EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0633

Komisijas Regula (EK) Nr. 633/2007 ( 2007. gada 7. jūnijs ), ar ko nosaka prasības attiecībā uz to, kā piemērot lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu, ko izmanto lidojumu paziņošanai, koordinēšanai un nodošanai starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 146, 8.6.2007, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 136 - 142

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/04/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/633/oj

8.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 146/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 633/2007

(2007. gada 7. jūnijs),

ar ko nosaka prasības attiecībā uz to, kā piemērot lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu, ko izmanto lidojumu paziņošanai, koordinēšanai un nodošanai starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (savietojamības regula) (1), un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (2), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai paziņotu, koordinētu un nodotu lidojumus, kā arī lai nodrošinātu civilo un militāro koordināciju, gaisa satiksmes vadības struktūrvienībās tiek veikta informācijas apmaiņa starp lidojuma datu apstrādes sistēmām. Šajā informācijas apmaiņā jāizmanto atbilstoši un saskaņoti ziņojumu protokoli, tādējādi nodrošinot informācijas apmaiņas savietojamību.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 549/2004 8. panta 1. punktu Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijai (Eurocontrol) ir piešķirtas pilnvaras, lai izstrādātu prasības attiecībā uz lidojuma ziņojuma nodošanas protokolu, kas jāizmanto lidojumu paziņošanai, koordinēšanai un nodošanai. Šī regula sagatavota, pamatojoties uz 2005. gada 31. marta ziņojumu, kas sastādīts saskaņā ar šīm pilnvarām.

(3)

Eurocontrol standarts lidojumu datu apmaiņai tika pievienots Komisijas 2000. gada 6. septembra Regulai (EK) Nr. 2082/2000, ar kuru pieņem Eurocontrol standartus un groza Direktīvu 97/15/EK, ar ko pieņem Eurocontrol standartus un groza Padomes Direktīvu 93/65/EEK (3), iegādājoties jaunas lidojuma datu apstrādes sistēmas, šā standarta piemērošana ir obligāta Kopienā. Ņemot vērā to, ka no 2005. gada 20. oktobra Regula (EK) Nr. 2082/2000 vairs nav spēkā, lai nodrošinātu attiecīgo reglamentējošo noteikumu atbilstību, ir jāatjaunina Kopienas tiesību akti.

(4)

Kļūst arvien sarežģītāk un dārgāk nodrošināt sakaru iekārtu un programmatūras atbilstību Eurocontrol standartam, kas noteikts lidojumu datu apmaiņai. Tādēļ šādu lidojuma datu apmaiņas veicināšanai jāpieņem jauns atbilstošs standarts.

(5)

Patlaban tiek uzskatīts, ka, lai panāktu atbilstību sakaru prasībām lidojumu datu apmaiņas jomā starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām, visatbilstošākais risinājums ir pārraides vadības protokola izmantošana kopā ar interneta protokolu (TCP/IP).

(6)

Šī regula jāattiecina uz to, kā informācijas apmaiņas gadījumā piemērot lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu saskaņā ar Komisijas 2006. gada 6. jūlija Regulu (EK) Nr. 1032/2006, ar ko nosaka prasības lidojuma datu apmaiņas automātiskajām sistēmām, lai paziņotu, koordinētu un nodotu lidojumus starp gaisa satiksmes vadības vienībām (4).

(7)

Šai regulai nav jāattiecas uz militārām operācijām un mācībām, kā minēts Regulas (EK) Nr. 549/2004 1. panta 2. punktā.

(8)

Paziņojumā par militāriem jautājumiem, kas skar Eiropas vienoto gaisa telpu (5), dalībvalstis ir uzņēmušās saistības savstarpēji sadarboties, ievērojot valstu militārās prasības, lai visi gaisa telpas izmantotāji visās dalībvalstīs pilnībā un vienādi piemērotu gaisa telpas elastīgas izmantošanas koncepciju.

(9)

Lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 549/2004 2. panta 22. punktā definēto gaisa telpas elastīgas izmantošanas koncepciju, jāizveido sistēmas lidojuma datu savlaicīgai apmaiņai starp gaisa satiksmes pakalpojumu struktūrvienībām un kontrolējošām militārām struktūrvienībām.

(10)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 552/2004 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu savietojamības īstenošanas noteikumi apraksta īpašās atbilstības novērtēšanas procedūras, kas jāizmanto komponentu atbilstībai vai piemērotībai lietošanā, kā arī sistēmu pārbaudes novērtēšanai.

(11)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 552/2004 10. panta 2. punktu pamatprasību un pārejas noteikumu piemērošanas dienu var precizēt attiecīgajos savietojamības īstenošanas noteikumos.

(12)

Ražotājiem un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem jādod laiks izveidot jaunus komponentus un sistēmas saskaņā ar jaunajām tehniskajām prasībām.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Vienotās gaisa telpas komiteja, kura izveidota atbilstoši Regulas (EK) Nr. 549/2004 5. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo regulu nosaka prasības attiecībā uz to, kā piemērot lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu informācijas apmaiņai starp lidojuma datu apstrādes sistēmām, lai paziņotu, koordinētu un nodotu lidojumus starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām, kā arī lai nodrošinātu civilo un militāro koordināciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1032/2006.

2.   Šo regulu piemēro attiecībā uz:

a)

sakaru sistēmām, kas nodrošina koordinēšanu starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām, kuras izmanto vienādranga saziņas mehānismu un sniedz vispārējas gaisa satiksmes pakalpojumus;

b)

sakaru sistēmām, kas nodrošina koordinēšanu starp gaisa satiksmes pakalpojumu struktūrvienībām un kontrolējošām militārām struktūrvienībām, kuras izmanto vienādranga saziņas mehānismu.

2. pants

Definīcijas

Šīs regulas mērķiem piemēro Regulas (EK) Nr. 549/2004 2. pantā minētās definīcijas.

Piemēro arī šādas definīcijas:

1)

“lidojuma ziņojumu nodošanas protokols” ir elektronisko sakaru protokols, kuru izmanto informācijas apmaiņai starp lidojuma datu apstrādes sistēmām un kurā iekļauti apmaiņai paredzētie ziņojumu formāti, to kodi un prasības attiecībā uz ziņojumu secību;

2)

“lidojuma datu apstrādes sistēma” ir gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmas daļa, kas saņem, automātiski apstrādā un nodod gaisa satiksmes vadības struktūrvienību dispečerpunktiem lidojuma plāna datus un tamlīdzīgus ziņojumus;

3)

“gaisa satiksmes vadības struktūrvienība” (turpmāk “ATC struktūrvienība”) ir lidojumu rajona gaisa satiksmes vadības centrs, pieejas kontroles struktūrvienība vai lidlauka vadības tornis;

4)

“dispečerpunkts” ir mēbelēta telpa ar tehnisko aprīkojumu, kurā gaisa satiksmes pakalpojumu institūcijas darbinieks veic savus darba pienākumus;

5)

“lidojumu rajona gaisa satiksmes vadības centrs” (turpmāk “ACC”) ir struktūrvienība, kas izveidota, lai sniegtu gaisa satiksmes vadības pakalpojumus kontrolētiem lidojumiem tās atbildības dispečerrajonos;

6)

“civilā un militārā koordinācija” ir koordinācija starp civilajām un militārajām iestādēm, kas ir pilnvarotas pieņemt lēmumus un apstiprināt darbības gaitu;

7)

“gaisa satiksmes pakalpojumu struktūrvienība” (turpmāk “ATS struktūrvienība”) ir civilā vai militārā struktūrvienība, kas atbild par gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanu;

8)

“kontrolējoša militārā struktūrvienība” ir ikviena nekustama vai pārvietojama militārā struktūrvienība, kas veic militāru gaisa satiksmi un/vai citas darbības, kuru veikšanai vajadzīga gaisa telpas rezervēšana vai ierobežojumi;

9)

“vienādranga saziņas mehānisms” ir saziņas mehānisms starp divām ATC struktūrvienībām vai arī starp ATS struktūrvienībām un kontrolējošām militārajām struktūrvienībām, kurā katrai pusei ir vienādas sakaru spējas informācijas apmaiņai starp lidojuma datu apstrādes sistēmām un tiesības uzsākt saziņu.

3. pants

Lidojuma ziņojumu nodošanas protokola piemērošana

1.   Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās sistēmas piemēro lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu saskaņā ar I pielikumā noteiktajām savietojamības prasībām.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās sistēmas piemēro lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu saskaņā ar I pielikumā noteiktajām savietojamības prasībām.

4. pants

Komponentu atbilstības izvērtēšana

Pirms izdot Regulas (EK) Nr. 552/2004 5. pantā minēto EK atbilstības deklarāciju ražotāji, kas ražo komponentus šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajām sistēmām, kuras piemēro lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu, novērtē šo komponentu atbilstību saskaņā ar II pielikumā noteiktajām prasībām.

5. pants

Sistēmu pārbaude

1.   Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, kas var pierādīt, ka tie izpilda III pielikuma nosacījumus, veic 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto sistēmu pārbaudi atbilstīgi IV pielikuma A daļā noteiktajām prasībām.

2.   Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, kas nevar parādīt, ka tie izpilda III pielikuma nosacījumus, uztic 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto sistēmu pārbaudi paziņotajai institūcijai.

Šo pārbaudi veic atbilstīgi IV pielikuma B daļā noteiktajām prasībām.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto sistēmu pārbaudes rezultātā tiek pierādīta to atbilstība šajā regulā noteiktajām savietojamības prasībām.

6. pants

Atbilstība

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.

7. pants

Pārejas noteikumi

No 2009. gada 1. janvāra attiecībā uz šīs regulas 1. punkta 2. pantā minēto Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla (turpmāk EATMN) sistēmu nodošanu ekspluatācijā piemēro Regulas (EK) Nr. 552/2004 II pielikumā izklāstītās pamatprasības.

Regulas (EK) Nr. 552/2004 10. panta 3. punkta pārejas noteikumus vajadzības gadījumā piemēro arī no minētās dienas.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra attiecībā uz visām 1. panta 2. punktā minētajām EATMN sistēmām, kuras ir nodotas ekspluatācijā pēc minētās dienas.

To piemēro no 2011. gada 20. aprīļa attiecībā uz visām 1. panta 2. punktā minētajām EATMN sistēmām, kuras ir nodotas ekspluatācijā līdz minētajai dienai.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 7. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 96, 31.3.2004., 26. lpp.

(2)  OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 254, 9.10.2000., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 980/2002 (OV L 150, 8.6.2002., 38. lpp.).

(4)  OV L 186, 7.7.2006., 27. lpp.

(5)  OV L 96, 31.3.2004., 9. lpp.


I PIELIKUMS

3. pantā minētās savietojamības prasības

1.

Ikvienai lidojuma ziņojumu nodošanas vienādranga struktūrvienībai jābūt identifikatoram.

2.

Identifikācijas funkcijai jānodrošina sakari vienīgi starp pilnvarotām lidojuma ziņojumu nodošanas vienādranga struktūrvienībām.

3.

Savienojumu vadības funkcijai jāuzsāk un jāpārtrauc savienojumi starp lidojuma ziņojumu nodošanas vienādranga struktūrvienībām, nodrošinot to, ka lidojuma datu nodošana var notikt vienīgi faktiskā savienojuma laikā.

4.

Datu nodošanas funkcijai jānosūta un jāsaņem lidojuma datu ziņojumi starp pieslēgtām lidojuma ziņojumu nodošanas vienādranga struktūrvienībām.

5.

Uzraudzības funkcijai jākontrolē savienojuma nepārtrauktība starp lidojuma ziņojumu nodošanas vienādranga struktūrvienībām.

6.

Attiecībā uz visām funkcijām starp lidojuma ziņojumu nodošanas struktūrvienībām pārraides vadības protokols jāizmanto kopā ar interneta protokolu IP 6. versija.


II PIELIKUMS

Prasības attiecībā uz komponentu atbilstības novērtēšanu, ko veic saskaņā ar 4. pantu

1.

Pārbaudes darbību mērķis ir pierādīt, ka komponenti, kas nodrošina lidojuma ziņojumu nodošanas protokola ieviešanu, atbilst šajā regulā noteiktajām savietojamības prasībām, pārbaudot šos komponentus darbībā testēšanas vidē.

2.

Ražotājs nodrošina pārbaudi, un jo īpaši veic šādas darbības:

a)

nosaka piemērotu testēšanas vidi;

b)

pārbauda, vai testu plānā aprakstīti komponenti testēšanas vidē;

c)

pārbauda, vai testu plānā ietvertas visas piemērojamās prasības;

d)

nodrošina tehnisko dokumentu un testu plāna konsekvenci un kvalitāti;

e)

sagatavo testu veikšanu, darbiniekus, testēšanas platformas uzstādīšanu un konfigurāciju;

f)

veic kontroli un testus, kā norādīts testu plānā;

g)

sagatavo pārskatu par kontroles un testu rezultātiem.

3.

Ražotājs garantē, ka testēšanas vidē iekļautie komponenti, kas nodrošina lidojuma ziņojumu nodošanas protokola ieviešanu, atbilst šajā regulā noteiktajām savietojamības prasībām.

4.

Pēc tam, kad ir veiksmīgi pabeigta atbilstības pārbaude, ražotājs uz savu atbildību sagatavo EK atbilstības deklarāciju, īpaši precizējot šīs regulas prasības, kurām atbilst komponents, un tā lietošanas nosacījumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 552/2004 III pielikuma 3. punktu.


III PIELIKUMS

5. pantā minētie nosacījumi

1.

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam savā struktūrvienībā jāievieš ziņošanas metodes, kuras nodrošina un uzskatāmi pierāda pārbaudes objektivitāti un neatkarību.

2.

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam jānodrošina, lai pārbaudē iesaistītais personāls veiktu pārbaudi ar visaugstāko iespējamo profesionālo godīgumu un tehnisko kompetenci un bez jebkāda spiediena vai motivācijas, jo īpaši finansiāla rakstura motivācijas, kas varētu iespaidot to slēdzienus vai pārbaudes rezultātus, jo īpaši no tādām personām vai personu grupām, kuras ietekmē šo pārbaužu rezultāti.

3.

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam jānodrošina, lai pārbaudē iesaistītajam personālam būtu pieejama iekārtas, ar ko pienācīgi veikt vajadzīgās pārbaudes.

4.

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam jānodrošina, lai pārbaudē iesaistītais personāls būtu atbilstīgi tehniski un profesionāli sagatavots, ar pietiekamu izpratni par veicamo pārbaužu prasībām, attiecīgu pieredzi šādu darbību veikšanā un spētu sagatavot deklarācijas, reģistrus un ziņojumus, lai pierādītu, ka pārbaudes ir veiktas.

5.

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam jānodrošina, lai pārbaudē iesaistītais personāls veiktu pārbaudi objektīvi. Personāla atalgojums nedrīkst būt atkarīgs no veikto pārbaužu skaita vai no šādu pārbaužu rezultātiem.


IV PIELIKUMS

A daļa.   Prasības attiecībā uz sistēmu pārbaudi saskaņā ar 5. panta 1. punktu

1.

Pārbaudes mērķis ir pierādīt, ka sistēmas, ar kurām nodrošina lidojuma ziņojumu nodošanas protokola ieviešanu, atbilst šajā regulā noteiktajām savietojamības prasībām mākslīgi radītā vidē, kas atspoguļo šo sistēmu darbības kontekstu.

2.

Pārbaudot sistēmas, ar kurām nodrošina lidojuma ziņojumu nodošanas protokola ieviešanu, jāizmanto atbilstošas un atzītas testēšanas metodes.

3.

Pārbaudot sistēmas, ar kurām nodrošina lidojuma ziņojumu nodošanas protokola ieviešanu, jāizmanto testēšanas iekārtas, kuras aprīkotas ar atbilstošām funkcijām un garantē pilnvērtīgu pārbaudi.

4.

Pārbaudot sistēmas, ar kurām nodrošina lidojuma ziņojumu nodošanas protokola ieviešanu, jāsagatavo dokumenti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 552/2004 IV pielikuma 3. punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai, kā arī turpmāk uzskaitītie dokumenti:

a)

lidojuma ziņojumu nodošanas protokola ieviešanas apraksts;

b)

ziņojums par inspekciju un testēšanu, kas veikta pirms sistēmas nodošanas ekspluatācijā.

5.

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs nodrošina pārbaudi, un jo īpaši:

a)

izveido piemērotu mākslīgi radītu ekspluatācijas un tehnisko vidi, kas atspoguļo reālo ekspluatācijas vidi;

b)

pārbauda, vai testu plānā ir aprakstīts, kā lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu iekļaut sistēmā, kuru testē mākslīgi radītā ekspluatācijas un tehniskajā vidē;

c)

pārbauda, vai testu plānā pilnībā ietvertas šajā regulā noteiktas savietojamības prasības;

d)

nodrošina tehnisko dokumentu un testu plāna konsekvenci un kvalitāti;

e)

sagatavo testu veikšanu, darbiniekus, testēšanas platformas uzstādīšanu un konfigurāciju;

f)

veic kontroli un testus, kā norādīts testu plānā;

g)

sagatavo pārskatu par kontroles un testu rezultātiem.

6.

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs nodrošina šajā regulā noteikto savietojamības prasību ievērošanu, ieviešot lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu, kas iekļauts sistēmās, kas darbojas mākslīgi radītā vidē.

7.

Pēc tam, kad atbilstības pārbaude ir veiksmīgi pabeigta, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs sagatavo sistēmas EK verificēšanas deklarāciju un iesniedz to kopā ar tehnisko dokumentāciju valsts uzraudzības iestādei, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 552/2004 6. pantā.

B daļa.   Prasības attiecībā uz sistēmu pārbaudi saskaņā ar 5. panta 2. punktu

1.

Pārbaudes mērķis ir pierādīt, ka sistēmas, kas nodrošina lidojuma paziņojumu nodošanas protokola ieviešanu, atbilst šajā regulā noteiktajām savietojamības prasībām mākslīgi radītā vidē, kas atspoguļo šo sistēmu darbības kontekstu.

2.

Pārbaudot sistēmas, ar kurām nodrošina lidojuma ziņojumu nodošanas protokola ieviešanu, jāizmanto atbilstošas un atzītas testēšanas metodes.

3.

Pārbaudot sistēmas, ar kurām nodrošina lidojuma ziņojumu nodošanas protokola ieviešanu, jāizmanto testēšanas iekārtas, kuras aprīkotas ar atbilstošām funkcijām un garantē pilnvērtīgu pārbaudi.

4.

Pārbaudot sistēmas, ar kurām nodrošina lidojuma ziņojumu nodošanas protokola ieviešanu, jāsagatavo dokumenti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 552/2004 IV pielikuma 3. punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai, kā arī turpmāk uzskaitītie dokumenti:

a)

lidojuma ziņojumu nodošanas protokola ieviešanas apraksts;

b)

ziņojums par kontroli un testēšanu, kas veikta pirms sistēmas nodošanas ekspluatācijā.

5.

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs izveido piemērotu mākslīgi radītu ekspluatācijas un tehnisko vidi, kas atspoguļo reālo ekspluatācijas vidi, un uztic pārbaudes veikšanu paziņotajai institūcijai.

6.

Paziņotā institūcija veic pārbaudi, un jo īpaši:

a)

pārbauda, vai testu plānā ir aprakstīts, kā lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu iekļaut sistēmā, kuru testē mākslīgi radītā ekspluatācijas un tehniskajā vidē;

b)

pārbauda, vai testu plānā pilnībā ietvertas šajā regulā noteiktas savietojamības prasības;

c)

nodrošina tehnisko dokumentu un testu plāna konsekvenci un kvalitāti;

d)

sagatavo testu veikšanu, darbiniekus, testēšanas platformas uzstādīšanu un konfigurāciju;

e)

veic kontroli un testus, kā norādīts testu plānā;

f)

sagatavo pārskatu par kontroles un testu rezultātiem.

7.

Paziņotā institūcija nodrošina, ka, ieviešot lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu, kas iekļauts sistēmās, kuras darbojas mākslīgi radītā vidē, tiek ievērotas šajā regulā noteiktās savietojamības prasības.

8.

Pēc tam, kad atbilstības pārbaude ir veiksmīgi pabeigta, paziņotā institūcija sagatavo atbilstības sertifikātu par paveiktajiem uzdevumiem.

9.

Visbeidzot, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs sagatavo sistēmas EK verificēšanas deklarāciju un iesniedz to kopā ar tehnisko dokumentāciju valsts uzraudzības iestādei, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 552/2004 6. pantā.


Top