 3. punktā minēto revīzijas iestādi un struktūrām:

a) aprakstu par to uzdevumiem un savstarpējo sasaisti, ieskaitot, ja nepieciešams, sasaisti ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 73. panta 1. punktā minēto koordinējošo struktūru;

b) revīzijas iestādes un katras darbības programmas revīzijā iesaistītās struktūras organizācijas shēmu, aprakstot, kā tiek nodrošināta to neatkarība, kāds ir piešķirto posteņu indikatīvs skaits un kāda ir nepieciešamā kvalifikācija vai pieredze;

c) procedūras to rekomendāciju un korektīvo pasākumu īstenošanas uzraudzībai, kas izveidotas revīzijas ziņojuma rezultātā;

d) ja nepieciešams, procedūras revīzijā iesaistīto struktūru darba uzraudzībai, kas attiecas uz darbības programmu un ko veic revīzijas iestāde;

e) procedūras gada kontroles ziņojuma un noslēguma deklarācijas sagatavošanai.

24. pants

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa vadības un kontroles sistēmu apraksts

Papildus 21., 22. un 23. pantā izklāstītajai informācijai vadības un kontroles sistēmas aprakstā ietver nolīgumus, par kuriem dalībvalstis savā starpā vienojušās šādiem mērķiem:

a) nodrošināt vadošajai iestādei piekļuvi visai informācijai, kas tai nepieciešama, lai tā varētu pildīt Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. pantā un Regulas (EK) Nr. 1080/2006 15. pantā noteiktos pienākumus;

b) nodrošināt sertifikācijas iestādei piekļuvi visai informācijai, kas tai nepieciešama, lai tā varētu pildīt Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. pantā noteiktos pienākumus;

c) nodrošināt revīzijas iestādei piekļuvi visai informācijai, kas tai nepieciešama, lai tā varētu pildīt Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. pantā un Regulas (EK) Nr. 1080/2006 14. panta 2. punktā noteiktos pienākumus;

d) nodrošināt, ka dalībvalstis ievēro savus pienākumus attiecībā uz nepamatoti izmaksāto summu atgūšanu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1080/2006 17. panta 2. punktā;

e) nodrošināt, ka izdevumi, ko veic ārpus Kopienas, ir likumīgi, atbilstīgi un tiek iekļauti izdevumu deklarācijā, ja dalībvalstis, kas piedalās programmā, izmanto Regulas (EK) Nr. 1080/2006 21. panta 3. punktā atļauto elastību, lai vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde un revīzijas iestāde varētu veikt savus pienākumus attiecībā uz izdevumiem, kas veikti trešās valstīs, un kārtību, kādā atgūstami nepamatoti veiktie maksājumi saistībā ar neatbilstībām.

25. pants

Vadības un kontroles sistēmu novērtējums

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 2. punktā minētā ziņojuma pamatā ir pārbaude par sistēmu aprakstu, par ar sistēmām saistītajiem dokumentiem, un par grāmatvedības dokumentācijas glabāšanas sistēmu un darbību īstenošanas datiem, un par intervijām ar galveno struktūru darbiniekiem, ko revīzijas iestāde vai cita struktūra, kas atbild par ziņojuma sagatavošanu, uzskata par nozīmīgām, lai pabeigtu, noskaidrotu vai pārbaudītu informāciju.

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 2. punktā minēto atzinumu sagatavo saskaņā ar šīs regulas XIII pielikumā norādīto paraugu.

Ja attiecīgās vadības un kontroles sistēmas faktiski ir tādas pašas kā tās, kas jau darbojas attiecībā uz atbalstu un ir apstiprinātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1260/1999, var ņemt vērā tās revīzijas rezultātus, ko attiecībā uz šīm sistēmām veikuši konkrētās valsts vai Kopienas revidenti, lai sagatavotu Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 2. punktā noteikto ziņojumu un atzinumu.

26. pants

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. pantā minētie izņēmumi attiecībā uz darbības programmām

1.  Darbības programmām, attiecībā uz kurām dalībvalsts izmantojusi Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. panta 2. punkta pirmajā daļā minēto iespēju, piemēro šā panta 2. līdz 5. punktu.

2.  Šīs regulas 13. panta 2. punktā minētās pārbaudes veic Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. panta 2. punktā minētā valsts struktūra.

3.  Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto darbību revīziju veic saskaņā ar valsts procedūrām un tām nepiemēro šīs regulas 16. un 17. pantu.

4.  Šīs regulas 18. panta 2.līdz 5. punktu piemēro, izdarot vajadzīgos grozījumus, attiecībā uz to dokumentu sagatavošanu, ko izdod Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. panta 2. punktā minētā valsts struktūra.

5.  Gada kontroles ziņojumu un gada atzinumu sagatavo, ievērojot, ja nepieciešams, šīs regulas VI un VII pielikumā norādīto paraugu.

Pienākumus, kas noteikti šīs regulas 20. panta 2. punktā, veic Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. panta 2. punktā minētā valsts struktūra.

Izdevumu deklarāciju sagatavo saskaņā ar šīs regulas X un XIV pielikumā norādīto paraugu.

6.  Informācijā, ko iekļauj aprakstā par šīs regulas 21. panta 1. punktā, 22.un 23. pantā minētajām vadības un kontroles sistēmām, pēc iespējas ietver datus, kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1083/2006 74. panta 2. punktā minētajām valsts iestādēm.4. iedaļa

Neatbilstības

27. pants

Definīcijas

Šajā iedaļā piemēro šādas definīcijas:

a) “uzņēmējs” ir ikviena fiziska vai juridiska persona vai cita vienība, kas piedalās fondu sniegtā atbalsta īstenošanā, izņemot dalībvalsti, kas īsteno valsts varu;

b) “pirmais administratīvais vai tiesas konstatējums” ir kompetentas (administratīvas vai tiesas) iestādes pirmais rakstiskais novērtējums, kurā, pamatojoties uz īpašiem faktiem, izdara secinājumus par neatbilstības faktu, neskarot iespēju šo secinājumu vēlāk pārskatīt vai atsaukt, ņemot vērā administratīvas vai tiesas procedūras attīstību;

c) “aizdomas par krāpšanu” ir neatbilstība, kuras dēļ ierosina administratīvu vai tiesas procedūru valsts līmenī, lai konstatētu tīšu uzvedību, jo īpaši, krāpšanu, kā minēts Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību ( 18 ), kas izstrādāta pamatojoties uz Eiropas Savienības Līguma K.3. pantu, 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

d) “bankrots” ir maksātnespējas procedūra Padomes Regulas (EK) Nr. 1346/2000 ( 19 ) 2. panta a) punkta nozīmē.

28. pants

Sākotnējā ziņojuma sniegšana – izņēmumi

1.  Neskarot citus pienākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 70. pantu, divu mēnešu laikā pēc katra ceturkšņa beigām dalībvalstis ziņo Komisijai par ikvienu neatbilstību, kas bijusi pirmā administratīvā vai tiesas konstatējuma subjekts.

Šajā ziņojumā dalībvalstis visos gadījumos norāda detalizētu informāciju par šādiem aspektiem:

a) fondu, mērķi, darbības programmu, prioritāro virzienu un attiecīgās darbības, kā arī kopējā identifikācijas koda (KIK) numuru;

b) noteikumu, kas ticis pārkāpts;

c) datumu, kad pirmoreiz saņemta informācija, kas izraisījusi aizdomas par notikušu neatbilstību, un informācijas avots;

d) veidus, kā panākta neatbilstība;

e) ja nepieciešams, vai izmantotais veids rada aizdomas par krāpšanu;

f) neatbilstības atklāšanas veidu;

g) ja nepieciešams, iesaistītās dalībvalstis un trešās valstis;

h) laika posmu vai brīdi, kad notikusi neatbilstība;

i) valsts iestādes vai struktūras, kas sagatavoja oficiālo ziņojumu par neatbilstību, un iestādes, kas atbild par administratīvo vai tiesas pārraudzību;

j) pirmā administratīvā vai tiesas konstatējuma datumu;

k) iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas vai kādas citas līdzdarbojošās vienības identitāti, izņemot gadījumus, kad šāda informācija nav būtiska neatbilstības apkarošanai, ņemot vērā attiecīgās neatbilstības raksturu;

▼M1

l) darbībai apstiprinātos kopējos atbilstīgos izdevumus un valsts ieguldījumu kopā ar attiecīgo Kopienas ieguldījuma summu, kura aprēķināta, piemērojot attiecīgā prioritārā virziena līdzfinansējuma likmi;

m) Komisijai paziņotos izdevumus un valsts ieguldījumu, kuri ir saistīti ar neatbilstību, kā arī attiecīgo riskam pakļauto Kopienas ieguldījuma summu, kura aprēķināta, piemērojot attiecīgā prioritārā virziena līdzfinansējuma likmi;

n) aizdomu par krāpšanu gadījumā un tad, ja valsts ieguldījuma maksājums nav veikts k) punktā identificētajām personām vai citiem subjektiem, norāda summas, kas tiktu nepamatoti samaksātas, ja neatbilstība netiktu konstatēta;

o) tā reģiona vai apvidus kodu, kurā atrodas vai tiek veikta darbība, precizējot NUTS līmeni vai citu iedalījumu;

▼C1

p) neatbilstošo izdevumu raksturu.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, ziņojums nav jāgatavo:

a) gadījumos, ja neatbilstību veido vienīgi tas, ka darbība, kas iekļauta līdzfinansētā darbības programmā, daļēji vai pilnībā nav izpildīta atbalsta saņēmēja bankrota dēļ;

▼M1

b) gadījumos, par kuriem atbalsta saņēmējs brīvprātīgi paziņojis vadošajai iestādei vai sertifikācijas iestādei, pirms kāda no tām pati tos ir konstatējusi, pirms vai pēc attiecīgo izdevumu iekļaušanas apstiprinātajā deklarācijā, ko iesniedz Komisijai;

c) gadījumos, kurus vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde ir konstatējusi vai koriģējusi pirms attiecīgo izdevumu iekļaušanas Komisijai iesniegtajā izdevumu deklarācijā.

▼C1

Tomēr jāziņo par neatbilstībām, kas notiek pirms bankrota, un gadījumiem, kas saistīti ar aizdomām par krāpšanu.

▼M1

3.  Ja nav pieejama vai ir jāpārbauda kāda 1. punktā minētās informācijas daļa, jo īpaši informācija attiecībā uz neatbilstības panākšanai izmantotajām darbībām un tās atklāšanas veidu, dalībvalstis pēc iespējas sniedz trūkstošo vai pareizo informāciju, nosūtot Komisijai attiecīgos ceturkšņa ziņojumus par neatbilstībām.

▼C1

4.  Par neatbilstībām, kas attiecas uz darbības programmām saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi, ziņo tā dalībvalsts, kurā atbalsta saņēmējs maksā izdevumus, veicot darbību. Vienlaikus dalībvalsts informē vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi.

5.  Ja valsts noteikumi paredz, ka izmeklēšana ir konfidenciāla, informāciju paziņo saskaņā ar kompetentas tiesas vai tribunāla atļauju.

6.  Ja dalībvalstij nav neatbilstību, par kurām ziņot saskaņā ar 1. punktu, tā par šo faktu informē Komisiju minētajā punktā noteiktajā laikā.

29. pants

Steidzami gadījumi

Katra dalībvalsts nekavējoties ziņo Komisijai un, ja nepieciešams, citām attiecīgajām dalībvalstīm par ikvienu neatbilstību, kas atklāta vai ko uzskata par notikušu, ja pastāv bažas, ka šīm neatbilstībām ļoti drīz var būt sekas ārpus šīs valsts teritorijas, vai ja neatbilstības liecina par jaunu izmantotu nelikumīgu rīcību.

▼M1

30. pants

Ziņošana par pārraudzību

1.  Papildus 28. panta 1. punktā minētajai informācijai, dalībvalstis divu mēnešu laikā pēc katra ceturkšņa beigām, atsaucoties uz ikvienu iepriekšēju ziņojumu saskaņā ar minēto pantu, nodrošina Komisiju ar informāciju par jebkādām procedūrām, kas sāktas, pabeigtas vai pārtrauktas, lai piemērotu administratīvo sodu vai kriminālsodu saistībā ar paziņotajām neatbilstībām, kā arī par šādu procedūru rezultātu.

Attiecībā uz neatbilstībām, kuru dēļ ir piemērots sods, dalībvalstis iekļauj arī šādu informāciju:

a) vai sods ir administratīva vai krimināla rakstura;

b) vai sods tiek piemērots saskaņā ar Kopienas vai valsts tiesību aktu pārkāpumu;

c) noteikumus, kuros noteikts attiecīgais sods;

d) vai tikusi konstatēta krāpšana.

2.  Pēc Komisijas rakstiska pieprasījuma dalībvalstis sniedz informāciju saistībā ar konkrētu neatbilstību vai neatbilstību grupu.

▼C1

31. pants

Elektroniska nosūtīšana

Ja vien iespējams, informāciju, kas minēta 28., 29. un 30. panta 1. punktā, nosūta elektroniski, izmantojot Komisijas šim nolūkam nodrošinātu moduli ar drošu savienojumu.

32. pants

Tiesas izdevumu kompensēšana

Ja pēc Komisijas skaidra lūguma dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj sākt vai turpināt tiesas procedūru, lai atgūtu nepamatoti samaksātas summas, Komisija var apņemties kompensēt dalībvalstij visas tiesas izmaksas vai kādu to daļu un izmaksas, kas tieši radušās saistībā ar procedūru, ja tiek iesniegti dokumentāri pierādījumi, pat ja procedūra beigusies neveiksmīgi.

33. pants

►M1  Sadarbība ar dalībvalstīm ◄

1.  Komisija atbilstoši sazinās ar attiecīgajām dalībvalstīm, lai papildinātu to sniegto informāciju par 28. pantā minētajām neatbilstībām, 30. pantā minētajām procedūrām un īpaši par atgūšanas iespējām.

▼M1

2.  Neskarot 1. punktā minētās saziņas, ja Komisija uzskata, ka neatbilstības raksturs liecina par to, ka identiska vai līdzīga prakse var atkārtoties citā dalībvalstī, tā lietu iesniedz Krāpšanas novēršanas koordinēšanas padomdevējā komitejā, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 94/140/EK ( 20 ).

Komisija katru gadu informē šo komiteju un Regulas (EK) Nr. 1083/2006 103. un 104. pantā minētās komitejas par to, cik lieli līdzekļi iesaistīti atklātajās neatbilstībās, un par dažādām neatbilstību kategorijām, kas grupētas pēc to veida un skaita.

▼C1

3.  Komisija organizē informatīvas tikšanās Kopienas līmenī dalībvalstu pārstāvjiem, lai kopīgi pārbaudītu informāciju, kas iegūta saskaņā ar 28., 29. un 30. pantu un šā panta 1. punktu. Pārbaude koncentrējas uz atziņām, ko gūst no informācijas saistībā ar neatbilstībām, preventīviem pasākumiem un tiesas procedūrām.

4.  Pēc dalībvalsts vai Komisijas lūguma dalībvalstis un Komisija savstarpēji apspriežas, lai noskaidrotu ikvienu neskaidrību, kas apdraud Kopienas intereses un kļūst zināmas spēkā esošo noteikumu īstenošanas gaitā.

34. pants

Informācijas izmantošana

Ikvienu vispārīga vai darbības rakstura informāciju, ko dalībvalstis Komisijai paziņojušas saskaņā ar šo regulu, Komisija var izmantot riska analīzes veikšanai un, pamatojoties uz saņemto informāciju, sagatavot ziņojumus un izveidot agrīnā brīdinājuma sistēmas, kas kalpo efektīvākai risku identificēšanai.

▼M1 —————

▼C1

36. pants

Neatbilstības, uz kurām neattiecas pienākums sniegt ziņojumu

1.  Ja neatbilstības attiecas uz summām, kas ir mazākas par EUR 10 000 un attiecas uz Eiropas Kopienu vispārējo budžetu, dalībvalstis nesūta Komisijai 28. un 30. pantā minēto informāciju, ja vien Komisija to skaidri nepieprasa.

▼M1 —————

▼M1

2.  Dalībvalstis, kas līdz 28. panta 1. punktā minētā ziņojuma iesniegšanas datumam nav ieviesušas euro kā valsts valūtu, summas valsts valūtā konvertē euro, izmantojot Regulas (EK) Nr. 1083/2006 81. panta 3. punktā minēto valūtas maiņas kursu.

Ja summas attiecas uz izdevumiem, kas reģistrēti sertifikācijas iestādes grāmatvedības uzskaitē ilgāk kā vienu mēnesi, var izmantot tā mēneša maiņas kursu, kurā tika reģistrēti pēdējie izdevumi. Ja izdevumi nav iegrāmatoti sertifikācijas iestādes kontos, izmanto Komisijas elektroniski publicēto jaunāko valūtas maiņas kursu.

▼C15. iedaļa

Personas dati

37. pants

Personas datu aizsardzība

1.  Dalībvalstis un Komisija veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu, ka neatļauti tiek izpausta vai neatļauti ir pieejama 14. panta 1. punktā minētā informācija, Komisijas revīzijas gaitā apkopotā informācija un 4. iedaļā minētā informācija.

2.  Informāciju, kas minēta 14. panta 1. punktā, līdz ar Komisijas revīzijas gaitā apkopoto informāciju Komisija izmanto vienīgi, lai pildītu Regulas (EK) Nr. 1083/2006 72. pantā noteiktos pienākumus. Šī informācija ir pieejama Eiropas Revīzijas palātai un Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam.

3.  Informāciju, kas minēta 4. iedaļā, nevar sūtīt personām, kuras nav dalībvalstu vai citu Kopienas iestāžu darbinieki un kuru pienākumiem nav nepieciešama piekļuve šādai informācijai, izņemot gadījumus, kad dalībvalsts, kas sniedz šādu informāciju, ir tam skaidri piekritusi.

4.  Jebkurus personas datus, kas ietverti 7. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētajā informācijā, apstrādā tikai šajā pantā precizētajiem nolūkiem.6. iedaļa

Finanšu korekcijas papildināmības neievērošanas gadījumā

38. pants

Finanšu korekciju intensitāte

1.  Ja Komisija veic finanšu korekcijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 99. panta 5. punktu, korekciju aprēķina saskaņā ar šīs regulas 2. punktu.

2.  Finanšu korekciju intensitāti aprēķina, atņemot 3 procentu punktus no starpības starp saskaņoto mērķa līmeni un sasniegto līmeni, kas izteikta procentos no saskaņotā mērķa līmeņa, un tad dalot rezultātu ar 10.

Finanšu korekcijas nosaka, piemērojot finanšu korekciju intensitāti struktūrfonda ieguldījumam attiecīgajā dalībvalstī, saskaņā ar konverģences mērķi visam plānošanas periodam.

3.  Ja starpība starp saskaņoto mērķa līmeni un sasniegto līmeni, kas izteikta procentos no saskaņotā mērķa līmeņa, kā skaidrots 2. punktā, ir 3 % vai mazāk, finanšu korekcijas neveic.

4.  Finanšu korekcijas nedrīkst pārsniegt 5 % no struktūrfondu piešķīruma dalībvalstij, saskaņā ar konverģences mērķi visam plānošanas periodam.7. iedaļa

Datu elektroniska apmaiņa

39. pants

Datu apmaiņas datorsistēma

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 66. un 76. panta nolūkā izveido datu apmaiņas datorsistēmu, kas ir instruments ar darbības programmu saistītu datu apmaiņai.

Datu apmaiņu starp dalībvalsti un Komisiju veic, izmantojot Komisijas izveidotu datorsistēmu, kas nodrošina drošu datu apmaiņu starp Komisiju un katru dalībvalsti.

Dalībvalstis iesaistās datu apmaiņas datorsistēmas turpmākā attīstīšanā.

40. pants

Datu apmaiņas datorsistēmas saturs

1.  Datu apmaiņas datorsistēmā ietver informāciju, kas ir Kopienas un dalībvalstu kopējās interesēs, un vismaz šādus datus, kas nepieciešami finanšu darījumiem:

a) katra fonda indikatīvu gada piešķīrumu katrai darbības programmai, kā noteikts valsts stratēģiskajā ietvardokumentā, saskaņā ar XV pielikumā noteikto paraugu;

b) darbības programmu finansēšanas plānus saskaņā ar XVI pielikumā noteikto paraugu;

c) izdevumu deklarācijas un maksājumu pieteikumus saskaņā ar X pielikumā noteikto paraugu;

d) gada prognozes par paredzamo izdevumu samaksu, saskaņā ar XVII pielikumā noteikto paraugu;

e) gada ziņojuma finanšu iedaļu un gada īstenošanas ziņojumus saskaņā ar XVIII pielikuma 2.1. punktā noteikto paraugu.

2.  Papildus 1. punktam, datu apmaiņas datorsistēmā ietver vismaz šādus dokumentus un kopējo interešu datus, kas ļauj veikt uzraudzību:

a) valsts stratēģisko ietvardokumentu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 27. panta 1. punktā;

b) datus, kas nodrošina atbilstību papildināmībai saskaņā ar XIX pielikumā noteikto paraugu;

c) darbību programmas, tostarp datus, kas attiecas uz iedalījumu kategorijās atbilstoši II pielikuma B daļā noteiktajam paraugam un saskaņā ar II pielikuma A daļā norādītajām tabulām;

d) Komisijas lēmumus par fondu ieguldījumiem;

e) atbalsta pieprasījumus Regulas (EK) Nr. 1083/2006 39., 40. un 41. pantā minētajiem lielajiem projektiem saskaņā ar šīs regulas XXI un XXII pielikumu, līdz ar XX pielikumā identificētajiem atlases datiem no šiem pielikumiem;

f) īstenošanas ziņojumus saskaņā ar XVIII pielikumu, tostarp datus attiecībā uz dalījumu kategorijās atbilstoši II pielikuma C daļā noteiktajam paraugam un saskaņā ar II pielikuma A daļā norādītajām tabulām;

g) datus par dalībniekiem ESF darbībās saskaņā ar XXIII pielikumā noteikto paraugu;

h) vadības un kontroles sistēmu aprakstu saskaņā ar XII pielikumā noteikto paraugu;

i) revīzijas stratēģiju saskaņā ar V pielikumā noteikto paraugu;

j) revīzijas ziņojumus un atzinumus saskaņā ar VI, VII, VIII, IX un XIII pielikumā noteiktajiem paraugiem un saraksti starp Komisiju un katru dalībvalsti;

k) izdevumu deklarāciju attiecībā uz daļēju slēgšanu saskaņā ar XIV pielikumā noteikto paraugu;

l) gada paziņojumu par atsauktām un atgūtām summām un summām, kas ir atgūšanas procesā, saskaņā ar XI pielikumu;

m) komunikācijas plānu, kas minēts 2. pantā.

3.  Ja iespējams, 1. un 2. punktā minētos datus nosūta pielikumos norādītajā formātā.

41. pants

Datu apmaiņas datorsistēmas funkcionēšana

1.  Komisija un iestādes, ko dalībvalstis norīko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1083/2006, kā arī struktūras, kam deleģēts šāds uzdevums, reģistrē datu apmaiņas datorsistēmā tos dokumentus, par kuriem tās ir atbildīgas, un šādu dokumentu papildinājumus, ievērojot nepieciešamo formātu.

2.  Dalībvalstis centralizē un nosūta Komisijai pieprasījumus par piekļuves tiesībām datu apmaiņas datorsistēmai.

3.  Datu apmaiņas darījumus paraksta elektroniski Direktīvas 1999/93/EK nozīmē. Dalībvalstis un Komisija atzīst datu apmaiņas datorsistēmā izmantotā elektroniskā paraksta juridisko spēkā esamību un pieļaujamību izmantošanai tiesas procedūrās.

4.  Izmaksas, kas saistītas ar datu apmaiņas datorsistēmas attīstīšanu, finansē no Eiropas Kopienas vispārējā budžeta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 45. pantu.

Ikvienas izmaksas par kopējo datu apmaiņas datorsistēmu un valstu, reģionālo un vietējo datorsistēmu saskarni un ikvienas izmaksas, lai pielāgotu valstu, reģionālās vai vietējās sistēmas Regulas (EK) Nr. 1083/2006 prasībām, ir atbilstīgas saskaņā ar minētās regulas 46. pantu.

42. pants

Datu pārraide datu apmaiņas datorsistēmā

1.  Datu apmaiņas datorsistēma ir pieejama dalībvalstīm un Komisijai vai nu tieši, vai arī izmantojot saskarni automātiskai sinhronizācijai un datu reģistrēšanai valstu, reģionālajās un vietējās datoru pārvaldības sistēmās.

2.  Datums, ko ņem vērā, nosūtot dokumentus Komisijai, ir tas datums, kurā dalībvalsts ieraksta dokumentus datu apmaiņas datorsistēmā.

3.  Nepārvaramas varas gadījumā un īpaši gadījumos, kad datu apmaiņas datorsistēma slikti funkcionē vai tai ilgstoši nav savienojuma, attiecīgā dalībvalsts var nosūtīt Komisijai Regulā (EK) Nr. 1083/2006 noteiktos dokumentus papīra formātā, izmantojot šīs regulas II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII un XXIII pielikumā noteiktās veidlapas. Tiklīdz beigusies nepārvaramā vara, dalībvalsts nekavējoties reģistrē attiecīgos dokumentus datu apmaiņas datorsistēmā.

Atkāpjoties no 2. punkta prasībām, uzskata, ka pārsūtīšanas datums ir tas datums, kurā dokumenti nosūtīti papīra formātā.8. iedaļa

Finansēšanas vadības instrumenti

43. pants

►M1  Vispārīgie noteikumi ◄

▼M2

1.  Attiecībā uz finansēšanas vadības instrumentiem piemēro 43. līdz 46. pantu, veicot atmaksājamus ieguldījumus vai arī sniedzot garantijas par atmaksājamiem ieguldījumiem, vai abos gadījumos:

a) uzņēmumos, galvenokārt mazos un vidējos uzņēmumos (MVU), tostarp mikrouzņēmumos, kā definēts Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK ( 21 ), no 2005. gada 1. janvāra;

b) valsts un privātā sektora partnerībās vai citos pilsētu projektos, kas iekļauti integrētos plānos pilsētu ilgtspējīgai attīstībai, ja runa ir par pilsētu attīstības fondiem;

c) fondos vai citās atbalsta shēmās energoefektivitātes palielināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai ēkās, tostarp esošajos mājokļos.

▼M1

2.  Finansēšanas vadības instrumenti, tostarp līdzdalības fondi, ir vai nu neatkarīgi tiesību subjekti, kuru darbību nosaka nolīgumi starp līdzfinansējošiem partneriem vai akcionāriem, vai arī tie ir atsevišķs finanšu bloks kādā finanšu iestādē.

Ja finansēšanas vadības instruments izveidots kādā finanšu iestādē, to veido kā atsevišķu finanšu bloku, uz kuru attiecas finanšu iestādes īpaši īstenošanas noteikumi, kas īpaši nosaka tādu atsevišķu kontu turēšanu, kuros tiek nodalīti finansēšanas vadības instrumentā ieguldītie jaunie resursi, tostarp darbības programmas ieguldītie resursi, un iestādei sākotnēji pieejamie resursi.

Komisija nedrīkst kļūt ne par finansēšanas vadības instrumentu līdzfinansētāju, ne akcionāru.

3.  Ja vadības iestādes vai līdzdalības fondi izvēlas finansēšanas vadības instrumentus, tad attiecībā uz minētajiem instrumentiem iesniedz biznesa plānu vai citu piemērotu dokumentu.

Noteikumus un nosacījumus darbības programmu ieguldījumam finansēšanas vadības instrumentos nosaka finansēšanas nolīgums, ko noslēdz starp pienācīgi pilnvarotu finansēšanas vadības instrumenta pārstāvi un dalībvalsti vai vadošo iestādi, vai — attiecīgā gadījumā — līdzdalības fondu.

Finansēšanas nolīgumā ietver vismaz šādus elementus:

a) investīciju stratēģiju un plānošanu;

b) īstenošanas uzraudzības noteikumus;

c) politiku, kā apturēt darbības programmas ieguldījumu finansēšanas vadības instrumentā;

d) noteikumus finansēšanas vadības instrumenta darbības izbeigšanai, tostarp to resursu atkārtotai izmantošanai, ko finansēšanas vadības instruments atgūst no ieguldījumiem vai kas atliek pēc visu garantiju izpildes, un ko attiecina uz darbības programmas ieguldījumu.

▼C1

 

Izņemot gadījumus, kad pēc konkurētspējīgas izsoles, kas notiek saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem, izrādās, ka ir nepieciešami augstāki procenti, gada vidējās vadības izmaksas atbalsta sniegšanas laikā nedrīkst pārsniegt nevienu no turpmāk minētajiem sliekšņiem:

 ◄

a) 2 % no darbības programmas ieguldītā kapitāla līdzdalības fondos, vai no kapitāla, ko darbības programma vai līdzdalības fonds iegulda garantiju fondos;

b) 3 % no darbības programmas vai līdzdalības fonda ieguldītā kapitāla finansēšanas vadības instrumentā visos pārējos gadījumos, izņemot mikrokredīta instrumentus, kas paredzēti mikrouzņēmumiem;

c) 4 % no darbības programmas vai līdzdalības fonda ieguldītā kapitāla mikrokredīta instrumentos, kas paredzēti mikrouzņēmumiem.

▼M1

5.  Ienākumus no pašu kapitāla, aizdevumu ieguldījumiem un citiem atmaksājamiem ieguldījumiem, kā arī no garantijām par atmaksājamiem ieguldījumiem, no kuriem atskaita vadības izmaksu un prēmiju par labiem darbības rezultātiem proporcionālo daļu, var vispirms piešķirt investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas investoru principiem. Šādus ienākumus var piešķirt, nepārsniedzot finansēšanas vadības instrumentu statūtos noteikto atlīdzības līmeni, un pēc tam to var proporcionāli sadalīt visiem līdzfinansējošiem partneriem vai akcionāriem.

▼M2

6.  Uzņēmumi, valsts un privātā sektora partnerības un citi projekti, kas iekļauti kādā integrētā plānā pilsētu ilgtspējīgai attīstībai, kā arī darbības energoefektivitātes palielināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai ēkās, tostarp esošajos mājokļos, ko atbalsta ar finansēšanas vadības instrumentiem, arī var saņemt piešķīrumu vai cita veida atbalstu no kādas darbības programmas.

▼M1

7.  Vadošā iestāde veic piesardzības pasākumus, lai pēc iespējas mazinātu konkurences kropļojumus riska kapitāla vai aizdevumu tirgos, kā arī privātu garantiju tirgos.

▼C1

44. pants

►M1  Līdzdalības fondi ◄

1.  Ja struktūrfondi finansē finansēšanas vadības instrumentus, ko organizē, izmantojot līdzdalības fondus, dalībvalsts vai vadošā iestāde slēdz finansēšanas nolīgumu ar līdzdalības fondu, nosakot finansēšanas kārtību un mērķus.

Finansēšanas nolīgumā nepieciešamības gadījumā ņem vērā sekojošo:

▼M2

a) attiecībā uz finansēšanas vadības instrumentiem, ar kuriem atbalsta uzņēmumus, galvenokārt MVU, tostarp mikrouzņēmumus, secinājumus, novērtējot atšķirības starp šādu instrumentu piedāvājumu un pieprasījumu;

▼C1

b) attiecībā uz pilsētu attīstības fondiem pilsētu attīstības pētījumus vai novērtējumus un darbības programmās iekļautus integrētus pilsētu attīstības plānus;

▼M2

c) attiecībā uz fondiem vai citām atbalsta shēmām energoefektivitātes palielināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai ēkās, tostarp esošajos mājokļos, attiecīgos Savienības un dalībvalstu likumdošanas sistēmas un attiecīgās dalībvalstu stratēģijas.

▼M1

2.  Ar finansēšanas nolīgumu, kas minēts 1. punktā, īpaši nosaka:

a) noteikumus un nosacījumus darbības programmas ieguldījumiem līdzdalības fondā;

b) finansēšanas vadības instrumentiem adresētus aicinājumus izteikt interesi saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem;

c) finansēšanas vadības instrumentu novērtējumu un izvēli, ko veic līdzdalības fonds;

d) ieguldījumu politikas vai mērķtiecīgu pilsētu attīstības plānu un darbību izstrādi un uzraudzību;

e) ziņojumu, ko līdzdalības fonds sagatavo dalībvalstij vai vadošajām iestādēm;

f) ieguldījumu īstenošanas uzraudzību;

g) revīzijas prasības;

h) politiku attiecībā uz līdzdalības fonda ieguldījumu izņemšanu no finansēšanas vadības instrumentiem;

i) noteikumus līdzdalības fonda darbības izbeigšanai, tostarp to resursu atkārtotai izmantošanai, ko finansēšanas vadības instruments atgūst no ieguldījumiem vai kas atliek pēc visu garantiju izpildes, un ko attiecina uz darbības programmas ieguldījumu.

Saistībā ar finansēšanas vadības instrumentiem, kas atbalsta uzņēmumus, noteikumi attiecībā uz pirmās daļās d) punktā minētās ieguldījumu politikas izstrādi un uzraudzību ietver vismaz norādi par mērķa uzņēmumiem un atbalstāmajiem finansēšanas vadības produktiem.

▼M1 —————

▼C1

45. pants

►M2  Papildnoteikumi, kurus piemēro finansēšanas vadības instrumentiem uzņēmumiem ◄

▼M2

Regulas 43. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos finansēšanas vadības instrumentus uzņēmumiem var ieguldīt tikai, dibinot uzņēmumu, uzņēmuma darbības sākumposmā, ieskaitot sagatavošanas kapitālu vai paplašinot šos uzņēmumus, un tikai tādās darbībās, kuras finansēšanas vadības instrumentu vadītāji uzskata par iespējami ekonomiski dzīvotspējīgām.

▼C1

Minētie instrumenti nedrīkst veikt ieguldījumus grūtībās nonākušos uzņēmumos Kopienas 22004. gada 10. oktobra Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai ( 22 ) nozīmē.

46. pants

►M1  Pilsētu attīstības fondi ◄

▼M1

1.  Ja struktūrfondi finansē pilsētu attīstības fondus, šie fondi veic ieguldījumus valsts un privātā sektora partnerībās vai citos projektos, kas ietverti integrētā plānā pilsētu ilgtspējīgai attīstībai. Šādās valsts un privātā sektora partnerībās vai citos projektos neietver tādus finansēšanas vadības instrumentus kā riska kapitāla, aizdevumu un uzņēmumu garantiju fondu izveidi un attīstību.

2.  1. punkta nolūkā pilsētu attīstības fondi veic ieguldījumus, izmantojot aizdevumus un garantijas vai līdzvērtīgus instrumentus, kā arī izmantojot pašu kapitālu.

▼C1

3.  Ja struktūrfondi finansē pilsētu attīstības fondus, attiecīgie fondi nedrīkst refinansēt iegādes vai līdzdalību jau pabeigtos projektos.III NODAĻA

REGULAS (EK) Nr. 1080/2006 ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI1. iedaļa

Mājokļu izdevumu atbilstība

▼M1

47. pants

Intervences mājokļu jomā

1.  Nosakot apgabalus, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 2. punkta pirmās daļas a) punktā, dalībvalstis ņem vērā vismaz vienu no šādiem kritērijiem:

a) augsts nabadzības un atstumtības līmenis;

b) augsts ilgtermiņa bezdarba līmenis;

c) nestabilas demogrāfiskās tendences;

d) zems izglītības līmenis, ievērojams prasmju trūkums un liels to personu skaits, kas pamet mācības;

e) augsts kriminālo un citu pārkāpumu līmenis;

f) īpaši nolaista vide;

g) zems ekonomiskās aktivitātes līmenis;

h) liels ieceļotāju, etnisko un minoritāšu grupu vai bēgļu skaits;

i) salīdzinoši zems mājokļu vērtības līmenis;

j) zems energoefektivitātes līmenis ēkās.

▼M2

2.  Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 2. punktu, mājokļu izdevumi nelabvēlīgos apstākļos esošo kopienu atbalstam ir atbilstoši tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) ieguldījumi par šādiem mājokļiem ir daļa no integrētās pieejas, un tiek atbalstītas mājokļu intervences nelabvēlīgos apstākļos esošajām kopienām, kā arī cita veida intervences, ieskaitot intervences izglītības, veselības, sociālās integrācijas un vides jomā;

b) šādu mājokļu fiziskā atrašanās vieta nodrošina šo kopienu teritoriālo integrāciju apkārtējā sabiedrībā un neveicina segregāciju, izolāciju un atstumtību.

▼C12. iedaļa

Atbilstības noteikumi, ko piemēro darbības programmām saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi

48. pants

Noteikumi par izdevumu atbilstību

Neskarot Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. punktā minēto atbilstīgo izdevumu uzskaitījumu, šīs regulas 49. līdz 53. pantu piemēro saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1080/2006 13. pantu, lai noteiktu izdevumu atbilstību saskaņā ar darbībām, kas izvēlētas no kādas darbības programmas saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi.

49. pants

Finansiālas izmaksas un garantijas izmaksas

Sekojošās izmaksas ir atbilstīgas ERAF ieguldījumam:

a) maksa par starpvalstu finanšu darījumiem;

b) ja pirms darbības īstenošanas jāatver viens vai vairāki atsevišķi konti, maksa bankai par viena vai vairāku kontu atvēršanu un administrēšanu;

c) maksa par juridiskajām konsultācijām, notāra pakalpojumiem, tehnisko un finanšu ekspertu pakalpojumu izmaksas, grāmatvedības un revīzijas izmaksas, ja tās ir tieši saistītas ar līdzfinansējamo darbību un nepieciešamas tās sagatavošanai vai īstenošanai vai – grāmatvedības vai revīzijas izmaksu gadījumā – ja tās attiecas uz vadošās iestādes noteiktajām prasībām;

d) bankas vai citas finanšu iestādes garantiju izmaksas, ja garantijas prasa valsts vai Kopienas likumdošanas akti.

Soda naudas, finanšu soda naudas un izdevumi par juridiskām domstarpībām nav atbilstīgi.

50. pants

Valsts iestāžu izdevumi, kas attiecas uz darbību īstenošanu

1.  Papildus tehniskajai palīdzībai attiecībā uz darbības programmu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 46. pantu ir atbilstīgi šādi izdevumi, ko valsts iestādes maksā, lai sagatavotu vai īstenotu darbību:

a) izmaksas par profesionāliem pakalpojumiem, ko darbības sagatavošanai vai īstenošanai sniedz valsts iestāde, kas nav atbalsta saņēmēja;

b) izmaksas par tādu pakalpojumu sniegšanu, kas attiecas uz darbības sagatavošanu vai īstenošanu un ko sniedz valsts iestāde, kura pati ir atbalsta saņēmējs un veic darbību uz sava rēķina, neizmantojot ārējus pakalpojumu sniedzējus.

2.  Attiecīgā valsts iestāde vai nu sagatavo atbalsta saņēmējam rēķinu par 1. punkta a) apakšpunktā minētajām izmaksām, vai arī sertificē šīs izmaksas, pamatojoties uz dokumentiem ar līdzvērtīgu pierādījuma vērtību, kuri ļauj identificēt reālās izmaksas, ko iestāde samaksājusi par šo darbību.

▼M1

3.  Izmaksas, kas minētas 1. punkta b) apakšpunktā, ir attiecināmas, ja tās neizriet no tiesību aktos noteiktajiem valsts iestādes pienākumiem vai neietilpst iestādes parastajos pārvaldības, uzraudzības un kontroles uzdevumos un attiecas vai nu uz izdevumiem, kas faktiski un tieši veikti par līdzfinansējamo darbību, vai arī uz ieguldījumiem natūrā, kā minēts 51. pantā.

▼C1

51. pants

Ieguldījumi natūrā

1.  Valsts vai privāta atbalsta saņēmēja ieguldījumi natūrā ir atbilstīgi izdevumi, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

a) tos veido, nodrošinot zemi vai nekustamo īpašumu, iekārtas vai izejvielas, pētniecību vai profesionālo darbu vai brīvprātīgo darbu bez atlīdzības;

b) to vērtību var neatkarīgi novērtēt un veikt to revīziju.

2.  Gadījumā, kad nodrošina zemi vai nekustamo īpašumu, vērtību sertificē neatkarīgs kvalificēts vērtētājs vai attiecīgi pilnvarota oficiāla struktūra.

3.  Gadījumā, kad nodrošina brīvprātīgu darbu bez atlīdzības, šāda darba vērtību nosaka, ņemot vērā darbā pavadīto laiku un stundas un dienas atalgojuma likmi par ekvivalentu darbu.

52. pants

Pieskaitāmās izmaksas

Pieskaitāmās izmaksas ir atbilstīgas, ja tās pamatojas uz reālām izmaksām, kuras attiecina uz attiecīgās darbības īstenošanu, vai uz vidējām izmaksām, kuras attiecina uz tāda paša tipa darbībām.

Vienotas likmes, kuru pamatā ir vidējās izmaksas, nevar pārsniegt 25 % no tādām tiešajām darbības izmaksām, kas var ietekmēt pieskaitāmo izmaksu līmeni. Vienoto likmju aprēķinu atbilstoši dokumentē un periodiski pārskata.

▼M1

Pirmo un otro daļu piemēro tikai darbībām, kuras apstiprinātas pirms 2009. gada 13. oktobris un attiecībā uz kurām dalībvalstis nav izmantojušas iespēju, kas tām pieejama Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 4. punkta i) apakšpunktā.

▼C1

53. pants

Nolietojums

Tādu nolietojamu aktīvu, kurus tieši izmanto darbībā, nolietošanas izdevumi, kas rodas līdzfinansēšanas laikā, ir atbilstīgi, ja vien aktīvu iegāde nav deklarēta kā atbilstīgi izdevumi.IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

54. pants

Atcelšana

1.  Ar šo tiek atcelta Regula (EK) Nr. 1681/94, (EK) Nr. 1159/2000, (EK) Nr. 1685/2000, (EK) Nr. 438/2001 un (EK) Nr. 448/2001.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atcelto regulu noteikumus turpina piemērot atbalstam, kas apstiprināts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1260/1999.

2.  Ar šo tiek atcelta Regula (EK) Nr. 1831/94, (EK) Nr. 1386/2002, (EK) Nr. 16/2003 un (EK) Nr. 621/2004.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atcelto regulu noteikumus turpina piemērot atbalstam, kas apstiprināts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1164/94.

55. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

NORĀDĪJUMI EMBLĒMAS IZVEIDEI UN STANDARTKRĀSU DEFINĪCIJA

SIMBOLU APRAKSTS

Uz zila debess fona divpadsmit zelta zvaigznes veido apli, simbolizējot Eiropas tautu savienību. Zvaigžņu skaits ir nemainīgs, jo divpadsmit ir pilnības un vienotības simbols.

HERALDISKAIS APRAKSTS

Uz debesszila fona divpadsmit zelta zvaigžņu aplis, to stūriem nesaskaroties.

ĢEOMETRISKAIS APRAKSTS

image

Emblēma ir veidota kā zils taisnstūra karogs, kura platums ir pusotras reizes lielāks par augstumu. Divpadsmit zelta zvaigznes, kas izvietotas ar vienādu intervālu, veido neredzamu apli, kura centrs ir taisnstūra diagonāļu krustpunkts. Apļa rādiuss ir vienāds ar vienu trešdaļu no emblēmas augstuma. Katrai zvaigznei ir piecas virsotnes, kas atrodas uz tāda neredzama apļa perimetra, kura rādiuss ir vienāds ar vienu astoņpadsmito daļu no emblēmas augstuma. Visas zvaigznes ir novietotas stateniski, t. i., ar vienu virsotni vertikāli un divām virsotnēm uz taisnas līnijas, kas veido taisnu leņķi pret mastu. Zvaigžņu izvietojums aplī ir tāds pats, kā stundu izvietojums pulksteņa ciparnīcā. Zvaigžņu skaits ir nemainīgs.

KRĀSAS

Emblēmā izmantotas šādas krāsas:

 PANTONE REFLEX BLUE taisnstūra virsmai;

 PANTONE YELLOW zvaigznēm.

ČETRKRĀSU DRUKA

Ja izmanto četrkrāsu druku, tad divas standarta krāsas pārveido, izmantojot četrkrāsu drukas četras krāsas.

 PANTONE YELLOW iegūst, izmantojot 100 % “Process Yellow”.

 PANTONE REFLEX BLUE iegūst, sajaucot 100 % “Process Cyan” un 80 % “Process Magenta”.

INTERNETS

▼M1

PANTONE REFLEX BLUE atbilst tīmekļa paletes krāsai RGB: 0/51/153 (heksadecimālais kods: 003399), un PANTONE YELLOW atbilst tīmekļa paletes krāsai RGB: 255/204/0 (heksadecimālais kods: FFCC00).

▼C1

MELNBALTĀ REPRODUCĒŠANA

Izmantojot melno krāsu, apvelk taisnstūra rāmi un uz balta pamata drukā melnas zvaigznes.

image

Izmantojot zilo krāsu (Reflex Blue), izmanto 100 %, zvaigznes reproducējot negatīvi baltas.

image

REPRODUCĒŠANA UZ KRĀSAINA PAMATA

Ja pamatam noteikti jābūt krāsainam, ap taisnstūri veido baltu apmali, kuras platums ir 1/25 daļa no taisnstūra augstuma.

image
II PIELIKUMS

FONDU ( 23 ) ATBALSTS PA KATEGORIJĀM 2007.–2013. GADAM

A daļa:   Kodi pa dimensijām1. TABULA:  KODI, KAS ATTIECAS UZ PRIORITĀRAJIEM TEMATIEM

Kods

Prioritārie temati

Pētniecība un tehnoloģiju attīstība (PTA), inovācijas un uzņēmējdarbība

01

PTA darbības pētniecības centros

02

PTA infrastruktūra (tostarp fiziskas iekārtas, aparatūra un ātrdarbīgi datortīkli, kas savieno pētniecības centrus) un kompetences centri konkrētai tehnoloģijai |

03

Tehnoloģiju nodošana un sadarbības tīklu uzlabošana starp maziem uzņēmumiem (MVU), starp šādiem uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem un universitātēm, dažādām pēcvidusskolas izglītības iestādēm, reģionālām varas iestādēm, pētniecības centriem un zinātnes un tehnoloģiju poliem (zinātnes un tehnoloģiju parki, tehnopoles utt.)

04

Palīdzība PTA, īpaši mazos un vidējos uzņēmumos (tostarp piekļuve PTA pakalpojumiem pētniecības centros)

05

Uzlaboti atbalsta pakalpojumi uzņēmumiem un uzņēmumu grupām

06

Palīdzība MVU videi nekaitīgu ražojumu un ražošanas procesu veicināšanā (efektīvas vides pārvaldības sistēmas ieviešana, tādu tehnoloģiju pieņemšana un lietošana, kas novērš piesārņojumu, tīru tehnoloģiju integrācija uzņēmumu ražošanā)

07

Ieguldījumi uzņēmumos, kas ir tieši saistīti ar pētniecību un inovācijām (inovatīvas tehnoloģijas, jauni uzņēmumi, ko dibina universitātes, pašreizējie PTA centri un uzņēmumi utt.)

08

Citi ieguldījumi uzņēmumos

09

Citi pasākumi, lai veicinātu pētniecību, inovācijas un uzņēmējdarbību mazajos un vidējos uzņēmumos

Informācijas sabiedrība

10

Tālruņu infrastruktūras (tostarp platjoslas tīkli)

11

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (piekļuve, drošība, savietojamība, risku novēršana, pētniecība, inovācijas, e-saturs utt.)

12

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (TEN-ICT)

13

Pakalpojumi un lietojumprogrammas pilsoņiem (e-veselība, e-pārvalde, e-mācības, e-iekļaušana utt.)

14

Pakalpojumi un lietojumprogrammas MVU (elektroniskā komercija, izglītība un apmācība, tīklu veidošana utt.)

15

Citi pasākumi, lai uzlabotu MVU piekļuvi informācijas un komunikāciju tehnoloģijām un to efektīvu lietošanu

Transports

16

Dzelzceļi

17

Dzelzceļi (TEN-T)

18

Mobilie sliežu aktīvi

19

Mobilie sliežu aktīvi (TEN-T)

20

Autoceļi

21

Autoceļi (TEN-T)

22

Valsts nozīmes ceļi

23

Reģionālas/vietējas nozīmes ceļi

24

Velosipēdistu celiņi

25

Pilsētas transports

26

Kombinētais transports

27

Kombinētais transports (TEN-T)

28

Inteliģentas transporta sistēmas

29

Lidostas

30

Ostas

31

Iekšzemes ūdensceļi (reģionālas un vietējas nozīmes)

32

Iekšzemes ūdensceļi (TEN-T)

Enerģētika

33

Elektroenerģija

34

Elektroenerģija (TEN-E)

35

Dabasgāze

36

Dabasgāze (TEN-E)

37

Naftas produkti

38

Naftas produkti (TEN-E)

39

Atjaunojamā enerģija: vējš

40

Atjaunojamā enerģija: saules enerģija

41

Atjaunojamā enerģija: biomasa

42

Atjaunojamā enerģija: hidroelektroenerģija, ģeotermālā enerģija un citas

43

Energoefektivitāte, koģenerācija, enerģijas pārvaldība

Vides aizsardzība un risku novēršana

44

Sadzīves un rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana

45

Ūdens (dzeramā ūdens) apsaimniekošana un sadale

46

Ūdens (notekūdeņu) attīrīšana

47

Gaisa kvalitāte

48

Integrēta piesārņojuma novēršana un kontrole

49

Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām

50

Rūpniecībā izmantotās un piesārņotās zemes rehabilitācija

51

Bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības popularizēšana (arī Natura 2000)

52

Tīra pilsētas transporta veicināšana

53

Risku novēršana (tostarp tādu plānu un pasākumu veidošana un ieviešana, kas vērsti uz dabas un tehnoloģijas risku novēršanu un pārvaldību)

54

Citi pasākumi dabas aizsardzībai un risku novēršanai

Tūrisms

55

Dabas vērtību popularizēšana

56

Dabas mantojuma aizsardzība un attīstība

57

Cita palīdzība tūrisma pakalpojumu uzlabošanai

Kultūra

58

Kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana

59

Kultūras infrastruktūras attīstīšana

60

Cita palīdzība kultūras pakalpojumu uzlabošanai

Pilsētu un lauku reģenerācija

61

Integrēti projekti pilsētu un lauku reģenerācijai

Darbinieku un firmu, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās spēju palielināšana

62

Mūžizglītības sistēmu un stratēģiju izstrāde uzņēmumos; apmācība un pakalpojumi darba ņēmējiem, lai palielinātu viņu spēju pielāgoties pārmaiņām; uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana

63

Inovatīvu un produktīvāku darba organizācijas paņēmienu izstrāde un izplatīšana

64

Īpašu pakalpojumu izstrāde nodarbinātībai, apmācībai un atbalstam saistībā ar nozaru un uzņēmumu restrukturizāciju, kā arī tādu sistēmu izstrāde, ar kuru palīdzību paredzēt ekonomiskās pārmaiņas un nākotnes prasības attiecībā uz darba vietām un prasmēm

Uzlabota piekļuve nodarbinātībai un ilgtspējība

65

Darba tirgus iestāžu modernizācija un stiprināšana

66

Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū

67

Pasākumi aktīvas novecošanas un darba mūža pagarināšanas veicināšanai

68

Atbalsts pašnodarbinātībai un jaunu uzņēmumu dibināšanai

69

Pasākumi, lai uzlabotu sieviešu piekļuvi nodarbinātībai un palielinātu sieviešu ilgtspējīgu dalību un panākumus nodarbinātībā, lai darba tirgū samazinātu segregāciju uz dzimumpiederības pamata, kā arī saskaņotu darbu un privāto dzīvi, piemēram, atvieglojot piekļuvi bērnu aprūpei un apgādājamo aprūpei

70

Konkrēta rīcība, lai palielinātu migrantu līdzdalību darba tirgū un tādējādi stiprinātu šo personu sociālo integrāciju

Nelabvēlīgākā situācijā esošu personu sociālās integrācijas uzlabošana

71

Iespējas cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā, integrēties un atkal iekļauties darba tirgū; diskriminācijas apkarošana attiecībā uz piekļuvi darba tirgum un karjeras virzību, kā arī dažādības akceptēšanas sekmēšana darbavietā

Cilvēkkapitāla uzlabošana

72

Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un apmācības sistēmās, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību darba tirgum, atjauninātu pedagoģiskā personāla iemaņas saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku

73

Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības darbībās visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu skolu nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi pamata, profesionālajai un augstākajai izglītībai un apmācībai un lai uzlabotu tās kvalitāti

74

Cilvēku potenciāla attīstība pētniecības un inovāciju jomā, jo īpaši ar pēcdiploma studiju un pētnieku apmācības palīdzību un ar sadarbības pasākumiem starp universitātēm, pētniecības centriem un uzņēmumiem

Ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā

75

Izglītības infrastruktūra

76

Veselības infrastruktūra

77

Bērnu aprūpes infrastruktūra

78

Mājokļu infrastruktūra

79

Cita sociālā infrastruktūra

Mobilizēšanās reformām nodarbinātības un sociālās integrācijas jomā

80

Partnerību, paktu un iniciatīvu veicināšana, izmantojot attiecīgo ieinteresēto personu tīklus

Iestāžu organizatoriskās spējas stiprināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī

81

Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes uzlabošanai, uzraudzība un izvērtēšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī, spēju veidošanai attiecībā uz politikas un programmu nodrošināšanu

Tādu papildizmaksu samazināšana, kas kavē attālāko reģionu attīstību

82

Ikvienu tādu papildizmaksu kompensēšana, kas radušās saistībā ar nepietiekamu pieejamību un teritoriālo fragmentāciju

83

Konkrēta rīcība, kas vērsta uz tādu papildizmaksu kompensēšanu, kas radušās saistībā ar tirgus faktoru apjomu

84

Atbalsts tādu papildizmaksu kompensēšanai, kas radušās saistībā ar klimatiskajiem apstākļiem un reljefa problēmām

Tehniskā palīdzība

85

Sagatavošana, īstenošana, uzraudzība un pārbaude

86

Vērtēšana un izpēte; informācija un saziņa2. TABULA:  KODI, KAS ATTIECAS UZ FINANSĒŠANAS VEIDU

Kods

Finansēšanas veids

01

Neatmaksājams atbalsts

02

Atbalsts (aizdevumi, procentu subsīdijas, garantijas)

03

Riska kapitāls (līdzdalība, riska kapitāla fonds)

04

Citi finansēšanas veidi3. TABULA:  KODI, KAS ATTIECAS UZ TERITORIJAS TIPU

Kods

Teritorijas tips

01

Pilsēta

02

Kalni

03

Salas

04

Mazapdzīvoti un īpaši mazapdzīvoti apvidi

05

Lauku apvidi (kas nav kalni, salas vai mazapdzīvoti un īpaši mazapdzīvoti apvidi)

06

Kādreizējās ES ārējās robežas (pēc 30.4.2004.)

07

Visattālākie reģioni

08

Pārrobežu sadarbības apvidi

09

Starpvalstu sadarbības apvidi

10

Starpreģionu sadarbības apvidi

00

Nepiemēro4. TABULA:  KODI, KAS ATTIECAS UZ SAIMNIECISKO DARBĪBU

Kods

Saimnieciskā darbība (1)

01

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

02

Zvejniecība

03

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

04

Tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu ražošana

05

Transportlīdzekļu aprīkojuma ražošana

06

Citur neminētas rūpniecības nozares

07

Enerģētiskā kurināmā ieguve

08

Elektroenerģijas, gāzes, siltuma un karstā ūdens piegāde

09

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

10

Pasts un telekomunikācijas

11

Transports

12

Būvniecība

13

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

14

Viesnīcas un restorāni

15

Finanšu starpniecība

16

Darbības ar nekustamo īpašumu, noma un uzņēmējdarbība

17

Valsts pārvalde

18

Izglītība

19

Veselības aizsardzība

20

Sociālais darbs, komunālie, sociālie un personiskie pakalpojumi

21

Ar vidi saistītas darbības

22

Citur neminēti pakalpojumi

00

Nepiemēro

(1)   Pamatojoties uz saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (NACE 1. izd.); 2001. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 29/2002, ar ko groza 1990. gada 9. oktobra Regulu (EEK) Nr. 3037/90.5. TABULA:  KODI, KAS ATTIECAS UZ ATRAŠANĀS VIETU

Kods

Atrašanās vieta (1)

 

Tā reģiona vai apvidus kods, kurā atrodas/tiek veikta darbība (NUTS līmenis (2)vai, ja vajadzīgs, cits, piemēram, pārrobežu, starvalstu, starpreģionu)

 
 
 
 
 
 

(1)   III pielikuma A tabulas 4. aile.

(2)   Šīs dimensijas kodus var atrast Teritoriālo vienību nomenklatūrā statistikai (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, NUTS), kas dota pielikumā 2003. gada 26. maija Regulai (EK) Nr. 1059/2003, kas grozīta ar 2005. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 1888/2005.

B daļa:   Kopienas ieguldījuma indikatīvs sadalījums pa kategorijām darbības programmā

Komisijas atsauces Nr.: …

Programmas nosaukums: …

Pēdējā Komisijas lēmuma datums par attiecīgo darbības programmu: …/…/…(euro)

(euro)

(euro)

1. dimensija

Prioritārie temati

2. dimensija

Finansēšanas veids

3. dimensija

Teritorijas tips

Kods (1)

Summa (2)

Kods (1)

Summa (2)

Kods (1)

Summa (2)

 
 
 
 
 
 

Kopā

 

Kopā

 

Kopā

 

(1)   Katras dimensijas kategorijām jānorāda kods, izmantojot standarta klasifikāciju.

(2)   Paredzamais Kopienas ieguldījumu apjoms katrai kategorijai.

C daļa:   Kopienas piešķīrumu kumulatīvs sadalījums pa kategorijām gada un noslēguma īstenošanas ziņojumā

Komisijas atsauces Nr.: …

Programmas nosaukums: …

Pēdējā Komisijas lēmuma datums par attiecīgo darbības programmu: …/…/…1.–5. dimensijas kodu kombinācija

Kods (1)

1. dimensija

Prioritārie temati

Kods (1)

2. dimensija

Finansēšanas veids

Kods (1)

3. dimensija

Teritorijas tips

Kods (1)

4. dimensija

Saimnieciskā darbība

Kods (1)

5. dimensija

Atrašanās vieta

Summa (2)

 
 
 
 
 
 

Kopā

 

(1)   Katras dimensijas kategorijām jānorāda kods, izmantojot standarta klasifikāciju.

(2)   Piešķirtā Kopienas ieguldījumu summa katrai kategoriju kombinācijai.

▼M1
III PIELIKUMS

DARBĪBU DATU SARAKSTS, KO PĒC KOMISIJAS PIEPRASĪJUMA TAI NOSŪTA, LAI VEIKTU 14. PANTĀ PAREDZĒTĀS DOKUMENTU PĀRBAUDES UN PĀRBAUDES UZ VIETAS

A.   Darbību dati (uz vienu apstiprinājuma lēmumu saskaņā ar grozījumiem)1.

Darbības programmas CCI kods

2.

Prioritārā temata numurs

3.

Fonda nosaukums

4.

Tā reģiona vai apgabala kods, kurā atrodas/tiek veikta darbība (NUTS līmenis vai, ja vajadzīgs, cits)

5.

Sertifikācijas iestāde

6.

Vadošā iestāde

7.

Starpniekinstitūcija, kas deklarē izdevumus sertifikācijas iestādei, ja to piemēro

8.

Darbības īpašais koda numurs

9.

Īss darbības apraksts

10.

Darbības sākšanas datums

11.

Darbības pabeigšanas datums

12.

Struktūra, kas izsniedz apstiprinājuma lēmumu

13.

Apstiprināšanas datums

14.

Atbalsta saņēmēja atsauce

15.

Valūta (ja tā nav euro)

16.

 

17.

Atbilstīgo izdevumu kopsumma, ko maksā atbalsta saņēmēji

18.

Attiecīgais valsts ieguldījums

19.

 

B.   Izdevumi, kas deklarēti par darbību20.

Pēdējā pieteikuma darbības izdevumu atmaksai iekšējais atsauces numurs

21.

Datums, kad pēdējais pieteikums darbības izdevumu atmaksai ievadīts uzraudzības sistēmā

22.

Atbilstīgo izdevumu kopsumma, kuru samaksājuši atbalsta saņēmēji un kas deklarēta pēdējā pieteikumā darbības izdevumu atmaksai, kas ievadīta uzraudzības sistēmā

23.

Atbilstīgo izdevumu kopsumma, kuru samaksājuši atbalsta saņēmēji un par ko sastādīti pieteikumi izdevumu atmaksai

24.

Detalizētu prasības pamatojuma dokumentu atrašanās vieta, ja tie neatrodas pie atbalsta saņēmēja

25.

Ar ERAF saistīti izdevumi darbības programmām, kam līdzfinansējumu nodrošina ESF (1)

26.

Ar ESF saistīti izdevumi darbības programmām, kam līdzfinansējumu nodrošina ERAF (2)

27.

Atbilstīgo apgabalu blakusesošajos apgabalos veiktie izdevumi (pārrobežu sadarbība) (3)

28.

Izdevumi, ko sedz partneri, kuri neatrodas apgabalā (starpvalstu sadarbība) (4)

29.

Ārpus Kopienas veiktie izdevumi (pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu sadarbība) (5)

30.

Par zemes iegādi veiktie izdevumi (6)

31.

Mājokļu izdevumi (7)

32.

Izdevumi saistībā ar netiešajām izmaksām/pieskaitāmajām izmaksām, kas deklarēti, pamatojoties uz vienotu likmi, vienotas likmes izmaksas, ko aprēķina, piemērojot vienības izmaksu standartshēmu un vienreizējos maksājumus (8)

33.

Ieņēmumi, ko atskaita no darbības izdevumiem un iekļauj izdevumu deklarācijā un maksājuma pieteikumā

34.

Finanšu korekcijas, ko atskaita no darbības izdevumiem un iekļauj izdevumu deklarācijā un maksājuma pieteikumā

35.

Atbilstīgo izdevumu kopsumma (euro), ko deklarē par darbību, un attiecīgais valsts ieguldījums, kuru iekļauj izdevumu deklarācijā, ko sertifikācijas iestāde nosūta Komisijai

36.

Atbilstīgo izdevumu kopsumma (valsts valūtā), ko deklarē par darbību, un attiecīgais valsts ieguldījums, kuru iekļauj izdevumu deklarācijā, ko sertifikācijas iestāde nosūta Komisijai

37.

Datums, kad sertifikācijas iestāde sagatavojusi pēdējo izdevumu deklarāciju, kurā iekļauti saistībā ar darbību veiktie izdevumi

38.

Saskaņā ar 13. panta 2. punkta b) apakšpunktu veikto pārbaužu datums

39.

Saskaņā ar 16. panta 1. punktu veikto revīziju datums

40.

Struktūra, kas veic revīziju vai pārbaudi

41.

 

(1)   25. ailē dati jānorāda par darbības programmām, kas saņem ESF līdzfinansējumu, ja tiek izmantota Regulas (EK) Nr. 1083/2006 34. panta 2. punktā vai Regulas (EK) Nr. 1080/2006 8. pantā minētā iespēja.

(2)   26. ailē dati jānorāda par darbības programmām, kas saņem ERAF līdzfinansējumu, ja tiek izmantota Regulas (EK) Nr. 1083/2006 34. panta 2. punktā vai Regulas (EK) Nr. 1080/2006 8. pantā minētā iespēja.

(3)   Regulas (EK) Nr. 1080/2006 21. panta 1. punkts.

(4)   Regulas (EK) Nr. 1080/2006 21. panta 2. punkts.

(5)   Regulas (EK) Nr. 1080/2006 21. panta 3. punkts.

(6)   Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

(7)   Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 2. punkta c) apakšpunkts.

(8)   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. pants un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1081/2006 11. pants (OV L 210, 31.7.2006., 12. lpp.).

▼C1
IV PIELIKUMS

TEHNISKIE PARAMETRI PĒC NEJAUŠĀS IZLASES PRINCIPA VEIKTAI STATISTIKAS PARAUGU ATLASEI SASKAŅĀ AR 17. PANTU (“PARAUGU ATLASE”)

1. Izmantojot nejaušās izlases metodi statistikas paraugu atlasei, parauga revīzijas rezultāti ļauj izdarīt secinājumus par vispārējiem izdevumiem, no kuriem paraugs atlasīts, un tādējādi iegūt garantiju par vadības un kontroles sistēmu funkcionēšanu.

2. Garantiju par sistēmu funkcionēšanu nosaka pēc tā, cik lielā mērā var uzticēties sistēmu revīzijas secinājumiem un darbību revīzijai, atlasot statistikas paraugu pēc nejaušās izlases metodes. Lai iegūtu augsta līmeņa garantiju, t. i., ar samazinātu revīzijas risku, revīzijas iestāde apvieno sistēmu revīzijas un darbību revīzijas rezultātus. Revīzijas iestāde vispirms izvērtē sistēmu drošumu (augsts, vidējs vai zems), ņemot vērā sistēmu revīzijas rezultātus, un tad nosaka paraugu atlases tehniskos parametrus, īpaši attiecībā uz uzticības līmeni un sagaidāmo kļūdu intensitāti. Dalībvalstis var arī izmantot atbilstības novērtējuma ziņojuma rezultātus, ko veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 2. punktu. No sistēmu revīzijas un darbību revīzijas iegūtajam apvienotajam garantijas līmenim jābūt augstam. Uzticības līmenim, ko izmanto paraugu atlases darbībām, jābūt vismaz 60 % un maksimālajam būtiskuma līmenim – 2 %. Ja sistēmas drošums novērtēts kā zems, tad uzticības līmenim atlases darbībām jābūt vismaz 90 %. Revīzijas iestāde gada kontroles ziņojumā apraksta veidu, kādā iegūta garantija.

3. Vadības un kontroles sistēmu drošumu nosaka, izmantojot revīzijas iestādes noteiktos kritērijus sistēmu revīzijai, tostarp skaitliski izteiktu visu sistēmu svarīgo elementu novērtējumu, un norādot svarīgākās valsts iestādes un starpniekinstitūcijas, kas piedalās darbības programmas vadīšanā un kontrolē. Veiktā novērtējuma dokumentāciju glabā revīzijas lietā.

4. Ja vairākām līdzīgām darbības programmām, piemēram, viena fonda ietvaros, ir viena vadības un kontroles sistēma, tad saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 4. punktu visām programmām kopā var atlasīt vienu paraugu, kas garantē tādus pašus uzticības tehniskos parametrus un būtiskuma līmeņus, ņemot vērā tādu pašu sagaidāmo kļūdu intensitāti, kā norādīts iepriekš.

▼M1

5. Ja darbību skaits konkrētajā atsauces gadā nav bijis pietiekams, lai izmantotu statistikas metodi, kas paredz atlasīt paraugus pēc nejaušās izlases principa, drīkst izmantot ar statistiku nesaistītu metodi. Piemērotajai metodei jānodrošina paraugu atlase pēc nejaušās izlases principa. Parauga lielums jānosaka, ievērojot sistēmas uzticamības līmeni, un tam jābūt pietiekamam, lai ļautu revīzijas iestādei izdarīt pamatotus secinājumus (piemēram, ar augstu parauga uzticamības garantiju) par sistēmas efektīvu funkcionēšanu.

▼C1
V PIELIKUMS

PARAUGS REVĪZIJAS STRATĒĢIJAI SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) NR. 1083/2006 62. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTU

1.   IEVADS

 Identificē revīzijas iestādi, kas atbild par revīzijas stratēģijas izstrādi, un citas struktūras, kas devušas ieguldījumu. Paskaidro revīzijas stratēģijas izstrādes procedūru.

 Precizē revīzijas stratēģijas vispārējos mērķus.

 Paskaidro revīzijas iestādes un citu tādu struktūru funkcijas un atbildību, kuru pienākums ir veikt revīziju.

 Norāda, ka revīzijas iestāde ir neatkarīga no vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes.

 Revīzijas iestāde apstiprina, ka struktūrām, kas veic revīziju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 3. punktu, ir nepieciešamā funkcionālā neatkarība.

2.   JURIDISKAIS PAMATS UN DARBĪBAS JOMA

 Norāda valsts reglamentējošos noteikumus, kas ietekmē revīzijas iestādi un tās funkcijas.

 Norāda laika posmu, uz ko attiecas stratēģija.

 Norāda fondus, programmas un apgabalus, uz ko attiecas stratēģija.

3.   METODIKA

 Norāda revīzijas metodiku, kas jāievēro, ņemot vērā starptautiski pieņemtos revīzijas standartus (tostarp INTOSAI, IFAC un IIA, bet ne tikai), revīzijas rokasgrāmatas un citus īpašus dokumentus.

4.   REVĪZIJAS PIEEJA UN PRIORITĀTES

 Būtiskuma slieksnis plānošanai un ziņošanai par trūkumiem.

 Norāda veicamās revīzijas tipu (sistēmu revīzija, darbību revīzija).

  Attiecībā uz sistēmu revīziju:

 

a) precizē struktūru vai struktūras, kas atbild par revīzijas darbu;

b) precizē struktūras, kurās veic revīziju;

c) norāda ikvienu horizontālu jautājumu, uz ko attiecas sistēmu revīzija, piemēram, publiskais iepirkums, valsts atbalsts, vides prasības, vienlīdzīgas iespējas un IT sistēmas.

  Attiecībā uz darbību revīziju:

 

a) precizē struktūru vai struktūras, kas atbild par revīzijas darbu;

b) precizē kritērijus, lai konstatētu garantijas līmeni, ko iegūst no sistēmu revīzijas, un atsauces uz dokumentiem, ko izmanto, piemērojot 17. pantā noteikto paraugu atlases metodiku;

c) precizē procedūru, lai noteiktu pasākumus, kas jāveic gadījumos, kad tiek konstatētas būtiskas kļūdas.

 Norāda un pamato prioritātes un revīzijas mērķus, kas noteikti visam plānošanas periodam.

 Paskaidro sasaisti starp riska novērtējuma rezultātiem un plānoto revīzijas darbu.

 Sniedz indikatīvu revīzijas grafiku par revīzijas uzdevumiem nākamajam gadam tabulas veidā.

5.   RISKA NOVĒRTĒJUMS

 Norāda ievērotās procedūras, tostarp apjomu, kādā ņemti vērā struktūru un sistēmu iepriekšējo revīziju rezultāti (piemēram, revīzijas laikā no 2000. līdz 2006. gadam, revīzijas darbs atbilstības novērtēšanai).

 Norāda attiecīgo vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un starpniekinstitūcijas.

 Norāda vērā ņemtos riska faktorus, tostarp ikvienu horizontālo jautājumu, kas identificēts kā riska joma.

 Norāda rezultātus, kas iegūti, identificējot un nosakot prioritātes attiecībā uz svarīgākajām struktūrām, procesiem, kontroli un programmām, un revīzijas prioritāros virzienus.

6.   PAĻAUŠANĀS UZ CITU STRUKTŪRU DARBU

 Norāda, kādā apjomā atsevišķu sastāvdaļu revīziju veic citi revidenti un kādā mērā var paļauties uz šo darbu.

 Paskaidro, kā revīzijas iestāde nodrošina citas revīzijas struktūras veiktā darba kvalitāti, ņemot vērā starptautiski pieņemtos revīzijas standartus.

7.   RESURSI

 Norāda plānotos piešķirtos resursus vismaz nākamajam gadam.

8.   ZIŅOJUMA SNIEGŠANA

 Norāda iekšējas ziņojuma sniegšanas procedūras, piemēram, provizorisko un galīgo revīzijas ziņojumu, un tās struktūras tiesības tikt uzklausītai un sniegt paskaidrojumu pirms galīgā viedokļa pieņemšanas, kurā plāno veikt revīziju.
VI PIELIKUMS

GADA KONTROLES ZIŅOJUMA PARAUGS SASKAŅĀ AR PADOMES REGULAS (EK) NR. 1083/2006 62. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTA I) DAĻU UN ŠĪS REGULAS 18. PANTA 2. PUNKTU

1.   IEVADS

 Norāda atbildīgo revīzijas iestādi un citas struktūras, kas iesaistītas ziņojuma sagatavošanā.

 Norāda, kurā 12 mēnešu (atsauces) periodā tika veikta paraugu atlase pēc nejaušās izlases principa.

 Identificē ziņojumā ietverto(-ās) darbības programmu(-as) un tās(-o) vadošās un sertifikācijas iestādes. Ja ziņojums attiecas uz vairāk nekā vienu programmu vai fondu, informāciju norāda atsevišķi par katru programmu un fondu.

 Apraksta pasākumus, kas veikti, lai sagatavotu ziņojumu.

2.   IZMAIŅAS VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMĀS

 Norāda visas būtiskās izmaiņas vadības un kontroles sistēmās, par kurām informēta revīzijas iestāde, salīdzinājumā ar aprakstu, kas sniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 1. punktu, un šo izmaiņu piemērošanas datumus.

3.   IZMAIŅAS REVĪZIJAS STRATĒĢIJĀ

 Norāda visas izmaiņas, kas veiktas vai ierosinātas revīzijas stratēģijā, un to iemeslus.

4.   SISTĒMU REVĪZIJA

 Norāda struktūras, kas veikušas sistēmu revīziju, tostarp pašu revīzijas iestādi.

 Apkopo veikto revīziju sarakstu (par struktūrām, kurās veikta revīzija).

 Apraksta revīziju atlases principus, ievērojot revīzijas stratēģiju.

 Apraksta galvenos konstatējumus un secinājumus, kas iegūti, īstenojot revīzijas attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām un to darbību, tostarp arī konstatējumus un secinājumus attiecībā uz vadības pārbaužu pietiekamību, sertifikācijas un revīzijas liecību procedūrām, uzdevumu atbilstīgu nošķiršanu un atbilstību Kopienas prasībām un politikai.

 Norāda to, vai atklātās problēmas bija sistēmiskas, un veiktos pasākumus, ieskaitot neatbilstīgu izdevumu un ar tiem saistīto finanšu korekciju summu.

5.   PARAUGAM ATLASĪTO DARBĪBU REVĪZIJA

 Norāda struktūras, kas veikušas paraugam atlasīto darbību revīziju, tostarp revīzijas iestādi.

 Apraksta parauga(-u) atlases pamatojumu.

 Norāda būtiskuma līmeni un, statistikas parauga atlases gadījumā, piemēroto ticamības līmeni un intervālu, ja to piemēro.

 Sagatavo apkopojošu tabulu (sk. turpmāk), kas sadalīta pa programmām un fondiem, norādot atbilstīgos izdevumus, kas deklarēti Komisijai kalendārā (atsauces) gada laikā (kas beidzas revīzijas periodā), revidēto izdevumu summu un revidētos izdevumus, kas izteikti procentos, attiecībā pret kopējiem atbilstīgajiem izdevumiem, kas deklarēti Komisijai (gan par pēdējo kalendāro gadu, gan kumulatīvi). Informāciju, kas attiecas uz paraugu atlasi, kas veikta pēc nejaušās izlases principa, un informāciju, kas attiecas uz citu paraugu atlasi, norāda atsevišķi.

 Apraksta revīzijas svarīgākos rezultātus, īpaši norādot neatbilstīgo izdevumu summu un kļūdu īpatsvaru, kas noteikts pēc nejaušās izlases principa atlasīto paraugu revīzijā.

 Norāda secinājumus, kas gūti, analizējot vadības un kontroles sistēmu efektivitātes revīziju rezultātus.

 Informē par neatbilstību pārraudzību, tostarp iepriekšējos ziņojumos iekļautu kļūdu intensitāti.

 Norāda to, vai atklātās problēmas bija sistēmiskas, un veiktos pasākumus, ieskaitot neatbilstīgu izdevumu un ar tiem saistīto finanšu korekciju summu.

6.   KOORDINĀCIJA STARP REVĪZIJAS STRUKTŪRĀM UN REVĪZIJAS IESTĀDES VEIKTĀ UZRAUDZĪBA

 Apraksta koordinācijas procedūras starp dažādām valsts revīzijas struktūrām un pašu revīzijas iestādi (ja tādas piemēro).

 Apraksta uzraudzības procedūras, ko revīzijas iestāde piemēro citām revīzijas struktūrām (ja tādas piemēro).

7.   IEPRIEKŠĒJO GADU REVĪZIJAS DARBĪBAS PĀRRAUDZĪBA

 Informē par neizpildītu revīzijas ieteikumu pārraudzību un pārraudzību attiecībā uz iepriekšējos gados veiktas sistēmu revīzijas un darbību revīzijas rezultātiem.

8.   CITA INFORMĀCIJA (JA TĀDU PIEMĒRO)

9.   TABULA PAR DEKLARĒTIEM IZDEVUMIEM UN PARAUGAM ATLASĪTO DARBĪBU REVĪZIJUFonds

Atsauce

(KIK numurs)

Programma

Atsauces gadā deklarētie izdevumi

Izdevumi, par kuriem atsauces gadā veica revīziju, atlasot paraugus pēc nejaušās izlases principa

Neatbilstīgo izdevumu summa un procenti (kļūdu intensitāte) pēc nejaušās izlases principa veiktajā paraugu atlasē (3)

Citi izdevumi, par kuriem tika veikta revīzija (4)

Neatbilstīgo izdevumu summa citos paraugam atlasītos izdevumos

Kopējie izdevumi, ko deklarē kumulatīvi

Kopējie izdevumi, kuru revīziju veic kumulatīvi, un kas izteikti procentos no kopējiem izdevumiem, kas deklarēti kumulatīvi

 
 
 
 

 (1)

 (2)

Summa

%

 (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   To izdevumu summa, par ko veikta revīzija.

(2)   Izdevumi, par ko veikta revīzija, izteikti procentos, attiecībā pret izdevumiem, kas deklarēti Komisijai atsauces gadā.

(3)   Ja pēc nejaušās izlases principa veiktā paraugu atlase attiecas uz vairāk kā vienu fondu vai programmu, sniedz informāciju par visu paraugu.

(4)   Izdevumi no papildparauga un izdevumi saistībā ar paraugu atlasi, kas veikta pēc nejaušās izlases principa, gadā, kas nav atsauces gads.
VII PIELIKUMS

IKGADĒJĀ ATZINUMA PARAUGS SASKAŅĀ AR PADOMES REGULAS (EK) NR. 1083/2006 62. PANTA 1. PUNKTA D) APAKŠPUNKTA II) DAĻU UN ŠĪS REGULAS 18. PANTA 2. PUNKTU

Eiropas Komisijas … ģenerāldirektorātam

IEVADS

Es, apakšā parakstījies, kas pārstāvu … (dalībvalsts norīkotās struktūras nosaukums), esmu pārbaudījis vadības un kontroles sistēmu funkcionēšanu darbības programmā … (darbības programmas nosaukums, KIK koda numurs, periods), lai sniegtu atzinumu par to, vai sistēmu darbība ir efektīva, un lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to pietiekamu garantiju tam, ka attiecīgie darījumi veikti likumīgi un pareizi.

PĀRBAUDES DARBĪBAS JOMA

Pārbaude tika veikta saskaņā ar revīzijas stratēģiju attiecībā uz šo programmu laika posmā no … (gada). 1. jūlija līdz 30. jūnijam, un par to tika sagatavots ziņojums, kas sniegts pievienotajā gada kontroles ziņojumā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļu.

Vai nu

Pārbaudes darbības jomai nav noteikti nekādi ierobežojumi.

Vai

Pārbaudes darbības jomai noteikti šādi ierobežojumi, kas attiecas uz:

a) 

b) 

c) utt.

(Norāda visa veida ierobežojumus pārbaudes darbības jomai, piemēram, ikvienu sistēmas problēmu, trūkumus vadības un kontroles sistēmā, pamatojuma dokumentu trūkumu, lietas, kas tiek izskatītas tiesā, u.tml., aplēses par izdevumu summām un to ietekmi uz Kopienas ieguldījumu. Ja revīzijas iestāde neuzskata, ka ierobežojumi ietekmē galīgos deklarētos izdevumus, tas ir jānorāda.)

ATZINUMS

Vai nu

(Atzinums bez iebildumiem)

Pamatojoties uz iepriekš minēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: minētā perioda laikā vadības un kontroles sistēma, kas izveidota programmai … (darbības programmas nosaukums, KIK koda numurs, periods), atbilda piemērošanas prasībām, kas noteiktas Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58.–62. pantā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 3. iedaļā, un to darbība bija efektīva, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to pietiekamu garantiju tam, ka attiecīgie darījumi veikti likumīgi un pareizi.

Vai

(Atzinums ar iebildumiem)

Pamatojoties uz iepriekš minēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: minētā perioda laikā vadības un kontroles sistēmas, kas izveidotas programmai … (darbības programmas nosaukums, KIK koda numurs, periods), atbilda piemērošanas prasībām, kas noteiktas Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58.–62. pantā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 3. iedaļā, un to darbība bija efektīva, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to pietiekamu garantiju tam, ka attiecīgie darījumi veikti likumīgi un pareizi, izņemot šādus aspektus … ( 24 ):

Mani apsvērumi tam, ka šis(-ie) sistēmu aspekts(-i) neatbilda prasībām un/vai nedarbojās tā, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju par Komisijai iesniegto izdevumu deklarāciju pareizību, ir šādi: … ( 25 ).

Saskaņā ar manām aplēsēm iebilduma (iebildumu) ietekme ir … no kopējiem deklarētajiem izdevumiem. Tādējādi ietekmētais Kopienas ieguldījums ir … .

Vai

(Negatīvs atzinums)

Pamatojoties uz iepriekš minēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: minētā perioda laikā vadības un kontroles sistēma, kas izveidota programmai … (darbības programmas nosaukums, KIK koda numurs, periods), neatbilda piemērošanas prasībām, kas noteiktas Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58.–62. pantā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 3. iedaļā, un to darbība nebija efektīva, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas, un līdz ar to nesniedz pietiekamu garantiju tam, ka attiecīgie darījumi veikti likumīgi un pareizi.

Šo negatīvo atzinumu pamato … ( 26 )Datums

Paraksts
VIII PIELIKUMS

NOSLĒGUMA KONTROLES ZIŅOJUMA UN NOSLĒGUMA DEKLARĀCIJAS PARAUGS DARBĪBAS PROGRAMMĀM SASKAŅĀ AR PADOMES REGULAS (EK) Nr. 1083/2006 62. PANTA 1. PUNKTA E) APAKŠPUNKTU UN ŠĪS REGULAS 18. PANTA 3. PUNKTU

A daļa:   Finanšu kontroles ziņojuma paraugs

1.   IEVADS

 Norāda atbildīgo revīzijas iestādi un citas struktūras, kas iesaistītas ziņojuma sagatavošanā.

 Norāda, pēdējo atsauces periodu, kurā tika veikta paraugu atlase pēc nejaušās izlases principa.

 Identificē darbības programmu(-as), uz ko attiecas ziņojums, un, attiecīgā gadījumā, tās(-o) vadošo iestādi un sertifikācijas iestādi, norādot informāciju atsevišķi par katru fondu un programmu.

 Apraksta pasākumus, kas veikti, lai sagatavotu ziņojumu.

2.   IZMAIŅAS VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMĀS UN REVĪZIJAS STRATĒĢIJĀ ( 27 )

 Norāda visas būtiskās izmaiņas vadības un kontroles sistēmās, par kurām informēta revīzijas iestāde, salīdzinājumā ar aprakstu, kas sniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 1. punktu, un šo izmaiņu piemērošanas datumus.

 Norāda ikvienas izmaiņas, kas veiktas revīzijas stratēģijā, un to iemeslus.

3.   KOPSAVILKUMS PAR REVĪZIJĀM, KAS VEIKTAS SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1083/2006 62. PANTA 1. PUNKTA A) UN B) APAKŠPUNKTU UN ŠĪS REGULAS 17. PANTU

Attiecībā uz sistēmu revīziju:

 norāda struktūras, kas veikušas sistēmu revīziju, tostarp pašu revīzijas iestādi;

 apkopo sarakstu par veiktajām revīzijām: struktūras, kurās veica revīziju, un revīzijas gads;

 apraksta revīziju atlases principus, ievērojot revīzijas stratēģiju ( 28 );

 apraksta galvenos konstatējumus un secinājumus, kas iegūti, īstenojot revīzijas attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām un to darbību, tostarp arī konstatējumus un secinājumus attiecībā uz vadības pārbaužu pietiekamību, sertifikācijas un revīzijas liecību procedūrām, uzdevumu atbilstīgu nošķiršanu un atbilstību Kopienas prasībām un politikai (28) ;

 norāda to, vai atklātās problēmas bija sistēmiskas, un veiktos pasākumus, ieskaitot neatbilstīgu izdevumu un ar tiem saistīto finanšu korekciju summu (28) .

Attiecībā uz darbību revīziju:

 norāda struktūras, kas veikušas paraugam atlasīto darbību revīziju, tostarp pašu revīzijas iestādi;

 apraksta parauga(-u) atlases pamatojumu;

 norāda būtiskuma līmeni un, statistikas parauga atlases gadījumā, piemēroto ticamības līmeni un intervālu, ja to piemēro;

 apraksta revīzijas svarīgākos rezultātus, īpaši norādot neatbilstīgo izdevumu summu un kļūdu īpatsvaru, kas noteikts pēc nejaušās izlases principa atlasīto paraugu revīzijā (28) ;

 norāda secinājumus, kas gūti, analizējot vadības un kontroles sistēmu efektivitātes revīziju rezultātus;

 informē par neatbilstību pārraudzību, tostarp iepriekšējos ziņojumos iekļautu kļūdu intensitāti;

 norāda to, vai atklātās problēmas bija sistēmiskas, un veiktos pasākumus, ieskaitot neatbilstīgu izdevumu un ar tiem saistīto finanšu korekciju summu (28) .

4.   REVĪZIJAS DARBĪBAS PĀRRAUDZĪBA

 Informē par sistēmu revīzijas un darbību revīzijas rezultātu pārraudzību.

5.   PAPILDU DARBS, KO VEIC REVĪZIJAS IESTĀDE, SAGATAVOJOT NOSLĒGUMA DEKLARĀCIJU

 Apkopo vadošās un sertifikācijas iestādes un starpniekinstitūciju noslēguma procedūru revīzijas.

 Apkopo pārbaudes rezultātus par parādnieku virsgrāmatu, ko glabā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. panta f) apakšpunktu.

 Apkopo atkārtotas kontroles rezultātus par deklarēto summu precizitāti attiecībā uz pamatojuma dokumentiem.

 Apkopo citu valsts vai Kopienas revīzijas struktūru ziņojumu pārbaužu rezultātus (norādot dalījumā pa kategorijām, kuri ziņojumi ir saņemti un pārbaudīti).

 Apkopo pārbaudes rezultātus par informāciju, kas attiecas uz revīzijas konstatējumu un ziņoto neatbilstību pārraudzību.

 Apkopo pārbaužu rezultātus par papilddarbu, ko veikusi vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde, lai varētu sagatavot atzinumu bez iebildumiem.

 Cits.

6.   IEROBEŽOJUMI, KO REVĪZIJAS IESTĀDE NOSAKA PĀRBAUDES DARBĪBAS JOMAI

 Detalizēti ziņo par faktoriem, kas ierobežo revīzijas iestādes veiktās pārbaudes darbības jomu ( 29 ).

 Norāda aplēses par izdevumu summām un Kopienas ieguldījumu, kas tiek ietekmēts.

7.   ZIŅOJUMS PAR NEATBILSTĪBĀM

 Apstiprina, ka procedūra neatbilstību ziņošanai un pārraudzībai, arī sistemātisku problēmu risināšanai, ir īstenota saskaņā ar normatīvām prasībām.

 Apstiprina, ka noslēguma ziņojumā par īstenošanu informācija par neatbilstībām ir pareiza saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 70. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

 Uzskaita gadījumus, kad neatbilstības uzskatāmas par sistemātiskām, un ietekmēto izdevumu summu.

8.   CITA INFORMĀCIJA (JA TĀDU PIEMĒRO)

9.   TABULA PAR DEKLARĒTIEM IZDEVUMIEM UN PARAUGAM ATLASĪTO DARBĪBU REVĪZIJUFonds

Atsauce

(KIK numurs)

Programma

Atsauces gadā deklarētie izdevumi

Izdevumi, par kuriem atsauces gadā veica revīziju, atlasot paraugus pēc nejaušās izlases principa

Neatbilstīgo izdevumu summa un procenti (kļūdu intensitāte) pēc nejaušās izlases principa veiktajā paraugu atlasē (3)

Citi izdevumi, par kuriem tika veikta revīzija (4)

Neatbilstīgo izdevumu summa citos paraugam atlasītos izdevumos

Kopējie izdevumi, ko deklarē kumulatīvi

Kopējie izdevumi, kuru revīziju veic kumulatīvi, un kas izteikti procentos no kopējiem izdevumiem, kas deklarēti kumulatīvi

 
 
 
 

 (1)

 (2)

Summa

%

 (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   To izdevumu summa, par ko veikta revīzija.

(2)   Izdevumi, par ko veikta revīzija, izteikti procentos, attiecībā pret izdevumiem, kas deklarēti Komisijai atsauces gadā.

(3)   Ja pēc nejaušās izlases principa veiktā paraugu atlase attiecas uz vairāk kā vienu fondu vai programmu, sniedz informāciju par visu paraugu.

(4)   Izdevumi no papildparauga un izdevumi saistībā ar paraugu atlasi, kas veikta pēc nejaušās izlases principa, gadā, kas nav atsauces gads.

B daļa:   Noslēguma deklarācija

Eiropas Komisijas …ģenerāldirektorātam

1.   IEVADS

Es, apakšā parakstījies, kas pārstāvu … (dalībvalsts noteiktās struktūras nosaukums), esmu pārbaudījis revīzijas darba rezultātus darbības programmā … (darbības programmas nosaukums, KIK koda numurs, periods), ko šai programmai veikusi revīzijas iestāde vai kas veikta tās atbildībā saskaņā ar revīzijas stratēģiju [un esmu veicis papilddarbu, ko uzskatīju par nepieciešamu]. Pārbaudes un veiktā papilddarba rezultāti apkopoti pievienotajā noslēguma kontroles ziņojumā (kurā arī ietverta informācija, kas nepieciešama gada kontroles ziņojumam par laika periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim). Esmu plānojis un veicis šo darbu, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka maksājuma pieteikums attiecībā uz Kopienas ieguldījuma noslēguma atlikumu darbības programmā ir pareizs un pamatots un ka attiecīgie darījumi, uz kuriem attiecas noslēguma deklarācija par izdevumiem, veikti likumīgi un pareizi.

2.   PĀRBAUDES DARBĪBAS JOMA

Pārbaude tika veikta saskaņā ar revīzijas stratēģiju attiecībā uz šo programmu, un ziņojums sniegts pievienotajā noslēguma kontroles ziņojumā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta e) apakšpunktu.

Vai nu

Pārbaudes darbības jomai nav noteikti nekādi ierobežojumi.

Vai

Pārbaudes darbības jomai noteikti šādi ierobežojumi, kas attiecas uz:

a) 

b) 

c) utt.

(Norāda visa veida ierobežojumus pārbaudes darbības jomai, piemēram, ikvienu sistēmas problēmu, trūkumus vadības un kontroles sistēmā, pamatojuma dokumentu trūkumu, lietas, kas tiek izskatītas tiesā, u.tml., aplēses par izdevumu summām un to ietekmi uz Kopienas ieguldījumu. Ja revīzijas iestāde neuzskata, ka ierobežojumi ietekmē galīgos deklarētos izdevumus, tas ir jānorāda.)

3.   NEATBILSTĪBAS UN KĻŪDU INTENSITĀTE

Vai nu

Revīzijas darbā konstatētie neatbilstību gadījumi un kļūdu intensitāte nav tāda, lai izslēgtu iespēju sniegt atzinumu bez iebildumiem, ņemot vērā to, ka vadošā iestāde tos risinājusi apmierinoši un tendence tiem atkārtoties arī ir apmierinoša.

Vai

Revīzijas darbā konstatētie neatbilstību gadījumi un kļūdu intensitāte, kā arī veids, kādā vadošā iestāde tos risinājusi, ir tādi, ka nevar sniegt atzinumu bez iebildumiem. Šo gadījumu saraksts sniegts noslēguma kontroles ziņojumā līdz ar norādēm par to iespējamo sistemātisko raksturu un problēmas apmēru. Kopējo deklarēto izdevumu un valsts ieguldījuma summas, ko tie var ietekmēt, ir attiecīgi … Tātad atbilstošais Kopienas ieguldījums, ko var ietekmēt, ir ….

4.   ATZINUMS

Vai nu

(Atzinums bez iebildumiem)

Ja pārbaudes darbības jomai nav noteikti ierobežojumi un neatbilstību gadījumi, kļūdu intensitāte un veids, kādā vadošā iestāde tos risinājusi, neizslēdz iespēju sniegt atzinumu bez iebildumiem.

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: noslēguma izdevumu deklarācija no visiem būtiskajiem viedokļiem sniedz patiesu priekšstatu par veiktajiem izdevumiem darbības programmas ietvaros, ka maksājuma pieteikums par Kopienas ieguldījuma noslēguma atlikumu attiecībā uz šo programmu ir spēkā un ka darījumi, uz kuriem attiecas noslēguma izdevumu deklarācija, veikti likumīgi un pareizi.

Vai

(Atzinums ar iebildumiem)

Ja pārbaudes darbības jomai noteiktie ierobežojumi un/vai neatbilstību gadījumi, kļūdu intensitāte un veids, kādā vadošā iestāde tos risinājusi, liek sniegt atzinumu ar iebildumiem, bet nav pamata sniegt nelabvēlīgu atzinumu par visiem attiecīgajiem izdevumiem.

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: noslēguma izdevumu deklarācija no visiem būtiskajiem viedokļiem sniedz patiesu priekšstatu par veiktajiem izdevumiem darbības programmas ietvaros, ka maksājuma pieteikums par Kopienas ieguldījuma noslēguma atlikumu attiecībā uz šo programmu ir pamatots un ka darījumi, uz kuriem attiecas noslēguma izdevumu deklarācija, veikti likumīgi un pareizi, izņemot attiecībā uz 2. punktā minētajiem jautājumiem un/vai 3. punktā minētajiem novērojumiem par kļūdu intensitāti un neatbilstību gadījumiem un veidu, kādā vadošā iestāde tos risina, kuru ietekme ir kvantitatīvi norādīta iepriekš. Saskaņā ar manām aplēsēm šo iebildumu ietekme ir … no kopējiem deklarētajiem izdevumiem. Tādējādi ietekmētais Kopienas ieguldījums ir …

Vai

(Negatīvs atzinums)

Ja pārbaudes darbības jomai noteikti būtiski ierobežojumi, kļūdu intensitāte un neatbilstību gadījumi un veids, kādā tos risina vadošā iestāde, ir tādi, ka nav iespējams panākt secinājumu par noslēguma izdevumu deklarācijas drošumu, neveicot ievērojamu papildu darbu.

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, īpaši ņemot vērā 2. punktā minētos jautājumus un/vai kļūdu intensitāti un neatbilstību gadījumus un faktu, ka vadošā iestāde tos nav risinājusi apmierinoši, kā ziņots 3. punktā, mans atzinums ir šāds: noslēguma izdevumu deklarācija no visiem būtiskajiem viedokļiem nesniedz skaidru priekšstatu par darbības programmā veiktajiem izdevumiem, tādējādi maksājumu pieteikums attiecībā uz Kopienas ieguldījuma noslēguma atlikumu šai programmai nav pamatots un darījumi, uz kuriem attiecas noslēguma izdevumu deklarācija, nav veikti likumīgi un pareizi.Datums

Paraksts
IX PIELIKUMS

DEKLARĀCIJAS PARAUGS DARBĪBAS PROGRAMMU DAĻĒJAI SLĒGŠANAI SASKAŅĀ AR 18. PANTA 5. PUNKTU

Eiropas Komisijas … ģenerāldirektorātam

Vadošā iestāde attiecībā uz programmu … (darbības programmas nosaukums, KIK koda numurs, periods) iesniegusi izdevumu deklarāciju, kas attiecas uz darbībām [pabeigtas … (datums, līdz kuram darbības tika pabeigtas)/pabeigtas laikā no … līdz … (datumi, kuru starplaikā darbības tika pabeigtas)], un piemēro daļēju slēgšanu attiecībā uz šīs programmas darbībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 88. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

Es, apakšā parakstījies, kas pārstāvu … (dalībvalsts norīkotās struktūras nosaukums), esmu pārbaudījis revīzijas darba rezultātus par šo programmu, kā izklāstīts gada kontroles ziņojumā un gada atzinumos, kuri sagatavoti saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta e) apakšpunkta i) un ii) daļu attiecībā uz … gadu(-iem),

esmu plānojis un veicis šo darbu, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, vai attiecīgā izdevumu deklarācija ir pareiza un pamatota un darījumi, uz kuriem attiecas izdevumu deklarācija, veikti likumīgi un pareizi.

Atzinums

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, mans viedoklis ir šāds: izdevumu deklarācija par pabeigtajām darbībām, ko iesniegusi vadošā iestāde attiecībā uz programmu … (darbības programmas nosaukums, KIK koda numurs, periods), lai daļēji noslēgtu programmu attiecībā uz darbībām [pabeigtas … / pabeigtas laikā no … līdz …], no visiem būtiskajiem viedokļiem sniedz patiesu priekšstatu par veiktajiem izdevumiem un attiecīgie darījumi ir veikti likumīgi un pareizi.Datums

Paraksts

▼M1
X PIELIKUMS

IZDEVUMU APSTIPRINĀJUMS UN DEKLARĀCIJA UN STARPPOSMA MAKSĀJUMA PIETEIKUMS

EIROPAS KOMISIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . attiecīgais fonds vai fondiIzdevumu apstiprinājums un deklarācija un maksājuma pieteikumsDarbības programmas nosaukums …Komisijas …Lēmums …Komisijas atsauces numurs (CCI kods): …Valsts atsauces numurs (ja tāds ir) …

APSTIPRINĀJUMSEs, apakšā parakstījies,pārstāvot sertifikācijas iestādi, ko norīkoja (1),ar šo apliecinu, ka visi pievienotajā pārskatā iekļautie izdevumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1083/2006 56. pantā noteiktajiem izdevumu atbilstības kritērijiem, un tos atbilstoši noteikumiem par valsts ieguldījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 78. pantu atbalsta saņēmēji ir veikuši, īstenojot darbības, kas izvēlētas saistībā ar darbības programmu.pēc (2)....20..un summas:euro (3)(precīza summa līdz divām zīmēm aiz komata)Pievienotā izdevumu deklarācija, kurā norādīts sadalījums pa prioritātēm, pamatojas uz kontiem, kas provizoriski noslēgti:....20..un ir šā apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa.Es arī apliecinu, ka darbības tiek īstenotas atbilstoši Lēmumā noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1083/2006 un jo īpaši ka:1) uzrādītie izdevumi atbilst spēkā esošiem Kopienas un valsts noteikumiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas izraudzītas finansēšanai saskaņā ar darbības programmai piemērojamiem kritērijiem un piemērojamiem Kopienas un valsts noteikumiem, jo īpaši:— noteikumiem par valsts atbalstu,— noteikumiem par publisko iepirkumu,— noteikumiem par valsts atbalsta avansa maksājumu pamatotību saskaņā ar EK Līguma 87. pantu par izdevumiem, ko trīs gados veicis atbalsta saņēmējs;2) izdevumu deklarācija ir pareiza, sastādīta, izmantojot ticamas uzskaites sistēmas, un tās pamatā ir pārbaudāmi apliecinošie dokumenti;3) attiecīgie darījumi ir likumīgi un atbilst noteikumiem, un procedūras ir ievērotas apmierinoši;4) izdevumu deklarācijā un maksājuma pieteikumā attiecīgajā gadījumā ņemtas vērā visas atgūtās summas (4) un procenti par kavētajiem maksājumiem, kas saņemti, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 70. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un ieņēmumi, kas radušies no darbībām, kuras finansētas saskaņā ar darbības programmu;5) attiecīgo darbību sadalījums ir saglabāts elektroniski un pēc pieprasījuma ir pieejams attiecīgajām Komisijas struktūrvienībām.Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 90. pantu apliecinošie dokumenti ir un būs pieejami vismaz trīs gadus pēc tam, kad Komisija būs slēgusi darbības programmu (neskarot īpašus nosacījumus, kas paredzēti minētās regulas 100. panta 1. punktā).Datums....20..Kompetentās iestādes nosaukums (ar lielajiem burtiem), zīmogs, amats un paraksts…(1) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 59. pantu norādīt administratīvo aktu par norīkošanu ar atbilstošām atsaucēm un datumu.(2) Atsauces datums atbilstoši Lēmumam.(3) Atbalsta saņēmēju atbilstīgo izdevumu kopsumma.(4) Regulas (EK) Nr, 1828/2006 20. panta 2.b punktu piemēro attiecībā uz valūtas kursu.

Izdevumu deklarācija pa prioritārajiem virzieniem. Starpposma maksājumsDarbības programmas numurs (CCI kods): …Programmas nosaukums: …Provizorisks kontu slēgšanas datums: …Datums, kurā dokuments nosūtīts Komisijai: …Apstiprināto atbilstīgo izdevumu kopsumma: …Prioritārais virziensPamatojums Kopienas ieguldījuma (valsts vai kopējā) aprēķināšanai (1)2007-2015Atbalsta saņēmēju atbilstīgo izdevumu kopsummaAttiecīgais valsts ieguldījums1. prioritārais virziens2. prioritārais virziens3. prioritārais virziensKopā — reģioniem, kuri nesaņem pārejas posma atbalstuKopā — reģioniem, kuri saņem pārejas posma atbalstuTehniskā palīdzība: kopāKopsummaNB: Ja darbības programmai ir vairāki mērķi vai to finansē no vairākiem fondiem, prioritārajā virzienā jānorāda attiecīgais mērķis(-i) un fonds(-i).(1) Šī līdzfinansējuma likme un aprēķina metode ir sniegta attiecīgā prioritārā virziena darbības programmas finanšu tabulā.

MAKSĀJUMA PIETEIKUMS. Starpposma maksājumsDarbības programmas nosaukums: …Darbības programmas atsauces numurs (CCI kods): …Fonds(-i): …Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. pantu es, apakšā parakstījies (kompetentās iestādes nosaukums (ar lielajiem burtiem), zīmogs, amats un paraksts), ar šo pieprasu, lai starpposma maksājuma veidā tiek izmaksāta šāda summa:EURKonverģences mērķisEiropas konkurētspējas un nodarbinātības mērķisEiropas teritoriālās sadarbības mērķisERAFESFKohēzijas fondsŠis pieteikums ir pieņemams, jo:Nevajadzīgo svītrota) visā laika posmā katram prioritārajam virzienam Komisija no fondiem izmaksājusi ne vairāk kā maksimālo atbalsta apjomu, kas noteikts Komisijas lēmumā, ar ko apstiprina darbības programmub) vadošā iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 67. panta 1. un 3. punktu Komisijai nosūtījusi visjaunāko ikgadējo izpildes ziņojumu— vadošā iestāde ir nosūtījusi paredzētajā termiņā— ir pievienots— tas nav paredzētsc) attiecībā uz darbību(-ām), par ko izdevumi ir deklarēti attiecīgajā maksājuma pieteikumā, saskaņā ar EK līguma 226. pantu nav argumentēta Komisijas atzinuma par pārkāpumuKomisija maksājumus veic dalībvalsts šim mērķim norīkotai iestādei.Norīkotā iestādeBankaBankas konta Nr.Konta turētājs (ja tā nav izraudzītā iestāde)Datums....20..Kompetentās iestādes nosaukums (ar lielajiem burtiem), zīmogs, amats un paraksts…

Izdevumu apstiprinājums un deklarācija un galīgā maksājuma pieteikumsEIROPAS KOMISIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . attiecīgais fonds vai fondiIzdevumu apstiprinājums un deklarācija un maksājuma pieteikumsDarbības programmas nosaukums …Komisijas …Lēmums …Komisijas atsauces numurs (CCI kods): …Valsts atsauces numurs (ja tāds ir) …

APSTIPRINĀJUMSEs, apakšā parakstījies,pārstāvot sertifikācijas iestādi, ko norīkoja (1),ar šo apliecinu, ka visi pievienotajā deklarācijā iekļautie izdevumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1083/2006 56. pantā noteiktajiem izdevumu atbilstības kritērijiem, un tos atbilstoši noteikumiem par valsts ieguldījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 78. pantu atbalsta saņēmēji ir veikuši, īstenojot darbības, kas izvēlētas saistībā ar darbības programmu.pēc (2)....20..un summas:euro (3)(precīza summa līdz divām zīmēm aiz komata)Pievienotā izdevumu deklarācija, kurā norādīts sadalījums pa prioritātēm, pamatojas uz kontiem, kas noslēgti:....20..un ir šā apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa.Es arī apliecinu, ka darbības ir īstenotas atbilstoši Lēmumā noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1083/2006 un jo īpaši ka:1) uzrādītie izdevumi atbilst spēkā esošiem Kopienas un valsts noteikumiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas izraudzītas finansēšanai saskaņā ar darbības programmai piemērojamiem kritērijiem un piemērojamiem Kopienas un valsts noteikumiem, jo īpaši:— noteikumiem par valsts atbalstu,— noteikumiem par publisko iepirkumu,— noteikumiem par valsts atbalsta avansa maksājumu pamatotību saskaņā ar EK līguma 87. pantu par izdevumiem, ko trīs gados veicis atbalsta saņēmējs,— noteikumiem par to, ka nedrīkst iesniegt izdevumu pārskatu attiecībā uz lielajiem projektiem, kurus Komisija vēl nav apstiprinājusi;2) izdevumu deklarācija ir pareiza, sastādīta, izmantojot ticamas uzskaites sistēmas, un tās pamatā ir pārbaudāmi apliecinošie dokumenti;3) attiecīgie darījumi ir likumīgi un atbilst noteikumiem, un procedūras ir ievērotas apmierinoši;4) izdevumu deklarācijā un maksājuma pieteikumā attiecīgajā gadījumā ņemtas vērā visas atgūtās summas (4) un procenti par kavētajiem maksājumiem, kas saņemti, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 70. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un ieņēmumi, kas radušies no darbībām, kuras finansētas saskaņā ar darbības programmu;5) attiecīgo darbību sadalījums ir saglabāts elektroniski un pēc pieprasījuma ir pieejams attiecīgajiem Komisijas dienestiem.Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 90. pantu apliecinošie dokumenti ir un būs pieejami vismaz trīs gadus pēc tam, kad Komisija būs slēgusi darbības programmu (neskarot īpašus nosacījumus, kas paredzēti minētās regulas 100. panta 1. punktā).Datums....20..Kompetentās iestādes nosaukums (ar lielajiem burtiem), zīmogs, amats un paraksts…(1) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 59. pantu norādīt administratīvo aktu par norīkošanu ar atbilstošām atsaucēm un datumu.(2) Atsauces datums atbilstoši Lēmumam.(3) Atbalsta saņēmēju atbilstīgo izdevumu kopsumma.(4) Regulas (EK) Nr. 1828/2006 20. panta 2.b punktu piemēro attiecībā uz valūtas kursu.

Izdevumu deklarācija pa prioritārajiem virzieniem: pienākošos summu maksājumsDarbības programmas atsauces numurs (CCI kods): …Programmas nosaukums: …Kontu slēgšanas datums: …Datums, kad dokuments iesniegts Komisijai …Apstiprināto atbilstīgo izdevumu kopsumma: …Prioritārais virziensPamatojums Kopienas ieguldījuma (valsts vai kopējā) aprēķināšanai (1)2007-2015Atbalsta saņēmēju atbilstīgo izdevumu kopsummaAttiecīgais valsts ieguldījums1. prioritārais virziens2. prioritārais virziens3. prioritārais virziensKopā — reģioniem, kuri nesaņem pārejas posma atbalstuKopā — reģioniem, kuri saņem pārejas posma atbalstuTehniskā palīdzība kopāERAF izdevumu kopsumma, ja darbības programmu līdzfinansē no ESF līdzekļiem (2)ESF izdevumu kopsumma, ja darbības programmu līdzfinansē no ERAF līdzekļiem.KopsummaNB: Ja darbības programmai ir vairāki mērķi vai to finansē no vairākiem fondiem, prioritārajā virzienā jānorāda attiecīgais(ie) mērķis(-i) un fonds(-i).(1) Šā līdzfinansējuma likme un aprēķina metode ir sniegta attiecīgā prioritārā virziena darbības programmas finanšu tabulā.(2) Ja līdzekļi ir izmantoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 34. panta 2. punktā paredzētajām iespējām, aili aizpilda neatkarīgi no tā, vai darbības programma saņem līdzfinansējumu no ERAF vai ESF.

MAKSĀJUMA PIETEIKUMS: pienākošos summu maksājumsDarbības programmas nosaukums: …Darbības programmas atsauces numurs (CCI kods): …Fonds(-i): …Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. pantu es, apakšā parakstījies (kompetentās iestādes nosaukums (ar lielajiem burtiem), zīmogs, amats un paraksts), ar šo pieprasu, lai galīgā maksājuma veidā tiek izmaksāta šāda summa:EURKonverģences mērķisReģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķisEiropas teritoriālās sadarbības mērķisERAFESFKohēzijas fondsŠis pieteikums ir pieņemams, jo:Nevajadzīgo svītrota) darbības programmas noslēguma izpildes ziņojums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 67. pantu— vadošā iestāde ir nosūtījusi paredzētajā termiņā— ir pievienotsb) noslēguma deklarācija, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta e) apakšpunktā— vadošā iestāde ir nosūtījusi paredzētajā termiņā— ir pievienotsc) attiecībā uz darbību(-ām), par ko izdevumi ir deklarēti attiecīgajā maksājuma pieteikumā, saskaņā ar EK līguma 226. pantu nav argumentēta Komisijas atzinuma par pārkāpumuKomisija maksājumus veic dalībvalsts šim mērķim norīkotai iestādeiNorīkotā iestādeBankaBankas konta Nr.Konta turētājs (ja tā nav norīkotā iestāde)Datums....20..Kompetentās iestādes nosaukums (ar lielajiem burtiem), zīmogs, amats un paraksts…
XI PIELIKUMS

GADA ZIŅOJUMS PAR ATSAUKTĀM UN ATGŪTĀM SUMMĀM, SUMMĀM, KAS JĀATGŪST, UN NEATGŪSTAMĀM SUMMĀM (20. PANTA 2. PUNKTS)

1.   ATSAUKTĀS UN ATGŪTĀS SUMMAS ATTIECĪBĀ UZ 20… GADU, KAS ATSKAITĪTAS NO IZDEVUMU DEKLARĀCIJAS 

A) Atsauktās summas (1)

B) Atgūtās summas (2)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prioritārais virziens

Atbalsta saņēmēju maksāto atsaukto izdevumu kopsumma (3)

Attiecīgais atsauktais valsts ieguldījums (4)

Kopējais to izdevumu apjoms, kas atsaukti, pamatojoties uz neatbilstībām, kas paziņotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1828/2006 (5) 28.pantu

Attiecīgā valsts ieguldījuma apjoms, kas atsaukts, pamatojoties uz neatbilstībām, kas paziņotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1828/2006 (6) 28.pantu

Atgūtais valsts ieguldījums (7)

Atbalsta saņēmēju maksāto izdevumu kopsumma (8)

Atgūtais valsts ieguldījums, kas saistīts ar neatbilstībām, kas paziņotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1828/2006 (9) 28.pantu

Kopējais to izdevumu apjoms, kas saistīti ar neatbilstībām, kas paziņotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1828/2006 (10) 28.pantu

1

 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 

4

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Tabulas A) daļā (atsauktās summas) jānorāda izdevumi, kas jau paziņoti Komisijai un pēc neatbilstības konstatēšanas ir atsaukti no programmas. Šādā gadījumā šā pielikuma 2. un 3. tabula nav jāaizpilda.

(2)   Tabulas B) daļā (atgūtās summas) jānorāda izdevumi, kas, gaidot atgūšanas procesa rezultātu, bija iekļauti programmā un pēc atgūšanas tika atskaitīti.

(3)   To Komisijai paziņoto izdevumu kopsumma, kas saistīti ar neatbilstībām un ir atsaukti.

(4)   Šī aile jāaizpilda tad, ja fondu ieguldījumu aprēķina, balstoties uz atbilstīgo valsts izdevumu daļu.

(5)   Šī summa ir daļa no b) ailē minētās summas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1828/2006 28. pantā izklāstīto ziņošanas kārtību ir paziņota kā neatbilstoša.

(6)   Šī aile jāaizpilda tad, ja fondu ieguldījumu aprēķina, izmantojot valsts atbilstīgos izdevumus.

(7)   Valsts ieguldījuma apjoms, kas veiksmīgi atgūts no atbalsta saņēmēja.

(8)   Izdevumu apjoms, ko ir samaksājis atbalsta saņēmējs un kas atbilst f) ailē minētajam valsts ieguldījumam.

(9)   Šī summa attiecas uz f) ailē minēto summu, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1828/2006 28. pantā izklāstīto ziņošanas kārtību ir paziņota kā neatbilstoša.

(10)   Šī summa attiecas uz g) ailē minēto summu, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1828/2006 28. pantā izklāstīto ziņošanas kārtību ir paziņota kā neatbilstoša.

SUMMAS, KAS JĀATGŪST, SITUĀCIJA 31.12.20…a

b

c

d

e

f

Prioritārais virziens

Gads, kurā sākts atgūšanas process

Atgūstamais valsts ieguldījums (1)

Atbalsta saņēmēju maksāto atbilstīgo izdevumu kopsumma (2)

Kopējais to izdevumu apjoms, kas attiecas uz neatbilstībām, kas paziņotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1828/2006 (3) 28.pantu

Atgūstamais valsts ieguldījums, kas attiecas uz neatbilstībām, kas paziņotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1828/2006 (4) 28.pantu

1

2007

 
 
 
 
 

2008

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2

2007

 
 
 
 
 

2008

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3

2007

 
 
 
 
 

2008

 
 
 
 

Kopā

 
 
 
 
 

(1)   Valsts ieguldījums, uz kuru attiecas atbalsta saņēmēja veiktais atgūšanas process.

(2)   Izdevumu summa, ko samaksājis atbalsta saņēmējs un kas atbilst c) ailē norādītajam valsts ieguldījumam.

(3)   Šī summa attiecas uz daļu no d) ailē minētās summas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1828/2006 28. pantā izklāstīto ziņošanas kārtību ir paziņota kā neatbilstoša.

(4)   Šī summa attiecas uz daļu no c) ailē minētās summas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1828/2006 28. pantā izklāstīto ziņošanas kārtību ir paziņota kā neatbilstoša.

3.   NEATGŪSTAMĀS SUMMAS, SITUĀCIJA 31.12.20…a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Darbības nosaukums

Prioritārais virziens

Neatbilstības identifikācijas numurs, ja ir (1)

Gads, kurā sākts atgūšanas process

Valsts ieguldījums, kas deklarēts kā neatgūstams (2)

Kopējais atbalsta saņēmēju maksāto izdevumu apjoms, kas deklarēts kā neatgūstams (3)

Atbalsta saņēmējam izmaksājamā valsts ieguldījuma pēdējā maksājuma datums

Datums, kurā atzīta neatgūstamība

Neatgūstamības iemesls

Veiktie atgūšanas pasākumi, norādot atgūšanas rīkojuma datumu

Norādīt, vai Kopienas daļa būtu jāsedz no Eiropas Savienības budžeta (jā/nē) (4)

X

 
 

20..

 
 
 
 
 
 
 

Y

 
 

20..

 
 
 
 
 
 
 

Z

 
 

20..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Neatbilstībai piešķirtais atsauces numurs vai Regulas (EK) Nr. 1828/2006 14. panta 3. punktā minētā cita veida identifikācija.

(2)   Valsts ieguldījuma apjoms, ko ir samaksājis atbalsta saņēmējs un par kuru konstatēts, ka tā atgūšana nav iespējama vai nenotiks.

(3)   Izdevumu summa, ko ir samaksājis atbalsta saņēmējs un kas atbilst e) ailē minētajam valsts ieguldījumam.

(4)   Kopienas daļu aprēķina, piemērojot līdzfinansējuma likmi prioritārajam virzienam attiecībā uz e) vai f) aili atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 53. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktam.

▼C1
XII PIELIKUMS

VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMU PĀRBAUDE

Vadības un kontroles sistēmu apraksta paraugs saskaņā ar 21. pantu

1.   VISPĀRĪGĀ DAĻA

1.1.

Informāciju iesniedza:

 Dalībvalsts [nosaukums]:

 Programmas nosaukums un CCI kods:

 Galvenā kontaktpunkta nosaukums (iestāde, kas atbildīga par aprakstu koordinēšanu), kā arī e-pasts un fakss:

1.2.

Iesniegtā informācija apraksta situāciju: (diena/mēnesis/gads)

1.3.

Sistēmas struktūra (vispārīgā informācija un shēma, kurā attēlota organizatoriskā saistība starp vadības un kontroles sistēmā iesaistītajām struktūrām)

1.3.1.

Vadošā iestāde (Vadošās iestādes nosaukums, adrese un kontaktpunkts)

1.3.2.

Starpniecības iestādes (Starpniecības iestāžu nosaukums, adrese un kontaktpunkts)

1.3.3.

Sertifikācijas iestāde (Sertifikācijas iestādes nosaukums, adrese un kontaktpunkts)

1.3.4.

Revīzijas iestāde un revīzijas struktūras (revīzijas iestādes un revīzijas struktūru nosaukums, adrese un kontaktpunkts)

1.4.

Vadošām un kontroles iestādēm un starpniecības iestādēm sniegtie norādījumi, lai nodrošinātu pareizu struktūrfondu finanšu pārvaldību (datums un atsauce)

2.   VADOŠĀ IESTĀDE

NB: Šo sadaļu katra vadošā iestāde aizpilda atsevišķi.

2.1.

Vadošā iestāde un tās galvenās funkcijas

2.1.1.

Oficiālā norīkojuma datums un forma, kas pilnvaro vadošo iestādi veikt tai paredzētās funkcijas

2.1.2.

Vadošās iestādes tieši veicamo funkciju un uzdevumu apraksts

2.1.3.

Vadošās iestādes oficiāli deleģētās funkcijas (funkcijas, starpniecības iestādes, deleģēšanas veids)

2.2.

Vadošās iestādes struktūra

2.2.1.

Vienību organizatoriskā shēma un funkciju apraksti (tostarp piešķirto amatu norādošs skaits)

2.2.2.

Rakstiskas procedūras, kas sagatavotas vadošās iestādes/starpniecības iestāžu darbinieku lietošanai (datums un atsauce)

2.2.3.

Procedūru apraksts darbību atlasei un apstiprināšanai, un visā to īstenošanas laikā atbilstības nodrošināšanai atbilstošiem Kopienas un valsts noteikumiem (Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta a) apakšpunkts)

2.2.4.

Darbību pārbaude (Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta b) apakšpunkts):

 Pārbaužu kārtības apraksts

 Iestādes, kuras veic šādas pārbaudes

 Minētajam darbam izstrādāts rakstveida process (atsauce uz rokasgrāmatām)

2.2.5.

Atmaksājuma pieteikumu apstrāde:

 Atmaksājuma pieteikumu pieņemšanas, pārbaudes un apstiprināšanas kartības apraksts un kārtība, kādā maksājumi atbalsta saņēmējiem tiek apstiprināti, izpildīti un uzskaitīti (tostarp shēma, kurā norādītas visas iesaistītās iestādes)

 Iestādes, kas piedalās katrā atmaksājuma pieteikuma posmā

 Minētajam darbam izstrādāts rakstveida process (atsauce uz rokasgrāmatām)

2.2.6.

Apraksts, kāda veidā vadošā iestāde informāciju nosūta sertifikācijas iestādei

2.2.7.

Dalībvalstu pieņemtie un darbības programmai piemērojamie atbilstības noteikumi

2.3.

Gadījumos, ja vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde ir viena iestāde, aprakstīt, kā tiek nodrošināts funkciju sadalījums

2.4.

Publiskais iepirkums, valsts atbalsts, vienādas iespējas un vides noteikumi

2.4.1.

Instrukcijas un norādes par piemērojamiem noteikumiem (datums un atsauce)

2.4.2.

Pasākumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu piemērojamo noteikumu ievērošanu, piemēram, vadības pārbaudes, uzraudzība, revīzija

2.5.

Revīzijas posmu izsekojamība

2.5.1.

Apraksts, kā programmā un/vai atsevišķās prioritātēs tiks īstenotas 15. pantā noteiktās prasības

2.5.2.

Instrukcijas atbalsta saņēmējiem par klātpievienoto dokumentu glabāšanu (datums un atsauce):

 Norādes par glabāšanas laiku

 Formāts, kādā dokumenti jāglabā

2.6.

Pārkāpumi un piedziņa

2.6.1.

Instrukcijas par pārkāpumu ziņošanu un labošanu, parādu uzskaiti un nepamatoti izmaksātu summu piedziņu (datums un atsauce)

2.6.2.

Kārtības apraksts (tostarp shēma), lai saskaņā ar 28. pantu ziņotu Komisijai par pārkāpumiem.

3.   STARPNIECĪBAS IESTĀDES

NB: Šo sadaļu katra starpniecības iestāde aizpilda atsevišķi. Norādīt iestādi, kura starpniecības iestādēm ir deleģējusi funkcijas izpildi.

3.1.

Starpniecības iestāde un tās galvenās funkcijas

3.1.1.

Starpniecības iestāžu galveno veicamo funkciju un uzdevumu apraksts

3.2.

Katras starpniecības iestādes struktūra

3.2.1.

Vienību organizatoriskā shēma un funkciju apraksti (tostarp piešķirto amatu norādošs skaits)

3.2.2.

Rakstveida procesi, kas sagatavoti starpniecības iestāžu darbinieku lietošanai (datums un atsauce)

3.2.3.

Darbību atlases un apstiprināšanas kārtības apraksts (ja nav aprakstīts 2.2.3. punktā)

3.2.4.

Darbību pārbaude (Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta b) apakšpunkts)

3.2.5.

Atmaksājuma pieteikumu apstrādes kārtības apraksts (ja nav aprakstīts 2.2.5. punktā)

4.   SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDE

4.1.

Sertifikācijas iestāde un tās galvenās funkcijas

4.1.1.

Oficiālā norīkojuma datums un veids, ar kuru sertifikācijas iestādi pilnvaro veikt tai paredzētās funkcijas

4.1.2.

Sertifikācijas iestādes veikto funkciju apraksts

4.1.3.

Sertifikācijas iestādes oficiāli deleģētās funkcijas (funkcijas, starpniecības iestādes, deleģēšanas veids)

4.2.

Sertifikācijas iestādes struktūra

4.2.1.

Vienību organizatoriskā shēma un funkciju apraksti (tostarp piešķirto amatu norādošs skaits)

4.2.2.

Rakstveida procesi, kas izstrādāti sertifikācijas iestādes darbinieku lietošanai (datums un atsauce)

4.3.

Izdevumu pārskata apstiprināšana

4.3.1.

Izdevumu pārskata sagatavošanas, apstiprināšanas un iesniegšanas Komisijā kārtības apraksts

4.3.2.

Sertifikācijas iestādes veikto pasākumu apraksts, lai saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 61. pantu nodrošinātu prasību izpildi

4.3.3.

Pasākumi, kāda veidā tiek nodrošināta sertifikācijas iestādes piekļuve detalizētai informācijai par vadošās iestādes, starpniecības iestāžu un revīzijas iestādes veiktajām darbībām, pārbaudēm un revīzijām

4.4.

Uzskaites sistēma

4.4.1.

Tās uzskaites sistēmas apraksts, kuru izveido un izmanto par pamatu izdevumu apstiprināšanai Komisijai:

 Pasākumi kopējo datu nosūtīšanai sertifikācijas iestādei decentralizētas sistēmas gadījumā

 Saikne, kas izveidojama starp uzskaites sistēmu un informācijas sistēmu (6. punkts)

 Struktūrfondu darījumu noteikšana vienotas starpfondu sistēmas gadījumā

4.4.2.

Uzskaites sistēmas detalizācijas pakāpe:

 Izdevumu kopsumma pa prioritātēm un fondiem

4.5.

Piedziņa

4.5.1.

Tās sistēmas apraksts, kas nodrošina Kopienas atbalsta tūlītēju piedziņu

4.5.2.

Pasākumi, kurus veic, lai uzturētu parādnieku reģistru un atskaitītu atmaksātās summas no deklarējamiem izdevumiem

5.   REVĪZIJAS IESTĀDE UN REVĪZIJAS STRUKTŪRAS

5.1.

Revīzijas iestādes un revīzijas struktūru galveno uzdevumu apraksts un savstarpējā saistība atbilstoši revīzijas iestādes pienākumiem

5.2.

Revīzijas iestādes un revīzijas struktūru uzbūve atbilstoši revīzijas iestādes pienākumiem

5.2.1.

Organizatoriskās shēmas (tostarp piešķirto amatu skaits)

5.2.2.

Neatkarības nodrošināšanas pasākumi

5.2.3.

Nepieciešamā kvalifikācija vai pieredze

5.2.4.

Ieteikumu un korektīvu pasākumu īstenošanas uzraudzības pasākumu apraksts, pamatojoties uz revīzijas ziņojumiem

5.2.5.

Citu revīzijas struktūru darba pārraudzības pasākumu apraksts (attiecīgos gadījumos atbilstoši revīzijas iestādes pienākumiem)

5.3.

Gada kontroles ziņojums un noslēguma pārskats

5.3.1.

Gada kontroles ziņojuma, gada atzinuma un noslēguma pārskata sagatavošanas kārtības apraksts

5.4.

Koordinējošās revīzijas struktūras norīkošana

5.4.1.

Attiecīgos gadījumos koordinējošās revīzijas struktūras lomas apraksts

6.   INFORMĀCIJAS SISTĒMA (Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 60. panta c) apakšpunkts)

6.1.

Informācijas sistēmas apraksts, tostarp shēma (centrāla vai kopēja tīkla sistēma vai decentralizēta sistēma ar starpsistēmu saitēm)

Norāde uz to, vai sistēma jau darbojas, lai apkopotu ticamu finanšu un statistisko informāciju par 2007.–2013. gada programmu īstenošanu.

Ja nē – norāde uz datumu, kad sistēma darbosies.
XIII PIELIKUMS

PARAUGS ATZINUMAM, KO SAGATAVO SASKAŅĀ AR PADOMES REGULAS (EK) NR. 1083/2006 71. PANTA 2. PUNKTU UN ŠĪS REGULAS 25. PANTU PAR VADĪBAS UN KONTROLES SISTĒMU ATBILSTĪBU

Eiropas Komisijas … ģenerāldirektorātam

IEVADS

Es, apakšā parakstījies, kas pārstāvu (revīzijas iestādes vai funkcionāli neatkarīgas struktūras nosaukums, kuru dalībvalsts norīkojusi saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 71. panta 3. punktu) kā struktūru, kas atbild par ziņojuma sagatavošanu, kurā izklāstīti tādu vadības un kontroles sistēmu novērtējuma rezultāti, kas izveidotas attiecībā uz programmu … (darbības programmas (programmu) nosaukums, KIK koda numurs, periods ( 30 )), un lai sniegtu atzinumu par to atbilstību Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58.–62. pantam, esmu veicis pārbaudi saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 25. pantu.

PĀRBAUDES DARBĪBAS JOMA

Pārbaudes pamatā bija apraksts par vadības un kontroles sistēmām, kas saņemts dd/mm/gggg no (tās(-o) struktūras(-u) nosaukums, kas iesniegusi(-ušas) aprakstu). Turklāt mēs esam pārbaudījuši tālāk minēto informāciju, kas attiecas uz … (tēmas), un aptaujājuši … (struktūras, kuru darbinieki tika aptaujāti) darbiniekus.

Pārbaude attiecās uz vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi, struktūrām, kas norīkotas saņemt Komisijas veiktos maksājumus un veikt maksājumus atbalsta saņēmējiem, un šādām starpniekinstitūcijām (uzskaitīt …).

ATZINUMS ( 31 )

Vai nu

(Atzinums bez iebildumiem)

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: vadības un kontroles sistēma, kas izveidota programmai(-ām) … (darbības programmas(-u) nosaukums, KIK koda numurs(-i), periods), atbilst Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58.–62. pantā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 3. iedaļā izklāstītajām prasībām.

Vai

(Atzinums ar iebildumiem)

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: vadības un kontroles sistēma, kas izveidota programmai(-ām) … (darbības programmas(-u) nosaukums, KIK koda numurs(-i), periods), atbilst Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2003 58.–62. pantā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 3. iedaļā izklāstītajām prasībām, izņemot attiecībā uz šādiem aspektiem ( 32 ).

Apsvērumi, kā dēļ es uzskatu, ka šis(-i)e sistēmu aspekts(-i) neatbilst prasībām, un mans novērtējums par to nopietnību ir šāds ( 33 ).

Vai

(Negatīvs atzinums)

Pamatojoties uz iepriekšminēto pārbaudi, mans atzinums ir šāds: vadības un kontroles sistēma, kas izveidota programmai(-ām) … (darbības programmas(-u) nosaukums, KIK koda numurs(-i), periods), neatbilst Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58.–62. pantā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 3. iedaļā izklāstītajām prasībām.

Šo negatīvo atzinumu pamato … ( 34 ).Datums

Paraksts

▼M1
XIV PIELIKUMS

IZDEVUMU DEKLARĀCIJAS PARAUGS DAĻĒJAI SLĒGŠANAI

Daļējas slēgšanas izdevumu deklarācija pa prioritātēmDarbības programmas atsauces numurs (CCI kods): …Programmas nosaukums: …Datums, kad dokuments iesniegts Komisijai: …Apstiprināto izdevumu kopsumma darbībām, kuras pabeigtas laikā no …/…/…. līdz 31.12. [gads]: …Prioritārais virziens2007.–2015.Atbilstīgo izdevumu kopsumma, kuru samaksājuši atbalsta saņēmēji un kura ir apstiprinātaAttiecīgais valsts ieguldījums1. prioritārais virziens2. prioritārais virziens3. prioritārais virziensKopsumma

▼C1
XV PIELIKUMS

FINANŠU TABULA VALSTS STRATĒĢISKAJAM IETVARDOKUMENTAM (SID) — INDIKATĪVS GADA PIEŠĶĪRUMS PAR KATRU FONDU UN DARBĪBAS PROGRAMMU (DP)

NB: Regulas (EK) Nr. 1083/2006 27. panta 4. punkta e) apakšpunkts un 28. panta 3. punkta b) apakšpunkts (EUR)Konverģence

Kopienas līdzdalība

DP

Fonds

Kopā

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ERAF + KF

DP1

ERAF

 
 
 
 
 
 
 
 

DP2

ERAF+KF

 
 
 
 
 
 
 
 

ERAFKF

 
 
 
 
 
 
 
 

DP3

ERAF+KF

 
 
 
 
 
 
 
 

ERAFKF

 
 
 
 
 
 
 
 

DP …

 
 
 
 
 
 
 
 

ESF

DP4

ESF

 
 
 
 
 
 
 
 

DP5

ESF

 
 
 
 
 
 
 
 

DP6

ESF

 
 
 
 
 
 
 
 

DP …

ESF

 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā visi fondi

SID 2007–2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā ERAF

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā KF

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā ESF

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELFLA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EZF

 
 
 
 
 
 
 
 
 Konkurētspēja/Nodarbinātība

Kopienas līdzdalība

DP

Fonds

Kopā

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ERAF

DP1

ERAF

 
 
 
 
 
 
 
 

DP2

ERAF

 
 
 
 
 
 
 
 

ERAF

 
 
 
 
 
 
 
 

DP3

ERAF

 
 
 
 
 
 
 
 

ERAF

 
 
 
 
 
 
 
 

DP …

 
 
 
 
 
 
 
 

ESF

DP4

ESF

 
 
 
 
 
 
 
 

DP5

ESF

 
 
 
 
 
 
 
 

DP6

ESF

 
 
 
 
 
 
 
 

DP …

ESF

 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā visi fondi

SID 2007–2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā ERDF

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā ESF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI PIELIKUMS

DARBĪBAS PROGRAMMAS FINANSĒŠANAS PLĀNI

1.   DARBĪBAS PROGRAMMAS FINANSĒŠANAS PLĀNS, KURĀ NORĀDA KATRA FONDA GADA SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DARBĪBAS PROGRAMMU

Darbības programmas atsauce (KIK numurs):

Gads, norādot programmas avotu, EUR ( 35 ): 

Struktūrfonds (ERAF vai ESF)

(1)

Kohēzijas fonds

(2)

Kopā

(3) = (1) + (2)

2007

Reģionos, kur nav pārejas atbalsta

 
 
 

Reģionos, kur ir pārejas atbalsts

 
 
 

Kopā 2007. gadā

 
 
 

2008

Reģionos, kur nav pārejas atbalsta

 
 
 

Reģionos, kur ir pārejas atbalsts

 
 
 

Kopā 2008. gadā

 
 
 

2009

Reģionos, kur nav pārejas atbalsta

 
 
 

Reģionos, kur ir pārejas atbalsts

 
 
 

Kopā 2009. gadā

 
 
 

2010

Reģionos, kur nav pārejas atbalsta

 
 
 

Reģionos, kur ir pārejas atbalsts

 
 
 

Kopā 2010. gadā

 
 
 

2011

Reģionos, kur nav pārejas atbalsta

 
 
 

Reģionos, kur ir pārejas atbalsts

 
 
 

Kopā 2011. gadā

 
 
 

2012

Reģionos, kur nav pārejas atbalsta

 
 
 

Reģionos, kur ir pārejas atbalsts

 
 
 

Kopā 2012. gadā

 
 
 

2013

Reģionos, kur nav pārejas atbalsta

 
 
 

Reģionos, kur ir pārejas atbalsts

 
 
 

Kopā 2013. gadā

 
 
 

Kopā reģionos, kur nav pārejas atbalsta (2007.-2013.)

 
 
 

Kopā reģionos, kur ir pārejas atbalsts (2007.-2013.)

 
 
 

Kopā 2007.-2013. gadā

 
 
 

2.   DARBĪBAS PROGRAMMAS FINANSĒŠANAS PLĀNS, KURĀ PAR VISU PLĀNOŠANAS PERIODU NORĀDA KOPĒJO KATRA FONDA FINANŠU PIEŠĶĪRUMA SUMMU ATTIECĪBĀ UZ KATRU DARBĪBAS PROGRAMMU, VALSTS PARTNERI UN ATMAKSAS LIKMI KATRAM PRIORITĀRAJAM VIRZIENAM

Darbības programmas atsauce (KIK numurs):

Prioritārais virziens par katru finansējuma avotu (EUR): 

Kopienas finansējums

Valsts partneris

Indikatīvs sadalījums attiecībā uz valsts partneri

Kopējais finansējums

Līdzfinansēšanas likme

Zināšanai

(a)

(b) (= (c) + (d))

Valsts finansējums

(c)

Privātais finansējums (1)

(d))

(e) = (a) + (b)

(f) (2) = (a)/(e)

EIB ieguldījums

Cits finansējums (3)

1. prioritārais virziens

Norāda fondu un Kopienas ieguldījuma aprēķina pamatu (kopējo vai valsts) (4)

 
 
 
 
 
 
 
 

2. prioritārais virziens

Norāda fondu un Kopienas ieguldījuma aprēķina pamatu (kopējo vai valsts)

 
 
 
 
 
 
 
 

… prioritārais virziens

Norāda fondu un Kopienas ieguldījuma aprēķina pamatu (kopējo vai valsts)

 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Aizpilda tikai tad, ja prioritārie virzieni izteikti kopējās izmaksās.

(2)   Šo likmi var noapaļot līdz tuvākajam veselajam skaitlim tabulā. Precīzā likme, ko izmanto maksājumu atmaksai, ir koeficients (f).

(3)   Tostarp valsts privātais finansējums, ja prioritārie virzieni izteikti valsts izmaksās.

(4)   Ja darbības programmai ir vairāki mērķi, norāda arī mērķi.
XVII PIELIKUMS

IESPĒJAMO MAKSĀJUMU PIETEIKUMU PROGNOZES

Iespējamo maksājumu pieteikumu provizoriskas prognozes sadalījumā pa fondiem un programmām ( 36 ) kārtējam gadam un nākamajam finanšu gadam (EUR): 

Kopienas līdzfinansējums (1)

Kārtējais gads

Nākamais gads]

1. darbības programmas (CCI kods) kopsumma

 
 

ERAF

 
 

ESF

 
 

Kohēzijas fonds

 
 

2. darbības programmas (CCI kods) kopsumma

 
 

ERAF

 
 

ESF

 
 

Kohēzijas fonds

 
 

Kopsumma

 
 

(1)   Tabulā norāda tikai provizoriskas prognozes par iespējamiem maksājumu pieteikumiem atbilstoši Kopienas ieguldījumam, bet nevis kopējo izdevumu prognozes. Provizoriskajās prognozēs par iespējamiem maksājumu pieteikumiem Kopienas ieguldījumu norāda konkrētajam gadam, nevis aprēķinot kopējo, sākot no plānošanas perioda sākuma.

▼M1
XVIII PIELIKUMS

GADA UN NOBEIGUMA ZIŅOJUMS

1.   IDENTIFIKĀCIJADARBĪBAS PROGRAMMA

Attiecīgais mērķis

Attiecīgā atbilstīgā joma

Plānošanas periods

Programmas numurs (CCI kods)

Programmas nosaukums

GADA IZPILDES ZIŅOJUMS

Ziņojuma gads

Datums, kurā uzraudzības komiteja ir apstiprinājusi gada ziņojumu

2.   DARBĪBAS PROGRAMMAS IZPILDES PĀRSKATS

2.1.   Sasniegtais un progresa analīze

2.1.1.   Informācija par darbības programmas fizisko progresu:

par katru kvantitatīvo rādītāju un jo īpaši par pamatrādītājiem:Rādītāji

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kopā

1. rādītājs

Sasniegtais (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mērķis (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sākuma situācija (3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. rādītājs

Sasniegtais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mērķis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sākuma situācija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Sasniegtais jānorāda kumulatīvi – attiecīgā rādītāja vērtība atbilst ziņojuma gada beigās sasniegtajai kopējai vērtībai. Ja ir zināma precīzāka informācija, iesniedzot nākamo gadu īstenošanas ziņojumus, var atjaunināt informāciju par iepriekšējos gados sasniegto.

(2)   Mērķi var nospraust katram gadam vai visam plānošanas periodam.

(3)   Sākuma situāciju norāda vienīgi pirmajam gadam, ja informācija ir pieejama, izņemot gadījumu, kad izmanto dinamiskās sākuma situācijas koncepciju.

Visus rādītājus, ja iespējams, sadala pa grupām. Gadījumā, ja rādītāji (dati) vēl nav pieejami, norāda informāciju, kad minētie rādītāji būs pieejami un kad vadošā iestāde tos nosūtīs Komisijai.

▼M2

2.1.2.    Finanšu informācija (visi finanšu dati jāizsaka euro) 

Darbības programmas kopējais finansējums

(Savienības un dalībvalsts)

Pamatojums Savienības ieguldījuma aprēķināšanai

(valsts vai kopējās izmaksas)

Atbalsta saņēmēju veikto apstiprināto attaisnoto izdevumu kopsumma (1)

Attiecīgais valsts ieguldījums (1)

Izpilde

( %)

 

a

b

c

d

e = c/a, ja kopējās izmaksas, vai e = d/a, ja valsts izmaksas

1. prioritārais virziens

Norādīt fondu,

— kur izdevumi no ESF (2)

— kur izdevumi no ERAF (2)

— izdevumi reģioniem, kuri nesaņem pārejas posma atbalstu (3)

— izdevumi reģioniem, kuri saņem pārejas posma atbalstu (3)

nepiemēro

 
 
 

nepiemēro

2. prioritārais virziens

Norādīt fondu,

— kur izdevumi no ESF

— kur izdevumi no ERAF

— izdevumi reģioniem, kuri nesaņem pārejas posma atbalstu

— izdevumi reģioniem, kuri saņem pārejas posma atbalstu

nepiemēro

 
 
 

nepiemēro

… prioritārais virziens

Norādīt fondu,

— kur izdevumi no ESF

— kur izdevumi no ERAF

— izdevumi reģioniem, kuri nesaņem pārejas posma atbalstu

— izdevumi reģioniem, kuri saņem pārejas posma atbalstu

nepiemēro

 
 
 

nepiemēro

Kopsumma

 
 
 
 
 

(1)   Kumulatīvā izteiksmē izteikti rādītāji.

(2)   Šo aili aizpilda tikai projekta īstenošanas nobeiguma ziņojuma gadījumā, ja darbības programmu līdzfinansē no ERAF vai ESF un ja līdzekļi ir izmantoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 34. panta 2. punktā paredzētajām iespējām.

(3)   Šo aili aizpilda tikai projekta īstenošanas nobeiguma ziņojuma gadījumā, ja darbības programmā ietverts atbalsts pārejas reģioniem un ar pāreju nesaistītiem reģioniem.

▼M1

2.1.3.   Informācija par fondu līdzekļu izmantošanas sadalījumu

 Informācija atbilstoši II pielikuma C daļai.

2.1.4.   Atbalsts pa mērķa grupām

 No ESF līdzekļiem līdzfinansētajām darbības programmām: informācija pa mērķa grupām atbilstoši XXIII pielikumam.

 No ERAF līdzekļiem līdzfinansētajām darbības programmām: visa būtiskā informācija par jebkuru īpašu mērķa grupu, nozari vai jomu (attiecīgajos gadījumos).

2.1.5.   Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts

 Informācija par atmaksāta vai atkārtoti izmaksāta atbalsta izmantošanu pēc atbalsta atcelšanas, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 57. pantā un 98. panta 2. punktā.

2.1.6.   Kvalitatīvā analīze

 Sasniegumu analīze, pamatojoties uz fiziskiem un finanšu rādītājiem, tostarp sasniegtā progresa kvalitatīva analīze saistībā ar sākotnēji noteiktajiem mērķiem. Īpašu uzmanību pievērš darbības programmas ieguldījumam Lisabonas procesā, tostarp tās ieguldījumam Regulas (EK) Nr. 1083/2006 9. panta 3. punktā noteikto mērķu sasniegšanā.

 Darbības programmas īstenošanas ietekmes uz vienādu iespēju veicināšanu, attiecīgi — vīriešiem un sievietēm, pierādījums un partnerattiecību nolīgumu apraksts.

 No ESF līdzekļiem līdzfinansētajām darbības programmām: informācija, kas prasīta Regulas (EK) Nr. 1081/2006 10. pantā.

2.2.   Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām

Visas nozīmīgas problēmas, kas saistītas ar atbilstību Kopienas tiesībām un kas radušās, īstenojot darbības programmu, un problēmu novēršanai veiktie pasākumi.

2.3.   Nozīmīgas sastopamās problēmas un veiktie pasākumi to novēršanai

 Visas nozīmīgas problēmas, kas radušās, īstenojot darbības programmu, tostarp pārskats par nozīmīgām problēmām, kuras attiecīgos gadījumos konstatētas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļā minēto procedūru, kā arī visi vadošās iestādes vai uzraudzības komitejas veiktie pasākumi problēmu atrisināšanai.

 No ESF līdzekļiem finansētajām programmām: visas nozīmīgas problēmas, kas radušās, īstenojot Regulas (EK) Nr. 1081/2006 10. pantā minēto rīcību un darbības.

2.4.   Izmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā (ja tas ir būtiski)

Visu to elementu apraksts, kas nav tieši izveidojušies darbības programmas atbalsta rezultātā, taču tieši ietekmē programmas īstenošanu (kā piemēram, izmaiņas tiesību aktos vai neparedzēta sociālekonomiskā attīstība).

2.5.   Būtiskas izmaiņas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 57. pantu (ja tas ir būtiski)

Gadījumi, kad saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 57. pantu ir konstatētas būtiskas izmaiņas.

2.6.   Papildināmība ar citiem tiesību aktiem

Pārskats par pasākumu īstenošanu, kas nodrošina demarkāciju un koordināciju starp ERAF, ESF, Kohēzijas fonda, ELFLA, EZF atbalstu un EIB un citu pastāvošo finanšu instrumentu intervences pasākumiem (Regulas (EK) Nr. 1083/2006 9. panta 4. punkts).

2.7.   Uzraudzība un novērtēšana

Vadošās iestādes vai uzraudzības komitejas īstenotie uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi, tostarp radušās grūtības un pasākumi to atrisināšanai.

2.8.   Valsts snieguma rezerve (attiecīgos gadījumos un tikai iesniegtajam 2010. gada izpildes ziņojumam)

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 50. pantā aprakstītā informācija.

3.   ĪSTENOŠANA PA PRIORITĀTĒM

3.1.   1. prioritāte

3.1.1.   Mērķu sasniegšana un progresa analīze

Informācija par prioritātes fizisko progresu.

Par ikvienu prioritātes virziena kvantitatīvo rādītāju un jo īpaši par pamatrādītājiem:Rādītāji

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kopā

1. rādītājs

Sasniegtais (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mērķis (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sākuma situācija (3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. rādītājs

Sasniegtais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mērķis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sākuma situācija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Sasniegtais jānorāda kumulatīvi – attiecīgā rādītāja vērtība atbilst ziņojuma gada beigās sasniegtajai kopējai vērtībai. Ja ir zināma precīzāka informācija, iesniedzot nākamo gadu īstenošanas ziņojumus, var atjaunināt informāciju par iepriekšējos gados sasniegto.

(2)   Mērķi var nospraust katram gadam vai visam plānošanas periodam.

(3)   Sākuma situāciju norāda vienīgi pirmajam gadam, ja informācija ir pieejama, izņemot gadījumu, kad izmanto dinamiskās sākuma situācijas koncepciju.

Visus rādītājus, ja iespējams, sadala pa grupām. Gadījumā, ja dati vēl nav pieejami, norāda informāciju, kad minētie rādītāji būs pieejami un kad vadošā iestāde tos nosūtīs Komisijai.

 No ESF līdzekļiem līdzfinansētajām darbības programmām: informācija pa mērķa grupām atbilstoši XXIII pielikumam.

Kvalitatīvā analīze

 Sasniegumu analīze, izmantojot 2.1.2. punktā sniegto finanšu informāciju un 3.1.1. punktā norādītos fiziskos rādītājus, kā arī citu attiecīgo informāciju.

 Ietekmes uz vienādu iespēju veicināšanas, attiecīgi — vīriešiem un sievietēm, pierādījums (attiecīgā gadījumā).

 Analīze par fondu izmantošanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 34. panta 2. punktu. Attiecībā uz ESF programmām Regulas (EK) Nr. 1081/2006 10. pantā prasītā informācija.

 Nepabeigto darbību saraksts un to pabeigšanas grafiks (tikai noslēguma ziņojumā).

3.1.2.   Nozīmīgas sastopamās problēmas un veiktie pasākumi to novēršanai

Informācija par visām nozīmīgām problēmām, kas radušās, īstenojot prioritāti, tostarp pārskats par nozīmīgām problēmām, kuras attiecīgos gadījumos konstatētas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļā minēto procedūru, kā arī visi vadošās iestādes vai uzraudzības komitejas veiktie pasākumi problēmu atrisināšanai.

3.2.   2. prioritāte

Tas pats.

3.3.   3. prioritāte

Tas pats.

4.   ESF PROGRAMMAS: SASKAŅOTĪBA UN KONCENTRĒŠANA

ESF programmām:

 apraksts, kā ESF atbalstītās darbības savienojamas ar darbībām, ko veic atbilstīgi Eiropas Nodarbinātības stratēģijai saistībā ar attiecīgo valstu reformu programmām un valsts rīcības plāniem sociālās iekļaušanas jomā;

 apraksts, kā ESF darbības veicina ieteikumu īstenošanu nodarbinātības jomā un ar nodarbinātību saistīto Kopienas mērķu īstenošanu sociālās integrācijas, izglītības un mācību jomā (Regulas (EK) Nr. 1081/2006 4. panta 1. punkts).

5.   ERAF/KF PROGRAMMAS: LIELIE PROJEKTI (ATTIECĪGOS GADĪJUMOS)

Nepabeigtiem lieliem projektiem:

 Lielo projektu dažādu posmu īstenošanas progress saskaņā ar XXI un XXII pielikuma D.1. punktā noteikto grafiku.

 Lielo projektu finansēšanas progress, pamatojoties uz XXI un XXII pielikuma H.2.2. punktā sniegto informāciju (informācija jānorāda kumulatīvi).

Pabeigtiem lieliem projektiem:

 Pabeigto lielo projektu saraksts, norādot pabeigšanas datumu, kopējās ieguldījuma beigu izmaksas un izmantojot XXI un XXII pielikuma H.2.2. punktā sniegto paraugu un galvenos rezultatīvos rādītājus, tai skaitā attiecīgā gadījumā pamatrādītājus, kas izklāstīti Komisijas lēmumā par lieliem projektiem.

 Nozīmīgas problēmas, kas radušās lielo projektu īstenošanas gaitā, un veiktie pasākumi to novēršanai.

 Jebkādas izmaiņas darbības programmas lielo projektu indikatīvajā sarakstā.

▼M2

5a.   5. ERAF/KF PROGRAMMAS: VIDES PROJEKTI, KURU KOPĒJĀS IEGULDĪJUMU IZMAKSAS (ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ) VIENĀDAS VAI LIELĀKAS PAR 25 MILJONIEM EURO UN VIENĀDAS VAI MAZĀKAS PAR 50 MILJONIEM EURO

Nepabeigtiem projektiem:

 dažādu projektu posmu īstenošanas progress,

 projektu finansēšanas progress.

Pabeigtiem projektiem:

 pabeigto projektu saraksts, norādot pabeigšanas datumu, kopējās ieguldījuma beigu izmaksas, finansējuma avotus, galvenos rezultatīvos rādītājus, tostarp attiecīgā gadījumā pamatrādītājus.

▼M1

6.   TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

 Tehniskās palīdzības līdzekļu izmantošanas izklāsts.

 Darbības programmai piešķirto struktūrfondu ieguldījuma īpatsvars, kas izmantots tehniskajai palīdzībai.

7.   INFORMĀCIJA UN PUBLICITĀTE

 Informācija saskaņā ar šīs regulas 4. panta 2. punktu, tai skaitā sasniegumi, labas prakses piemēri un nozīmīgi notikumi.

▼C1
XIX PIELIKUMS

PAPILDINĀMĪBAS PĀRBAUDE ATTIECĪBĀ UZ 2007.–2013. GADA KONVERĢENCES MĒRĶI – SĀKOTNĒJĀ PĀRBAUDEApkopojoša finanšu tabula par valsts vai citu ekvivalentu strukturālajiem izdevumiem konverģences mērķa reģionos (miljonos EUR, 2006. gada cenās) (1)

 

Gada vidējā prognoze 2007.–2013. SID (sākotnēji)

Faktiskais gada vidējais rādītājs 2000.–2005 (2)

Kopā

No tā valsts uzņēmumi

Valsts stratēģiskais ietvardokuments

(SID)

Ārpus SID

Kopā

Kopā

No tā valsts uzņēmumi

Kopienas atbalsta ietvars(KAI)/Vienots programmdokuments (VPD)

Ārpus KAI/VPD

Kopā

Valsts + ES

Valsts + ES

ES

Valsts

Valsts

Valsts

Valsts + ES

Valsts + ES

ES

Valsts

Valsts

Valsts

1

2=4+5+6

3

4

5

6

7=5+6=2-4

8=10+11+12

9

10

11

12

13=11+12=8-10

Pamatinfrastruktūra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transports

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telekomunikācijas un informācijas sabiedrība

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enerģētika

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vide un ūdens

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veselība

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cilvēkresursi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izglītība

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apmācība

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ražošanas vide

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rūpniecība

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakalpojumi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tūrisms

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cits

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, izmanto 2005. gada vidējo valūtas maiņas kursu.

(2)   2004.–2005. gadā 10 dalībvalstīm, kuras iestājās 2004. gadā, kā arī Rumānija un Bulgārija.

▼M2
XX PIELIKUMSLIELO PROJEKTU STRUKTURĒTIE DATI, KAS JĀKODĒ

Svarīgākā informācija par lielajiem projektiem

Pieteikuma veidlapa attiecībā uz infrastruktūru

Pieteikuma veidlapa attiecībā uz ienesīgajiem ieguldījumiem

Informācijas veids

Projekta nosaukums

B.1.1.

B.1.1.

teksts

Uzņēmuma nosaukums

nepiemēro

B.1.2.

teksts

MVU

nepiemēro

B.1.3.

jā/nē

Prioritātes temata aspekts

B.2.1.

B.2.1.

kods(-i)

Finanšu aspekta veids

B.2.2.

B.2.2.

kods

Teritoriālais aspekts

B.2.3.

B.2.3.

kods

Saimnieciskās darbības aspekts

B.2.4.

B.2.4.

kods(-i)

NACE kods

B.2.4.1.

B.2.4.1.

kods(-i)

Ieguldījumu raksturs

nepiemēro

B.2.4.2.

kods

Vietas aspekts

B.2.5.

B.2.5.

kods(-i)

Fonds(-i)

B.3.4.

B.3.3.

ERAF/KF

Prioritārais virziens vai prioritārie virzieni

B.3.4.

B.3.4.

teksts

Valsts un privātā sektora partnerība

B.4.2.d)

nepiemēro

jā/nē

Būvniecības posms – sākšanas datums

D.1.8.A

D.1.5.A

datums

Būvniecības posms – pabeigšanas datums

D.1.8.B

D.1.5.B

datums

Atsauces periods

E.1.2.1.

E.1.2.1.

gadi

Finansiālā diskonta likme

E.1.2.2.

E.1.2.2.

%

Ieguldījuma kopējās izmaksas

E.1.2.3.

E.1.2.3.

EUR

Ieguldījumu kopējās izmaksas (pašreizējā vērtība)

E.1.2.4.

nepiemēro

EUR

Atlikusī vērtība

E.1.2.5.

nepiemēro

EUR

Atlikusī vērtība (pašreizējā vērtība)

E.1.2.6.

nepiemēro

EUR

Ieņēmumi (pašreizējā vērtība)

E.1.2.7.

nepiemēro

EUR

Darbības izmaksas (pašreizējā vērtība)

E.1.2.8.

nepiemēro

EUR

Neto ieņēmumi (pašreizējā vērtība)

E.1.2.9.

nepiemēro

EUR

Atbilstīgie izdevumi (pašreizējā vērtība)

E.1.2.10.

nepiemēro

EUR

Aplēstais gada apgrozījuma pieaugums

nepiemēro

E.1.2.4.

EUR

Izmaiņas apgrozījumā uz vienu darbinieku, izteiktas %

nepiemēro

E.1.2.5.

%

Finansiālā ienesīguma norma (bez Savienības piešķīruma)

E.1.3.1.A

E.1.3.1.A

%

Finansiālā ienesīguma norma (ar Savienības piešķīrumu)

E.1.3.1.B

E.1.3.1.B

%

Finansiālā neto pašreizējā vērtība (bez Savienības piešķīruma)

E.1.3.2.A

E.1.3.2.A

EUR

Finansiālā neto pašreizējā vērtība (ar Savienības piešķīrumu)

E.1.3.2.B

E.1.3.2.B

EUR

Attiecināmās izmaksas

H.1.12.C

H.1.10.C

EUR

Lēmuma summa

H.2.1.3.

H.2.1.1.

EUR

Savienības piešķīrums

H.2.1.5.

H.2.1.3.

EUR

Jau apstiprinātie izdevumi

Kopsumma (EUR):

Summa katrā darbības programmā (EUR):

H.2.3.

H.2.3.

EUR

Ekonomiskās izmaksas un ieguvumi

E.2.2.

E.2.2.

teksts/EUR

Sociālā diskonta likme

E.2.3.1.

E.2.3.1.

%

Ekonomiskā ienesīguma norma

E.2.3.2.

E.2.3.2.

%

Ekonomiskā tīrā pašreizējā vērtība

E.2.3.3.

E.2.3.3.

EUR

Ieguvumu un izmaksu attiecība

E.2.3.4.

E.2.3.4.

skaitlis

Īstenošanas posmā tieši radīto darba vietu skaits

E.2.4.1.A

E.2.4.a) 1.A

skaitlis

Vidējais īstenošanas posmā tieši radīto darba vietu pastāvēšanas ilgums

E.2.4.1.B

E.2.4. a) 1.B

mēneši/pastāvīgās

Darbības posmā tieši radīto darba vietu skaits

E.2.4.2.A

E.2.4. a) 2.A

skaitlis

Vidējais darbības posmā tieši radīto darba vietu pastāvēšanas ilgums

E.2.4.2.B

E.2.4. a) 2.B

mēneši/pastāvīgās

Darbības posmā netieši radīto darba vietu skaits

nepiemēro

E.2.4. a) 4.A

skaitlis

Ietekme uz starpreģionālo nodarbinātību

nepiemēro

E.2.4. c)

negatīva/neitrāla/ pozitīva

Ietekmes uz vidi novērtējums – attīstības kategorija

F.3.2.1.

F.3.2.1.

I/II/neattiecas

Ietekmes uz vidi novērtējums, ko veic II kategorijai

F.3.2.3.

F.3.2.3.

jā/nē

Izmaksas negatīvas ietekmes uz vidi kompensēšanai, izteiktas %

F.6.

F.6.

%

Citi Savienības avoti (EIB/EIF)

I.1.3.

I.1.3.

jā/nē

JASPERS iesaistīšana

I.4.1.

I.4.1.

jā/nē

Pamatrādītāji (izvēlēties attiecīgo pamatrādītāju no elektroniskās sistēmas nolaižamā saraksta):

B.4.2.B

nepiemēro

skaitlis
XXI PIELIKUMS

LIELIE PROJEKTI PIEPRASĪJUMS PALĪDZĪBAS APSTIPRINĀŠANAI SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1083/2006 39.–41. PANTUEIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS/KOHĒZIJAS FONDSIEGULDĪJUMI INFRASTRUKTŪRĀ[Projekta nosaukums]CCI kods […]A. ADRESES UN ATSAUCESA.1. Iestāde, kura ir atbildīga par pieteikumiem (t. i., vadošā iestāde vai starpniecības iestāde). Ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām, jānorāda katras attiecīgās darbības programmas atbildīgās iestādesA.1.1. Nosaukums:A.1.2. Adrese:A.1.3. Saziņas iespējas:A.1.4. Tālrunis:A.1.5. Telekss/fakss:A.1.6. E-pasts:A.2. Organizācija vai – ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām – organizācijas, kura(-s) ir atbildīga(-s) par projekta īstenošanu (atbalsta saņēmējs)A.2.1. Nosaukums:A.2.2. Adrese:A.2.3. Saziņas iespējas:A.2.4. Tālrunis:A.2.5. Telekss/fakss:A.2.6. E-pasts:B. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTUB.1. Projekta nosaukums/projekta posms:B.2. Projekta darbību iedalījums (1)KodsProcentiB.2.1. Prioritātes temata aspekta kodsB.2.2. Finanšu aspekta veida kodsB.2.3. Teritoriālā aspekta kodsB.2.4. Saimnieciskās darbības aspekta (2) kodsB.2.4.1. NACE kods (3)B.2.5. Vietas aspekta(-u) kods (NUTS/LAU) (4)(1) Regulas (EK) Nr. 1828/2006 II pielikums, ja vien nav norādīts citādi.(2) Ja projektā ir iesaistīta vairāk nekā viena saimnieciskā darbība, jānorāda vairāki kodi. Šajā gadījumā katram kodam norāda procentuālo īpatsvaru, kopā nepārsniedzot 100 %.(3) NACE-Rev.2, četrciparu kods: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.)(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.). Lietot visdetalizētāko un būtiskāko NUTS kodu. Ja projekts attiecas uz vairākiem atsevišķiem NUTS/LAU 2 līmeņiem, ievērot NUTS/LAU1 kodējumu vai augstākus kodus.

B.3. Saderība un saskaņotība ar darbības programmu(-ām)B.3.1. Attiecīgās(-o) darbības programmas(-u) nosaukums:B.3.2. Darbības programmas(-u) kopīgais identifikācijas kods (CCI) Nr.B.3.3. FondsJa lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām, atsevišķi jānorāda fonds katrai darbības programmai.ERAFKohēzijas fondsB.3.4. Ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām – prioritārā virziena vai prioritāro virzienu nosaukums:B.4. Projekta aprakstsB.4.1. Projekta (vai projekta posma) apraksts:(a) Aprakstīt projektu (vai projekta posmu).(b) Ja projekts ir kāda kopprojekta posms, aprakstīt ierosināto posmu īstenošanu (norādot, vai tie ir tehniski un finansiāli neatkarīgi). Ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām, norādīt daļas atbilstoši katrai darbības programmai vai proporcionālo piešķīrumu.(c) Kādi kritēriji ir izmantoti, lai noteiktu projekta sadalījumu posmos?B.4.2. Ieguldījumu infrastruktūrās tehniskais apraksts(a) Aprakstīt ieteikto infrastruktūru un darbu, kuram tiek piedāvāts atbalsts, norādot to galvenās iezīmes un sastāvdaļu elementus.(b) Attiecībā uz iesaistīto darbu norādīt galvenos izmantojamos rezultatīvos rādītājus un, ja vajadzīgs, pamatrādītājus un to daudzumus:(c) Galvenie infrastruktūras atbalsta saņēmēji (t. i., apkalpotie mērķa iedzīvotāji, attiecīgos gadījumos norādot to skaitu):(d) Vai infrastruktūras konstrukcijas piegādās, izmantojot valsts un privātā sektora partnerību?JāNēJa jā, aprakstīt valsts un privātā sektora partnerības veidu (t. i., privātā sektora partnera atlases procesu, valsts un privātā sektora partnerības struktūru, infrastruktūras īpašumtiesību pasākumus, riska sadalījuma pasākumus utt.):

Detalizēti aprakstīt, kā infrastruktūra tiks pārvaldīta pēc projekta pabeigšanas (t. i., valsts pārvaldījums, koncesija vai cits valsts un privātā sektora partnerības veids).e) Vai projekts ir daļa no Savienības līmenī saskaņotā Viseiropas tīkla?JāNēB.5. Projekta mērķi:B.5.1. Pašreizējās infrastruktūras ieguldījums un projekta ietekmeNorādīt, kā pieteikumā iekļautais infrastruktūras veids pašreiz ietekmē reģionu(-us); salīdzināt to ar paredzēto infrastruktūras ieguldījumu līdz 20. mērķa gadam (t.i., attiecīgos gadījumos saskaņā ar attiecīgo stratēģiju vai nacionālo/reģionālo plānu). Norādīt paredzamo projekta ieguldījumu stratēģijas/plāna mērķu sasniegšanā. Norādīt iespējamās vājās vietas vai citas risināmās problēmas.B.5.2. Sociāli ekonomiskie mērķiNorādīt projekta sociāli ekonomiskos mērķus un uzdevumus.B.5.3. Ieguldījums darbības programmas(-u) īstenošanāAprakstīt, kā projekts veicinās darbības programmas(-u) prioritāšu sasniegšanu (ja iespējams, izmantot kvantitatīvus rādītājus par katru darbības programmu).C. PRIEKŠIZPĒTES REZULTĀTIC.1. Sniegt veiktās priekšizpētes galveno secinājumu kopsavilkumuNorādīt precīzas atsauces uz to, vai priekšizpētes finansējumā izmantota ERAF, Kohēzijas fonda, ISPA vai cita Savienības palīdzība.C.1.1. Pieprasījuma analīzeSniegt pieprasījuma analīzes kopsavilkumu, cita starpā norādīt paredzamo izmantošanas rādītāju pēc projekta pabeigšanas un pieprasījuma pieauguma rādītāju.C.1.2. Apskatītās iespējasIeskicēt priekšizpētē apskatītās alternatīvās iespējas.

D. GRAFIKSD.1. Projekta grafiksTurpmāk sniegt visa projekta attīstības grafiku.Gadījumos, ja pieteikums attiecas uz kādu no projekta posmiem, tabulā skaidri norādiet visa projekta elementus, kuriem ar šo pieteikumu tiek pieprasīta palīdzība:Sākuma datums(A)diena/mēnesis/gadsPabeigšanas datums(B)diena/mēnesis/gads1. Priekšizpēte:2. Izmaksu–ieguvumu analīze (tostarp finanšu analīze):3. Ietekmes uz vidi novērtējums:4. Projekta izpēte:5. Konkursa dokumentu sagatavošana:6. Paredzamā konkursa procedūras(-u) uzsākšana (*):7. Zemes iegāde:8. Būvniecības posms/līgums:9. Darbības fāze:(*) Precīzi norādīt par katru konkursu.Lūdzam pievienot galveno darbu kategoriju grafika kopsavilkumu (t. i., attiecīgos gadījumos Ganta diagrammu).D.2. Projekta termiņiAtbilstoši turpmāk minētajām pozīcijām aprakstīt projekta laika grafiku (D.1.) tehniskā un finanšu progresa izteiksmē un projekta pašreizējos termiņus:D.2.1. Tehniskā (priekšizpēte utt.):D.2.2. Administratīvā (atļaujas, ietekmes uz vidi novērtējums, zemes iegāde, uzaicinājums uz konkursu utt.):D.2.3. Finanšu (lēmumi par saistībām attiecībā uz valsts izdevumiem, pieprasītajiem vai piešķirtajiem aizdevumiem utt. – norādīt atsauces):D.2.4. Ja projekts jau ir uzsākts, norādīt pašreizējo darbu posmu:E. IZMAKSU–IEGUVUMU ANALĪZEŠī sadaļa pamatojas uz lielo projektu izmaksu–ieguvumu analīzes veikšanas metodikas vadlīnijām. Papildus turpmāk norādītajiem kopelementiem kopā ar šo pieteikumu kā II pielikums jāiesniedz pilnas izmaksu–ieguvumu analīzes dokuments.E.1. Finanšu analīzeTurpmāk sniedziet galveno izmaksu un ieguvumu finanšu analīzes elementu kopsavilkumu.

E.1.1. Īss metodikas un specifisko pieņēmumu aprakstsE.1.2. Izmaksu–eguvumu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametri finanšu analīzes veikšanaiGalvenie elementi un parametriNediskontētā vērtībaDiskontētā vērtība(tīrā pašreizējā vērtība)1. Atsauces periods (gadi)2. Finansiālā diskonta likme (%) (1)3. Ieguldījumu izmaksu kopsumma, izņemot neparedzētos izdevumus (euro, nediskontēta) (2)4. Ieguldījumu izmaksu kopsumma (euro, diskontēta)5. Atlikusī vērtība (euro, nediskontēta)6. Atlikusī vērtība (euro, diskontēta)7. Ieņēmumi (euro, diskontēti)8. Darbības izmaksas (euro, diskontētas)Finansējuma deficīta aprēķināšana (3)9. Neto ieņēmumi = ieņēmumi – darbības izmaksas + atlikusī vērtība (euro, diskontētie) = (7) – (8) + (6)10. Ieguldījumu izmaksas – neto ieņēmumi (euro, diskontētie) = (4) – (9) (55. panta 2. punkts)11. Finansējuma deficīta likme (%) = (10) / (4)(1) Norādīt, vai likme ir reāla vai nomināla. Ja finanšu analīzi veic pastāvīgās cenās, izmanto reālo finansiālo diskonta likmi. Ja analīzi veic faktiskajās cenās, izmanto nominālo diskonta likmi.(2) Šeit paredzētajās ieguldījumu izmaksās saskaņā ar darba dokumentu Nr. 4 neiekļauj neparedzētos izdevumus.(3) Tas neattiecas uz: 1) projektiem, kuriem piemēro noteikumus par valsts atbalstu Līguma 107. panta nozīmē (sk. G.1. punktu), atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55. panta 6. punktam un 2) ja darbības izmaksas ir lielākas nekā ieņēmumi, uzskata, ka no projekta negūst ieņēmumus Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55. panta nozīmē, tādā gadījumā nav jāņem vērā 9. un 10. punkts, bet finansējuma deficīts jānosaka līdz 100 %.Ja PVN ir iespējams atgūt, izmaksas un ieņēmumi jāaprēķina bez PVN.E.1.3. Galvenie finanšu analīzes rezultātiBez Savienības palīdzības(FRR/C)AAr Savienības palīdzību(FRR/K)B (1)1. Finansiālā ienesīguma norma (%)FRR/CFRR/K2. Tīrā pašreizējā vērtība (euro)FNPV/CFNPV/K(1) Lai aprēķinātu projekta rentabilitāti bez Savienības palīdzības (“/C”) un ar Savienības palīdzību (“/K”) skatīt Komisijas sniegtās norādes saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 40. pantu.E.1.4. Pastāvēšanas laikā gūtie ieņēmumiJa paredzams, ka no projekta īstenošanas gūs ieņēmumus, izmantojot tarifus vai izmantošanas maksu, kuru segs lietotāji, lūdzam sīkāk aprakstīt izmantošanas maksu (izmantošanas maksu veidus un līmeņus, principu vai Savienības tiesību aktu, pamatojoties uz kuru noteiks izmantošanas maksu).(a) Vai izmantošanas maksa sedz projekta ekspluatācijas un amortizācijas izmaksas?(b) Vai atšķirīgiem infrastruktūras lietotājiem ir atšķirīga izmantošanas maksa?

(c) Vai izmantošanas maksa ir proporcionālai) projekta/reālajam patēriņam?ii) lietotāju radītajam piesārņojumam?Ja ir piedāvāti tarifi vai izmantošanas maksa, kā tiks segtas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas?E.2. Sociāli ekonomiskā analīzeE.2.1. Īsi aprakstīt metodiku (galvenie pieņēmumi, novērtējot izmaksas un ieguvumus) un galvenos sociāli ekonomiskās analīzes rezultātus:E.2.2. Norādīt sīkāk analīzē noteiktās galvenās ekonomiskās izmaksas un ieguvumus kopā ar vērtībām, kas uz tām attiecināmas:IeguvumsVienības vērtība(attiecīgos gadījumos)Kopējā vērtība(euro, diskontēta)% no ieguvumu kopsummasIzmaksasVienības vērtība(attiecīgos gadījumos)Kopējā vērtība(euro, diskontēta)% no izmaksu kopsummasE.2.3. Galvenie ekonomiskās analīzes rādītājiGalvenie parametri un rādītājiVērtības1. Sociālā diskonta likme (%)2. Ekonomiskā ienesīguma norma (%)3. Ekonomiskā tīrā pašreizējā vērtība (euro)4. Ieguvumu un izmaksu attiecībaE.2.4. Projekta ietekme uz nodarbinātībuNorādīt paredzamo radīto darbavietu skaitu (izteiktu pilna laika vienībās (PLV))Tieši radīto darbavietu skaits:Skaits (PLV)(A)Vidējais minēto darbavietu pastāvēšanas ilgums(mēneši) (1)(B)1. Īstenošanas posmā2. Darbības posmā(1) Pastāvīgo darbavietu gadījumā pastāvēšanas ilguma (mēneši) vietā jāraksta “pastāvīgās”.(NB! Netieši radītās vai zaudētās darbavietas valsts ieguldījumiem infrastruktūrā netiek apskatītas).

E.2.5. Norādīt galvenos nekvantitatīvos/nenovērtējamos ieguvumus un izmaksas:E.3. Risku un jutīguma analīzeE.3.1. Īss metodikas un koprezultātu aprakstsE.3.2. Jutīguma analīzeNorādīt pārbaudītajiem mainīgajiem piemērotās procentuālās izmaiņas: …Norādīt aprēķināto ietekmi uz finansiālās un ekonomiskās darbības rādītājiem.Pārbaudītais mainīgaisFinansiālā ienesīguma normas novirzeFinansiālās tīrās pašreizējās vērtības novirzeEkonomiskā ienesīguma normas novirzeEkonomiskās tīrās pašreizējās vērtības novirzeKuri mainīgie tika noteikti kā kritiskie mainīgie? Norādīt izmantoto kritēriju.Kādas ir kritisko mainīgo pārslēgšanās vērtības?E.3.3. Risku analīzeAprakstīt projekta finansiālās un ekonomiskās darbības rādītāju varbūtības sadalījuma aprēķinu. Sniegt būtisku statistisko informāciju (paredzamās vērtības, standarta novirze).F. IETEKMES UZ VIDI ANALĪZEF.1. Kā projektā:(a) veicināta vides ilgtspējas mērķu sasniegšana (Eiropas klimata pārmaiņu politika, bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšana, citi …);(b) ievēroti preventīvās rīcības principi un vides kaitējuma prioritāra novēršana pašos pirmsākumos;(c) ievērots princips “piesārņotājs maksā”.F.2. Apspriešana vides iestādēsVai vides iestādes, ar kurām to specifisko pienākumu dēļ ir jāapspriež vides jautājumi, ir apspriedušas projektu?JāNēJa jā – lūdzam norādīt iestādes nosaukumu un adresi un aprakstīt iestādes pienākumus:Ja nē – lūdzam norādīt iemeslus:

F.3. Ietekmes uz vidi novērtējumsF.3.1. Paredzētās darbības akcepts (5)F.3.1.1. Vai minētajam projektam jau ir sniegts paredzētās darbības akcepts?JāNēF.3.1.2. Ja jā – datumsF.3.1.3. Ja nē – kad tika iesniegts oficiāls pieprasījums paredzētās darbības akceptam?F.3.1.4. Kad ir paredzēts saņemt galīgo lēmumu?F.3.1.5. Norādīt kompetento iestādi vai iestādes, kuras dos vai ir devušas paredzētās darbības akceptu.F.3.2. Padomes Direktīvas 85/337/EK par ietekmes uz vidi novērtējumu piemērošana (6)F.3.2.1. Vai projekts ir attīstības kategorija, uz kuru:attiecas minētās direktīvas I pielikums (skatīt F.3.2.2. jautājumu)attiecas minētās direktīvas II pielikums (skatīt F.3.2.3. jautājumu)neattiecas neviens no abiem pielikumiem (skatīt F.3.3. jautājumu)F.3.2.2. Ja uz projektu attiecas minētās direktīvas I pielikums, pievienot šādus dokumentus:(a) minētās direktīvas 9. panta 1. punktā paredzēto informāciju;(b) projektam veiktā ietekmes uz vidi pētījuma netehnisko kopsavilkumu (7);(c) informāciju par apspriedēm ar vides iestādēm, attiecīgo sabiedrības daļu un attiecīgos gadījumos ar citām dalībvalstīm.F.3.2.3. Ja uz projektu attiecas minētās direktīvas II pielikums, vai minētajam projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums?JāŠajā gadījumā pievienot F3.2.2. punktā norādītos nepieciešamos dokumentusNēŠajā gadījumā paskaidrot iemeslus un noteikt pakāpi, kritērijus vai veikto gadījumu izpēti, lai nonāktu pie secinājuma, ka projektam nav būtiskas ietekmes uz vidi:F.3.3. Eiropas Parlamenta un Padomes Stratēģiskā vides novērtējuma Direktīvas 2001/42/EK (8) piemērošana (SVN direktīva)(5) Kompetentās (valsts) iestādes vai iestāžu lēmums, kas piešķir attīstītājam tiesības turpināt projektu. Ja iesniegtais projekts ietilpst plašākā darbībā, paredzētās darbības akcepts attiecas tikai uz Komisijai iesniegto projektu. Ja vajadzīgi vairāki lēmumi par paredzēto darbību, lūdzu, informāciju atkārtoti norādiet tik reizes, cik nepieciešams.(6) OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.(7) Sagatavots saskaņā ar Direktīvas 85/337/EEK 5. panta 3. punktu.(8) OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.

F.3.3.1. Vai projekts izriet no minētās direktīvas darbības jomā īstenojama plāna vai programmas?Nē šajā gadījumā lūdzam sniegt īsu paskaidrojumu:Jā šajā gadījumā, lai novērtētu, vai ir izvērtēta plašāka iespējamā kumulatīva projekta ietekme, lūdzam norādīt tīmekļa saiti vai iesniegt plānam vai projektam izstrādātā Vides ziņojuma netehniskā kopsavilkuma (9) elektronisko versiju.F.4. Ietekmes uz NATURA 2000 teritorijām novērtējumsF.4.1. Vai projektam ir paredzama būtiska negatīva ietekme uz NATURA 2000 tīklā iekļautajām vai iekļaujamām teritorijām?Jā šajā gadījumā:(1) Lūdzam iesniegt saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/43/EEK (10) 6. panta 3. punktu veiktā novērtējuma secinājumu kopsavilkumu.(2) Gadījumā, ja saskaņā ar 6. panta 4. punktu ir nepieciešami kompensācijas pasākumi, lūdzam iesniegt veidlapu “Informācija par projektiem, kuriem iespējama būtiska negatīva ietekme uz NATURA 2000 teritorijām, kā saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK (11) ziņots Komisijai (Vides ģenerāldirektorātam)”.Nē šajā gadījumā pievienot attiecīgās iestādes pilnībā aizpildītu I papildinājumā sniegto deklarāciju.F.5. Papildu vides integrācijas pasākumiVai projektā bez ietekmes uz vidi novērtējuma paredzēti citi papildu vides pasākumi (piemēram, vides revīzija, vides pārvaldība, īpaša vides uzraudzība)?JāNēJa jā – precizētF.6. Negatīvās ietekmes uz vidi novēršanas pasākumu izmaksasJa iekļautas izmaksu kopsummā, aprēķināt to pasākumu īpatsvaru, kuri veikti, lai samazinātu un/vai kompensētu negatīvo ietekmi uz vidi%Īsi paskaidrot:F.7. Projektu ūdens, notekūdens un cieto atkritumu jomā gadījumā:Paskaidrot, vai projekts atbilst nozaru/integrētam plānam un programmai, kas saistīta ar Savienības politikas vai tiesību aktu (12) īstenošanu minētajās jomās:(9) Sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/42/EK I pielikuma j) punktu.(10) OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.(11) Dokuments 99/7 rev.2, kuru 1999. gada 4. oktobra sanāksmē pieņēma saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK izveidotā Biotopu komiteja.(12) Īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (Ūdens pamatdirektīva) (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.), Padomes Direktīva 1991/271/EK (Direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu) (OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.), 7. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/12/EK (Atkritumu pamatdirektīva) (OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.), Padomes Direktīva 1999/31/EK (Direktīva par atkritumu poligoniem) (OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.).

G. VALSTS IEGULDĪJUMA PAMATOJUMSG.1. KonkurenceVai šajā projektā ir iesaistīts valsts atbalsts?JāNēJa jā – lūdzam tabulā norādīt atbalsta summu, apstiprinātajam atbalstam norādīt valsts atbalsta numuru un atsauci uz apstiprinājuma vēstuli, grupāla atbrīvojuma atbalstam norādīt attiecīgo reģistra numuru un pieteiktajam atbalstam norādīt valsts atbalsta numuru (13)Atbalsta avoti (vietējais, reģionālais, valsts un Savienības):Atbalsta summa euroValsts atbalsta numurs/ grupāla atbrīvojuma atbalsta reģistra numursAtsauce uz apstiprinājuma vēstuliApstiprinātās atbalsta shēmas, apstiprinātais ad hoc atbalsts, vai atbalsts, uz kuru attiecas grupālā atbrīvojuma regula:Pieteikšanai paredzēts atbalsts (ad hoc atbalsts vai shēmas):Nenokārtots atbalsts (ad hoc atbalsts vai shēmas)Piešķirtā atbalsta kopsumma:Ieguldījumu projekta izmaksu kopsummaG.2. Savienības palīdzības ietekme uz projekta īstenošanuIkvienas apstiprinošas atbildes gadījumā sniegt detalizētu informāciju:Vai Savienības palīdzībaa) paātrinās projekta īstenošanu?JāNēb) būs būtiska projekta īstenošanai?JāNēH. FINANŠU PLĀNSLēmuma summai un citai šajā iedaļā norādītajai finanšu informācijai jāatbilst prioritārā virziena līdzfinansējuma likmes pamatvērtībai (kopējām vai valsts izmaksām). Ja privātie izdevumi neatbilst prioritārā virziena finansējumam, tos neiekļauj attiecināmajās izmaksās; ja privātie izdevumi atbilst minētajam finansējumam, tos drīkst iekļaut attiecināmajās izmaksās.(13) Saskaņā ar Līguma 108. panta 3. punktu šis pieteikums neaizvieto paziņojumu Komisijai. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1083/2006 pozitīvs Komisijas lēmums par lielo projektu neietver apstiprinājumu valsts atbalstam.

H.1. Izmaksu sadalījumsEuroProjekta izmaksu kopsumma(A)Neattiecināmās izmaksas (1)(B)Attiecināmās izmaksas(C) = (A) – (B)1. Plānošanas/projektēšanas izmaksas2. Zemes iegāde3. Celtniecība un būvniecība4. Rūpnīca un iekārtas5. Neparedzēti izdevumi (2)6. Cenu regulēšana (attiecīgos gadījumos) (3)7. Tehniskā palīdzība8. Atklātums9. Uzraudzība būvniecības darbu laikā10. Starpsumma11. (PVN (4))12. Kopā(5)(1) Neattiecināmās izmaksas ir i) izdevumi, kas nav veikti atbilstības periodā, ii) izdevumi, kuri uzskatāmi par neatbilstīgiem saskaņā ar konkrētās valsts noteikumiem (Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 56. panta 4. punkts), iii) citi līdzfinansējumā nenorādītie izdevumi. NB! Izdevumu atbilstības sākuma datums ir datums, kad Komisija saņem darbības programmas projektu, vai 2007. gada 1. janvāris – izvēlas agrāko no datumiem.(2) Neparedzētie izdevumi nedrīkst pārsniegt 10 % no neparedzēto izdevumu ieguldījumu tīro izmaksu kopsummas. Minētos neparedzētos izdevumus drīkst iekļaut attiecināmo izmaksu kopsummā, lai aprēķinātu fondu plānoto ieguldījumu – H.2. iedaļa.(3) Attiecīgos gadījumos, lai segtu paredzamo inflāciju, ja attiecināmo izmaksu vērtības ir norādītas pastāvīgās cenās, drīkst iekļaut cenu regulēšanu.(4) Ja PVN tiek uzskatīts par attiecināmu, norādīt iemeslus.(5) Izmaksu kopsummā jāiekļauj visas projektā no plānošanas līdz uzraudzības posmam radušās izmaksas un PVN pat tad, ja tas nav uzskatāms par attiecināmu.H.2. Plānoto resursu kopsumma un plānotais ieguldījums no fondiemFinansiālā deficīta likme jau tika aprakstīta E.1.2. iedaļā. Tā jāpiemēro attiecināmajām izmaksām, lai aprēķinātu “summu, uz kuru attiecas prioritārā virziena līdzfinansējuma likme” (Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 41. panta 2. punkts). Tad, lai aprēķinātu Savienības ieguldījumu, to reizina ar prioritārā virziena līdzfinansēšanas likmi.H.2.1. Savienības ieguldījuma aprēķinsVērtība1. Attaisnotās izmaksas (euro, nediskontētas) (H.1.12(C) iedaļa)2. Finansiālā deficīta likme (%), ja tādu piemēro = (E.1.2.11.)3. Lēmuma summa, t. i., “summa, uz kuru attiecas prioritārā virziena vai prioritāro virzienu (1) līdzfinansējuma likme” (41. panta 2. punkts) = (1)*(2).Ja H.2.1.2. iedaļu nepiemēro, lēmuma summā jāņem vērā maksimālais valsts ieguldījums atbilstoši noteikumiem par valsts atbalstu3.1 Ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām, norādīt lēmuma summas daļu, kas atbilst katrai darbības programmai4. Prioritārā virziena vai prioritāro virzienu (1) līdzfinansējuma likme (%)5. Savienības ieguldījums (euro) = (3)*(4)(1) Ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām.

H.2.2 Līdzfinansējuma avotiLai ņemtu vērā finansiālā deficīta aprēķinus (attiecīgos gadījumos), projekta ieguldījumu izmaksu kopsumma veidojas no šādiem avotiem:Ieguldījumu izmaksu kopsummas avoti (€)No kurām(informācijai)Ieguldījumu izmaksu kopsumma[H.1.12.(A)]Savienības palīdzība[H.2.1.5]Nacionāli publiski(vai līdzvērtīgi)Nacionāli privātiCiti avoti(norādīt)EIB/EIF aizdevumi:(a) = (b)+(c)+(d)+(e)(b)(c)(d)(e)(f)H.2.3. Jau apstiprinātie izdevumiVai šim lielajam projektam paredzētie izdevumi jau ir apstiprināti?JāNēJa jā – norādīt summu: … EUR.Ja jā un ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām – norādīt, atbilstoši kurām programmām izdevumi ir apstiprināti?Attiecīgās(-o) darbības programmas(-u) nosaukums:CCI numurs:Attiecīgā summa darbības programmā: … EURH.3. Savienības ieguldījuma gada finanšu plānsSavienības ieguldījumu (H.2.1.5.) norāda turpmāk dotajā tabulā gada programmas saistību īpatsvara izteiksmē. Ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām, atsevišķi norāda gada finanšu plānu katrai darbības programmai.(Euro)2007200820092010201120122013[KF/ ERAF - norādīt]I. SADERĪBA AR SAVIENĪBAS POLITIKĀM UN TIESĪBĀMAttiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1083/2006 9. panta 5. punktu lūdzam sniegt šādu informāciju:I.1. Citi Savienības finanšu avotiI.1.1. Vai attiecībā uz minēto projektu ir bijis iesniegts pieteikums palīdzības saņemšanai no cita Savienības avota (tostarp TEN-T budžeta, LIFE+, P&A pamatprogrammas, cita Savienības finansējuma avota)?JāNēJa jā – lūdzam norādīt sīkāk (attiecīgo finanšu instrumentu, atsauces numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):I.1.2. Vai minētais projekts papildina citu jau finansētu projektu vai projektu, kuru paredzēts finansēt no ERAF, ESF, Kohēzijas fonda, TEN-T budžeta vai cita Savienības finansējuma avota?JāNēJa jā – lūdzam norādīt sīkāk (norādīt precīzu informāciju, atsauces numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):I.1.3. Has an application been made for loan or equity support from EIB / EIF for this project?JāNēJa jā – lūdzam norādīt sīkāk (attiecīgo finanšu instrumentu, atsauces numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):

I.1.4. Vai ir bijis iesniegts pieteikums palīdzības saņemšanai no cita Savienības avota (tostarp ERAF, ESF, Kohēzijas fonda, EIB, EIF, cita Savienības finansējuma avota) minētā projekta iepriekšējiem posmiem (tostarp priekšizpētes un sagatavošanās posmiem)?JāNēJa jā – lūdzam norādīt sīkāk (attiecīgo finanšu instrumentu, atsauces numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):I.2. Vai projekts ir pakļauts tiesiskai procedūrai, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesībām?JāNēJa jā – lūdzam norādīt sīkāk:I.3. Publicitātes pasākumiNorādīt sīkāk pasākumus, kas paredzēti Savienības palīdzības reklamēšanai (t. i., pasākuma veidu, īsu aprakstu, aprēķinātās izmaksas, ilgumu utt.):I.4. JASPERS iesaistīšana projekta sagatavošanāI.4.1. Vai JASPERS tehniskā palīdzība ir izmantota kādā no minētā projekta sagatavošanas posmiem?JāNēI.4.2. Aprakstīt projekta elementus, kuros izmantota JASPERS palīdzība (piemēram, vides atbilstība, iepirkums, tehniskā apraksta izskatīšana).I.4.3. Kādi ir galvenie atzinumi un ieteikumi attiecībā uz JASPERS ieguldījumu, un vai tie tika ņemti vērā, pabeidzot projektuI.5. Publiskais iepirkumsGadījumos, ja līgumi publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, norādīt atsauci.LīgumsDatumsAtsauceJ. KOMPETENTĀS VALSTS IESTĀDES APSTIPRINĀJUMSEs apstiprinu, ka šajā veidlapā sniegtā informācija ir precīza un pareizaVārds, uzvārds:…Paraksts: …Organizācija: …(Vadošā iestāde un gadījumā, ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām – atbildīgās iestādes)Datums: …

I papildinājumsPAR NATURA 2000 TERITORIJĀM ATBILDĪGĀS UZRAUDZĪBAS IESTĀDES DEKLARĀCIJAAtbildīgā iestāde …Izskatījusi projekta pieteikumu …Kura paredzamā atrašanās vieta ir …Paziņo, ka projekts būtiski neietekmēs NATURA 2000 teritoriju, jo:Tāpēc nav nepieciešams 6. panta 3. punktā paredzētais atbilstošais novērtējums.Pievienota karte ar mērogu 1:100.000 (vai tuvāko iespējamo mērogu), kurā norādīta projekta atrašanās vieta, kā arī attiecīgās NATURA 2000 teritorijas, ja tādas ir.Datums (diena, mēnesis, gads): …Paraksts: …Vārds, uzvārds: …Amats: …Organizācija: …(Par NATURA 2000 teritoriju uzraudzību atbildīgā iestāde)Oficiāls zīmogs:
XXII PIELIKUMS

XXII PIELIKUMS LIELIE PROJEKTI PIEPRASĪJUMS PALĪDZĪBAS APSTIPRINĀŠANAI SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1083/2006 39.–41. PANTUEIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS/KOHĒZIJAS FONDSIENESĪGI IEGULDĪJUMI[Projekta nosaukums]CCI Kods […]A. ADRESES UN ATSAUCESA.1. Iestāde, kura ir atbildīga par pieteikumiem (t. i., vadošā iestāde vai starpniecības iestāde). Ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām, jānorāda katras attiecīgās darbības programmas atbildīgās iestādes.A.1.1. Nosaukums:A.1.2. Adrese:A.1.3. Saziņas iespējas:A.1.4. Tālrunis:A.1.5. Telekss/fakss:A.1.6. E-pasts:A.2. Organizācija vai – ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām – organizācijas, kura(-s) ir atbildīga(-s) par projekta īstenošanu (atbalsta saņēmējs)A.2.1. Nosaukums:A.2.2. Adrese:A.2.3. Saziņas iespējas:A.2.4. Tālrunis:A.2.5. Telekss/fakss:A.2.6. E-pasts:B. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTUB.1. Projekta aprakstsB.1.1. Projekta/projekta posma nosaukums:B.1.2. Uzņēmuma nosaukums:B.1.3. Vai uzņēmums ir MVU (1)?JāNēB.1.4. Apgrozījums:vērtība miljonos euroB.1.5. Kopējais nodarbināto personu skaits: skaitsB.1.6. Grupas struktūra:Vai 25 % vai vairāk uzņēmuma kapitāla daļu vai balsstiesību pieder vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai, kas neatbilst MVU definīcijai?JāNēNorādīt nosaukumu un aprakstīt grupas uzbūvi.(1) Komisijas ieteikums 2003/361/EK (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

B.2. Projekta darbību iedalījums (2)KodsProcentuālā daļaB.2.1. Prioritārā temata aspekta kods (3)B.2.2. Finanšu aspekta veida kodsB.2.3. Teritoriālā aspekta kodsB.2.4. Saimnieciskās darbības aspekta kodsB.2.4.1. NACE kods (4)B.2.4.2. Ieguldījumu raksturs (5)B.2.4.3. Attiecīgais ražojums (6)B.2.5. Vietas aspekta(-u) kods (NUTS/LAU) (7)B.3. Saderība un saskaņotība ar darbības programmu(-ām)B.3.1. Attiecīgās(-o) darbības programmas(-u) nosaukums:B.3.2. Darbības programmas(-u) kopīgais identifikācijas kods (CCI) Nr.B.3.3. FondsJa lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām, atsevišķi jānorāda fonds katrai darbības programmai.ERAFKohēzijas fondsB.3.4. Ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām – prioritārā virziena vai prioritāro virzienu nosaukums:B.4. Projekta aprakstsB.4.1. Aprakstīt projektu (vai projekta posmu).a) Aprakstīt projektu (vai projekta posmu).b) Ja projekts ir kāda kopprojekta posms, aprakstīt ierosināto posmu īstenošanu (norādot, vai tie ir tehniski un finansiāli neatkarīgi). Ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām, norādīt daļas atbilstoši katrai darbības programmai vai proporcionālo piešķīrumu.c) Kādi kritēriji ir izmantoti, lai noteiktu projekta sadalījumu posmos?(2) Šīs regulas II pielikums, ja vien nav norādīts citādi.(3) Ja projektā ir iesaistīta vairāk nekā viena saimnieciskā darbība, norāda vairākus kodus. Šajā gadījumā katram kodam norāda procentuālo daļu, kopā nepārsniedzot 100 %.(4) NACE-Rev.2, 4 ciparu kods: Regula (EK) Nr. 1893/2006.(5) Jauna būvniecība = 1; paplašināšana = 2; pārveidošana/modernizēšana = 3; atrašanās vietas maiņa = 4; pārņemšana = 5.(6) Kombinētā nomenklatūra (KN), Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).(7) Regula (EK) Nr. 1059/2003. Lūdzam lietot visdetalizētāko un būtiskāko NUTS kodu. Ja projekts attiecas uz vairāk nekā trim atsevišķiem Nuts – Lau 2. līmeņa projektiem, ievērot NUTS/LAU1 kodējumu vai augstākus kodus.

B.4.2. Ienesīgo ieguldījumu tehniskais aprakstsPilnībā aprakstīt:a) Ieguldīto darbu, raksturojot tā galvenās iezīmes un sastāvdaļas (ja iespējams, izmantot kvantitatīvus rādītājus).b) Uzņēmumu, uzņēmuma galvenos darbības veidus un galvenos finanšu struktūras elementus.c) TIeguldījumu mērķus un galvenos jaunas konstrukcijas, paplašināšanas, pārveidošanas/modernizēšanas, atrašanās vietas maiņas vai pārņemšanas aspektus.d) Aprakstīt ražošanas tehnoloģijas un iekārtas.e) Aprakstīt ražojumus.B.5. Projekta mērķiB.5.1. Pašreizējās infrastruktūras ieguldījums un projekta ietekmeNorādīt, kā pieteikumā iekļautās ražošanas iekārtas un darbības pašreiz ietekmē reģionu(-us). Norādīt paredzamo projekta ieguldījumu:B.5.2. Ieguldījums darbības programmas(-u) īstenošanāNorādīt, kā projekts veicinās darbības programmas(-u) prioritāšu sasniegšanu (ja iespējams, izmantot kvantitatīvus rādītājus par katru darbības programmu).C. PRIEKŠIZPĒTES REZULTĀTIC.1. Sniegt veiktās priekšizpētes galveno secinājumu kopsavilkumu (vai uzņēmējdarbības plānu)C.1.1. Pieprasījuma analīzeC.1.1.1. Aprakstīt mērķa tirgus, attiecīgos gadījumos sadalījumā pa dalībvalstīm un atsevišķi sadalījumā pa trešām valstīm, tās uzskatot par vienotu kopumu:C.1.1.2. Sniegt pieprasījuma analīzes kopsavilkumu, tostarp norādīt pieprasījuma pieauguma rādītājus, attiecīgos gadījumos sadalījumā pa dalībvalstīm un atsevišķi sadalījumā pa trešām valstīm, tās uzskatot par vienotu kopumu:

C.1.2. Kapacitātes apsvērumiC.1.2.1. Uzņēmuma kapacitāte pirms ieguldījuma (vienībās gadā):C.1.2.2. Atsauces datums:C.1.2.3. Kapacitāte pēc ieguldījuma (vienībās gadā):C.1.2.4. Paredzētais kapacitātes izmantošanas koeficients:D. GRAFIKSD.1. Projekta grafiksTurpmāk sniegt visa projekta attīstības grafiku.Gadījumos, ja pieteikums attiecas uz kādu no projekta posmiem, tabulā skaidri norādīt visa projekta elementus, kuriem ar šo pieteikumu tiek pieprasīta palīdzība:Sākuma datums(A)dd/mm/ggggPabeigšanas datums(B)dd/mm/gggg1. Priekšizpēte/Uzņēmējdarbības plāns:2. Izmaksu–ieguvumu analīze:3. Ietekmes uz vidi novērtējums:4. Zemes iegāde:5. Būvniecības posms:6. Darbības fāze:Lūdzam pievienot galveno darbu kategoriju grafika kopsavilkumu (t. i., attiecīgos gadījumos Ganta diagrammu).D.2. Projekta termiņiAtbilstoši turpmāk minētajām pozīcijām aprakstīt projekta grafiku (D.1.) attiecībā uz tehnisko un finansiālo progresu un projekta pašreizējiem termiņiem:D.2.1. Tehniskā (priekšizpēte utt.);D.2.2. Administratīvā (atļaujas, ietekmes uz vidi novērtējums, zemes iegāde utt.);D.2.3. Finanšu (lēmumi par saistībām attiecībā uz valsts izdevumiem, pieprasītajiem vai piešķirtajiem aizdevumiem utt. – norādīt atsauces)D.2.4. Ja projekts jau ir uzsākts, norādīt pašreizējo darbu posmu:E. IZMAKSU–IEGUVUMU ANALĪZEŠī sadaļa pamatojas uz lielo projektu izmaksu–ieguvumu analīzes veikšanas metodikas vadlīnijām. Papildus turpmāk norādītajiem kopelementiem kopā ar šo pieteikumu kā II pielikums jāiesniedz pilnas izmaksu–ieguvumu analīzes dokuments.

E.1. Finanšu analīzeTurpmāk sniedziet galveno izmaksu un ieguvumu finanšu analīzes elementu kopsavilkumu.E.1.1. Īss metodikas un specifisko pieņēmumu aprakstsE.1.2. Izmaksu–ieguvumu finanšu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametriGalvenie elementi un parametri, kas ievēroti, aprēķinot paredzamo rentabilitāti1. Atsauces periods (gadi)2. Finansiālā diskonta likme (%)3. Ieguldījumu izmaksu kopsumma (euro)4. Paredzamais gada apgrozījuma pieaugums pēc šā ieguldījuma (euro)5. % izmaiņas apgrozījumā uz vienu nodarbināto personu (vienīgi darbības paplašināšanas gadījumā)E.1.3. Galvenie finanšu analīzes rezultātiBez Savienības palīdzības(FRR/C)A.Ar Savienības palīdzību(FRR/K)B (8)1. Finansiālā ienesīguma norma (%)FRR/CFRR/K2. Tīrā pašreizējā vērtība (euro)FNPV/CFNPV/K(8) Lai aprēķinātu projekta rentabilitāti bez Savienības palīdzības (“/C”) un ar to (“/K”), skatīt Komisijas sniegtās vadlīnijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 40. pantu.E.2. Sociāli ekonomiskā analīzeE.2.1. Īsi aprakstīt metodiku (galvenie pieņēmumi, novērtējot izmaksas un ieguvumus) un galvenos sociāli ekonomiskās analīzes rezultātus:E.2.2. Norādīt sīkāk analīzē noteiktās galvenās ekonomiskās izmaksas un ieguvumus kopā ar vērtībām, kas uz tām attiecināmas:IeguvumsVienības vērtība(attiecīgos gadījumos)Kopējā vērtība(euro, diskontēta)% no ieguvumu kopsummasIzmaksasVienības vērtība(attiecīgos gadījumos)Kopējā vērtība(euro, diskontēta)% no izmaksu kopsummas

E.2.3. Galvenie ekonomiskās analīzes rādītājiGalvenie parametri un rādītājiVērtības1. Sociālā diskonta likme (%)2. Ekonomiskā ienesīguma norma (%)3. Ekonomiskā tīrā pašreizējā vērtība (euro)4. Ieguvumu un izmaksu attiecībaE.2.4. Projekta ietekme uz nodarbinātībua) Norādīt paredzamo radīto darbavietu skaitu (izteiktu pilna laika vienībās (PLV))Skaits (PLV)(A)Vidējais minēto darbavietu pastāvēšanas ilgums(mēneši) (9)(B)Tieši radīto darbavietu skaits:1. Īstenošanas posmā2. Darbības posmāNetieši radīto darbavietu skaits:3. Īstenošanas posmā4. Darbības posmā(9) Pastāvīgo darba vietu gadījumā pastāvēšanas ilguma (mēneši) vietā jāraksta “pastāvīgās”.b) Saglabātās darbavietasAprēķināt darbavietu skaitu (pilna laika vienībās), kuras tiktu zaudētas, ja ieguldījums netiek īstenots:Izskaidrot iemeslus:c) Starpreģionālā ietekme uz nodarbinātībuKāda ir projekta paredzamā ietekme uz nodarbinātību citos Savienības reģionos?Pozitīva/neitrāla/negatīva ietekmeSniegt sīkāku informāciju:E.2.5. Norādīt galvenos nekvantitatīvos/nenovērtējamos ieguvumus un izmaksas:E.3. Riska un jutīguma analīzeE.3.1. Īss metodikas un koprezultātu apraksts

E.3.2. Jutīguma analīzeNorādīt pārbaudītajiem mainīgajiem lielumiem piemērotās procentuālās izmaiņas: …Norādīt aprēķināto ietekmi uz finansiālās un ekonomiskās darbības rādītājiem.Pārbaudītais mainīgaisFinansiālā ienesīguma normas novirzeFinansiālās tīrās pašreizējās vērtības novirzeEkonomiskā ienesīguma normas novirzeEkonomiskās tīrās pašreizējās vērtības novirzeKuri mainīgie lielumi tika noteikti kā kritiskie mainīgie lielumi? Norādīt izmantoto kritēriju.Kādas ir kritisko mainīgo lielumu pārslēgšanās vērtības?E.3.3. Riska analīzeAprakstīt projekta finansiālās un ekonomiskās darbības rādītāju varbūtības sadalījuma aprēķinu. Sniegt būtisku statistisko informāciju (paredzamās vērtības, standarta novirze).F. IETEKMES UZ VIDI ANALĪZEF.1. Kā projektā:a) veicināta vides ilgtspējas mērķa sasniegšana (Eiropas klimata izmaiņu politika, bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšana, citi…);b) ievēroti preventīvās rīcības principi un vides kaitējuma prioritāra novēršana pašos pirmsākumos;c) ievērots princips “piesārņotājs maksā”.F.2. Apspriešana vides iestādēsVai vides iestādes, ar kurām to specifisko pienākumu dēļ ir jāapspriež vides jautājumi, ir apspriedušas projektu?JāNēJa jā – lūdzam norādīt iestādes nosaukumu un adresi un aprakstīt iestādes pienākumus:Ja nē – lūdzam norādīt iemeslus:

F.3. Ietekmes uz vidi novērtējumsF.3.1. Paredzētās darbības akcepts (8)F.3.1.1. Vai minētajam projektam jau ir sniegts paredzētās darbības akcepts?JāNēF.3.1.2. Ja jā – datumsF.3.1.3. Ja nē – kad tika iesniegts oficiāls pieprasījums paredzētās darbības akceptam?F.3.1.4. Kad ir paredzēts saņemt galīgo lēmumu?F.3.1.5. Norādīt kompetento iestādi vai iestādes, kuras dos vai ir devušas paredzētās darbības akceptuF.3.2. Padomes Direktīvas 85/337/EEK par ietekmes uz vidi novērtējumu piemērošana (9)F.3.2.1. Vai projekts ir attīstības veids, uz kuru:attiecas minētās direktīvas I pielikums (skatīt F.3.2.2. jautājumu)attiecas minētās direktīvas II pielikums (skatīt F.3.2.3. jautājumu)neattiecas neviens no abiem pielikumiem (skatīt F.3.3. jautājumu)F.3.2.2. Ja uz projektu attiecas minētas direktīvas I pielikums, pievienot šādus dokumentus:a) minētās direktīvas 9. panta 1. punktā paredzēto informāciju;b) projektam veiktā ietekmes uz vidi pētījuma netehnisko kopsavilkumu (10):c) informāciju par apspriedēm ar vides iestādēm, attiecīgo sabiedrības daļu un attiecīgos gadījumos ar citām dalībvalstīm.F.3.2.3. Ja uz projektu attiecas minētās direktīvas II pielikums, vai minētajam projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums?JāŠajā gadījumā pievienot F3.2.2. punktā norādītos nepieciešamos dokumentus.NēŠajā gadījumā paskaidrot iemeslus un noteikt pakāpi, kritērijus vai veikto gadījumu izpēti, lai nonāktu pie secinājuma, ka projektam nav būtiskas ietekmes uz vidi:F.3.3. Eiropas Parlamenta un padomes stratēģiskā vides novērtējuma Direktīvas 2001/42/EK (11) piemērošana (SVN direktīva)(8) Kompetentās (valsts) iestādes vai iestāžu lēmums, kas piešķir attīstītājam tiesības turpināt projektu. Ja iesniegtais projekts ietilpst plašākā darbībā, paredzētās darbības akcepts attiecas tikai uz Komisijai iesniegto projektu. Ja vajadzīgi vairāki lēmumi par paredzēto darbību, lūdzu, informāciju atkārtoti norādiet tik reizes, cik nepieciešams.(9) OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.(10) Sagatavots saskaņā ar Direktīvas 85/337/EEK 5. panta 3. punktu.(11) OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.

F.3.3.1. Vai projekts izriet no minētās direktīvas darbības jomā īstenojama plāna vai programmas?Nē Šajā gadījumā, lūdzam sniegt īsu paskaidrojumu:Jā Šajā gadījumā, lai novērtētu to, vai ir izvērtēta plašāka iespējamā kumulatīva projekta ietekme, lūdzam norādīt tīmekļa saiti vai iesniegt plānam vai projektam izstrādātā vides ziņojuma netehniskā kopsavilkuma (12) elektronisko versiju.F.4. Novērtējums par ietekmi uz NATURA 2000 teritorijāmF.4.1. Vai projektam ir paredzama būtiska negatīva ietekme uz NATURA 2000 tīklā iekļautajām vai iekļaujamām teritorijām?Jā Šajā gadījumā(1) Lūdzam iesniegt saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK (13) 6. panta 3. punktu veiktā novērtējuma secinājumu kopsavilkumu.(2) Gadījumā, ja saskaņā ar 6. panta 4. punktu ir nepieciešami kompensācijas pasākumi, lūdzam iesniegt veidlapu “Informācija par projektiem, kuriem iespējama būtiska negatīva ietekme uz NATURA 2000 teritorijām, kā saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK (14) ziņots Komisijai (Vides Ģenerāldirektorātam)”.Nē Šajā gadījumā pievienot attiecīgās iestādes pilnībā aizpildītu I papildinājumā sniegto deklarāciju.F.5. Papildu vides integrācijas pasākumiVai projektā bez ietekmes uz vidi novērtējuma paredzēti citi papildu vides pasākumi (piemēram, vides revīzija, vides pārvaldība, īpaša vides uzraudzība)?JāNēJa jā – precizēt:F.6. Negatīvās ietekmes uz vidi novēršanas pasākumu izmaksasJa iekļautas izmaksu kopsummā, aprēķināt to pasākumu īpatsvaru, kuri veikti, lai samazinātu un/vai kompensētu negatīvo ietekmi uz vidi.%Īsi paskaidrot:G. VALSTS IEGULDĪJUMA PAMATOJUMSG.1. KonkurenceVai minētajā projektā ir iesaistīts valsts atbalsts?JāNē(12) Sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/42/EK I pielikuma j) punktu.(13) OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.(14) Dokuments 99/7 rev.2, kuru 1999. gada 4. oktobra sanāksmē pieņēma saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK izveidotā Biotopu komiteja.

Ja jā – lūdzam tabulā norādīt atbalsta summu, apstiprinātajam atbalstam norādīt valsts atbalsta numuru un atsauci uz apstiprinājuma vēstuli, grupāla atbrīvojuma atbalstam norādīt attiecīgo reģistra numuru un pieteiktajam atbalstam norādīt valsts atbalsta numuru (15)Atbalsta avoti(vietējais, reģionālais, valsts un Savienības):Atbalsta summaeuroValsts atbalsta numurs/ grupāla atbrīvojuma atbalsta reģistra numursAtsauce uz apstiprinājuma vēstuliApstiprinātās atbalsta shēmas, apstiprinātais ad hoc atbalsts, vai atbalsts, uz kuru attiecas grupālā atbrīvojuma regula:Pieteikšanai paredzēts atbalsts (ad hoc atbalsts vai shēmas):Nenokārtots atbalsts (ad hoc atbalsts vai shēmas):Piešķirtā atbalsta kopsumma:Ieguldījumu projekta izmaksu kopsummaG.2. Savienības palīdzības ietekme uz projekta īstenošanuIkvienas apstiprinošas atbildes gadījumā sniegt detalizētu informāciju:Vai Savienības palīdzībaa) paātrinās projekta īstenošanu?JāNēb) būs būtiska projekta īstenošanai?JāNēH. FINANŠU PLĀNSLēmuma summai un citai šajā iedaļā norādītajai finanšu informācijai jāatbilst prioritārā virziena līdzfinansējuma likmes pamatvērtībai (kopējām vai valsts izmaksām). Ja privātie izdevumi neatbilst prioritārā virziena finansējumam, tos neiekļauj attiecināmajās izmaksās; ja privātie izdevumi ir atbilstīgi, tos iekļauj attiecināmajās izmaksās.(15) Saskaņā ar Līguma 108. panta 3. punktu šis pieteikums neaizvieto paziņojumu Komisijai. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1083/2006 pozitīvs Komisijas lēmums par lielo projektu neietver apstiprinājumu valsts atbalstam.

H.1. Izmaksu sadalījumsEuroEuroProjekta izmaksu kopsumma(A)Neattiecināmās izmaksas (1)(B)Attiecināmās izmaksas(C) = (A) – (B)1. Plānošanas/projektēšanas izmaksas2. Zemes iegāde3. Celtniecība un būvniecība4. Rūpnīca un iekārtas5. Neparedzēti izdevumi (2)6. Publicitāte7. Uzraudzība būvniecības darbu laikā8. Starpsumma9. (PVN (3))10. Kopā(4)(1) Neattiecināmās izmaksas ir i) izdevumi, kas nav veikti atbilstības periodā, ii) izdevumi, kuri uzskatāmi par neatbilstīgiem saskaņā ar konkrētās valsts noteikumiem (Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 56. panta 4. punkts), iii) citi līdzfinansējumā nenorādītie izdevumi. NB! Izdevumu atbilstības sākuma datums ir datums, kad Komisija saņem attiecīgās darbības programmas projektu, vai 2007. gada 1. janvāris – izvēlas agrāko no datumiem.(2) Neparedzētie izdevumi nedrīkst pārsniegt 10 % no neparedzēto izdevumu ieguldījumu tīro izmaksu kopsummas. Minētos neparedzētos izdevumus drīkst iekļaut izmaksu kopsummā, lai aprēķinātu fondu finansiālo ieguldījumu.(3) Ja PVN tiek uzskatīts par attiecināmu, norādīt iemeslus.(4) Izmaksu kopsummā jāiekļauj visas projektā no plānošanas līdz uzraudzības posmam radušās izmaksas un PVN pat tad, ja PVN nav uzskatāms par attiecināmu.H.2. Plānoto resursu kopsumma un plānotais ieguldījums no fondiemH.2.1. Savienības ieguldījuma aprēķinsValue1. Lēmuma summa, t. i., “summa, uz kuru attiecas prioritārā virziena vai prioritāro virzienu (1) līdzfinansējuma likme” (Regulas (EK) Nr. 1083/2006 41. panta 2. punkts) (ievērojot maksimālo valsts ieguldījumu atbilstoši noteikumiem par valsts atbalstu un neattiecināmo izmaksu neiekļaušanu)1.1 Ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām, norādīt lēmuma summas daļu, kas atbilst katrai darbības programmai2. Prioritārā virziena vai prioritāro virzienu18 (1) līdzfinansējuma likme (%)3. Savienības ieguldījums (euro) = (1)*(2)(1) Ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām.H.2.2. Līdzfinansējuma avotiILai ņemtu vērā finansiālā deficīta aprēķinus (H.2.1. atbilstoši noteikumiem par valsts atbalstu), projekta ieguldījumu izmaksu kopsumma veidojas no šādiem avotiem:Ieguldījumu izmaksu kopsummas avoti (€)No kurām (informācijai)Ieguldījuma izmaksu kopsumma(H.1.10.(A))Savienības palīdzība(H.2.1.3)Nacionāli publiski(vai līdzvērtīgi)Nacionāli privātiCiti avoti(norādīt)EIB/EIF aizdevumi:a) = (b) + (c) + (d) + (e)b)c)d)e)f)

H.2.3. Jau apstiprinātie izdevumiVai izdevumi minētajam lielajam projektam jau ir apstiprināti?JāNēJa jā – norādīt summu: … EUR.Ja jā un ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām – norādīt, atbilstoši kurām programmām izdevumi ir apstiprināti?Attiecīgās(-o) darbības programmas(-u) nosaukums:CCI numurs:Attiecīgā summa darbības programmā: … EURH.3. Savienības ieguldījuma gada finanšu plānsSavienības ieguldījumu (H.2.1.3.) norāda gada programmas saistību īpatsvara izteiksmē. Ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām, atsevišķi norāda gada finanšu plānu katrai darbības programmai.(Euro)2007200820092010201120122013(KF/ERAF - norādīt)I. SADERĪBA AR SAVIENĪBAS POLITIKĀM UN TIESĪBĀMAttiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1083/2006 9. panta 5. punktu lūdzam sniegt šādu informāciju:I.1. Citi Savienības finanšu avotiI.1.1. Vai attiecībā uz minēto projektu ir bijis iesniegts pieteikums palīdzības saņemšanai no cita Savienības avota (TEN-T budžeta, LIFE+, P&A pamatprogrammas, cita Savienības finansējuma avota)?JāNēJa jā – lūdzam norādīt sīkāk (attiecīgo finanšu instrumentu, atsauces numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):I.1.2. Vai minētais projekts papildina citu jau finansētu projektu vai projektu, kuru paredzēts finansēt no ERAF, ESF, Kohēzijas fonda, TEN-T budžeta vai cita Savienības finanšu avota līdzekļiem?JāNēJa jā – lūdzam norādīt sīkāk (norādīt precīzu informāciju, atsauces numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):I.1.3. Vai attiecībā uz minēto projektu ir bijis iesniegts pieteikums aizdevuma vai pašu kapitāla atbalsta saņemšanai no EIB/EIF?JāNēJa jā – lūdzam norādīt sīkāk (attiecīgo finanšu instrumentu, atsauces numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):I.1.4. Vai ir bijis iesniegts pieteikums palīdzības saņemšanai no cita Savienības avota (tostarp ERAF, ESF, Kohēzijas fonda, EIB, EIF, cita Savienības finanšu avota) minētā projekta iepriekšējiem posmiem (tostarp priekšizpētes un sagatavošanās posmiem)?JāNēJa jā – lūdzam norādīt sīkāk (attiecīgo finanšu instrumentu, atsauces numurus, datumus, pieprasītās summas, piešķirtās summas utt.):

I.2. Vai projekts ir pakļauts tiesiskai procedūrai par neatbilstību Savienības tiesībām?JāNēJa jā – lūdzam norādīt sīkāk:I.3. Publicitātes pasākumiNorādīt sīkāk pasākumus, kas paredzēti Savienības palīdzības reklamēšanai (t. i., pasākuma veidu, īsu aprakstu, aprēķinātās izmaksas, ilgumu utt.):I.4. JASPERS iesaistīšana projekta sagatavošanāI.4.1. Vai JASPERS tehniskā palīdzība ir izmantota kādā no minētā projekta sagatavošanas posmiem?JāNēI.4.2. Aprakstīt projekta elementus, kuros izmantota JASPERS palīdzība (piemēram, vides atbilstība, iepirkums, tehniskā apraksta izskatīšana).I.4.3. Kādi ir galvenie atzinumi un ieteikumi attiecībā uz JASPERS ieguldījumu, un vai tie tika ņemti vērā, pabeidzot projektu?I.5. Iepriekšēja pieredze ar atbalsta atgūšanuVai atbalsta saņēmējam uzņēmumam ir iepriekš bijusi vai ir pašlaik piemērota Savienības palīdzības atgūšanas procedūra (16) pēc produktīvās darbības pārvietošanas dalībvalstī vai uz citu dalībvalsti?JāNēJ. KOMPETENTĀS VALSTS IESTĀDES APSTIPRINĀJUMSEs apstiprinu, ka šajā veidlapā sniegtā informācija ir precīza un pareiza.Vārds, Uzvārds: …Paraksts: …Organizācija: …(Vadošā iestāde un gadījumā, ja lielais projekts tiek līdzfinansēts no vairākām darbības programmām – atbildīgās iestādes)Datums: …(16) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 57. panta 3. punktu.

I papildinājumsPAR NATURA 2000 TERITORIJĀM ATBILDĪGĀS UZRAUDZĪBAS IESTĀDES DEKLARĀCIJAAtbildīgā iestāde …Izskatījusi projekta pieteikumu …Kura paredzamā atrašanās vieta ir …Paziņo, ka projekts būtiski neietekmēs NATURA 2000 teritoriju, jo:Tāpēc nav nepieciešams 6. panta 3. punktā paredzētais atbilstošais novērtējums.Pievienota karte ar mērogu 1:100 000 (vai tuvāko iespējamo mērogu), kurā norādīta projekta atrašanās vieta, kā arī attiecīgās NATURA 2000, teritorijas, ja tādas irDatums (diena, mēnesis, gads): …Paraksts: …Vārds, uzvārds: …Amats: …Organizācija: …(Par NATURA 2000 teritoriju uzraudzību atbildīgā iestāde)Oficiāls zīmogs:

▼C1
XXIII PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKIEM ESF DARBĪBĀS PĒC PRIORITĀTES

DALĪBNIEKU SKAITS GADĀ

(cilvēki, kuri iestājas, izstājas, paliek darbībā no viena gada uz nākamo)

DALĪBNIEKU DALĪJUMS PĒC DZIMUMA

DALĪBNIEKU DALĪJUMS PĒC STATUSA DARBA TIRGŪ

 nodarbinātas personas (kopējais nodarbināto skaits, tostarp pašnodarbinātas personas),

 pašnodarbinātas personas,

 bezdarbnieki (kopējais bezdarbnieku skaits, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki),

 ilgtermiņa bezdarbnieki,

 neaktīvas personas (kopējais neaktīvo personu skaits, tostarp tie, kuri mācās, tiek apmācīti vai ir pensijā, tie, kuri atteikušies no nodarbinātības, pastāvīgi invalīdi, personas, kuras veic darbu mājās, un citi),

 neaktīvas personas, kas mācās vai tiek apmācītas.

DALĪBNIEKU DALĪJUMS PĒC VECUMA

 jaunieši (15–24 gadus veci),

 vecāka gadagājuma darbinieki (55–64 gadus veci).

DALĪBNIEKU DALĪJUMS PĒC NEAIZSARGĀTAJĀM GRUPĀM SASKAŅĀ AR VALSTS LIKUMIEM

 minoritāšu grupas,

 migranti,

 cilvēki ar invaliditāti,

 citu nelabvēlīgu sabiedrības grupu pārstāvji.

DALĪBNIEKU DALĪJUMS PĒC IZGLĪTĪBAS

 Sākumskolas vai pamatskolas izglītība (ISCED 1 un 2),

 vidusskolas izglītība (ISCED 3),

 pēcvidusskolas izglītība, kas nav augstākā izglītība (ISCED 4),

 augstākā izglītība (ISCED 5 un 6).( 1 ) OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.

( 2 ) OV L 210, 31.7.2006., 1. lpp.

( 3 ) OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 173/2005 (OV L 29, 2.2.2005., 3. lpp.).

( 4 ) OV L 213, 13.8.1999., 1. lpp.

( 5 ) OV L 178, 12.7.1994., 43. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2035/2005 (OV L 328, 15.12.2005., 8. lpp.).

( 6 ) OV L 191, 27.7.1994., 9. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2168/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 15. lpp.).

( 7 ) OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

( 8 ) OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

( 9 ) OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

( 10 ) OV C 194, 18.8.2006., 2. lpp.

( 11 ) OV L 130, 31.5.2000., 30. lpp.

( 12 ) OV L 193, 29.7.2000., 39. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 448/2004 (OV L 72, 11.3.2004., 66. lpp.).

( 13 ) OV L 63, 3.3.2001., 21. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2355/2002 (OV L 351, 28.12.2002., 42. lpp.).

( 14 ) OV L 64, 6.3.2001., 13. lpp.

( 15 ) OV L 201, 31.7.2002., 5. lpp.

( 16 ) OV L 2, 7.1.2003., 7. lpp.

( 17 ) OV L 98, 2.4.2004., 22. lpp.

( 18 ) OV C 316, 27.11.1995., 49. lpp.

( 19 ) OV L 160, 30.6.2000., 1. lpp.

( 20 ) OV L 61, 4.3.1994., 27. lpp.

( 21 ) OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

( 22 ) OV C 244, 1.10.2004., 2. lpp.

( 23 ) Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas fonds un Eiropas Sociālais fonds.

( 24 ) Norāda struktūru vai struktūras un to sistēmu aspektu(-us), kas neatbilda prasībām un/vai nedarbojās efektīvi.

( 25 ) Norāda iebilduma iemeslus par katru struktūru un katru sistēmas aspektu.

( 26 ) Norāda negatīvā atzinuma iemeslus par katru struktūru un katru aspektu.

( 27 ) Izmaiņas, kas nav norādītas agrākos gada kontroles ziņojumos.

( 28 ) Revīzijām, uz ko neattiecas agrāki gada kontroles ziņojumi.

( 29 ) Šādi jautājumi var būt, piemēram, sistemātiskas problēmas, trūkumi vadības un kontroles sistēmās, trūkstoši pamatojuma dokumenti un lietas, ko izskata tiesā.

( 30 ) Ja kopēju sistēmu piemēro divām vai vairākām darbību programmām, kopējās sistēmas aprakstam var pievienot vienu ziņojumu un atzinumu.

( 31 ) Ja atzinumu sagatavo revīzijas iestāde, tā sagatavo atsevišķu dokumentu “Deklarācija par kompetenci un funkcionālo neatkarību” par savām funkcijām saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 62. pantu.

( 32 ) Norāda struktūru vai struktūras un sistēmas aspektus, kuri neatbilst prasībām.

( 33 ) Norāda atrunas iemeslus par katru struktūru un par katru aspektu.

( 34 ) Norāda negatīvā atzinuma iemeslu(-us) par katru struktūru un par katru aspektu.

( 35 ) Ja ir vairākmērķu darbības programmas, gada finansēšanas plānā norāda arī dalījumu pa mērķiem.

( 36 ) Gadījumā, ja darbības programmu finansē no vairākiem fondiem vai tai ir vairāki mērķi, prognozes norāda arī pa fondiem un mērķiem.

Top