EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0739

2009/739/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 2. oktobris ), ar ko nosaka praktisko kārtību informācijas elektroniskai apmaiņai starp dalībvalstīm saskaņā ar VI nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7493) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 263, 7.10.2009, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 141 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/739/oj

7.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 263/32


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 2. oktobris),

ar ko nosaka praktisko kārtību informācijas elektroniskai apmaiņai starp dalībvalstīm saskaņā ar VI nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7493)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/739/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (1) un jo īpaši tās 36. panta otro teikumu,

apspriedusies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

tā kā:

(1)

Savstarpējas palīdzības un efektīvas sadarbības pienākums dalībvalstīm noteikts saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 28. līdz 36 pantu, un tas nozīmē, ka dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir jāapmainās ar informāciju. Lai sadarbība starp dalībvalstīm ritētu raiti, tā jābalsta ar tehniskiem līdzekļiem, kas nodrošina tiešus un ātrus sakarus starp kompetentajām iestādēm. Tāpēc Direktīvas 2006/123/EK 34. panta 1. punktā ir noteikts, ka Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, izveido elektronisku sistēmu informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm, ņemot vērā pašreizējās informācijas sistēmas.

(2)

Iekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI), kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Lēmumu 2004/387/EK par Viseiropas elektroniskās pārvaldības pakalpojumu savietojamības nodrošināšanu valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un pilsoņiem (IDABC) (2), ir elektronisks rīks, ko nodomāts izmantot, lai ievērotu vairākus tiesību aktus iekšējā tirgus jomā, kuri paredz informācijas apmaiņu starp dalībvalstu administrācijām. Tā kā IMI nodrošina drošu un strukturētu informācijas elektronisku apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un dod iespēju kompetentajām iestādēm bez grūtībām identificēt attiecīgo partneri citās dalībvalstīs un ātri un efektīvi sazināties, ir lietderīgi IMI izmantot informācijas apmaiņai, kā paredzēts Direktīvā 2006/123/EK.

(3)

Lai dalībvalstu kompetentās iestādes varētu efektīvi elektroniski apmainīties ar informāciju, ir jānosaka praktiskā kārtība šādai apmaiņai ar IMI starpniecību.

(4)

Papildus lūgumiem pēc informācijas, lūgumiem veikt pārbaudes, apskates un izmeklēšanas un atbildēm uz šiem lūgumiem Direktīvā 2006/123/EK paredzēti divi īpaši informācijas apmaiņas mehānismi: saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 29. panta 3. punktu un 32. panta 1. punktu – informācijas apmaiņa par nopietnām konkrētām darbībām vai apstākļiem, kuri saistīti ar pakalpojumu sniegšanu un varētu radīt nopietnu kaitējumu cilvēku veselībai vai drošumam vai videi (“brīdinājumi”); saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 18. un 35. pantu – informācijas apmaiņa par ārkārtas pasākumiem saistībā ar pakalpojumu drošību (“atsevišķu atkāpju gadījumi”).

(5)

Tā kā brīdinājumi attiecas uz nopietniem draudiem cilvēku veselībai vai drošumam vai videi, ļoti svarīga ir cieša sadarbība starp dažādu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai novērstu attiecīgos draudus un lai šīs iestādes būtu pienācīgi informētas par citu iestāžu veiktajām darbībām un par to, vai draudi ir novērsti. Lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes patiešām uzrauga pakalpojumu sniedzējus un to sniegtos pakalpojumus un ka ir garantēta brīdinājumos ietverto personas datu pienācīga aizsardzība, ir jāparedz, ka brīdinājumu, ko dalībvalsts izdevusi saskaņā ar Direktīvu 2006/123/EK, atceļ, kad situācija vairs neatbilst 29. panta 3. punktā un 32. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem. Dalībvalstīm jābūt iespējai iebilst pret priekšlikumu par brīdinājuma atcelšanu, ja joprojām pastāv draudi, ka tiks nodarīts nopietns kaitējums cilvēku veselībai vai drošumam vai videi.

(6)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 43. pantu minētās direktīvas īstenošanā un piemērošanā, jo īpaši uzraudzības noteikumos, jāievēro noteikumi par personas datu aizsardzību, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvā 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (4). Tādējādi informācijas elektroniskai apmaiņai starp dalībvalstīm jānotiek saskaņā ar noteikumiem par personas datu aizsardzību, kas paredzēti Direktīvās 95/46/EK un 2002/58/EK. Komisija informāciju apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (5).

(7)

Lai IMI darbības gaitā nodrošinātu augstu personas datu aizsardzības līmeni, Komisija pieņēma 2007. gada 12. decembra Lēmumu 2008/49/EK par Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) īstenošanu attiecībā uz personas datu aizsardzību (6) un 2009. gada 26. marta Ieteikumu 2009/329/EK par datu aizsardzības pamatnostādnēm Iekšējā tirgus informācijas sistēmai (IMI) (7).

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas 2006/123/EK 40. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

IMI izmantošana informācijas apmaiņai

1.   Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI) izmanto informācijas elektroniskai apmaiņai starp dalībvalstīm, lai izpildītu Direktīvas 2006/123/EK VI nodaļas noteikumus par administratīvo sadarbību, kuros paredzēti:

a)

lūgumi pēc informācijas un lūgumi veikt pārbaudes, apskates un izmeklēšanas, kā arī atbildes uz šiem lūgumiem saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK VI nodaļu;

b)

brīdinājumi saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 29. panta 3. punktu un 32. panta 1. punktu;

c)

atsevišķi lūgumi un paziņojumi saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 35. panta 2., 3. un 6. punktā noteikto procedūru.

2.   Lēmuma 2008/49/EK 8. pantā minētos IMI koordinatorus var izraudzīties par Direktīvas 2006/123/EK 28. panta 2. punktā paredzētajiem sadarbības punktiem.

2. pants

IMI funkcijas saistībā ar lūgumiem pēc informācijas un lūgumiem veikt pārbaudes, apskates un izmeklēšanas, kā arī atbildēm uz šiem lūgumiem

Saistībā ar lūgumiem pēc informācijas un lūgumiem veikt pārbaudes, apskates un izmeklēšanas, kā arī atbildēm uz šiem lūgumiem IMI nodrošina šādas funkcijas:

a)

lūgumu nosūtīšana;

b)

papildu informācijas nosūtīšana un pieprasīšana;

c)

lūgumu pieņemšana;

d)

lūgumu pārsūtīšana;

e)

atbildēšana uz lūgumiem.

3. pants

IMI funkcijas saistībā ar brīdinājumiem

1.   Saistībā ar informācijas apmaiņu par brīdinājumiem IMI nodrošina šādas funkcijas:

a)

brīdinājumu nosūtīšana, ja īstenojas Direktīvas 2006/123/EK 29. panta 3. punktā un 32. panta 1. punktā minētie nosacījumi;

b)

papildu informācijas par brīdinājumiem nosūtīšana un pieprasīšana;

c)

tādu brīdinājumu atsaukšana, kas nosūtīti, lai gan Direktīvas 2006/123/EK 29. panta 3. punktā un 32. panta 1. punktā minētie nosacījumi nav īstenojušies;

d)

brīdinājumos ietvertās informācijas labošana;

e)

priekšlikumu nosūtīšana par brīdinājumu atcelšanu;

f)

iebildumi pret priekšlikumiem atcelt brīdinājumus;

g)

brīdinājumu atcelšana, ja vairs nav spēkā Direktīvas 2006/123/EK 29. panta 3. punktā un 32. panta 1. punktā minētie nosacījumi.

2.   Lai nosūtītu brīdinājumus un saistīto informāciju citām dalībvalstīm un saņemtu brīdinājumus no citām dalībvalstīm, IMI nodrošina brīdinājumu koordinatora funkcijas. Brīdinājumu koordinatora funkcijas var veikt Lēmuma 2008/49/EK 7. un 8. pantā minētie IMI lietotāji.

3.   Pirms dzēšanas no sistēmas saskaņā ar Lēmuma 2008/49/EK 4. pantā paredzēto procedūru atceltajā brīdinājumā ietvertajai informācijai, tostarp personas datiem, vairs nevar piekļūt neviens IMI lietotājs.

4. pants

IMI funkcijas saistībā ar atsevišķu atkāpju gadījumu mehānismiem

Saistībā ar informācijas apmaiņu par atsevišķiem atkāpju gadījumiem IMI nodrošina šādas funkcijas:

a)

lūguma nosūtīšana uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstij saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 35. panta 2. punktu;

b)

atbildēšana uz lūgumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 35. panta 2. punktu;

c)

paziņojuma nosūtīšana Komisijai un uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstij saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 35. panta 3. un 6. punktu;

d)

koordinatora automātiska informēšana par a), b) un c) punktā paredzētajām darbībām.

5. pants

Personas datu aizsardzība

Personas datu apstrādi informācijas elektroniskas apmaiņas nolūkā starp dalībvalstīm veic saskaņā ar Direktīvām 95/46/EK un 2002/58/EK.

Komisija personas datu apstrādi veic saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

6. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 2. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

(2)  OV L 181, 18.5.2004., 25. lpp.

(3)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(4)  OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(6)  OV L 13, 16.1.2008., 18. lpp.

(7)  OV L 100, 18.4.2009., 12. lpp.


Top