EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0089

2014/89/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 14. februāris ) attiecībā uz izmēģinājuma projektu, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/59/EK noteiktos administratīvās sadarbības pienākumus, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 45, 15.2.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/89/oj

15.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 45/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 14. februāris)

attiecībā uz izmēģinājuma projektu, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/59/EK noteiktos administratīvās sadarbības pienākumus, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/89/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (“IMI regula”) (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Iekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI), ko formāli ieviesa ar IMI regulu, ir internetā pieejama lietojumprogrammatūra, ko Komisija izstrādājusi sadarbībā ar dalībvalstīm, lai palīdzētu tām praktiski izpildīt Savienības tiesību aktos par iekšējo tirgu noteiktās informācijas apmaiņas prasības, nodrošinot centralizētas saziņas mehānismu ar mērķi veicināt pārrobežu informācijas apmaiņu un savstarpēju palīdzību.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/59/EK (2) ir noteikti konkrēti kopīgi noteikumi par vilcienu vadītāju sertificēšanu, lai novērstu valstu atšķirības, tādējādi veicinot Savienības politikas mērķus attiecībā uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību saistībā ar kopējo transporta politiku ar mērķi atvieglot vilcienu vadītāju pārvietošanos no vienas dalībvalsts uz citu. Direktīva jo īpaši paredz valstu reģistru par vilcienu vadītāju apliecībām un sertifikātiem savstarpējo savienojamību.

(3)

Eiropas Dzelzceļa aģentūra (EDzA) tika izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2004 (3), lai palīdzētu Komisijai nodrošināt saskaņotu pieeju dzelzceļa savstarpējai izmantojamībai un drošībai Savienībā.

(4)

“Priekšizpētē par savstarpēji izmantojamiem reģistriem attiecībā uz vilcienu vadītāju apliecībām un papildu sertifikātiem”, ko veica EDzA un pieņēma 2013. gada 2. aprīlī, tika noteikts, ka IMI ir piemērots līdzeklis, lai īstenotu informācijas apmaiņu starp valsts apliecību reģistriem, un ieteikts organizēt izmēģinājuma projektu.

(5)

Komisijas Lēmumā 2010/17/EK (4) noteikts, ka Eiropas Dzelzceļa aģentūra ir atbildīga par izmēģinājuma projekta uzraudzību un ziņošanu par tā darbību. IMI regulā noteikts, ka Komisijai jāizvērtē izmēģinājuma projekta rezultāti.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Izmēģinājuma projekta darbības joma un mērķi

Lai izvērtētu, cik efektīva ir Iekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI), lai īstenotu noteikumus, kas minēti turpmāk 4. un 5. pantā, Komisija veic izmēģinājuma projektu.

2. pants

Kompetentās iestādes

Šajā lēmumā dalībvalstu iestādes ir iestādes, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK (5) 16. pantā (turpmāk – “kompetentās iestādes”).

3. pants

Uzraudzība un ziņošana

Lai Eiropas Dzelzceļa aģentūra varētu izpildīt Lēmuma 2010/17/EK 3. panta 2. punktā paredzētos uzraudzības un ziņošanas uzdevumus, Komisija iesniegs aģentūrai statistikas datus un informāciju par IMI izmantošanu.

4. pants

Administratīvā sadarbība starp kompetentajām iestādēm

1.   Izmēģinājuma projekta nolūkos kompetentajām iestādēm jāizmanto IMI, lai apmainītos ar informāciju, kā tas paredzēts šādos noteikumos:

a)

Direktīvas 2007/59/EK 22. panta 1. punkta b) apakšpunkts saistībā ar Lēmuma 2010/17/EK I pielikuma 4. un 5. punktu;

b)

Direktīvas 2007/59/EK 29. panta 2. punkts;

c)

Direktīvas 2007/59/EK 29. panta 3. punkts;

d)

Direktīvas 2007/59/EK 29. panta 4. punkta b) apakšpunkts attiecībā uz pieprasījumiem par turpmāku pārbaudi vai apturēšanu.

2.   Atbilstoši 1. punktam administratīvo sadarbību īsteno saskaņā ar procedūru, kas paredzēta I pielikumā.

5. pants

Administratīvā sadarbība starp kompetentajām iestādēm un Komisiju

1.   Šā izmēģinājuma projekta nolūkos IMI izmanto starp kompetentajām iestādēm un starp kompetentajām iestādēm un Komisiju, lai apmainītos ar informāciju, kā tas paredzēts šādos noteikumos:

a)

Direktīvas 2007/59/EK 29. panta 4. punkta b) apakšpunkts par informāciju Komisijai un citām kompetentajām iestādēm;

b)

Direktīvas 2007/59/EK 29. panta 4. punkta c) apakšpunkts par informāciju Komisijai un citām kompetentajām iestādēm;

c)

Direktīvas 2007/59/EK 29. panta 4. punkta otrā daļa par informāciju Komisijai un citām kompetentajām iestādēm;

d)

Direktīvas 2007/59/EK 29. panta 5. punkts par lietas nosūtīšanu Komisijai.

2.   Atbilstoši 1. punktam administratīvo sadarbību īsteno saskaņā ar procedūru, kas paredzēta II pielikumā.

6. pants

Novērtēšana

1.   Komisija novērtēs izmēģinājuma projektu, lai noteiktu, vai ir sasniegts 1. pantā izklāstītais mērķis, un iesniegs ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā trīs gadus pēc projekta sākuma, ņemot vērā šādus kritērijus:

a)

datu aizsardzības jautājumi;

b)

izmaksu efektivitāte;

c)

tulkošanas funkciju efektivitāte;

d)

lietošanas ērtums;

e)

vispārējā lietotāju apmierinātība.

2.   Izmēģinājuma projekta novērtējuma pamatā ir statistikas informācija, kas iegūta, izmantojot IMI, un dalībnieku atsauksmes, tostarp vismaz viena tiešsaistes lietotāju aptauja, kas paredzēta kompetentajām iestādēm.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 14. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 316, 14.11.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīva 2007/59/EK par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (OV L 315, 3.12.2007., 51. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu (Aģentūras regula) (OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2009. gada 29. oktobra Lēmums 2010/17/EK par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/59/EK paredzēto galveno parametru noteikšanu vilcienu vadītāju apliecību un papildu sertifikātu reģistriem (OV L 8, 13.1.2010., 17. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos, un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem (Dzelzceļu drošības direktīva) (OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.).


I PIELIKUMS

INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMA PROCEDŪRA

Image


II PIELIKUMS

PAZIŅOŠANAS PROCEDŪRA

Image


Top