Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3275

Padomes Regula (EK) Nr. 3275/93 (1993. gada 29. novembris), ar ko aizliedz apmierināt prasības attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējusi ANO Drošības padomes Rezolūcija Nr. 883 (1993) un ar to saistītās rezolūcijas

OJ L 295, 30.11.1993, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 023 P. 172 - 174
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 023 P. 172 - 174
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 019 P. 123 - 125
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 019 P. 123 - 125
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 019 P. 123 - 125
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 019 P. 123 - 125
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 019 P. 123 - 125
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 019 P. 123 - 125
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 019 P. 123 - 125
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 019 P. 123 - 125
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 019 P. 123 - 125
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 008 P. 99 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 008 P. 99 - 101
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 022 P. 8 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3275/oj

31993R3275Oficiālais Vēstnesis L 295 , 30/11/1993 Lpp. 0004 - 0006
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 11 Sējums 23 Lpp. 0172
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 11 Sējums 23 Lpp. 0172


Padomes Regula (EK) Nr. 3275/93

(1993. gada 29. novembris),

ar ko aizliedz apmierināt prasības attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējusi ANO Drošības padomes Rezolūcija Nr. 883 (1993) un ar to saistītās rezolūcijas

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 228.a pantu,

ņemot vērā kopējo nostāju, ko Eiropas Savienības Padome pieņēma 1993. gada 22. novembrī,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 945/92 [1] un (EK) Nr. 3274/93 [2] Kopiena ir paredzējusi pasākumus, kas ierobežo Kopienas un Lībijas tirdzniecību;

tā kā pēc embargo noteikšanas pret Lībiju uzņēmējus Kopienā un trešās valstīs apdraud Lībijas prasības;

tā kā ANO Drošības padome 1993. gada 11. novembrī pieņēma Rezolūciju Nr. 883 (1993), kuras 8. punkts attiecas uz Lībijas prasībām sakarā ar līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējuši pasākumi, ko Drošības padome noteica, ievērojot Rezolūciju Nr. 883 (1993) un ar to saistītās rezolūcijas;

tā kā jānodrošina uzņēmēju pastāvīga aizsardzība pret šādām prasībām un jāgādā par to, lai Lībija nesaņemtu kompensāciju par embargo negatīvajām sekām;

tā kā Kopiena ir pieņēmusi, ka ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 883 (1993) 8. punkta noteikumi Lībijai ir jāizpilda pilnīgi, un uzskata, ka, pieņemot lēmumu par to, vai pret Lībiju veiktie pasākumi jāsašaurina vai jāpārtrauc, jo īpaši jāņem vērā visi gadījumi, kad Lībija nav izpildījusi Rezolūcijas Nr. 883 (1993) 8. punkta noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā:

1) "līgums vai darījums" ir jebkura veida darījums neatkarīgi no piemērojamajiem tiesību aktiem, kura pamatā var būt viens vai vairāki līgumi vai līdzīgas saistības, kas noteiktas starp vienām un tām pašām vai dažādām pusēm; šim nolūkam jēdziens "līgums" aptver visu veidu juridiski neatkarīgas vai atkarīgas garantijas, finanšu garantijas un kompensācijas vai kredītus un visus saistītus noteikumus, kuri izriet no darījuma vai ir saistīti ar to;

2) "prasība" ir jebkura prasība, attiecībā uz ko ir vai nav ierosināta tiesvedība un kas izvirzīta pirms vai pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas saskaņā ar kādu līgumu vai darījumu vai saistībā ar to, un jo īpaši:

a) prasība izpildīt visas saistības, kas izriet no līguma vai darījuma vai ir saistītas ar to;

b) prasība ar nolūku panākt kādas garantijas vai finanšu garantijas pagarinājumu vai samaksu;

c) kompensācijas prasība attiecībā uz līgumu vai darījumu;

d) pretprasība;

e) prasība atzīt un izpildīt, tostarp ar nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

3) "pasākumi, kas noteikti, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 883 (1993) un ar to saistītās rezolūcijas" ir ANO Drošības padomes pasākumi vai pasākumi, ko ieviesušas Eiropas Kopienas vai jebkura dalībvalsts, valsts vai starptautiska organizācija saskaņā vai sakarā ar ANO Drošības padomes attiecīgajiem lēmumiem vai tos piemērojot, vai jebkura darbība, kuru atļāvusi ANO Drošības padome, lai ierobežotu tirdzniecību ar Lībiju;

4) "fiziska vai juridiska persona Lībijā" ir:

a) Lībijas valsts vai jebkura šīs valsts iestāde;

b) visi Lībijas pilsoņi;

c) jebkura juridiska persona, kuras juridiskā adrese vai galvenā pārvalde ir Lībijā;

d) jebkura struktūra, ko tieši vai netieši kontrolē viena vai vairākas no iepriekš minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām;

e) jebkura persona, kas iesniedz prasību, izmantojot kādas fiziskas vai juridiskas personas starpniecību, kura ir minēta a), b), c) vai d) apakšpunktā, vai šo personu labā.

Neskarot 2. pantu, līguma vai darījuma izpilde tāpat uzskatāma par tādu, ko ietekmējuši pasākumi, kas noteikti, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 883 (1993) un ar to saistītās rezolūcijas, ja prasība vai tās saturs tieši vai netieši izriet no šiem pasākumiem.

2. pants

1. Ir aizliegts apmierināt prasību vai veikt jebkādus pasākumus, lai apmierinātu prasību, ko iesniegusi:

a) Lībijā reģistrēta fiziska vai juridiska persona vai fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Lībijā reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas starpniecību;

b) jebkura fiziska vai juridiska persona, kas tieši vai netieši darbojas vienas vai vairāku Lībijā reģistrētu fizisku vai juridisku personu vārdā vai šādu personu labā;

c) jebkura fiziska vai juridiska persona, kas gūst priekšrocības, nododot vienas vai vairāku Lībijā reģistrētu fizisku vai juridisku personu tiesības, vai izmanto vienas vai vairāku Lībijā reģistrētu fizisku vai juridisku personu starpniecību prasības iesniegšanai;

d) jebkura cita fiziska vai juridiska persona, kas minēta ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 883 (1993) 8. punktā;

e) jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iesniedz prasību sakarā ar kādu garantijas vai finanšu garantijas, vai kompensācijas maksājumu par labu vienai vai vairākām fiziskām vai juridiskām personām, kas minētas iepriekš, vai sakarā ar šādas prasības izpildi,

un kas izriet no kāda līguma vai darījuma vai kas ir saistīta ar kādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ir ietekmējuši pasākumi, kas noteikti, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 883 (1993) vai ar to saistītās rezolūcijas.

2. Šā panta 1. punktā norādīto aizliegumu piemēro Kopienas teritorijā, kā arī ikvienam dalībvalsts pilsonim un ikvienai juridiskai personai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem.

3. pants

Neskarot pasākumus, kas noteikti, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 883 (1993) un ar to saistītās rezolūcijas, 2. pants neattiecas uz:

a) prasībām, kas saistītas ar līgumiem vai darījumiem, izņemot jebkādas garantijas, finanšu garantijas vai kompensācijas, attiecībā uz ko 2. pantā paredzētās fiziskās vai juridiskās personas kādas dalībvalsts tiesā pierāda, ka puses akceptējušas prasību, pirms noteikti pasākumi, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 883 (1993) un ar to saistītās rezolūcijas, un ka šie pasākumi nav ietekmējuši prasību vai tās saturu;

b) prasībām veikt maksājumu saskaņā ar kādu apdrošināšanas līgumu, kas attiecas uz kādu gadījumu, kurš noticis pirms 2. pantā norādīto pasākumu noteikšanas, vai saskaņā ar kādu apdrošināšanas līgumu, ja šāda apdrošināšana ir obligāti paredzēta saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

c) prasībām izmaksāt naudas summas, kas iemaksātas kontā, kurš bloķēts saskaņā ar 2. panta pasākumiem, ar noteikumu, ka šāds maksājums nav saistīts ar summām, kas maksājamas atbilstīgi garantijām, kas noteiktas attiecībā uz līgumiem, kuri norādīti minētajā pantā;

d) prasībām, kas saistītas ar darba līgumiem, uz kuriem attiecas kādas dalībvalsts tiesību akti;

e) prasībām veikt maksājumu par precēm, attiecībā uz kurām 2. pantā minētās fiziskās vai juridiskās personas kādas dalībvalsts tiesā pierāda, ka šīs preces eksportētas, pirms noteikti pasākumi, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 883 (1993) un ar to saistītās rezolūcijas, un ka šie pasākumi nav ietekmējuši prasību vai tās saturu;

f) prasībām attiecībā uz summām, attiecībā uz ko 2. pantā minētās fiziskās vai juridiskās personas kādas dalībvalsts tiesā pierāda, ka tās maksājamas saskaņā ar aizdevumu, kas izdarīts, pirms noteikti pasākumi, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 883 (1993) un ar to saistītās rezolūcijas, un ka šie pasākumi nav ietekmējuši prasību vai tās saturu,

ar noteikumu, ka prasībā neietilpst summa procentu, atlīdzības vai citādā veidā, lai kompensētu to, ka šo pasākumu dēļ līgums vai darījums nav izpildīts saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem.

4. pants

Visās procedūrās, kas paredzētas tam, lai īstenotu kādu prasību, personai, kas iesniedz prasību, ir pienākums pierādīt, ka 2. pants neliedz prasības apmierināšanu.

5. pants

Dalībvalstis nosaka sankcijas, ko piemērot gadījumos, kad pārkāpti šīs regulas noteikumi.

6. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1993. gada 1. decembra plkst. 00.01 pēc ASV austrumu daļas standarta laika Ņujorkā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1993. gada 29. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Coëme

[1] OV L 101, 15.4.1992., 53. lpp.

[2] OV L 295, 30.11.1993., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top